21
1 ZAPISNIK 2. redne seje Senata Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, z dne 21.1.2013 Prisotni člani Senata Medicinske fakultete Univerze v Mariboru: Red. prof. dr. Ivan Krajnc, izr.prof.dr. Anton Crnjac, izr. prof. dr. Kazimir Miksić, red. prof. dr. Iztok Takač , red. prof. dr. Dušanka Mičetić-Turk, red. prof. dr. Alojz Gregorič, red. prof. dr. Radovan Hojs, izr. prof. dr. Blanka Kores Plesničar, izr. prof. dr. Uroš Potočnik, red. prof. dr. Breda Pečovnik Balon, red. prof. dr. Nadja Kokalj Vokač, Eva Nike Cvikl, Rok Hržič, Bogdan Zdravković, Ana Žvižej. Odsotni člani Senata Medicinske fakultete Univerze v Mariboru: red. prof. dr. Jože Drinovec, red. prof. dr. Milan Brumen. Ostali prisotni: red. prof. dr. Božena Pejković, Jelka Rakun, Vesna Krajnc, Alojz Tapajner in Boštjan Križ. Dekan red. prof. dr. Ivan Krajnc je predlagal v potrditev dnevni red 2. redne seje Senata Medicinske fakultete Univerze v Mariboru: 1. Potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje Senata Medicinske fakultete UM, z dne 17. 12. 2012. 2. Komisija za znanstveno raziskovalne zadeve. 3. Dodiplomski študij. 4. Podiplomski študij. 5. Habilitacijske zadeve. 6. Kadrovske zadeve MF UM. 7. Anatomija MF UM – predstavitev, red. prof. dr. Božena Pejković, dr. med. 8. Javna naročila – poročilo prof. dr. Dejan Dinevski, Vesna Krajnc in Romana Grajner. 9. Razno. Prodekan red. prof. dr. Radovan Hojs je prosil za uvrstitev pod točko razno – problematiko demostratorjev na Katedri za anatomijo. Navzoči so soglasno potrdili dnevni red 2. redne seje Senata Medicinske fakultete Univerze v Mariboru in uvrstitev predloga pod točko razno. Ad 1. Dekan red. prof. dr. Ivan Krajnc, dr. med. je članom Senata Medicinske fakultete Univerze v Mariboru poročal o zapisniku 1. konstitutivne seje Senata Medicinske fakultete UM, z dne 17. 12. 2012.

ZAPISNIK 2. redne seje Senata Medicinske fakultete ... 2013/2. seja Senata...seminarski kolokvij in oblike sprotnega preverjanja znanja (testi, aktivno sodelovanje, domače naloge)

 • Upload
  others

 • View
  10

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 1

  ZAPISNIK 2. redne seje Senata Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, z dne 21.1.2013

  Prisotni člani Senata Medicinske fakultete Univerze v Mariboru: Red. prof. dr. Ivan Krajnc, izr.prof.dr. Anton Crnjac, izr. prof. dr. Kazimir Miksić, red. prof. dr. Iztok Takač , red. prof. dr. Dušanka Mičetić-Turk, red. prof. dr. Alojz Gregorič, red. prof. dr. Radovan Hojs, izr. prof. dr. Blanka Kores Plesničar, izr. prof. dr. Uroš Potočnik, red. prof. dr. Breda Pečovnik Balon, red. prof. dr. Nadja Kokalj Vokač, Eva Nike Cvikl, Rok Hržič, Bogdan Zdravković, Ana Žvižej. Odsotni člani Senata Medicinske fakultete Univerze v Mariboru: red. prof. dr. Jože Drinovec, red. prof. dr. Milan Brumen. Ostali prisotni: red. prof. dr. Božena Pejković, Jelka Rakun, Vesna Krajnc, Alojz Tapajner in Boštjan Križ. Dekan red. prof. dr. Ivan Krajnc je predlagal v potrditev dnevni red 2. redne seje Senata Medicinske fakultete Univerze v Mariboru:

  1. Potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje Senata Medicinske fakultete UM, z dne 17. 12. 2012.

  2. Komisija za znanstveno raziskovalne zadeve. 3. Dodiplomski študij. 4. Podiplomski študij. 5. Habilitacijske zadeve. 6. Kadrovske zadeve MF UM. 7. Anatomija MF UM – predstavitev, red. prof. dr. Božena Pejković, dr. med. 8. Javna naročila – poročilo prof. dr. Dejan Dinevski, Vesna Krajnc in Romana Grajner. 9. Razno.

  Prodekan red. prof. dr. Radovan Hojs je prosil za uvrstitev pod točko razno – problematiko demostratorjev na Katedri za anatomijo. Navzoči so soglasno potrdili dnevni red 2. redne seje Senata Medicinske fakultete Univerze v Mariboru in uvrstitev predloga pod točko razno.

  Ad 1. Dekan red. prof. dr. Ivan Krajnc, dr. med. je članom Senata Medicinske fakultete Univerze v Mariboru poročal o zapisniku 1. konstitutivne seje Senata Medicinske fakultete UM, z dne 17. 12. 2012.

 • 2

  Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 1: Senat MF UM potrdi zapisnik 1. konstitutivne seje Senata Medicinske fakultete UM, z dne 17. 12. 2012.

  Ad 2.

  Prodekan red. prof. dr. Pavel Skok, dr. med. je članom Senata Medicinske fakultete Univerze v Mariboru poročal o predlogih sklepov Komisije za znanstveno raziskovalno dejavnost. Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 2: Senat MF UM potrdi predlog Katedre za infekcijske bolezni in imenuje Komisijo za oceno primernosti teme doktorske disertacije kandidatke Božene Kotnik Kevorkijan, dr. med. z naslovom: »Epidemiološki in mikrobiološki pristopi za spremljanje bolnišničnih okužb v UKC Maribor«, v sestavi: - red. prof. dr. Stanka Lotrič Furlan, dr. med., področje habilitacije: Infekcijske bolezni,

  Klinka za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC LJ in MF UL, (predsednica), - red. prof. dr. Maja Rupnik, univ.dipl. biolog, področje habilitacije: Mikrobiologija, ZZZV

  MB in MF UM (članica), - doc. dr. Irena Klavs, dr. med. področje habilitacije: Javno zdravje, IVZ LJ, MF UL

  (članica), - izr. prof. dr. Gorazd Lešničar, dr, med., področje habilitacije: Infekcijske bolezni in

  epidemiologija, SB Celje in MF UM, (član). Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 3: Senat MF UM potrdi predlog Katedre za infekcijeske bolezni, da se pri doktorski disertaciji kandidatke Božene Kotnik Kevorkijan, dr. med. z naslovom: »Epidemiološki in mikrobiološki pristopi za spremljanje bolnišničnih okužb v UKC Maribor« za mentorico imenuje red. prof. dr. Maja Rupnik, univ. dipl. biolog, ZZZV MB in MF UM in za somentorici doc. dr. Irena Klavs, dr. med., IVZ LJ, MF UL ter doc. dr. Tatjana Lejko Zupanc, dr. med., UKC LJ. Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 4: Senat MF UM potrdi predlog Katedre za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo in imenuje Komisijo za oceno primernosti teme doktorske disertacije kandidatke Vanje Ornik, dr. med. z naslovom: »Vpliv nekaterih genetskih dejavnikov na odziv na zdravljenje z metforminom pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2«, v sestavi:

 • 3

  - izr. prof. dr. Marija Pfeifer, dr. med., področje habilitacije: Interna medicina, UKC LJ, (predsednica),

  - red. prof. dr. Nadja Kokalj Vokač, univ. dipl. biolog, področje habilitacije: Genetika, MF UM, UKC MB (članica),

  - doc. dr. Polonca Ferk, mag. farm., področje habilitacije: Farmakologija in toksikologija, MF UM (članica),

  - red. prof. dr. Jože Drinovec, dr. med., področje habilitacije: Interna medicina, upokojen (član).

  Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 5: Senat MF UM potrdi predlog Katedre za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo, da se pri doktorski disertaciji kandidatke Vanje Ornik, dr. med. z naslovom: »Vpliv nekaterih genetskih dejavnikov na odziv na zdravljenje z metforminom pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2« za somentorico imenuje doc. dr. Polonca Ferk, mag. farm., MF UM in za somentorja red. prof. dr. Jože Drinovec, dr. med. upokojen (član). Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 6: Senat MF UM potrdi predlog Katedre za fiziologijo in imenuje Komisijo za oceno primernosti teme doktorske disertacije kandidata Martina Trapečarja, mag. var. hra. z naslovom: »Aplikacija in validacija funkcionalnih celičnih modelov netransformiranih celičnih linij za evalvacijo biološke aktivnosti in analizo tveganja v biomedicini«, v sestavi: - doc. dr. Tomaž Langerholc, univ. dipl. kemik, področje habilitacije: Biokemija in

  biotehnologija, MF in FKBV UM, (predsednik), - doc. dr. Matjaž Vogrin, dr. med., področje habilitacije: Ortopedija, MF UM, UKC MB

  (član), - red. prof. dr. Pavel Skok, dr. med., področje habilitacije: Interna medicina, MF UM in UKC

  MB (član), - izr. prof. dr. Gregor Majdič, dr. vet. med., področje habilitacije: Veterinarska fiziologija,

  VF UL (član). Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 7: Senat MF UM potrdi predlog Katedre za fiziologijo, da se pri doktorski disertaciji kandidata Martina Trapečarja, mag. var. hra. z naslovom: »Aplikacija in validacija funkcionalnih celičnih modelov netransformiranih celičnih linij za evalvacijo biološke aktivnosti in analizo tveganja v biomedicini« za mentorja imenuje red. prof. dr. Marjan Slak Rupnik, univ. dipl. biolog, MF UM. Prodekan prof.dr. Pavel Skok je povedal, da je KZRZ prejela poročilo komisije za oceno primernosti predlagane teme doktorske disertacije kandidata Tomaža Velnarja, dr. med. Člani

 • 4

  komisije so v poročilu navedli, da kandidat lahko ustvari samostojen in izviren prispevek k znanstveni disciplini – kirurgiji, seveda le z dosledno izvedbo predlagane popravljene teme doktorske disertacije. Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 8: Senat MF UM potrdi pozitivno poročilo komisije za oceno primernosti predlagane teme doktorske disertacije kandidata Tomaža Velnarja, dr. med. z naslovom: »Ocena invazivnosti meningeomov v tkivnih vzorcih« in ga posreduje Senatu UM v odobritev. Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 9: Senat MF UM potrdi, da pri dispoziciji doktorske disertacije z naslovom: »Ocena invazivnosti meningeomov v tkivnih vzorcih«, kandidata Tomaža Velnarja, dr. med., predlagani potencialni mentor prof. dr. Jože Pižem, dr. med, sodi med vodilne strokovnjake obravnavanega področja v Sloveniji. Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 10: Senat MF UM potrdi pozitivno poročilo komisije za oceno primernosti predlagane teme doktorske disertacije kandidata Draga Brileja, dr. med. z naslovom: »Primerjava napovedne vrednosti rezultatov lestvic RISC (Revised Injury Severity Classification) in TRISS (Trauma and Injury Severity Score) na slovenskem vzorcu hudo poškodovanih« in ga posreduje Senatu UM v odobritev. Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 11: Senat MF UM potrdi pozitivno poročilo komisije za oceno primernosti predlagane teme doktorske disertacije kandidatke Bernarde Vogrin, dr. med. z naslovom: »Nove metode za ocenjevanje tveganja za razvoj metaboličnega sindroma pri otrocih« in ga posreduje Senatu UM v odobritev. Prodekan prof. dr. Pavel Skok je povedal, da je kandidat Aleš Goropevšek na KZRZ posredoval vlogo za umik predlagane somentorice prof. dr. Avrelije Cencič, ki je žal nenadno umrla, decembra 2012. Katedra za biokemijo in nutricistiko je k vlogi posredovala pozitivno mnenje, predlagala nadomestnega somentorja in umik prof. dr. Avrelije Cencič iz komisije za oceno primernosti teme doktorske disertacije. Glede predlagane Komisije za oceno primernosti teme doktorske disertacije kandidata Aleša Goropevška, dr. med. z naslovom: »Spremembe homeostaze subpopulacij CD4+T limfocitov in njihovih citokinskih – STAT signalnih poti pri bolnikih s sistemskimi avtoimunskimi boleznimi«, v sestavi:

 • 5

  - red. prof. dr. Radovan Hojs, dr. med., področje habilitacije: Interna medicina, UKC MB in MF UM (predsednik),

  - izr. prof. dr. Tadej Avčin, dr. med., področje habilitacije: Pediatrija, MF UL, UKC LJ (član), - red. prof. dr. Ivan Krajnc, dr. med., področje habilitacije: Interna medicina, MF UM (član), je prof.dr. Radovan Hojs povedal, da v predlagani komisiji ne želi biti član komisije, saj meni, da ni primeren. Glede na navedeno, je Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 12: Senat MF UM predlaga Komisiji za znanstveno raziskovalne zadeve, da imenuje novo Komisijo za oceno primernosti teme doktorske disertacije kandidata Aleša Goropevška, dr. med. z naslovom: »Spremembe homeostaze subpopulacij CD4+T limfocitov in njihovih citokinskih – STAT signalnih poti pri bolnikih s sistemskimi avtoimunskimi boleznimi«. Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 13: Senat MF UM pri doktorski disertacije kandidata Robija Kelca, dr.med. z naslovom »Učinek

  rastnih faktorjev iz avtologne trombocitne plazme in antagonistov TGF-β na proliferacijo in diferenciacijo skeletnomišičnih celic« zaradi smrti red. prof. dr. Avrelije Cencič, prof. biologije in kemije, umika predlog za njeno somentorstvo. Predlagani mentor doc. dr. Matjaž Vogrin, dr. med. in somentor red. prof. dr. Marjan Slak Rupnik, univ. dipl. biolog relevantno pokrivata obravnavano temo. Prof. Cencičeva je k mentorstvu pristopila v sled veliko laboratorijskega dela opravljenega v laboratoriju, ki je bil tedaj pod njenim vodstvom.

  Ad 3

  Prodekan red. prof. dr. Radovan Hojs, dr. med. je članom Senata Medicinske fakultete Univerze v Mariboru poročal o sprejetih sklepih na Komisiji za dodiplomski študij.

  Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 14: Senat MF UM potrdi predlog prof.dr. Janka Kersnika za dopolnitev literature pri predmetu Družinska medicina – praktično delo – splošna ambulanta UNI. Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 15: Senat MF UM potrdi manjšo spremembo učnega načrta izbirnega predmeta Izbrana poglavja iz pediatrije na podiplomskem študijskem programu Biomedicinska tehnologija. Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji

 • 6

  SKLEP 16: Senat MF UM potrdi spremembo načina ocenjevanja pri predmetu Družinska medicina – praktično delo – splošna ambulanta na UNI programu Splošna medicina in sicer namesto opravljeni kolokviji 25%, seminar 25% in izpit (teoretični) 50% bo način ocenjevanja sledeči: seminarska naloga z ustnim preverjanjem 30% in izpit 70% . Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 17: Senat MF UM potrdi spremembo učnega načrta predmeta Farmakologija s toksikologijo EMŠP in sicer sprememba izvedbenih ur iz 60 ur P, 53 ur SE in 7 ur LV na 57 ur P, 53 ur SE in 10 ur LV; literatura in vsebina predmeta ter način ocenjevanja iz pisni izpit 100% na seminar, seminarski kolokvij in oblike sprotnega preverjanja znanja (testi, aktivno sodelovanje, domače naloge) 20% ter pisni in ustni izpit 80%. Število ECTS ostane nespremenjeno. Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 18: Senat MF UM potrdi spremembo učnega načrta predmeta Izbrane vsebine in novosti v farmakologiji in toksikologiji in sicer sprememba izvedbenih ur iz 5 ur P, 40 ur SE na 2 uri P, 40 ur SE in 3 ure LV; literatura in vsebina predmeta ter način ocenjevanja iz seminar 100% na domače naloge, aktivno sodelovanje 20% ter seminarska naloga, ustni zagovor obravnavanih vsebin 80%. Število ECTS ostane nespremenjeno. Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 19: Senat MF UM potrdi spremembe predmeta Klinična farmakologija na EMŠP Splošna medicina in sicer dopolnitev vsebine, osvežitev literature in sprememba načina ocenjevanja iz opravljen seminar 25% ter ustni izpit 75% na opravljen seminar 25%, pisni izpit 4 % ter ustni izpit 35%. Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 20: Senat MF UM zaradi izteka 5. letnika UNI programa Splošna medicina potrdi dopolnitev pogojev za prehod iz 4. letnika UNI programa v 5. letnik EMŠP programa Splošna medicina in sicer tako, da se spremeni in dopolni sklep 12, sprejet na 25. seji Senata MF 18.4.2011 tako, da spremenjen sklep glasi: Člani Senata Medicinske fakultete Univerze v Mariboru potrdijo, da se študenti, ki so se vpisali v 3. letnik UNI programa Splošna medicina in zaradi izteka programa ne morejo nadaljevati študija v starem programu, lahko vpišejo v višji, to je 5. letnik EMŠP programa pod pogojem, da imajo opravljene naslednje izpite UNI programa:

 • 7

  a)Iz 1. letnika: Anatomija s histologijo, Biofizika, Kemija, Biologija celice, Biokemija, Medicinska terminologija, Zgodovina medicine, Modul PBL – Anatomija in Osnove predklinike I, Modul PBL – Anatomija in Osnove predklinike II, Molekularna biologija, Prva pomoč in dodatno še izbirni predmet 2 iz nabora izbirnih predmetov 1. letnika EMŠP programa Splošna medicina. Kot izbirni predmet 1 se jim prizna kot opravljen izbirni predmet Izbrane vsebine in novosti v biokemiji b)Iz 2. letnika: Fiziologija, Biostatistika, Mikrobiologija I., Medicina in informacijske tehnologije, Angleščina, Sociologija medicine, Javno zdravje 1 (ali Osnove epidemiologije), Modul PBL Temelji fiziologije – patofiziologije I in Modul PBL Temelji fiziologije – patofiziologije II, Farmakologija s toksikologijo, Patologija I in dodatno še izbirni predmet 4 iz nabora izbirnih predmetov 2. letnika EMŠP. Za izbirni predmet 3 se jim prizna kot opravljen Izbrane vsebine in novosti v medicinski informatiki, pod pogojem, da imajo opravljeno Biostatistiko. V kolikor je nimajo, morajo opraviti še izbirni predmet 3 iz nabora izbirnih predmetov 2. letnika EMŠP. c)iz 3. letnika: Interna medicina s propedevtiko, Kirurgija, Radiologija, Modul PBL Interna medicina – kirurgija I, Modul PBL Interna medicina – kirurgija II, Psihologija, Anesteziologija, izbirni predmet 1 se jim prizna kot opravljen izbirni predmet 5 v EMŠP Splošna medicina iz nabora izbirnih predmetov 3. letnika. Dodatno morajo opraviti še izbirni predmet 6 iz nabora izbirnih predmetov 3. letnika.

  d) iz 4. letnika: Klinična biokemija, Pediatrija, Patologija II, Klinična psihologija, Družinska medicina I, Fizikalna in rehabilitacijska medicina, Sodna medicina, Medicinska etika in pravo, Oftalmologija, Otorinolaringologija, Modul PBL Družinska medicina, izbirni predmet 2 in izbirni predmet 3 (ki se priznata kot opravljena). V kolikor izbirna predmeta nista opravljena, se doloćita iz nabora izbirnih predmetov 4. letnika EMŠP Splošna medicina.

  Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 21: Senat MF UM potrdi, da se doc.dr. Gregor Pivec imenuje kot novi nosilec predmeta Zgodovina medicine na UNI programu Splošna medicina. Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 22: Senat Medicinske fakultete se seznani s problematiko javnega prevoza na Oddelek za pljučne bolezni,Slivniško Pohorje. Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 23:

 • 8

  Senat MF UM potrdi, da se izpitni rok lahko prestavi samo na podlagi pisne zahteve nosilca predmeta, v roku 30 dni pred izpitom, razen v primeru višje sile.

  Ad 4

  Prodekan red. prof. dr. Pavel Skok, dr. med. je članom Senata Medicinske fakultete Univerze v Mariboru poročal o sprejetih sklepih na Komisiji za podiplomski študij. Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 24: Senat MF UM na podlagi 2. odstavka 146. člena Statuta UM (UM –UPB10) sprejme pozitivno oceno doktorske disertacije kandidata mag. Petra Popovič, dr.med., z naslovom »Vloga elektivnega transjugularnega intrahepatičnega portosistemskega odvoda (TIPS) pri preprečevanju ponovnih krvavitev iz varic požiralnika in želodca pri bolnikih s portalno hipertenzijo«, ki so jo v skladu s 25. členom Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije št. A 7/2008-41 AG predložili člani Komisije za oceno doktorske disertacije. Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 25: Senat MF UM na podlagi pozitivno ocenjene in sprejete doktorske disertacije kandidata mag. Petra Popoviča dr.med., z naslovom: »Vloga elektivnega transjugularnega intrahepatičnega portosistemskega odvoda (TIPS) pri preprečevanju ponovnih krvavitev iz varic požiralnika in želodca pri bolnikih s portalno hipertenzijo«, 27. člena Pravilnika o postopku priprave in zagovora doktorske disertacije na UM št. A7/2008-41 AG in 147. člena Statuta UM (UM –UPB10) imenuje komisijo za zagovor doktorske disertacije v naslednji sestavi:

  - red. prof. dr. Vladimir Jevtič, dr. med., MF UL, predsednik - izr. prof. dr. Anton Crnjac, dr. med., MF UM, član - red. prof. dr. Pavel Skok, dr. med., MF UM, mentor, član - doc. dr. Tomaž Šeruga, dr. med, somentor, MF UM, član - red. prof. dr. Ivan Krajnc, dr. med., MF UM, član, dekan.

  Datum in kraj zagovora disertacije bo določen naknadno.

  Ad 5 Prodekan Medicinske fakultete UM red. prof. dr. Pavel Skok, dr. med. je članom Senata Medicinske fakultete UM poročala o sprejetih sklepih Habilitacijske komisije Medicinske fakultete Univerze v Mariboru in predlagal podane predloge v sprejem Senatu Medicinske fakultete. Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 26:

 • 9

  Senat MF UM potrdi za ponovno izvolitev dr. Bogdana Čizmarevića, dr. med., v naziv docent za predmetno področje otorinolaringologija medicina naslednje strokovne poročevalce: 1. red. prof. dr. Mirko Toš, dr. med., redni profesor Gentofte Faculty of Medicine, področje habilitacije: otorinolaringologija, upokojen (MF UM, Slomškov trg 15, Maribor); 2. doc. dr. Janez Rebolj, dr. med., docent MF UM, področje habilitacije: otorinolaringologija (UKC MB, Oddelek za otorinolaringologijo in maksilofacialno kirurgijo, Ljubljanska ulica 5, Maribor); 3. izr. prof. dr. Irena Boltežar Hočevar, dr. med., izredna profesorica MF UL, področje habilitacije: otorinolaringologija (UKC Ljubljana, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Zaloška 7, Ljubljana); 4. izr. prof. dr. Danijel Žerdoner, dr. dent. med., izredni profesor MF UM, področje habilitacije: maksilofacialna kirurgija (SB Celje, Oblakova 5, Celje), kot dodatni poročevalec. Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 27: Senat MF UM potrdi za ponovno izvolitev dr. Boštjana Mlakarja, dr. med., v naziv docent za predmetno področje kirurgija medicina naslednje strokovne poročevalce: 1. izr. prof. dr. Kazimir Miksić, dr. med., izredni profesor MF UL, področje habilitacije: kirurgija, upokojen (MF UM, Slomškov trg 15, Maribor); 2. doc. dr. Stojan Potrč, dr. med., docent MF UM, področje habilitacije: kirurgija (UKC MB, Klinika za kirurgijo, Ljubljanska ulica 5, Maribor); 3. doc. dr. Matjaž Horvat, dr. med., docent MF UM, področje habilitacije: kirurgija (UKC Maribor, Klinika za kirurgijo, Ljubljanska ulica 5, Maribor); 4. izr. prof. dr. Mirko Omejc, dr. med., izredni profesor MF UL, področje habilitacije: kirurgija (UKC LJ, Klinika za kirurgijo, Zaloška 2, Ljubljana), kot dodatni poročevalec. Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 28: Senat MF UM potrdi za priznavanje izvolitve dr. Mirta Kamenika, dr. med., v naziv redni profesor za predmetno področje anesteziologija in reanimacija naslednje strokovne poročevalce: 1. red. prof. dr. Aleksander Manohin, dr. med., redni profesor MF UL, področje habilitacije: anesteziologija z reanimatologijo, upokojen (MF UL, Vrazov trg 2, Ljubljana); 2. red. prof. dr. Alan Šustić, dr. med., dekan, redni profesor MF Rijeka, področje habilitacije: anesteziologija (Medicinski fakultet Rijeka, Braće Brancheta 3, Rijeka); 3. red. prof. dr. Kata Šakić, dr. med., redna profesorica MF Zagreb, področje habilitacije: anesteziologija (Klinika za anesteziologijo, reanimatologijo in intenzivno lećenje KB Sveti Duh, Sveti Duh 64, 1000 Zagreb); 4. red. prof. dr. Slavko Pečar, dr. med., redni profesor FFA, področje habilitacije: farmacevtska kemija (Fakulteta za farmacijo UL, Aškerčeva 7, Ljubljana), kot dodatni poročevalec.

 • 10

  Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 29: Senat MF UM ugotavlja, da so strokovni poročevalci na podlagi prošnje in dokumentacije mag. Jurija Avramoviča Gregoriča, dr. med., podali pozitivno oceno in predlog za drugo izvolitev v naziv asistent za predmetno področje interna medicina. Senat MF UM ugotavlja, da mag. Jurij Avramovič Gregorič, dr. med., izpolnjuje pogoje za drugo izvolitev v naziv asistent za predmetno področje interna medicina. Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 30: Senat MF UM ugotavlja, da so strokovni poročevalci na podlagi prošnje in dokumentacije Andreja Bergauerja, dr. med., podali pozitivno oceno in predlog za drugo izvolitev v naziv asistent za predmetno področje kirurgija. Senat MF UM ugotavlja, da Andrej Bergauer, dr. med., izpolnjuje pogoje za drugo izvolitev v naziv asistent za predmetno področje kirurgija. Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 31: Senat MF UM ugotavlja, da so strokovni poročevalci na podlagi prošnje in dokumentacije mag. Marka Došna, dr. med., podali pozitivno oceno in predlog za drugo izvolitev v naziv asistent za predmetno področje ginekologija in porodništvo. Senat MF UM ugotavlja, da mag. Marko Došen, dr. med., izpolnjuje pogoje za drugo izvolitev v naziv asistent za predmetno področje ginekologija in porodništvo. Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 32: Senat MF UM ugotavlja, da so strokovni poročevalci na podlagi prošnje in dokumentacije dr. Minje Gregorič, dr.med., podali pozitivno oceno in predlog za drugo izvolitev v naziv asistentka za predmetno področje kirurgija. Senat MF UM ugotavlja, da dr. Minja Gregorič, dr. med., izpolnjuje pogoje za drugo izvolitev v naziv asistentka za predmetno področje kirurgija. Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 33: Senat MF UM ugotavlja, da so strokovni poročevalci na podlagi prošnje in dokumentacije mag. Ksenije Ogrizek Pelkič, dr. med., podali pozitivno oceno in predlog za ponovno izvolitev v naziv asistentka za predmetno področje ginekologija in porodništvo. Senat MF UM ugotavlja, da mag. Ksenija Ogrizek Pelkič, dr. med., izpolnjuje pogoje za drugo izvolitev v naziv asistentka za predmetno področje ginekologija in porodništvo.

 • 11

  Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 34: Senat MF UM ugotavlja, da so strokovni poročevalci so na podlagi prošnje in dokumentacije dr. Mitje Ruprehta, dr. med., podali pozitivno oceno in predlog za ponovno izvolitev v naziv asistentka za predmetno področje radiologija. Senat MF UM ugotavlja, da dr. Mitja Rupreht, dr. med., izpolnjuje pogoje za tretjo izvolitev v naziv asistent za predmetno področje radiologija. Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 35: Senat MF UM ugotavlja, da so strokovni poročevalci so na podlagi prošnje in dokumentacije mag. Alenke Škerjanc, dr. med., podali pozitivno mnenje in predlog za ponovno izvolitev v naziv asistentka za predmetno področje javno zdravje. Senat MF UM ugotavlja, da mag. Alenka Škerjanc, dr. med., izpolnjuje pogoje za drugo izvolitev v naziv asistentka za predmetno področje javno zdravje. Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 36: Senat MF UM ugotavlja, da so strokovni poročevalci so na podlagi prošnje in dokumentacije mag. Sabine Vadnjal Đonlagić, dr. med., podali pozitivno mnenje in predlog za ponovno izvolitev v naziv asistentka za predmetno področje anesteziologija in reanimacija. Senat MF UM ugotavlja, da mag. Sabina Vadnjal Đonlagić, dr. med., izpolnjuje pogoje za tretjo izvolitev v naziv asistentka za predmetno področje anesteziologija in reanimacija. Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 37: Senat MF UM ugotavlja, da so strokovni poročevalci so na podlagi prošnje in dokumentacije dr. Bojana Zalarja, univ. dipl. psih., podali pozitivno mnenje in predlog za ponovno izvolitev v naziv izredni profesor za predmetno področje klinična psihologija. Senat MF UM ugotavlja, da dr. Bojan Zalar, univ. dipl. psih., izpolnjuje pogoje za ponovno izvolitev v naziv izredni profesor za predmetno področje klinična psihologija. Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 38: Senat MF UM ugotavlja, da je v postopku prve izvolitve v naziv asistentka za predmetno področje družinska medicina kandidatke Jadranke Šolman, dr. med., Senat Univerze v Mariboru podal predhodno soglasje.

 • 12

  Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel SKLEP 39: Senat MF UM potrdi člane komisije za volitve v naziv v naslednji sestavi:

  - izr. prof. dr. Uroš Potočnik, dr. med., predsednik,

  - red. prof. dr. Dušanka Mičetić Turk, dr. med., članica.

  - red. prof. dr. Radovan Hojs, dr. med., član.

  Izr. prof. dr. Uroš Potočnik je podal poročilo o izidu volitev. Izidi volitev so bili sledeči:

  Kandidat/ka Št. glasovalcev

  Št. glasov ZA Št. glasov PROTI

  Št. neveljavnih Glasov / vzdržan

  mag. Jurij Avramović Gregorič

  11 11 / /

  Andrej Bergauer 11 9 / 2

  mag. Marko Došen 11 10 / 1

  dr. Minja Gregorič 11 9 / 2

  mag. Ksenija Ogrizek Pelkič

  11 10 / 1

  dr. Mitja Rupreht 11 11 / /

  mag. Alenka Škerjanc 11 11 / /

  mag. Sabina Vadnjal Đonlagić

  11 11 / /

  dr. Bojan Zalar 11 9 1 1

  Jadranka Šolman 11 11 / /

  Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je sprejel naslednji

  SKLEP 40: Senat MF UM na podlagi izida tajnih volitev ugotavlja, da je bil mag. Jurij Avramović Gregorič, ponovno izvoljen v naziv asistent za predmetno področje interna medicina Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel SKLEP 41: Senat MF UM na podlagi izida tajnih volitev ugotavlja, da je bil Andrej Bergauer, ponovno izvoljen v naziv asistent za predmetno področje kirurgija.

 • 13

  Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel SKLEP 42: Senat MF UM na podlagi izida tajnih volitev ugotavlja, da je bil mag. Marko Došen, ponovno izvoljen v naziv asistent za predmetno področje ginekologija in porodništvo Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel SKLEP 43: Senat MF UM na podlagi izida tajnih volitev ugotavlja, da je bila dr. Minja Gregorič, ponovno izvoljena v naziv asistentka za predmetno področje kirurgija. Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel SKLEP 44: Senat MF UM na podlagi izida tajnih volitev ugotavlja, da je bila mag. Ksenija Ogrizek Pelkič, ponovno izvoljena v naziv asistentka za predmetno področje ginekologija in porodništvo. Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 45: Senat MF UM na podlagi izida tajnih volitev ugotavlja, da je bil dr. Mitja Rupreht, ponovno izvoljen v naziv asistent za predmetno področje radiologija. Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 46: Senat MF UM na podlagi izida tajnih volitev ugotavlja, da je bila Jmag. Alenka Škerjanc, ponovno izvoljena v naziv asistentka za predmetno področje javno zdravje. Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 47: Senat MF UM na podlagi izida tajnih volitev ugotavlja, da je bila mag. Sabina Vadnjal Đonlagić, ponovno izvoljena v naziv asistentka za predmetno področje radiologija. Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 48: Senat MF UM na podlagi izida tajnih volitev ugotavlja, da je bil dr. Bojan Zalar, ponovno izvoljen v naziv izredni profesor za predmetno področje klinična psihologija. Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji

 • 14

  SKLEP 49: Senat MF UM na podlagi izida tajnih volitev ugotavlja, da je bila Jadranka Šolman, izvoljena v naziv asistentka za predmetno področje družinska medicina.

  Ad 6

  Jelka Rakun je poročala članom Senata Medicinske fakultete UM prejete prošnje iz področja kadrovskih zadev in poročila o podaljšanju sklenitve delovnega razmerja na programih in projektih iz strani ARRS. Red.prof.dr. Dušanka Mičetić Turk je posredovala na Senat MF UM prošnjo za izdajo soglasja za opravljanje pedagoškega dela na Fakulteti za vede o zdravju Univerze na Primorskem za izvedbo predavanj in seminarjev v št. l. 2012/2013. Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 50: Senat MF UM potrdi izdajo soglasja red.prof.dr. Dušanki Mičetić Turk za opravljanje pedagoškega dela na Fakulteti za vede o zdravju Univerze na Primorskem za izvedbo predavanj in seminarjev v št. l. 2012/2013 Red.prof.dr. Dušanka Mičetić Turk je posredovala na Senat MF UM prošnjo za izdajo soglasja za opravljanje pedagoškega dela na Evropskem središču Maribor – Alma Mater Europaea, za izvedbo predavanj in seminarjev v št. l. 2012/2013. Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 51: Senat MF UM potrdi izdajo soglasja red.prof.dr. Dušanki Mičetić Turk za opravljanje pedagoškega dela na Evropskem središču Maribor – Alma Mater Europaea, za izvedbo predavanj in seminarjev v št. l. 2012/2013. Red. prof. dr. Draga Štiblar Martinčič je posredovala na Senat MF UM prošnjo za izdajo soglasja za opravljanje pedagoškega dela na Evropskem središču Maribor – Alma Mater Europaea, za izvedbo predavanj in seminarjev v št. l. 2012/2013. Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 52: Senat MF UM potrdi izdajo soglasja red. prof. dr. Dragi Štiblar Martinčič za opravljanje pedagoškega dela na Evropskem središču Maribor – Alma Mater Europaea, za izvedbo predavanj in seminarjev v št. l. 2012/2013.

 • 15

  Red. prof. dr. Marjan Slak Rupnik je posredoval na Senat MF UM prošnjo za izdajo soglasja za opravljanje pedagoškega dela na Evropskem središču Maribor – Alma Mater Europaea, za izvedbo predavanj v času od 1.1.2013 do 1.3.2013. Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 53: Senat MF UM potrdi izdajo soglasja red. prof. dr. Marjanu Slak Rupniku za opravljanje pedagoškega dela na Evropskem središču Maribor – Alma Mater Europaea, za izvedbo predavanj v času od 1.1.2013 do 1.3.2013. Red. prof. dr. Marjan Slak Rupnik je posredoval na Senat MF UM prošnjo za izdajo soglasja za dopolnilno delovno razmerje za delo na projektu Inter in intracelična komunikacija na Centru odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov, Jamova 39, 1000 Ljubljana za čas od 1.1.2013 do 31.12.2013 v obsegu 10%. Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 54: Senat MF UM potrdi izdajo soglasja red. prof. dr. Marjanu Slak Rupniku za dopolnilno delovno razmerje za delo na projektu Inter in intracelična komunikacija na Centru odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov, Jamova 39, 1000 Ljubljana za čas od 1.1.2013 do 31.12.2013 v obsegu 10%. Asist.dr. Maša Skelin je posredovala na Senat MF UM prošnjo za izdajo soglasja za dopolnilno delovno razmerje za delo na projektu Inter in intracelična komunikacija na Centru odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov, Jamova 39, 1000 Ljubljana za čas od 1.1.2013 do 31.12.2013 v obsegu 10%. SKLEP 54-1: Senat MF UM potrdi izdajo soglasja asist. dr. Maši Skelin Klemen za dopolnilno delovno razmerje za delo na projektu Inter in intracelična komunikacija na Centru odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov, Jamova 39, 1000 Ljubljana za čas od 1.1.2013 do 31.12.2013 v obsegu 10%. Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 54: Senat MF UM potrdi izdajo soglasja red. prof. dr. Marjanu Slak Rupniku za dopolnilno delovno razmerje za delo na projektu Inter in intracelična komunikacija na Centru odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov, Jamova 39, 1000 Ljubljana za čas od 1.1.2013 do 31.12.2013 v obsegu 10%.

 • 16

  Red. prof. dr. Božena Pejković je posredovala na Senat MF UM prošnjo za opravljanje pedagoškega pogodbenega dela na Pedagoški fakulteti UM na izrednem študiju v študijskem programu Športno treniranje v št. l. 2012/2013. Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 55: Senat MF UM potrdi izdajo soglasja red. prof. dr. Boženi Pejković za opravljanje pedagoškega pogodbenega dela na Pedagoški fakulteti UM na izrednem študiju v študijskem programu Športno treniranje v št. l. 2012/2013. Doc. dr. Polonca Ferk je posredovala na Senat MF UM prošnjo za opravljanje dopolnilnega delovnega razmerja za delo na Medicinski fakulteti UM na projektu ARRS št. L2-4124 za čas od 1.1.2013 do 31.12.2013 v višini 4,1% in za izvedbo pedagoškega procesa pri predmetu Izbrane vsebine in novosti v farmakologiji na Medicinski fakulteti UM za čas od 1.1.2013 do 30.9.2013 v višini 15,9%. Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 56: Senat MF UM soglaša izdajo soglasja in sklenitev dopolnilnega delovnega razmerja z doc. dr. Polonco Ferk za delo na Medicinski fakulteti UM na projektu ARRS št. L2-4124 za čas od 1.1.2013 do 31.12.2013 v višini 4,1%. Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 57: Senat MF UM soglaša izdajo soglasja in sklenitev dopolnilnega delovnega razmerja z doc. dr. Polonco Ferk za delo na Medicinski fakulteti UM za izvedbo pedagoškega procesa pri predmetu Izbrane vsebine in novosti v farmakologiji na Medicinski fakulteti UM za čas od 1.1.2013 do 30.9.2013 v višini 15,9%. Za izvedbo pedagoškega procesa na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede UM je doc. dr. Polonca Ferk posredovala na Senat MF UM prošnjo za opravljanje pogodbenega dela pri predmetu Farmakologija s toksikologijo v letnem semestru št. l. 2012/2013. Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 57-1: Senat MF UM soglaša izdajo soglasja za pogodbeno delo doc.dr. Polonci Ferk za izvedbo pedagoškega procesa na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede UM pri predmetu Farmakologija s toksikologijo v letnem semestru št. l. 2012/2013.

 • 17

  Za izvedbo pedagoškega procesa na Medicinski fakulteti se je predlagala sklenitev dopolnilnega delovnega razmerja z asist. Otilijo Petek za izvedbo vaj pri predmetu Biokemija in Biologija celice, kjer bi se iz obstoječe 11% dopolnilne zaposlitve, sklenilo zaradi prerazporeditve ur (zaradi smrti prof.dr. Avrelije Cencič) delovno razmerje, v višini 20% v št. l. 2012/2013. Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 58: Senat MF UM soglaša sklenitev dopolnilnega delovnega razmerja z asist. Otilijo Petek za izvedbo vaj pri predmetu Biokemija in Biologija celice v višini 20% v št. l. 2012/2013. Za izvedbo del na Medicinski fakulteti UM na programu iz strani ARRS št. P3-0310 se predlaga izdaja soglasja in sklenitev dopolnilnega delovnega razmerja red. prof. dr. Marjanu Slak Rupniku v višini 5% za čas od 1.1.2013 do 31.12.2013. Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 59: Senat MF UM soglaša izdajo soglasja in sklenitev dopolnilnega delovnega razmerja z red. prof. dr. Marjanom Slak Rupnikom za delo na Medicinski fakulteti UM na programu iz strani ARRS št. P3-0310. Za izvedbo del na Medicinski fakulteti UM na programu iz strani ARRS št. P2-0046 se predlaga sklenitev dopolnilnega delovnega razmerja red. prof. dr. Andrejo Sinkovič v višini 9,4% za čas od 1.1.2013 do 31.12.2013. Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 60: Senat MF UM soglaša sklenitev dopolnilnega delovnega razmerja z red. prof. dr. Andrejo Sinkovič za delo na Medicinski fakulteti UM na programu iz strani ARRS št. P2-0046 v višini 9,4% za čas od 1.1.2013 do 31.12.2013. Za izvedbo del na Medicinski fakulteti UM na programu iz strani ARRS št. P1-0164 se predlaga sklenitev dopolnilnega delovnega razmerja z izr. prof. dr. Gorazdom Lešničarjem v višini 5% za čas od 1.1.2013 do 31.12.2013. Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 61: Senat MF UM soglaša sklenitev dopolnilnega delovnega razmerja z izred. prof. dr. Gorazdom Lešničarjem za delo na Medicinski fakulteti UM na programu iz strani ARRS št. P1-0164 v višini 5% za čas od 1.1.2013 do 31.12.2013.

 • 18

  Za izvedbo del na Medicinski fakulteti UM na raziskovalnem projektu iz strani ARRS št. L2-4124 se predlaga izdaja soglasja in sklenitev dopolnilnega delovnega razmerja asist. dr. Barbaro Dariš v višini 4,1% za čas od 1.1.2013 do 31.12.2013. Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 62: Senat MF UM soglaša izdajo soglasja in sklenitev dopolnilnega delovnega razmerja z asist. dr. Barbaro Dariš za delo na Medicinski fakulteti UM na raziskovalnem projektu iz strani ARRS št. L2-4124 v višini 4,1% za čas od 1.1.2013 do 31.12.2013. Za izvedbo del na Medicinski fakulteti UM na raziskovalnem projektu iz strani ARRS št. L2-4212 se predlaga izdaja soglasja in sklenitev dopolnilnega delovnega razmerja asist. dr. Jurijem Dolenškom v višini 4,58% za čas od 1.1.2013 do 31.12.2013. Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 63: Senat MF UM soglaša izdajo soglasja in sklenitev dopolnilnega delovnega razmerja z asist. dr. Jurijem Dolenškom za delo na Medicinski fakulteti UM na raziskovalnem projektu iz strani ARRS št. L2-4212 v višini 4,58% za čas od 1.1.2013 do 31.12.2013. Za izvedbo del na Medicinski fakulteti UM na raziskovalnem projektu iz strani ARRS št. J1-4236 se predlaga izdaja soglasja in sklenitev dopolnilnega delovnega razmerja asist. dr. Miho Munda v višini 5% za čas od 1.1.2013 do 31.12.2013. Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 64: Senat MF UM soglaša izdajo soglasja in sklenitev dopolnilnega delovnega razmerja z asist. dr. Miho Munda za delo na Medicinski fakulteti UM na raziskovalnem projektu iz strani ARRS št. J1-4236 v višini 5% za čas od 1.1.2013 do 31.12.2013. Za izvedbo del na Medicinski fakulteti UM na raziskovalnem projektu iz strani ARRS št. L2-4212 se predlaga izdaja soglasja za čas od 1.1.2013 do 31.12.2013 in sklenitev dopolnilnega delovnega razmerja:

  - Asist.dr. Juriju Dolenšku v višini 4,58% - Asist. dr. Maši Skelin Klemen v višini 4,58% - Red.prof.dr. Marjanu Slak Rupniku v višini 4,58% - Asist. Andražu Stožerju v višini 2,3%.

  Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 65:

 • 19

  Senat MF UM soglaša izdajo soglasja in sklenitev dopolnilnega delovnega razmerja na raziskovalnem projektu iz strani ARRS št. L2-4212 za čas od 1.1.2013 do 31.12.2013 z:

  - Asist.dr. Jurijem Dolenškom v višini 4,58% - Asist. dr. Mašo Skelin Klemen v višini 4,58% - Red.prof.dr. Marjanom Slak Rupnikom v višini 4,58% - Asist. Andražem Stožerjem v višini 2,3%.

  Za izvedbo del na Medicinski fakulteti UM na raziskovalnem projektu iz strani ARRS št. J1-4236 se predlaga izdaja soglasja in sklenitev dopolnilnega delovnega razmerja red.prof.dr. Drago Štiblar Martinčič v višini 5% za čas od 1.1.2013 do 31.12.2013. Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 66: Senat MF UM soglaša izdajo soglasja in sklenitev dopolnilnega delovnega razmerja z red.prof.dr. Drago Štiblar Martinčič za delo na Medicinski fakulteti UM na raziskovalnem projektu iz strani ARRS št. J1-4236 v višini 5% za čas od 1.1.2013 do 31.12.2013. Za izvedbo del na Medicinski fakulteti UM na raziskovalnem projektu iz strani ARRS št. J3-4252 se predlaga sklenitev dopolnilnega delovnega razmerja z asist. Alešem Goropevškom v višini 8,23% za čas od 1.1.2013 do 31.12.2013. Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 67: Senat MF UM soglaša sklenitev dopolnilnega delovnega razmerja asist. Alešem Goropevškom za delo na Medicinski fakulteti UM na raziskovalnem projektu iz strani ARRS št. J3-4252 v višini 8,23% za čas od 1.1.2013 do 31.12.2013. Za izvedbo del na Medicinski fakulteti UM na raziskovalnem programu iz strani ARRS št. P3-0036 se predlaga zaposlitev z red.prof.dr. Dušanko Mičetić Turk v višini 50% za čas od 1.1.2013 do 30.4.2013. Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 68: Senat MF UM soglaša sklenitev delovnega razmerja z red.prof.dr. Dušanko Mičetić Turk za delo na Medicinski fakulteti UM na raziskovalnem programu iz strani ARRS št. P3-0036 v višini 50% za čas od 1.1.2013 do 30.4.2013.

  Ad7

  Red. prof. dr. Božena Pejković je članom Senata Medicinske fakultete Univerze v Mariboru poročala o morebitnem novem pristopu oz. modernim načinom poučevanja pri izvedbi predmeta Anatomija na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru.

 • 20

  Rok Hržič je članom Senata v zvezi z morebitnim novim pristopom izvedbe predmeta Anatomija predstavil pregled literature, v zvezi s pomenom kadavrske disekcije pri predmetu anatomija v medicinski izobrazbi. Red. prof. dr. Iztok Takač je v zvezi s tem dodal, da se strinja z morebitnim novim pristopom metod podajanja snovi na podiplomskem študiju, da pa kljub temu ostane še nekaj »starega«, historičnega pristopa. Red. prof. dr. Dušanka Mičetić Turk je prav tako podprla morebitno novo obliko poučevanja, saj to pomeni korak naprej. Eva Nike Cvikl je v zvezi s tem dodala, da kot predstavnica študentov lahko seznani člane senata, da je 94% študentov še zmeraj za klasično izvedbo predmeta Anatomija. Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 69: Senat MF UM soglaša z izvedbo predmeta Anatomija, da se poleg obstoječe klasične metode, dodatno uporabi virtualni pristop.

  Ad 8

  Vesna Krajnc je članom Senata Medicinske fakultete Univerze v Mariboru poročala o dosedanjem poteku javnih naročil za novogradnjo MF UM. Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 70: Senat MF UM potrjuje seznanitev poteka javnih naročil za novogradnjo MF UM.

  Ad 9 Jelka Rakun je pod točko razno članom Senata Medicinske fakultete Univerze v Mariboru poročala o predlogu izr. prof. dr. Uroša Potočnika glede izvedbe skupnih izbirnih predmetov na dodiplomskem študijskem programu.

  Izr. prof. dr. Uroš Potočnik je posredoval prošnjo za skupno izvedbo izbirnih predmetov na dodiplomskem študiju za štud. leto 2012-13 zaradi izrednih varcevalnih ukrepov, ki jih je predlagal rektor UM, in sicer izvedba dveh izbirnih predmetov: Izbrane vsebine in novosti v genetiki in genomiki medicine ter Izbrane vsebine in novosti v molekularni biologiji.

  Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 71:

 • 21

  Senat MF UM soglaša skupno izvedbo izbirnih predmetov na dodiplomskem študiju za štud. leto 2012-13 zaradi izrednih varcevalnih ukrepov in sicer izvedba dveh izbirnih predmetov: Izbrane vsebine in novosti v genetiki in genomiki medicine ter Izbrane vsebine in novosti v molekularni biologiji na Medicinski fakulteti UM. Jelka Rakun je prav tako še poročala o pripravi Programa dela za leto 2013 za Medicinsko fakulteto, kjer se je ta pripravil na osnovi navodil Univerze v Mariboru z izpolnitvijo ustreznih poglavij:

  - Kadrovski načrt članice - Pogodbeni izvajalci - Kazalci in podatki UM_raziskovalna in mednarodna.

  Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji SKLEP 72:

  Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru potrjuje Program dela za Medicinsko fakulteto Univerze v Mariboru za leto 2013. Dekan Medicinske fakultete prof. dr. Ivan Krajnc je članom senata predstavil izvedbo pedagoškega procesa v 6 letniku pri predmetu Interna medicina – praktično delo v bolnišnici in pri predmetu Kirurgija – praktično delo v bolnišnici. V zvezi s tem je predlagal diskusijo upravičenost plačil za pedagoško sodelovanje, in dodal, da je mnenja, da bi se upravičenost plačil za take vrste dela ukinilo. Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je z 11 glasovi ZA in 3 glasovi VZDRŽAN sprejel naslednji SKLEP 73: Senat MF UM potrjuje izvedbo praktikuma in opravičenost plačila kot priprave za izvedbo praktičnih vaj. Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je z 11 glasovi ZA in 3 glasovi VZDRŽAN sprejel naslednji SKLEP 74: Senat MF UM potrjuje plačilo praktikuma za mentorja v višini 100,00 EUR neto/mesec. Red. prof. dr. Božena Pejković je seznanila člane senata še s problematiko demonstratorjev, ki niso opravili svojega dela, po urniku, temveč so se odločili za »kolektivni štrajk«.

  Dekan Medicinske fakultete UM

  Red.prof.dr. Ivan Krajnc, dr. med.