ŽIVILSKA KEMIJA Z ANALIZO ŽIVIL in ANALIZA ŽIVIL

 • View
  243

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of ŽIVILSKA KEMIJA Z ANALIZO ŽIVIL in ANALIZA ŽIVIL

 • IVILSKA KEMIJA Z ANALIZO IVIL in

  ANALIZA IVIL

  ALENKA HMELAK GORENJAK

 • II

  Vijeolski strokovni program: ivilstvo in prehrana Ubenik: ivilska kemija z analizo ivil (2. del) in Analiza ivil Gradivo za 1. in 2. letnik Avtorica:

  Alenka Hmelak Gorenjak, univ. dipl. in. iv. tehnolog. IZOBRAEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR Vija strokovna ola

  Strokovni recenzent: dr. Toma Langerholc, univ. dipl. in. kemije Lektor: Miroslav Nidorfer, prof. slov., bibl. spec.

  CIP - Kataloni zapis o publikaciji

  Narodna in univerzitetna knjinica, Ljubljana

  Izdajatelj: Konzorcij vijih strokovnih ol za izvedbo projekta IMPLETUM Zalonik: Zavod IRC, Ljubljana. Ljubljana, 2010 Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraevanje je na svoji____ seji dne ____ na podlagi 26. lena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraevanja (Ur. l. RS, t. 16/07-ZOFVI-UPB5, 36/08 in 58/09) sprejel sklep t._______ o potrditvi tega ubenika za uporabo v vijeolskem izobraevanju. Avtorske pravice ima Ministrstvo za olstvo in port Republike Slovenije. Gradivo je sofinancirano iz sredstev projekta Impletum Uvajanje novih izobraevalnih programov na podroju vijega strokovnega izobraevanja v obdobju 200811. Projekt oz. operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za olstvo in port. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja lovekih virov za obdobje 20072013, razvojne prioritete Razvoj lovekih virov in vseivljenjskega uenja in prednostne usmeritve Izboljanje kakovosti in uinkovitosti sistemov izobraevanja in usposabljanja.

  Vsebina tega dokumenta v nobenem primeru ne odraa mnenja Evropske unije. Odgovornost za vsebino dokumenta nosi avtor.

 • Analiza ivil

  III

 • I

  KAZALO

  PREDGOVOR ....................................................................................................................................................... 3

  1 GRAVIMETRINA ANALIZA ....................................................................................................................... 5

  1.1 POTEK GRAVIMETRINE ANALIZE ...................................................................................................... 5 1.2 GRAVIMETRINI IZRAUN..................................................................................................................... 6 1.3 LITERATURA IN DODATNO BRANJE ..................................................................................................... 9 1.4 POVZETEK IN VPRAANJA ZA SAMOEVALVACIJO ZNANJA .......................................................... 9

  2 VOLUMETRIJA .............................................................................................................................................. 10

  2.1 OSNOVNI PRINCIP TITRACIJE .............................................................................................................. 10 2.1.1 Pogoji za izvedbo titracije .................................................................................................................... 10 2.1.2 Standardna raztopina ........................................................................................................................... 11 2.1.3 Razdelitev volumetrinih metod ........................................................................................................... 11

  2.2 VOLUMETRINI IZRAUN .................................................................................................................... 12 2.2.1 Sploni izraun volumetrine analize ................................................................................................... 13 2.2.2 Volumetrini izraun pri standardizaciji ............................................................................................. 15 2.2.3 Volumetrini izraun pri povratni titraciji ........................................................................................... 16

  2.3 NEVTRALIZACIJSKA TITRACIJA ......................................................................................................... 17 2.3.1 Titracija mone kisline z mono bazo .................................................................................................. 17 2.3.2 Indikatorji ............................................................................................................................................. 19 2.3.3 Titracije ibke kisline z mono bazo ..................................................................................................... 20 2.3.4 Titracije ibke baze z mono kislino ..................................................................................................... 21 2.3.5 Titracije poliprotinih kislin ................................................................................................................. 22 2.3.6 Nevtralizacijska titracija v nevodnem mediju ...................................................................................... 22

  2.4 OKSIDACIJSKO-REDUKCIJSKA TITRACIJA ....................................................................................... 23 2.4.1 Titracijska krivulja ............................................................................................................................... 23 2.4.2 Indikatorji redoks titracije ................................................................................................................... 24 2.4.3 Standardne raztopine oksidantov ......................................................................................................... 25 2.4.4 Standardne raztopine reducentov ......................................................................................................... 26

  2.5 OBARJALNA TITRACIJA ........................................................................................................................ 27 2.5.1 Titracijska krivulja ............................................................................................................................... 27 2.5.2 Indikatorji ............................................................................................................................................. 28

  2.6 KOMPLEKSOMETRINA TITRACIJA ................................................................................................... 29 2.6.1 Standardne raztopine ........................................................................................................................... 29 2.6.2 Titracijska krivulja ............................................................................................................................... 30 2.6.3 Indikatorji ............................................................................................................................................. 31

  2.7 LITERATURA IN DODATNO BRANJE ................................................................................................... 32 2.8 POVZETEK IN VPRAANJA ZA SAMOEVALVACIJO......................................................................... 33

  3 INSTRUMENTALNA ANALIZA .................................................................................................................. 34

  3.1 ELEKTROKEMIJSKE METODE .............................................................................................................. 35 3.1.1 Elektrokemijska celica.......................................................................................................................... 35 3.1.2 Potenciometrija .................................................................................................................................... 38 3.1.3 Povzetek s preverjanjem znanja ........................................................................................................... 41

  3.2 SPEKTROMETRIJA .................................................................................................................................. 43 3.2.1 Elektromagnetno valovanje .................................................................................................................. 43 3.2.2 Kvantitativno vrednotenje .................................................................................................................... 46 3.2.3 Spektrometer ........................................................................................................................................ 48 3.2.4 Spektrofluorometrija ............................................................................................................................ 51 3.2.5 Atomska spektrometrija ........................................................................................................................ 52 3.2.6 Povzetek s preverjanjem znanja ........................................................................................................... 53

  3.3 KROMATOGRAFIJA ................................................................................................................................ 55 3.3.1 Tankoplastna kromatografija ............................................................................................................... 56 3.3.2 Tekoinska kromatografija ................................................................................................................... 59 3.3.3 Plinska kromatografija ......................................................................................................................... 61

 • II

  3.3.4 Povzetek s preverjanjem znanja ........................................................................................................... 64 3.4 ELEKTROFOREZA ................................................................................................................................... 66 3.4.1 Papir