Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Bratislava .Strana 6 z 64 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. vydáva podľa § 1 a 2 vyhlášky Minis-terstva dopravy, pôšt a telekomunikácií

 • View
  225

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Bratislava .Strana 6 z 64 Železničná spoločnosť...

 • eleznin spolonos Slovensko, a.s.Bratislava

  Prepravn poriadok elezninej spolonosti Slovensko, a.s.

  Verejn osobn doprava

  innos od 1. 1. 2006

 • Strana z 64

  Obsah

  as I. Prepravn podmienky

  lnok 1 Veobecn podmienky ..................................................................6lnok 2 Rozsah elezninej dopravy ..........................................................7lnok 3 Podmienky na uzavretie zmluvy o preprave osb .......................7lnok 4 Prva a povinnosti cestujcich .....................................................8lnok 5 Prva a povinnosti dopravcu ......................................................10lnok 6 Vylenie osb z prepravy ..........................................................10lnok 7 Platnos cestovnch lstkov ........................................................11lnok 8 Vpoet cestovnho ....................................................................12lnok 9 Prplatky .......................................................................................13lnok 10 Doplatky cestovnho a hrady ...................................................14lnok 11 Miestenky, lka a leadl ..........................................................16lnok 12 Uplatnenie prv cestujcich z prepravnej zmluvy .....................19lnok 13 Vrtenie miestenky, loka/leadla .............................................23lnok 14 Nvratky v EC alebo IC vlakoch ..................................................23lnok 15 Zveren ustanovenia ...............................................................25

  as II. Tarifn podmienky

  lnok 1 Spolon ustanovenia ................................................................25lnok 2 Preprava det ...............................................................................27lnok 3 Zava cestovnho pre iakov a tudentov kl ..........................28lnok 4 Zava cestovnho pre ako zdravotnepostihnutch obanov 31lnok 5 Zava na nvtevy rodiov (zkonnch zstupcov)

  k deom telesne, mentlne alebo zmyslovo postihnutm, chronicky chorm ........................................................................33

  lnok 6 Cestovn pre obanov nad 70 rokov .........................................33lnok 7 Preprava poslancov Nrodnej rady Slovenskej republiky

  a sudcov stavnho sdu Slovenskej republiky .......................34lnok 8 Kilometrick banka ....................................................................34lnok 9 JUNIOR RAILPLUS .......................................................................36lnok 10 KLASIK RAILPLUS ........................................................................37lnok 11 SENIOR, SENIOR RAILPLUS ........................................................37lnok 12 MAXI KARTA KLASIK ....................................................................38lnok 13 Traov predplatn cestovn lstky.............................................38lnok 14 Skupina .......................................................................................39

 • Strana z 64

  lnok 15 Relan ceny ...............................................................................39lnok 16 Packing ........................................................................................39lnok 17 Daruj cestu vlakom - cestovn lstok voliten ...........................39lnok 18 Samoobslun vpravn systm .................................................40

  Sluby cestujcim

  lnok 19 Preprava psov a ivch zvierat ..................................................41lnok 20 Preprava baton..........................................................................42lnok 21 Preprava kurirnych zsielok vo vlakoch osobnej dopravy ......44lnok 22 Veci vylen z prepravy baton a z prepravy

  kurirnych zsielok ......................................................................45lnok 23 Njden veci ................................................................................46lnok 24 schovne a ukladacie skrinky ....................................................47lnok 25 Vyhradenie vozov a kup v pravidelnch vlakoch, osobitn

  vlaky a vozne ...............................................................................47lnok 26 Preprava v retauranch vozoch ............................................48

  as III. Cennk

  Cennk .1 (R) Obyajn cestovn .............................................................49Cennk . 2 (R) iacke tdenn, mesan a jednorazov

  cestovn lstky ....................................................................50Cennk . 3 (R) Cestovn pre obanov nad 70 rokov ................................51Cennk . 4 Cennk cestovnho JUNIOR RAILPLUS

  a SENIOR / SENIOR RAILPLUS ..........................................52Cennk . 5 Cennk cestovnho KLASIK RAILPLUS .............................53Cennk . 6 Cennk zkaznckej ponuky MAXIKARTA ..........................54Cennk . 7 Cennk traovch predplatnch cestovnch lstkov ..........55Cennk . 8 Cennk cestovnho pre Skupinu .......................................58Cennk . 9 Cennk cestovnho na tratiach TE, O ...........................59Cennk . 10 neobsaden ........................................................................60Cennk . 11 Cennk cestovnho na trati Trenianska Tepl -

  Trenianske Teplice ............................................................60Cennk . 12 Cennk miesteniek a Cennk lkovch

  a leadlovch lstkov ..........................................................61Dovozn za cestovn batoiny ...........................................................................61Dovozn za kurirne zsielky .............................................................................61hrady, ceny a poplatky ......................................................................................62

 • Strana 4 z 64

  Zoznam skratiek BCL Blokov cestovn lstky BK Bezkontaktn ipova kartaCP Cestovn poriadokGVD Grafikon vlakovej dopravyEC vlak EuroCityEx vlak ExpresIC vlak InterCityKB Kilometrick bankaMDPT SR Ministerstvo dopravy, pt a telekomunikci Slovenskej republi-

  kyMF SR Ministerstvo financi Slovenskej republikyOs osobn vlakOT Odtova trieb eleznc osobnej prepravyO Ozubnicov eleznicaPP ZSSK Prepravn poriadok elezninej spolonosti Slovensko, a.s.PTV Prepravn a tarifn vestnkPB Pojazdn schova baton PZ Policajn zbor Slovenskej republikyR rchlik(R) znenie takto oznaenho odseku podlieha regulcii MF SR a MDPT

  SRSVS Samoobslun vpravn systm OD ttny odborn dozorOTD ttny odborn technick dozorTE Tatransk elektrick elezniceTRE zkorozchodn eleznica Trenianska Tepl - Trenianske TepliceZP preukaz obana s akm zdravotnm postihnutmZP-S preukaz obana s akm zdravotnm postihnutm s potrebou

  sprievodcuUDS Uzavret dopravn systm (TE, O, TRE,)Zb. Zbierka zkonovZEV CD zariadenie na elektronicky vdaj cestovnch dokladovZ.z. Zbierka zkonov SRZP zjednoduen preprava bicyklov a detskch kokovP eleznin polcia SR eleznice Slovenskej republikyZSSK eleznin spolonos Slovensko, a.s. (dopravca)

 • Strana z 64

  Zoznam vysvetliviek a pojmovBatoina run batoina, bicykel, detsk kokCestovn cena stanoven za prepravu cestujcich a psov Cestovn doklady cestovn lstky BCL, KB, mimotarifn cestovn dokla-

  dy, miestenky, leadlov lstky, lkov lstky, prplatky a doplatky

  Doplnkov predaj predaj cestovnch lstkov v oznaenom vozni prostred-nctvom automatu, resp. sprievodcom, ruovodiom

  Dovozn cena stanoven za prepravu baton, bicyklov, detskch kokov a kurirnych zsielok bez vedajch poplatkov

  Ncestn stanica stanica medzi vchodzou a cieovou stanicou vlaku Neobsaden stanica stanica, kde nie je pokladnica alebo je pri pouitom vla-

  ku zatvorenObyajn cestovn alebo dovozn pln nezavnen cestovn alebo dovoznOprvnen zamestnanec dopravcu osobn pokladnk, vlakvedci, sprievodca vlakov osob-

  nej dopravy, revzor, vlakov revzorPokladnica miesto na vdaj cestovnch a prepravnch dokladovPokladnk dopravcom poveren zamestnanec na predaj cestov-

  nch dokladov a zamestnanec poveren overovanm preukazov

  Pojazdn schova baton preprava baton vo vyhradenom priestore vo vlakoch,

  v CP v hlavike vlaku maj oznaenie kufrka Prepravn doklady prepravn listy kurirnych zsielok, batoinov lstkyPreukaz doklad, na ktor sa priznva zava napr. iacky preukaz,

  BK, Junior RailPlus a pod.Preukaz totonosti obiansky preukaz alebo cestovn pasPrplatok prplatok na vlaky EC, IC a RRodiia rodiia alebo in zkonn zstupcoviaSprievodca vlakvedci vlakov osobnej dopravy alebo sprievodca

  vlakov osobnej dopravyStanica kad tarifn bod (zastvka, vhyba, predajn auto-

  mat,)Zjednoduen preprava baton preprava bicyklov a detskch kokov na prvom pred-

  stavku prvho voza a poslednom predstavku posled-nho voza

  Zavnen cestovn cestovn lacnejie ako obyajn, obsahujce zavu ces-tovnho

 • Strana 6 z 64

  eleznin spolonos Slovensko, a.s. vydva poda 1 a 2 vyhlky Minis-terstva dopravy, pt a telekomunikci Slovenskej republiky . 249/1997 Z.z. o vzore na vyhotovenie prepravnho poriadku na drhach tento Prepravn po-riadok elezninej spolonosti Slovensko, a.s.Prepravn poriadok elezninej spolonosti Slovensko,a.s. sa sklad z troch ast: I. Prepravn podmienky II. Tarifn podmienky III. Cennk

  AS I. Prepravn podmienky

  lnok 1 VEOBECN PODMIENKY

  1.1 Prepravn poriadok elezninej spolonosti Slovensko, a.s. (alej PP ZSSK) upravuje podmienky, za ktorch dopravca (ZSSK) prepravuje osoby, batoinu, zvierat a veci na celej sieti celottnych elezninch drh a regionlnych elezninch drh eleznc Slovenskej republiky (alej SR) v zmysle zkona . 164/1996 Z.z. o drhach a o zmene zkona .455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikan (ivnostensk z-kon) v znen neskorch predpisov (alej zkon o drhach).

  1.2 Nadobudnutm innosti PP ZSSK strca platnos Prepravn poriadok a Tarifa eleznc as verejn osobn doprava (PPT) v znen prslu-nch zmien platn od 1. 1.1998 vydan