ZTS METALURG, a. s. ??Prebierka STN EN ISO 8062-3 DCTG 12, STN EN 1559-1-2, VK STN EN 1370 VC 3, MT skška na trhliny podľa STN EN 1369, UZ skška podľa STN EN 12680-1 - len

 • Published on
  26-Mar-2018

 • View
  228

 • Download
  9

Embed Size (px)

Transcript

 • ZTS METALURG, a. s.

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 2 -

  OBSAH DOKUMENTU:

  OBSAH DOKUMENTU: ........................................................................................................................ 2 1. PROFIL SPOLONOSTI ZTS METALURG, A.S. .............................................................. 3 2. ZPUSTKOV VKOVKY ........................................................................................................... 4 3. INGOTY A ODLIATKY ................................................................................................................. 15 4. HRUBOVA ..................................................................................................................................... 22 5. TEPELN SPRACOVANIE ........................................................................................................ 23 6. AKREDITOVAN LABORATRIUM .................................................................................... 24 7. OZNAMY SPRVCU A NOVHO VLASTNKA ............................................................... 29 8. CERTIFIKCIE ............................................................................................................................... 37

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 3 -

  1. PROFIL SPOLONOSTI ZTS METALURG, a.s.

  Po dlhom obdob 15 mesiacov sa n podnik da 1.11.2015 ocitol na prahu novej etapy v ktorej by sme si dovolili vyslovi presvedenie, e sme pripraven spolupracova s Vami aj naalej a chceli by sme aj efektvnejie a vo vom rozsahu.

  Pevne verme, e nm v tom pome nielen skutonos, e sme ukonili ak obdobie v ktorom ste s nami spolupracovali aj poas konkurzu za o Vm patr naa vaka, ale aj skutonos, e sme sa dostali do rodiny dvoch silnch a stabilnch skupn spolonost majcich v portfliu viacero renomovanch spolonost:

  Prslunos k vyie uvedenm skupinm ns nielen te a stabilizuje, ale

  predovetkm zavzuje pracova tak aby sme sa mohli prvom cti ako rovnocenn len takho vznamnho zoskupenia know-how, majetku a udskho potencilu.

  Ven obchodn partneri pevne verme, e nm zachovte priaze aj v nasledovnom obdob a naa spolonos sa v krtkom ase stane Vaim znovuzrodenm stabilnm a spoahlivm partnerom aj s novm obchodnm nzvom a logom spolonosti, ktor bude lepie vyjadrova nae sksenosti a tradciu vroby, o om Vs samozrejme budeme aktulne informova.

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 4 -

  2. ZPUSTKOV VKOVKY - KOLES - OBRUE - PRTLAN KOTE - KBY PRE NKLADN VAGNY - TORNE HORN - NBOJE NA NPRAVY - HRIADELE SO ZUBAMI - PRRUBY

  Zpustkov kovanie protiben buchar UHG1 a UHG2. Nhrev polotovaru karuselov pec 3200 mm. Prprava polotovaru pred kovanm lis CKZ 1600B. Manipulciu s polotovarom manipultor Dango Dienenthal. Hmotnos vkovkov 35 a 450 kg. Maximlny priemer vkovku 750 mm Max. plocha vkovku cca 4 400 cm2 Monosti vyhotovenia vkovkov s pieskovanm resp. hrubovanm povrchom Materil vkovkov ben ocele tried 11, 12, 13, 14, 15, 16 Mesan produkcia 300t vkovkov

  Kova disponuje sborom hacch pec. Diela rezre zabezpeuje delenie materilu na kotovej ple Wagner WHC 1000A. Prprava vkovkov na expedciu prebieha na dielni - expedcie kovne. Pieskovanie vkovkov, apretcia a nsledne balenie poda poiadaviek zkaznka.

  1 nrazov prca 2 ohrev zpustiek 3 Max. plov kot 4 Max.

  Typ zariadenia ks Rozmer Max. teplota C

  Hmotnos polotovaru

  kg

  Hmotn. vsdzky

  t Plynov Karuselov pec 1 3 200 1 300 6 Protiben buchar UHG 40mt 2 140 000 kp.m 250 50 - 500 Manipultor Dango Dienenthal 1 500 Lis CKZ 1600B 1 Vozov el. pec CAN2 1 10 hacia pec .14 Plynov 1 6x2,8x1,5 900 C 50 hacia pec .15 Plynov 1 6x2,8x1,5 900 C 50 hacia pec .16 Plynov 1 10x2,8x1,5 900 C 60 hacia pec .17 Plynov 1 11,5x2,9x2,2 900 C 80 hacia pec .19 Plynov 1 8,5x2,8x1,5 900 C 80 hacia pec .20 Plynov 1 8,5x2,8x1,5 900 C 80 Pla Wagner WHC 1000A 1 1000x8x1003 330 mm4 Psov trysk bubnov PTB5 2

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 5 -

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 6 -

  Vizualizcia vybranch zpustkovch vkovkov:

  Hmotnos vkovku: 186 kg

  Rozmer vkovku: 480x280x100

  Hmotnos vkovku: 78 kg

  Rozmer vkovku: 536,5 x 221

  Hmotnos vkovku: 151 kg

  Rozmer vkovku: 800x340x145

  Hmotnos vkovku: 128 kg

  Rozmer vkovku: 536,5 x 140

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 7 -

  Hmotnos vkovku: 265 kg

  Rozmer vkovku: 651 x 210

  Hmotnos vkovku: 128 kg

  Rozmer vkovku: 436 x 171

  Hmotnos vkovku: 145 kg

  Rozmer vkovku: 455 x 171

  Hmotnos vkovku: 250 kg

  Rozmer vkovku: 589 x 179

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 8 -

  Hmotnos vkovku: 270 kg

  Rozmer vkovku: 612 x 179,5

  Hmotnos vkovku: 88 kg

  Rozmer vkovku: 424 x 142

  Hmotnos vkovku: 80 kg

  Rozmer vkovku: 529 x 127

  Hmotnos vkovku: 150 kg

  Rozmer vkovku: 547 x 169

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 9 -

  Hmotnos vkovku: 97 kg

  Rozmer vkovku: 508 x 152

  Hmotnos vkovku: 88,5 kg

  Rozmer vkovku: 477 x 159

  Hmotnos vkovku: 217,5 kg

  Rozmer vkovku: 719 x 119

  Hmotnos vkovku: 216 kg

  Rozmer vkovku: 719,5 x 112,5

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 10 -

  Hmotnos vkovku: 155 kg

  Rozmer vkovku: 650 x 119

  Hmotnos vkovku: 166 kg

  Rozmer vkovku: 668,5 x 119

  Hmotnos vkovku: 29,7 kg

  Rozmer vkovku: 476 x 58,4

  Hmotnos vkovku: 26 kg

  Rozmer vkovku: 468 x 36,3

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 11 -

  Hmotnos vkovku: 148 kg

  Rozmer vkovku: 450 x 150

  Hmotnos vkovku: 252,5 kg

  Rozmer vkovku: 550 x 192

  Hmotnos vkovku: 200 kg

  Rozmer vkovku: 550 x 150

  Hmotnos vkovku: 422 kg

  Rozmer vkovku: 692 x 196

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 12 -

  Hmotnos vkovku: 331 kg

  Rozmer vkovku: 642 x 188

  Hmotnos vkovku: 382 kg

  Rozmer vkovku: 692 x 174

  Hmotnos vkovku: 135 kg

  Rozmer vkovku: 469 x 229

  Hmotnos vkovku: 134 kg

  Rozmer vkovku: 470 x 335

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 13 -

  Hmotnos vkovku: 72 kg

  Rozmer vkovku: 308 x 217

  Hmotnos vkovku: 408 kg

  Rozmer vkovku: 605 x 416,5

  Hmotnos vkovku: 66 kg

  Rozmer vkovku: 318 x 179

  Hmotnos vkovku: 195 kg

  Rozmer vkovku: 629 x 243,5

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 14 -

  Hmotnos vkovku: 162,5 kg

  Rozmer vkovku: 508 x 338

  Hmotnos vkovku: 46 kg

  Rozmer vkovku: 310 x 196

  Hmotnos vkovku: 205 kg

  Rozmer vkovku: 580 x 248

  Hmotnos vkovku: 184 kg

  Rozmer vkovku: 555 x 218,5

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 15 -

  3. INGOTY A ODLIATKY Tekut kov EOP s kapacitou 9, 17, 24. Nsledn rafincia argnom a vstreovanm plnenho profiku

  CaSi a Al drtu Formovanie poloautomatick miesie, technolgia Alfaset Hmotnos 70 a 16 000 kg . Rozmery do tandardizovanch rmov 3,5x4 m, alebo

  do pecilnych rmov poda dohody Kontrukcia odliatkov hrbka stien min. 12 14 mm u odliatkov na 1 000 kg min. 18 mm Monosti vyhotovenia odliatkov stupe presnosti STN EN ISO 8062-3

  DCTG 12, s pieskovanm resp. hrubovanm povrchom a tepelnm opracovanm poda poiadaviek klienta: normalizane han bez hrubovania normalizane han s hrubovanm achten bez hrubovania achten s hrubovanm rozpustne han (mangnov oce) vetky odliatky s pred expedciou

  brsen a pieskovan Materil kontrukn, stredne legovan a mangnov

  ocele Prebierka STN EN ISO 8062-3 DCTG 12, STN EN 1559-1-2,

  VK STN EN 1370 VC 3, MT skka na trhliny poda STN EN 1369, UZ skka poda STN EN 12680-1 - len na hrubovanch plochch

  Mesan produkcia 200 t

  Typ zariadenia Zkladn technick parametre Poet ks EOP 9 t 4 000 kW, taviaci vkon 1,33 t/hod 1 EOP 17 t 5 500 kW, taviaci vkon 2,72 t/hod 1 EOP 24 t 5 500 kW, taviaci vkon 2,72 t/hod 1 Mieacie rameno Wehr 24 t/h 2 Zvesn Tryskacie zriadenie HP 20 x 26 3TR - 2ST + SF08 - 2 x 2000 kg MS 1 Zvesn Tryskacie zriadenie HP 20 x 26 3TR - 2ST + SF08 - 2 x 1000 kg 1 Prklady vybranch realizovanch odliatkov:

  BRZDOV KOTE OZUBEN VENCE PRE MOTORY HORN A DOLN TORA LOISKOV KOMORY UKR NKLADN ELEZNIN PODVOZOK TYPU 70.20 - RM UKR NKLADN ELEZNIN PODVOZOK TYPU 70.20 - PRIENIK

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 16 -

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 17 -

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 18 -

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 19 -

  Hmotnos vkovku: 240 kg

  Rozmer vkovku: 640 x 120

  Hmotnos vkovku: 1 570 kg

  Rozmer vkovku: 1 500 x 1 400

  42 4650.5

  Hmotnos vkovku: 1 570 kg

  Rozmer vkovku: 1 500 x 1 400

  42 4650.5

  Hmotnos vkovku: 1 184 kg

  Rozmer vkovku: 1 200 x 830

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 20 -

  Hmotnos vkovku: 315 kg

  Rozmer vkovku: 1180 x 890

  Rozmer vkovku: GS20Mn5

  Hmotnos vkovku: 315 kg

  Rozmer vkovku: 1180 x 890

  GS20Mn5

  Hmotnos vkovku: 1 200 kg

  Rozmer vkovku: 1 150 x 855

  GS42CrMo4V

  Hmotnos vkovku: 16 140 kg

  Rozmer vkovku: Kokilov liatia

 • ZTS METALURG, a.s. Tovrensk 56, 018 41 Dubnica nad Vhom

  IO: 46 933 913, DI: 2023661684 I DPH: SK2023661684

  Bankov spojenie/Bank connection: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Poboka zahraninej banky, ancov 1/A, 813 33 Bratislava, et/account: 1040123018, kd banky/bank code: 1111

  IBAN SK24 1111 0000 0010 4012 3018, BIC (SWIFT) UNCRSKBX

  - 21...

Recommended

View more >