Click here to load reader

ZAJEM FOTOGRAFIJ IZ SPLETNE STORITVE PICASA WEB _B..pdf · PDF file Filename IMG_0018.JPG Filesize 624744 bytes EXIF ComponentsConfiguration YCbCr EXIF DateTimeOriginal 2008:05:25

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ZAJEM FOTOGRAFIJ IZ SPLETNE STORITVE PICASA WEB _B..pdf · PDF file Filename IMG_0018.JPG...

 • UNIVERZA V LJUBLJANI

  FAKULTETA ZA RAĈUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

  Boško Simeunović

  ZAJEM FOTOGRAFIJ IZ

  SPLETNE STORITVE PICASA WEB ALBUMS

  DIPLOMSKO DELO NA

  VISOKOŠOLSKEM STROKOVNEM ŠTUDIJU

  Ljubljana, 2009

 • UNIVERZA V LJUBLJANI

  FAKULTETA ZA RAĈUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

  Boško Simeunović

  ZAJEM FOTOGRAFIJ IZ

  SPLETNE STORITVE PICASA WEB ALBUMS

  DIPLOMSKO DELO NA

  VISOKOŠOLSKEM STROKOVNEM ŠTUDIJU

  Mentor: dr. Igor Roţanc

  Ljubljana, 2009

 • original izdana tema diplomskega dela

 • I Z J A V A O A V T O R S T V U

  diplomskega dela

  Spodaj podpisani/-a SIMEUNOVIĆ BOŠKO ,

  z vpisno številko 63040336 ,

  sem avtor/-ica diplomskega dela z naslovom:

  Zajem fotografij iz spletne storitve Picasa Web Albums

  ___________________________________________________________________________

  S svojim podpisom zagotavljam, da:

   sem diplomsko delo izdelal/-a samostojno pod mentorstvom (naziv, ime in priimek)

  viš. pred. dr. Igor Roţanc

  in somentorstvom (naziv, ime in priimek)

  ____________________________________________________________________

   so elektronska oblika diplomskega dela, naslov (slov., angl.), povzetek (slov., angl.) ter kljuĉne besede (slov., angl.) identiĉni s tiskano obliko diplomskega dela

   soglašam z javno objavo elektronske oblike diplomskega dela v zbirki »Dela FRI«.

  V Ljubljani, dne ____________________ Podpis avtorja/-ice: ________________________

 • I

  Zahvala

  V prvi vrsti gre zahvala druţini, predvsem staršem, ki so mi stali ob strani in me v vsem

  spodbujali ne le v ĉasu študija, ampak ţe od malih nog. Rad bi se zahvalil dr. Roţancu za

  strokovno pomoĉ pri vsebinskem in tehniĉnem delu diplomske naloge. Podjetju Kliki in

  njenem kolektivu se zahvaljujem za sodelovanje pri diplomski nalogi, kot tudi za vso

  izkazano pomoĉ. Na koncu bi se zahvalil še vsem prijateljem, sošolcem in bliţnjim, ki so v

  ĉasu študija kakorkoli prispevali k izdelku, ki ga vidite pred sabo.

 • III

  Kazalo

  1. Uvod ....................................................................................................................................... 5 2. Predstavitev uporabljenih metodologij, tehnologij in orodij .................................................. 7

  2.1. Metodologije .................................................................................................................... 7

  2.1.1. Kaj je metodologija .................................................................................................. 7 2.1.2. Vrste metodologij ..................................................................................................... 7 2.1.3. Metodologija ekstremno programiranje - XP ........................................................... 8

  2.2. Programski jezik Java ...................................................................................................... 9 2.3. Middleware .................................................................................................................... 10

  2.3.1. Kaj je middleware ................................................................................................... 10

  2.3.2. Middleware ICE .................................................................................................... 11

  2.4. SQLite ............................................................................................................................ 12 2.5. XML .............................................................................................................................. 13 2.6. Razvojno orodje Eclipse ................................................................................................ 14 2.7. Predstavitev Picasa Web Albums – PWA ...................................................................... 16 2.8. Google Data API ............................................................................................................ 17

  3. Razvoj aplikacije za zajem fotografij iz storitve PWA ......................................................... 19

  3.1. Zajem zahtev.................................................................................................................. 19 3.1.1. Uvod ....................................................................................................................... 19 3.1.2. Naloge aplikacije .................................................................................................... 19

  3.1.3. Predpogoji ............................................................................................................... 20 3.2. Razvoj v skladu z agilno metodologijo XP ................................................................... 20

  3.3. Izvedba rešitve ............................................................................................................... 21 3.3.1. Opis ......................................................................................................................... 21

  3.3.2. Povezava s PWA in zajem slik ................................................................................ 22 3.3.2.1. Razred SimplePhotoEntry ............................................................................... 24 3.3.2.2. Doloĉanje pomembnosti fotografije ................................................................ 24

  3.3.3. Zapis slik v podatkovno bazo - Geoserver ............................................................. 25 3.3.4. Varnostna kopija ..................................................................................................... 26

  3.3.5. Posodobitev podatkovne baze ................................................................................ 27 3.4. Uporaba aplikacije ......................................................................................................... 27

  4. Analiza aplikacije ................................................................................................................. 31 4.1. Teţave pri izvedbi .......................................................................................................... 31

  4.1.1. Zajem slik ............................................................................................................... 31

  4.1.2. Zapis slik v podatkovno bazo Geoserver ................................................................ 31

  4.1.3. Nepravilno in nepriĉakovano delovanje PWA Data API ........................................ 32 4.1.4. Posodobitev podatkovne baze ................................................................................ 32

  4.2. Moţne izboljšave ........................................................................................................... 33 4.2.1. Obogatena varnostna kopija ................................................................................... 33 4.2.2. Nadomestna glavna podatkovna baza..................................................................... 33

  4.2.3. Doloĉanje pomembnosti fotografije ....................................................................... 33 4.2.4. Pohitritev izvajanja aplikacije ................................................................................ 33

  4.2.4.1. Razliĉno velika obmoĉja glede na lokacijo pregledovanja ............................. 33 4.2.4.2. Zagon veĉ instanc aplikacije............................................................................ 34

  4.3. Analiza uporabe v praksi ............................................................................................... 35

  5. Sklepne ugotovitve ............................................................................................................... 37

  6. Viri ........................................................................................................................................ 39

 • V

  Seznam uporabljenih kratic in simbolov

  ACID Atomicity, Consistency, Isolation, Durability

  API Application Programming Interface

  DAO Data Access Object

  EXIF Exchangeable Image File Format

  HTTP Hypertext Transfer Protocol

  ICE Internet Communications Engine

  IDE Integrated Development Environment

  Java EE Java Enterprise Edition

  Java ME Java Micro Edition

  Java SE Java Standard Edition

  JRE Java Runtime Environment

  MVC Model View Controller

  OS Operating System

  PHP Hypertext Preprocessor

  PWA Picasa Web Albums

  RFC Request For Comments

  RSS Really Simple Syndication

  Slice Specification Language for ICE

  SQL Structured Query Language

  TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol

  UML Unified Modeling Language

  URL Uniform Resource Locator

  XML Extensible Markup Language

  XP Extreme Programming

 • 1

  Povzetek

  V priĉujoĉi diplomski nalogi je opisan postopek pridobivanja fotografij iz sto