22
PRAKTI ý NI VODI ý ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA - dziv.hr · PRAKTIýNI VODIý ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA 5 UVOD Dizajn je u kontekstu prava industrijskog vlasništva vanjski izgled (pojavnost)

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA - dziv.hr · PRAKTIýNI VODIý ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA 5 UVOD Dizajn je u kontekstu prava industrijskog vlasništva vanjski izgled (pojavnost)

P R A K T I N I

V O D I Z A Z A Š T I T U

I N D U S T R I J S K O G D I Z A J N A

Page 2: ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA - dziv.hr · PRAKTIýNI VODIý ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA 5 UVOD Dizajn je u kontekstu prava industrijskog vlasništva vanjski izgled (pojavnost)

PRAKTI NI VODI ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA 2

Izdava : Državni zavod za intelektualno vlasništvo,

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

Za izdava a: Ljiljana Kuterovac Glavni i odgovorni urednik: Ljiljana Kuterovac Autori: Ana Ra ki Marinkovi , Višnja Kuzmanovi ,

Andrea Kordi , Klaudija Horvati

Tehni ki urednik: Ana Kolendari Layout: Andrea Kordi , Klaudija Horvati Tisak: Umnoženo fotokopiranjem u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo U Zagrebu, studeni 2012.

Izjava o odgovornosti: Podaci koji se nalaze u ovom vodi u nisu zamjena za stru ne pravne savjete. Njegova je svrha pružanje osnovnih informacija iz predmetnog podru ja. Za stru nu pravnu pomo pri podnošenju prijave možete kontaktirati osobe ovlaštene za obavljanje poslova zastupanja pred DZIV-om. Popis ovlaštenih zastupnika upisanih u registar pri DZIV-u, možete na i na: http://www.dziv.hr/hr/zastupanje/zastupnici-upisani-u-registar/zastupnici-za-zigove/ Dodatne informacije za podnošenje prijave industrijskog dizajna možete prona i na službenoj stranici Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (www.dziv.hr), http://www.dziv.hr/hr/intelektualno-vlasnistvo/industrijski-dizajn/ http://www.dziv.hr/files/File/obrasci/industrijski/uputa_dizajn.pdf ili u Informacijskom centru za intelektualno vlasništvo (INCENTIV).

Page 3: ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA - dziv.hr · PRAKTIýNI VODIý ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA 5 UVOD Dizajn je u kontekstu prava industrijskog vlasništva vanjski izgled (pojavnost)

PRAKTI NI VODI ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA 3

S A D R Ž A J

UVOD 5 ŠTO MOŽE BITI ZAŠTI ENO? 7 ŠTO NE MOŽE BITI ZAŠTI ENO? 11 PRIKAZ DIZAJNA 12 NAZNAKA PROIZVODA 19

Page 4: ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA - dziv.hr · PRAKTIýNI VODIý ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA 5 UVOD Dizajn je u kontekstu prava industrijskog vlasništva vanjski izgled (pojavnost)
Page 5: ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA - dziv.hr · PRAKTIýNI VODIý ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA 5 UVOD Dizajn je u kontekstu prava industrijskog vlasništva vanjski izgled (pojavnost)

PRAKTI NI VODI ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA 5

U V O D Dizajn je u kontekstu prava industrijskog vlasništva vanjski izgled (pojavnost) nekog proizvoda

ili predmeta. Dizajn je ono što neki predmet ini privla nim, dopadljivim ili poželjnim, te na

taj na in bitno pridonosi konkurentnosti i prodaji nekog proizvoda te pove anju njegove

komercijalne vrijednosti. Zaštita industrijskog dizajna predstavlja u inkovito tržišno sredstvo

kojim proizvo a može zaštititi vlastita ulaganja u razvoj i proizvodnju.

Zašti eni (registrirani) industrijski dizajn osigurava nositelju (vlasniku) isklju ivo pravo korištenja, odnosno izrade, ponude, stavljanja u promet, te uvoza ili izvoza proizvoda u kojem

je industrijski dizajn sadržan ili na kojeg je industrijski dizajn primijenjen. Njegovu uporabu

nositelj može odobriti drugim osobama na odre eno vrijeme davanjem licence ili ga može u

potpunosti prenijeti na drugu osobu.

Industrijski dizajn kao pravo intelektualnog vlasništva stje e se u Hrvatskoj na temelju

registracije koju obavlja Državni zavod za intelektualno vlasništvo temeljem rezultata

provedenog postupka ispitivanja prijave industrijskog dizajna. Zaštita industrijskoga dizajna

traje 5 godina, ra unaju i od datuma podnošenja prijave industrijskoga dizajna. Trajanje zaštite

može se pravovremenim podnošenjem zahtjeva produžavati za razdoblja od pet godina, do

najduže 25 godina ukupnoga neprekidnoga trajanja zaštite

Industrijskim dizajnom štite se prostorna ili plošna obilježja proizvoda (industrijski ili zanatski

proizvedenog predmeta), vidljiva pri njegovoj normalnoj (namjenskoj) uporabi. Svrha

Prakti nog vodi a za zaštitu industrijskog dizajna je objasniti i primjerima pokazati što može, a

što ne može biti zašti eno industrijskim dizajnom.

Urednu prijavu Zavod ispituje po službenoj dužnosti u odnosu na propisane uvjete za

registraciju industrijskoga dizajna. Zavod provjerava da li dizajn udovoljava samoj definiciji

dizajna, da nije protivan javnom interesu ili prihva enim moralnim na elima i da ne sadrži

elemente državnih simbola, oznaka, obilježja ili grbova.

Page 6: ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA - dziv.hr · PRAKTIýNI VODIý ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA 5 UVOD Dizajn je u kontekstu prava industrijskog vlasništva vanjski izgled (pojavnost)

PRAKTI NI VODI ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA 6

Zaštita industrijskog dizajna ovisi o samom prikazu dizajna u prijavi industrijskog dizajna koja se

podnosi Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske. Prakti ni vodi za

zaštitu industrijskog dizajna pokazuje kako treba biti prikazan dizajn u prijavi da bi se industrijski

dizajn mogao zaštititi.

Dodatno u prijavi industrijskog dizajna treba biti navedena naznaka proizvoda u kojem bi dizajn

trebao biti sadržan ili na koji bi trebao biti primijenjen. Svrha je posljednjeg poglavlja Prakti nog

vodi a za zaštitu industrijskog dizajna objasniti na koji se na in odre uje takva naznaka

proizvoda.

Uz navedeno, valja znati da su temeljni uvjeti koje neki dizajn mora zadovoljiti za priznanje

zaštite novost i individualni karakter dizajna, te da njegova obilježja nisu isklju ivo

uvjetovana tehni kom funkcijom. S obzirom da je jedan od glavnih uvjeta za zaštitu

industrijskog dizajna njegova novost, postupak registracije potrebno je pokrenuti prije stavljanja proizvoda u promet, odnosno prije nego što dizajn koji je predmet zaštite na bilo

koji na in bude u injen dostupnim javnosti ili najkasnije u roku od 12 mjeseci od kada je

dizajn u injen dostupnim javnosti od strane samog dizajnera, njegova pravnog slijednika ili tre e

osobe kao rezultat podataka ili aktivnosti poduzetih od strane dizajnera ili njegova slijednika.

Treba istaknuti da Državni zavod za intelektualno vlasništvo ne ispituje po službenoj dužnosti novost dizajna za kojeg se zahtijeva registracija, niti njegov individualan karakter, što se kao

eventualni razlog ništavosti može utvrditi naknadno, u postupku proglašavanja industrijskoga

dizajna ništavim.

Page 7: ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA - dziv.hr · PRAKTIýNI VODIý ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA 5 UVOD Dizajn je u kontekstu prava industrijskog vlasništva vanjski izgled (pojavnost)

ŠTO MOŽE BITI ZAŠTI ENO? Dizajnom može biti zašti en izgled* cijelog ili dijela proizvoda, koji proizlazi osobito iz njegovih:

boja tekstura

oblika obrisa

materijala crta

Ornamentacije

*„izgled“ – ono što se izvana vidi; vanjština

PRAKTI NI VODI ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA 7

Page 8: ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA - dziv.hr · PRAKTIýNI VODIý ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA 5 UVOD Dizajn je u kontekstu prava industrijskog vlasništva vanjski izgled (pojavnost)

Izgled gotovo svakog industrijskog ili zanatskog proizvoda može biti pogodan za registraciju (primjerice ra unalni programi izrijekom su isklju eni od zaštite industrijskim dizajnom).

Možete zaštititi na primjer .... dizajn ambalaže proizvoda dizajn „uobi ajenih“ proizvoda

Uz odobrenje: Industrijski dizajn D20070169; Uz odobrenje: Industrijski dizajn D20070287-1 Nositelj: CEDEVITA d.o.o. Nositelj: Mišo Georg Rabati

dizajn složenog proizvoda dizajn seta proizvoda

Uz odobrenje: Industrijski dizajn D20050059 Uz odobrenje: Industrijski dizajn D20090121 Nositelj: Igor Crneti Nositelj: Vesna Lu i

PRAKTI NI VODI ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA 8

Page 9: ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA - dziv.hr · PRAKTIýNI VODIý ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA 5 UVOD Dizajn je u kontekstu prava industrijskog vlasništva vanjski izgled (pojavnost)

dizajn dijela proizvoda

Uz odobrenje: Industrijski dizajn D20100043-1 Nositelj: Mladen Jan i

dizajn logotipa

Uz odobrenje: Industrijski dizajn WD074631 Nositelj: CCV BEAUMANOIR

dizajn informati ke ikone

Uz odobrenje: Industrijski dizajn D20090235-1 Nositelj: DEUTSCHE TELEKOM AG

dizajn tipografskih slova i znakova

Uz odobrenje: Industrijski dizajn D20060126-1

Nositelj: DEUTSCHE TELEKOM AG

PRAKTI NI VODI ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA 9

Page 10: ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA - dziv.hr · PRAKTIýNI VODIý ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA 5 UVOD Dizajn je u kontekstu prava industrijskog vlasništva vanjski izgled (pojavnost)

dizajn ornamentacije

Uz odobrenje: Industrijski dizajn WD074631 Nositelj: CCV BEAUMANOIR

dizajn zemljovida

Uz odobrenje: Industrijski dizajn 980041 UNositelj: Dino Kalogjera

dizajn prikaza na ra unalnom

zaslonu

Uz odobrenje: Industrijski dizajn D20090072 Nositelj: EMPIRIA USLUGE d.o.o.

dizajn ure ene unutrašnjosti prostorije

PRAKTI NI VODI ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA 10

Page 11: ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA - dziv.hr · PRAKTIýNI VODIý ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA 5 UVOD Dizajn je u kontekstu prava industrijskog vlasništva vanjski izgled (pojavnost)

ŠTO NE MOŽE BITI ZAŠTI ENO? Industrijskim dizajnom ne može biti zašti en dizajn koji ne udovoljava definiciji industrijskog dizajna. Ra unalni programi prema definiciji su isklju eni od zaštite industrijskim dizajnom. Dizajnom tako ne može biti zašti en:

Bilo koji proizvod ili dio proizvoda koji ne sadrži vanjski izgled.

(prikazanim tlocrtom ne može biti zašti en dizajn

stana jer kona an izgled stana zapravo nije prikazan; tlocrt može biti zašti en ali kao dizajn

arhitektonskog nacrta a ne izgled stana)

Nešto što nije industrijski ili zanatski proizvod

(primjerice sve što je dio prirode)

Bilo koji proizvod ili dio proizvoda iji izgled je odre en isklju ivo tehni kom funkcijom. Dodatno, dizajnom ne može biti zašti en niti proizvod iji je izgled protivan moralu ili javnom poretku.

PRAKTI NI VODI ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA 11

Page 12: ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA - dziv.hr · PRAKTIýNI VODIý ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA 5 UVOD Dizajn je u kontekstu prava industrijskog vlasništva vanjski izgled (pojavnost)

PRIKAZI DIZAJNA Fotografije ili grafi ki prikazi na kojima se prikazuje dizajn moraju biti kvalitetne izrade tako da sva obilježja prikazanog dizajna budu jasno vidljiva. Naime, osnovno je pravilo pri zaštiti industrijskog dizajna: ŠTO JE PRIKAZANO TO JE ZAŠTI ENO! Dizajn može biti prikazan iz više razli itih pogleda. Ali zapamtite, barem jedan od prikaza mora predstavljati izgled proizvoda u cjelini.

Uz odobrenje: Industrijski dizajn D20090084-8 Nositelj: INKEA d.o.o.

BROJ PRIKAZA Prihvatljivo je najviše 6 prikaza (pogleda na dizajn).

Uz odobrenje: Industrijski dizajn D20090084-7 Nositelj: INKEA d.o.o.

PRAKTI NI VODI ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA 12

Page 13: ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA - dziv.hr · PRAKTIýNI VODIý ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA 5 UVOD Dizajn je u kontekstu prava industrijskog vlasništva vanjski izgled (pojavnost)

KVALITETA PRIKAZA Prikaz dizajn mora biti prikladan za reproduciranje. Ako je kvaliteta prikaza toliko loša da nisu vidljiva vanjska obilježja dizajna, datum podnošenja prijave ne e biti prihva en. Datum podnošenja prijave bitan je iz razloga što odre uje po etak trajanja zaštite industrijskog dizajna i pokazuje tko je prvi zaštitio industrijski dizajn.

Prikaz nije prihvatljiv

Prikaz je prihvatljiv

Uz odobrenje: Industrijski dizajn D20100115 Nositelj: Tomislav Marjanovi

Prikazi nisu prihvatljivi Prikazi su prihvatljivi

Uz odobrenje: Industrijski dizajn D20100247 Nositelj:TABLETOP d.o.o.

PRAKTI NI VODI ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA 13

Page 14: ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA - dziv.hr · PRAKTIýNI VODIý ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA 5 UVOD Dizajn je u kontekstu prava industrijskog vlasništva vanjski izgled (pojavnost)

DODATNI PREDMETI/JEDNOBOJNA I NEUTRALNA PODLOGA Ako se dizajn prikazuje fotografijom podloga mora biti neutralna i jednobojna, te dovoljno kontrastna da se rubni dijelovi dizajna jasno vide. Treba biti prikazan samo dizajn.

Prikazi nisu prihvatljivi

Prikazi su prihvatljivi

Uz odobrenje: Industrijski dizajn D20100117 Nositelj: AUTOKOL d.o.o.

DODATNI PREDMETI/OSOBE Ako je dodatni predmet kao npr. ljudsko tijelo ili stalak korišten na prikazu radi jasnije predodžbe o upotrebi ili veli ini dizajna, a jasno je da taj dodatni predmet nije dio dizajna, takav prikaz je prihvatljiv.

Uz odobrenje: Industrijski dizajn D20050113-3

Nositelj: Sandra ehi

PRAKTI NI VODI ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA 14

Page 15: ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA - dziv.hr · PRAKTIýNI VODIý ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA 5 UVOD Dizajn je u kontekstu prava industrijskog vlasništva vanjski izgled (pojavnost)

OBJAŠNJENJA Nikakva objašnjenja na prikazima nisu dopuštena, kao ni upute, legende i sl.

Prikaz nije prihvatljiv

Prikazi su prihvatljivi

Uz odobrenje: Industrijski dizajn D20100008 Nositelj: Ivo Poljak

RAZLI ITA BOJA I NA IN PRIKAZIVANJA Isti oblik proizvoda prikazan u razli itoj boji ne e biti prihva en kao jedan dizajn.

Prvi dizajn Drugi dizajn Tre i dizajn

Uz odobrenje: Industrijski dizajn D20100248-1

Nositelj: Josip Rojnica

Uz odobrenje: Industrijski dizajn D20100248-2

Nositelj: Josip Rojnica

Uz odobrenje: Industrijski dizajn D20100248-5

Nositelj: Josip Rojnica

PRAKTI NI VODI ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA 15

Page 16: ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA - dziv.hr · PRAKTIýNI VODIý ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA 5 UVOD Dizajn je u kontekstu prava industrijskog vlasništva vanjski izgled (pojavnost)

Isti oblik prikazan razli itom tehnikom ne e biti prihva en kao jedan dizajn.

Prvi dizajn Drugi dizajn

Uz odobrenje: Industrijski dizajn D20090218-1 Nositelj: MARS INCORPORATED

Uz odobrenje: Industrijski dizajn D20090218-2 Nositelj: MARS INCORPORATED

PRIKAZI SLOŽENOG PROIZVODA Složeni proizvod je proizvod sastavljen od više dijelova koji se mogu zamijeniti tako da dopuštaju rastavljanje i ponovno sastavljanje proizvoda. Kod dizajna takvih proizvoda, iji dijelovi mogu biti upotrijebljeni i zajedno i zasebno, na jednom od prikaza mora biti prikazan izgled sastavljenog proizvoda.

Uz odobrenje: Industrijski dizajn D20010155 Nositelj: Nikola Bari evi

PRAKTI NI VODI ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA 16

Page 17: ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA - dziv.hr · PRAKTIýNI VODIý ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA 5 UVOD Dizajn je u kontekstu prava industrijskog vlasništva vanjski izgled (pojavnost)

PRIKAZI SETA PROIZVODA Dizajn seta nekog proizvoda može biti zašti en kao jedan dizajn. Me utim, barem na jednom od prikaza mora biti prikazan set kao cjelina odnosno svi proizvodi koji ine set.

Uz odobrenje: Industrijski dizajn D20090121 Nositelj: Vesna Lu i

ZAŠTITA DIJELA NEKOG PROIZVODA

Uz odobrenje: Industrijski dizajn D20100043-1 Nositelj: Mladen Jan i

Dizajnom je mogu e zaštiti i samo dio nekog proizvoda. Na prikazu dizajna mogu se nalaziti isprekidane linije, ako se takvim linijama ozna avaju vidljivi dijelovi dizajna za koje se ne traži zaštita.

PRAKTI NI VODI ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA 17

Page 18: ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA - dziv.hr · PRAKTIýNI VODIý ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA 5 UVOD Dizajn je u kontekstu prava industrijskog vlasništva vanjski izgled (pojavnost)

TIPOGRAFSKA SLOVA

Uz odobrenje: Industrijski dizajn D20060126-1 Nositelj: DEUTSCHE TELEKOM AG

Prikaz dizajna tipografskih slova treba se sastojati od niza svih velikih i malih slova abecede i niza arapskih brojeva od nule do devet, te pet redaka teksta pisanog tim oblikom slova, sve pisano u veli ini 16.

PRAKTI NI VODI ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA 18

Page 19: ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA - dziv.hr · PRAKTIýNI VODIý ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA 5 UVOD Dizajn je u kontekstu prava industrijskog vlasništva vanjski izgled (pojavnost)

NAZNAKA PROIZVODA Naznaka proizvoda mora biti kratka i jasno ozna avati namjenu proizvoda. Ne smije biti naveden naziv na stranom jeziku niti komercijalni naziv proizvoda. Poželjno je koristiti se nazivljem s liste proizvoda prema Lokarnskoj klasifikaciji.

naznaka nije prihvatljiva naznaka je prihvatljiva

STAN

ARHITEKTONSKI NACRT

Loc (9) Cl. 19-08

Uz odobrenje: Industrijski dizajn D20090121 Nositelj: Vesna Lu i

SET ISTARSKOG KAŽUNA ZA

SOL I PAPAR

SET POSUDA ZA SOL I PAPAR

Loc (9) Cl. 07-06

Uz odobrenje: Industrijski dizajn D20060248

Nositelj: Vilim Willy Lukseti

SUVENIR* – MOR I

UKRAS NA IGLI ZA KRAVATU

Loc (8) Cl. 11-02

*U prijavi za registraciju industrijskog dizajna treba navesti naziv proizvoda prema njegovoj namjeni koja proizlazi iz dizajna (privjesak, svije a, posuda, olovka, ukrasni predmet…) obzirom da se primjerice suvenir ne smatra kategorijom proizvoda prema Lokarnskoj klasifikaciji.

PRAKTI NI VODI ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA 19

Page 20: ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA - dziv.hr · PRAKTIýNI VODIý ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA 5 UVOD Dizajn je u kontekstu prava industrijskog vlasništva vanjski izgled (pojavnost)

Uz odobrenje: Industrijski dizajn D20000005

Nositelj: PING-EL d.o.o.

KABELSKA OBUJMICA TIP PKO

KABELSKA OBUJMICA

Loc (7) Cl. 08-08

Uz odobrenje: Industrijski dizajn D20100082-1 Nositelj: ATMOSFERA d.o.o.

UNIVERZALNI OBLIK

DIDAKTI KI ELEMENT NAMJEŠTAJA

Loc (9) Cl. 06-06

Uz odobrenje: Industrijski dizajn D20110016-1 Nositelj: Mina Petra Petri ec

TORBICA TKANICA

TORBA

Loc (9) Cl. 03-01

PRAKTI NI VODI ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA 20

Page 21: ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA - dziv.hr · PRAKTIýNI VODIý ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA 5 UVOD Dizajn je u kontekstu prava industrijskog vlasništva vanjski izgled (pojavnost)

Uz odobrenje: Industrijski dizajn D20110100 Nositelj: KO-ART proizvodni, uslužno-servisni i trgova ki obrt

TORBA - RU NIK

TORBA S

RU NIKOM I TORBICOM Loc (9) Cl. 03-01

PRAKTI NI VODI ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA 21

Page 22: ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA - dziv.hr · PRAKTIýNI VODIý ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA 5 UVOD Dizajn je u kontekstu prava industrijskog vlasništva vanjski izgled (pojavnost)

Podaci za kontakt:

Pošta: Državni zavod za

intelektualno vlasništvo, Ulica grada Vukovara 78,

HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 1 6109 825

Telefax: +385 1 6112 017

e-pošta: [email protected]

web stranica: www.dziv.hr

PRAKTI NI VODI ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA 22