85
- Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti prihoda i rashoda. - Raspored rashoda po budžetskim korisnicima; - Pregledi namjenske strukture rashoda budžetskih korisnika; - Direktni transferi i rezervisanja; - Pregled zaposlenih u 2009. sa planiranom dinamikom zapošljavanja u 2010. godini; - Pregled višegodišnjih kapitalnih ulaganja. ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNIH OBAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2010. GODINU Član 1. Na osnovu člana IV. 4. a), b) i c) i člana VIII. 1. Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 68. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 30. decembra 2009. godine, i na 41. sjednici Doma naroda, održanoj 30. decembra 2009.godine, usvojila je: Budžet institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Budžet) sastoji se: V. DIO: ZAVRŠNE ODREDBE I. DIO: BILANS PRIHODA I RASHODA: II. DIO: RASPORED PRIHODA I RASHODA: III. DIO: SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA IV. DIO: IZVRŠENJE BUDŽETA (Struktura Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2010. godinu) 1

ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

- Bilans prihoda po izvorima i namjenama;

- Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama;

- Bilans uravnoteženosti prihoda i rashoda.

- Raspored rashoda po budžetskim korisnicima;

- Pregledi namjenske strukture rashoda budžetskih korisnika;

- Direktni transferi i rezervisanja;

- Pregled zaposlenih u 2009. sa planiranom dinamikom zapošljavanja u 2010. godini;

- Pregled višegodišnjih kapitalnih ulaganja.

ZAKON

O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNIH OBAVEZA

BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2010. GODINU

Član 1.

Na osnovu člana IV. 4. a), b) i c) i člana VIII. 1. Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna

skupština Bosne i Hercegovine na 68. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 30. decembra 2009.

godine, i na 41. sjednici Doma naroda, održanoj 30. decembra 2009.godine, usvojila je:

Budžet institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2010.

godinu (u daljnjem tekstu: Budžet) sastoji se:

V. DIO: ZAVRŠNE ODREDBE

I. DIO: BILANS PRIHODA I RASHODA:

II. DIO: RASPORED PRIHODA I RASHODA:

III. DIO: SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

IV. DIO: IZVRŠENJE BUDŽETA

(Struktura Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i

Hercegovine za 2010. godinu)

1

Page 2: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

Ekon. Budžet Povećanje/ Projekcija

R.b. IZVORI I NAMJENA PRIHODA kod za smanjenje prihoda

(KONTO) 2009. (5-3) za 2010. (5/3x100)

1 2 3 4 5 6

AI PORESKI PRIHODI 7100 729.000.000 -40.000.000 689.000.000 95

Prihodi sa JR UIO za finansiranje Institucija BiH 729.000.000 -40.000.000 689.000.000 95

II NEPORESKI PRIHODI 7200 199.065.000 -38.792.000 160.273.000 81

1.Prihodi od taksi i naknada 7220 43.200.000 -9.000.000 34.200.000 79

1.1 Prihodi od administrativnih taksi u Bosni i Hercegovini 17.000.000 -2.000.000 15.000.000 88

1.2. Prihodi od administrativnih taksi u DKP mreži 16.500.000 -4.500.000 12.000.000 73

1.3. Prihodi od knjižica za pasoše u Bosni i Hercegovini 7.500.000 -1.740.000 5.760.000 77

1.4. Prihodi od knjižica za pasoše u DKP mreži 2.200.000 -760.000 1.440.000 65

2.Prihodi od posebnih naknada i taksi 7220 31.278.000 8.357.000 39.635.000 127

2.1.Prihodi Regulatorne agencije za komunikacije (takse i naknade) 11.265.000 -765.000 10.500.000 93

2.2.Doprinosi za korištenje spektra frekvencija 8.058.000 3.250.000 11.308.000 140

2.3.Prihodi od taksi za prelete preko BiH (BH DCA) 5.395.000 2.158.000 7.553.000 140

2.4.Prihodi od Agencije za poštanski saobraćaj Bosne i Hercegovine 580.000 94.000 674.000 116

2.5. Prihodi od izdavanja ličnih isprava i registarskih tablica (IDDEEA) 5.980.000 -880.000 5.100.000 85

2.6. Prihodi od Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine 4.500.000 4.500.000

3.Prihodi od vlastite djelatnosti 7220 12.918.000 744.000 13.662.000 106

3.1.Prihodi Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine 2.944.000 438.000 3.382.000 115

3.2.Prihodi Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine 505.000 65.000 570.000 113

3.3. Prihodi Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine 2.220.000 483.000 2.703.000 122

3.4.Prihodi Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine 726.000 -50.000 676.000 93

3.5..Prihodi Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine 3.000.000 -500.000 2.500.000 83

3.6.Prihodi Instituta za standarde Bosne i Hercegovine 105.000 3.000 108.000 103

3.7.Prihodi Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine 530.000 -30.000 500.000 94

3.8.Prihodi Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine 2.742.000 322.000 3.064.000 112

3.9.Prihodi Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine 146.000 13.000 159.000 109

4. Prihodi od poreskih i kontrolnih markica UIO 7220 4.500.000 500.000 5.000.000 111

5. Prihodi iz dobiti Centralne banke BiH 7320 100.000.000 -40.000.000 60.000.000 60

6. Vanredni prihodi 7350 7.169.000 607.000 7.776.000 108

6.1. Prihodi od kamata i pozitivnih kursnih razlika 6.969.000 31.000 7.000.000 100

6.2. Ostali vanredni prihodi 200.000 576.000 776.000 388

III TEKUĆE POMOĆI U NOVĈANOM OBLIKU 7310 4.358.000 -3.858.000 500.000 11

1. Donacija Ministarstva vanjskih poslova (Vlada Kuvajta i UAE) 500.000 -500.000

2.Donacija UNHCR za Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine 200.000 -100.000 100.000 50

3. Donacija UNICEF za Ministarstvo ljudskih prava i izbjeglica Bosne i Hercegovine 180.000 -130.000 50.000 28

4.Save the children Norvey za Ministarstvo ljudskih prava i izbjeglica Bosne i Hercegovine 70.000 -20.000 50.000 71

5.Donacija UNDP (projekt IMAP u BH MAC)

6.Donacija Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine - Brčko Distrikt 100.000 100.000 100

7.Donacija Međun. komisije za nestale za Institut za nestala lica Bosne i Hercegovine

8. Donacija World vision za Ministarstvo ljudskih prava i izbjeglica Bosne i Hercegovine 80.000 80.000-

9. Donacija IPA za Ministarstvo ljudskih prava i izbjeglica Bosne i Hercegovine 98.000 -98.000

10. Donacija EC-a za informativni sistem CIK-a 850.000 -850.000

11. Donacija EC-a za imigracioni centar kod Službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine 1.956.000 -1.956.000

12. Donacije za Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika 324.000 -324.000

13.Donacija SIDA-e za Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za projekat

Zbrinjavanja Roma 200.000 200.000

UKUPNO A - PRIHODI (I-III) 932.423.000 -82.650.000 849.773.000 91

BIV Preneseni namjenski raspoređeni prihodi iz 2007. i 2008. godine 102.000.000 -102.000.000

V Preneseni višak sredstava iz 2008. i 2009. godine 121.000.000 121.000.000

VI Primici od sukcesije 17.000.000 17.000.000

VII Primici od prodaje starih vozila 935.000 -674.000 261.000 28

VIII

Kreditna sredstva, u skladu sa zaključkom sa 103.sjednice Vijeća ministara

BiH održane 5.novembra 2009.godine 40.000.000

UKUPNO B - FINANSIRANJE (IV-VIII) 102.935.000 75.326.000 178.261.000 173

UKUPNI PRIHODI, FINANSIRANJE I PRIMICI NA RASPOLAGANJU

INSTITUCIJAMA BIH ( A + B ) 1.035.358.000 -7.324.000 1.028.034.000 99

C1. Federacija Bosne i Hercegovine 236.127.000 -21.982.000 214.145.000 91

2. Republika Srpska 144.436.000 -21.134.000 123.302.000 85

3.Brčko Distrikt 150.000 2.000 152.000 101

4.Državne institucije 3.275.000 4.056.000 124

UKUPNO C (1+2+3+4) 383.988.000 -42.333.000 341.655.000 89

UKUPNI PRIHODI I FINANSIRANJE ZA INSTITUCIJE BiH I

SERVISIRANJE MEĐUNARODNIH OBAVEZA BiH ( A + B + C ),

ISKLJUČUJUĆI SREDSTVA PLANIRANA BUDŽETOM INSTITUCIJA BIH ZA

OTPLATU DUGA DRŽAVNIH INSTITUCIJA (2.683.000 KM u 2009. i

3.800.000 KM u 2010. godini za otplatu EBRD kredita Direkcije za civilnu

avijaciju Bosne i Hercegovine koja su planirana u direktnim transferima u

Tabeli 3) 1.416.663.000 -50.774.000 1.365.889.000 96

Tabela 1.

PRIHODI I POMOĆI ZA FINANSIRANJE INSTITUCIJA BiH

OSTALO FINANSIRANJE I PRIMICI

PRIHODI ZA SERVIS VANJSKOG DUGA BiH

Ĉlan 2.

Bilans prihoda i rashoda za 2010. godinu utvrđuje se kako slijedi:

BILANS PRIHODA PO IZVORIMA I NAMJENAMA

Index

I. DIO: BILANS PRIHODA I RASHODA

2

Page 3: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

I TEKUĆI IZDACI 911.991.000 382.928.375 42 -30.633.000 881.358.000 97

1 Bruto plate i naknade 611100 541.600.000 254.829.999 47 -8.429.000 533.171.000 98

2 Naknade troškova zaposlenih 611200 177.224.000 63.192.391 36 -39.207.000 138.017.000 78

3 Putni troškovi 613100 21.575.000 7.722.736 36 -1.969.000 19.606.000 91

4 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 11.120.000 4.973.619 45 -563.000 10.557.000 95

5 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 17.494.000 7.107.057 41 369.000 17.863.000 102

6 Nabavka materijala 613400 32.362.000 5.432.100 17 6.178.000 38.540.000 119

7 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 15.700.000 4.441.657 28 4.300.000 20.000.000 127

8 Troškovi zakupa 613600 26.844.000 12.524.145 47 1.141.000 27.985.000 104

9 Izdaci za tekuće održavanje 613700 19.421.000 4.950.241 25 2.693.000 22.114.000 114

10 Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 3.805.000 910.083 24 -1.283.000 2.522.000 66

11 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 44.846.000 16.844.347 38 6.137.000 50.983.000 114

II KAPITALNI IZDACI 46.868.000 15.091.107 32 15.340.000 62.208.000 133

1 Nabavka zemljišta 821100 3.000.000 411.168 14 -2.432.000 568.000 19

2 Nabavka građevina 821200 16.357.000 8.761.747 54 1.785.000 18.142.000 111

3 Nabavka opreme 821300 22.579.000 3.746.116 17 16.378.000 38.957.000 173

4 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 26.000 26.000

5 Rekonstrukcija i investicono održavanje 821600 4.932.000 2.172.076 44 -417.000 4.515.000 92

III TEKUĆI GRANTOVI 614000 50.318.000 8.259.908 16 160.000 50.478.000 100

IV KAPITALNI GRANTOVI 615000 35.221

UKUPNO BUDŢETSKI KORISNICI 1.009.177.000 406.314.611 -15.133.000 994.044.000 99

V Direktni transferi sa JRT 17.611.000 10.540.971 60 99.000 17.710.000 101

VI Rezervisanja 8.570.000 3.720.381 43 7.710.000 16.280.000 190

A

UKUPNO RASHODI INSTITUCIJA BiH (UKLJUĈUJUĆI

U IZVRŠENJU I-VI 2009.GODINU 117.731 KM ZA

FISKALNO VIJEĆE I KLINIKU) 1.035.358.000 420.693.694 41 -7.324.000 1.028.034.000 99

B SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA 383.988.000 118.722.049 31 -42.333.000 341.655.000 89

C

UKUPNI RASHODI ZA INSTITUCIJA BiH I

SERVISIRANJE MEĐUNARODNIH OBAVEZA BiH ( A +

B ), ISKLJUĈUJUĆI SREDSTVA PLANIRANA

BUDŢETOM INSTITUCIJA BIH ZA OTPLATU DUGA

DRŢAVNIH INSTITUCIJA (2.683.000 KM u 2009. godini za

otplatu EBRD kredita Direkcije za civilnu avijaciju Bosne i

Hercegovine koja su planirana u direktnim transferima u

Tabeli 3) 1.416.663.000 539.415.743 38 -50.774.000 1.365.889.000 96

Ekon. kod

Postotak

izvršenja R.b

r.Vrsta rashoda

ZBIRNI BILANS RASHODA PO EKONOMSKIM KATEGORIJAMA

Budţet za 2009.

Tabela 2.

IndexIzvršenje I-VI

2009.Budţet za 2010.

Povećanje/

Smanjenje

3

Page 4: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

Ekon. Budžet Povećanje/ Budžet

kod za smanjenje za Index

2009. (5-3) 2010. (5/3)*100

1 2 3 4 5 6

UKUPNO PRIHODI 1.416.663.000 -50.774.000 1.365.889.000 96

UKUPNO RASHODI 1.416.663.000 -50.774.000 1.365.889.000 96

RAZLIKA (I-II) 0

BILANS URAVNOTEŽENOSTI PRIHODA I RASHODA

Vrsta rashoda

Tabela 2.a.

4

Page 5: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

Postotak

izvršenja

izvršenja

(3/2)*100 (6-2) (6/2)*100

1 2 3 4 5 6 7

1. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine 17.628.000 9.175.341 52 -954.000 16.674.000 95

2. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine 9.390.000 3.469.655 37 -1.140.000 8.250.000 88

3. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine 371.243.000 154.237.268 42 -36.667.000 334.576.000 90

4. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine 7.245.000 4.595.736 63 -749.000 6.496.000 90

5. Ustavni sud Bosne i Hercegovine 5.000.000 2.474.931 49 200.000 5.200.000 104

6. Sud Bosne i Hercegovine 10.520.000 4.849.288 46 1.700.000 12.220.000 116

7. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine 8.015.000 3.138.108 39 231.000 8.246.000 103

8. Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine 1.240.000 429.139 35 -16.000 1.224.000 99

9. Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine 2.051.000 782.471 38 670.000 2.721.000 133

10. Generalni sekretarijat Vijeća ministara Bosne i Hercegovine 4.220.000 1.622.746 38 1.435.000 5.655.000 134

11. Direkcija za evropske integracije 3.958.000 1.524.137 39 -19.000 3.939.000 100

12. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine 56.888.000 32.400.373 57 3.480.000 60.368.000 106

13.Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i

Hercegovine 7.329.000 3.158.772 43 -206.000 7.123.000 97

14. Agencija za promociju stranih investicija u Bosni i Hercegovini 3.977.000 924.340 23 -155.000 3.822.000 96

15. Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine 5.507.000 2.970.710 54 -170.000 5.337.000 97

16.

Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje

za žrtve genocida iz 1995. godine 1.088.000 288.907 27 104.000 1.192.000 110

17. Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine 1.718.000 680.258 40 16.000 1.734.000 101

18.Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine

7.306.000 2.449.262 34 -613.000 6.693.000 92

19. Direkcija za civilnu avijaciju Bosne i Hercegovine 7.722.000 2.499.794 32 -932.000 6.790.000 88

20. Regulatorna agencija za komunikacije 8.736.000 2.616.722 30 -258.000 8.478.000 97

21. Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine 7.680.000 2.932.444 38 655.000 8.335.000 109

22. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine 98.733.000 39.535.704 40 -3.452.000 95.281.000 97

23. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine 13.760.000 3.048.261 22 -818.000 12.727.000 92

24. Komisija za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica

25. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine 13.907.000 4.702.641 34 -707.000 13.200.000 95

26. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine 10.901.000 3.349.882 31 762.000 11.663.000 107

27. Državna agencija za istrage i zaštitu 66.563.000 24.322.739 37 -6.555.000 60.008.000 90

28. Granična policija Bosne i Hercegovine 75.431.000 33.849.457 45 -103.000 75.328.000 100

29. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine 15.418.000 2.668.757 17 2.400.000 17.818.000 116

30.

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu

podataka Bosne i Hercegovine 14.748.000 3.859.578 26 -51.000 14.697.000 100

31. Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini BHMAC 8.845.000 3.335.850 38 -924.000 7.921.000 90

32. Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine 15.282.000 4.988.762 33 389.000 15.671.000 103

33. Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine 3.180.000 1.171.929 37 286.000 3.466.000 109

34. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine 3.938.000 1.841.743 47 9.361.000 13.299.000 338

35. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika 1.798.000 834.237 46 -90.000 1.708.000 95

36. Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine 1.440.000 612.208 43 -62.000 1.378.000 96

37. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine 4.938.000 1.449.151 29 -480.000 4.458.000 90

38. Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine 1.723.000 611.991 36 -114.000 1.609.000 93

39. Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine 2.016.000 991.195 49 691.000 2.707.000 134

40. Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine 1.813.000 716.495 40 173.000 1.986.000 110

41. Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine 1.034.000 405.611 39 -12.000 1.022.000 99

42. Arhiv Bosne i Hercegovine 700.000 249.265 36 17.000 717.000 102

43. Obavještajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine 33.450.000 15.618.654 47 -98.000 33.352.000 100

44. Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja 1.208.000 494.948 41 103.000 1.311.000 109

45. Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine 853.000 324.161 38 59.000 912.000 107

46. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine 3.185.000 1.121.890 35 -266.000 2.919.000 92

47. Fond za povratak Bosne i Hercegovine 35.586.000 7.848.733 22 5.000 35.591.000 100

48. Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine 1.240.000 609.654 49 49.000 1.289.000 104

49. Državna regulatorna komisija za električnu energiju

50. Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine 7.835.000 3.423.671 44 938.000 8.773.000 112

51. Odbor državne službe za žalbe 568.000 151.702 27 -29.000 539.000 95

52. Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine 1.278.000 497.437 39 -73.000 1.205.000 94

53. Ured za zakonodavstvo 788.000 244.856 31 123.000 911.000 116

54. Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine 1.075.000 422.016 39 57.000 1.132.000 105

55. Ured za razmatranje žalbi po javnim nabavkama 1.250.000 404.931 32 -80.000 1.170.000 94

56. Institut za nestala lica Bosne i Hercegovine 6.069.000 1.708.832 28 -1.711.000 4.358.000 72

57. Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini 676.000 269.994 40 -94.000 582.000 86

58. Direkcija za ekonomsko planiranje 1.846.000 708.890 38 31.000 1.877.000 102

59.Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini

462.000 178.594 39 -39.000 423.000 92

60. Ured koordinatora za reformu javne uprave 1.874.000 678.525 36 -179.000 1.695.000 90

61. Agencija za poštanski saobraćaj Bosne i Hercegovine 973.000 319.140 33 60.000 1.033.000 106

62.Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i

Hercegovine 1.106.000 275.944 25 243.000 1.349.000 122

63.Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i

Hercegovine 892.000 356.464 40 745.000 1.637.000 184

64. Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini 955.000 244.304 26 343.000 1.298.000 136

65.Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog

obrazovanja u Bosni i Hercegovini 555.000 153.372 28 687.000 1.242.000 224

66.

Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost u

Bosni i Hercegovini 824.000 80.522 10 605.000 1.429.000 173

67. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine 228.704 7.601.000 7.601.000

68. Agencija za policijsku podršku 54.864 2.077.000 2.077.000

69. Agencija za antidoping kontrolu 39.848 731.000 731.000

70. Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja 63.561 2.051.000 2.051.000

71. Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova 24.542 3.820.000 3.820.000

UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI 1.009.177.000 406.314.611 40 -15.133.000 994.044.000 99

Izvršenje I-VI

2009.Povećanje/

Smanjenje

Budžet za 2010. Budžetski korisnik Budžet za 2009.R.br.Index

II. DIO: RASPORED PRIHODA I RASHODA

Raspored ukupnih rashoda po budžetskim korisnicima i namjenski raspored rashoda po ekonomskim kategorijama za 2010. godinu utvrđuje se kako slijedi:

RASPORED RASHODA PO BUDŽETSKIM KORISNICIMA

Tabela 3.

Član 3.

5

Page 6: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

Postotak

izvršenja

izvršenja

(3/2)*100 (6-2) (6/2)*100

1 2 3 4 5 6 7

Izvršenje I-VI

2009.Povećanje/

Smanjenje

Budžet za 2010. Budžetski korisnik Budžet za 2009.R.br.Index

1. Članarine BiH u meĎunarodnim organizacijama 2.700.000 1.912.183 71 800.000 3.500.000 130

2.

Otplata glavnice, kamate i naknade po kreditu EBRD br. 35288 za

Direkciju za civilnu avijaciju Bosne i Hercegovine 2.683.000 1.117.000 3.800.000 142

3. Izdvojena sredstva za povlačenje IPA fondova 8.000.000 1.005.320 13 -1.450.000 6.550.000 82

4. Bankarski troškovi i negativne kursne razlike 1.700.000 1.035.566 61 300.000 2.000.000 118

5. Isplata obaveza po pravosnažnim sudskim presudama 1.300.000 271.668 21 -300.000 1.000.000 77

6. Sredstva za kreditni rejting BiH 170.000 155.712 92 20.000 190.000 112

7. Sredstva za projekat pripremljenosti u slučaju pojave ptičije gripe 458.000 -458.000

8. Sredstva za restauraciju nacionalnih spomenika 600.000 600.000 100

9. Prostorno-projektna dokumentacija Koridor Vc 5.462.894

10. Transfer za Javni servis BiH 697.628

11. Učešće institucije BiH u finansiranju rada Fiskalnog vijeća 70.000

UKUPNO DIREKTNI TRANSFERI SA JRT 17.611.000 10.540.971 60 99.000 17.710.000 101

1. Tekuća rezerva 3.034.000 336.320 11 1.116.000 4.150.000 137

2. Rezervisanja za kapitalna ulaganja 2.000.000 9.130.000 11.130.000 557

3. Rezervisanja za nove institucije 3.500.000 -2.500.000 1.000.000 29

4. Rezervisanje za interventno finansiranje saniranja stanja u Srebrenici 3.262.149

5. Rezervisanja za Projekat obnove i rekonstrukcije HiPERB 121.912

UKUPNO REZERVISANJA 8.570.000 3.720.381 43 7.710.000 16.280.000 190

UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI 1.009.177.000 406.314.611 40 -15.133.000 994.044.000 99

UKUPNO RASHODI INSTITUCIJA BiH 1.035.358.000 420.575.963 41 -7.324.000 1.028.034.000 99

99992 REZERVISANJA

99991 DIREKTNI TRANSFERI SA JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA

6

Page 7: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

1. PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE1. PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 15.314.000 7.149.834 47 -24.000 15.290.000 100

Bruto plate i naknade 611100 8.649.000 4.438.751 51 541.000 9.190.000 106

Naknade troškova zaposlenih 611200 2.776.000 1.117.392 40 -389.000 2.387.000 86

Putni troškovi 613100 1.501.000 647.218 43 -395.000 1.106.000 74

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 216.000 97.325 45 -33.000 183.000 85

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300

Nabavka materijala 613400 107.000 64.340 60 -2.000 105.000 98

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 99.000 26.931 27 -6.000 93.000 94

Troškovi zakupa 613600

Izdaci za tekuće održavanje 613700 148.000 47.630 32 -27.000 121.000 82

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 33.000 9.779 30 -3.000 30.000 91

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 1.785.000 700.468 39 290.000 2.075.000 116

KAPITALNI IZDACI 2.314.000 2.025.507 88 -930.000 1.384.000 60

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 314.000 115.875 37 837.000 1.151.000 367

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 2.000.000 1.909.632 95 -1.767.000 233.000 12

TEKUĆI GRANTOVI 614000

17.628.000 9.175.341 52 -954.000 16.674.000 95

Budžet za 2010. IndexVrsta rashoda

Povećanje/

Smanjenje

Izvršenje I-VI

2009.Budžet za 2009.

Postotak

izvršenjaEkon. kod

7

Page 8: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

2. PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 8.830.000 3.459.459 39 -1.010.000 7.820.000 89

Bruto plate i naknade 611100 4.091.000 1.692.502 41 -313.000 3.778.000 92

Naknade troškova zaposlenih 611200 901.000 320.270 36 -30.000 871.000 97

Putni troškovi 613100 927.000 259.402 28 -194.000 733.000 79

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 322.000 157.828 49 -43.000 279.000 87

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 186.000 88.923 48 -38.000 148.000 80

Nabavka materijala 613400 171.000 63.845 37 -35.000 136.000 80

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 297.000 105.907 36 -51.000 246.000 83

Troškovi zakupa 613600 422.000 176.254 42 -108.000 314.000 74

Izdaci za tekuće održavanje 613700 382.000 103.036 27 -87.000 295.000 77

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 99.000 41.391 42 -25.000 74.000 75

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 1.032.000 450.101 44 -86.000 946.000 92

KAPITALNI IZDACI 560.000 10.196 2 -130.000 430.000 77

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 560.000 10.196 2 -130.000 430.000 77

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000

9.390.000 3.469.655 37 -1.140.000 8.250.000 88

Vrsta rashoda Ekon. kodBudžet za 2009.

Izvršenje I-VI

2009.

Postotak

izvršenja

Povećanje/

SmanjenjeBudžet za 2010. Index

8

Page 9: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

3. MINISTARTSVO ODBRANE BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 610000 365.939.000 153.788.411 42 -36.748.000 329.191.000 90

Bruto plate i naknade 611100 216.877.000 106.462.343 49 -20.283.000 196.594.000 91

Naknade troškova zaposlenih 611200 89.916.000 31.897.066 35 -28.868.000 61.048.000 68

Putni troškovi 613100 5.675.000 1.152.484 20 -455.000 5.220.000 92

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 880.000 539.695 61 518.000 1.398.000 159

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 6.932.000 3.067.642 44 1.368.000 8.300.000 120

Nabavka materijala 613400 12.596.000 1.589.116 13 4.685.000 17.281.000 137

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 8.239.000 2.001.840 24 5.526.000 13.765.000 167

Troškovi zakupa 613600 9.228.000 4.553.476 49 -262.000 8.966.000 97

Izdaci za tekuće održavanje 613700 10.244.000 1.608.928 16 949.000 11.193.000 109

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 1.522.000 106.754 7 -1.017.000 505.000 33

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 3.830.000 809.067 21 1.091.000 4.921.000 128

KAPITALNI IZDACI 5.304.000 448.857 8 81.000 5.385.000 102

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200 1.160.000 -1.160.000

Nabavka opreme 821300 2.379.000 239.320 10 1.806.000 4.185.000 176

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 1.765.000 209.537 12 -565.000 1.200.000 68

TEKUĆI GRANTOVI 614000

371.243.000 154.237.268 42 -36.667.000 334.576.000 90

Vrsta rashoda Ekon. kod

U aneksu traže dodatna sredstva u iznosu od 59.825.707 KM (tekući izdaci 32.534.850 KM i kapitalni izdaci 27 .290.857 KM).

Budžet za 2009.Izvršenje I-VI

2009.

Postotak

izvršenja

Povećanje/

SmanjenjeIndexBudžet za 2010.

9

Page 10: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

4. VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 4.631.000 3.856.979 83 -135.000 4.496.000 97

Bruto plate i naknade 611100 2.915.000 2.103.838 72 37.000 2.952.000 101

Naknade troškova zaposlenih 611200 367.000 181.695 50 -29.000 338.000 92

Putni troškovi 613100 239.000 245.942 103 -73.000 166.000 69

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 121.000 53.144 44 25.000 146.000 121

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 112.000 42.710 38 -8.000 104.000 93

Nabavka materijala 613400 54.000 34.255 63 -10.000 44.000 81

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 48.000 22.393 47 -4.000 44.000 92

Troškovi zakupa 613600 24.524

Izdaci za tekuće održavanje 613700 463.000 317.441 69 16.000 479.000 103

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 8.000 107.331 1.342 1.000 9.000 113

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 304.000 723.706 238 -90.000 214.000 70

KAPITALNI IZDACI 2.614.000 703.536 27 -614.000 2.000.000 77

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 2.614.000 703.536 27 -614.000 2.000.000 77

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

KAPITALNI GRANTOVI 614000 35.221

Donacija ICT/CMS za VSV 35.221

7.245.000 4.595.736 63 -749.000 6.496.000 90

Povećanje/

SmanjenjeVrsta rashodaBudžet za 2009.

Ekon. kodIndexBudžet za 2010.

Izvršenje I-VI

2009.

Postotak

izvršenja

10

Page 11: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

5. USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 4.980.000 2.452.811 49 150.000 5.130.000 103

Bruto plate i naknade 611100 3.935.000 1.804.746 46 31.000 3.966.000 101

Naknade troškova zaposlenih 611200 683.000 430.286 63 1.000 684.000 100

Putni troškovi 613100 66.000 50.576 77 21.000 87.000 132

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 66.000 44.319 67 21.000 87.000 132

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 66.000 44.416 67 21.000 87.000 132

Nabavka materijala 613400 46.000 10.234 22 24.000 70.000 152

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 16.000 6.356 40 -1.000 15.000 94

Troškovi zakupa 613600 1.000 -1.000

Izdaci za tekuće održavanje 613700 25.000 12.337 49 41.000 66.000 264

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 7.000 4.974 71 -1.000 6.000 86

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 69.000 44.567 65 -7.000 62.000 90

KAPITALNI IZDACI 20.000 22.120 111 50.000 70.000 350

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 20.000 22.120 111 50.000 70.000 350

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000

5.000.000 2.474.931 49 200.000 5.200.000 104

Vrsta rashoda

Povećanje/

Smanjenje

Izvršenje I-VI

2009.

Postotak

izvršenjaBudžet za 2009.

Ekon. kodIndexBudžet za 2010.

11

Page 12: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

6. SUD BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 10.457.000 4.844.445 46 1.700.000 12.157.000 116

Bruto plate i naknade 611100 7.129.000 3.271.858 46 1.690.000 8.819.000 124

Naknade troškova zaposlenih 611200 747.000 287.728 39 -155.000 592.000 79

Putni troškovi 613100 74.000 11.912 16 -69.000 5.000 7

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 157.000 53.714 34 -33.000 124.000 79

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 177.000 48.322 27 -7.000 170.000 96

Nabavka materijala 613400 157.000 29.092 19 -52.000 105.000 67

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 37.000 1.563 4 -25.000 12.000 32

Troškovi zakupa 613600 12.000 2.000 14.000 117

Izdaci za tekuće održavanje 613700 90.000 9.265 10 -45.000 45.000 50

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 16.000 1.129 7 -9.000 7.000 44

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 1.861.000 1.129.862 61 403.000 2.264.000 122

KAPITALNI IZDACI 63.000 4.843 8 63.000 100

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 46.000 4.843 11 17.000 63.000 137

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 17.000 -17.000

TEKUĆI GRANTOVI 614000

10.520.000 4.849.288 46 1.700.000 12.220.000 116

Vrsta rashoda Ekon. kod

Povećanje/

Smanjenje

Izvršenje I-VI

2009.Budžet za 2009.

Postotak

izvršenjaIndexBudžet za 2010.

12

Page 13: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

7. TUŽILAŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 7.940.000 3.137.055 40 231.000 8.171.000 103

Bruto plate i naknade 611100 6.266.000 2.552.239 41 634.000 6.900.000 110

Naknade troškova zaposlenih 611200 824.000 253.873 31 -331.000 493.000 60

Putni troškovi 613100 107.000 71.895 67 8.000 115.000 107

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 66.000 34.698 53 3.000 69.000 105

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 74.000 27.651 37 74.000 100

Nabavka materijala 613400 83.000 43.725 53 16.000 99.000 119

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 33.000 9.649 29 -9.000 24.000 73

Troškovi zakupa 613600

Izdaci za tekuće održavanje 613700 58.000 11.033 19 5.000 63.000 109

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 25.000 7.846 31 -12.000 13.000 52

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 404.000 124.446 31 -83.000 321.000 79

KAPITALNI IZDACI 75.000 1.053 1 75.000 100

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 75.000 1.053 1 75.000 100

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000

8.015.000 3.138.108 39 231.000 8.246.000 103

Vrsta rashoda Ekon. kodBudžet za 2010.

Postotak

izvršenja

Povećanje/

Smanjenje

Izvršenje I-VI

2009.Budžet za 2009. Index

13

Page 14: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

8. PRAVOBRANILAŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 1.233.000 429.139 35 -46.000 1.187.000 96

Bruto plate i naknade 611100 897.000 293.075 33 -27.000 870.000 97

Naknade troškova zaposlenih 611200 160.000 54.629 34 10.000 170.000 106

Putni troškovi 613100 25.000 10.031 40 8.000 33.000 132

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 25.000 13.064 52 25.000 100

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 12.000 4.655 39 3.000 15.000 125

Nabavka materijala 613400 16.000 2.491 16 16.000 100

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 12.000 2.377 20 4.000 16.000 133

Troškovi zakupa 613600 49.000 25.562 52 -46.000 3.000 6

Izdaci za tekuće održavanje 613700 7.000 2.765 40 3.000 10.000 143

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 4.000 1.000 5.000 125

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 26.000 20.490 79 -2.000 24.000 92

KAPITALNI IZDACI 7.000 30.000 37.000 529

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 7.000 30.000 37.000 529

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000

1.240.000 429.139 35 -16.000 1.224.000 99

Vrsta rashoda Ekon. kod

Povećanje/

SmanjenjeIndex

Postotak

izvršenja

Izvršenje I-VI

2009.Budžet za 2009. Budžet za 2010.

14

Page 15: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

9. INSTITUCIJA OMBUDSMANA ZA LJUDSKA PRAVA BOSNE I HRECEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 2.045.000 781.951 38 577.000 2.622.000 128

Bruto plate i naknade 611100 1.398.000 507.738 36 373.000 1.771.000 127

Naknade troškova zaposlenih 611200 205.000 65.015 32 79.000 284.000 139

Putni troškovi 613100 66.000 35.302 53 2.000 68.000 103

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 58.000 18.813 32 -4.000 54.000 93

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 33.000 11.288 34 -3.000 30.000 91

Nabavka materijala 613400 16.000 7.679 48 9.000 25.000 156

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 30.000 14.851 50 3.000 33.000 110

Troškovi zakupa 613600 173.000 69.064 40 64.000 237.000 137

Izdaci za tekuće održavanje 613700 16.000 8.022 50 11.000 27.000 169

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 6.000 1.680 28 6.000 100

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 44.000 42.499 97 43.000 87.000 198

KAPITALNI IZDACI 6.000 520 9 93.000 99.000 1.650

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 6.000 520 9 93.000 99.000 1.650

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000

2.051.000 782.471 38 670.000 2.721.000 133

Ekon. kodVrsta rashoda

Izvršenje I-VI

2009.

Postotak

izvršenja

Povećanje/

SmanjenjeBudžet za 2010. IndexBudžet za 2009.

15

Page 16: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

10. GENERALNI SEKRETARIJAT VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 4.120.000 1.615.037 39 1.510.000 5.630.000 137

Bruto plate i naknade 611100 1.746.000 855.029 49 114.000 1.860.000 107

Naknade troškova zaposlenih 611200 564.000 181.975 32 -220.000 344.000 61

Putni troškovi 613100 394.000 175.343 45 272.000 666.000 169

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 105.000 54.633 52 42.000 147.000 140

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300

Nabavka materijala 613400 49.000 5.998 12 102.000 151.000 308

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 58.000 22.816 39 105.000 163.000 281

Troškovi zakupa 613600 395.000 3.585 1 -320.000 75.000 19

Izdaci za tekuće održavanje 613700 58.000 45.189 78 8.000 66.000 114

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 25.000 2.358 9 10.000 35.000 140

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 726.000 268.111 37 1.397.000 2.123.000 292

KAPITALNI IZDACI 100.000 7.709 8 -75.000 25.000 25

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 100.000 7.709 8 -75.000 25.000 25

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

KAPITALNI GRANTOVI 614000

4.220.000 1.622.746 38 1.435.000 5.655.000 134

Ekon. kodVrsta rashoda

Postotak

izvršenja

Izvršenje I-VI

2009.

Povećanje/

SmanjenjeBudžet za 2009. Budžet za 2010. Index

16

Page 17: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

11. DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 3.928.000 1.521.498 39 -65.000 3.863.000 98

Bruto plate i naknade 611100 2.457.000 898.878 37 127.000 2.584.000 105

Naknade troškova zaposlenih 611200 467.000 133.121 29 -93.000 374.000 80

Putni troškovi 613100 164.000 103.951 63 8.000 172.000 105

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 83.000 29.759 36 -20.000 63.000 76

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 2.954

Nabavka materijala 613400 33.000 10.180 31 1.000 34.000 103

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 25.000 2.603 10 -12.000 13.000 52

Troškovi zakupa 613600 247.000 121.146 49 30.000 277.000 112

Izdaci za tekuće održavanje 613700 33.000 3.719 11 -12.000 21.000 64

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 12.000 1.718 14 -6.000 6.000 50

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 407.000 213.469 52 -88.000 319.000 78

KAPITALNI IZDACI 30.000 2.639 9 46.000 76.000 253

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 30.000 2.639 9 46.000 76.000 253

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000

3.958.000 1.524.137 39 -19.000 3.939.000 100

Ekon. kodVrsta rashoda

Povećanje/

SmanjenjeBudžet za 2009.

Izvršenje I-VI

2009.

Postotak

izvršenjaBudžet za 2010. Index

17

Page 18: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

12. MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 55.412.000 25.031.910 45 -1.044.000 54.368.000 98

Bruto plate i naknade 611100 27.710.000 11.723.522 42 -1.408.000 26.302.000 95

Naknade troškova zaposlenih 611200 12.751.000 5.346.905 42 116.000 12.867.000 101

Putni troškovi 613100 1.825.000 1.054.046 58 -6.000 1.819.000 100

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 1.759.000 805.293 46 -409.000 1.350.000 77

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 1.261.000 648.126 51 -173.000 1.088.000 86

Nabavka materijala 613400 560.000 253.538 45 -127.000 433.000 77

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 744.000 341.828 46 -147.000 597.000 80

Troškovi zakupa 613600 4.257.000 2.261.365 53 941.000 5.198.000 122

Izdaci za tekuće održavanje 613700 659.000 344.955 52 -165.000 494.000 75

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 550.000 279.842 51 -64.000 486.000 88

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 3.336.000 1.972.490 59 398.000 3.734.000 112

KAPITALNI IZDACI 1.476.000 7.368.463 499 4.524.000 6.000.000 407

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200 7.053.938 4.800.000 4.800.000

Nabavka opreme 821300 926.000 261.618 28 -376.000 550.000 59

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 550.000 52.907 10 100.000 650.000 118

TEKUĆI GRANTOVI 614000

56.888.000 32.400.373 57 3.480.000 60.368.000 106

Ekon. kodVrsta rashodaBudžet za 2010. Index

Postotak

izvršenja

Povećanje/

SmanjenjeBudžet za 2009.

Izvršenje I-VI

2009.

18

Page 19: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

13. MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 6.799.000 3.057.331 45 -146.000 6.653.000 98

Bruto plate i naknade 611100 4.629.000 2.220.221 48 41.000 4.670.000 101

Naknade troškova zaposlenih 611200 966.000 406.377 42 -148.000 818.000 85

Putni troškovi 613100 330.000 111.206 34 -31.000 299.000 91

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 124.000 58.621 47 -9.000 115.000 93

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 90.000 49.307 55 34.000 124.000 138

Nabavka materijala 613400 70.000 22.706 32 4.000 74.000 106

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 74.000 19.033 26 -16.000 58.000 78

Troškovi zakupa 613600 148.000 44.633 30 2.000 150.000 101

Izdaci za tekuće održavanje 613700 99.000 20.101 20 -33.000 66.000 67

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 9.000 2.670 30 5.000 14.000 156

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 260.000 102.456 39 5.000 265.000 102

KAPITALNI IZDACI 180.000 1.441 1 -60.000 120.000 67

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 180.000 1.441 1 -60.000 120.000 67

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000 350.000 100.000 29 350.000 100

Podrška sajamskim manifestacijama u zemlji 200.000 40.000 20 200.000 100

Podrška sajamskim manifestacijama i prezentacijama bh

privrede i inostranstvu 150.000 60.000 150.000

Podrška radu Izvoznog vijeća BiH

7.329.000 3.158.772 43 -206.000 7.123.000 97

Ekon. kodVrsta rashodaIndexBudžet za 2010.

Izvršenje I-VI

2009.

Povećanje/

Smanjenje

Postotak

izvršenjaBudžet za 2009.

19

Page 20: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

14. AGENCIJA ZA PROMOCIJU STRANIH INVESTICIJA U BOSNI I HERCEGOVINI

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 1.942.000 900.189 46 -158.000 1.784.000 92

Bruto plate i naknade 611100 991.000 428.460 43 -23.000 968.000 98

Naknade troškova zaposlenih 611200 260.000 68.595 26 -53.000 207.000 80

Putni troškovi 613100 124.000 62.270 50 -54.000 70.000 56

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 58.000 28.230 49 -10.000 48.000 83

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 21.000 13.118 62 -4.000 17.000 81

Nabavka materijala 613400 33.000 11.812 36 -15.000 18.000 55

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 21.000 17.372 83 -5.000 16.000 76

Troškovi zakupa 613600 196.000 71.289 36 53.000 249.000 127

Izdaci za tekuće održavanje 613700 25.000 10.025 40 -12.000 13.000 52

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 5.000 1.746 35 1.000 6.000 120

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 208.000 187.272 90 -36.000 172.000 83

KAPITALNI IZDACI 35.000 24.151 69 3.000 38.000 109

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 35.000 24.151 69 3.000 38.000 109

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000 2.000.000 2.000.000 100

Fond za podršku stranim investitorima 2.000.000 2.000.000 100

Promocija BiH na CNN-u (za 2008 Promocija BiH putem

svjetskih TV kuća)

3.977.000 924.340 23 -155.000 3.822.000 96

Vrsta rashoda Ekon. kod

Povećanje/

SmanjenjeBudžet za 2009.

Postotak

izvršenjaBudžet za 2010. Index

Izvršenje I-VI

2009.

20

Page 21: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

15. URED ZA VETERINARSTVO BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 5.037.000 2.855.567 57 -145.000 4.892.000 97

Bruto plate i naknade 611100 1.899.000 854.663 45 63.000 1.962.000 103

Naknade troškova zaposlenih 611200 505.000 153.831 30 -111.000 394.000 78

Putni troškovi 613100 198.000 78.560 40 -47.000 151.000 76

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 126.000 60.005 48 -11.000 115.000 91

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 96.000 28.905 30 -32.000 64.000 67

Nabavka materijala 613400 709.000 1.166.498 165 162.000 871.000 123

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 77.000 20.684 27 -6.000 71.000 92

Troškovi zakupa 613600 388.000 175.061 45 14.000 402.000 104

Izdaci za tekuće održavanje 613700 127.000 16.317 13 -34.000 93.000 73

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 76.000 7.211 9 -49.000 27.000 36

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 836.000 293.832 35 -94.000 742.000 89

KAPITALNI IZDACI 470.000 115.143 24 -25.000 445.000 95

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 470.000 115.143 24 -25.000 445.000 95

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000

5.507.000 2.970.710 54 -170.000 5.337.000 97

Ekon. kodVrsta rashoda

Izvršenje I-VI

2009.

Postotak

izvršenjaBudžet za 2009. Index

Povećanje/

SmanjenjeBudžet za 2010.

21

Page 22: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

16. MEMORIJALNI CENTAR SREBRENICA - POTOČARI SPOMEN OBILJEŽJE I MEZARJE ZA ŽRTVE GENOCIDA IZ 1995.GODINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 773.000 288.907 -81.000 692.000 90

Bruto plate i naknade 611100 482.000 203.655 -23.000 459.000 95

Naknade troškova zaposlenih 611200 185.000 51.845 -46.000 139.000 75

Putni troškovi 613100 12.000 2.168 -2.000 10.000 83

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 9.000 2.597 -2.000 7.000 78

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 33.000 17.051 2.000 35.000 106

Nabavka materijala 613400 12.000 3.952 -2.000 10.000 83

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 9.000 1.976 -2.000 7.000 78

Troškovi zakupa 613600

Izdaci za tekuće održavanje 613700 12.000 3.850 -2.000 10.000 83

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 4.000 25 -1.000 3.000 75

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 15.000 1.788 -3.000 12.000 80

KAPITALNI IZDACI 315.000 185.000 500.000 159

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 15.000 452.000 467.000 3.113

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 300.000 -267.000 33.000 11

TEKUĆI GRANTOVI 614000

1.088.000 288.907 27 104.000 1.192.000 110

Vrsta rashoda Ekon. kod

Povećanje/

Smanjenje

Postotak

izvršenja

Izvršenje I-VI

2009.IndexBudžet za 2010. Budžet za 2009.

22

Page 23: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

17. KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 1.693.000 680.157 40 -9.000 1.684.000 99

Bruto plate i naknade 611100 1.083.000 464.255 43 123.000 1.206.000 111

Naknade troškova zaposlenih 611200 208.000 61.295 29 -60.000 148.000 71

Putni troškovi 613100 70.000 21.562 31 -27.000 43.000 61

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 36.000 13.184 37 -12.000 24.000 67

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 22.000 9.388 43 -5.000 17.000 77

Nabavka materijala 613400 24.000 1.811 8 -8.000 16.000 67

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 12.000 1.120 9 -6.000 6.000 50

Troškovi zakupa 613600 137.000 82.361 60 30.000 167.000 122

Izdaci za tekuće održavanje 613700 13.000 5.139 40 -6.000 7.000 54

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 5.000 60 1 -3.000 2.000 40

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 83.000 19.982 24 -35.000 48.000 58

KAPITALNI IZDACI 25.000 101 0 25.000 50.000 200

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 25.000 101 0 25.000 50.000 200

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000

1.718.000 680.258 40 16.000 1.734.000 101

Vrsta rashoda Ekon. kod

Postotak

izvršenjaBudžet za 2010.

Izvršenje I-VI

2009.Index

Povećanje/

SmanjenjeBudžet za 2009.

23

Page 24: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

18. MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 6.208.000 2.112.400 34 -531.000 5.677.000 91

Bruto plate i naknade 611100 3.016.000 1.339.264 44 333.000 3.349.000 111

Naknade troškova zaposlenih 611200 939.000 216.546 23 -202.000 737.000 78

Putni troškovi 613100 498.000 200.059 40 -95.000 403.000 81

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 219.000 68.060 31 -62.000 157.000 72

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 13.000 4.002 31 7.000 20.000 154

Nabavka materijala 613400 207.000 58.507 28 -42.000 165.000 80

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 218.000 35.056 16 -99.000 119.000 55

Troškovi zakupa 613600 124.000 14.448 12 -49.000 75.000 60

Izdaci za tekuće održavanje 613700 95.000 18.343 19 -26.000 69.000 73

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 24.000 2.374 10 4.000 28.000 117

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 855.000 155.741 18 -300.000 555.000 65

KAPITALNI IZDACI 418.000 74.018 18 228.000 646.000 155

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200 72.509

Nabavka opreme 821300 268.000 1.509 1 228.000 496.000 185

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 150.000 150.000 100

TEKUĆI GRANTOVI 614000 680.000 262.844 39 -310.000 370.000 54

Okvirni sporazum o slivu rijeke Save 600.000 252.283 42 -300.000 300.000 50

Program Marko Polo - kontribucija

SEETO projekat - kontribucija 80.000 10.561 13 -10.000 70.000 88

7.306.000 2.449.262 34 -613.000 6.693.000 92

Vrsta rashoda Ekon. kodIndex

Izvršenje I-VI

2009.

Postotak

izvršenja

Povećanje/

SmanjenjeBudžet za 2010. Budžet za 2009.

24

Page 25: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

19. DIREKCIJA ZA CIVILNU AVIJACIJU BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 7.032.000 2.385.550 34 -897.000 6.135.000 87

Bruto plate i naknade 611100 1.815.000 689.996 38 -87.000 1.728.000 95

Naknade troškova zaposlenih 611200 810.000 173.255 21 -130.000 680.000 84

Putni troškovi 613100 849.000 222.287 26 -107.000 742.000 87

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 96.000 36.615 38 -5.000 91.000 95

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 113.000 63.506 56 -17.000 96.000 85

Nabavka materijala 613400 66.000 25.410 39 2.000 68.000 103

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 77.000 11.059 14 -20.000 57.000 74

Troškovi zakupa 613600 274.000 175.500 64 256.000 530.000 193

Izdaci za tekuće održavanje 613700 36.000 11.333 31 -6.000 30.000 83

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 22.000 -7.000 15.000 68

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 2.874.000 976.589 34 -776.000 2.098.000 73

KAPITALNI IZDACI 690.000 114.244 17 -35.000 655.000 95

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200 250.000 58.506 23 -130.000 120.000 48

Nabavka opreme 821300 440.000 55.738 13 95.000 535.000 122

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000

7.722.000 2.499.794 32 -932.000 6.790.000 88

Vrsta rashoda Ekon. kodBudžet za 2010. Index

Izvršenje I-VI

2009.

Postotak

izvršenja

Povećanje/

SmanjenjeBudžet za 2009.

25

Page 26: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

20. REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 6.615.000 2.599.539 39 -137.000 6.478.000 98

Bruto plate i naknade 611100 4.044.000 1.804.444 45 24.000 4.068.000 101

Naknade troškova zaposlenih 611200 591.000 229.182 39 -10.000 581.000 98

Putni troškovi 613100 490.000 170.441 35 40.000 530.000 108

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 169.000 63.509 38 11.000 180.000 107

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 145.000 86.656 60 15.000 160.000 110

Nabavka materijala 613400 125.000 16.210 13 125.000 100

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 55.000 17.517 32 15.000 70.000 127

Troškovi zakupa 613600 130.000 50.822 39 -75.000 55.000 42

Izdaci za tekuće održavanje 613700 200.000 17.598 9 -1.000 199.000 100

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 70.000 9.563 14 -10.000 60.000 86

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 596.000 133.597 22 -146.000 450.000 76

KAPITALNI IZDACI 2.121.000 17.183 1 -121.000 2.000.000 94

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 2.121.000 17.183 1 -121.000 2.000.000 94

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000

8.736.000 2.616.722 30 -258.000 8.478.000 97

Ekon. kodVrsta rashoda

Izvršenje I-VI

2009.

Postotak

izvršenjaBudžet za 2009.

Povećanje/

SmanjenjeBudžet za 2010. Index

26

Page 27: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

21. MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 7.429.000 2.917.082 39 -267.000 7.162.000 96

Bruto plate i naknade 611100 4.386.000 1.998.152 46 294.000 4.680.000 107

Naknade troškova zaposlenih 611200 827.000 335.937 41 -6.000 821.000 99

Putni troškovi 613100 542.000 100.404 19 -329.000 213.000 39

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 374.000 131.070 35 -143.000 231.000 62

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 73.000 23.845 33 -28.000 45.000 62

Nabavka materijala 613400 125.000 55.629 45 -6.000 119.000 95

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 65.000 15.998 25 -18.000 47.000 72

Troškovi zakupa 613600 33.000 167.000 200.000 606

Izdaci za tekuće održavanje 613700 276.000 30.401 11 77.000 353.000 128

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 13.000 1.510 12 -4.000 9.000 69

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 715.000 224.136 31 -271.000 444.000 62

KAPITALNI IZDACI 251.000 15.362 6 922.000 1.173.000 467

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 251.000 15.362 6 922.000 1.173.000 467

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000

7.680.000 2.932.444 38 655.000 8.335.000 109

Vrsta rashoda Ekon. kod

Postotak

izvršenja

Povećanje/

SmanjenjeBudžet za 2010. Index

Izvršenje I-VI

2009.Budžet za 2009.

27

Page 28: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

22. UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 93.357.000 39.054.502 42 -7.551.000 85.806.000 92

Bruto plate i naknade 611100 61.905.000 28.558.474 46 -2.468.000 59.437.000 96

Naknade troškova zaposlenih 611200 13.987.000 5.367.288 38 -2.888.000 11.099.000 79

Putni troškovi 613100 957.000 251.335 26 -323.000 634.000 66

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 2.775.000 1.136.057 41 -550.000 2.225.000 80

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 2.010.000 626.022 31 -420.000 1.590.000 79

Nabavka materijala 613400 2.201.000 251.433 11 -1.336.000 865.000 39

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 1.148.000 302.717 26 -324.000 824.000 72

Troškovi zakupa 613600 1.053.000 400.831 38 -103.000 950.000 90

Izdaci za tekuće održavanje 613700 957.000 264.877 28 490.000 1.447.000 151

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 335.000 41.458 12 -113.000 222.000 66

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 6.029.000 1.854.010 31 484.000 6.513.000 108

KAPITALNI IZDACI 5.376.000 481.202 9 4.099.000 9.475.000 176

Nabavka zemljišta 821100 3.000.000 411.168 14 -3.000.000

Nabavka građevina 821200 1.500.000 52.273 3 5.300.000 6.800.000 453

Nabavka opreme 821300 876.000 17.761 2 1.024.000 1.900.000 217

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 775.000 775.000

TEKUĆI GRANTOVI 614000

98.733.000 39.535.704 40 -3.452.000 95.281.000 97

Vrsta rashoda Ekon. kod

Postotak

izvršenjaBudžet za 2010.

Izvršenje I-VI

2009.

Povećanje/

SmanjenjeIndexBudžet za 2009.

28

Page 29: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

23. MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 6.777.000 2.732.469 40 -886.000 5.891.000 87

Bruto plate i naknade 611100 3.585.000 1.495.412 42 -263.000 3.322.000 93

Naknade troškova zaposlenih 611200 506.000 205.014 41 -16.000 490.000 97

Putni troškovi 613100 275.000 198.170 72 26.000 301.000 109

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 115.000 61.659 54 -19.000 96.000 83

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 214.000 54.837 26 -82.000 132.000 62

Nabavka materijala 613400 403.000 110.856 28 -148.000 255.000 63

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 169.000 44.012 26 -48.000 121.000 72

Troškovi zakupa 613600 107.000 82.774 77 46.000 153.000 143

Izdaci za tekuće održavanje 613700 147.000 44.381 30 -45.000 102.000 69

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 27.000 11.518 43 -4.000 23.000 85

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 1.229.000 423.836 34 -333.000 896.000 73

KAPITALNI IZDACI 75.000 50.792 68 53.000 128.000 171

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 75.000 50.792 68 53.000 128.000 171

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000 6.908.000 265.000 15.000 6.708.000 97

Grantovi Crveni krst 150.000 150.000 100 150.000 100

Grantovi NVO organ.-zaštita žrtava 45.000 15.000 60.000 133

Grantovi romskim NVO 75.000 75.000 100

Grantovi NVO org.-izbjeglice 40.000 40.000 100

Prioritetna elektrifikacija za potrebe realizovanog povratka 3.233.000 3.233.000 100

Međureligijsko vijeće 100.000 100.000 100 100.000 100

Jevrejska zajednica 15.000 15.000 100 15.000 100

Rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja,

stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite 3.000.000 3.000.000 100

Aktivnosti Agencije za ravnopravnost spolova BiH 250.000

Potpora vijeću za lica sa invaliditetom 35.000

13.760.000 3.048.261 22 -818.000 12.727.000 92

Ekon. kodVrsta rashodaIndexBudžet za 2010.

Postotak

izvršenja

Povećanje/

SmanjenjeBudžet za 2009.

Izvršenje I-VI

2009.

29

Page 30: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

24. KOMISIJA ZA IMOVINSKE ZAHTJEVE RASELJENIH LICA I IZBJEGLICA

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI

Bruto plate i naknade 611100

Naknade troškova zaposlenih 611200

Putni troškovi 613100

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300

Nabavka materijala 613400

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500

Troškovi zakupa 613600

Izdaci za tekuće održavanje 613700

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800

Ugovorene i druge posebne usluge 613900

KAPITALNI IZDACI

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000

Vrsta rashoda Ekon. kodIndexBudžet za 2010. Budžet za 2009.

Postotak

izvršenja

Povećanje/

Smanjenje

Izvršenje I-VI

2009.

30

Page 31: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

25. MINISTARSTVO PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 11.064.000 4.671.002 42 -632.000 10.432.000 94

Bruto plate i naknade 611100 5.885.000 2.566.378 44 58.000 5.943.000 101

Naknade troškova zaposlenih 611200 1.739.000 585.239 34 -275.000 1.464.000 84

Putni troškovi 613100 221.000 96.286 44 -25.000 196.000 89

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 164.000 68.319 42 -39.000 125.000 76

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 174.000 93.677 54 -7.000 167.000 96

Nabavka materijala 613400 213.000 47.511 22 -33.000 180.000 85

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 90.000 40.680 45 -12.000 78.000 87

Troškovi zakupa 613600 27.000 9.828 36 48.000 75.000 278

Izdaci za tekuće održavanje 613700 81.000 40.430 50 16.000 97.000 120

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 34.000 8.605 25 -8.000 26.000 76

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 2.436.000 1.114.049 46 -355.000 2.081.000 85

KAPITALNI IZDACI 2.843.000 31.639 1 -75.000 2.768.000 97

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200 2.628.000 -128.000 2.500.000 95

Nabavka opreme 821300 215.000 31.639 15 1.000 216.000 100

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 52.000 52.000

TEKUĆI GRANTOVI 614000G

r

13.907.000 4.702.641 34 -707.000 13.200.000 95

Ekon. kodVrsta rashodaBudžet za 2009.

Izvršenje I-VI

2009.

Postotak

izvršenjaBudžet za 2010.

Povećanje/

SmanjenjeIndex

31

Page 32: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

26. MINISTARSTVO SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 7.618.000 3.348.127 44 885.000 8.503.000 112

Bruto plate i naknade 611100 4.888.000 2.225.274 46 517.000 5.405.000 111

Naknade troškova zaposlenih 611200 1.054.000 355.899 34 -25.000 1.029.000 98

Putni troškovi 613100 312.000 180.276 58 -15.000 297.000 95

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 166.000 97.349 59 9.000 175.000 105

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 48.000 33.535 70 -3.000 45.000 94

Nabavka materijala 613400 132.000 81.865 62 30.000 162.000 123

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 120.000 38.060 32 -28.000 92.000 77

Troškovi zakupa 613600 99.000 63.965 65 63.000 162.000 164

Izdaci za tekuće održavanje 613700 164.000 25.671 16 115.000 279.000 170

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 28.000 3.846 14 -8.000 20.000 71

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 607.000 242.387 40 230.000 837.000 138

KAPITALNI IZDACI 3.183.000 1.755 0 -123.000 3.060.000 96

Nabavka zemljišta 821100 100.000 100.000

Nabavka građevina 821200 1.000.000 1.755 -200.000 800.000 80

Nabavka opreme 821300 2.183.000 -23.000 2.160.000 99

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000 100.000 100.000 100

Grantovi nepr.org.- smjestaj zrtava trgovine ljudima 100.000 100.000 100

10.901.000 3.349.882 31 762.000 11.663.000 107

Vrsta rashoda Ekon. kod

Postotak

izvršenja

Povećanje/

SmanjenjeBudžet za 2010. IndexBudžet za 2009.

Izvršenje I-VI

2009.

32

Page 33: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

27. DRŽAVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZAŠTITU

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 55.159.000 22.805.353 41 799.000 55.958.000 101

Bruto plate i naknade 611100 38.358.000 16.785.608 44 1.625.000 39.983.000 104

Naknade troškova zaposlenih 611200 10.858.000 3.262.045 30 -1.883.000 8.975.000 83

Putni troškovi 613100 1.647.000 700.335 43 -156.000 1.491.000 91

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 330.000 183.200 56 33.000 363.000 110

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 411.000 241.476 59 263.000 674.000 164

Nabavka materijala 613400 741.000 226.663 31 436.000 1.177.000 159

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 659.000 243.555 37 12.000 671.000 102

Troškovi zakupa 613600 1.112.000 567.453 51 -97.000 1.015.000 91

Izdaci za tekuće održavanje 613700 371.000 217.829 59 140.000 511.000 138

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 70.000 32.854 47 17.000 87.000 124

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 602.000 344.335 57 409.000 1.011.000 168

KAPITALNI IZDACI 11.404.000 1.517.386 13 -7.354.000 4.050.000 36

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200 9.500.000 1.515.278 16 -7.439.000 2.061.000 22

Nabavka opreme 821300 1.904.000 2.108 0 85.000 1.989.000 104

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000

66.563.000 24.322.739 37 -6.555.000 60.008.000 90

Ekon. kodVrsta rashoda

Izvršenje I-VI

2009.Budžet za 2009.

Postotak

izvršenja

Povećanje/

SmanjenjeBudžet za 2010. Index

33

Page 34: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

28. GRANIČNA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 73.385.000 33.814.156 46 -3.157.000 70.228.000 96

Bruto plate i naknade 611100 51.165.000 25.751.798 50 721.000 51.886.000 101

Naknade troškova zaposlenih 611200 15.486.000 5.594.481 36 -2.787.000 12.699.000 82

Putni troškovi 613100 330.000 162.129 49 -50.000 280.000 85

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 401.000 197.367 49 -71.000 330.000 82

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 527.000 301.203 57 -33.000 494.000 94

Nabavka materijala 613400 1.812.000 282.872 16 -246.000 1.566.000 86

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 1.235.000 480.895 39 -411.000 824.000 67

Troškovi zakupa 613600 474.000 301.343 64 146.000 620.000 131

Izdaci za tekuće održavanje 613700 944.000 353.878 37 -120.000 824.000 87

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 144.000 69.320 48 -20.000 124.000 86

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 867.000 318.870 37 -286.000 581.000 67

KAPITALNI IZDACI 2.046.000 35.301 2 3.054.000 5.100.000 249

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200 115.000 185.000 300.000 261

Nabavka opreme 821300 1.931.000 35.301 2 2.843.000 4.774.000 247

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 26.000 26.000

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000

75.431.000 33.849.457 45 -103.000 75.328.000 100

Ekon. kodVrsta rashoda

Izvršenje I-VI

2009.

Postotak

izvršenjaBudžet za 2009.

Povećanje/

SmanjenjeIndexBudžet za 2010.

34

Page 35: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

29. MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 9.963.000 2.584.945 26 1.580.000 11.543.000 116

Bruto plate i naknade 611100 4.160.000 1.685.483 41 -248.000 3.912.000 94

Naknade troškova zaposlenih 611200 1.183.000 265.837 22 -12.000 1.171.000 99

Putni troškovi 613100 395.000 182.487 46 -49.000 346.000 88

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 203.000 83.652 41 -30.000 173.000 85

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 16.000 4.575 29 1.000 17.000 106

Nabavka materijala 613400 3.278.000 51.273 2 1.779.000 5.057.000 154

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 99.000 26.594 27 -6.000 93.000 94

Troškovi zakupa 613600 49.000 23.246 47 1.000 50.000 102

Izdaci za tekuće održavanje 613700 74.000 37.498 51 11.000 85.000 115

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 37.000 10.306 28 -4.000 33.000 89

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 469.000 213.994 46 137.000 606.000 129

KAPITALNI IZDACI 175.000 2.785 2 150.000 325.000 186

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 175.000 2.785 2 150.000 325.000 186

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000 5.280.000 81.027 2 670.000 5.950.000 113

Pomoć programu sufinansiranja institucija kulture u BiH 3.000.000 3.000.000 100

Međunarodna kulturna saradnja 600.000 600.000 100

Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u BiH 150.000 150.000 100

Centar za obuku pasa 230.000 81.027 35 -30.000 200.000 87

Sufinansiranje sportskih manifestacija 1.300.000 1.300.000 100

Ujedinjeni koledž svijeta

Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za

sredstva iz fonda EU-FP7 500.000 500.000

Kotizacija za pristup fondovima EU-FP7 za 2009. godinu

(10% godišnjeg iznosa )

Noć 1000 večera 200.000 200.000

15.418.000 2.668.757 17 2.400.000 17.818.000 116

Ekon. kodVrsta rashoda

Povećanje/

SmanjenjeBudžet za 2009.

Postotak

izvršenja

Izvršenje I-VI

2009.IndexBudžet za 2010.

35

Page 36: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

30. AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONE DOKUMENTE, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 14.038.000 3.413.554 24 -1.841.000 12.197.000 87

Bruto plate i naknade 611100 2.300.000 910.998 40 885.000 3.185.000 138

Naknade troškova zaposlenih 611200 640.000 201.186 31 640.000 100

Putni troškovi 613100 263.000 127.026 48 -45.000 218.000 83

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 169.000 72.350 43 -23.000 146.000 86

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 254.000 67.409 27 -89.000 165.000 65

Nabavka materijala 613400 4.902.000 35.950 1 -1.140.000 3.762.000 77

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 232.000 40.718 18 -7.000 225.000 97

Troškovi zakupa 613600 3.659.000 1.085.138 30 -1.414.000 2.245.000 61

Izdaci za tekuće održavanje 613700 1.117.000 629.488 56 185.000 1.302.000 117

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 16.000 8.501 53 -3.000 13.000 81

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 486.000 234.790 48 -190.000 296.000 61

KAPITALNI IZDACI 710.000 446.024 63 1.790.000 2.500.000 352

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 710.000 446.024 63 1.790.000 2.500.000 352

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000

14.748.000 3.859.578 26 -51.000 14.697.000 100

Vrsta rashoda

Povećanje/

Smanjenje

Postotak

izvršenja

Izvršenje I-VI

2009.Ekon. kodBudžet za 2009. Budžet za 2010. Index

36

Page 37: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

31. CENTAR ZA UKLANJANJE MINA U BOSNI I HERCEGOVINI BHMAC

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 8.195.000 3.335.850 41 -924.000 7.271.000 89

Bruto plate i naknade 611100 4.734.000 2.160.462 46 -224.000 4.510.000 95

Naknade troškova zaposlenih 611200 1.162.000 369.047 32 -317.000 845.000 73

Putni troškovi 613100 90.000 32.249 36 5.000 95.000 106

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 144.000 76.004 53 -11.000 133.000 92

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 115.000 50.549 44 -20.000 95.000 83

Nabavka materijala 613400 449.000 63.333 14 -131.000 318.000 71

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 478.000 120.430 25 -173.000 305.000 64

Troškovi zakupa 613600 325.000 197.110 61 78.000 403.000 124

Izdaci za tekuće održavanje 613700 367.000 113.453 31 -115.000 252.000 69

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 186.000 34.568 19 -13.000 173.000 93

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 145.000 118.645 82 -3.000 142.000 98

KAPITALNI IZDACI 650.000 650.000 100

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 650.000 650.000

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000

8.845.000 3.335.850 38 -924.000 7.921.000 90

Budžet za 2009.Povećanje/

SmanjenjeEkon. kod

Postotak

izvršenja

Izvršenje I-VI

2009.Index

Vrsta rashodaBudžet za 2010.

37

Page 38: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

32. SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 14.804.000 4.917.911 33 -1.549.000 13.255.000 90

Bruto plate i naknade 611100 6.256.000 2.533.293 40 132.000 6.388.000 102

Naknade troškova zaposlenih 611200 1.948.000 777.072 40 -83.000 1.865.000 96

Putni troškovi 613100 21.000 5.829 28 -4.000 17.000 81

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 185.000 28.422 15 -103.000 82.000 44

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 3.129.000 801.470 26 -772.000 2.357.000 75

Nabavka materijala 613400 1.647.000 468.815 28 -452.000 1.195.000 73

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 33.000 5.458 17 -6.000 27.000 82

Troškovi zakupa 613600 5.000 42.240 845 175.000 180.000 3.600

Izdaci za tekuće održavanje 613700 1.153.000 177.730 15 -164.000 989.000 86

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 16.000 917 6 -3.000 13.000 81

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 411.000 76.665 19 -269.000 142.000 35

KAPITALNI IZDACI 478.000 70.851 15 1.938.000 2.416.000 505

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 328.000 70.851 22 696.000 1.024.000 312

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 150.000 1.242.000 1.392.000 928

TEKUĆI GRANTOVI 614000

15.282.000 4.988.762 33 389.000 15.671.000 103

Vrsta rashoda Ekon. kod

Povećanje/

Smanjenje

Izvršenje I-VI

2009.

Postotak

izvršenjaBudžet za 2009. Budžet za 2010. Index

38

Page 39: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

33. URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 2.955.000 1.164.068 39 362.000 3.317.000 112

Bruto plate i naknade 611100 1.953.000 833.563 43 317.000 2.270.000 116

Naknade troškova zaposlenih 611200 379.000 115.122 30 -33.000 346.000 91

Putni troškovi 613100 80.000 28.970 36 18.000 98.000 123

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 42.000 12.607 30 6.000 48.000 114

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 35.000 22.935 66 5.000 40.000 114

Nabavka materijala 613400 30.000 8.239 27 26.000 56.000 187

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 37.000 8.364 23 8.000 45.000 122

Troškovi zakupa 613600 315.000 114.756 36 -20.000 295.000 94

Izdaci za tekuće održavanje 613700 35.000 7.495 21 8.000 43.000 123

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 6.000 2.519 42 3.000 9.000 150

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 43.000 9.498 22 24.000 67.000 156

KAPITALNI IZDACI 225.000 7.861 3 -76.000 149.000 66

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 225.000 7.861 3 -76.000 149.000 66

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000

3.180.000 1.171.929 37 286.000 3.466.000 109

Ekon. kodVrsta rashoda

Izvršenje I-VI

2009.

Postotak

izvršenja

Povećanje/

SmanjenjeBudžet za 2010. Budžet za 2009. Index

39

Page 40: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

34. CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 3.891.000 1.798.647 46 8.433.000 12.324.000 317

Bruto plate i naknade 611100 2.593.000 1.215.583 47 433.000 3.026.000 117

Naknade troškova zaposlenih 611200 627.000 173.580 28 -139.000 488.000 78

Putni troškovi 613100 65.000 29.538 45 69.000 134.000 206

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 57.000 32.261 57 129.000 186.000 326

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 33.000 29.118 88 22.000 55.000 167

Nabavka materijala 613400 33.000 21.983 67 1.840.000 1.873.000 5.676

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 15.000 4.340 29 2.000 17.000 113

Troškovi zakupa 613600 347.000 212.854 61 199.000 546.000 157

Izdaci za tekuće održavanje 613700 16.000 6.275 39 34.000 50.000 313

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 6.000 3.070 51 2.000 8.000 133

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 99.000 70.045 71 5.842.000 5.941.000 6.001

KAPITALNI IZDACI 47.000 43.096 92 928.000 975.000 2.074

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 47.000 43.096 92 928.000 975.000 2.074

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000

3.938.000 1.841.743 47 9.361.000 13.299.000 338

Budžet za 2009.Izvršenje I-VI

2009.Vrsta rashoda Ekon. kod

Povećanje/

Smanjenje

Postotak

izvršenjaBudžet za 2010. Index

40

Page 41: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

35. KOMISIJA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 1.737.000 784.539 45 -179.000 1.558.000 90

Bruto plate i naknade 611100 765.000 320.550 42 22.000 787.000 103

Naknade troškova zaposlenih 611200 218.000 61.951 28 -5.000 213.000 98

Putni troškovi 613100 78.000 43.374 56 2.000 80.000 103

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 28.000 15.532 55 -3.000 25.000 89

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 31.000 13.551 44 -5.000 26.000 84

Nabavka materijala 613400 33.000 26.011 79 5.000 38.000 115

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 27.000 7.229 27 -11.000 16.000 59

Troškovi zakupa 613600 100.000 60.695 61 22.000 122.000 122

Izdaci za tekuće održavanje 613700 14.000 5.037 36 -2.000 12.000 86

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 7.000 615 9 -2.000 5.000 71

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 436.000 229.994 53 -202.000 234.000 54

KAPITALNI IZDACI 61.000 49.698 81 89.000 150.000 246

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 61.000 49.698 81 89.000 150.000 246

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000

1.798.000 834.237 46 -90.000 1.708.000 95

Ekon. kod

Postotak

izvršenja

Povećanje/

SmanjenjeIndexBudžet za 2010.

Vrsta rashodaBudžet za 2009.

Izvršenje I-VI

2009.

41

Page 42: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

36. AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 1.414.000 611.459 43 -61.000 1.353.000 96

Bruto plate i naknade 611100 728.000 301.840 41 14.000 742.000 102

Naknade troškova zaposlenih 611200 136.000 37.206 27 -30.000 106.000 78

Putni troškovi 613100 28.000 58.875 210 -11.000 17.000 61

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 33.000 15.515 47 7.000 40.000 121

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300

Nabavka materijala 613400 12.000 1.981 17 1.000 13.000 108

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 4.000 20 1 1.000 5.000 125

Troškovi zakupa 613600 86.000 11.187 13 -33.000 53.000 62

Izdaci za tekuće održavanje 613700 4.000 2.245 56 4.000 100

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 3.000 32 1 -1.000 2.000 67

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 380.000 182.558 48 -9.000 371.000 98

KAPITALNI IZDACI 26.000 749 3 -1.000 25.000 96

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 26.000 749 3 25.000 96

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000

1.440.000 612.208 43 -62.000 1.378.000 96

Vrsta rashoda Ekon. kod

Povećanje/

Smanjenje

Izvršenje I-VI

2009.

Postotak

izvršenjaBudžet za 2010. IndexBudžet za 2009.

42

Page 43: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

37. AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 4.903.000 1.449.151 30 -470.000 4.433.000 90

Bruto plate i naknade 611100 2.014.000 917.816 46 666.000 2.680.000 133

Naknade troškova zaposlenih 611200 378.000 112.476 30 36.000 414.000 110

Putni troškovi 613100 473.000 137.885 29 -148.000 325.000 69

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 80.000 25.971 32 11.000 91.000 114

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 37.000 29.463 80 29.000 66.000 178

Nabavka materijala 613400 96.000 33.812 35 26.000 122.000 127

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 16.000 5.793 36 10.000 26.000 163

Troškovi zakupa 613600 164.000 96.208 59 36.000 200.000 122

Izdaci za tekuće održavanje 613700 37.000 39.202 106 74.000 111.000 300

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 4.000 3.000 7.000 175

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 1.604.000 50.525 3 -1.213.000 391.000 24

KAPITALNI IZDACI 35.000 -10.000 25.000 71

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 35.000 -10.000 25.000 71

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000

4.938.000 1.449.151 29 -480.000 4.458.000 90

Vrsta rashoda Ekon. kodBudžet za 2009. Index

Postotak

izvršenja

Izvršenje I-VI

2009.

Povećanje/

SmanjenjeBudžet za 2010.

43

Page 44: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

38. INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 1.683.000 604.352 36 -114.000 1.569.000 93

Bruto plate i naknade 611100 963.000 404.798 42 4.000 967.000 100

Naknade troškova zaposlenih 611200 248.000 61.586 25 -70.000 178.000 72

Putni troškovi 613100 68.000 19.256 28 -8.000 60.000 88

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 28.000 8.534 30 -8.000 20.000 71

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 23.000 10.425 45 -2.000 21.000 91

Nabavka materijala 613400 45.000 1.357 3 -8.000 37.000 82

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 9.000 1.418 16 -2.000 7.000 78

Troškovi zakupa 613600 90.000 49.717 55 27.000 117.000 130

Izdaci za tekuće održavanje 613700 22.000 4.458 20 -5.000 17.000 77

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 3.000 347 12 -1.000 2.000 67

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 184.000 42.456 23 -41.000 143.000 78

KAPITALNI IZDACI 40.000 7.639 19 40.000 100

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 40.000 7.639 19 40.000 100

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000

1.723.000 611.991 36 -114.000 1.609.000 93

Ekon. kodVrsta rashoda

Izvršenje I-VI

2009.Budžet za 2009.

Postotak

izvršenja

Povećanje/

SmanjenjeBudžet za 2010. Index

44

Page 45: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

39. INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 1.868.000 921.192 49 239.000 2.107.000 113

Bruto plate i naknade 611100 1.191.000 584.463 49 194.000 1.385.000 116

Naknade troškova zaposlenih 611200 212.000 75.425 36 -19.000 193.000 91

Putni troškovi 613100 103.000 64.202 62 -4.000 99.000 96

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 15.000 15.653 104 16.000 31.000 207

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 28.000 21.901 78 12.000 40.000 143

Nabavka materijala 613400 28.000 5.331 19 11.000 39.000 139

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 12.000 5.118 43 12.000 100

Troškovi zakupa 613600 69.000 61.242 89 52.000 121.000 175

Izdaci za tekuće održavanje 613700 49.000 18.105 37 5.000 54.000 110

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 4.000 4.000 8.000 200

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 157.000 69.752 44 -32.000 125.000 80

KAPITALNI IZDACI 148.000 70.003 47 452.000 600.000 405

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 148.000 70.003 47 452.000 600.000 405

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000

2.016.000 991.195 49 691.000 2.707.000 134

Vrsta rashoda Ekon. kodBudžet za 2010. Index

Postotak

izvršenja

Povećanje/

SmanjenjeBudžet za 2009.

Izvršenje I-VI

2009.

45

Page 46: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

40. INSTITUT ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 1.773.000 704.928 40 147.000 1.920.000 108

Bruto plate i naknade 611100 1.137.000 452.696 40 28.000 1.165.000 102

Naknade troškova zaposlenih 611200 265.000 76.272 29 -40.000 225.000 85

Putni troškovi 613100 49.000 20.152 41 9.000 58.000 118

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 28.000 14.543 52 5.000 33.000 118

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 25.000 17.083 68 9.000 34.000 136

Nabavka materijala 613400 25.000 7.361 29 15.000 40.000 160

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 12.000 1.503 13 12.000 100

Troškovi zakupa 613600 167.000 92.558 55 116.000 283.000 169

Izdaci za tekuće održavanje 613700 12.000 1.439 12 12.000 100

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 3.000 693 23 1.000 4.000 133

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 50.000 20.628 41 4.000 54.000 108

KAPITALNI IZDACI 40.000 11.567 29 26.000 66.000 165

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 40.000 11.567 29 26.000 66.000 165

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000

1.813.000 716.495 40 173.000 1.986.000 110

Ekon. kodVrsta rashodaBudžet za 2010. Index

Povećanje/

SmanjenjeBudžet za 2009.

Izvršenje I-VI

2009.

Postotak

izvršenja

46

Page 47: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

41. INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 1.011.000 403.225 40 -23.000 988.000 98

Bruto plate i naknade 611100 596.000 225.632 38 -16.000 580.000 97

Naknade troškova zaposlenih 611200 66.000 23.512 36 16.000 82.000 124

Putni troškovi 613100 96.000 41.418 43 -30.000 66.000 69

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 14.000 6.841 49 -2.000 12.000 86

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 26.000 13.687 53 26.000 100

Nabavka materijala 613400 9.000 4.332 48 -2.000 7.000 78

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 12.000 3.210 27 -4.000 8.000 67

Troškovi zakupa 613600 99.000 53.445 54 45.000 144.000 145

Izdaci za tekuće održavanje 613700 11.000 438 4 -5.000 6.000 55

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 4.000 4.000

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 82.000 30.710 37 -29.000 53.000 65

KAPITALNI IZDACI 23.000 2.386 10 11.000 34.000 148

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 23.000 2.386 10 11.000 34.000 148

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000

1.034.000 405.611 39 -12.000 1.022.000 99

Vrsta rashoda Ekon. kod

Izvršenje I-VI

2009.Budžet za 2009.

Postotak

izvršenjaIndexBudžet za 2010.

Povećanje/

Smanjenje

47

Page 48: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

42. ARHIV BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 650.000 249.265 38 -3.000 647.000 100

Bruto plate i naknade 611100 352.000 182.312 52 48.000 400.000 114

Naknade troškova zaposlenih 611200 107.000 32.304 30 -24.000 83.000 78

Putni troškovi 613100 49.000 5.426 11 -18.000 31.000 63

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 7.000 3.295 47 7.000 100

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 6.000 1.630 27 -2.000 4.000 67

Nabavka materijala 613400 33.000 1.435 4 -2.000 31.000 94

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 8.000 984 12 -1.000 7.000 88

Troškovi zakupa 613600

Izdaci za tekuće održavanje 613700 9.000 5.095 57 10.000 19.000 211

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 2.000 2.000 100

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 77.000 16.784 22 -14.000 63.000 82

KAPITALNI IZDACI 50.000 20.000 70.000 140

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 50.000 20.000 70.000 140

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000

700.000 249.265 36 17.000 717.000 102

Ekon. kodVrsta rashodaIndexBudžet za 2010.

Postotak

izvršenja

Povećanje/

SmanjenjeBudžet za 2009.

Izvršenje I-VI

2009.

48

Page 49: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

43. OBAVJEŠTAJNO SIGURNOSNA AGENCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 32.450.000 14.665.156 45 -1.848.000 30.602.000 94

Bruto plate i naknade 611100 21.836.000 10.642.073 49 -664.000 21.172.000 97

Naknade troškova zaposlenih 611200 5.599.000 2.255.675 40 -783.000 4.816.000 86

Putni troškovi 613100 379.000 145.980 39 -58.000 321.000 85

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 387.000 170.466 44 -66.000 321.000 83

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 429.000 207.382 48 -33.000 396.000 92

Nabavka materijala 613400 198.000 51.091 26 -50.000 148.000 75

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 486.000 200.710 41 -74.000 412.000 85

Troškovi zakupa 613600 478.000 184.962 39 12.000 490.000 103

Izdaci za tekuće održavanje 613700 387.000 148.341 38 168.000 555.000 143

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 171.000 44.818 26 -5.000 166.000 97

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 2.100.000 613.658 29 -295.000 1.805.000 86

KAPITALNI IZDACI 1.000.000 953.498 95 1.750.000 2.750.000 275

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 1.000.000 953.498 95 1.750.000 2.750.000 275

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000

33.450.000 15.618.654 47 -98.000 33.352.000 100

Vrsta rashoda Ekon. kod

Izvršenje I-VI

2009.IndexBudžet za 2010.

Postotak

izvršenja

Povećanje/

SmanjenjeBudžet za 2009.

49

Page 50: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

44. UPRAVA BOSNE I HERCEGOVINE ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA BILJA

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 1.150.000 491.987 43 113.000 1.263.000 110

Bruto plate i naknade 611100 537.000 221.691 41 95.000 632.000 118

Naknade troškova zaposlenih 611200 174.000 49.726 29 -28.000 146.000 84

Putni troškovi 613100 65.000 26.968 41 -2.000 63.000 97

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 26.000 14.615 56 15.000 41.000 158

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 28.000 7.996 29 -6.000 22.000 79

Nabavka materijala 613400 32.000 12.342 39 13.000 45.000 141

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 18.000 8.555 48 7.000 25.000 139

Troškovi zakupa 613600 118.000 73.630 62 38.000 156.000 132

Izdaci za tekuće održavanje 613700 25.000 6.994 28 -2.000 23.000 92

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 4.000 4.272 107 2.000 6.000 150

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 123.000 65.198 53 -19.000 104.000 85

KAPITALNI IZDACI 58.000 2.961 5 -10.000 48.000 83

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 58.000 2.961 5 -10.000 48.000 83

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000

1.208.000 494.948 41 103.000 1.311.000 109

Vrsta rashoda Ekon. kod

Izvršenje I-VI

2009.

Postotak

izvršenjaIndex

Povećanje/

SmanjenjeBudžet za 2010. Budžet za 2009.

50

Page 51: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

45. AGENCIJA ZA NADZOR NAD TRŽIŠTEM BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 835.000 324.161 39 57.000 892.000 107

Bruto plate i naknade 611100 520.000 234.992 45 91.000 611.000 118

Naknade troškova zaposlenih 611200 118.000 36.344 31 -6.000 112.000 95

Putni troškovi 613100 43.000 6.359 15 -11.000 32.000 74

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 18.000 5.028 28 -5.000 13.000 72

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 18.000 7.333 41 -2.000 16.000 89

Nabavka materijala 613400 12.000 1.397 12 -2.000 10.000 83

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 10.000 1.906 19 -2.000 8.000 80

Troškovi zakupa 613600 38.000 16.848 44 5.000 43.000 113

Izdaci za tekuće održavanje 613700 8.000 1.987 25 -1.000 7.000 88

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 4.000 1.369 34 -1.000 3.000 75

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 46.000 10.598 23 -9.000 37.000 80

KAPITALNI IZDACI 18.000 2.000 20.000 111

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 18.000 2.000 20.000 111

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000

853.000 324.161 38 59.000 912.000 107

Vrsta rashoda Ekon. kodIndex

Izvršenje I-VI

2009.Budžet za 2010. Budžet za 2009.

Postotak

izvršenja

Povećanje/

Smanjenje

51

Page 52: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

46. AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 610000 3.075.000 1.012.799 33 -261.000 2.814.000 92

Bruto plate i naknade 611100 1.093.000 417.784 38 46.000 1.139.000 104

Naknade troškova zaposlenih 611200 640.000 79.052 12 18.000 658.000 103

Putni troškovi 613100 86.000 37.352 43 -4.000 82.000 95

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 50.000 16.795 34 -20.000 30.000 60

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 37.000 11.636 31 -7.000 30.000 81

Nabavka materijala 613400 40.000 1.924 5 -7.000 33.000 83

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 31.000 9.406 30 -8.000 23.000 74

Troškovi zakupa 613600 84.000 49.180 59 22.000 106.000 126

Izdaci za tekuće održavanje 613700 51.000 26.956 53 5.000 56.000 110

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 9.000 980 11 -7.000 2.000 22

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 954.000 361.734 38 -299.000 655.000 69

KAPITALNI IZDACI 110.000 109.091 99 -5.000 105.000 95

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 110.000 109.091 99 -5.000 105.000 95

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000

3.185.000 1.121.890 35 -266.000 2.919.000 92

Vrsta rashoda Ekon. kodBudžet za 2009. Index

Izvršenje I-VI

2009.

Postotak

izvršenja

Povećanje/

SmanjenjeBudžet za 2010.

52

Page 53: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

47. FOND ZA POVRATAK BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 535.000 246.696 46 36.000 571.000 107

Bruto plate i naknade 611100 330.000 166.523 50 47.000 377.000 114

Naknade troškova zaposlenih 611200 78.000 25.662 33 -11.000 67.000 86

Putni troškovi 613100 13.000 6.785 52 1.000 14.000 108

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 11.000 5.787 53 1.000 12.000 109

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 7.000 3.263 47 1.000 8.000 114

Nabavka materijala 613400 16.000 3.205 20 -7.000 9.000 56

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 15.000 4.373 29 -3.000 12.000 80

Troškovi zakupa 613600 35.000 20.400 58 9.000 44.000 126

Izdaci za tekuće održavanje 613700 9.000 2.698 30 9.000 100

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 4.000 1.568 39 -2.000 2.000 50

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 17.000 6.432 38 17.000 100

KAPITALNI IZDACI 51.000 51.000 100 -31.000 20.000 39

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 51.000 51.000 100 -31.000 20.000 39

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000 35.000.000 7.551.037 22 35.000.000 100

Program povratka izbjeglica i raseljenih lica 35.000.000 35.000.000 100

35.586.000 7.848.733 22 5.000 35.591.000 100

Vrsta rashoda Ekon. kod

Izvršenje I-VI

2009.IndexBudžet za 2010.

Postotak

izvršenja

Povećanje/

SmanjenjeBudžet za 2009.

53

Page 54: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

48. AGENCIJA ZA RAD I ZAPOŠLJAVANJE BOSNE I HRECEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 1.240.000 570.503 46 49.000 1.289.000 104

Bruto plate i naknade 611100 748.000 362.615 48 70.000 818.000 109

Naknade troškova zaposlenih 611200 176.000 49.748 28 -42.000 134.000 76

Putni troškovi 613100 108.000 42.882 40 -11.000 97.000 90

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 29.000 16.461 57 8.000 37.000 128

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 13.000 7.044 54 3.000 16.000 123

Nabavka materijala 613400 49.000 20.787 42 49.000 100

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 15.000 5.372 36 10.000 25.000 167

Troškovi zakupa 613600

Izdaci za tekuće održavanje 613700 15.000 9.887 66 6.000 21.000 140

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 11.000 4.824 44 -1.000 10.000 91

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 76.000 50.883 67 6.000 82.000 108

KAPITALNI IZDACI 39.151

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 39.151

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000

1.240.000 609.654 49 49.000 1.289.000 104

Ekon. kod

Izvršenje I-VI

2009.Budžet za 2009.

Vrsta rashoda

Povećanje/

SmanjenjeIndexBudžet za 2010.

Postotak

izvršenja

54

Page 55: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

49. DRŽAVNO REGULATORNO POVJERENSTVO ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI

Bruto plate i naknade 611100

Naknade troškova zaposlenih 611200

Putni troškovi 613100

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300

Nabavka materijala 613400

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500

Troškovi zakupa 613600

Izdaci za tekuće održavanje 613700

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800

Ugovorene i druge posebne usluge 613900

KAPITALNI IZDACI

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821500

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000

Vrsta rashoda Ekon. kodBudžet za 2009.

Izvršenje I-VI

2009.

Postotak

izvršenja

Povećanje/

SmanjenjeBudžet za 2010. Index

55

Page 56: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

50. SLUŽBA ZA POSLOVE SA STRANCIMA BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 7.458.000 3.409.380 46 765.000 8.223.000 110

Bruto plate i naknade 611100 5.010.000 2.428.234 48 600.000 5.610.000 112

Naknade troškova zaposlenih 611200 1.140.000 433.197 38 -176.000 964.000 85

Putni troškovi 613100 181.000 65.194 36 21.000 202.000 112

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 127.000 84.411 66 33.000 160.000 126

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 93.000 59.636 64 74.000 167.000 180

Nabavka materijala 613400 169.000 47.817 28 54.000 223.000 132

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 148.000 55.752 38 -8.000 140.000 95

Troškovi zakupa 613600 227.000 132.573 58 110.000 337.000 148

Izdaci za tekuće održavanje 613700 81.000 37.390 46 42.000 123.000 152

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 26.000 10.122 39 11.000 37.000 142

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 256.000 55.054 22 4.000 260.000 102

KAPITALNI IZDACI 377.000 14.291 4 173.000 550.000 146

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200 204.000 7.488 4 16.000 220.000 108

Nabavka opreme 821300 173.000 6.803 4 127.000 300.000 173

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 30.000 30.000

TEKUĆI GRANTOVI 614000

7.835.000 3.423.671 44 938.000 8.773.000 112

Ekon. kodVrsta rashodaIndexBudžet za 2009.

Izvršenje I-VI

2009.

Postotak

izvršenja

Povećanje/

SmanjenjeBudžet za 2010.

56

Page 57: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

51. ODBOR DRŽAVNE SLUŽBE ZA ŽALBE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 565.000 151.702 27 -30.000 535.000 95

Bruto plate i naknade 611100 335.000 117.465 35 -81.000 254.000 76

Naknade troškova zaposlenih 611200 82.000 16.357 20 10.000 92.000 112

Putni troškovi 613100 22.000 -4.000 18.000 82

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 20.000 3.958 20 2.000 22.000 110

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300

Nabavka materijala 613400 70.000 2.246 3 -45.000 25.000 36

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 1.000 10 1 1.000 100

Troškovi zakupa 613600 52.000 52.000

Izdaci za tekuće održavanje 613700 3.000 36 1 5.000 8.000 267

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 1.000 1.000 100

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 31.000 11.630 38 31.000 62.000 200

KAPITALNI IZDACI 3.000 1.000 4.000 133

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 3.000 1.000 4.000 133

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000

568.000 151.702 27 -29.000 539.000 95

Vrsta rashoda Ekon. kod

Postotak

izvršenja

Povećanje/

SmanjenjeBudžet za 2009.

Izvršenje I-VI

2009.Budžet za 2010. Index

57

Page 58: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

52. KOMISIJA ZA KONCESIJE BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 1.243.000 496.579 40 -48.000 1.195.000 96

Bruto plate i naknade 611100 754.000 321.998 43 2.000 756.000 100

Naknade troškova zaposlenih 611200 191.000 52.754 28 -24.000 167.000 87

Putni troškovi 613100 66.000 18.489 28 -26.000 40.000 61

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 25.000 10.611 42 -4.000 21.000 84

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 17.000 9.359 55 -1.000 16.000 94

Nabavka materijala 613400 16.000 4.393 27 -2.000 14.000 88

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 18.000 5.757 32 -4.000 14.000 78

Troškovi zakupa 613600 89.000 48.480 54 20.000 109.000 122

Izdaci za tekuće održavanje 613700 9.000 3.461 38 1.000 10.000 111

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 4.000 1.914 48 4.000 100

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 54.000 19.363 36 -10.000 44.000 81

KAPITALNI IZDACI 35.000 858 2 -25.000 10.000 29

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 35.000 858 2 -25.000 10.000 29

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000

1.278.000 497.437 39 -73.000 1.205.000 94

Vrsta rashoda Ekon. kodBudžet za 2009. Index

Izvršenje I-VI

2009.

Povećanje/

Smanjenje

Postotak

izvršenjaBudžet za 2010.

58

Page 59: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

53. URED ZA ZAKONODAVSTVO

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 747.000 240.260 32 123.000 870.000 116

Bruto plate i naknade 611100 428.000 173.059 40 102.000 530.000 124

Naknade troškova zaposlenih 611200 179.000 33.460 19 22.000 201.000 112

Putni troškovi 613100 25.000 982 4 -9.000 16.000 64

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 25.000 5.208 21 5.000 30.000 120

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300

Nabavka materijala 613400 12.000 2.100 18 10.000 22.000 183

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 12.000 2.561 21 3.000 15.000 125

Troškovi zakupa 613600

Izdaci za tekuće održavanje 613700 9.000 2.852 32 4.000 13.000 144

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 4.000 376 9 -2.000 2.000 50

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 53.000 19.662 37 -12.000 41.000 77

KAPITALNI IZDACI 41.000 4.596 11 41.000 100

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 41.000 4.596 11 41.000 100

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000

788.000 244.856 31 123.000 911.000 116

Izvršenje I-VI

2009.Budžet za 2009. Budžet za 2010. Index

Vrsta rashoda Ekon. kod

Postotak

izvršenja

Povećanje/

Smanjenje

59

Page 60: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

54. AGENCIJA ZA JAVNE NABAVKE BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 1.040.000 410.968 40 -8.000 1.032.000 99

Bruto plate i naknade 611100 564.000 267.000 47 72.000 636.000 113

Naknade troškova zaposlenih 611200 143.000 33.165 23 -39.000 104.000 73

Putni troškovi 613100 22.000 9.017 41 -4.000 18.000 82

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 32.000 10.324 32 -6.000 26.000 81

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 15.000 5.342 36 -3.000 12.000 80

Nabavka materijala 613400 22.000 3.356 15 -4.000 18.000 82

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 7.000 1.480 21 -1.000 6.000 86

Troškovi zakupa 613600 120.000 48.941 41 -6.000 114.000 95

Izdaci za tekuće održavanje 613700 16.000 1.104 7 -2.000 14.000 88

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 3.000 49 2 -1.000 2.000 67

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 96.000 31.190 32 -14.000 82.000 85

KAPITALNI IZDACI 35.000 11.048 32 65.000 100.000 286

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 35.000 11.048 32 65.000 100.000 286

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000

1.075.000 422.016 39 57.000 1.132.000 105

Vrsta rashoda Ekon. kodIndexBudžet za 2009.

Izvršenje I-VI

2009.

Postotak

izvršenja

Povećanje/

SmanjenjeBudžet za 2010.

60

Page 61: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

55. URED ZA RAZMATRANJE ŽALBI PO JAVNIM NABAVKAMA

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 1.207.000 404.931 34 -117.000 1.090.000 90

Bruto plate i naknade 611100 736.000 193.691 26 -70.000 666.000 90

Naknade troškova zaposlenih 611200 164.000 25.540 16 -63.000 101.000 62

Putni troškovi 613100 39.000 13.916 36 -14.000 25.000 64

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 43.000 17.973 42 -8.000 35.000 81

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 27.000 10.660 39 -5.000 22.000 81

Nabavka materijala 613400 16.000 13.984 87 -5.000 11.000 69

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 12.000 3.744 31 -5.000 7.000 58

Troškovi zakupa 613600 99.000 68.779 69 55.000 154.000 156

Izdaci za tekuće održavanje 613700 9.000 4.001 44 -2.000 7.000 78

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 3.000 289 10 -1.000 2.000 67

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 59.000 52.354 89 1.000 60.000 102

KAPITALNI IZDACI 43.000 37.000 80.000 186

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 43.000 37.000 80.000 186

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000

1.250.000 404.931 32 -80.000 1.170.000 94

Ekon. kodIndexBudžet za 2010.

Postotak

izvršenjaBudžet za 2009.

Izvršenje I-VI

2009.Vrsta rashoda

Povećanje/

Smanjenje

61

Page 62: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

56. INSTITUT ZA NESTALA LICA BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 5.969.000 1.685.173 28 -1.700.000 4.269.000 72

Bruto plate i naknade 611100 1.893.000 507.155 27 -553.000 1.340.000 71

Naknade troškova zaposlenih 611200 444.000 89.912 20 -163.000 281.000 63

Putni troškovi 613100 132.000 42.268 32 -21.000 111.000 84

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 48.000 20.151 42 -7.000 41.000 85

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 53.000 16.087 30 -13.000 40.000 75

Nabavka materijala 613400 78.000 5.217 7 -3.000 75.000 96

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 144.000 32.165 22 -31.000 113.000 78

Troškovi zakupa 613600 127.000 49.051 39 -1.000 126.000 99

Izdaci za tekuće održavanje 613700 53.000 27.375 52 6.000 59.000 111

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 41.000 6.326 15 -11.000 30.000 73

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 2.956.000 889.466 30 -903.000 2.053.000 69

KAPITALNI IZDACI 100.000 23.659 24 -11.000 89.000 89

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 100.000 23.659 24 -11.000 89.000 89

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000

6.069.000 1.708.832 28 -1.711.000 4.358.000 72

Ekon. kodIndex

Izvršenje I-VI

2009.Vrsta rashodaBudžet za 2009.

Postotak

izvršenja

Povećanje/

SmanjenjeBudžet za 2010.

62

Page 63: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

57. AGENCIJA ZA OSIGURANJE U BOSNI I HERCEGOVINI

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 671.000 269.994 40 -93.000 578.000 86

Bruto plate i naknade 611100 344.000 155.099 -22.000 322.000 94

Naknade troškova zaposlenih 611200 136.000 15.162 -89.000 47.000 35

Putni troškovi 613100 33.000 16.755 -8.000 25.000 76

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 15.000 4.983 -6.000 9.000 60

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 9.000 5.193 1.000 10.000 111

Nabavka materijala 613400 9.000 2.511 -4.000 5.000 56

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 5.000 1.512 -2.000 3.000 60

Troškovi zakupa 613600 67.000 33.001 67.000 100

Izdaci za tekuće održavanje 613700 4.000 1.705 -2.000 2.000 50

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 3.000 1.508 -1.000 2.000 67

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 46.000 32.565 40.000 86.000 187

KAPITALNI IZDACI 5.000 -1.000 4.000 80

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 5.000 -1.000 4.000 80

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000

676.000 269.994 40 -94.000 582.000 86

Vrsta rashoda Ekon. kodBudžet za 2009. IndexBudžet za 2010.

Izvršenje I-VI

2009.

Postotak

izvršenja

Povećanje/

Smanjenje

63

Page 64: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

58. DIREKCIJA ZA EKONOMSKO PLANIRANJE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 1.844.000 707.079 38 27.000 1.871.000 101

Bruto plate i naknade 611100 758.000 345.001 152.000 910.000 120

Naknade troškova zaposlenih 611200 133.000 45.214 3.000 136.000 102

Putni troškovi 613100 157.000 49.846 -33.000 124.000 79

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 32.000 15.804 10.000 42.000 131

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 29.000 10.752 -4.000 25.000 86

Nabavka materijala 613400 31.000 11.460 -17.000 14.000 45

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 27.000 2.358 -20.000 7.000 26

Troškovi zakupa 613600 148.000 87.671 37.000 185.000 125

Izdaci za tekuće održavanje 613700 6.000 2.962 -1.000 5.000 83

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 7.000 3.346 -3.000 4.000 57

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 516.000 132.665 -97.000 419.000 81

KAPITALNI IZDACI 2.000 1.811 91 4.000 6.000 300

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 2.000 1.811 4.000 6.000 300

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000

1.846.000 708.890 38 31.000 1.877.000 102

Vrsta rashoda Ekon. kod

Postotak

izvršenjaBudžet za 2009.

Izvršenje I-VI

2009.

Povećanje/

SmanjenjeBudžet za 2010. Index

64

Page 65: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

59. INSTITUCIJA OMBUDSMANA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA U BOSNI I HERCEGOVINI

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 439.000 178.594 41 -21.000 418.000 95

Bruto plate i naknade 611100 225.000 108.575 6.000 231.000 103

Naknade troškova zaposlenih 611200 45.000 17.006 45.000 100

Putni troškovi 613100 14.000 1.324 -10.000 4.000 29

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 16.000 5.086 -4.000 12.000 75

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 5.000 990 -2.000 3.000 60

Nabavka materijala 613400 17.000 2.618 -4.000 13.000 76

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 9.000 3.163 -2.000 7.000 78

Troškovi zakupa 613600 52.000 22.164 -19.000 33.000 63

Izdaci za tekuće održavanje 613700 9.000 2.637 3.000 12.000 133

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 5.000 3.526 -1.000 4.000 80

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 42.000 11.505 12.000 54.000 129

KAPITALNI IZDACI 23.000 -18.000 5.000 22

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 23.000 -18.000 5.000 22

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000

462.000 178.594 39 -39.000 423.000 92

Vrsta rashoda Ekon. kodBudžet za 2009.

Povećanje/

Smanjenje

Postotak

izvršenja

Izvršenje I-VI

2009.Budžet za 2010. Index

65

Page 66: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

60. URED KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 1.844.000 665.527 36 -174.000 1.670.000 91

Bruto plate i naknade 611100 1.035.000 426.618 -62.000 973.000 94

Naknade troškova zaposlenih 611200 353.000 63.146 -57.000 296.000 84

Putni troškovi 613100 66.000 25.061 -12.000 54.000 82

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 41.000 14.642 -10.000 31.000 76

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 28.000 8.832 -2.000 26.000 93

Nabavka materijala 613400 21.000 5.966 4.000 25.000 119

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 12.000 2.580 -4.000 8.000 67

Troškovi zakupa 613600 124.000 66.600 22.000 146.000 118

Izdaci za tekuće održavanje 613700 28.000 6.692 -4.000 24.000 86

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 4.000 774 -2.000 2.000 50

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 132.000 44.616 -47.000 85.000 64

KAPITALNI IZDACI 30.000 12.998 43 -5.000 25.000 83

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 30.000 12.998 -5.000 25.000 83

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000

1.874.000 678.525 36 -179.000 1.695.000 90

Budžet za 2009.Postotak

izvršenja

Izvršenje I-VI

2009.Vrsta rashoda Ekon. kod

Povećanje/

SmanjenjeIndexBudžet za 2010.

66

Page 67: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

61. AGENCIJA ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 951.000 319.140 34 52.000 1.003.000 105

Bruto plate i naknade 611100 475.000 230.113 48 113.000 588.000 124

Naknade troškova zaposlenih 611200 100.000 32.057 32 20.000 120.000 120

Putni troškovi 613100 80.000 1.834 2 -64.000 16.000 20

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 28.000 8.357 30 -10.000 18.000 64

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 18.000 5.137 29 12.000 30.000 167

Nabavka materijala 613400 36.000 1.931 5 -19.000 17.000 47

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 22.000 4.315 20 -2.000 20.000 91

Troškovi zakupa 613600 49.000 24.918 51 70.000 119.000 243

Izdaci za tekuće održavanje 613700 19.000 2.346 12 6.000 25.000 132

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 9.000 260 3 -3.000 6.000 67

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 115.000 7.872 7 -71.000 44.000 38

KAPITALNI IZDACI 22.000 8.000 30.000 136

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 22.000 8.000 30.000 136

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000

973.000 319.140 33 60.000 1.033.000 106

Ekon. kod

Povećanje/

Smanjenje

Izvršenje I-VI

2009.Vrsta rashodaBudžet za 2009.

Postotak

izvršenjaIndexBudžet za 2010.

67

Page 68: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

62. AGENCIJA ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I OSIGURANJE KVALITETA BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 1.036.000 252.712 24 243.000 1.279.000 123

Bruto plate i naknade 611100 370.000 96.828 26 181.000 551.000 149

Naknade troškova zaposlenih 611200 88.000 14.571 17 29.000 117.000 133

Putni troškovi 613100 63.000 20.472 32 11.000 74.000 117

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 46.000 6.183 13 -2.000 44.000 96

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 20.000 7.663 38 4.000 24.000 120

Nabavka materijala 613400 16.000 9.686 61 9.000 25.000 156

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 11.000 5.441 49 17.000 28.000 255

Troškovi zakupa 613600 214.000 44.354 21 -58.000 156.000 73

Izdaci za tekuće održavanje 613700 9.000 9.337 104 12.000 21.000 233

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 10.000 228 2 -2.000 8.000 80

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 189.000 37.949 20 42.000 231.000 122

KAPITALNI IZDACI 70.000 23.232 33 70.000 100

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 70.000 23.232 33 70.000 100

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000

1.106.000 275.944 25 243.000 1.349.000 122

Vrsta rashodaBudžet za 2010.

Povećanje/

Smanjenje

Postotak

izvršenjaEkon. kod

Izvršenje I-VI

2009.Budžet za 2009. Index

68

Page 69: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

63. AGENCIJA ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 859.000 356.195 41 565.000 1.424.000 166

Bruto plate i naknade 611100 554.000 218.839 40 234.000 788.000 142

Naknade troškova zaposlenih 611200 100.000 26.768 27 53.000 153.000 153

Putni troškovi 613100 37.000 3.180 9 -3.000 34.000 92

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 11.000 5.591 51 10.000 21.000 191

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 4.000 767 19 1.000 5.000 125

Nabavka materijala 613400 21.000 6.007 29 -3.000 18.000 86

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 9.000 5.072 56 7.000 16.000 178

Troškovi zakupa 613600 28.000 52.608 188 136.000 164.000 586

Izdaci za tekuće održavanje 613700 4.000 6.507 163 24.000 28.000 700

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 4.000 861 22 3.000 7.000 175

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 87.000 29.995 34 103.000 190.000 218

KAPITALNI IZDACI 33.000 269 1 180.000 213.000 645

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 33.000 269 1 180.000 213.000 645

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000

892.000 356.464 40 745.000 1.637.000 184

Budžet za 2009.Vrsta rashoda

Izvršenje I-VI

2009.

Postotak

izvršenjaEkon. kod

Povećanje/

SmanjenjeIndexBudžet za 2010.

69

Page 70: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

64. AGENCIJA ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA U BOSNI I HERCEGOVINI

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 930.000 242.978 26 318.000 1.248.000 134

Bruto plate i naknade 611100 491.000 118.691 24 203.000 694.000 141

Naknade troškova zaposlenih 611200 136.000 20.929 15 136.000 100

Putni troškovi 613100 66.000 3.596 5 7.000 73.000 111

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 11.000 3.640 33 10.000 21.000 191

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 16.000 -16.000

Nabavka materijala 613400 21.000 5.230 25 17.000 38.000 181

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 9.000 1.684 19 12.000 21.000 233

Troškovi zakupa 613600 89.000 64.233 72 41.000 130.000 146

Izdaci za tekuće održavanje 613700 4.000 888 22 9.000 13.000 325

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 4.000 1.477 37 6.000 10.000 250

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 83.000 22.610 27 29.000 112.000 135

KAPITALNI IZDACI 25.000 1.326 5 25.000 50.000 200

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 25.000 1.326 5 25.000 50.000 200

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000

955.000 244.304 26 343.000 1.298.000 136

Vrsta rashoda Ekon. kod

Postotak

izvršenja

Povećanje/

SmanjenjeBudžet za 2009.

Izvršenje I-VI

2009.IndexBudžet za 2010.

70

Page 71: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

65. CENTAR ZA INFORMISANJE I PRIZNAVANJE DOKUMENATA IZ OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 502.000 100.382 20 657.000 1.159.000 231

Bruto plate i naknade 611100 210.000 30.169 14 220.000 430.000 205

Naknade troškova zaposlenih 611200 46.000 7.680 17 154.000 200.000 435

Putni troškovi 613100 53.000 7.568 14 9.000 62.000 117

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 15.000 3.744 25 29.000 44.000 293

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 11.000 14.000 25.000 227

Nabavka materijala 613400 58.000 2.323 4 1.000 59.000 102

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 9.000 1.589 18 12.000 21.000 233

Troškovi zakupa 613600 7.000 20.358 291 82.000 89.000 1.271

Izdaci za tekuće održavanje 613700 9.000 44 0 8.000 17.000 189

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 4.000 2.066 52 3.000 7.000 175

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 80.000 24.841 31 125.000 205.000 256

KAPITALNI IZDACI 53.000 52.990 100 30.000 83.000 157

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 53.000 52.990 100 30.000 83.000 157

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000

555.000 153.372 28 687.000 1.242.000 224

Ekon. kodVrsta rashodaBudžet za 2009.

Izvršenje I-VI

2009.

Postotak

izvršenja

Povećanje/

SmanjenjeIndexBudžet za 2010.

71

Page 72: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

66. DRŽAVNA REGULATORNA AGENCIJA ZA RADIJACIJSKU I NUKLEARNU SIGURNOST U BOSNI I HERCEGOVINI

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 799.000 80.522 10 430.000 1.229.000 154

Bruto plate i naknade 611100 411.000 33.532 8 217.000 628.000 153

Naknade troškova zaposlenih 611200 108.000 1.169 1 15.000 123.000 114

Putni troškovi 613100 49.000 1.000 50.000 102

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 11.000 834 8 20.000 31.000 282

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 16.000 3.000 19.000 119

Nabavka materijala 613400 21.000 351 2 8.000 29.000 138

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 9.000 7.000 16.000 178

Troškovi zakupa 613600 90.000 31.379 35 65.000 155.000 172

Izdaci za tekuće održavanje 613700 4.000 117 3 32.000 36.000 900

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 4.000 5.000 9.000 225

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 76.000 13.140 17 57.000 133.000 175

KAPITALNI IZDACI 25.000 175.000 200.000 800

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 25.000 175.000 200.000 800

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000

824.000 80.522 10 605.000 1.429.000 173

Vrsta rashoda Ekon. kodBudžet za 2009. IndexBudžet za 2010.

Povećanje/

Smanjenje

Postotak

izvršenja

Izvršenje I-VI

2009.

72

Page 73: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

67. AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 228.704 5.759.000 5.759.000

Bruto plate i naknade 611100 184.584 2.660.000 2.660.000

Naknade troškova zaposlenih 611200 30.056 640.000 640.000

Putni troškovi 613100 260.000 260.000

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 1.044 74.000 74.000

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 4.374 169.000 169.000

Nabavka materijala 613400 871 450.000 450.000

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 1.400 49.000 49.000

Troškovi zakupa 613600

Izdaci za tekuće održavanje 613700 774 424.000 424.000

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 28.000 28.000

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 5.601 1.005.000 1.005.000

KAPITALNI IZDACI 1.842.000 1.842.000

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 1.842.000 1.842.000

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000

228.704 7.601.000 7.601.000

Vrsta rashoda Ekon. kodBudžet za 2010. Index

NAPOMENA: U toku 2009. godine korisniku su odobrena sredstva iz rezerve u iznosu od 561.615 KM.

Budžet za 2009.Izvršenje I-VI

2009.

Povećanje/

Smanjenje

Postotak

izvršenja

73

Page 74: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

68. AGENCIJA ZA POLICIJSKU PODRŠKU

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 54.356 1.739.000 1.739.000

Bruto plate i naknade 611100 35.855 970.000 970.000

Naknade troškova zaposlenih 611200 5.993 161.000 161.000

Putni troškovi 613100 671 58.000 58.000

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 562 54.000 54.000

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 39.000 39.000

Nabavka materijala 613400 397 91.000 91.000

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 287 34.000 34.000

Troškovi zakupa 613600 1.051 141.000 141.000

Izdaci za tekuće održavanje 613700 73.000 73.000

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 7.000 7.000

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 9.540 111.000 111.000

KAPITALNI IZDACI 508 338.000 338.000

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 508 338.000 338.000

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000

54.864 2.077.000 2.077.000

Vrsta rashoda Ekon. kodBudžet za 2010. Index

Izvršenje I-VI

2009.

NAPOMENA: U toku 2009. godine korisniku su odobrena sredstva iz rezerve u iznosu od 663.000 KM.

Povećanje/

Smanjenje

Postotak

izvršenjaBudžet za 2009.

74

Page 75: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

69. AGENCIJA ZA ANTIDOPING KONTROLU

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 39.848 681.000 681.000

Bruto plate i naknade 611100 21.060 284.000 284.000

Naknade troškova zaposlenih 611200 4.233 65.000 65.000

Putni troškovi 613100 3.960 33.000 33.000

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 545 16.000 16.000

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 600 8.000 8.000

Nabavka materijala 613400 3.449 24.000 24.000

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 438 12.000 12.000

Troškovi zakupa 613600 4.212 28.000 28.000

Izdaci za tekuće održavanje 613700 699 11.000 11.000

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 7.000 7.000

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 652 193.000 193.000

KAPITALNI IZDACI 50.000 50.000

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 50.000 50.000

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000

39.848 731.000 731.000

Vrsta rashoda Ekon. kodBudžet za 2010. Index

Povećanje/

SmanjenjeBudžet za 2009.

Postotak

izvršenja

Izvršenje I-VI

2009.

NAPOMENA: U toku 2009. godine korisniku su odobrena sredstva iz rezerve u iznosu od 352.000 KM.

75

Page 76: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

70. AGENCIJA ZA FORENZIČKA ISPITIVANJA I VJEŠTAČENJA

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 63.561 1.662.000 1.662.000

Bruto plate i naknade 611100 38.261 838.000 838.000

Naknade troškova zaposlenih 611200 5.209 177.000 177.000

Putni troškovi 613100 78.000 78.000

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 1.509 51.000 51.000

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 36.000 36.000

Nabavka materijala 613400 78.000 78.000

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 40.000 40.000

Troškovi zakupa 613600 3.072 42.000 42.000

Izdaci za tekuće održavanje 613700 144.000 144.000

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 7.000 7.000

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 15.510 171.000 171.000

KAPITALNI IZDACI 389.000 389.000

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 389.000 389.000

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000

63.561 2.051.000 2.051.000

71. AGENCIJA ZA ŠKOLOVANJE I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE KADROVA

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 24.542 2.611.000 2.611.000

Bruto plate i naknade 611100 12.432 1.114.000 1.114.000

Naknade troškova zaposlenih 611200 3.246 176.000 176.000

Putni troškovi 613100 128.000 128.000

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 66.000 66.000

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 57.000 57.000

Nabavka materijala 613400 214.000 214.000

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 30.000 30.000

Troškovi zakupa 613600 153.000 153.000

Izdaci za tekuće održavanje 613700 438.000 438.000

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 16.000 16.000

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 8.864 219.000 219.000

KAPITALNI IZDACI 1.209.000 1.209.000

Nabavka zemljišta 821100 468.000 468.000

Nabavka građevina 821200 541.000 541.000

Nabavka opreme 821300 200.000 200.000

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600

TEKUĆI GRANTOVI 614000

24.542 3.820.000 3.820.000

Vrsta rashoda Ekon. kod

Vrsta rashoda Ekon. kod

IndexBudžet za 2010.

IndexBudžet za 2010.

NAPOMENA: U toku 2009. godine korisniku su odobrena sredstva iz rezerve u iznosu od 683.000 KM.

Postotak

izvršenja

Izvršenje I-VI

2009.

Povećanje/

Smanjenje

Postotak

izvršenjaBudžet za 2009.

NAPOMENA: U toku 2009. godine korisniku su odobrena sredstva iz rezerve u iznosu od 562.656 KM.

Povećanje/

SmanjenjeBudžet za 2009.

Izvršenje I-VI

2009.

76

Page 77: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

Broj Očekivani Broj

zaposlenih broj zaposlenih zaposlenih

30.06.2009. 31.12.2009. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 31.12.2010.

1. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine 197 207 1 2 210

2. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine 91 91 10 23 124

3. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine 10.452 10.382 12 300 -1.011 300 -453 300 -12 10 -10 9.818

4. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine 80 82 3 85

5. Ustavni sud Bosne i Hercegovine 94 94 94

6. Sud Bosne i Hercegovine 179 190 33 223

7. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine 147 149 2 1 8 9 4 173

8. Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine 16 23 1 24

9. Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine 37 46 10 56

10. Generalni sekretarijat Vijeća ministara Bosne i Hercegovine 57 57 -1 5 61

11. Direkcija za evropske integracije 72 85 7 92

12. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine 498 495 18 1 2 2 2 520

13.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne

i Hercegovine 154 157 4 4 5 3 173

14. Agencija za promociju stranih investicija u Bosni i Hercegovini 28 32 32

15. Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine 67 70 6 76

16.

Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen obilježje

i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine 21 25 25

17. Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine 27 28 28

18.Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine

98 110 3 2 -2 5 118

19. Direkcija za civilnu avijaciju Bosne i Hercegovine 53 56 56

20. Regulatorna agencija za komunikacije 111 116 1 6 1 2 126

21. Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine 138 147 6 4 5 4 4 5 3 178

22. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine 2.315 2.480 25 2.505

23. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine 92 100 12 112

24. Komisija za imovinske zahtjeve raseljenih osoba i izbjeglica

25. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine 209 227 9 2 238

26. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine 164 185 8 1 3 4 1 3 5 4 1 215

27. Državna agencija za istrage i zaštitu 1.312 1.468 17 144 1.629

28. Granična policija Bosne i Hercegovine 2.222 2.235 120 2.355

29. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine 122 130 6 10 4 150

30.

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i

razmjenu podataka Bosne i Hercegovine 100 143 12 155

31. Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini BHMAC 182 189 -4 4 2 -2 189

32. Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine 341 364 34 398

33. Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine 40 42 6 48

34. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine 76 78 2 20 1 1 12 114

35. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika 22 22 3 25

36. Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine 20 21 3 24

37. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine 68 74 11 5 4 94

38. Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine 32 37 2 39

39. Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine 45 45 8 53

40. Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine 41 44 7 51

41. Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine 13 16 2 18

42. Arhiv Bosne i Hercegovine 16 16 1 2 19

43. Obavještajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine 699 713 3 4 2 722

44. Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja 15 18 4 22

45. Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine 17 17 4 21

46. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine 27 36 5 41

47. Fond za povratak Bosne i Hercegovine 13 13 1 1 15

48. Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine 28 30 30

49. Državna regulatorna komisija za električnu energiju

50. Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine 185 215 12 227

51. Odbor državne službe za žalbe 6 6 6

52. Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine 13 15 15

53. Ured za zakonodavstvo 14 16 4 2 22

54. Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine 18 18 3 2 23

55. Ured za razmatranje žalbi po javnim nabavkama 11 17 17

56. Institut za nestala lica Bosne i Hercegovine 51 55 55

57. Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini 10 11 11

58. Direkcija za ekonomsko planiranje 25 28 3 2 33

59.

Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i

Hercegovini 6 6 1 7

60. Ured koordinatora za reformu javne uprave 35 38 38

61. Agencija za poštanski saobraćaj Bosne i Hercegovine 9 9 3 5 17

62.

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje

kvaliteta Bosne i Hercegovine 7 12 1 7 20

63.Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje

Bosne i Hercegovine 14 17 10 27

64. Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini 14 16 8 1 25

65.

Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz

oblasti visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini 1 6 8 14

66.

Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu

sigurnost u Bosni i Hercegovini 1 11 8 19

67.

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i

Hercegovine 45 94 10 6 2 -6 -2 104

68. Agencija za policijsku podršku 2 15 22 37

69. Agencija za antidoping kontrolu 2 6 3 9

70. Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja 2 15 17 32

71. Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova 1 12 1 3 9 6 14 1 46

UKUPNO 21.320 22.023 245 347 -904 200 339 44 150 -427 322 -2 47 -6 22.378

01.01. - 31.12.2010. godine

PREGLED ZAPOSLENIH U 2009. SA PLANIRANOM DINAMIKOM ZAPOŠLJAVANJA U 2010. GODINI Tabela 4Tablica 4.

R.b. Naziv institucije

D i n a m i k a z a p o š l j a v a n j a

77

Page 78: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

2

3 = 4 + 5 + 6 + 7 +9+

10 + 11 + 12 + 13 + 14

+ 15 + 16 + 17

3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Rekonstrukcija i obnova fasade

zgrade PSBiH (uključujući sistem

digitalnog glasanja i video

nadzor)

8.167.264 664.000 1.596.901 3.389.410 783.953 0 0 383.000 0 0 1.350.000 0 0 0 0 0

2.

Visoko sudsko i

tužilačko vijeće

Bosne i

Hercegovine

Informatizacija i jačanje

kapaciteta Pravosudnih institucija

u BiH

14.553.894 2.632.358 3.307.536 2.614.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

12.

Ministarstvo

vanjskih poslova

Bosne i

Hercegovine

Kupovina objekata u DKP mreži 40.847.500 20.047 8.241.453 0 0 7.053.938 4.800.000 0 0 14.823.000 0 0 12.963.000 0 0

18.

Ministarstvo

komunikacija i

prometa Bosne i

Hercegovine

Održavanje plovnog puta rijeke

Save 900.000 150.000 150.000 300.000 300.000

19.Direkcija za civilnu

avijaciju Bosne i

Hercegovine

Strategija upravljanja vazdušnim

prometom u BiH (EBRD kredit)32.916.619 6.166.598 20.049.796 6.700.225

UKUPNO: 62.319.740 4.407.607 0 9.812.133 0 0 0 6.800.000 20.000.000 0 3.300.000 10.000.000 0 2.000.000 6.000.000 0

Zemljište za izgradnju regionalnih

sjedišta (Banja Luka, Sarajevo,

Tuzla i Mostar)8.195.862 3.403.480 4.792.382

Izgradnja regionalnih sjedišta 51.031.878 987.735 1.944.143 6.800.000 20.000.000 3.300.000 10.000.000 2.000.000 6.000.000

Dogradnja i rekonstrukcija graničnih

prijelaza 3.092.000 16.392 3.075.608

25.Ministarstvo pravde

Bosne i

Hercegovine

Izgradnja Državnog zatvora BiH 40.362.383 1.657.971 3.611.491 20.857.941 11.734.980 0 2.500.000

UKUPNO: 10.500.519 259.841 0 2.751.205 0 655.473 2.400.000 2.934.000 0 1.400.000 0 0 100.000 0 0

Izgradnja Azilantskog centra 5.022.560 259.841 1.028.719 800.000 2.934.000

Izgradnja Centra za smještaj

stranaca žrtava trgovine ljudima600.000 100.000 400.000 100.000

Uspostava operativno-

komunikacijskog Centra 1124.877.959 1.722.486 655.473 1.500.000 1.000.000

27. Državna agencija

za istrage i zaštitu

Izgradnja i opremanje objekta za

trajni smještaj SIPA-e 23.901.315 9.056.350 11.783.965 0 1.515.278 3.061.000

29.

Ministarstvo

civilnih poslova

Bosne i

Hercegovine

Infrastruktura prostornih

podataka BiH, faza I uspostava

mreže permanentnih GPS (GNSS)

stanica BiH-BIHPOS

2.966.000 300.000 1.966.000 350.000 350.000

UKUPNO: 15.975.755 7.855.755 0 830.000 0 0 0 2.240.000 0 0 2.525.000 0 0 2.525.000 0 0

SDH sistem prenosa 8.974.547 1.374.547 310.000 2.240.000 2.525.000 2.525.000

Informatizacija poslova za

registraciju vozila3.181.208 3.081.208 100.000

Biometrijski pasoši i digitalno

arhiviranje podataka3.820.000 3.400.000 420.000

37.Agencija za

statistiku Bosne i

Hercegovine

Popis stanovništva,

domaćinstava i stanova42.516.000 0 1.000.000 0 978.000 31.720.000 5.868.000 603.000 2.347.000

UKUPNO: 15.864.217 1.964.217 0 850.000 0 0 0 2.550.000 0 0 4.500.000 0 0 6.000.000 0 0

Kupovina specijalne opreme 6.495.392 945.392 1.550.000 2.000.000 2.000.000

Obnova voznog parka 5.368.825 1.018.825 850.000 1.000.000 1.500.000 1.000.000

Adaptacija i opremanja zgrade

"Zrak"4.000.000 1.000.000 3.000.000

71.

Agencija za

školovanje i

stručno

osposobljavanje

kadrova

Nabavka zemljišta i izgradnja

objekta za smještaj Agencije 8.195.000 1.009.000 3.600.000 3.586.000

287.069.587 28.518.146 45.333.657 23.607.894 12.390.453 8.569.216 28.243.000 23.912.000 0 65.868.000 15.868.000 0 30.077.000 8.347.000 0

NAPOMENA: Navedena budžetska sredstva za 2010. godinu uključena su u ovaj Prijedlog budžeta, dok su iznosi za 2011. i 2012. godinu indikativni.

PREGLED VIŠEGODIŠNJIH PROJEKATA

43.

Obavještajno-

sigurnosna

agencija Bosne i

Hercegovine

UKUPNO 11.071.035

26.

Ministarstvo

sigurnosti Bosne i

Hercegovine

30. IDDEEA

1.

0

Donacije Krediti Budžet Donacije Krediti

Parlamentarna

skupština Bosne i

Hercegovine

22.

Uprava za

indirektno

oporezivanje Bosne

i Hercegovine

1 4

Krediti (uključujući

prenos neutrošenih

sredstava iz 2008.

godine u 2009.

godinu)

Budžetsko

izvršenje

30.06.2009.

godine

Donacije i

krediti

Budžet (uključujući prenos

neutrošenih sredstava iz

2008. godine u 2009. godinu i

restruktuiranje budžeta za

2009. godinu)

Donacije (uključujući

prenos neutrošenih

sredstava iz 2008. godine u

2009. godinu)

Budžet Donacije Krediti Budžet

Tabela 5

Naziv institucije

Izvršenje za 2007. i 2008.

godinu2009. godina 2010. godina 2011. godina 2012. godina

NAZIV PROJEKTA

UKUPNA

VRIJEDNOST

PROJEKTA

Budžet

78

Page 79: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

79

1) Rezervisanja za kapitalna ulaganja odnose se na ulaganje za smještaj i nabavku

opreme za institucije Bosne i Hercegovine vezano uz programe višegodišnjih kapitalnih

ulaganja, kao i druga kapitalna ulaganja po odobrenim programima i odlukama Vijeća

ministara Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijeća ministara BiH).

(2) Rezervisanja za nove institucije odnose se na institucije čije je osnivanje započelo

u 2009. godini i čiji se postupak osnivanja nastavlja i u 2010. godini, kao i za nove

institucije koje steknu status budţetskog korisnika.

(3) Za finansiranje tijela ili organa koja nemaju status budţetskog korisnika mogu se

otvoriti posebni podračuni, koji su sastavni dijelovi sustava Jedinstvenog računa

trezora.

(4) Ukoliko se tijelo ili organ (niţa razina vlasti) ne moţe finansirati putem

budţetskog korisnika, Vijeće ministara BiH posebnom će odlukom regulisati način

transfera sredstava tome tijelu ili organu ako je drugim popisima predviĎeno

sufinansiranje toga tijela ili organa.

III. DIO - SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

Člana 4.

Obaveze za servisiranje vanjskog duga utvrĎuju se u iznosu od 341.653.906 KM.

Struktura obaveza po kreditorima i izvorima za servisiranje vanjskog duga utvrĎuju se

kako slijedi: ZBIRNI PLAN OTPLATE OBAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE

Red.

Br. Kreditor

od toga

Iznos Federacije

BiH Republika

Srpska

Distrikt

Brčko

Drţavne

institucije

1 2 3 4 5 6 7

1. Londonski klub 66.003.833 43.060.899 22.942.934

2. Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) 82.732.826 50.453.005 28.862.793 3.417.028

3. Svjetska banka (IBRD) 50.538.997 24.180.371 26.358.626

4. Svjetska banka (IDA) 38.737.673 27.401.235 11.132.894 203.544

5. Pariški Klub 28.551.950 20.367.415 8.184.535

6. Evropska investiciona banka (EIB) 25.326.763 13.741.763 11.585.000

7. Eurofima 6.867.507 4.578.567 2.288.940

8. Razvojna banka Vijeće Evrope (CEB) 758.040 419.412 300.031 38.597

9. Fortis banka 3.644.247 3.644.247

10. Evropska komisija 4.805.955 2.516.300 2.289.655

11. Saudijski fond 2.811.106 2.811.106

12. Vlada Japana 2.496.404 2.094.400 402.004

13.

MeĎunarodni fond za razvoj poljoprivrede

(IFAD) 1.493.257 1.033.028 460.229

14. MeĎunarodni monetarni fond (IMF) 5.337.285 3.558.189 1.779.096

15. OPEC 1.565.484 1.565.484

16. KFW 786.058 646.178 139.880

17. Vlada Španije 866.189 862.337 3.852

18. Izvozna - uvozna banka Koreje (EximBank) 771.098 404.361 366.737

19. Austrijska banka 495.723 168.364 221.288 106.071

20. Belgija 387.203 64.582 80.481 242.140

21. Banka za rad i gospodarstvo (Bawag) 210.211 210.211

22. Raiffaisen banka 196.865 166.149 30.716

UKUPNO 325.384.674 203.947.603 117.429.691 144.668 3.862.712

Korektivni faktor (5%) 16.269.232 10.197.380 5.871.484 7.233 193.135

S V E U K U P N O 341.653.906 214.144.983 123.301.175 151.901 4.055.847

Page 80: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

80

IV. DIO - IZVRŠENJE BUDŢETA

Člana 5.

(Finansiranje tijela ili organa koje nema status budţetskog korisnika)

Tijelo ili organ koje nema status budţetskog korisnika finansira se putem budţetskog

korisnika u čijem se sastavu nalazi.

Član 6.

(Tekuće podrške u novčanom obliku)

(1) Tekuće podrške u novčanom obliku obuhvaćaju donacije i grantova.

(2) Budţetski korisnik duţan je o odobrenoj pomoći obavijestiti Ministarstvo finansija

i trezora Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo finansija i trezora BiH).

(3) Transfer sredstava po osnovi tekuće podrške uplaćuje se na Jedinstveni račun

trezora ili na poseban namjenski račun.

Član 7.

(Podrške u nenovčanom obliku)

(1) Podrške u nenovčanom obliku su nematerijalna sredstva, oprema i potrošni

materijal za obavljanje djelatnosti budţetskog korisnika.

(2) Budţetski korisnik evidentira pomoć u nenovčanom obliku u Glavnu knjigu

trezora.

Član 8.

(Namjenski prihod)

(1) Namjenski prihod ostvaren u 2009. godini koji ne bude utrošen za programirane

namjene do kraja godine prenosi se u 2010. godinu za istu namjenu.

(2) Primici od prodaje stalnih sredstava iskazani u Bilansi prihoda po izvorima i

namjenama (Tabela 1), troše se za nabavku iste vrste stalnih sredstava i ne mogu se

prenositi u iduću godinu.

Član 9.

(Kapitalni izdaci, višegodišnji projekti i tekući grantovi)

(1) Kapitalni izdaci iskazani u projekcijama budţeta po budţetskim korisnicima

smatraju se okvirnima. Namjensku strukturu kapitalnih izdataka odobrava Ministarstvo

finansija i trezora BiH.

(2) Višegodišnji projekti sadrţani u Pregledu višegodišnjih projekata u budţetu za

2009. godinu prenose se do iznosa nerealizovani sredstava u 2010. godinu za iste

namjene, pod uslovom da se projekti nastavljaju realizovati u 2010. godini.

(3) Na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:

Ministarstvo civilnih poslova BiH), Vijeće ministara BiH utvrdit će kriterije za raspored

sredstava namijenjenih za tekuće grantove koji se odnose na: "Pomoć programu

sufinansiranja institucija kulture u Bosne i Hercegovine", "MeĎunarodnu saradnju u

području kulture", "Podršku tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini",

"Sufinansiranje sportskih manifestacija" i “Programi za pripremu projekata i

potencionalnih kandidata za sredstva iz fonda EU-FP7”. Raspodjela svih ostalih tekućih

grantova koje nisu utvrĎene zakonima ili odgovarajućim aktima Parlamentarne

skupštine Bosne i Hercegovine, Predsjedništva Bosne i Hercegovine ili Vijeća ministara

BiH bit će regulisana odlukom Vijeća ministara BiH.

(4) Korisnici tekućih grantova duţni su Ministarstvu financija i trezora BiH, putem

budţetskog korisnika u čijem su budţetu odobreni tekući grantovi, dostaviti izvještaj o

Page 81: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

81

namjenskom utrošku ovih sredstava u rokovima propisanim članom 22. Zakona o

finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Sluţbeni glasnik BiH", br. 61/04 i 49/09)

(u daljem tekstu: Zakon o finansiranju).

Član 10.

(Programi posebne namjene)

(1) Rashode posebnih namjena za koje je zakonom ili odgovarajućim aktom utvrĎena

obaveza posebnog praćenja i evidentiranja, za donacije koje su donatori uvjetovali

posebnim izvještavanjem, kao i za rashode posebnih namjena koje predloţe budţetski

korisnici, Ministarstvo finansija i trezora BiH voditi će kao Programe posebne namjene.

(2) Namjenski "Rezervisana sredstva za interventno finansiranje saniranja stanja u

Srebrenici", utvrĎena Zakonom o Budţetu institucija Bosne i Hercegovine i

meĎunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2007. godinu, u 2010. godini realiziraju

se u skladu sa Operativnim planom realiziranja mjera Programa oporavka i razvoja

Srebrenice i do iznosa prenesenih, a neutrošenih sredstava za ove namjene iz 2009.

godine.

Član 11.

(Budţet novoosnovanih institucija)

Vijeće ministara BiH odobrava strukturu rashoda budţeta novoosnovanih institucija za

koje se sredstva osiguravaju u sklopu "Rezervisanja".

Član 12.

(Budţetska rezerva)

Budţetska rezerva korigira se nakon usvajanja godišnjeg izvještaja o izvršenju budţeta,

tako što se:

a) uvećava rezerva za iznos ostatka obračunskog viška prihoda nad rashodima ili

umanjuje rezerva za iznos manjka prihoda nad rashodima;

b) sredstva rezerve uvećana po osnovi navedenoj u tački a) ovoga člana mogu se

koristiti u visini i za namjene propisane članom 17. Zakona o finansiranju.

Član 13.

(Korištenje budţetske rezerve)

(1) Vijeće ministara BiH odlučuje o korištenju budţetske rezerve, na prijedlog

nadleţnog budţetskog korisnika i uz prethodno pribavljanje mišljenja Ministarstva

finansija i trezora BiH, a u skladu sa članom 17. Zakona o finansiranju.

(2) Vijeće ministara BiH moţe iz sredstava rezerve odobriti transfere neprofitnim

organizacijama ili pojedincima najviše do 16% od iznosa sredstava rezerve iskazane u

Rasporedu prihoda po budţetskim korisnicima - Tabela 3 (konto 99992 - rezervisanje).

(3) Vijeće ministara BiH posebnom će odlukom prenijeti ovlasti predsjedavajućem i

zamjenicima predsjedavajućeg za interventno korištenje 4% od iznosa rezerve iskazane

u Rasporedu prihoda po budţetskim korisnicima - Tabela 3 (konto 99992 -

rezervisanje).

(4) Raspodjela sredstava rezerve iz stava (2) ovoga člana neprofitnoj organizaciji ili

pojedincu vrši se putem javnog konkursa koji raspisuje Ministarstvo civilnih poslova

BiH, a prema kriterijima koje utvrĎuje Vijeće ministara BiH.

(5) Vijeće ministara BiH donosi odluku o raspodjeli sredstava iz stava (4) ovoga člana

na prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH.

Page 82: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

82

Član 14.

(Odrţavanje budţetske ravnoteţe)

(1) Budţetski korisnik obavezan je Ministarstvu finansija i trezora BiH dostaviti

godišnji plan dinamike rashoda, iskazan po mjesecima, najkasnije 15 dana od dana

objave ovoga zakona u "Sluţbenom glasniku BiH".

(2) Analitičke projekcije rashoda iskazuju se i usklaĎuju s namjenom rashoda, po

sintetičnim kontima u sklopu svih kategorija (tekući izdaci, kapitalni izdaci, tekući

grantovi i programi posebne namjene).

(3) Ministarstvo finansija i trezora BiH, na osnovu planova iz st. (1) i (2) ovoga člana,

izraĎuje dinamički plan prihoda i rashoda za izvršenje budţeta.

(4) Izvršenje u dijelu rashoda operativno se usklaĎuje s dinamikom ostvarenja prihoda

predviĎenih budţetom.

(5) Ministarstvo finansija i trezora BiH s proračunskim korisnikom usuglašava

realiziranje posebnih programa, koje je uslovljeno ostvarenim opsegom namjenskih

prihoda.

Član 15.

(Prestrukturiranje rashoda u budţetu)

(1) Ministarstvo finansija i trezora BiH moţe, na zahtjev budţetskog korisnika,

donijeti odluku o prestrukturiranju njegovih rashoda, unutar ukupnoga iznosa

odobrenog u budţetu, najviše do 10% ukupno odobrenih rashoda za tog budţetskog

korisnika.

(2) U roku od dva mjeseca nakon stupanja na snagu ovoga Zakona, Ministarstvo

finansija i trezora BiH duţno je donijeti posebne propise kojima će regulisati prestruktu-

riranje rashoda unutar ukupnoga iznosa odobrenog u budţetu budţetskog korisnika.

Član 16.

(Bruto plate i naknade i naknade troškova zaposlenih)

(1) Sredstva za bruto plate i naknade (konto 6111) i naknade troškova zaposlenih

(konto 6112) odobrena su budţetskim korisnicima za planirani broj zaposlenih iskazan

u Tabeli 4- Pregled zaposlenih u 2009. godini sa planiranom dinamikom zapošljavanja u

2010. godini.

(2) Novo zapošljavanje u 2010. godini budţetski korisnici mogu provoditi nakon

izvršenja popune predviĎene sa stanjem 31.12.2009. godine i u skladu sa predviĎenom

dinamikom i brojem zapošljavanja u 2010. godini ( Tabela 4.).

Član 17.

(Procedure za stvaranje, evidentiranje i korištenje sredstava)

Procedure za stvaranje obaveza, njihove isplate, kao i mehanizmi revizije i kontrole,

ureĎuju se Zakonom o finansiranju, Zakonom o reviziji institucija Bosne i Hercegovine

("Sluţbeni glasnik BiH", broj 12/06) i ovim zakonom.

Član 18.

(Interne procedure za stvaranje obaveza)

(1) Budţetski korisnik obavezan je utvrditi interne procedure za stvaranje obaveza.

(2) Internim procedurama iz stava (1) ovoga člana posebice se utvrĎuju postupci,

procedure i odgovorna lica za prijavu, unos i odobravanje obaveza budţetskog korisnika

i dostavljaju se Ministarstvu finansija i trezora BiH ukoliko nisu ranije dostavljene.

Page 83: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

83

Član 19.

(Rashodi budţetskih korisnika)

(1) Obaveze za rashode budţetskih korisnika evidentiraju se prema sljedećoj

klasifikaciji:

a) bruto plate i naknade i naknade troškova uposlenih;

b) materijalni izdatak, specificiran po analitičkim kontima;

c) kapitalni izdatak;

d) program posebne namjene;

e) tekući grantovi;

f) odobreni transfer iz budţetske rezerve.

(2) Osnove za evidentiranje obaveza za rashode po osnovi bruto plata i naknada i

naknada troškova zaposlenih su:

a) pravilnik o unutarnjem ustroju budţetskih korisnika;

b) zakon i propisi osnovani na zakonu kojima se regulišu bruto plate i

naknade i naknade troškova zaposlenih;

c) obračunska lista bruto plata i naknada i naknada troškova zaposlenih,

ovjerene od odgovornog lica budţetskog korisnika.

(3) Ministarstvo finansija i trezora BiH nadzire provedbu zakona i propisa na osnovu

zakona kojim se regulišu plate, kao i provedbu politike plata zaposlenih u

institucijama Bosne i Hercegovine.

(4) Osnove za evidentiranje obaveza za rashode po osnovi materijalnih i kapitalnih

izdataka su:

a) račun za nabavku sredstava, robe i usluga;

b) ugovor;

c) ostali finansijski dokumenti.

(5) Prijenos sredstava za kapitalni izdatak izvršit će se nakon dostave dokumentacije o

provedenoj proceduri nabavke.

Član 20.

(Finansiranje povratka izbjeglica i raseljenih lica)

(1) Sredstva za rješavanje problema finansiranja povratka izbjeglica i raseljenih lica

osiguravaju se posredstvom Fonda za povratak, a trošit će se na osnovu odobrenih

programa-projekata.

(2) Sredstva za namjenu iz stava (1) ovoga člana mogu se upotrijebiti do iznosa

odobrenog ovim Zakonom i ostatka prenesenih, a neutrošenih sredstava iz prethodne

godine, iskazanih u izvještaju o izvršenju budţeta institucija Bosne i Hercegovine i

meĎunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za tu godinu.

(3) Za realizaciju utroška sredstava iz st. (1) i (2) ovoga člana Ministarstvo finansija i

trezora BiH donijet će poseban uputstvo.

Član 21.

(Planirani transferi sredstava GSM operatera za Koridor Vc)

(1) Planirani transferi sredstava koje GSM operateri uplaćuju, prema instrukcijama

Ministarstva finansija i trezora BiH, za izmirenje obaveza izrade projektne

dokumentacije u 2010. godini iznose 18.000.000 KM.

(2) Sredstva za ove namjene čuvaju se na namjenskom računu kod Centralne banke

Bosne i Hercegovine.

(3) Transfere s namjenskog računa iz stava (2) ovoga člana za izmirenje obaveza

prema ugovaračima vrši Ministarstvo finansija i trezora BiH, na osnovu uredne

Page 84: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

84

dokumentacije koju dostavlja Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i

Hercegovine.

(4) Transferi sredstava na osnovu izmirenja obaveza prema dobavljačima tretiraju se

kao direktni transferi s Jedinstvenog računa trezora i imaju tretman kapitalnih izdataka.

(5) Evidencija priliva i izvršenih plaćanja koji se odnose na finansiranje izrade

plansko-studijske i projektne dokumentacije vodi se u posebnoj podbilansi, kao

namjenski program.

(6) Izvještaj o realizovanju ugovora za izradu plansko-studijske i projektne

dokumentacije priprema Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i

ono je sastavni dio periodičnih izvještaja o izvršenju Budţeta.

Član 22.

(Servisiranje vanjskog duga)

Sredstva namijenjena servisiranju vanjskog duga osiguravaju se u skladu sa odredbama

Zakona o zaduţivanju, dugu i garancijama Bosne i Hercegovine ("Sluţbeni glasnik

BiH", broj 52/05) (u daljem tekstu: Zakon o zaduţivanju), Zakona o sustavu indirektnog

oporezivanja BiH ("Sluţbeni glasnik BiH", br. 44/03, 52/04, 34/07, 4/08 i 49/09),

Zakona o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda ("Sluţbeni glasnik BiH",

br. 55/04, 34/07 i 49/09), Zakona o finansiranju, te Planu otplate obaveza za 2010.

godinu.

Član 23.

(Finansiranje posebnih programa utvrđenih u Budţetu)

(1) Vijeće ministara BiH moţe pokrenuti postupak zaduţivanja Bosne i Hercegovine

koja su u funkciji finansiranja posebnih programa utvrĎenih u Budţetu, kao i za

kapitalna ulaganja za koja su osigurana inicijalna sredstva u dijelu „99992

Rezervisanja“, tačka 2. “rezervisanje za kapitalna ulaganja”, u skladu sa Zakonom o

finansiranju i Zakonu o zaduţivanju.

(2) Troškovi vezani za aktiviranje kredita, uključujući i interkalarne kamate, servisiraju

se iz “Rezervisanja za kapitalna ulaganja” iz stava 1 ovog člana.

V. DIO - ZAVRŠNE ODREDBE

Član 24.

(Diskreciono pravo obustave Odobravanja rashoda)

Ministarstvo finansija i trezora BiH ima diskreciono pravo privremeno obustaviti

odobravanje rashoda budţetskom korisniku ukoliko on ne dostavi zahtjev za dodjelu

sredstava iz budţeta i godišnji izvještaj o izvršenju budţeta u rokovima propisanim čl.

7. i 22. Zakona o finansiranju.

Page 85: ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ... o budzetu za... · - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti

85

Član 25.

(Stupanje na snagu Zakona)

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Sluţbenom glasniku BiH",

a vrijedi za fiskalnu 2010. godinu.

PSBiH, broj 463/09

30. decembra 2009.godine

Sarajevo

Predsjedavajući Predsjedavajući

Predstavničkog doma Doma naroda

Parlamentarne skupštine BiH Parlamentarne skupštine BiH

Dr. Milorad Ţivković, s.r. Sulejman Tihić, s.r.