Click here to load reader

ÖZOFAGUS KANSERİNDE CERRAHİ TEDAV VE SONUÇ · PDF file Apertura torasika superiordan trakeal bifurkasyona kadar olan özofagus, trakea arka duvarı ve prevertebral fasia ile yakın

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ÖZOFAGUS KANSERİNDE CERRAHİ TEDAV VE SONUÇ · PDF file Apertura torasika...

 • i

  TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  TIP FAKÜLTESİ

  ÖZOFAGUS KANSERİNDE CERRAHİ TEDAVİ

  VE

  SONUÇLARIMIZ

  Dr. Ali ÇELİK

  GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

  TIPTA UZMANLIK TEZİ

  DANIŞMAN

  Prof. Dr. Hasan Şevket KAVUKÇU

  ANKARA

  2011

 • ii

  ÖNSÖZ

  Eğitimimin her aşamasında katkı ve desteklerini esirgemeyen başta tez

  danışmanım Sayın Prof. Dr. H. Şevket Kavukcu, Sayın Dekanım ve Anabilim dalı

  başkanım Prof. Dr. İlker Ökten, değerli hocalarım Prof. Dr. Murat Akal, Prof Dr.

  Adem Güngör, Prof.Dr. Hakan Kutlay, Doç Dr. Ayten Kayı Cangır, Yrd. Doç. Dr.

  Serkan Enön, Yrd. Doç. Dr.Cabir Yüksel ve Op. Dr Murat Özkan’a, araştırma

  görevlisi arkadaşlarıma, yardımcı sağlık personeline, sabırla bekleyen eşim ve kızıma

  sonsuz teşekkür ederim.

 • iii

  İÇİNDEKİLER Sayfa No:

  KABUL VE ONAY ...................................................................................................... i

  ÖNSÖZ ........................................................................................................................ ii

  İÇİNDEKİLER ........................................................................................................... iii

  SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ................................................................. v

  ŞEKİLLER DİZİNİ ..................................................................................................... vi

  TABLOLAR DİZİNİ ................................................................................................. vii

  1. GİRİŞ VE AMAÇ ................................................................................................. 1

  2. GENEL BİLGİLER .............................................................................................. 2

  2.1. Embriyoloji ve Histoloji ..................................................................................... 2

  2.2. Özofagus Anatomisi ........................................................................................... 4

  2.3. Özofagusun Fonksiyonu ..................................................................................... 6

  2.4. Özofagus Kanseri ............................................................................................... 7

  2.4.1. Tarihçe ............................................................................................................... 7

  2.4.2. Etiyoloji .............................................................................................................. 8

  2.4.3. Patoloji ............................................................................................................... 9

  2.4.4. Klinik ............................................................................................................... 10

  2.4.5. Tanı Yöntemleri ............................................................................................... 11

  2.4.6. Evreleme .......................................................................................................... 14

  2.4.7. Tedavi ............................................................................................................... 17

  3. MATERYAL VE METOD .................................................................................... 29

  4. BULGULAR .......................................................................................................... 30

  5. TARTIŞMA ........................................................................................................... 43

  6. SONUÇ .................................................................................................................. 53

 • iv

  ÖZET ........................................................................................................................ 55

  SUMMARY ............................................................................................................... 56

  KAYNAKLAR .......................................................................................................... 57

 • v

  SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ

  A Arter

  N Nervus

  V Ven

  G Glandula

  YHK Yassı Hücreli Kanser

  ADK Adenokarsinom

  ÜDK Üst Diş Kavsi

  TYH Taşlıyüzük Hücreli Karsinom

  BT Bilgisayarlı Tomografi

  ARDS Akut Respiratuar Disitres Sendromu

  SVO Serebro Vasküler Olay

  ABY Akut Böbrek Yetmezliği

  DİC Dissemine İntravasküler Koagülasyon

  PET Pozitron Emisyon Tomografisi

 • vi

  ŞEKİLLER DİZİNİ

  Şekil No Sayfa No

  Şekil 2.1.1 Önbağırsağın proksimal kısmından gelişen trakeobronşial 2

  divertikül ve özofagusun gelişimin değişik evrelerindeki durumu. 3.-4. Haftalar

  Şekil 2.1.2 Özofagusun tabakaları 3

  Şekil 2.4.5.1 Özofagus kanserinde baryumlu grafi ile dolum defektlerinin

  görüntüsü 13

  Şekil 2.4.5.2 Özofagus kanserinde BT kesitlerinde duvar kalınlaşması 14

  Şekil 2.4.7.1 17 cm de yassı hücreli ca baryumlu grafi ve BT kesiti 22

  Şekil 2.4.7.2 Hipofarenks karsinomunda çıkarılan piyes 22

  Şekil 2.4.7.3 Orta bölge tümörlerinde özofajektomi materyali 25

  Şekil 2.4.7.4 Alt torasik özofajektomi 26

  Şekil 2.4.7.5 Kardiya tümöründe çıkan piyes 27

  Şekil 4.1 Hastaların cinsiyete göre dağılımı 30

  Şekil 4.2 Endoskopik ve radyolojik bulgulara göre lezyonun yerleşimi 33

  Şekil 4.3 Yapılan cerrahi girişimlerin dağılımı 35

  Şekil 4.4 TNM sınıflamasına göre hastaların % dağılımı 38

  Şekil 4.5 Aylara göre sağkalım olasılığı 39

  Şekil 4.6 Evrelere göre sağkalım analizi 40

 • vii

  TABLO DİZİNİ

  Tablo No Sayfa No

  Tablo 2.4.3 Özofagusun malign tümörleri 10

  Tablo 2.4.6.1 Özofagus kanserinde TNM evrelemesi 16

  Tablo 2.4.6.2 Özofagus kanserinde evreleme grupları 17

  Tablo 2.4.7.1 Özofagusun rekonstrüksiyonu için kullanılan organların

  seçimini etkileyen aktörler 21

  Tablo 4.1 Hastaların yaş ve cinsiyete göre dağılımı 31

  Tablo 4.2 Hastaların yaşadığı bölgelerin dağılımı 32

  Tablo 4.3 Histopatolojik klasifikasyon 34

  Tablo 4.4 Yapılan cerrahi işlemin patoloji ve cinsiyete göre

  dağılımı 35

  Tablo 4.5 Postoperatif dönemde gelişen komplikasyonların

  dağılımı 37

  Tablo 4.6 Evrelere göre sağkalım analizi 39

  Tablo 4.7 Bölgelere göre sağkalım analizi 40

  Tablo 4.8 Cinsiyete göre sağkalım analizi 41

  Tablo 4.9 Patolojiye göre sağkalım analizi 41

  Tablo 4.10 Tümör lokalizasyonuna göre sağkalım analizi 41

  Tablo 4.11 Ameliyat yılına göre sağkalım analizi 41

 • 1

  1.GİRİŞ VE AMAÇ

  Özofagus kanseri tüm kanserler arasında 6. sırada yer almakta ve tüm gastrointestinal

  kanserlerin %5-7’sini oluşturmaktadır (1). Ortalama 60 yaş civarında görülmekte

  olup 30 yaş altında nadirdir. Erkeklerde kadınlardan 2-4 kat daha fazla görülmektedir

  (1,2).

  Günümüzde özofagus kanserinin en etkili tedavisi cerrahi ile sağlanabilmektedir.

  Özofagus kanserinin cerrahi tedavisinde farklı metodlar uygulanmakta olup, dünyada

  en sık Ivor Lewis (Transtorasik özofajektomi) ve Orringer (Transhiatal özofajektomi)

  metodları uygulanmaktadır.

  Özofagus kanseri, tanı ve tedavi yöntemlerindeki bütün gelişmelere rağmen,

  maligniteler içinde hala en kötü prognoza sahip olanlardan birisidir. Klinik bulgular

  ortaya çıktığı zaman hastalar çoğunlukla kürabilite sansını yitirmiş durumdadırlar.

  Özofagus kanserinin primer tedavisi, medikal kontrendikasyon veya metastatik

  hastalık olmadığı sürece cerrahidir.

  Çalışmamızın amacı kliniğimizde 9 yıllık süre içinde özofagus kanseri nedeniyle

  opere edilen hastalarda morbidite, mortalite ve sağkalım sonuçlarını incelemek ve

  literatür verileriyle karşılaştırmaktır.

 • 2

  2. GENEL BİLGİLER

  2.1 Embriyoloji ve Histoloji

  Sindirim sisteminin oluşması, sferoidal blastokistte endodermal tabakanın

  görülmesiyle başlar. Splanik mezoderm endoderme yaklaştığında birleşerek

  splankoplörayı oluşturduğunda iki tabakalı primitif bağırsaklar meydana gelir.

  Embriyo 3 haftalıkken, faringeal bağırsağın heme

Search related