Transcript
 • 1

  INSTRUCŢIUNI

  privind completarea Raportului anual de evaluare internă (RAEI) înaintat la ARACIP

  RAEI este structurat în două documente separate:

  Primul document, un chestionar în format Excel, cuprinde părţile I şi a-III-a;

  Al doilea document, în format Word, cuprinde părţile a-II-a şi a-IV-a.

  Fiecare unitate şcolară va completa ambele documente pe care le va trimite, nearhivate, pe adresa de email [email protected], salvate sub acelaşi nume (unul va avea terminaţia .xls, iar celalalt, terminaţia .doc).

  Numele fişierului este codul şcolii dumneavoastră din lista de mai jos. Dacă unitatea dumneavoastră şcolară nu se regăseşte în listă, solicitaţi, prin email pe adresa mai sus menţionată, codul aferent unităţii dumneavoastră.

  Raportul anual de evaluare internă reprezintă documentul final realizat în urma derulării autoevaluării/evaluării interne de către Comisia pentru evaluare şi asigurare a calităţii (CEAC) din unităţile de învăţământ preuniversitar, de stat şi particulare, în conformitate cu art.12, alin b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare. Potrivit art. 33 din actul normativ sus-menţionat, „după obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie, furnizorul de educaţie implementează mecanismul de asigurare internă a calităţii şi întocmeşte rapoarte de evaluare internă a calităţii educaţiei, pe care le transmite, anual, la ARACIP; după obţinerea acreditării, rapoartele anuale de evaluare internă a calităţii se transmit la ARACIP, [..], la cererea agenţiei sau din propria iniţiativă a furnizorului de educaţie, atunci când solicită o nouă evaluare externă”. Prin urmare, elaborarea RAEI şi aducerea la cunoştinţa beneficiarilor sunt o atribuţie a CEAC, fiind obligatorii în toate unităţile de învăţământ. Prezentăm mai jos instrucţiunile de completare a noului model al RAEI pe care ARACIP îl propune începând cu anul şcolar 2011-2012, pentru perioada de autoevaluare aferentă anului şcolar 2010-2011.

  A. Partea I din RAEI

  RAEI, partea I, poartă numele de "Chestionarul de evaluare a unităţii şcolare pentru anul şcolar 2010-2011" şi se găseşte în fişierul Excel „RAEI Pilotare Părţile I şi a-III-a”

  Dacă nu sunt alte precizări, informaţiile solicitate se referă la anul şcolar încheiat: 2010-2011. Indicatii de completare: În locul selecţiei prin bifarea / încercuirea răspunsului, completarea se realizează prin înscrierea în caseta rezervată a cifrei corespunzătoare variantei (sau variantelor) de răspuns care vă reprezintă. Pentru cazul în care unele întrebări nu corespund situaţiei dvs., ocoliţi întrebarea şi treceţi la întrebarea următoare.

  mailto:[email protected]

 • 2

  Vă rugăm să citiţi cu atenţie fiecare întrebare înainte de a răspunde. Unele întrebări permit mai multe răspunsuri, acest lucru fiind precizat în fiecare caz în parte, imediat după întrebare. Chestionarul cuprinde si date (indicatori) de control (sume, procente, niveluri medii etc.) care va dau posibilitatea să verificaţi corectitudinea / validitatea informaţiei introduse şi să corectaţi eventualele date eronate. Lista şcolilor se găseşte atât în a doua filă a chestionarului, cât şi la sfârşitul acestor „Instrucţiuni”.

  B. Partea a-II-a din RAEI

  RAEI, partea a-II-a, se află în fişierul Word „RAEI Pilotare Părţile a-II-a şi a-IV-a”

  DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE Se vor enumera activităţile specifice de îmbunătăţire a calităţii realizate în anul şcolar trecut. Se vor evidenţia rezultatele şi efectele acestor activităţi în privinţa creşterii calităţii educaţiei oferite de către unitatea şcolară – în special asupra indicatorilor de calitate din standardele naţionale. Începând cu cel de-al doilea raport anual, se vor face referiri explicite la planurile şi activităţile de îmbunătăţire a calităţii propuse în raportul / rapoartele anterioare şi realizate în cursul anului şcolar precedent. La „Tipul de activitate”, se trece numai numărul (sau numerele) corespunzătoare aferente tipologiei de activităţi de mai jos (la fiecare din cele 5 tipuri, sunt prezentate exemple de activităţi şi privind posibilele rezultate aşteptate): 1. Intervenţii / activităţi la nivel de curriculum şi metodologie didactică:

  Exemple: dezvoltarea unor noi discipline opţionale, schimbarea ofertei de curriculum la decizia şcolii (c.d.ş.) în funcţie de noile condiţii, schimbarea manualelor utilizate, introducerea unor noi auxiliare curriculare, introducerea unor noi metode şi tehnici didactice, elaborarea de instrumente de evaluare a performanţelor şcolare etc.;

  Rezultate (pentru exemplele propuse): noi programe de c.d.ş.; noi criterii pentru elaborarea ofertei educaţionale; ofertă educaţională modificată pe baza noilor criterii; lista manualelor noi utilizate; auxiliare curriculare noi, noi metode şi tehnici utilizate în predare, noi instrumente de evaluare etc.

  2. Intervenţii / activităţi la nivel extracurricular:

  Exemple: înfiinţarea unui “after school”, introducerea unor cercuri / cluburi pentru elevi şi părinţi, introducerea de noi activităţi extracurriculare etc.;

  Rezultate (pentru exemplele propuse): opţiunea unui număr mare de elevi pentru activitatea de “after-school” ; creşterea numărului de elevi şi / sau părinţi care frecventează activităţile extracurriculare / cercurile / cluburile etc.

  3. Intervenţii / activităţi privind baza materială şi dotarea:

  Exemple: achiziţia de echipamente, construirea unei săli de sport / amenajarea unui teren de sport, dotarea unui laborator, conectarea la Internet, abonarea la biblioteci virtuale etc.;

  Rezultate (pentru exemplele propuse): echipamente instalate şi folosite de elevi şi cadre didactice, ore de sport sau alte activităţi, inclusiv extracurriculare, realizate în noua sală de sport / pe noul teren / în noul laborator, utilizarea Internetului în predare etc.

 • 3

  4. Intervenţii / activităţi privind resursa umană:

  Exemple: angajarea de cadre didactice calificate şi stabilizarea pe post a cadrelor didactice valoroase; participarea cadrelor didactice la programe de formare profesională etc.;

  Rezultate (pentru exemplele propuse): creşterea numărului de ore predate de cadre didactice calificate, creşterea proporţiei orelor predate de cadre didactice cu continuitate, creşterea numărului de programe şi de ore de pregătire profesională raportat la numărul de cadre didactice etc.

  5. Intervenții / activităţi de proiect:

  Exemple: participarea la competițiile de proiecte cu finanțare nerambursabilă, propunerea unor proiecte comune cu alte instituții din comunitate (administrația locală, biserica, poliţia, autoritatea de sănătate publică etc.;

  Rezultate (pentru exemplele propuse): atragerea de fonduri extrabugetare pentru finanţarea activităţii curente, introducerea de “know-how” (c.d.ş., metodologie, auxiliare curriculare etc.), prezenţa reprezentanţilor comunităţii la activităţile din şcoală şi sprijinul acordat de către aceştia etc.

  6. Intervenţii / activităţi la nivelul managementului unităţii şcolare:

  Exemple: modificarea / optimizarea proiectului de dezvoltare instituţională (PDI) / planului operaţional (PO); îmbunătăţirea sistemului de colectare a datelor, îmbunătăţirea orarului şcolii şi al laboratoarelor şi cabinetelor, îmbunătăţirea sistemului de evaluare a personalului didactic etc.;

  Rezultate (pentru exemplele propuse): PDI / PO nou / îmbunătăţit; bază de date îmbogăţită; creşterea numărului de ore desfăşurate în cabinete şi laboratoare; corelarea evaluării personalului cu progresul elevilor etc.

  NOTĂ: se poate observa că o activitate poate fi încadrată în mai multe categorii. De exemplu, participarea la un proiect poate aduce noi echipamente, un nou opţional, profesori perfecţionaţi etc. În acest caz, se trec toate numerele corespunzătoare.

  C. Partea a-III-a din RAEI

  RAEI, partea a-III-a, poartă numele de "(B) INDICATORI DE PERFORMANŢĂ (RAEI Partea a-III-a) - Nivelul de realizare a indicatorilor de performanţă, conform standardelor de acreditare şi de evaluare periodică (H.G. nr. 21/18.01.200) şi standardelor de referinţă – (H.G. nr. 1534/2008)", şi se găseşte în fişierul Excel „RAEI Pilotare Părţile I şi a-III-a”

  NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ, CONFORM STANDARDELOR DE ACREDITARE ŞI DE EVALUARE PERIODICĂ (H.G. nr. 21/2007) şi STANDARDELOR DE REFERINŢĂ – (H.G. nr. 1534/2008) 1.Ce înseamnă „standard”, „standard de referinţă”, „indicator de performanţă” ? Standardul reprezintă descrierea cerinţelor formulate în termen de reguli sau rezultate, care definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activităţi în educaţie. Acestea sunt exprimate prin Standardele de acreditare şi de evaluare periodică. Standardul de referinţă reprezintă descrierea cerinţelor care definesc un nivel optimal de realizare a unei activităţi de către o organizaţie furnizoare de educaţie, pe baza bunelor practici existente la nivel naţional, european sau mondial.

 • 4

  Indicatorul de performanţă reprezintă un instrument de măsurare a gradului de realizare a unei activităţi desfăşurate de o organizaţie furnizoare de educaţie prin raportare la standarde, respectiv la standarde de referinţă. 2. Unde se găsesc indicatorii şi descriptorii pentru judecarea nivelului de realizare ?

  În anexa a-II-a H.G. nr. 21/2007 pentru aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar;

  În documentul Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar, aprobat prin HG.nr. 1534/2008.

  Precizăm că indicatorii de performanţă sunt aceiaşi atât în Standardele de acreditare şi de evaluare periodică, cât şi în Standardele de referinţă (de calitate). Fiecare indicator de performanţă are unul sau mai mulţi descriptori (cerinţe), diferenţiaţi în funcţie de categoria de standard. 3. Cum judecăm nivelul de realizare al fiecărui indicator? Nivelurile de realizare sunt: Nesatisfăcător, Satisfăcător, Bine, Foarte Bine, Excelent, stabilite după cum urmează, pentru fiecare din cei 43 de indicatori în parte:

  Nesatisfăcător, dacă unul sau mai mulţi descriptori din standardele de acreditare şi evaluare periodică nu sunt îndepliniţi;

  Satisfăcător, dacă toţi aceşti descriptori sunt îndepliniţi;

  Bine, dacă, pe lângă toţi descriptorii obligatorii,din standardele de acreditare, se îndeplineşte cel puţin o cerinţă din standardele de referinţă);

  Foarte bine, dacă, pe lângă descriptorii obligatorii, se îndeplinesc TOATE cerinţele din Standardele de referinţă;

  Excelent, dacă unitatea de învăţământ a depăşit nivelul de realizare a cerinţelor din standardele de referinţă, demonstrându-şi capacitatea creatoare şi inovativă.

  Se va preciza în dreptul indicatorului (vezi indicaţiile de mai sus), nivelul de îndeplinire, aşa cum rezultă din activităţile de evaluare internă, după cum urmează: 1 – pentru nivelul „nesatisfăcător” 2 – pentru nivelul „satisfăcător” 3 – pentru nivelul „bine” 4 – pentru nivelul „foarte bine” 5 – pentru nivelul „excelent” Important !

  Dacă unitatea şcolară a fost subiectul unei vizite de evaluare externă, va fi inserat, pe lângă tabelul aferent evaluării interne, şi tabelul rezultat din vizita de evaluare externă;

  Raportul finalizat este adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare conform art 12 alin b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare.

  Exemplu:

  Domeniul A. Capacitate instituţională, criteriul b) „baza materială”, indicatorul 19 ”Dotarea cu tehnologie informatică şi de comunicare”

 • 5

  Unitatea şcolară se poate găsi în una din următoarele situaţii: 1. Unitatea se situează la nivel Nesatisfăcător, în cazul în care nu se îndeplinesc TOŢI descriptorii din Standardele de acreditare şi evaluare periodică, respectiv:

  4.3.1. Existenţa tehnologiei informatice şi de comunicare (o reţea funcţională de minim 6 calculatoare) – cu excepţia nivelului preşcolar; 4.3.2. Existenţa conectării la Internet a reţelei de calculatoare; 4.3.3. Extinderea utilizării tehnologiei informatice şi de comunicare la alte discipline din curriculumul naţional şi / sau la decizia şcolii, în afara celor corespunzătoare ariei curriculare “Tehnologii”; 4.3.4. Creşterea numerică a disciplinelor care utilizează tehnologiile informatice şi de comunicare, precum şi, în interiorul disciplinei, a numărului de ore în care sunt folosite tehnologiile informatice şi de comunicare; 4.3.5. Asigurarea accesului tuturor elevilor şi cadrelor didactice la reţeaua de calculatoare, pentru documentare şi informare în timpul şi în afara orelor de profil din programul şcolar; 4.3.6. Asigurarea unui număr suficient de calculatoare astfel încât numărul de elevi din unitatea de învăţământ ce revine la un calculator este cel mult egal cu numărul de elevi ce revine la un calculator corespunzător judeţului / municipiului Bucureşti şi nivelului de şcolarizare; 4.3.7. Utilizarea tehnologiei informatice şi de comunicare în activitatea administrativă şi / sau de secretariat şi / sau a bibliotecii; 4.3.8. Dotarea / îmbunătăţirea / actualizarea / înlocuirea periodică a echipamentelor şi programelor informatice utilizate.”

  (conf. H.G. nr. 21/2007 pentru aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar) 2. Unitatea se situează la nivel Satisfăcător, dacă sunt îndepliniţi TOŢI descriptorii din Standardele de acreditare şi evaluare periodică. 3. Unitatea se situează la nivel Bine atunci când sunt îndeplinte TOŢI descriptorii din Standardele de acreditare şi evaluare periodică şi, în plus, CEL PUŢIN O CERINŢĂ din Standardele de referinţă (de calitate), respectiv:

  Desfăşurarea tuturor orelor şi activităţilor specifice în laboratorul de informatică.

  Existenţa progresului, pe ultimii trei ani, în dotarea cu TIC (hardware şi software).

  (conf. H.G. nr. 1534/2008 pentru aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar) 4. Unitatea se situează la nivel Foarte Bine atunci când sunt îndeplinte TOŢI descriptorii din Standardele de acreditare şi evaluare periodică şi, în plus, TOATE cerinţele din Standardele de referinţă (de calitate). 5. Unitatea se situează la nivel de Excelenţă atunci când sunt îndeplinte TOŢI descriptorii din Standardele de acreditare şi evaluare periodică, TOATE cerinţele din Standardele de referinţă (de calitate) şi, în plus, alte cerinţe proprii în funcţie de direcţia ei de dezvoltare, de resursele de care dispune etc. De exemplu:

  Desfăşurarea a cel puţin 50% dintre orele de curs de alte specialităţi decât “Informatica” utilizând TIC;

  Dotarea cu TIC a tuturor spaţiilor şcolare;

 • 6

  Existenţa, pentru întreaga suprafaţă a campusului şcolar, a unei zone de acoperite “fără fir” pentru conexiunea la Internet;

  ETC. – lista descriptorilor nu este limitativă.

  D. Partea a-IV-a din RAEI

  RAEI, partea a-IV-a, se află în fişierul Word „RAEI Pilotare Părţile a-II-a şi a-IV-a”

  PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR URMĂTOR. Se vor enumeră activităţile specifice de îmbunătăţire a calităţii care sunt preconizate în anul şcolar următor. Se vor evidenţia efectele scontate (în privinţa creşterii calităţii educaţiei oferite de către unitatea şcolară) – în special asupra indicatorilor de calitate din standardele naţionale. La „Tipul de activitate”, se trece numai numărul (sau numerele) corespunzătoare tipologiei de activităţi descrisă în partea a-II-a. ATENŢIE! Pentru completarea părţii a- III-a din RAEI, trebuie:

  Să se fi realizat autoevaluarea pe toate domeniile şi criteriile din lege (vezi art.10 din O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare);

  Să se fi verificat indeplinirea cerinţelor, adica a descriptorilor şi, implicit a indicatorilor de la fiecare criteriu.

  După realizarea raportului :

  Se va propune planul de îmbunătăţire (partea a-IV-a din RAEI) ; Raportul finalizat este adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor prin afişare sau

  publicare conform art. 12 alin b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare.

  Prin urmare, autoevaluarea trebuie să fie realistă şi obiectivă, cu scopul de a asigura dezvoltarea, creşterea şi nu de a sancţiona, asigurându-se astfel autoreglarea, optimizarea şi revizuirea funcţionării şi dezvoltării instituţiei.

 • 7

 • 8

  LISTA UNITĂŢILOR ŞCOLARE PILOT

  nn Judet Nr. crt. TYP Denumire unitate de învățământ Localitate

  Cod

  unitate

  1 AB 01 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII "Avram Iancu" Abrud Abrud AB01

  2 AB 02 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII "AVRAM IANCU" Alba Iulia AB02

  3 AB 03 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII "Avram Iancu" Zlatna Zlatna AB03

  4 AB 04 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII "Ion Pop Reteganul" Sîncel SINCEL AB04

  5 AB 05 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII "M. Eminescu" Alba Iulia AB05

  6 AB 06 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII "Mihail Kogălniceanu" Sebeș Sebeș AB06

  7 AB 07 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII "Mihai Eminescu" Ighiu IGHIU AB07

  8 AB 08 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII “Ion Micu Moldovan" Blaj AB08

  9 AB 09 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII “L. Blaga" Ocna Mures AB09

  10 AB 10 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII nr. 2 Cugir AB10

  11 AB 11 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII nr. 3 Cugir AB11

  12 AB 12 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Petrești PETRESTI AB12

  13 AB 13 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII SINGIDAVA CUGIR Cugir AB13

  14 AB 14 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Şona Şona AB14

  15 AB 16 Grădiniță Grădinița cu Program Normal "Dumbrava minunată" Alba Iulia AB15

  16 AB 17 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit nr. 12 Alba Iulia AB16

  17 AB 18 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit nr.2 Aiud AB17

  18 AB 19 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit Nr.3 Sebeș AB18

  19 AB 20 GRS Grup Școlar de Chimie Industrială Ocna Mureș AB19

  20 AB 21 GRS Grup Școlar Industrial Sebeș AB20

  21 AB 22 Liceal Colegiul Național "Avram Iancu" Câmpeni AB21

  22 AB 23 Liceal Colegiul Național "Titu Maiorescu" Aiud AB22

  23 AB 24 Liceal Colegiul Tehnic "Apullum" Alba Iulia AB23

  24 AB 25 Liceal - ciclul inferior Școala cu clasele I-VIII Pianu de Sus Pianu de Sus AB24

  25 AB 26 Liceu militar Colegiul Militar Liceal "Mihai Viteazul" Alba-Iulia AB25

  26 AG 01 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII "George Topârceanu" Mioveni AG01

  27 AG 02 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 Mărăcineni Mărăcineni AG02

 • 9

  28 AG 03 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII Leicești Coșești Leicești Coșești AG03

  29 AG 04 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3 Nanu Muscel Câmpulung Nanu Muscel AG04

  30 AG 05 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 20 "Tudor Vladimirescu" Piteşti AG05

  31 AG 06 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 6 "N. Bălcescu" Pitești + Structura Scoala Nr. 9 Piteşti AG06

  32 AG 07 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII Costeşti AG07

  33 AG 08 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII "Basarab I" Curtea de Argeş AG08

  34 AG 09 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII "Petre Ţuţea" Boteni Boteni AG09

  35 AG 10 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII Bascov Bascov AG10

  36 AG 11 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 15 "Adrian Păunescu" Piteşti AG11

  37 AG 12 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 19 Piteşti AG12

  38 AG 13 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII Schitu Goleşti Schitu Goleşti AG13

  39 AG 14 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII Valea Danului Valea Danului AG14

  40 AG 15 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII Valea Mare - Pravăţ Valea Mare-Pravăţ AG15

  41 AG 16 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 13 "Mircea cel Bătrân" Piteşti AG16

  42 AG 17 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2 "Regina Maria" Curtea de Argeş AG17

  43 AG 18 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit Nr. 19 Piteşti AG18

  44 AG 19 Grădiniță Grădiniţa cu Program Prelungit Costeşti AG19

  45 AG 20 Grădiniță Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 14 Piteşti AG20

  46 AG 21 Grădiniță Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 3 Curtea de Argeş AG21

  47 AG 22 Grădiniță Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 4 - PJ Câmpulung AG22

  48 AG 23 GRS Grup Școlar Auto Curtea de Argeş AG23

  49 AG 24 GRS Grupul Şcolar I.C.M. "Dacia" Piteşti AG24

  50 AG 25 Liceal Colegiul Naţional "Dinicu Golescu" Cîmpulung AG25

  51 AG 26 Liceal Colegiul Tehnic "Dimitrie Dima" Piteşti AG26

  52 AG 27 Liceal Colegiul Tehnic "Armand Călinescu" Piteşti AG27

  53 AG 28 Liceal Liceul Teoretic Costești AG28

  54 AG 29 Postliceal Şcoala Sanitară Postliceală "Carol Davila" Pitești[1] Piteşti AG29

  55 AG 30 Liceu militar Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre "Basarab I" Piteşti AG30

  56 AR 01 Școală cu clasele I-VIII Școala Generală "Mihai Eminescu" Arad AR01

  57 AR 02 Școală cu clasele I-VIII Școala Generală "Ștefan Cicio-Pop" Arad AR02

 • 10

  58 AR 03 Școală cu clasele I-VIII Școala Generală "Aurel Vlaicu" Arad AR03

  59 AR 04 Școală cu clasele I-VIII Școala Generală nr. 5 Arad AR04

  60 AR 05 Școală cu clasele I-VIII Școala Generală "Avram Iancu" Arad AR05

  61 AR 06 Școală cu clasele I-VIII Școala Generală nr. 22 "Caius Iacob" Arad AR06

  62 AR 07 Școală cu clasele I-VIII Școala Generală Andrei Șaguna AR07

  63 AR 08 Școală cu clasele I-VIII Școala Generală Sânpetru German AR08

  64 AR 09 Școală cu clasele I-VIII Școala Generală Secusigiu AR09

  65 AR 10 Școală cu clasele I-VIII Școala Generală Șimand AR10

  66 AR 11 Școală cu clasele I-VIII Școala Generală Vladimirescu AR11

  67 AR 12 Școală cu clasele I-VIII Școala Generală Vârfurile AR12

  68 AR 13 Grădiniță Grădinița nr. 20 "Curcubeul Copiilor" Arad AR13

  69 AR 14 Grădiniță Grădinița nr. 18 "Căsuța Piticilor" Arad AR14

  70 AR 15 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit Pecica AR15

  71 AR 16 Liceal Liceul Pedagogic "Dimitrie Țichindeal" Arad AR16

  72 AR 17 Liceal Grup Școlar "Mihai Viteazul" Ineu AR17

  73 AR 18 Liceal Liceul Teoretic "Mihai Veliciu" Chișineu Criș AR18

  74 AR 19 Liceal Liceul Teoretic "Vasile Goldiș" Arad AR19

  75 AR 20 Liceal Colegiul Economic Arad AR20

  76 AR 21 Postliceal Școala Postliceală Sanitară Arad AR21

  77 BC 01 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII "dr. A. Şafran" Bacău Bacău BC01

  78 BC 02 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII "E. Racoviţă" Oneşti Oneşti BC02

  79 BC 03 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII "G. Călinescu" Oneşti Oneşti BC03

  80 BC 04 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII "gen. N. Şova" Poduri com. Poduri BC04

  81 BC 05 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII "I. Creangă" Bacău Bacău BC05

  82 BC 06 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII "M. Eminescu" Buhuşi Buhuşi BC06

  83 BC 07 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII "Ş. Luchian" Moineşti Moineşti BC07

  84 BC 08 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Agăş com. Agăş BC08

  85 BC 09 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Lipova com. Lipova BC09

  86 BC 10 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Nr. 1 Comăneşti Comăneşti BC10

  87 BC 11 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Nr. 1 Slănic Moldova Slănic Moldova BC11

 • 11

  88 BC 12 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Nr. 10 Bacău Bacău BC12

  89 BC 13 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Nr. 2 Cleja com. Cleja BC13

  90 BC 14 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Traian com. Traian BC14

  91 BC 15 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit "Crai Nou" Comăneşti Comăneşti BC15

  92 BC 16 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit "I. Creangă" Moineşti Moineşti BC16

  93 BC 17 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit Nr. 16 Oneşti Oneşti BC17

  94 BC 18 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit nr. 28 Bacău Bacău BC18

  95 BC 19 Grădiniță Grădiniţa "Rosa Venerini" Bacău Bacău BC19

  96 BC 20 GRS Grup Şcolar "G.J.Cancicov" Parincea com. Parincea BC20

  97 BC 21 GRS Grup Şcolar Industrial Construcţii de Maşini Dărmăneşti Dărmăneşti BC21

  98 BC 22 GRS Grup Şcolar Răchitoasa com. Răchitoasa BC22

  99 BC 23 Liceal Colegiul Naţional "D. Cantemir" Oneşti Oneşti BC23

  100 BC 24 Liceal Colegiul Naţional Pedagogic "Ştefan cel Mare" Bacău Bacău BC24

  101 BC 25 Liceal Colegiul Tehnic "G. Cobălcescu" Moineşti Moineşti BC25

  102 BC 26 Liceal Colegiul Tehnic "Letea" Bacău Bacău BC26

  103 BC 27 Liceal Liceul de Artă "G. Apostu" Bacău Bacău BC27

  104 BC 28 Liceal - ciclul inferior Grup Şcolar Agricol Hemeiuşi com. Hemeiuş BC28

  105 BC 29 Postliceal Şcoala Postliceală Sanitară "Christiana" Bacău Bacău BC29

  106 BH 01 Școală cu clasele I-IV Școala cu clasele I-IV PALEU PALEU BH01

  107 BH 02 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII POMEZEU BH02

  108 BH 03 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII RĂBĂGANI BH03

  109 BH 04 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII "N.BOGDAN" VAŞCĂU BH04

  110 BH 05 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII DERNA DERNA BH05

  111 BH 06 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII MIHAI BRAVU Mihai Bravu BH06

  112 BH 07 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII "ÎNV. GÂLGĂU IOSIF" PĂGAIA PAGAIA BH07

  113 BH 08 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII "ALEXANDRU ROMAN" AUSEU AUSEU BH08

  114 BH 09 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII nr . 8 "Dimitire Cantemir" Oradea ORADEA BH09

  115 BH 10 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII nr.16 Oradea Oradea BH10

  116 BH 11 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I.VIII ”Zelk Zoltan” Valea lui Mihai Valea lui Mihai BH11

  117 BH 12 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII “I.Bogdan” Oradea Oradea BH12

 • 12

  118 BH 13 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII Tulca Tulca BH13

  119 BH 14 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII Bulz Bulz BH14

  120 BH 15 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII Husasău de Tinca Husasău de Tinca BH15

  121 BH 16 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII Şimian

  Şimian BH16

  122 BH 17 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit ŞTEI BH17

  123 BH 18 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit nr. 28 Oradea ORADEA BH18

  124 BH 19 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit nr. 45 Oradea ORADEA BH19

  125 BH 20 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit nr. 46 Oradea ORADEA BH20

  126 BH 21 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit ”Orsolya” Oradea Oradea BH21

  127 BH 22 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit Vadu Crişului Vadu Crişului BH22

  128 BH 23 Liceal LICEUL DON ORIONE ORADEA BH23

  129 BH 24 Liceal LICEUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC ORADEA BH24

  130 BH 25 Liceal Liceul Teologic Ortodox”Roman Ciorogariu” Oradea

  Oradea BH25

  131 BH 26 Liceal Liceu cu Program Sportiv ”Bihorul” Oradea

  Oradea BH26

  132 BH 27 Liceal Liceul Teoretic”Petofi Sandor” Săcueni

  Săcueni BH27

  133 BH 28 Liceal Liceul Teoretic Bratca

  Bratca BH28

  134 BH 29 Liceu militar Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră “Avram Iancu“ ORADEA BH29

  135 BH 30 Postliceal Şcoala Tehnică Postliceală "Henri Coandă" ORADEA BH30

  136 BN 01 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII URIU BN01

  137 BN 02 Școală cu clasele I-VIII Școala Generala nr.1 Bistrita BN02

  138 BN 03 Școală cu clasele I-VIII Școala Generala ,,Stefan cel Mare '' Bistrita BN03

  139 BN 04 Școală cu clasele I-VIII Școala Generala Josenii Birgaului Josenii Birgaului BN04

  140 BN 05 Școală cu clasele I-VIII Școala Generala Viisoara Viisoara BN05

  141 BN 06 Școală cu clasele I-VIII Școala Generală ''GR. SILASI'' Beclean BN06

  142 BN 07 Școală cu clasele I-VIII Şcoala Generală Florian Porcius ,Rodna Rodna BN07

  143 BN 08 Școală cu clasele I-VIII Şcoala Generală “Artemiu Publiu Alexi” Bistriţa Năsăud BN08

  144 BN 09 Școală cu clasele I-VIII Şcoala Generală Sieu– Magherus SIEU – MAGHERUS BN09

  145 BN 10 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit "Casuta cu povesti'' Bistrita BN10

  146 BN 11 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit ''ALBA CA ZAPADA'' Beclean BN11

  147 BN 12 Grădiniță Gradinita cu program prelungit nr.1. Bistriţa Nasaud Bistriţa Năsăud BN12

 • 13

  148 BN 13 GRS Grupul Scolar ''H.COANDA'' Beclean BN13

  149 BN 14 GRS Grupul Scolar Agricol Bistrita Bistriţa BN14

  150 BN 15 GRS Grupul Scolar Economic si de Servicii Nasaud Nasaud BN15

  151 BN 16 Liceal - ciclul inferior Şcoala de Arte şi Meserii Budacu de sus Budacu de Sus BN16

  152 BN 17 Postliceal Școala Postliceală "Henri Coanda" Beclean BN17

  153 BR 01 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Mircea Vodă BR01

  154 BR 02 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Însurăţei BR02

  155 BR 03 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Movila Miresii BR03

  156 BR 04 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Râmnicelu BR04

  157 BR 05 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Tichilești BR05

  158 BR 06 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII "Ecaterina Teodoroiu" Brăila BR06

  159 BR 07 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII "Fănuș Neagu" Brăila BR07

  160 BR 08 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII "Ion Creangă" Brăila BR08

  161 BR 09 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII "Mihai Eminescu" Brăila Brăila BR09

  162 BR 10 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII "Sf. Andrei" Brăila BR10

  163 BR 11 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit nr. 47 Brăila BR11

  164 BR 12 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit nr. 7 Brăila BR12

  165 BR 13 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit nr.9 Brăila BR13

  166 BR 14 Grădiniță Grădinița Însurăței Însurăței BR14

  167 BR 15 Liceal Colegiul Național "Ana Aslan" Brăila BR15

  168 BR 16 Liceal Colegiul Național "Gh. Munteanu Murgoci" Brăila BR16

  169 BR 17 Liceal Colegiul Naţional "NICOLAE BĂLCESCU" Brăila BR17

  170 BR 18 Liceal Liceul Teoretic "Nicolae Iorga" Brăila BR18

  171 BT 01 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII ,,Ion Bojoi" FLĂMÎNZI FLAMANZI BT01

  172 BT 02 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII NR. 1 "LEON DĂNĂILĂ" DARABANI Darabani BT02

  173 BT 03 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII NR. 10 BOTOŞANI BOTOŞANI BT03

  174 BT 04 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII NR. 11 BOTOŞANI BOTOŞANI BT04

  175 BT 05 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII NR. 13 BOTOŞANI BOTOŞANI BT05

  176 BT 06 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII NR. 14 "STEFAN CEL MARE" BOTOŞANI BOTOŞANI BT06

  177 BT 07 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII NR. 17 BOTOŞANI BOTOŞANI BT07

 • 14

  178 BT 08 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII NR. 6 "GRIGORE ANTIPA" BOTOŞANI BOTOŞANI BT08

  179 BT 09 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII NR. 7 "OCTAV BĂNCILĂ" BOTOŞANI BOTOŞANI BT09

  180 BT 10 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII NR.5 SPIRU HARET DOROHOI Dorohoi BT10

  181 BT 11 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII SĂVENI SAVENI BT11

  182 BT 12 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit NR. 19 BOTOŞANI BOTOŞANI BT12

  183 BT 13 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit NR. 9 "ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT" DOROHOI Dorohoi BT13

  184 BT 14 GRS GRUPUL ŞCOLAR "DR. MIHAI CIUCĂ" SĂVENI SAVENI BT14

  185 BT 15 Liceal Colegiul Naţional "A.T.LAURIAN" BOTOŞANI BOTOŞANI BT15

  186 BT 16 Liceal Colegiul Naţional "GRIGORE GHICA" DOROHOI Dorohoi BT16

  187 BT 17 Liceal Colegiul Naţional "MIHAI EMINESCU" BOTOŞANI BOTOŞANI BT17

  188 BT 18 Liceal - ciclul inferior Şcoala de Arte şi Meserii PLOPENII MARI com. UNGURENI - PLOPENII MARI BT18

  189 Buc 01 Școală cu clasele I-IV Școala cu clasele I-IV "Anastasia Popescu" Bucuresti Buc01

  190 Buc 02 Școală cu clasele I-IV Școala cu clasele I-IV "Școala Mea" Bucuresti Buc02

  191 Buc 03 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Nr. 112 "Titan" Bucuresti Buc03

  192 Buc 04 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Nr. 119 "Vasile Voiculescu" Bucuresti Buc04

  193 Buc 05 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Nr. 129 "Elena Farago" Bucuresti Buc05

  194 Buc 06 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII nr. 134 Bucuresti Buc06

  195 Buc 07 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII nr. 143 Bucuresti Buc07

  196 Buc 08 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII nr. 148 "G. Călinescu" Bucuresti Buc08

  197 Buc 09 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII nr. 150 "Sf.Elefterie" Bucuresti Buc09

  198 Buc 10 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII nr. 156 "Sf. Mare Mucenic Gheorghe" Bucuresti Buc10

  199 Buc 11 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Nr. 165 Bucuresti Buc11

  200 Buc 12 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Nr. 17 "Pia Brătianu" Bucuresti Buc12

  201 Buc 13 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII nr. 174 "Constantin Brâncuşi" Bucuresti Buc13

  202 Buc 14 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Nr. 186 "Elena Văcărescu" Bucuresti Buc14

  203 Buc 15 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Nr. 190 "Marcela Peneş" Bucuresti Buc15

  204 Buc 16 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Nr. 196 "F. G. Lorca" Bucuresti Buc16

  205 Buc 17 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII nr. 205 Bucuresti Buc17

  206 Buc 18 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Nr. 24 Bucuresti Buc18

  207 Buc 19 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Nr. 3 "Nicolae Titulescu" Bucuresti Buc19

 • 15

  208 Buc 20 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Nr. 31 Bucuresti Buc20

  209 Buc 21 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Nr. 40 Bucuresti Buc21

  210 Buc 22 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII nr. 59 "Dimitrie Sturdza" Bucuresti Buc22

  211 Buc 23 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Nr. 71 "Iovan Ducici" Bucuresti Buc23

  212 Buc 24 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Nr. 80 Bucuresti Buc24

  213 Buc 25 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Nr. 96 Bucuresti Buc25

  214 Buc 26 Grădiniță Grădinița de copii Nr. 117 Bucuresti Buc26

  215 Buc 27 Grădiniță Grădinița de copii Nr. 2 Bucuresti Buc27

  216 Buc 28 Grădiniță Grădinița de copii Nr. 206 Bucuresti Buc28

  217 Buc 29 Grădiniță Grădinița de copii Nr. 222 Bucuresti Buc29

  218 Buc 30 Grădiniță Grădinița de copii Nr. 44 Bucuresti Buc30

  219 Buc 31 Grădiniță Grădinița de copii Nr. 12 "Albinuța" Bucuresti Buc31

  220 Buc 32 Grădiniță Grădinița de copii Nr. 138 Bucuresti Buc32

  221 Buc 33 Grădiniță Grădinița de copii Nr. 16 "Luminița" Bucuresti Buc33

  222 Buc 34 Grădiniță Grădinița de copii Nr. 201 "Clopoțel" Bucuresti Buc34

  223 Buc 35 Grădiniță Grădinița de copii Nr. 233 Bucuresti Buc35

  224 Buc 36 Grădiniță Grădinița de copii Nr. 276 Bucuresti Buc36

  225 Buc 37 Grădiniță Grădinița de copii Nr.85 Bucuresti Buc37

  226 Buc 38 Grădiniță Grădinița de copii "Bambi" Bucuresti Buc38

  227 Buc 39 Grădiniță Grădinița de copii Nr. 231 Bucuresti Buc39

  228 Buc 40 Grădiniță Grădinița de copii Nr. 64 Bucuresti Buc40

  229 Buc 41 Grădiniță Grădinița de copii Nr.154 Bucuresti Buc41

  230 Buc 42 Grădiniță Grădinița de copii Nr.211 Bucuresti Buc42

  231 Buc 43 Grădiniță Grădinița de copii Nr.70 Bucuresti Buc43

  232 Buc 44 Grădiniță Grădinița de copii "Prichindel" Bucuresti Buc44

  233 Buc 45 Grădiniță Grădinița de copii "Prikindel" Bucuresti Buc45

  234 Buc 46 Grădiniță Grădinița de copii Nr. 199 "Strop de rouă" Bucuresti Buc46

  235 Buc 47 Grădiniță Grădinița de copii Nr. 207 "Floare albastră" Bucuresti Buc47

  236 Buc 48 Grădiniță Grădinița de copii Nr. 262 "Albă ca Zăpada" Bucuresti Buc48

  237 Buc 49 Grădiniță Grădinița de copii Nr. 263 "Ciupercuța" Bucuresti Buc49

 • 16

  238 Buc 50 Grădiniță Grădinița de copii Nr. 62 "Sânziana" Bucuresti Buc50

  239 Buc 51 Grădiniță Grădinița de copii Nr.193 “Dumbrava Minunată" Bucuresti Buc51

  240 Buc 52 Grădiniță Grădinița de Copii Nr.264"101 DALMATIENI" Bucuresti Buc52

  241 Buc 53 Grădiniță Grădinița de copii Nr. 168 Bucuresti Buc53

  242 Buc 54 Grădiniță Grădinița de copii Nr. 270 "Căsuța Fermecată" Bucuresti Buc54

  243 Buc 55 Grădiniță Grădinița de copii Nr. 54 "M. Eminescu'' Bucuresti Buc55

  244 Buc 56 Grădiniță Grădinița de copii Nr. 55 "Floarea-Soarelui" Bucuresti Buc56

  245 Buc 57 Grădiniță Grădinița de copii Nr.169 "Paradisul verde" Bucuresti Buc57

  246 Buc 58 Grădiniță Grădinița de copii "Happy Planet Kids" Bucuresti Buc58

  247 Buc 59 Grădiniță Grădiniţa de copii Nr. 208 Bucuresti Buc59

  248 Buc 60 Grădiniță Grădiniţa de copii Nr. 272 Bucuresti Buc60

  249 Buc 61 Grădiniță Grădiniţa de copii Nr. 309 "Paradisul Piticilor" Bucuresti Buc61

  250 Buc 62 Grădiniță Grădiniţa de copii Nr. 87 "Spiriduşii" Bucuresti Buc62

  251 Buc 63 Liceal Colegiul Național "Aurel Vlaicu" Bucuresti Buc63

  252 Buc 64 Liceal Colegiul Național "Gheorghe Șincai" Bucuresti Buc64

  253 Buc 65 Liceal Colegiul Național "I. L. Caragiale" Bucuresti Buc65

  254 Buc 66 Liceal Colegiul Național "Ion Creangă" Bucuresti Buc66

  255 Buc 67 Liceal Colegiul Național "Ion Neculce" Bucuresti Buc67

  256 Buc 68 Liceal Colegiul Național "Spiru Haret" Bucuresti Buc68

  257 Buc 69 Liceal Colegiul Național Bilingv "George Coșbuc" Bucuresti Buc69

  258 Buc 70 Liceal Colegiul Naţional "Octav Onicescu" Bucuresti Buc70

  259 Buc 71 Liceal Colegiul Romano-Catolic "Sf. Iosif" Bucuresti Buc71

  260 Buc 72 Liceal Complexul Lauder Reut Bucuresti Buc72

  261 Buc 73 Liceal Liceul "Cronos" Bucuresti Buc73

  262 Buc 74 Liceal Liceul "D. Bolintineanu" Bucuresti Buc74

  263 Buc 75 Liceal Liceul "Mircea Eliade" Bucuresti Buc75

  264 Buc 76 Liceal Liceul "Profesia" Bucuresti Buc76

  265 Buc 77 Liceal Liceul teoretic "Al. I. Cuza" Bucuresti Buc77

  266 Buc 78 Liceal Liceul Teoretic "C. A. Rosetti" Bucuresti Buc78

  267 Buc 79 Liceal Liceul teoretic "Dante Alighieri" Bucuresti Buc79

 • 17

  268 Buc 80 Liceal Liceul Teoretic "Grigore Moisil" Bucuresti Buc80

  269 Buc 81 Liceal Liceul Teoretic "Ion Barbu" Bucuresti Buc81

  270 Buc 82 Postliceal Școala Postliceală Sanitară "Sf. Vasile cel Mare" Bucuresti Buc82

  271 Buc 83 Postliceal Colegiul UCECOM "Spiru Haret" Bucuresti Buc83

  272 BV 01 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII GHIMBAV GHIMBAV BV01

  273 BV 02 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII NR.19 Brasov BV02

  274 BV 03 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII NR.4 Brasov BV03

  275 BV 04 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII NR.6 Brasov BV04

  276 BV 05 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Nr.8 Brasov BV05

  277 BV 06 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII NR.9 Brasov BV06

  278 BV 07 Școală cu clasele I-VIII Școala Generală nr.1 Săcele Sacele BV07

  279 BV 08 Școală cu clasele I-VIII Școala Generală nr.1 Zărnești Zarnesti BV08

  280 BV 09 Școală cu clasele I-VIII Școala Generală nr.2 Brașov Brasov BV09

  281 BV 10 Școală cu clasele I-VIII Școala Generală nr.2 Codlea Codlea BV10

  282 BV 11 Grădiniță Grădinița cu Program Normal nr.3 Zărnești Zarnesti BV11

  283 BV 12 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Codlea BV12

  284 BV 13 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Victoria BV13

  285 BV 14 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Brasov BV14

  286 BV 15 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit Nr. 29 Brasov BV15

  287 BV 16 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit nr.24 Brașov Brasov BV16

  288 BV 17 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit nr.4 Făgăraș BV17

  289 BV 18 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit nr.5 Săcele Sacele BV18

  290 BV 19 Grădiniță Grădinița Nr.18 Brasov BV19

  291 BV 20 Grădiniță Grădinița Nr.22 Brasov BV20

  292 BV 21 GRS Grup Şcolar Silvic "Dr. N.Rucăreanu" Brasov BV21

  293 BV 22 Liceal Colegiul de Ştiinţe "Gr. Antipa" Brasov BV22

  294 BV 23 Liceal Colegiul Național Brasov BV23

  295 BV 24 Liceal Colegiul Național "Dr. I. Meşotă" Brasov BV24

  296 BV 25 Liceal Colegiul Național "Radu Negru" Făgăraş BV25

  297 BV 26 Liceal Colegiul Național Econ."A. Bârseanu" Brasov BV26

 • 18

  298 BV 27 Liceal Colegiul Tehnic"Mircea Cristea" Brasov BV27

  299 BV 28 Liceal Liceul Teoretic "G. Moroianu" Săcele BV28

  300 BV 29 Postliceal Şcoala Postliceală FEG Brasov BV29

  301 BZ 01 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII "Căpitan Aviator Mircea T.Bădulescu" Buzău BZ01

  302 BZ 02 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII "Episcop Dionisie Romano" Buzău Buzău BZ02

  303 BZ 03 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII "G. E. Palade" Buzău Buzău BZ03

  304 BZ 04 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII "Nicolae Titulescu'' Buzău Buzău BZ04

  305 BZ 05 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII "Nicu Constantinescu" Buzău Buzău BZ05

  306 BZ 06 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII "Vasile Cristoforeanu" Rm. Sarat Rm. Sarat BZ06

  307 BZ 07 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Mărunțișu Mărunțișu BZ07

  308 BZ 08 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Nr. 1 Nehoiu Nehoiu BZ08

  309 BZ 09 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Nr. 1 Rm. Sărat Rm. Sărat BZ09

  310 BZ 10 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Nr. 11 Buzău Buzău BZ10

  311 BZ 11 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Nr. 12 Buzău Buzău BZ11

  312 BZ 12 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Nr. 7 Buzău Buzău BZ12

  313 BZ 13 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Ziduri Ziduri BZ13

  314 BZ 14 Grădiniță Grădinița cu Program Normal Nr. 18 Buzău Buzău BZ14

  315 BZ 15 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Buzău Buzău BZ15

  316 BZ 16 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit Nr. 4 Buzău Buzău BZ16

  317 BZ 17 Liceal Colegiul Economic Buzău Buzău BZ17

  318 BZ 18 Liceal Colegiul Național "Mihai Eminescu" Buzău Buzău BZ18

  319 BZ 19 Liceal Liceul Teoretic Pogoanele Pogoanele BZ19

  320 BZ 20 Liceal - ciclul inferior Școala de Arte și Meserii Ruşeţu Ruşeţu BZ20

  321 BZ 21 Postliceal Școala Postliceală "Vasile Alecsandri'' Buzău Buzău BZ21

  322 BZ 22 Liceu militar Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene "Traian Vuia" Boboc BZ22

  323 CJ 01 Școală cu clasele I-IV Școala cu clasele I-IV Aiton Aiton CJ01

  324 CJ 02 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII "Avram Iancu" Dej CJ02

  325 CJ 03 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII "Avram Iancu" Turda CJ03

  326 CJ 04 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII "Gheorghe Sincai" Floresti CJ04

  327 CJ 05 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII "Horea" Cluj-Napoca CJ05

 • 19

  328 CJ 06 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII "Ioan Opriş" Turda CJ06

  329 CJ 07 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII "Ion Agârbiceanu Cluj-Napoca CJ07

  330 CJ 08 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII "Liviu Rebreanu" Cluj-Napoca CJ08

  331 CJ 09 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII "Mihai Eminescu" Dej CJ09

  332 CJ 10 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII "Octavian Goga" Cluj-Napoca CJ10

  333 CJ 11 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII "Pavel Dan" Tritenii de Jos CJ11

  334 CJ 12 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII"Ion Creangă" Cluj-Napoca CJ12

  335 CJ 13 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII "Mihai Vodă" com. Mihai Viteazu CJ13

  336 CJ 14 Școală cu clasele I-VIII Scoala Cu Clasele I-VIII "Constantin Brancusi" Cluj-Napoca Cluj Napoca CJ14

  337 CJ 15 Școală cu clasele I-VIII Scoala Cu Clasele I-VIII Borsa Borsa,nr.536 CJ15

  338 CJ 16 Grădiniță Gradiniţa "Happy Kids", Şcoala Internaţională Cluj-Napoca CJ16

  339 CJ 17 Grădiniță Grădinița cu Program Normal "Floare de iris" Cluj-Napoca CJ17

  340 CJ 18 Grădiniță Grădinița cu Program Normal Buburuza Cluj-Napoca CJ18

  341 CJ 19 Grădiniță Grădiniţa "Bambi" Cluj-Napoca CJ19

  342 CJ 20 Grădiniță Grădiniţa "Lizuca" Cluj-Napoca CJ20

  343 CJ 21 Grădiniță Grădiniţa "Mica Sirenă" Cluj-Napoca CJ21

  344 CJ 22 Grădiniță Grădiniţa "Rază de Soare" Cluj-Napoca CJ22

  345 CJ 23 Liceal Colegiul National "Emil Racovita Cluj-Napoca CJ23

  346 CJ 24 Liceal Colegiul Naţional "Andrei Mureşanu" Dej CJ24

  347 CJ 25 Liceal Colegiul Naţional "George Bariţiu" Cluj-Napoca CJ25

  348 CJ 26 Liceal Colegiul Naţional "George Coşbuc" Cluj-Napoca CJ26

  349 CJ 27 Liceal Colegiul Naţional "Mihai Viteazul" Turda CJ27

  350 CJ 28 Liceal Colegiul Naţional Pedagogic "Gheorghe Lazăr" Cluj-Napoca CJ28

  351 CJ 29 Liceal Liceul Teoretic "Avram Iancu" Cluj-Napoca CJ29

  352 CJ 30 Liceal Liceul Teoretic "Gheorghe Şincai" Cluj-Napoca CJ30

  353 CJ 31 Liceal Liceul Teoretic "Petru Maior" Gherla CJ31

  354 CJ 32 Postliceal Şcoala Postliceală "Louis Pasteur" Dej CJ32

  355 CJ 33 Postliceal Şcoala Tehnică Postliceală "Henri Coandă" Cluj-Napoca CJ33

  356 CJ 34 Liceu militar Şcoala de Agenţi de Poliţie “Septimiu Mureşan" Cluj-Napoca CJ34

  357 CL 01 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII "Alexandru D. Ghica" Olteniţa CL01

 • 20

  358 CL 02 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII "Mircea Nedelciu" Fundulea CL02

  359 CL 03 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII "Mircea Eliade" Olteniţa CL03

  360 CL 04 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII "Nicolae Titulescu" Călăraşi CL04

  361 CL 05 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII Dragalina Dragalina CL05

  362 CL 06 Școală cu clasele I-VIII Şcoala de Arte şi Meserii "Matei Basarab" Mănăstirea CL06

  363 CL 07 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII "Mihai Viteazul" Călăraşi CL07

  364 CL 08 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII "Mircea Vodă" Călăraşi CL08

  365 CL 09 Grădiniță Grădiniţa cu Program Normal Ștefan cel Mare Ştefan cel Mare CL09

  366 CL 10 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit "Amicii" Călăraşi CL10

  367 CL 11 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 Olteniţa CL11

  368 CL 12 Grădiniță Grădiniţa cu Program Prelungit "Brotăcel" Modelu CL12

  369 CL 13 GRS Grupul Şcolar de Transporturi Auto Călăraşi CL13

  370 CL 14 Liceal Colegiul Tehnic "Ștefan Bănulescu" Călăraşi CL14

  371 CS 01 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 Bocșa CS01

  372 CS 02 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII "Romul Ladea" Oravița CS02

  373 CS 03 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII nr. 3 Oțelu Roșu CS03

  374 CS 04 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII nr. 8 Reșița CS04

  375 CS 05 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII nr. 7 Reșița CS05

  376 CS 06 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII Berzeasca CS06

  377 CS 07 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII Cornereva CS07

  378 CS 08 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII Tîrnova CS08

  379 CS 09 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII Berzovia CS09

  380 CS 10 Grădiniță Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 Caransebeș CS10

  381 CS 11 Grădiniță Grădiniţa cu program prelungit nr. 8 Reșița CS11

  382 CS 12 Grădiniță Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 Moldova Nouă CS12

  383 CS 13 Grădiniță Grădiniţa cu program prelungit Oțelu Roșu CS13

  384 CS 14 Liceal Colegiul Economic al Banatului Montan Reșița CS14

  385 CS 15 Liceal Liceul Bănăţean Oțelu Roșu CS15

  386 CS 16 Liceal Liceul Teoretic "Traian Doda" Caransebeș CS16

  387 CS 17 Liceal Liceul Teoretic “Traian Lalescu" Reșița CS17

 • 21

  388 CT 01 Școală cu clasele I-IV Şcoala cu clasele I-IV Schitu (structură) Schitu - Costinești Schitu - Costinești CT01

  389 CT 02 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII "Dimitrie Cantemir" Constanța Constanța CT02

  390 CT 03 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII "Ferdinand" Constanța Constanța CT03

  391 CT 04 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII "Gheorghe Ţiţeica" Constanța Constanța CT04

  392 CT 05 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII "Ion Minulescu" Constanța Constanța CT05

  393 CT 06 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII "Mihai Viteazul" Constanța Constanța CT06

  394 CT 07 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII "Mihail Koiciu" Constanța CT07

  395 CT 08 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII "Mihail Sadoveanu" Medgidia Medgidia CT08

  396 CT 09 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII "Tudor Arghezi" Năvodari Năvodari CT09

  397 CT 10 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Cuza - Vodă Cuza - Vodă CT10

  398 CT 11 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII nr.1 Poarta Albă Poarta Albă CT11

  399 CT 12 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII nr.16 Constanța Constanța CT12

  400 CT 13 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Tuzla Tuzla CT13

  401 CT 14 Grădiniță Grădiniţa cu Program Normal "Micul Univers" Constanța Constanța CT14

  402 CT 15 Grădiniță Grădiniţa cu Program Normal "Peştişorul de aur" Năvodari Năvodari CT15

  403 CT 16 Grădiniță Grădiniţa cu Program Normal nr. 3 Constanța Constanța CT16

  404 CT 17 Grădiniță Grădiniţa cu Program Normal nr.52 Constanța Constanța CT17

  405 CT 18 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit "Gulliver" Constanța Constanța CT18

  406 CT 19 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit "Ion Creangă" Medgidia Medgidia CT19

  407 CT 20 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit "Lumea Poveştilor" Constanța Constanța CT20

  408 CT 21 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit “Căsuţa cu poveşti" Constanța Constanța CT21

  409 CT 22 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit nr. 6 Constanța Constanța CT22

  410 CT 23 Grădiniță Grădiniţa cu Program Mixt "Roboţel" Constanța Constanța CT23

  411 CT 24 GRS Grup Şcolar "Nicolae Istrăţoiu'' Deleni Deleni CT24

  412 CT 25 Liceal Colegiul Naţional Pedagogic "Constantin Brătescu" Constanța Constanța CT25

  413 CT 26 GRS Colegiul Tehnic "Nicolae Titulescu" Medgidia Medgidia CT26

  414 CT 27 Liceal Colegiul Tehnic Energetic Constanța Constanța CT27

  415 CT 28 Liceal Liceul Internațional de Informatică Constanța Constanța CT28

  416 CT 29 Liceal Liceul Teoretic "Callatis" Mangalia Mangalia CT29

  417 CT 30 Liceal Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu" Constanța Constanța CT30

 • 22

  418 CT 31 Liceal Liceul Teoretic "Ovidius" Constanța Constanța CT31

  419 CT 32 Liceu militar Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale "Amiral Ion Murgescu" Constanța CT32

  420 CT 33 Postliceal Şcoala Tehnică Postliceală "Henri Coandă" Constanța Constanța CT33

  421 CV 01 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII "Ady Endre" Sf. Gheorghe CV01

  422 CV 02 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII "Avram Iancu" Covasna CV02

  423 CV 03 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII "Comenius" Breţcu CV03

  424 CV 04 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII "Gaal Mozes" Baraolt CV04

  425 CV 05 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII "Mihail Sadoveanu" Întorsura Buzăului CV05

  426 CV 06 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII "Nicolae Colan" Sf. Gheorghe CV06

  427 CV 07 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII "Petofi Sandor" Tg. Secuiesc CV07

  428 CV 08 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit "Gulliver" Sf. Gheorghe CV08

  429 CV 09 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit "Manocska" Tg. Secuiesc CV09

  430 CV 10 GRS Grup Şcolar "Puskas Tivadar" Sf. Gheorghe CV10

  431 CV 11 Liceal Liceul Teoretic "Mikes Kelemen" Sf. Gheorghe CV11

  432 DB 01 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII "Radu cel Mare" Găeşti DB01

  433 DB 02 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII "Sfântul Nicolae" Pietroşiţa DB02

  434 DB 03 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII "Radu cel Mare" Târgovişte DB03

  435 DB 04 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII Pucheni DB04

  436 DB 05 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII Voineşti DB05

  437 DB 06 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII Ocniţa DB06

  438 DB 07 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII Dragomireşti DB07

  439 DB 08 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII "Mihai Viteazul" Pucioasa DB08

  440 DB 09 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII "Stan Ştefan" Vlădeni DB09

  441 DB 10 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII "Matei Basarab" Târgovişte DB10

  442 DB 11 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII "Mihai Viteazul" Târgovişte DB11

  443 DB 12 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 Moreni DB12

  444 DB 13 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII nr. 3 Moreni DB13

  445 DB 14 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 "Grigore Rădulescu" Bezdead DB14

  446 DB 15 Grădiniță Grădiniţa cu Program Prelungit "Dumbrava Minunată" Fieni DB15

  447 DB 16 Grădiniță Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.1 Târgovişte DB16

 • 23

  448 DB 17 GRS Grupul Şcolar "Iordache Golescu" Găeşti DB17

  449 DB 18 GRS Grupul Şcolar "Voievodul Mircea" Târgovişte DB18

  450 DB 19 Liceal Colegiul Naţional "Vladimir Streinu" Găeşti DB19

  451 DB 20 Liceal Liceul Teoretic "Ion Ghica" Răcari DB20

  452 DB 21 Liceal - ciclul inferior Şcoala de Arte și Meserii Potlogi DB21

  453 DB 22 Postliceal Şcoala Posticeală Sanitară "Carol Davila" Târgoviște[1] Târgovişte DB22

  454 DJ 01 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Ostroveni DJ01

  455 DJ 02 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII nr. 1,arondata la Lic.,,Geoge St. Marincu"incepand cu 31 aug.2011 Poiana Mare DJ02

  456 DJ 03 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII nr. 32 "Al. Macedonski" Craiova DJ03

  457 DJ 04 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Podari Podari DJ04

  458 DJ 05 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Vârtop Vârtop DJ05

  459 DJ 06 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII nr. 1 Dăbuleni DJ06

  460 DJ 07 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Filiași Craiova DJ07

  461 DJ 08 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Ghercesti com. Ghercesti DJ08

  462 DJ 09 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Măceșu de Sus Măceșu de Sus DJ09

  463 DJ 10 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Nr. 1 Gheorghe Brăescu Calafat DJ10

  464 DJ 11 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII nr. 18 ,,Sfântul Dumitru" Craiova DJ11

  465 DJ 12 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII nr. 21 ,,Gheoghe Țițeica" Craiova DJ12

  466 DJ 13 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Nr. 22 "Mircea Eliade" Craiova DJ13

  467 DJ 14 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Nr. 29 "Nicolae Romanescu" Craiova Craiova DJ14

  468 DJ 15 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII nr. 39 "Nicolae Bălcescu“ -Craiova Craiova DJ15

  469 DJ 16 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Nr.37 "M. Eminescu" Craiova Craiova DJ16

  470 DJ 17 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit Nr. 21 Craiova Craiova DJ17

  471 DJ 18 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Craiova Craiova DJ18

  472 DJ 19 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Craiova Craiova DJ19

  473 DJ 20 GRS Grup Școlar “Matei Basarab" Craiova DJ20

  474 DJ 21 Liceal Colegiul Național "Elena Cuza" Craiova DJ21

  475 DJ 22 Liceal Colegiul Național“Nicole Titulescu" Craiova DJ22

  476 DJ 23 Liceal Liceul Teoretic “ Henri Coandă‟‟ Craiova DJ23

  477 DJ 24 Liceal Liceul Teoretic “Mihai Viteazul" Băileşti DJ24

 • 24

  478 DJ 25 Liceal Liceul Teoretic “Tudor Arghezi" Craiova DJ25

  479 GJ 01 Școală cu clasele I-VIII Școala Generală Nr.1 Albeni Albeni GJ01

  480 GJ 02 Școală cu clasele I-VIII Școala Generală Prigoria Prigoria GJ02

  481 GJ 03 Școală cu clasele I-VIII Școala Generală Săcelu Săcelu GJ03

  482 GJ 04 Școală cu clasele I-VIII Şcoala Generală "Alexandru Ştefulescu" Tg-Jiu GJ04

  483 GJ 05 Școală cu clasele I-VIII Şcoala Generală "C-tin Brâncuşi" Tg-Jiu GJ05

  484 GJ 06 Școală cu clasele I-VIII Şcoala Generală "C-tin Săvoiu" Tg. Jiu Tg-Jiu GJ06

  485 GJ 07 Școală cu clasele I-VIII Şcoala Generală "Pompiliu Marcea" Tg. Jiu Tg-Jiu GJ07

  486 GJ 08 Școală cu clasele I-VIII Şcoala Generală ,,Grigore Geamănu" Turcinești GJ08

  487 GJ 09 Școală cu clasele I-VIII Şcoala Generală nr. 1 Motru Motru GJ09

  488 GJ 10 Școală cu clasele I-VIII Şcoala Generală nr. 2 Motru Motru GJ10

  489 GJ 11 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit nr. 8 Tg.-Jiu GJ11

  490 GJ 12 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit nr. 9 Tg.-Jiu GJ12

  491 GJ 13 Liceal Colegiul Comercial "Virgil Madgearu" Tg. Jiu Tg-Jiu GJ13

  492 GJ 14 Liceal Colegiul Național "George Coșbuc" Motru Motru GJ14

  493 GJ 15 Liceal Liceul Teologic Tg. Jiu Tg-Jiu GJ15

  494 GJ 16 Liceal Liceul Teoretic Novaci Novaci GJ16

  495 GL 01 Școală cu clasele I-VIII Școala gimnazială Hanu Conachi Galați GL01

  496 GL 02 Școală cu clasele I-VIII Școala gimnazială Șivița, Com. Tulucești Galați GL02

  497 GL 03 Școală cu clasele I-VIII Școala gimnazială Negrilești Galați GL03

  498 GL 04 Școală cu clasele I-VIII Școala gimnazială Nr. 11 "Iorgu Iordan" Tecuci Galați GL04

  499 GL 05 Școală cu clasele I-VIII Școala gimnazială Nr. 13 "Ștefan cel Mare" Galați Galați GL05

  500 GL 06 Școală cu clasele I-VIII Școala gimnazială Nr. 26 "Ion Creangă" Galați Galați GL06

  501 GL 07 Școală cu clasele I-VIII Școala gimnazială Nr. 28 "Mihai Eminescu" Galați Galați GL07

  502 GL 08 Școală cu clasele I-VIII Școala gimnazială Nr. 29 "Sf. Ana" Galați Galați GL08

  503 GL 09 Școală cu clasele I-VIII Școala gimnazială Nr. 43 "Dan Barbilian" Galați Galați GL09

  504 GL 10 Școală cu clasele I-VIII Școala gimnazială Nr. 5 "Elena Doamna" Tecuci Galați GL10

  505 GL 11 Școală cu clasele I-VIII Școala gimnazială Nr.1 Independența Galați GL11

  506 GL 12 Școală cu clasele I-VIII Școala gimnazială Nr.1 Matca Galați GL12

  507 GL 13 Școală cu clasele I-VIII Școala gimnazială Nr.7 "Constantin Brâncoveanu" Galați Galați GL13

 • 25

  508 GL 14 Școală cu clasele I-VIII Școala gimnazială Oancea Galați GL14

  509 GL 15 Școală cu clasele I-VIII Școala gimnazială Rediu Galați GL15

  510 GL 16 Grădiniță Grădinița “Omul de Zăpadă" Galați Galați GL16

  511 GL 17 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 "Luceafărul" Galați Galați GL17

  512 GL 18 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit Nr.38 "Licurici" Galați Galați GL18

  513 GL 19 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit Nr.43 "Step by Step" Galați Galați GL19

  514 GL 20 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit Nr.51 "Motanul Încălțat" Galați Galați GL20

  515 GL 21 Liceal Colegiul Economic "Virgil Madgearu" Galați Galați GL21

  516 GL 22 Liceal Colegiul Național "Vasile Alescandri" Galați Galați GL22

  517 GL 23 Liceal Liceul Particular "Marin Coman" Galați Galați GL23

  518 GL 24 Liceal Liceul Teoretic "Dunărea" Galați Galați GL24

  519 GL 25 Liceal - ciclul inferior Școala de Arte și Meserii Corod COROD GL25

  520 GL 26 Postliceal Școala Postliceală Sanitară “Carol Davila" Galați Galați GL26

  521 GR 01 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII Greaca GR01

  522 GR 02 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII Valea Dragului GR02

  523 GR 03 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII “Drăghici Davila" Găujani GR03

  524 GR 04 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 Florești - Stoenești GR04

  525 GR 05 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 10 Giurgiu GR05

  526 GR 06 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2 Florești - Stoenești Florești - Stoenești GR06

  527 GR 07 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 5 “Emil Giulian" Giurgiu GR07

  528 GR 08 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 7 Giurgiu GR08

  529 GR 09 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 8 "Acad. Marin Voiculescu" Giurgiu GR09

  530 GR 10 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII Nr.1 “Sf. Gheorghe" Giurgiu GR10

  531 GR 11 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrava Minunată" Giurgiu GR11

  532 GR 12 GRS Grup Școlar “Dimitrie Bolintineanu" Bolintin-Vale GR12

  533 GR 13 Liceal Liceul Teoretic "Tudor Vianu" Giurgiu GR13

  534 HD 01 Școală cu clasele I-IV Scoala Generala I-IV Reea Totești HD01

  535 HD 02 Școală cu clasele I-IV Scoala Generala I-IV Valea Nandrului Valea Nandrului HD02

  536 HD 03 Școală cu clasele I-VIII Scoala "Andrei Saguna" Deva HD03

  537 HD 04 Școală cu clasele I-VIII Scoala nr. 4 Vulcan HD04

 • 26

  538 HD 05 Școală cu clasele I-VIII Scoala Generala nr. 1 Uricani HD05

  539 HD 06 Școală cu clasele I-VIII Scoala Generala I-VIII “I.G. Duca" Petroșani HD06

  540 HD 07 Școală cu clasele I-VIII Scoala Generala “Constantin Daicoviciu" Beriu HD07

  541 HD 08 Școală cu clasele I-VIII Scoala Generala Sîntamarie-Orlea HD08

  542 HD 09 Grădiniță Gradinita “Floare de colt" Brad HD09

  543 HD 10 Liceal Colegiul Tehnic „‟Matei Corvin" Hunedoara HD10

  544 HD 11 Liceal Liceul Teoretic “Mihai Eminescu“ Petroșani HD11

  545 HD 12 Liceal Colegiul National "I.C.Bratianu" Hațeg HD12

  546 HD 13 Liceal Colegiul Tehnic "Transilvania" Deva HD13

  547 HD 14 Liceal Colegiul Național “A.Vlaicu" Orăștie HD14

  548 HR 01 Școală cu clasele I-VIII Şcoala Generală "Bethlen Gábor" Odorheiu-Secuiesc HR01

  549 HR 02 Școală cu clasele I-VIII Şcoala Generală "Geo Bogza" Bălan HR02

  550 HR 03 Școală cu clasele I-VIII Şcoala Generală "Miron Cristea" Topliţa HR03

  551 HR 04 Școală cu clasele I-VIII Şcoala Generală "Székely Mózes" Lueta HR04

  552 HR 05 Școală cu clasele I-VIII Şcoala Generală "Vaskertes" Gheorgheni HR05

  553 HR 06 Școală cu clasele I-VIII Şcoala Generală Domokos Pál Péter Lunca de Sus HR06

  554 HR 07 Școală cu clasele I-VIII Şcoala Generală Köllö Miklós Ciumani HR07

  555 HR 08 Școală cu clasele I-VIII Şcoala Generală Marosi Gergely Şimoneşti HR08

  556 HR 09 Școală cu clasele I-VIII Şcoala Generală Petőfi Sándor Miercurea Ciuc HR09

  557 HR 10 Școală cu clasele I-VIII Şcoala Generală Tamási Áron Lupeni Lupeni HR10

  558 HR 11 Școală cu clasele I-VIII Şcoala Generală Tulgheş Tulgheş HR11

  559 HR 12 Grădiniță Grădinița "Kipi-Kopi" Odorheiu-Secuiesc HR12

  560 HR 13 Grădiniță Grădiniţa Kis Herceg Miercurea Ciuc HR13

  561 HR 14 Grădiniță Grădiniţa Nárcisz Vlăhiţa HR14

  562 HR 15 Grădiniță Grădinița Voinicel Toplița HR15

  563 HR 16 GRS Grupul Şcolar de Construcţii Kós Károly Miercurea Ciuc HR16

  564 HR 17 GRS Grupul Şcolar Sövér Elek Joseni HR17

  565 HR 18 Liceal Liceul Teologic Unitarian Berde Mózes Cristuru Secuiesc HR18

  566 HR 19 Liceal Liceul Teoretic "O.C. Tăslăuanu" Topliţa HR19

  567 HR 20 Liceal Liceul Teoretic Tamási Áron Odorheiu Secuiesc HR20

 • 27

  568 IF 01 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Nr.1 "Al. Odobescu" Chiajna Chiajna IF01

  569 IF 02 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Nr.1 "Prof.Ion Vişoiu" Chitila IF02

  570 IF 03 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Nr.1 1 Decembrie 1 Decembrie IF03

  571 IF 04 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Nr.1 Afumați Afumați IF04

  572 IF 05 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Nr.1 Bragadiru Bragadiru IF05

  573 IF 06 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Nr.1 Brănești Brănești IF06

  574 IF 07 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Nr.1 Buftea Buftea IF07

  575 IF 08 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII nr.1 Jilava Jilava IF08

  576 IF 09 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Nr.1 Voluntari Voluntari IF09

  577 IF 10 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit Nr.1 Măgurele IF10

  578 IF 11 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit nr.1 Otopeni IF11

  579 IF 12 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit Nr.3 Buftea IF12

  580 IF 13 Liceal Liceul Teoretic cu clasele I-XII "Alexandru Rosetti" Vidra IF13

  581 IF 14 Liceal Liceul Teoretic cu clasele I-XII "Horia Hulubei" Măgurele IF14

  582 IF 15 Liceal Mark Twain International School Voluntari Voluntari IF15

  583 IL 01 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII Ciulnița IL01

  584 IL 02 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII Săveni IL02

  585 IL 03 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII Dridu IL03

  586 IL 04 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 "Alexandru Odobescu" Urziceni IL04

  587 IL 05 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2 “Spiru Haret" Țăndărei IL05

  588 IL 06 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2 "Sf. Andrei" Slobozia IL06

  589 IL 07 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3 Slobozia IL07

  590 IL 08 Școală cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 7 "Aurel Vlaicu" Fetești IL08

  591 IL 09 Grădiniță Grădinița cu Program Normal ''Anghel Saligny'' Fetești IL09

  592 IL 10 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit "Junior" Slobozia IL10

  593 IL 11 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit "Raza de soare" Urziceni IL11

  594 IL 12 GRS Grup Școlar Agricol Reviga IL12

  595 IL 13 Liceal Colegiul Național “Grigore Moisil" Urziceni IL13

  596 IL 14 Liceal Colegiul Național “Mihai Viteazul" Slobozia IL14

  597 IL 15 Liceal Liceul Teoretic “Carol I" Fetești IL15

 • 28

  598 IS 01 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII “Alexandru cel Bun" Iaşi Iasi IS01

  599 IS 02 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII “Alexandru Ioan Cuza" Podu Iloaiei Podu Iloaiei IS02

  600 IS 03 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII “Alexandru Vlahuţă" Iaşi Iasi IS03

  601 IS 04 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII “Bogdan Petriceicu Hasdeu" Iaşi Iasi IS04

  602 IS 05 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII “Dimitrie Sturdza" Iaşi Iasi IS05

  603 IS 06 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII “Elena Cuza" Iaşi Iasi IS06

  604 IS 07 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII “George Călinescu" Iaşi Iasi IS07

  605 IS 08 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII “Ion Creangă" Târgu Frumos Târgu Frumos IS08

  606 IS 09 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII “Ionel Teodoreanu" Iaşi Iasi IS09

  607 IS 10 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII “Iordache Cantacuzino" Paşcani Paşcani IS10

  608 IS 11 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII “Nicolae Iorga" Iaşi Iasi IS11

  609 IS 12 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII “Otilia Cazimir" Iaşi Iasi IS12

  610 IS 13 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII “Petru Poni" Iaşi Iasi IS13

  611 IS 14 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII “Petru Rareş" Hârlău Hârlău IS14

  612 IS 15 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Buhalniţa com. Cepleniţa, Sat Buhalniţa IS15

  613 IS 16 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Chicerea com. Tomeşti, sat Chicerea IS16

  614 IS 17 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Conţeşti com. Valea Seacă, sat Conţeşti, IS17

  615 IS 18 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Cozmeşti com. Stolniceni Prăjescu, sat Cozmeşti IS18

  616 IS 19 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Leţcani com. Leţcani IS19

  617 IS 20 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Lunca Cetăţuii com. Ciurea, sat Lunca Cetăţuii IS20

  618 IS 21 Grădiniță Grădiniţa cu Program Normal nr. 11 Iaşi Iasi IS21

  619 IS 22 Grădiniță Grădiniţa Junior Şcoala cu clasele I-IV Junior Iaşi Iasi IS22

  620 IS 23 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit nr. 21 Iaşi Iasi IS23

  621 IS 24 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit nr. 22 Iaşi Iasi IS24

  622 IS 25 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit nr. 3 Iaşi Iasi IS25

  623 IS 26 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit nr. 8 Iaşi Iasi IS26

  624 IS 27 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit nr. 9 Iaşi Iasi IS27

  625 IS 28 GRS Grup Şcolar Tehnic de Transporturi Căi Ferate Iaşi Iasi IS28

  626 IS 29 GRS Grupul Şcolar Preuniversitar "Prof. Dr. Petre Brânzei" Iaşi Iasi IS29

  627 IS 30 Liceal Colegiul Naţional "Mihail Sadoveanu" Paşcani Paşcani IS30

 • 29

  628 IS 31 Liceal Colegiul Naţional “Garabet Ibrăileanu" Iaşi Iasi IS31

  629 IS 32 Liceal Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi" Iaşi Iasi IS32

  630 IS 33 Liceal Liceul Teoretic “Lascăr Rosetti" Răducăneni com. Răducăneni IS33

  631 IS 34 Liceal Liceul Teoretic “Miron Costin" Iaşi Iasi IS34

  632 IS 35 Liceal Liceul Teoretic Bogdan Vodă Hălăuceşti com. Hălăuceşti IS35

  633 IS 36 Liceal - ciclul inferior Şcoala de Arte şi Meserii “Ionel Teodoreanu" Victoria com. Victoria IS36

  634 IS 37 Liceal - ciclul inferior Şcoala de Arte şi Meserii Cotnari com. Cotnari IS37

  635 IS 38 Liceal - ciclul inferior Şcoala de Arte şi Meserii Tătăruşi com. Tătăruşi IS38

  636 IS 39 Liceal - ciclul inferior Şcoala de Arte şi Meserii Ţibana com. Ţibana IS39

  637 MH 01 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Corcova, Școala cu clasele I-IV Cordun structură a Școlii cu clasele I-VIII Corcova Corcova, Cordun MH01

  638 MH 02 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Gârla Mare Gârla Mare MH02

  639 MH 03 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Husnicioara Husnicioara MH03

  640 MH 04 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Ilovăț Ilovăț MH04

  641 MH 05 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Șimian Șimian MH05

  642 MH 06 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Izvorul Bârzii Izvorul Bârzii MH06

  643 MH 07 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Malovăț Malovăț MH07

  644 MH 08 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII nr. 1 "Dimitrie Grecescu" Drobeta Turnu Severin MH08

  645 MH 09 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII nr. 14 Drobeta Turnu Severin MH09

  646 MH 10 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII nr. 7 "Teodor Costescu" Drobeta Turnu Severin MH10

  647 MH 11 Grădiniță Grădinița cu Program Normal Nr. 7 Drobeta Turnu Severin MH11

  648 MH 12 Grădiniță Grădinița Nr. 20 Drobeta Turnu Severin MH12

  649 MH 13 Liceal Colegiul Tehnic "Decebal" Drobeta Turnu Severin MH13

  650 MH 14 Liceal Colegiul Tehnic "Domnul Tudor" Drobeta Turnu Severin MH14

  651 MH 15 Liceal Liceul de Artă "I. St. Paulian" Drobeta Turnu Severin MH15

  652 MH 16 Postliceal Școala Postliceală Sanitară "Gheorghe Țițeica" Drobeta Turnu Severin Drobeta Turnu Severin MH16

  653 MM 01 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Cicîrlău MM01

  654 MM 02 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Copalnic Mănăştiur MM02

  655 MM 03 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Groşi MM03

  656 MM 04 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII „GEORGE COSBUC‟, SIGHETU MARMATIEI, MM04

  657 MM 05 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII ARDUSAT, MARAMURES Ardusad MM05

 • 30

  658 MM 06 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Ion Creangă Borşa MM06

  659 MM 07 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII nr.1 Strîmtura MM07

  660 MM 08 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII NR.1 , MOISEI, MARAMURES Moisei MM08

  661 MM 09 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII NR.1 , SEINI, MARAMURES Seini MM09

  662 MM 10 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII NR.18, Baia Mare MM10

  663 MM 11 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Remetea Chioarului, MARAMURES Remetea Chioarului, MM11

  664 MM 12 Școală cu clasele I-VIII Scoala cu Clasele I-VIII "Vasile Alecsandri", Baia Mare Baia Mare MM12

  665 MM 13 Școală cu clasele I-VIII Scoala cu Clasele I-VIII "Nichita Stanescu", Baia Mare Baia Mare MM13

  666 MM 14 Școală cu clasele I-VIII Scoala cu Clasele I-VIII "Nicolae Iorga", Baia Mare Baia Mare MM14

  667 MM 15 Școală cu clasele I-VIII Scoala cu Clasele I-VIII "Dr. Victor Babes", Baia Mare Baia Mare MM15

  668 MM 16 Școală cu clasele I-VIII Scoala cu Clasele I-VIII "Alexandru Ioan Cuza", Baia Mare Baia Mare MM16

  669 MM 17 Școală cu clasele I-VIII Scoala cu Clasele I-VIII "Avram Iancu", Baia Mare Baia Mare MM17

  670 MM 18 Școală cu clasele I-VIII Scoala cu Clasele I-VIII, Sacalaseni Sacalaseni nr 69, MM18

  671 MM 19 Școală cu clasele I-VIII Scoala cu clasele I-VIII Coltau Coltau MM19

  672 MM 20 Grădiniță Grădiniţa cu program normal nr. 26 Baia Mare Baia Mare MM20

  673 MM 21 Grădiniță Grădiniţa cu program prelungit nr. 27 Baia Mare Baia Mare MM21

  674 MM 22 Grădiniță Grădiniţa cu program prelungit nr. 28 Baia Mare Baia Mare MM22

  675 MM 23 Grădiniță Grădiniţa cu program prelungit nr. 12 Sighetu Marmaţiei Sighetu Marmaţiei MM23

  676 MM 24 Grădiniță Grădiniţa cu program prelungit nr.1 Şomcuta Mare Somcuta Mare MM24

  677 MM 25 Grădiniță Grădiniţa „Genesis” Comuna Recea, Sat Săsar, MM25

  678 MM 26 Liceal Colegiul Economic “Nicolae Titulescu" Baia Mare MM26

  679 MM 27 Liceal Colegiul Naţional "Dragos Voda" Sighetu Marmatiei MM27

  680 MM 28 Liceal Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai" Baia Mare MM28

  681 MM 29 Liceal Colegiul Naţional "Vasile Lucaciu" Baia Mare MM29

  682 MM 30 Liceal LICEUL "GEORGE POP DE BĂSEŞTI" SIGHETU MARMATIEI MM30

  683 MM 31 Liceal LICEUL TEORETIC “ IOAN BUTEANU" SOMCUTA MARE MM31

  684 MM 32 Liceal Liceul Teoretic “Emil Racoviţă" Baia Mare MM32

  685 MM 33 Liceal LICEUL TEORETIC NEMETH LASZLO Baia Mare MM33

  686 MM 34 Liceal Liceul Teoretic "Bogdan Voda", Viseu de Sus Viseu de Sus MM34

  687 MM 35 Liceal - ciclul inferior Scoala de Arte si Meserii, Poienile de sub Munte Poienile de sub Munte, nr 1406/2 MM35

 • 31

  688 MM 36 Liceal - ciclul inferior Scoala de Arte si Meserii, Sapanta Sapanta, nr 513 MM36

  689 MM 37 Liceal - ciclul inferior Scoala de Arte si Meserii Nr. 4, Viseu de Sus Viseu de Sus MM37

  690 MM 38 Postliceal Școala Postliceală Sanitară "Henri Coanda" Baia Mare MM38

  691 MM 39 Postliceal Şcoala Postliceală Sanitară "CAROL DAVILA" Baia Mare MM39

  692 MS 01 Școală cu clasele I-VIII Școala Generală Gurghiu MS01

  693 MS 02 Școală cu clasele I-VIII Școala Generală "Radu Popa'' Sighișoara , Mureş Sighișoara MS02

  694 MS 03 Școală cu clasele I-VIII Școala Generală "S. Illyés Lajos", Sovata Sovata MS03

  695 MS 04 Școală cu clasele I-VIII Școala Generală "Tholdalagi Mihaly" Corunca MS04

  696 MS 05 Școală cu clasele I-VIII Gimnaziul "Al. Ceusianu" Reghin MS05

  697 MS 06 Școală cu clasele I-VIII Gimnaziul "Europa" Tg. Mures MS06

  698 MS 07 Școală cu clasele I-VIII Gimnaziul "F. Bogdan" Reghin Reghin MS07

  699 MS 08 Școală cu clasele I-VIII Gimnaziul "Fr. Schiller" Tg. Mureș, Mureş Tg. Mureș, Mureş Tg. Mures MS08

  700 MS 09 Școală cu clasele I-VIII Gimnaziul "George Coșbuc" Tg. Mures MS09

  701 MS 10 Școală cu clasele I-VIII Gimnaziul "Liviu Rebreanu" Tg. Mureș, Mureş Tg. Mures MS10

  702 MS 11 Școală cu clasele I-VIII Gimnaziul "Nicolae Bălcescu" Tg. Mureş Tg. Mures MS11

  703 MS 12 Școală cu clasele I-VIII Gimnaziul "Romulus Guga" Tg. Mureș, Mureş Tg. Mures MS12

  704 MS 13 Școală cu clasele I-VIII Gimnaziul "Vasile Moldovan" Târnăveni MS13

  705 MS 14 Școală cu clasele I-VIII Gimnaziul de Stat "Mihai Viteazul"Tg. Mureş Tg. Mures MS14

  706 MS 15 Școală cu clasele I-VIII Gimnaziul de Stat "Zaharia Boiu" Sighişoara Sighişoara MS15

  707 MS 16 Școală cu clasele I-VIII Şcoala Generală Clasele I-VIII Miercurea Nirajului Miercurea Nirajului MS16

  708 MS 17 Școală cu clasele I-VIII Şcoala Generală Iernut Iernut MS17

  709 MS 18 Grădiniță Grădinița "Albinuta" Tg Mures Tg. Mures MS18

  710 MS 19 Grădiniță Grădinița "Pinochio" Sighisoara Sighisoara MS19

  711 MS 20 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit "Licurici" Tg. Mures MS20

  712 MS 21 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit nr.1 "Voinicel'' Reghin MS21

  713 MS 22 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit nr.10 Tg Mures Tg. Mures MS22

  714 MS 23 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit nr.12 Tg Mures Tg. Mures MS23

  715 MS 24 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit nr.2 Sighisoara Sighisoara MS24

  716 MS 25 Grădiniță Grădinița PP "Rândunica" Tg. Mures MS25

  717 MS 26 Liceal Colegiul Național "Al. Papiu Ilarian." Tîrgu-Mureș MS26

 • 32

  718 MS 27 Liceal Colegiul Național "Unirea." Tîrgu-Mureș MS27

  719 MS 28 Liceal Colegiul Tehnic Târnăveni Târnăveni MS28

  720 MS 29 Liceal Liceul Pedagogic "Mihai Eminescu" Tg. Mureş Tg. Mures MS29

  721 MS 30 Liceal Liceul Teoretic "Bolyai Farkas" Tîrgu-Mureș MS30

  722 MS 31 Liceal Liceul Teoretic "Eugen Nicoară" Reghin MS31

  723 MS 32 Liceal Liceul Teoretic "Joseph Haltrich" Sighișoara MS32

  724 NT 01 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Piatra Neamţ NT01

  725 NT 02 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII “Daniela Cuciuc" Piatra Neamt Piatra Neamţ NT02

  726 NT 03 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Gircina Gircina NT03

  727 NT 04 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Grumazesti Grumazesti NT04

  728 NT 05 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Moldoveni Moldoveni NT05

  729 NT 06 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Nr. 2 Tg. Neamt Tg. Neamţ NT06

  730 NT 07 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Nr. 3 Piatra Neamt ( Grădinița cu Program Normal , Grădinița cu Program Prelungit ) Piatra Neamţ NT07

  731 NT 08 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Nr. 5 Piatra Neamt Piatra Neamţ NT08

  732 NT 09 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Nr. 5 Roman Roman NT09

  733 NT 10 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Nr. 8 Piatra Neamt Piatra Neamţ NT10

  734 NT 11 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Nr. 8 Roman Roman NT11

  735 NT 12 Liceal Colegiul National de Informatica Piatra Neamt Piatra Neamţ NT12

  736 NT 13 Liceal Colegiul Tehnic “Gheorghe Cartianu" Piatra Neamt Piatra Neamţ NT13

  737 NT 14 Liceal Colegiul Tehnic “Miron Costin" Roman Roman NT14

  738 NT 15 Liceal Liceul Economic “Vasile Conta" Tirgu Neamt Tg. Neamţ NT15

  739 NT 16 Liceal Liceul Particular “Aurora Ouatu" Piatra Neamţ Piatra Neamţ NT16

  740 NT 17 Liceal - ciclul inferior Școala de Arte si Meserii Adjudeni - Tamaseni Adjudeni-Tamaseni NT17

  741 NT 18 Liceal - ciclul inferior Școala de Arte si Meserii Pingarati Pingarati NT18

  742 NT 19 Liceal - ciclul inferior Școala de Arte si Meserii Tarcau Tarcau NT19

  743 NT 20 Liceal - ciclul inferior Școala de Arte si Meserii Valea Ursului Valea Ursului, NT20

  744 NT 21 Liceal - ciclul inferior Școala de Arte si Meserii"Ion Creanga" Pipirig Pipirig NT21

  745 NT 22 Postliceal Școala Postliceală Sanitară Piatra Neamt Piatra Neamţ NT22

  746 OT 01 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII "Eugen Ionescu" Slatina OT01

  747 OT 02 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Bârza Bârza OT02

 • 33

  748 OT 03 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII George Poboran Slatina OT03

  749 OT 04 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Gh. Magheru Caracal OT04

  750 OT 05 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Giuvărăști Giuvărăști OT05

  751 OT 06 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Izbiceni Izbiceni OT06

  752 OT 07 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Leleasca Leleasca OT07

  753 OT 08 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Mihail Drumeș Balș OT08

  754 OT 09 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Nicolae Titulescu Caracal OT09

  755 OT 10 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Nr 1 Slatina OT10

  756 OT 11 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Nr.3 Slatina OT11

  757 OT 12 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Optaşi Optași-Măgura OT12

  758 OT 13 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Scorniceşti Scorniceşti OT13

  759 OT 14 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Studina Studina OT14

  760 OT 15 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Ștefan Protopopescu Slatina OT15

  761 OT 16 Școală cu clasele I-VIII Școala cu clasele I-VIII Virgil Mazilescu Corabia OT16

  762 OT 17 Grădiniță Grădinița cu Program Normal Dumbrava Minunată Drăgănești-Olt OT17

  763 OT 18 Grădiniță Grădinița cu Program Prelungit Ion Creangă Slatina OT18

  764 OT 19 Grădiniță Grădinița cu Program Pr


Recommended