Zależności między stylami przywiązania a intymnością

 • View
  213

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Zależności między stylami przywiązania a intymnością

 • dr Weronika Juroszek

  Oktawia Haberla

  Wioleta Kubeczko

  Uniwersytet lski

  ZALENOCI MIDZY STYLAMI PRZYWIZANIA A INTYMNOCI, NAMITNOCI I ZAANGAOWANIEM U NARZECZONYCH

  1. Style przywizania

  J. Bowlby, twrca teorii przywizania, twierdzi, e u kadego czowieka

  wystpuje uwarunkowana biologicznie tendencja do tworzenia wizi emocjonalnych z

  bliskimi osobami, przede wszystkim z matk (Bowlby, 1969, 1973, 1980). Dziecko od

  pocztku ycia zostaje wyposaone w tzw. zachowania wyzwalajce (ssanie, pacz, w

  pniejszym okresie - umiech, gaworzenie), ktre umoliwiaj mu nawizanie

  bliskoci. Zdaniem Bowlbyego obiektem przywizania jest ta osoba, u ktrej jednostka

  w sytuacjach trudnych poszukuje opieki, wsparcia, ochrony.

  Bowlby stworzy swoj teori w oparciu o wasne dowiadczenia kliniczne.

  Zauway, e dzieci przebywajce w szpitalach i sierocicach zaczynaj przejawia

  zachowania o charakterze m.in unikajcym, wrogim, lkowym. Wedug Bowlbyego takie

  zachowania pojawiaj si wwczas, gdy dziecko nie ma zaspokojonej potrzeby bliskoci.

  Uczennica Bowlbyego, M. Ainsworth, kontynuatorka bada nad procesem

  przywizania, wyrnia trzy style przywizania: bezpieczny, unikajcy i lkowo-

  ambiwalentny (Ainsworth, Blehar, Waters, Wall, 1978). Stwierdzia, e rozwojowi

  bezpiecznego stylu przywizania sprzyjaj: czsty i dugotrway kontakt z matk,

  wraliwo matki na sygnay wydawane przez dziecko (wraz z umiejtnoci

  dopasowania si do tych sygnaw), uporzdkowane rodowisko pozwalajce na

  swobodn eksploracj wiata wraz z dowiadczaniem konsekwencji swoich zachowa

  (Bowlby, 2007, s. 380).

  Styl lkowo-ambiwalentny charakteryzuje si niepokojem, niepewnoci o

  stao relacji z obiektem przywizania. Dziecko wykazuje silny lk przed rozstaniem i

  zo na skutek braku pewnoci co do dostpnoci obiektu (Bowlby, 2007; Zikowska,

  2007, s. 81). Z kolei unikajcy styl przywizania ksztatuje si na skutek braku bliskiego

  kontaktu w sytuacjach trudnych, zagroenia (Bowlby, 2007; Zikowska, 2007, s. 81).

  Unikanie bliskoci jest ochron przed zranieniem.

  Badania nad stylami przywizania byy prowadzone w rnych grupach

  wiekowych wrd niemowlt i maych dzieci, modziey i dorosych (za: Marchwicki,

  2004, s. 36; Marczak, 2001). W przypadku tych ostatnich badania koncentruj si nie

 • ISSN 2082-7067 2(10)2012 KWARTALNIK NAUKOWY

  tylko na przywizaniu jednostki do rodzicw, ale i partnera romantycznego (za: tame,

  s. 36; por. Niemyjska, 2011). Duy wkad w analiz relacji romantycznej z punktu

  widzenia przywizania wnieli C. Hazan i P. Shaver.

  2. Mio romantyczna jako proces przywizaniowy koncepcja

  C. Hazan i P. Shavera

  Hazan i Shaver potraktowali mio romantyczn jako proces przywizaniowy

  (Hazan, Shaver, 1987; Hazan, Shaver, 1994). Podkrelali, e zarwno midzy

  niemowlciem a opiekunem, oraz midzy partnerami romantycznymi, wystpuj

  podobne rodzaje mechanizmw. Po pierwsze, dynamika relacji (rozpatrywana na

  poziomie emocjonalnym i biologicznym) niemowl-dorosy oraz w parze romantycznej

  jest sterowana przez ten sam system biologiczny; po drugie, style przywizania

  wyodrbnione przez Ainsworth koresponduj ze stylami zachowa partnerw

  romantycznych; po trzecie, indywidualne rnice w zachowaniach przywizaniowych s

  odbiciem wczesnych dowiadcze z rodzicem (Hazan, Shaver, 1994, za: Plopa, 2008a, s.

  99-102). Powtarzane interakcje z rodzicem rozwijaj wewntrzne modele, ktre steruj

  przyszymi relacjami z partnerem romantycznym.

  W tym miejscu warto przytoczy sowa E. Aronsona, T. Wilsona i R. Akert:

  Podstaw teorii stylw przywizania jest nastpujce zaoenie: sposb, w jaki

  nauczymy si przywizywa do innych osb we wczesnym dziecistwie, wyznacza nasz

  przyszy jako osb dorosych sposb nawizywania kontaktw. Osoba, ktra

  przyswoia sobie styl oparty na poczuciu bezpieczestwa, potrafi tworzy dojrzae,

  trwae zwizki. Ludzie, dla ktrych charakterystyczny jest styl przywizywania si

  oparty na unikaniu, mniej ufaj innym i trudno nawizuj bliskie kontakty. Osoby za z

  lkowo-ambiwalentnym stylem przywizywania si chciayby by bliej swoich

  partnerw, jednak maj obawy, e ci nie odpowiedz im tym samym (Aronson, Wilson,

  Akert, 1997, s. 443).

  Badania pokazuj, e bezpieczny styl przywizania wie si z okrelonymi,

  pozytywnymi zachowaniami w maestwie: otwartoci, wraliwoci, skonnoci do

  ustpstw, odwzajemnianiem uczu, umiejtnoci konstruktywnego komunikowania si

  (za: Plopa, 2008a, s. 110). R. Kobak i C. Hazan stwierdzili, e w tych maestwach, gdzie

  przynajmniej jeden z partnerw charakteryzowa si zaburzeniami w procesie

  przywizania czciej wystpoway konflikty, agresja (werbalna i fizyczna) i zazdro

  (Kobak, Hazan, 1991, za: Plopa, 2008a, s. 110).

 • ECOLOGIA HUMANA

  F I D E S E T R A T I O

  Strona 91

  3. Namitno, intymno i zaangaowanie - trjskadnikowa koncepcja

  mioci R. Sternberga

  Wedug powszechnie znanej, trjczynnikowej koncepcji mioci Roberta

  Sternberga (1986) mio midzy mczyzn i kobiet skada si z trzech czynnikw:

  bliskoci (intymnoci), namitnoci i zaangaowania. Intymno to poczucie bliskoci,

  wsparcia w bliskiej relacji (Sternberg, 1997, s. 315). Oznacza wzajemne zrozumienie,

  szacunek dla drugiej osoby, wzajemne dzielenie si przeyciami. Sternberg wymienia

  kilka klasterw intymnoci, w tym m. in.: dziaanie dla dobra ukochanej osoby,

  dowiadczanie szczcia w kontakcie z ni, moliwo liczenia w potrzebie na pomoc z

  jej strony, wsplne dzielenie si posiadanymi dobrami, dawanie i otrzymywanie

  emocjonalnego wsparcia (tame, s. 315).

  Z kolei namitno to czynnik, ktry w duej mierze opiera si na pocigu

  fizycznym do drugiej osoby, wie si z deniem do zjednoczenia (rwnie fizycznego)

  z ukochan osob. Warto podkreli, e namitno nie jest samym tylko podaniem,

  gdy zakada tsknot za ukochan osob, zaspokaja potrzeb dowartociowania,

  afiliacji. Zawiera w sobie elementy pozytywne (rado, szczcie) jak i negatywne

  (tsknot, zazdro, bl).

  Zaangaowanie, Wedug Sternberga, mona rozpatrywa z dwojakiej

  perspektywy: krtko i dugoterminowej. W pierwszym przypadku o zaangaowaniu

  wiadczy ju samo podjcie decyzji o zwizaniu si z dan osob (owiadczyny, lub). W

  duszej perspektywie o zaangaowaniu wiadcz wszelkie dziaania majce na celu

  utrzymanie relacji: wiadome ukierunkowanie wysiku i ponoszenie wyrzecze w celu

  budowania relacji (w tym rozwizywanie problemw), dostosowywanie wasnych

  dziaa do wsplnego dobra, wywizywanie si z obowizkw (tame, s. 318).

  4. Badania wasne

  4.1. Problem bada

  Celem niniejszego opracowania bya analiza zalenoci midzy stylami

  przywizania a skadowymi mioci u narzeczonych, a wic osb, ktre podjy decyzj o

  lubie (data ich lubu jest znana, co zostaje potwierdzone tzw. zapowiedziami w kociele

  parafialnym). Celowo do bada dobrano tak wanie grup, gdy mona przypuszcza,

  e osoby ze statusem narzeczonego/narzeczonej traktuj powanie swj zwizek. Warto

  podkreli, e w dzisiejszej kulturze istnieje dua dowolno w interpretacji staoci i

  powagi danego zwizku.

  W niniejszym opracowaniu wysunito przypuszczenie, e istnieje pozytywna

  zaleno midzy bezpiecznym stylem przywizania a namitnoci, intymnoci i

 • ISSN 2082-7067 2(10)2012 KWARTALNIK NAUKOWY

  zaangaowaniem, gdy ufno, poczucie bezpieczestwa i brak lku sprzyjaj tworzeniu

  satysfakcjonujcej relacji romantycznej.

  Z kolei wielce prawdopodobne jest to, e osoby o unikajcym stylu

  przywizywania si maj tendencj do unikania bliskoci (intymnoci) i zaangaowania,

  ale czy unikaj rwnie namitnoci? Rezultaty bada Brennan i Shavera (1995)

  wykazay, e unikajcy styl przywizania moe predysponowa do podejmowania wielu

  niezobowizujcych zwizkw, opartych gwnie na seksualnoci, z pominiciem wizi

  uczuciowej. Wynik ten sugeruje, e dla osb charakteryzujcych si unikajcym stylem

  przywizania relacje z pci przeciwn mog jawi si jako skomplikowane z jednej

  strony wspomniane jednostki nie stroni od seksualnoci, ale z drugiej nie chc gbiej

  si angaowa, co wynika prawdopodobnie z ich zaburze w procesie przywizania.

  Z kolei lkowo-ambiwalentny styl przywizania z jednej strony moe korelowa

  pozytywnie ze skadowymi mioci (ze wzgldu na due pragnienie bliskoci). Z drugiej

  strony wspomniany styl przywizania wie si z lkiem przed utrat ukochanej osoby.

  Jednostka charakteryzujca si tym stylem pragnie zwizku romantycznego, a z drugiej

  strony obawia si go. Taka prawidowo (zakadajca istnienie swoistego konfliktu

  przyciganie-odpychanie) moe sugerowa brak zwizku midzy lkowo-

  ambiwalentnym stylem przywizania a intymnoci i zaangaowaniem. Trudniej jest

  wysun przypuszczenie odnonie do zwizku midzy przytoczonym stylem a

  namitnoci. Z jednej strony namitno moe by wzmacniana przez niepewno (co

  zakada pozytywny zwizek midzy lkowo-ambiwalentnym stylem a namitnoci). Z

  drugiej strony namitno sama w sobie zawiera cechy pozytywne i negatywne. Na

  dusz met lkowo-ambiwalentny styl przywizania moe potgowa negatywny

  aspekt namitnoci i wpywa destrukcyjnie na relacj narzeczesk.

  Biorc pod uwag powysze rozwaania wysunito nastpujc hipotez: Im

  wiksze nasilenie bezpiecznego stylu przywizania, tym wiksza intymno, namitno

  i zaangaowanie u narzeczonych.

  Sformuowano nastpujce pytanie badawcze: Czy istnieje zwizek miedzy

  unikajcym i lkowo-ambiwalentnym stylem przywizania a namitnoci, intymnoci

  i zaang