of 38/38
Answer Key for Workbook/Laboratory Manual 183 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual This is the answer key for the Workbook/Laboratory Manual that accompanies Yookoso!: An Invitation to Contemporary Japanese. No answers are given for exercises with oral responses and for exercises that will elicit varying responses. Getting Started PART 1 LISTENING COMPREHENSION ACTIVITIES Meeting Others and Introducing Yourself SIMPLE INTRODUCTIONS You meet John Kawamura Hajimemashite/(Your name) desu./Doozo yoroshiku. You meet Linda Brown Hajimemashite./(Your name) desu./Doozo yoroshiku. MEETING SOMEONE AND INTRODUCING YOURSELF: INQUIRING ABOUT SOMEONE’S NAME Sumimasen. Hayashi-san desu ka. Shitsuree shimashita. Sumimasen. Hayashi-san desu ka. (Your name) desu. Hajimemashite. Doozo yoroshiku. ASKING FOR SOMEONE’S NAME: INTRODUCTIONS USING NAME CARDS Sumimasen. Takada-san desu ka. (Your affiliation) no (your name) desu. Hajimemashite. Doomo arigatoo gozaimasu. Kore, watashi no meeshi desu. OVERALL REVIEW A. 1. Hajimemashite 2. Hai, soo desu. Hajimemashite. Doozo yoroshiku. 3. Onamae wa? 4. Shitsuree shimashita. 5. Sumimasen. Arigatoo gozaimasu. B. 5, 2, 4, 1, 3/Sumimasen, Shitsuree shimashita, Soo desu, meeshi, Hajimemashite Everyday Greetings A. 1. b 2. a 3. a 4. c 5. a 6. c 7. b 8. b 9. c B. 1. Ohayoo gozaimasu. 2. Konnichiwa. 3. Konbanwa 4. Ohayoo gozaimasu. li otenki desu ne. 5. Konnichiwa. Ogenki desu ka. 6. Shibaraku desu. Ogenki desu ka. 7. Sayoonara. 8. Jaa, mata. C. 1. a, e 2. c, d 3. c, f In the Classroom A. 1. doa 2. hon 3. tsukue 4. isu 5. pen/ 1. enpitsu 2. jisho 3. kami 4. nooto 5. mado B. 1. a 2. f 3. d 4. b 5. e 6. c 7. g

Yookoso answer keys

 • View
  6.570

 • Download
  363

Embed Size (px)

DESCRIPTION

yookoso workbook answer keys

Text of Yookoso answer keys

 • Answer Key for Workbook/Laboratory Manual 183

  Answer Key for Workbook/Laboratory Manual

  This is the answer key for the Workbook/Laboratory Manual that accompanies Yookoso!: An Invitation to ContemporaryJapanese. No answers are given for exercises with oral responses and for exercises that will elicit varying responses.

  Getting Started

  PART 1

  LISTENING COMPREHENSION ACTIVITIES

  Meeting Others and Introducing Yourself

  SIMPLE INTRODUCTIONS

  You meet John Kawamura

  Hajimemashite/(Your name) desu./Doozo yoroshiku.

  You meet Linda Brown

  Hajimemashite./(Your name) desu./Doozo yoroshiku.

  MEETING SOMEONE AND INTRODUCING YOURSELF: INQUIRING ABOUT SOMEONES NAME

  Sumimasen. Hayashi-san desu ka.Shitsuree shimashita.

  Sumimasen. Hayashi-san desu ka.(Your name) desu. Hajimemashite. Doozo yoroshiku.

  ASKING FOR SOMEONES NAME: INTRODUCTIONS USING NAME CARDS

  Sumimasen. Takada-san desu ka.(Your affiliation) no (your name) desu. Hajimemashite.Doomo arigatoo gozaimasu. Kore, watashi no meeshi desu.

  OVERALL REVIEW

  A. 1. Hajimemashite 2. Hai, soo desu. Hajimemashite. Doozo yoroshiku. 3. Onamae wa? 4. Shitsuree shimashita. 5. Sumimasen. Arigatoo gozaimasu.

  B. 5, 2, 4, 1, 3/Sumimasen, Shitsuree shimashita, Soo desu, meeshi, Hajimemashite

  Everyday GreetingsA. 1. b 2. a 3. a 4. c 5. a 6. c 7. b 8. b 9. c

  B. 1. Ohayoo gozaimasu. 2. Konnichiwa. 3. Konbanwa 4. Ohayoo gozaimasu. li otenki desu ne.5. Konnichiwa. Ogenki desu ka. 6. Shibaraku desu. Ogenki desu ka. 7. Sayoonara. 8. Jaa, mata.

  C. 1. a, e 2. c, d 3. c, f

  In the ClassroomA. 1. doa 2. hon 3. tsukue 4. isu 5. pen/ 1. enpitsu 2. jisho 3. kami 4. nooto 5. mado

  B. 1. a 2. f 3. d 4. b 5. e 6. c 7. g

 • WRITING ACTIVITIES

  Meeting Others and Introducing YourselfA. 1. d 2. c 3. b 4. a

  B. Kawabe: (Your name)You: Hai, soo desu.You: Hajimemashite. Doozo yoroshiku.

  C. You: Iie.You: Iie.

  D. You: Hayashi-san desu ka.You: Shitsuree shimashita.

  E. 1. d 2. a 3. b 4. c

  F. 1. e 2. f 3. c 4. d 5. b 6. a

  G. 1. Toyota no Yamashita desu. 2. Kyooto Daigaku no Okuda desu. 3. Oregon Daigaku no Watanabe desu.4. IBM no Yoshida desu. 5. (Your college/university) no (your last name) desu.

  H. 1. K:. Hajimemashite. T: Hajimemashite K: Tookyoo Daigaku no Kawamura desu. K: Doozo yoroshiku o-negaishimasu. T: Arigatoo gozaimasu. Keioo Daigaku no Tanaka desu. Doozo yoroshiku o-negai shimasu. K: Doomo ari-gatoo gozaimasu. 2- K: Yamashita-san desu ka. M1: Iie. K: Shitsuree shimashita. M2: Kawamura-san desu ka.K: Hai, soo desu. Yamashita-san desu ka. Y: Hai, soo desu. Hajimemashite. K: Hajimemashite. Doozo yoroshiku.

  Everyday GreetingsA. 1. b 2. h 3. a 4. g 5. f 6. e 7. i 8. c 9. j 10. d

  B. 1. You: Konnichi wa.Neighbor: Konnichi wa.

  You: Ii o-tenki desu ne.Neighbor: Soo desu ne.

  2. You: O-hisashiburi desu ne.Neighbor: Ee, shibaraku desu nee.

  You: O-genki desu ka.Neighbor: Ee o-kagesama de. O-genki desu ka.

  You: Ee, genki desu. Arigatoo gozaimasu.

  C. 1. A: Ohayoo gozaimasu. B: Ohayoo gozaimasu.2. A: Konnichi wa. B: Konnichi wa.3. A: Sayoonara. B: Sayoonara.4. A: Shibaraku/o-hisashiburi desu nee. B: Soo desu nee.5. A: Ii o-tenki desu nee. B: Soo desu nee.

  Classroom ExpressionsA. 1. b 2. d 3. e 4. c 5. f 6. aB. 1. (classroom) denki, tenjoo, kokuban, kokuban-keshi, doa, chooku, isu, tsukue, mado, kaaten, yukai, kabe,teeburu, (students carry) kami, jisho, hon, booru-pen, keshigomu, kaban, shaapu penshiru, enpitsu, nooto,kyookasho, mannenhitsu

  2. (* indicates that the item could be made of other materials) Wood: kokuban, doa*, isu*, tsukue*, yuka*, enpitsu*,teeburu*. Paper: kami, jisho, hon, nooto, kyookasho; Other: denki, tenjoo, kokuban, kouban-keshi, chooku, booru-pen, keshigomu, kaban, mado, kaaten, shaapu penshiru, kabe, mannenhitsu

  D. 1. e 2. g 3. f 4. d 5. c 6. a 7. b

  184 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual

 • PART TWO

  LISTENING COMPREHENSION ACTIVITIES

  Numbers up to 20

  B. 1. 1 2. 4 3. 8 4. 5 5. 7 6. 13 7. 12 8. 16 9. 19 10. 14

  C. 1. 3 2. 5, 8 3. 4, 10 4. 7, 8, 15 5. 4 6. 4, 4 7. 11, 9 8. 14, 7, 7

  Asking and Giving Telephone Numbers

  A. 1. 642-1140 2. 509-7349 3. 656-7849 4. 515-7450 5. 664-9939

  B. 1. library 2. Yokoi-sensees office 3. cafeteria

  Asking and Telling Time

  A. 1. 2:00 P.M. 2. 4:00 P.M. 3. 3:00 A.M. 4. 6:00 P.M. 5. 6:00 A.M. 6. 4:00 A.M.

  B. 1. c 2. d 3. a 4. b

  C. 9:00 A.M., 10:00 A.M., 12:00 P.M., 11:00 A.M., 12:00 P.M., 1:00 P.M., 2:00 P.M., 2:00 P.M.,tomorrow

  D. 1. Shichi-ji desu. 2. Ku-ji desu. 3. Hai, soo desu. (Hai, Juuni-ji han desu.) 4. Hai, soo desu. (Hai, yo-jihan desu.) 5. Roku-ji desu. 6. Iie (chigaimasu). (Bangohan wa shichi-ji han desu.)

  Asking What Something IsA. table, door, window

  B. 1. iie 2. iie 3. hai 4. iie

  C. 1. uchi 2. hon 3. sanji 4. kinen 5. genki 6. kekkon 7. chotto 8. juppun 9. doomo10. kyookasho

  WRITING ACTIVITIES

  Numbers up to 20A. 1. go 2. yon, kyuu 3. san tasu ichi wa 4. hachi, roku wa 5. hiku juu wa go 6. yon, yon, juu-roku7. kakeru, juu-yon 8. ni-juu, wa go 9. waru, nana wa ni 10. juu-hachi waru kyuu wa ni

  B. (Sample answers) 1. g 2. o 3. a 4. d 5. k 6. f 7. n 8. q 9. g 10. j

  Asking and Giving Telephone NumbersA. (In all of these, ree and zero are interchangeable.) 1. goo-yon-ichi no san-nana-goo no roku-hachi-goo-kyuu2. nii-ree-roku-no-yon-yon-san-no ree- goo-roku-hachi 3. san-kyuu-ichi no roku-roku-hachi no goo-goo-nii-ichi4. hachi-zero-zero no goo-goo-goo no ichi-nii-ichi-nii 5. ree -roku no roku-nii-hachi-no goo-san-goo-nii6. zero-nano-goo no nii-hachi-san no goo-zero-zero-yon 7. ree-yon-nii-yon no roku-kyuu no ichi-ree-goo-nii(Some people may read 69 as roku-juu-kyuu.) 8. zero-nana-nii-nana- no roku-ichi no nii-nana-kyuu-hachi(Some people may read 61 as roku-juu-ichi.)

  B. yon, nii, goo, denwa bangoo, nana, no, soo desu

  C. Tazawa-san no denwa bangoo wa./Goo hachi nana san yon nana nana desu ne?

  Answer Key for Workbook/Laboratory Manual 185

 • Asking and Telling Time

  A. 1. A 2. C 3. F 4. B 5. D 6. E 7. G

  B. (clockwise from top) asa, gozen, hiru, yuugata, gogo, yoru

  C. 1. ima, juu-ji, juu-ji, asa 2. nan-ji, ima, ku-ji, ku-ji, asa 3. A: Ima nan-ji desu ka. B: Gogo san-ji desu.A: Tookyoo wa ima nan-ji desu ka. B: Eeto, juu-ichi-ji desu. A: Gogo juu-ichi-ji desu ka. B: Ee, Nihon wa imayoru desu.

  E. 1. Gozen ku-ji 2. Shichi-ji han 3. Asa/gozen roku-ji han 4. Gogo shichi-ji han 5. Bangohan wa nan-jidesu ka. 6. Sanpo wa nan-ji desu ka. 7. Mtingu wa nan-ji desu ka. 8. Hirugohan wa nan-ji desu ka.

  F. and G. (Answers will vary.)

  Asking What Something Is

  A. 1. Soo desu. 2. Soo desu. 3. Chigaimasu. Kudamono desu. 4. Hai, soo desu. (Iie, chigaimasu. Yasaidesu.) 5. Iie, chigaimasu. Nihon ryoori desu.

  B. 1. Are wa nan desu ka. 2. Nihon ryoori desu ka. 3. Are wa sushi desu ka. 4. Kore wa nan desu ka. 5. Sore wa Amerika ryoori desu ka.

  C. You: Sumimasen. Are wa nan desu ka. Waiter: Guriin karee desu. You: Nihon ryoori desu ka. Waiter: Iie, Tairyoori desu. You: Jaa, are o o-negai shimasu.

  2-. You: Are wa nan desu ka.Waiter: Kuriimu sooda desu.

  You: O-sake desu ka.Waiter: Iie, chigaimasu.

  You: Jaa, are o o-negai shimasu.

  D. 1. Kore/sore/are wa nan desu ka. Nihon ryoori desu ka. 2. Kore/sore/are wa nan desu ka. Kudamono desu ka.3. Kore/sore/are wa nan desu ka. O-sake desu ka.

  HIRAGANA PRACTICE

  HIRAGANA PRACTICE ()1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. ie 2. oi 3. ou 4. aoi 5. ue 6. ai 7. iu

  HIRAGANA PRACTICE ()1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. kaki 2. kuki 3. akai 4. kakoi 5. koi 6. koke 7. oku 8. aki 9. eki 10. koe 11. kao 12. ike

  HIRAGANA PRACTICE ()1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. shiai 2. kasa 3. sake 4. sushi 5. sekai 6. soko 7. seki 8. saka 9. ase 10. kiso 11. ushi 12. esa

  HIRAGANA PRACTICE ()1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. chikai 2. tsukiau 3. takai 4. teki 5. toki 6. tsuchi 7. ita 8. atsui 9. koto 10. tasukete11. chitai 12. kitsui

  186 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual

 • HIRAGANA PRACTICE ()1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. naku 2. niku 3. kane 4. nuno 5. nushi 6. sakana 7. nokishita 8. tone 9. nashi10. nasu 11. nishi 12. shinu 13. nuka 14. tane 15. tanuki

  HIRAGANA PRACTICE ()1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. hito 2. hone 3. hushi 4. hako 5. hune 6. heta 7. hoka 8. heso 9. hekichi 10. hutoi11. hosoi 12. hata 13. hatake 14. sohu 15. hihu

  HIRAGANA PRACTICE ()1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. mata 2. mikeneko 3. mushi 4. meshi 5. kamo 6. musume 7. momo 8. mimi 9. kame10. matsu 11. hachimitsu 12. moshimoshi 13. atama 14. miko 15. same

  HIRAGANA PRACTICE ()1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. yaku 2. kiyaku 3. yuka 4. nieyu 5. yonaka 6. kayou 7. yakimono 8. yosoku 9. ayu10. mayu 11. huyu 12. yatai 13. yomu 14. yama 15. yotsuya

  HIRAGANA PRACTICE ()1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. rishi 2. kariru 3. ruisui 4. karai 5. shiroi 6. hiroi 7. ruri 8. rekishi 9. karui10. osarai 11. iro 12. korosu 13. torori 14. tera 15. tsuri

  HIRAGANA PRACTICE ()1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. shinin 2. wasureru 3. wakaru 4. kinshi 5. owan 6. kowai 7. rainen 8. ninniku 9. tan-i10. hon-ya 11. kawari 12. mikan 13. hutan 14. washi 15. awa

  PALINDROMES

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

  HIRAGANA PRACTICE ()1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. gaman 2. hagishiri 3. Nihongo 4. kage 5. guntai 6. gomi 7. raigetsu 8. ongaku9. kagu 10. ga 11. ago 12. engeki 13. gamaguchi 14. sugi 15. geta

  HIRAGANA PRACTICE ()1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. zurui 2. jinken 3. hiza 4. jikoku 5. kaze 6. kazoku 7. Ginza 8. oji 9. zukin10. zenzen 11. zannen 12. nazo 13. zakuro 14. hajime 15. zure

  Answer Key for Workbook/Laboratory Manual 187

 • HIRAGANA PRACTICE ()1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. kadan 2. tadon 3. wakazuma 4. mijika 5. sinden 6. damasu 7. dore 8. medatsu9. dake 10. doko 11. dekigoto 12. tsuzuki 13. kozutsumi 14. tada 15. chijimu 16. dodai

  HIRAGANA PRACTICE ()1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. kaba 2. bijin 3. bushi 4. benkai 5. bokutotsu 6. bunben 7. bibun 8. kabin 9. obon 10. baka 11. kubetsu 12. bokokugo 13. hanbun 14. huben 15. hebi 16. bunko

  HIRAGANA PRACTICE ()1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. kanpan 2. enpitsu 3. sanpun 4. kinpen 5. sanpo 6. zanpan 7. potsupotsu 8. anpi9. onpa 10. nanpa 11. konpon 12. sinpu 13. sanpo 14. pinhane 15. tanpo 16. shinpai

  WORD SEARCH

  PART THREE

  LISTENING COMPREHENSION ACTIVITIES

  Talking About Daily Activities

  A. 1. 2:15 2. 4:06 3. 7:07 4. 9:19 5. 3:01 6. 8:12

  B. 6:00, jogging, eats breakfast, 8:30, class, 10:00

  C. 1. eat breakfast 2. 9:00 3. 12:00 4. read books in the library 5. 5:00 6. watch news on TV7. from 9:00 to 11:00 8. go to bed

  D. the cafeteria, Japanese, the telephone, Japanese, introduce, accepts

  E. (sample answers) 1. (Time)-ji ni okimasu. 2. Hai, tabemasu. or Iie, tabemasen. 3. (Time)-ji ni kimasu. 4. Hai, (yoku) (toshokan e) ikimasu. or Iie, ikimasen. 5. Hai, (mainichi) (terebi o) mimasu. or Iie, mimasen. 6. Hai, (yoku) (undoo o) shimasu. or Iie, shimasen. 7. Hai, (yoku) (tomodachi to denwa de) hanashimasu. or Iie,hanashimasen.

  Talking About Future Activities and Events

  A. 1. c 2. b 3. a 4. a

  B. sleeps, TV, a movie, asking for a date, it is not so, a girlfriend

  C. ii-meeru, suki, shuumatsu, iki, -masen ka, tabe-

  188 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual

 • Talking About Likes and Dislikes

  A. 1. beer 2. coffee 3. classic 4. golf 5. basketball 6. date

  B. 1. K 2. M 3. K 4. K 5. M 6. K 7. M 8. M 9. K 10. K

  C. Circle: tennis, golf, music, Italian cuisine, wineCross out: studying, cooking, Japanese food, beer

  WRITING ACTIVITIES

  Talking About Daily Activities

  A. 1. T 2. F 3. T 4. F 5. F 6. T 7. F 8. T

  B. (Answers will vary.)

  C., 1. shichi-ji 2- o, yomimasu, (gogo) kuji 3. nan-ji, ichi-ji 4. toshokan 5. ni, mimasu, ni, gakkoo e ikimasu

  D. 1. B 2. C 3. E 4. D 5. G 6. F 7. A

  E. 1. a. Shichi-ji ni okimasu. b. Hai, tabemasu. Shichi-ji ni-jup-pun ni tabemasu. c. Go-ji-han ni mimasu. Iie, nyuusu o mimasu. d. Iie, tabemasen. e. Juu-ichi-ji yon-juu-go-hun ni nemasu. 2. (Answers will vary.)

  F. (Answers will vary.)

  G. 1. T 2. F 3. F 4. F

  H, I, and J. (Answers will vary.)

  Talking About Future Activities

  A. saraishuu (20th-26th) kyoo (7th) konshuu (6th-12th) ashita (8th) asatte (9th) raishuu (13th-19th)

  B. 1. o 2. o 3. ni 4. e/ni 5. (none)X 6. ni 7. o 8. o 9. ni

  C. 1. Y: Konshuu no shuumatsu, nani o. . . T: Yamashita-san to deeto o shimasu.Y: Ichinichi-juu nemasu. 2. G: Yokota-san wa konshuu no shuumatsu, nani o shimasu ka. Y: Tomodachi niaimasu. Gotoo-san wa? G: Nihongo o renshuu shimasu. Y: Majime desu nee. 3. T: Hoshino-san wakonshuu no shuumatsu, nani o shimasu ka. H: Tegami o kakimasu. Tanimura-san wa? T: Denwa okakemasu. 4. (Answers will vary)

  D. (Answers will vary.)

  Talking About Likes and Dislikes

  A. food: yasai, niku, sakana, burokkorii, piza, aisu-kuriimualcoholic drinks: biiru, wain, kakuterunon-alcoholic drinks: koohii, aisu tii, juusu, kooranational cuisines: Nihon ryoori, Itaria ryoori, Huransu ryoori, Mekishiko ryoorisports: huttobooru, bokushingu, sukii, sakkaa, tenisu, suieemusic: jazu, rokku, kurashikku, rappucelebrities: Juria Robaatsu, Maikeru Jakuson, Madonna, Tomu Kuruuzuother: eega, sanpo, benkyoo, paatii

  B., C. and D. (Answers will vary.)

  Answer Key for Workbook/Laboratory Manual 189

 • HIRAGANA PRACTICE

  HIRAGANA PRACTICE ()1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

  READING ALOUD:

  1. kyakusha 2. jisho 3. shakuya 4. shori 5. shumi 6. kingyo 7. hyakunin 8. shomin9. hisho 10. ryokan 11. juri 12. juken 13. konnnyaku 14. sanbyaku 15. ryakudatsu

  HIRAGANA DOUBLE VOWELS

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

  READING ALOUD

  1. sooko 2. koori 3. kokyoo 4. shoonin 5. gyuuniku 6. oniisan 7. kaitei 8. kuuki9. oneesan 10. maamaa 11. heiwa 12. yuusoo 13. kutsuu 14. zeisei 15. kadoo

  HIRAGANA DOUBLE CONSONANTS

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

  HIRAGANA DOUBLE CONSONANTS

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

  READING ALOUD

  1. kitte 2. kesshi 3. itchi 4. sukkai 5. happun 6. shakkuri 7. hyottoko 8. hipparu9. kakko 10. jikko 11. happa 12. kettei 13. sakka 14. yatto 15. tokkyo 16. sennyu17. tanni 18. bannenni

  MIND STRETCHERS

  hospitalbecause the passerby read (gojiyuu ni) as (gojuuni), which means fifty-two.

  PART FOUR

  LISTENING COMPREHENSION ACTIVITIES

  Talking About Activities and Events in the Past

  A. (sample answers): 1. Shichi-ji ni okimashita. 2. Hai, tabemashita. 3. Hanbaagaa o tabemashita.4. Hai, ikimashita. 5. Hai, shimashita. 6. Juuichi-ji ni nemashita. 7. Iie, nomimasen deshita.

  B. H, M, M, H, H, H

  C. 9:00, a lie, home, library, 12:00, homework, the cafeteria, good-bye

  190 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual

 • Inviting Someone to Do Something

  A. (Answers will vary.)

  B. 1. T 2. T 3. T 4. F 5. T 6. T

  C. (sample answers): 1. Hai, hima desu. 2. Hai, daisuki desu. 3. Ii desu ne. 4. Roku-ji ga ii desu.5. Ii desu ne. 6. Itaria-ryoori ga suki desu.

  Talking About Weekly Schedules

  A. 1. Sunday, Monday, Wednesday, Friday, Tuesday, Thursday, Saturday 2. Tuesday, Saturday, Sunday, Monday,Thursday, Friday, Wednesday 3. Saturday, Friday, Monday, Tuesday, Sunday, Thursday, Wednesday.

  B. 1. A sukiyaki party. 2. The day after tomorrow (Friday) at night. 3. Machida and some others.4. No, because she has to work at her part-time job that night. 5. Yes, she does. 6. Whether everyone couldmake it if the party were changed to Saturday.

  C. Sunday: Nothing, Monday: Spanish, Tuesday: flower arranging, Wednesday: Spanish and aerobics, Thursday:tea ceremony, Friday: Spanish, Saturday: piano, Beginning next month: Thai cooking

  Talking About the Weather

  A. nice, cold, rain, rain, read

  B. 1. a 2. c 3. d 4. b

  WRITING ACTIVITIES

  Talking About Activities and Events in the Past

  A. kyoo (16th) kinoo (15th) ashita (17th) asatte (18th) ototoi (14th) saraishuu (27th-2nd) konshuu (13th-19th)sensenshuu (29th-5th) raishuu (20th-26th) senshuu (6th-12th)

  B. 1. P 2. F 3. H 4. P 5. F 6. P 7. H 8. H 9. F 10. H

  C. 1. T 2. F 3. F 4. F 5. T 6. T 7. F 8. F 9. T 10. T

  D. 1. nan-ji 2. doko 3. itsu 4. dare 5. donna 6. nan-ji, doko, nani

  E. (Answers will vary.)

  F. 1. a. Hai, tabemashita. Shichi-ji-han ni tabemashita. b. Toshokan e ikimashita. Soshite Nihongo o benkyooshimashita. Sore kara, terebi o mimashita. c. Ichi-ji ni-juu-go-hun kara go-ji ni-juu-go-hun made toshokan de benkyoo shimashita. d. Roku-ji-han kara juu-ichi-ji-han made deeto shimashita. Bangohan o tabemashita. Soshiteeega o mimashita.

  G. (Answers will vary.)

  Inviting Someone to Do Something

  A. 1. Watanabe-san, issho ni hirugohan o tabemasen ka? 2. Okada-san, ishho ni eega o mimasen ka? or eega niikimasen ka. 3. Ishii-san, issho ni kaimono ni ikimasen ka. 4. Garushia-san, ishho ni Nihongo o benkyoo shimasen ka. 5. Rii-san, issho ni tenisu o shimasen ka.

  B. 1. 18th 2. 10th 3. 21st 4. 30th 5. 4th 6. 20th 7. 17th 8. 9th

  Answer Key for Workbook/Laboratory Manual 191

 • C. All affirmative answers are either Ee, ii desu nee or Ee, yorokonde. All negative answers are Chotto,Sumimasen ga, chotto. . ., or Ee, demo chotto.

  D. (Answers will vary.)

  Talking About Weekly Schedules

  A. 1. Konshuu no Nichiyoobi to Doyoobi ni shimasu. Guen-san to shimasu. 2. Konshuu to raishuu no Getsuyoobini tabemasu. Raishuu no Kayoobi ni tabemasu. 3. Nichiyoobi ni ikimasu. Konshuu mo Nichiyoobi ni ikimasu. 4. Doyoobi ni ikimasu. Kinyoobi ni wa)ikimasen. 5. Gogo ikimasu. Suiyoobi wa asa/gozen ni ikimasu. 6. Sumiko-san to tabemasu. Hirugohan wa Taka-san to tabemasu.

  B. 1. Kinyoobi desu ka. Kinyoobi wa chotto. . . Demo, Doyoobi wa daijoobu desu yo. 2. Mokuyoobi desu ka.Mokuyoobi wa chotto. . .(kurasu ga arimasu). Demo, Kinyoobi wa daijoobu desu yo. 3. Ee, ii desu nee. 4. Getsuyoobi desu ka. Getsuyoobi wa chotto. . . Demo, Kayoobi wa daijoobu desu yo.

  Talking About Weather

  A. 1. a 2. b 3. d 4. c 5. b 6. c 7. d 8. a 9. b

  B. 1. Ii o-tenki desu nee. 2. Iya na o-tenki desu nee. 3. Hidoi ame desu nee. 4. Hidoi yuki desu nee. 5. Hidoi o-tenki desu nee.

  C. (sample answers) 1. A: Konnichi wa. B: Konnichi wa. A: Hidoi ame desu nee. B: Soo desu nee.2. A: Konnichi wa. Atsui desu nee. B: A, konnichi wa. Ee, atsui desu nee! 3. A: Konnichi wa. Samui desu nee! B: Konnichi wa. Ee, soo desu nee. 4. A: Ohayoo gozaimasu. B: Ohayoo gozaimasu. A: Ii otenki desu nee. B: Ee, atatakai desu nee.

  KATAKANA PRACTICE

  KATAKANA PRACTICE ()1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

  MATCHING

  KATAKANA PRACTICE ()1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

  MATCHING

  KATAKANA PRACTICE ()1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

  192 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual

 • KATAKANA Y-GLIDES

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

  KATAKANA DOUBLE VOWELS

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

  KATAKANA DOUBLE CONSONANTS

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

  WORD MEANINGS

  1. chocolate 2. Australia 3. dream 4. music 5. cassette tape 6. restaurant 7. shower8. cheeseburger 9. sweater 10. volleyball 11. shopping 12. America 13. department store 14. car stereo 15. shirt 16. business 17. credit card 18. test 19. Internet 20. pop artist 21. platform

  GEOGRAPHY TEST

  Acapulco, Athens, Atlanta, Cairo, Sapporo, Seattle, Chicago, Sydney, Singapore, Stockholm, Seoul, Tokyo, Toronto,New York, Vancouver, Bangkok, Paris, Houston, Beijing, Honolulu, Madrid, Moscow, Rio de Janeiro, Rome, LosAngeles, London

  IN THE CLASSROOM

  tenjoo (), denki (), kaaten (), mado (), doa (), kabe (), kokuban (),kokuban-keshi (), chooku (), sensee (), gakusee (), nooto (),kyookasho (), kaban (), tsukue (), jisho (), teeburu (), hon (), yuka(), kyooshitsu (), keshigomu (), enpitsu (), shaapu penshiru (),mannenhitsu ()

  READING ALOUD

  1. Konnichi wa. 2. Konban wa. 3. Toshokan e ikimasu. 4. Kinoo, watashi wa terebi de nyuusu omimashita. 5. Buraun-san to issho ni Nihongo o benkyoo shimashita ka. 6. Oosutoraria wa ima nan-ji desu ka.

  TRANSCRIBING

  1. 2. 3. 4. 5. 6.

  PART FIVE

  LISTENING COMPREHENSION ACTIVITIES

  Asking Location

  A. 7th floor: books 6th floor: cameras 5th floor: restrooms 1st floor: restrooms

  B. 1. T 2. F 3. F 4. F 5. T

  Answer Key for Workbook/Laboratory Manual 193

 • Numbers from 21 to 10,000

  A. 1. 36 2. 89 3. 145 4. 278 5. 921 6. 1056 7. 4789 8. 5912 9. 8073 10. 9834

  B. 1.50 2. 100,155 3. 170,6170 4. 6000 880 6880 5. 2006. 5000, 5000 7. 9000 2500 6500 8. 8700 600 8100

  Asking About Existence

  A. Circle: cola, Mainichi (newspaper), umbrella, pantyhose, Hope (cigarettes)

  B. 1. F 2. F 3. F 4. F 5. T

  Asking About Prices

  A. bag: 9.800 skirt: 10,000 blouse: 6,000 watch: 8.500 earrings: 3,200

  B. gyuudon: 620 yen, raamen and salad: 570 yen, coffee: 150 yen, English tea: 150 yen, Total: 1490 yen

  C. 1. c 2. a 3. e 4. d 5. b

  Talking More About Likes and Dislikes

  A. 1. a 2. b 3. d 4. c 5. c

  B. 1. F 2. T 3. F 4. T 5. F 6. T

  WRITING ACTIVITIES

  Asking Location

  A. 1. hachi-kai 2. A: doko B: ni-kai A: Arigatoo gozaimasu. 3. A: Sumimasen, doko desu ka. B: teeburu,nana-kai A: soo desu ka. 4. A: Sumimasen. Kutsu (or tebukuro) B: Tebukuro (or kutsu) A: soo desu ka. Arigatoogozaimasu. 5. A: Sumimasen, wa doko desu ka. B: Hai, seetaa wa rok-kai desu. A: A, soo desu ka. Arigatoogozaimasu.

  B. 1. B: Wakayama A: Totemo B: kyuu 2. A: uchi wa doko desu ka. B: Ashiya A: Chotto tooi B: Ee, (soo desune). 3. A: no uchi wa doko desu ka. B: Ikda desu. A: Chikai A: Manshon desu ka. B: san-kai desu. 4. A: no uchiwa doko desu ka. B: Toyonaka desu. A: Totemo chikai B: Ee. A: Manshon desu ka. B: Ee, go-kai desu. 5. A: nouchi wa doko desu ka. B: Kyooto desu. A: Tooi desu ne. B: Ee. A: Manshon desu ka. B: Hai, go-kai desu.

  C. 1. Go-kai desu. 2. Hai, (totemo) chikai desu. 3. Iie, chotto tooi desu. 4. San-kai desu. 5. Iie, (totemo)chikai desu.

  Numbers up to 10,000

  A. 1. e 2. d 3. a 4. h 5. c 6. b 7. f 8. g

  B. 1.1 () 2. 9() 3. 6() 4. 2() 5. 10 6. 7 7. 5() 8. 3() 9. 4() 10. 8()

  Asking About Existence/Asking About Price

  A. 1. A: onegai shimasu. B: nana-hyaku-go-juu2. A: arimasu B: arimasu A: Piza o onegai shimasu B: go-hyaku -en3. A: Sumimasen, wa arimasu ka A: arimasu B: arimasu A: o onegai shimasu B: Kyuu-hyaku-nana-juu en desu.4. A: Sumimasen; wa B: chotto A: wa A: o B: en5. A: Sumimasen, wa arimasu ka. B: Sumimasen ga, chotto . . . A: Ja, A: Suteeki onegai shimasu.

  194 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual

 • B: Happyaku kyuu-juu-en desu. 6. B: arimasu B: Go-hyaku-en desu. B: Happyaku-hachi-juu7. A: wa arimasu ka A: ikura B: Hap-pyaku-kyuu-juu A: . . . onegai shimasu. B: Sen-ni-hyaku-roku-juu-en8. A: sumimasen; wa arimasu ka B: arimasu A: Ikura desu B: Nana-hyaku-go-juu-en A: supagetti toB: Arigatoo gozaimasu. Sen-ni-hyaku en

  B. 1. b 2. a 3. d 4. c

  C. 1. d 2. c 3. b 4. g 5. a 6. f 7. e

  D. 1. Hanbaagaa wa arimasu ka. 2. Hanbaagaa wa ikura desu ka. 3. Hanbaagaa to koora o onegai shimasu 4. Iie, kekkoo desu.

  E. 1. Sumimasen, (x) wa arimasu ka. 2. Sumimasen ga, chotto . . . 3. Jaa, (y) wa arimasu ka. 4. Hai, arimasu.5. Ikura desu ka. 6. ______-en desu. 7. Ja, (y) to (z) o onegai shimasu. 8. Arigatoo gozaimasu. ______-endesu.

  Talking More About Likes and Dislikes

  A. 1. Suupu to sarada to dochira ga ii desu ka. (If soup) Suupu wa onion to asuparagasu to dochira ga ii desu ka. (Ifsalad) Sarada wa gaaden sarada to shiizaa sarada to dochira ga ii desu ka. (If garden salad) Doresshingu wa hurenchito ranchi to dochira ga ii desu ka.2. Mein wa teriyaki suteeki to roosuto dakku to dochira ga ii desu ka. (If duck) Soosu wa orenji soosu to cherii soosuto dochira ga ii desu ka.3. Dezaato wa chokoreeto muusu to sutoroberii shifon pai to dochira ga ii desu ka.4. Nomimono wa koohii to koocha to dochira ga ii desu ka.

  B. 1. Hanbaagaa wa ikura desu ka. 2. Toshokan wa doko desu ka. 3. Ima (Tookyoo wa) nan-ji desu ka.4. Koohii to koocha to dochira ga ii desu ka. 5. Good morning wa Nihongo de nan to iimasu ka.

  C. and D. (Answers will vary.)

  KATAKANA PRACTICE

  TRANSCRIBING

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

  READING A MENU

  1. The American clubhouse sandwich, because the menu says . . . , which means an over-flowing volume2. 3. No, they dont.4. No, they dont.5. and 6. (Answers will vary)

  JAPANESE WRITING SYSTEMS

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

  Answer Key for Workbook/Laboratory Manual 195

 • Chapter 1:Classmates

  LISTENING COMPREHENSION ACTIVITIES

  Vocabulary and Grammar 1A: Nationalities and LanguagesA. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. B. C. 1. Japanese, English, and Portuguese 2. Portuguese and English 3. Japanese and English 4. Japanese 5. English

  Vocabulary and Grammar 1B: Personal Information

  A. 1. name 2. telephone number 3. academic year 4. hometown 5. living place (residence)

  B. Yu: 1. c 2. a 3. dTanaka: 1. b 2. a 3. dKim: 1. a 2. c 3. b

  C. 1. PY 2. PY 3. JW 4. SL 5. LJ 6. PY 7. JW 8. JW 9. SL

  D. 1. F 2. F 3. T 4. T 5. F

  E. 1. b 2. a 3. a 4. c 5. c 6. b

  F. Kawamura: math, Brown: economics, Chin: Japanese literature, Curtis: computer science, Mimura: none

  G. Machida: mathematics, sociology Kawamura: Japanese, linguistics, Spanish

  H. Name: Takako MatsuiDate of Birth: 4/25/1978, Age: (Subtract 1978 from present year)Address: 376 Plaza Street, San Francisco, Tel. number: (415) 217-5936Name of school in Japan: Nagoya UniversityMajor: literatureEnglish: a little

  Vocabulary and Grammar 1C: Around Campus

  A. bookstore, cafeteria, ATM, instructors office

  B. 1. library 2. cafeteria 3. dormitory 4. student center 5. bookstore

  C. 1. g 2. a 3. f 4. e 5. c 6. b

  D. 1. d 2. e 3. b 4. a 5. c 6. f

  E. 1. Friday 2. Saturday 3. Wednesday 4. Tuesday 5. Thursday 6. Monday Likes least: Sunday

  F. Machida Chin Curtis

  Monday math economicsTuesday Portuguese Japanese literature politicsWednesday history economicsThursday music Japanese literature psychologyFriday Portuguese computer science

  G. 1. a 2. c 3. c 4. b 5. c

  196 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual

 • KANJI PRACTICE AND EXERCISES

  Kanji ExercisesA. 1. p 2. j 3. g 4. r 5. h 6. t 7. c 8. d 9. a 10. i 11. e 12. k 13. b 14. n15. f 16. s 17. q 18. u

  B. 1. () 2. () 3. 4. 5. () 6. 7. () 8. () 9. () 10. 11. 12. ()13. () 14. 15. () 16. () 17. () 18. 19. () 20. () 21. 22. 23. 24. C. 1. 2. 3. 4. () 5. 6. 7. 8. D.

  Kanji in Everyday Life1. Yes, because means number one in Japan.2. The second one, because means big heap.3. He paid 3,500 yen (2,000 yen for himself and 1,500 yen for me). means adult.4. means this year.5. means Japanese word or language.6. The date of birth should be written in the column.

  WRITING ACTIVITIES

  Vocabulary and Grammar 1A: Nationalities and Languages

  A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B. a. b. c. d. e. C. 1. 2. 3. 4. (or ) 5.

  Vocabulary and Grammar 1B: Personal Information

  A. 1. d 2. e 3. a 4. f 5. c 6. b

  B. 1. b 2. a 3. e 4. f 5. h 6. c 7. g 8. d

  C. (sample answers) 1. 252. 2 2433. 2 3734. 11 81 05. 92 8D. (Answers will vary)

  Answer Key for Workbook/Laboratory Manual 197

 • Vocabulary and Grammar 1C: Around Campus

  A. 1. 2 2. 3 3. A: B: 5 4. 5. A: B. B. 1. 2. 3. 4. C. 1. 8 2. 3. 10 4. 5. 136. (Possible answer)D. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. E. (sample answers) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

  CHAPTER 1 REVIEW

  A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. (Answers will vary.) B. (Answers will vary.)

  198 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual

 • Chapter 2:My Town

  LISTENING COMPREHENSION ACTIVITIES

  Vocabulary and Grammar 2A: Commuting

  A. 1. (close) 2. (far) 3. (bicycle) 4. (on foot) 5. (car, 20 minutes) 6. (train, 15 minutes)B. Kawamuras apartment-somewhat far, 40 minutes Hayashis dormitory-Chiba, close, bus, ten minutes

  Yokoi-sensees house- very far, train, 1 hour and 30 minutes, and then 20 minutes by bus

  C. close to the university, 5, bicycle, 12-13, supermarket, 10, laundromat, 2, sushi shop, bookstore

  D. (Answers will vary.)

  E. 1. Kyoto: i, b, h, f, d 2. Sapporo: c, a, e, g, j, d

  F. 1. F 2. T 3. F 4. T 5. T

  G. romantic, big, clean, old, inexpensive, handsome, 5, convenient

  Vocabulary and Grammar 2B: Neighborhood

  A. school: M, bookstore: K, bank: K, park: M, convenience store: K, shops: C, restaurants: C

  B. 2-3, Nakano, hospital, movie theater, gas station, noisy

  C. Train station: yes, 7-8 minutes on foot, Convenience store: yes, near station, Supermarket: yes, near station,Laundromat: yes, next to convenience store, Japanese-style eatery: no, N/A, Coffee shop: yes, in front of the station,Family restaurant: yes, in front of the station

  D. Department store: none, Shops: two, Restaurant: none, Movie theater: none, Elementary school: one, High-risebuilding: none, Convenience store: none, Japanese-style eatery: one, Game center: none, Golf course: one, Junior highschool: none Highway: none

  E. 6th floor and 5th floor: restaurants and coffee shops, 4th floor: boutiques, shoe stores, 3rd floor: bookstore, 2nd floor: a (small) movie theater, 1st floor: bank, basement: super market, bakery

  Vocabulary and Grammar 2C: Buildings and Places Around Town; Counting

  A. 1. 2. 3. 4. 5. B. 1. movie theater 2. restaurant, not clean 3. is not, bank, bank, good 4. museum, does not go5. five minutes on foot, expensive but not tasty

  C. a new building, theater, Mimura, interesting opera, ticket, buy, Friday

  D. SEATING CHART:

  Professor

  Curtis Kawamura Machida

  Chin Mimura

  Brown

  E. 1. D 2. D 3. B 4. B

  Answer Key for Workbook/Laboratory Manual 199

 • F. MAP: 1. between the parking lot and the park 2. across from the parking lot 3. next to the coffee shop4. the other side of the parking lot 5. the bus stop is in front of it 6. next to the post office

  G. 1. 2. 3. 4. 5. H. 3 books, 1 pen, 2 handkerchiefs, 3 credit cards

  I. Martha has: TV, video, CD player, telephone, cat, red PorscheHeather has: bed, desk, handsome boyfriend

  J. 5 houses, Azabu, 20, 4, 2, 2, 3, hamburgers, french fries

  K. 1. 15 2. 0 3. 0 4. 14 5. 1 6. 1 7. 7 8. 15

  KANJI PRACTICE AND EXERCISES

  Kanji Exercises

  A. 1. t 2. w 3. j 4. o 5. u 6. c 7. e 8. b 9. k 10. p 11. i 12. v 13. y 14. f15. z 16. r 17. n 18. g 19. s 20. h 21. d 22. m 23. a 24. q 25. x 26. l

  B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

  C. Counters

  general people long, thin items minutes hours months

  how (no kanji) many?

  D. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

  200 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual

 • Kanji in Everyday Life

  1. half of them2. Children aged 7 to 12 go to , which means elementary school, and those aged 13 to 15 go to , which

  means junior high school.3. twice a year ( means the first half of the year)4. means for use both near and far.5. is a midterm exam.6. means date and time. is 4:00 P.M.

  WRITING EXERCISES

  Vocabulary and Grammar 2A: Commuting

  A. 1. 502. 30 3. 1 4. 15 5. 2 6. (Answers will vary.)B. 1. X 2. X 3. 4. 5. X 6. X 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. C. (Answers will vary.)

  Vocabulary and Grammar 2B: Neighborhood

  A. (sample answers) 1. 2. 3. 4. B. 1. 2. 3. 4. 5. C. 1. Japanese student: You: 2. Japanese student:

  You: 3. Japanese student: You: 4. Japanese student:

  You:

  Vocabulary and Grammar 2C: Buildings and Places Around Town; Counting

  A. 1. 2. 3. 4. 4 5. B. 1. 2. 3. 4. 5. C. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. D. A notebook is on the instructors desk. A large dog is under the chair. A large picture is below the clock. A smallmouse is next to the cat. A sweater is in the bag. A small computer is on the teachers desk.

  E. 1. a. b. c. 2. a. b. c. d. 3. a. b. c. d.

  Answer Key for Workbook/Laboratory Manual 201

 • F. 1. a. b. 2. a. b. c. d. e. 3. a. b. c. d. 4. a. b. c. d. 5. a. b. c. d. e. f. G. 1. You: JRJapanese: 2. You:

  Japanese: 3. You:Japanese: 4. You:Japanese:5. You:Japanese: 6. You:Japanese: 7. You:

  Japanese:You: Japanese:H. (Answers will vary.)

  I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. J. (Answers will vary.)

  K. 1. 32 2. 431 3. 40355L. 1. 2 2. 1 3. 4 4. 5 5. 1M and N. (Answers will vary.)

  O. 1. 5 2. 2 3. 3 4. 1 5. 4 6. and 7. (Answers willvary.)

  P. 1. 2. 3. 4. 58. (Answers will vary.)

  CHAPTER 2 REVIEW

  A. 1. 2. X 3. X 4. 5. X 6. 7. 8. 9. 10. 11. B. 1. You: Kawamura:15You: 2. You: Kawamura:30You: 3. You: Kawamura:1You: 4. You: Kawamura:

  1 5You: 5. You: Kawamura:1You: C. Example: Bed in the right hand corner. 1. Small table to the left of the bed, a radio on top of the table.2. Large desk in front of the window; a lamp, telephone, computer, and keyboard on top of the desk. 3. Chair infront of the desk. 4. Television set and bookshelf against the wall opposite the door; stereo between the televisionand the bookshelf

  D and E. (Answers will vary.)

  202 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual

 • Chapter 3:Everyday Life

  LISTENING COMPREHENSION ACTIVITIES

  Vocabulary and Grammar 3A: Schedules

  A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. B. 1. February 4 2. April 6 3. July 20 4. September 8, 1981 5. March 1, 1979

  C. 1. F 2. T 3. T 4. T 5. F

  D. a class, work, 20th, have a party for her, 7, (gladly) accepts

  E. 1. b 2. b 3. b 4. c 5. c

  Vocabulary and Grammar 3B: Daily Activities

  A. 1. C 2. M 3. C and K 4. K 5. K 6. H 7. C 8. K 9. C 10. H 11. K

  B. 1. M 2. C 3. G 4. C 5. G 6. C

  C. 1. He overslept. 2. Went to a party 3. Going to a movie with his girlfriend 4. Going skiing with friends5. The day after tomorrow

  D. 1. took 2. did 3. did not eat 4. did not call 5. took 6. worked 7. did not go8. did not drink 9. returned

  E. (Answers will vary.)

  F. What Noriko did: 1. Talked with her boyfriend on the phone 2. Went to a movie and karaoke 3. Ate at a restaurant 4. Came home lateWhat Noriko did not do: 1. Go to school 2. Go jogging

  G. 1. T 2. T 3. F 4. T 5. T 6. F 7. T 8. F 9. T 10. T

  H. 1. swimmingeveryday, soccerthree times a week. 2. jogging-every morning, aerobicsonce a week3. take a walktwice a day

  I. 1. c 2. c 3. b 4. a 5. b 6. c 7. b 8. b 9. a

  Vocabulary and Grammar 3C: Weekends and Holidays

  A. 1. d 2. a 3. e 4. c 5. b

  B. 1. C 2. C 3. M 4. M 5. M 6. M 7. C

  C. 1. b 2. e 3. a 4. c 5. d

  D. 1. F 2. T 3. F 4. T 5. F 6. T

  KANJI PRACTICE AND EXERCISES

  Kanji ExercisesA. 1. r 2. p 3. u 4. n 5. m 6. l 7. i 8. j 9. t 10. v 11. h 12. g 13. a 14. c15. d 16. b 17. d 18. e 19. s 20. k 21. o 22. q

  Answer Key for Workbook/Laboratory Manual 203

 • B. Days of the week and their kanji

  Tuesday fire Friday gold Monday moon Wednesday water Saturday soil Sunday sun Thursday tree

  C. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. D. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

  Kanji in Everyday Life1. 10(), big (), news (), of this year ()2. Mercury, Venus, moon, Mars, Jupiter, Saturn3. Its for a missing dog. (means whereabouts and means not clear.)4. Seeing is believing. ( lieterally means Hearing a hundred times is not equal to seeing once.)5. Two days off per week.

  6. An enrollment fee

  WRITING ACTIVITIES

  Vocabulary and Grammar 3A: Schedules

  A. 1. 122 5 2. 21 4 3. 41 4-18. (Answers will vary.)B. When people are not free

  this Saturday this Sunday next Saturday next Sunday

  Kawamura X

  Brown X X

  Hayashi X X

  Machida X X X

  The best day for the picnic is next Saturday.

  204 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual

 • C. (Some answers will vary.) 1. Q: A: 1 2. Q: A: ___ 3. (Answers will vary.) 4. (Allquestions follow the same pattern as 1. and 2.) A: 55 5. A. 9156. A: 119D. 1. 2. 3. 4. / 5. /E. (Answers will vary, but will follow this pattern, containing the phrase :) 1. You:John: 4718F. 1. 2 2. 2 3. 1 4. 1 5. 3 6. 3 7. 1 8. 2 9. 2 10. 2 11. 2 12. 1 13. 2 14. 115. 2 16. 1 17. 1 18. 1 19. 1 20. 1 21. 1

  G. You will find the words

  Vocabulary and Grammar 3B: Daily Activities

  A. 1. 6 2. 3. 4. 5. 6. 9 7. 8. 9. 10. 12 11. 120 12. 6B. 1. 7 2. 3. 4. 125. 6. 8 7. 8. C and D. (Answers will vary.)

  E. 1. f 2. g 3. b 4. j 5. c 6. i 7. k 8. e

  F. 1. 7 2. 35 3. 4. 5. 6. 7.

  8. 9. 5 10. 11. 145 12. 13. 14. 15. 11G and H. (Answers will vary.)

  I. 1. 2. 3. / 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. / 11. 12. 13. 14. J. and K. (Answers will vary.)

  L. 1. 2. 3. X 4. 5. 6. X// 7. / 8. 9. /X/ 10. X/ 11. 12. X 13. 14. / 15. 16. 17. 18. 19. 20. / 21. //22. 23. /

  Answer Key for Workbook/Laboratory Manual 205

 • Vocabulary and Grammar 3C: Weekends and Holidays

  A. (Answers will vary.)

  B. 1. d/e 2. b/f 3. g/i 4. c/f/i/k 5. i 6. k 7. d 8. a

  C. (Answers will vary.)

  D. (Answers will vary, but all will end in .)E. (Sample answers)1. Q: A:2. Q: /A: 3. Q: A: 4. Q: A: 5. Q: A:

  CHAPTER 3 REVIEW

  A. (sample answers) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. B. 1. 2. 3. X 4./ 5. 6. 7. X 8. 9. 10. 11. 12./13. 14. 15. 16. 17. X 18. X 19. 20. 21. 22. 23.24. 25. 26. 27./ 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34./35./ 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42./ 43. 44.45. 46. C. (Sample answers) 1. You: Classmate: -2. You:

  Classmate: 7 3. You:Classmate: 4. You:Classmate: 5. You:Classmate: 6. You:Classmate: 7. You:Classmate: 8. You:Classmate: 89 9. You:Classmate: 10. You:Classmate: 11. You:Classmate: D and E. (Answers will vary.)

  206 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual

 • Chapter 4:Weather and Climate

  LISTENING COMPREHENSION ACTIVITIES

  Vocabulary and Grammar 4A: Weather Reports

  A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B. 1. Nagano 2. Kagoshima, 3. Nagano 4. Kagoshima

  C. 1. 15C 2. cool 3. week 4. cloudy 5. warm 6. strong 7. rainy 8. 25C 9. none10. cloudy 11. 30C 12. hot

  D. her friend, camping, cloudy, strong, cleared, 22, fishing, fish, cold, fun

  E. 1. MC 2. HG 3. HC 4. HG 5. MC 6. HG

  F. 1. T 2. F 3. T 4. T 5. T 6. T

  G. 1. F 2. T 3. F 4. T 5. F 6. F

  Vocabulary and Grammar 4B: Enjoying the Four Seasons

  A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. B. 1. T 2. F 3. F 4. T 5. F

  C. 1. banana 2. New Orleans 3. Mexico 4. (ideally) my instructor

  D. snows, beautiful, rains, hot, camping, hiking, swimming, trees

  Vocabulary and Grammar 4C: Forecasting

  A. nice, hot, Hokkaido, summer, cold, snow, summer

  B. 1. smart 2. business woman 3. may become 4. nice 5. good cook 6. healthy

  KANJI PRACTICE AND EXERCISES

  Kanji Exercises

  A. 1. j 2. b 3. cc 4. z 5. zz 6. i 7. w 8. m 9. k 10. y 11. d 12. x 13. h14. n 15. a 16. bb 17. o 18. s 19. g 20. v 21. c 22. e 23. f 24. q 25. l

  B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ( 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. C. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

  Answer Key for Workbook/Laboratory Manual 207

 • Kanji in Everyday Life

  1. Even if it rains a little, the picnic will still be held.2. : Spring Equinox, : Autumn Equinox3. Middle Eastern countries such as Egypt, Iran, Israel, Lebanon, and so on.4. Atlantic Ocean5. (Answers will vary.)6. It is a polite inquiry about how you are doing during the summer heat.

  WRITING ACTIVITIES

  Vocabulary and Grammar 4A: Weather ReportsA.1. 2. 3. 0 4. 10 5. B. and C. (Answers will vary.)

  D. 1. 2. 3. 4. E. (Questions only. It is possible to insert after in all these questions, as well as in the answers.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 410F. (Answers will vary but will take the form AB Verbal Phrase/ABAdjectival Phrase)G. (Answers will vary.)

  H. (Sample answer) 1. I. (Answers will vary, but questions will take the form ABC Verbal Phrase/AdjectivalPhrase).

  J. (Answers will vary.)

  K. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 3 8. L. 1. Q: A: 2. Q:

  A: 3. Q: A: 4. Q: A: 5 and 6. (Answers will vary.)M. (Answers will vary.)

  N. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. O. (Sample answers) 1. b. 2. a/b/d/e/f/k 3. a/d 4. c/h/k 5. J 6. i 7. h 8. g/j 9. d

  P. (Answers will vary.)

  Q. (Sample answers): 1. Q: A: 2. Q: A: 1100 3. Q: / A:

  4. Q: A: 5. Q: A: 6. Q: A:

  208 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual

 • Vocabulary and Grammar 4B: Enjoying the Four Seasons

  A. 1. d 2. a 3. e 4. b 5. h 6. i 7. c 8. f

  B. and C. (Answers will vary.)

  D. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

  9. E. 1. 2. 3. 4. 5.

  6. 7. 8. 9. 10. 11. F. 1. / 2.

  3. 4. 5. G. and H. (Answers will vary.)

  I. (Sample answers) 1. 2. 3. 4. 5. 7

  Vocabulary and Grammar 4C: Forecasting

  A. (Answers will vary.)

  B. 1. 2. 9 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 3 10. C. and D. (Answers will vary.)

  CHAPTER 4 REVIEW

  A. 1. b 2. f 3. h 4. d 5. e 6. c 7. g 8. i 9. a

  B. (Answers will vary.)

  C. (Sample answers) 1. 123212. 21312 3. 123 4. 12321 5. (Answers will vary.)D. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. E. and F. (Answers will vary.)

  Answer Key for Workbook/Laboratory Manual 209

 • Chapter 5:Hobbies and Leisure Activities

  LISTENING COMPREHENSION ACTIVITIES

  Vocabulary and Grammar 5A: Hobbies and Pastimes

  A.1. 2. 3. 4. 5. B. 1. G 2. G 3. B 4. G 5. B 6. H

  C. 1. no 2. movies, musicals 3. Cats, Chorus Line 4. either Cats or Chorus Line 5. any 6. Friday night 7. Mimura 8. front of the library, 5 oclock

  D. ikebana (flower arrangement), Wednesday, two shodo (Japanese calligraphy), the same, 4th, Tuesday

  E. 1. 2. 3. 4. 5.

  Vocabulary and Grammar 5B: Sports

  A. (Sample answers) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B. 1. T 2. T 3. F 4. T 5. T 6. F 7. T

  C. 1. F 2. T 3. T 4. F 5. T

  D. 1. b 2. b 3. a 4. a 5. c 6. b 7. a 8. b

  E. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. F. speak in English, listen to English speeches, eat American food, play the banjo

  Vocabulary and Grammar 5C: Family

  A. (Kazuo) father, (Yoshiko) mother, (noisy but cute) younger brother, (Pretty and smart graduate student) oldersister, (25 year-old company employee) older brother

  B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. C. 1. F 2. T 3. F 4. F 5. T 6. T 7. T 8. T

  D. 1. Mother 2. Father 3. Mother 4. Grandmother 5. Younger brother 6. Younger brother7. Sister-in-law 8. Sister-in-law 9. Younger sister 10. Younger sister

  E. 1. b 2. b 3. b 4. b 5. c

  F. 1. Heather Gibson 2. Takeshi Mimura 3. Hitomi Machida 4. Masao Hayashi 5. John Kawamura6. Henry Curtis

  G. 1. eating pizza 2. drinking wine 3. smiling 4. looking at his sister 5. sleeping on the sofa after drinking sake 6. singing 7. baking a cake in the kitchen

  H. 1. a, c, d 2. a, c, d 3. c 4. a, c, d

  I. 1. are studying 2. go to various places 3. Japanese restaurants, convenience stores 4. a coffee shop, studyall day 5. the sea, surf

  210 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual

 • J. 1. b 2. d 3. a 4. e 5. c

  K. 1. b 2. b 3. a 4. b 5. b 6. c 7. c

  KANJI PRACTICE AND EXERCISES

  Kanji Exercises

  A. 1. n 2. b 3. x 4. t 5. h 6. z 7. l 8. j 9. e 10. u 11. y 12. a 13. p 14. d 15. v 16. w 17. m 18. c 19. q 20. i 21. o 22. g 23. k 24. f 25. s 26. r

  B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.C. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

  Kanji in Everyday Life

  1. sign language (finger talk)

  2. streets and roads throughout Japan

  3. Yes, because the bullet train () that the friend had planned to take may have been cancelled. means suspension of service.

  4. Yasunari Kawabata

  5. No. means in use, and someone is using the study room.6. Answers will vary. means mother tongue.

  WRITING ACTIVITIES

  Vocabulary and Grammar 5A: Hobbies and Pastimes

  A. 1. f 2. l 3. h 4. a 5. d 6. b 7. i 8. j 9. e 10. g 11. k 12. c

  B. (Answers will vary.)

  C. 1. 1212456014319 2. 5660

  14319 3. 91210213 4. 6912016318 5. 697516217 6. 912120

  19320

  Vocabulary and Grammar 5B: Sports

  A. 1. 2. 3. 4.

  Answer Key for Workbook/Laboratory Manual 211

 • B. and C. (Answers will vary.)

  D. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. E. and F. (Answers will vary.)

  G. 1. 2. 3. 4.

  5. (Answers will vary.)H. 1. 2. 3. 4. 5. I. (Answers will vary.)

  J. (Sample answers): 1. 2. 3. 4. K. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. L. (Answers will vary.)

  M. 1. a. 20 b. 20 2. a. 15 b. 153. a. 71,500 b. 71,500 4. (Answers will vary.)

  Vocabulary and Grammar 5C: Family

  A.

  [Ichiroo](Kuniko)

  (Aiko) [Masaru](Yuuko) [Toojiroo]

  [Haruo](Mayumi) [Toshio] (Emi)

  [Yoshinori] (Kazuyo)

  B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. C. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

  12. 13. D. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. E. (Answers will vary.)

  F. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

  212 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual

 • G. (Answers will vary.)

  H. 1. 2. 3. 4. 3 5. (Answers willvary.)

  I. 1. 2. 3. 4. 5. J. (Answers will vary.)

  K. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. L. 1. 2. 3. 4. 5. M. 1. 2. 3. 4. 5. (Answers will vary.)

  N. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. O. (Answers will vary, but all will take the form X Time )P. (Sample answers) 1. 2. 3. 4. 5.

  CHAPTER 5 REVIEW

  A. (Sample answers) 1. 2. 3. 4. 5. 6. B. and C. (Answers will vary.)

  Answer Key for Workbook/Laboratory Manual 213

 • Chapter 6:Food

  LISTENING COMPREHENSION ACTIVITIES

  Vocabulary and Grammar 6A: Food and Beverages

  A. 1. 2. 3. 4. 5. B. 1. a 2. c 3. a 4. c 5. b

  C. 1. 2. 3. ()D. 1. 2. 3. 4.

  Vocabulary and Grammar 6B: Flavors and Tastes

  A. 1. T 2. F 3. T 4. F 5. F 6. T

  B. 1. H 2. B 3. M 4. B 5. H 6. M

  C. 1. Y 2. S 3. Y 4. S 5. Y 6. Y 7. S 8. S 9. Y 10. S

  D. 1. c 2. b 3. a 4. b 5. b 6. c

  Vocabulary and Grammar C: Cooking

  A. 1. Ashoka: a, b, and d 2. La Vie: b, c, and d 3. Fuji: a, b, and d

  B. 2 and 4

  C. 1. home, a movie, Curtis, cleaning, clean, the movie theater, the time of the movie

  D. 1. c 2. b 3. b 4. c 5. b 6. b, a 7. b 8. a 9. c

  E. 1. hamburger patties, croquettes, microwave, the hamburger, a bland, sauce, croquettes, sauce, hamburger patties

  F. 1. She eats her meal while she watches television. 2. She studies while she eats snacks. 3. She drives whileshe drinks cola. 4. She sings along with the radio and CD while she takes a shower.

  G. talking, baseball, cooking, watching TV, eat, drinking wine

  KANJI PRACTICE AND EXERCISES

  Kanji Exercises

  A. 1. o 2. m 3. a 4. w 5. h 6. c 7. e 8. z 9. b 10. i 11. g 12. j 13. f 14. u15. d 16. t 17. n 18. x 19. l 20. v 21. q 22. p 23. s 24. k

  B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. C. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

  214 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual

 • Kanji in Everyday Life

  1. (Answers will vary.) means last episode, so there will be no more episodes after that if you miss it.2. : wild animals; : the weak are preyed upon by the strong.3. a daily occurrence or happening

  4. means toll road, so he may not have enough money to pay the tolls, or else he just wants to avoid anyroad that costs money.

  5. outfield

  6. literally means one item under heaven that is superb.

  WRITING ACTIVITIES

  Vocabulary and Grammar 6A: Foods and Beverages

  A. (Answers will vary.)

  B. (Sample answers) 1. 2. etc.C. and D. (Answers will vary.)

  E. (Sample answers) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

  12. 13. 14. 15. F, G, and H. (Answers will vary.)

  I. (Answers will vary, but the question will be asked in the - form, and the report will be in the -form. (Sample answers) 1. Question: Report:

  2. Question: Report: etc.J, K, and L. (Answers will vary.)

  Vocabulary and Grammar 6B: Flavors and Tastes

  A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

  9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17 and 18. (Answers will vary.)B. 1. 2. 3. 4. C. (Answers will vary.)

  Answer Key for Workbook/Laboratory Manual 215

 • D. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. E. (Sample answers) 1. 2. 3. 4. 5. F, G, H, and I. (Answers will vary.)

  Vocabulary and Grammar 6C: Cooking

  A. (Sample answers) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 12B. (Sample answers) 1. 2. 3. 4. 5. C, D, and E. (Answers will vary.)

  F. (Sample answers) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. G. (Sample answers) 1. 2. 3.

  4. 5. H. (Answers will vary.)

  I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. J. (Answers will vary.)

  K. (Sample answers) 1. 2. 3. 4. 5.

  CD 6. (Dont do this for real. Its dangerous.)

  L, M, and N. (Answers will vary.)

  216 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual

 • CHAPTER 6 REVIEW

  A. and B. (Answers will vary.)

  C. Verb chart. This chart contains examples of all the classes of Japanese verbs.

  2. to eat 2. to look 1. to write 1. to go 1. to swim 1. to return 1. to wait 1. to say 1. to meet 1. to play 1. to drink 1. to die 1. to talk 3. to come 3. to do

  Like : Like :Like : Like :Like : Like :D. and E. (Answers will vary.)

  Answer Key for Workbook/Laboratory Manual 217

 • Chapter 7:Shopping

  LISTENING COMPREHENSION ACTIVITIES

  Vocabulary and Grammar 7A: Shops and StoresA. 1. e 2. g 3. j 4. f 5. a 6. k 7. c 8. i

  B. 1. stationery store: pencils and erasers 2. electrical appliance store: a radio 3. vegetable store: potatoes andonions 4. liquor store: beer 5. fish store: fish

  C. 1. c 2. a 3. b 4. e

  D. 1. F 2. T 3. T 4. T 5. F 6. T 7. F

  E. 1. close 2. does a good job 3. located on campus 4. is closed 5. Machida will take them for Gibson

  F. 1. c 2. c 3. b 4. b 5. a

  Vocabulary and Grammar 7B: ShoppingA. (Sample answers) 1. 2. 3. 4. 5. B. 1. M 2. M 3. B 4. C 5. B 6. B

  Vocabulary and Grammar 7C: ClothesA. 1. Kawamura 2. Curtis 3. Mimura 4. Chin 5. Gibson

  B. long sleeves, long skirt, hot, short sleeves, necklace, cool, yellow dress, hot, accessories, earrings, bracelet,(yellow) dress

  C. 1. T 2. T 3. T 4. F 5. T 6. F

  D. 1. summer clothes, inexpensive, good, shoes 2. eat pizza, delicious, inexpensive/reasonable 3. see amovie, 700 yen, shop, eat, see a movie

  E./F. Yokoi Kawamura Gibson

  whether or not they studied hard: no yeswhether or not they played with friends: yes yes yeswhether or not they went out with parents: yes no no

  G. 1. F 2. T 3. F 4. T 5. T 6. T 7. F 8. T 9. F

  H. 1. F 2. T 3. T 4. T 5. T 6. F 7. T

  I. What Curtis did: clean his apartment, laundry, write a letter, call his family, play tennis, swim What Machida did: go shopping, wash her car, cook, (physical) exercise, play golf (with Hayashi) What they did not do: study Japanese

  KANJI PRACTICE AND EXERCISES

  Kanji ExercisesA. 1. z 2. y 3. k 4. x 5. r 6. v 7. n 8. d 9. e 10. c 11. o 12. q 13. s 14. i15. h 16. b 17. j 18. f 19. a 20. p 21. g 22. l 23. t 24. u 25. w 26. m

  218 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual

 • B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. C. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

  Kanji in Everyday Life1. : an open-air market, : free admission2. means not for sale.3. Pull the door to open it.

  4. The side door.

  5. To each his own.

  6. Two, Japan and the United States.

  WRITING ACTIVITIES

  Vocabulary and Grammar 7A: Shops and Stores

  A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

  9. 10. 11. 12. 13.

  B and C. (Answers will vary.)

  D. 1. 2. 3. 4. 5. E. 1. / 2. A

  3. 4. 5. 6. F. 1. Part 1: dark-blue carpet, green plant, brown pot, gray computer, keyboard, and mouse; garish pink telephone,blue pencils, brown desk. Part 2: Answers will vary.

  G. (Answers will vary.)

  H. 1. 2. 3. 4. 5. I and J. (Answers will vary.)

  K. 1. 2. /3. 4. 5.

  Answer Key for Workbook/Laboratory Manual 219

 • Vocabulary and Grammar 7B: Shopping

  A. 1. e 2. a 3. g 4. f 5. d 6. b 7. c 8. h

  B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. C. 1. (If it is an old computer, no one will buy it.) 2. (If it's that woman [that you're talkingabout], she may know Japanese.) 3. (I wish I had been more serious when I was a child.)4. (If I were better at piano, I would like to become a pianist.) 5. (If melons are inexpen-sive, please buy one.) 6. (What will you do if this movie isn't interesting?) 7. (IfI study harder, will I be good at Japanese?) 8. (When I went to the library, Mr. Kawamura was reading abook.) 9. (I will give you a call when I return from Japan.) 10. (If I had more money, Idlike to buy a large, beautiful house.) 11. (If I didn't have a test tomorrow, I would watch TV while eat-ing potato chips.)

  D. and E. (Answers will vary.)

  Vocabulary and Grammar 7C: Clothes

  A. 1. b, g 2. e 3. f, l 4. m 5. d, f, h, l 6. a, c, i, j, k

  B. 1. Kawamura: dark blue jeans, blue and red checked short-sleeved shirt, dark brown belt, brown jacket in hand,white socks, dirty white sneakers, short golf neck chain, gold earring in left ear. 2. Brown: plain green flared skirt,long-sleeved blouse with green, pink, yellow, and white flowered print, skirt 10 cm/four inches below the knee,white jacket, white stockings, green high-heeled shoes, holding long beige coat and green handbag in one hand, smallemerald earrings.

  C, D, E, F, and G. (Answers will vary.)

  H. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. I and J. (Answers will vary.)

  K. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. L. (Answers will vary.)

  M. (Sample answers) 1. 2. 3. 4. 5. 6. N and O. (Answers will vary.)

  CHAPTER 7 REVIEW

  A. 1. g 2. e 3. d 4. f 5. a 6. b 7. c

  B, C, D, and E. (Answers will vary.)

  220 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual