Transcript
Page 1: ค่มูือกำรใช้เครื่องผลิตออกซิเจน¸„ู่มือ Jay-5Q.pdf · รุ่น: jay-5 ข้อส ำคัญ: กรณุำอ่ำนและทำควำมเข้ำใจข้อมูลทัง้หมดที่อยู่ในค่มูือ

รน: JAY-5

ขอส ำคญ: กรณำอำนและท ำควำมเขำใจขอมลทงหมดทอยในคมอฉบบนกอนจะใชงำนเครองสรำงออกซนเจนของคณ!

คมอกำรใชเครองผลตออกซเจน

Page 2: ค่มูือกำรใช้เครื่องผลิตออกซิเจน¸„ู่มือ Jay-5Q.pdf · รุ่น: jay-5 ข้อส ำคัญ: กรณุำอ่ำนและทำควำมเข้ำใจข้อมูลทัง้หมดที่อยู่ในค่มูือ

2 / 25

สำรบญ

1. ค ำน ำ………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 3

2. สญลกษณกำรใชงำน.....………………………………………………………………………………………………………………... 4

3. ขอควรระวงดำนควำมปลอดภย……………………………………………………….……………………...………….………… 5

4. ขอมลผลตภณฑเบองตน…………………………………………………………………………………………………..………….. 7

5. ขอจ ำกดใชงำน…………..……………………………………………………………………………………………………..………… 7

6. กำรประยกตใชงำน…………………………………………………………………………….………………………………………… 8

7. คำทำงเทคนค……………………………………………………………………………………………………………………………… 8

8. โครงสรำงและคณสมบต……………………………………………………………………………………………………………….. 9

9. วธกำรใชงำน………...…………………………………………………………………………………………………………………..… 11

10. กำรแจงเตอนและอปกรณควำมปลอดภย………………….....………………………………………………………………… 15

11. กำรบ ำรงรกษำ…………………………………………………………………………………………………………………………… 16

12. กำรแกปญหำเบองตน…………………………………………………………………………………………………..…………….. 19

13. กำรเทยบเคยงคำทำงแมเหลกไฟฟำ (EMC) …………………………..……………………………………………………….. 21

14. อปกรณเพมเตม……………………………………………….………………………………………………………………………… 24

15. กำรขนสงและกำรเกบรกษำ…………………………………………………………………………………………………………. 25

16. กำรรบประกนคณภำพ……………………………………………………...………………………………………........ ………….. 25

17. ชองทำงกำรตดตอ………………………………………....…………………………………………………………………………… 25

Page 3: ค่มูือกำรใช้เครื่องผลิตออกซิเจน¸„ู่มือ Jay-5Q.pdf · รุ่น: jay-5 ข้อส ำคัญ: กรณุำอ่ำนและทำควำมเข้ำใจข้อมูลทัง้หมดที่อยู่ในค่มูือ

3 / 25

1. ค ำน ำ

ขอบคณทำนลกคำส ำหรบควำมไววำงใจในกำรเลอกซอผลตภณฑของเรำทำงบรษทหวงวำผลตภณฑคณภำพของเรำจะท ำใหทำนพงพอใจ

คมอฉบบนนนประกอบไปดวยหวขอ คณสมบต, ข นตอนกำรใชงำน, กำรแกปญหำเบองตนและอนๆ

เพอประสทธภำพสงสดในกำรใชงำนเครองผลตออกซเจน กรณำอำนคมออยำงละเอยดกอนใชงำน

Page 4: ค่มูือกำรใช้เครื่องผลิตออกซิเจน¸„ู่มือ Jay-5Q.pdf · รุ่น: jay-5 ข้อส ำคัญ: กรณุำอ่ำนและทำควำมเข้ำใจข้อมูลทัง้หมดที่อยู่ในค่มูือ

4 / 25

2. สญลกษณกำรใชงำน

ตำรำงดำนลำงนคอรำยกำรสญลกษณและควำมหมำยทใชกบเครองผลตออกซเจน

สญลกษณ ค ำอธบำย สญลกษณ ค ำอธบำย

ค ำเตอน – หมำยถงมอนตรำยหรอควำมไมปลอดภยทอำจกอใหเกดกำรบำดเจบไดอยำงรำยแรงหรอเสยชวต

หมำยถงผลตภณฑนไดรบกำรรบรองตำมขอก ำหนด MedicalDevicesDirective93/42/EEC โดย 0197 คอหมำยเลขของประกำศของผลตภณฑ

ระวง – หมำยถงมอนตรำยหรอควำมไมปลอดภยทอำจกอใหเกดควำมเสยหำยตอทรพยสนได

“เปด” (เปดเครอง)

ท ำตำมคมอผใช

“ปด” (ปดเครอง)

อปกรณ ระดบ II (Class II)

หมำยเลขประจ ำเครอง (ซเรยล นมเบอร)

ไดรบอนญำตใหใชภำยในประชำคมยโรป

ใหเกบแยก (ทง) ระหวำงอปกรณ

อเลกทรอนกสและอปกรณไฟฟำ

ชนสวนประยกตประเภท B

เปนไปตำมขอก ำหนดมำตรฐำน

IEC/EN 60601-1 ในกำรปองกน

ไฟฟำชอตรวมถงกระแสไฟฟำรว

ทไดรบอนญำต

กำรแปรผน, กำรปรบแตงกำรหมน

หมำยถงกำรควบคมตำงๆ เชงปรมำณได กำรคบคมปรมำณเพมหรอลดโดยกำรหมนตำมภำพของควำมกวำงของสญลกษณ

วนทผลต ~ กระแสสลบ

ผผลต

T6.3AL/

250V ชนดและคำของฟวส

Page 5: ค่มูือกำรใช้เครื่องผลิตออกซิเจน¸„ู่มือ Jay-5Q.pdf · รุ่น: jay-5 ข้อส ำคัญ: กรณุำอ่ำนและทำควำมเข้ำใจข้อมูลทัง้หมดที่อยู่ในค่มูือ

5 / 25

บบสลำยแตกหกงำย, ใชควำมระมดระวง

เกบในทแหง

ใชดำนนขนดำนบน

หำมวำงซอนเกนจ ำนวนทก ำหนด

3. ขอควรระวงดำนควำมปลอดภย

อปกรณนไมใชอปกรณเพอกำรชวยชวต และในบำงสถำนกำรณนนกำรรกษำดวยออกซเจนนนสำมำรถเปนอนตรำย ขอแนะน ำวำหำกผปวยทำนใดนนตองกำรกำรรกษำดวยออกซเจนนน ทำนควรจะท ำตำมค ำแนะน ำของแพทยในกำรเลอกระดบและระยะเวลำกำรไหลของออกซเจนทเหมำะสมกอนจะใชเครองผลตออกซเจนน

ในกรณมสญญำณแจงเตอน เครองผลตออกซเจนมกำรท ำงำนผดปกตหรอผใชรส กอดอด กรณำตดตอสอบถำมผจดจ ำหนำยเครองผลตออกซเจน และ/หรอ ท ำกำรพบแพทยโดยทนท

ใชระดบไฟฟำตำมทก ำหนดเทำนน

เครองมอนจะผลตออกซเจนทมควำมเขมขนสง และเปนกำซทตดไฟไดงำย กรณำตงเครองผลตออกซเจนนไวใหหำงจำกเปลวไฟและหำมสบบหรใกลกบตวผปวย

หำมทงสำยตอออกซเจนไวใตผำปทนอนหรอเบำะรองนง ในกรณมกำรเปดเครองโดยไมไดใชงำน เพรำะออกซเจนสำมำรถตดไฟได และสำมำรถท ำใหวสดตดไฟไดงำย

หำมใชผลตภณฑหลอลน จำรบ หรอน ำมนกบเครองผลตออกซเจนหรอบรเวณทมเครองผลตออกซเจน

ระวงอนตรำยจำกกระแสไฟฟำชอต หำกเครองยงเปดอยอยำเปดสวนทหอหมเครอง ใหชำงเทคนคทมหนำทเฉพำะหรอผขำยเครองอปกรณนเปนผเปดดภำยในเครองหรอน ำเครองไปรบบรกำรทศนยบรกำรเทำนน

ควรใชงำนเครองผลตออกซเจนอยำงระมดระวง ไมควรใหเครองเกดควำมชนและระวงน ำเขำเครอง

Page 6: ค่มูือกำรใช้เครื่องผลิตออกซิเจน¸„ู่มือ Jay-5Q.pdf · รุ่น: jay-5 ข้อส ำคัญ: กรณุำอ่ำนและทำควำมเข้ำใจข้อมูลทัง้หมดที่อยู่ในค่มูือ

6 / 25

เครองผลตออกซเจนควรตดตงอยในสถำนทปลอดฝ นและกำซพษทเปนอนตรำยตอรำงกำย

ไมควรตดตงเครองผลตออกซเจนไวในบรเวณอบลมหรออำกำศถำยเทไมด

อยำวำงสงของใดๆ ไวบนเครองผลตออกซเจน

ควรตดตงเครองผลตออกซเจนไวบนพนผวทแขง สมมำตรและเปนระนำบเสมอ ไมควรตดตงไวบนพนผวทมควำมออนตว หรอลำดเอยงเชน เตยงหรอโซฟำอนเปนเหตทสำมำรถท ำใหเครองลมได

หำมตงเครองผลตออกซเจนทงไวล ำพงโดยไมมใครเฝำดในกรณทเครองเปดใชงำนเเลว

ควรดใหแนใจวำเครองผลตออกซเจนนนระบำยควำมรอนไดตำมปกต เพอหลกเลยงควำมรอนสะสมในเครองทสงเกน

ใชเวลำ 5 นำทในกำรอนเครองของเครองผลตออกซเจนเพอใหเครองท ำงำนไดอยำงปกต

*หมำยเหต* หำกไมมออกซเจนออกมำใหตรวจสอบลกบอลในมำตรวดกำรไหลวำยงมอำกำศไหลอยหรอไม จำกนนน ำปลำยทอออกซเจนไปใสไวในแกวทมน ำ หำกมฟองอำกำศแสดงวำเครองผลตออกซเจนยงคงท ำงำนอย หำกไมปรำกฏฟองอำกำศ แนะน ำใหปดเครองผลตออกซเจนและไปดในหวขอกำรแกปญหำเบองตน (12)

กำรรบกวนจำกคลนวทย

อปกรณอเลกทรอนกสสวนใหญนนไดรบผลกระทบจำก กำรรบกวนจำกคลนวทย (Radio Frequency Interference, RFI) เมอมกำรรบกวนจำกแมเหลกไฟฟำทรนแรงนน จอแอลซดอำจจะไดรบผลกระทบบำงเลกนอย แตเครองผลตออกซเจนกจะยงคงท ำงำนได ขอใหระมดระวงไวเสมอหำกตองใชเครองมอสอสำรไรสำยในบรเวณทตงเครองผลตออกซเจนอย

Page 7: ค่มูือกำรใช้เครื่องผลิตออกซิเจน¸„ู่มือ Jay-5Q.pdf · รุ่น: jay-5 ข้อส ำคัญ: กรณุำอ่ำนและทำควำมเข้ำใจข้อมูลทัง้หมดที่อยู่ในค่มูือ

7 / 25

ขอก ำหนดดำนกำรปกปองสงแวดลอม

วสดทใชในระบบของเครองนนไมกอใหเกดอนตรำยตอสงแวดลอม วสดทใชเปนบรรจภณฑนนเปนวสดรไซเคลได และจะตองทงใหถกตำมขอบงคบของทองถนทบรรจภณฑนนไดรบกำรเปด ทอออกซเจนทใชตอกบจมกนนท ำมำจำกพวซระดบเครองมอแพทยและหำกจะทงขอใหทรำบวำวสดนนไมสำมำรถยอยสบำยไดในธรรมชำต ดงนนมนจะกอมลพษได วสดอนๆ ของเครองนนอำจกอมลพษกบสงแวดลอมได โดยตองเกบทงตำมกฎหมำยและขอบงคบของทองถนทก ำหนดเทำนน

4. ขอมลผลตภณฑเบองตน

เครองผลตออกซเจนรน JAY นนเปนอปกรณทสกดอำออกซเจนมำจำกอำกำศในบรรยำกำศ โดยปกตแลวมนจะเปนเครองแยกโมเลกล (ซโอไลทสงเครำะห) โดยใชไฟฟำ ทใชแยกไนโตรเจนออกจำกอำกำศ โดยเครองนสำมำรถประยกตใชไดอยำงแพรหลำยในโรงพยำบำลไดในหลำยระดบ หลำยแผนกคลนก ศนยสขภำพและใชในกำรพยำบำลผปวยในครอบครว, ดแลสขภำพครอบครวหรอคนชรำ, นกเรยน, ฯลฯ โดยเครองผลตออกซเจนนสำมำรถใชไดกบผปวย 1-2 คนไดพรอมกนโดยจะสรำงออกซเจนใหไหลออกไปอยำงสม ำเสมอ, ปลอดภยและมนใจได รวมทงยงมคำใชจำยทต ำและสำมำรถปรบอตรำกำรไหลได เครองผลตออกซเจนนมเปำหมำยส ำคญคอ กำรผอนคลำยตำนควำมเหนอยลำ ตำนควำมชรำและมชวตอยำงทวำงแผนไวได โดยอำยกำรใชงำนของเครองนนอยทประมำณ 20,000 ชวโมงหรอ 5 ป แลวแตวำสงใดจะมำถงกอน

5. ขอจ ำกดกำรใชงำน

อณหภมภำยนอก: 10°C – 40°C

ควำมชนสมพทธ: 30%-85%

ควำมดนอำกำศ: 700 hPa-1060 hPa

ควำมสง: ไดถง 2286 เมตรโดยไมมขอบกพรอง; ปรกษำผขำยอปกรณนไดหำกตองกำรขอมลเพมเตมในกำรใชทควำมสง 2286 เมตร ถง 4000 เมตร

โดยรอบนนจะตองไมมกำซทกดกรอนหรอสนำมแมเหลกทรนแรงอย

Page 8: ค่มูือกำรใช้เครื่องผลิตออกซิเจน¸„ู่มือ Jay-5Q.pdf · รุ่น: jay-5 ข้อส ำคัญ: กรณุำอ่ำนและทำควำมเข้ำใจข้อมูลทัง้หมดที่อยู่ในค่มูือ

8 / 25

6. กำรประยกตใชงำน

ส ำหรบใชทำงกำรแพทย:

ออกซเจนทใชทำงกำรแพทยทไดจำกเครองผลตออกซเจนนมประโยชนในกำรรกษำโรคหรอหวใจและระบบไหลเวยนโลหต, ระบบทำงเดนหำยใจแบบเรอรง, สมองและเสนโลหต, วณโรคปอดเรอรง, และอำกำรขำดออกซเจนอนๆ , ฯลฯ

ส ำหรบกำรดแลสขภำพ:

ออกซเจนทใชทำงกำรแพทยนสำมำรถใชไดส ำหรบนกกฬำหรอผทใชสมองท ำงำนมำกๆ , ฯลฯ ในกำรก ำจดควำมเมอยลำและยงเหมำะสมส ำหรบสถำนททดแลสขภำพ, สถำนพกฟน, คำยทหำรพยำบำลและโรงแรมหรอสถำนทอนๆ ทตองกำรออกซเจน

7. คำทำงเทคนค

รน JAY-3 Jay-5 ก ำลงไฟ (VA) 200 300

ควำมตำงศกยไฟฟำทใช (V/Hz) AC230/50 กำรไหลของออกซเจน (L/min) 0.5-3 0.5-5 ควำมเขมขนของออกซเจน (%) 93%±3%

แรงดนขำออก (Mpa) 0.04—0.07

แจงเตอนเมอ ก ำลงไฟตก, แรงดนมำกหรอนอยเกนไป หรอเลอกไดเพมเตม: อณหภม, ควำมบรสทธต ำเกนไป, เตอนใหบ ำรงรกษำหลงจำกกำรใชงำนไป 3000 ชวโมง

ระดบเสยง (dB(A)) ≤40 ≤43 หนำจอ LCD เวลำทใชงำนสะสม, เวลำปจจบน, เวลำทใช

หนำจอ LCD ใหญ (ตวเลอก)

เปลยนเวลำ, แรงดนดจตอล (แมนย ำระดบ 0.001MPa), เวลำทใชสะสม (ตงแต 0-99999 ชวโมง) เวลำปจจบน (แมนย ำระดบ 1 นำท) เวลำทต งไว (แมนย ำระดบ 1 นำท) ตวเลอกอน: อณหภมเปนดจตอล (แมนย ำระดบ 0.1) ควำมบรสทธดจตอล ตวเตอนกำรบ ำรงรกษำ ควำมอมตวของออกซเจน SpO2 ดจตอล (แมนย ำระดบ 1%)

Page 9: ค่มูือกำรใช้เครื่องผลิตออกซิเจน¸„ู่มือ Jay-5Q.pdf · รุ่น: jay-5 ข้อส ำคัญ: กรณุำอ่ำนและทำควำมเข้ำใจข้อมูลทัง้หมดที่อยู่ในค่มูือ

9 / 25

หมวดหมทำงไฟฟำ คลำส II ไทป B น ำหนกสทธ (กก.) 14 16

อนภำคอะตอมไมเซชน (ตวเลอก) ≤ 5 µ ทถง 90% เฉพำะชนดทเปนอะตอมไมเซชน

แจงเตอนควำมบรสทธต ำ (ตวเลอก)

เมอควำมบรสทธของออกซเจนนน ≥ 85% จะขนไฟสน ำเงน เมอควำมบรสทธของออกซเจนนน ≤ 85% จะขนไฟสแดง ซงหมำยควำมวำมควำมบรสทธต ำ ควำมแมนย ำ ±3%

ตววดควำมอมตวของออกซเจนและชพจร (ตวเลอก)

ตววดควำมอมตวของออกซเจนและชพจรจะถกตดตงกบเครองผลตออกซเจนเพอวดควำมอมตวของออกซเจนบนหนำจอ LCD

ฟวส T5AL/250V T5AL/250V

8. โครงสรำงและคณสมบต

รปท 1 รปท 2

Page 10: ค่มูือกำรใช้เครื่องผลิตออกซิเจน¸„ู่มือ Jay-5Q.pdf · รุ่น: jay-5 ข้อส ำคัญ: กรณุำอ่ำนและทำควำมเข้ำใจข้อมูลทัง้หมดที่อยู่ในค่มูือ

10 / 25

8.1 ไฟสถำนะ

มไฟแจงสถำนะอย 6 ดวงและแสดงสถำนะของเครองผลตออกซเจนดงน:

ก. P.O. แจงเตอนก ำลงไฟฟำเขำ (ไฟสเขยว)

ข. P.F. แจงเตอนก ำลงไฟฟำลมเหลว (ไฟสแดง)

ค. L.P. แจงเตอนแรงดนต ำ (ไฟสเหลอง)

ง. H.P./H.T. แรงดนสง/อณหภมสงเกนไป (ไฟสแดง)

จ. H.O2 ควำมบรสทธของออกซเจนนน ≥ 85% (ไฟสน ำเงน) (ควำมแมนย ำ ±3%)

ฉ. L.O2 ควำมบรสทธของออกซเจนนน ≤ 85% (ไฟแดง) (ควำมแมนย ำ ±3%)

8.2 สวตชไฟ

8.3 มเตอรแสดงกำรไหลของออกซเจน

ต ำแหนงของมเตอรทลอยอยนนแสดงวำกำรไหลออกของออกซเจนนนเปนเทำไหร (L/min)

8.4 ลกบดสวตชเลอกกำรไหลของออกซเจน

เปนลกบดทควบคมและปรบกำรไหลขำออกของออกซเจน

อยำปรบสวตชเยอะเกนไปมฉะนนมนจะกอควำมเสยหำยใหกบแกนวำลวไดงำย กำรหมนไปทวนเขมนำฬกำจะเปนกำรเปด ตำมเขมจะเปนกำรปด

8.5 ทำงออกส ำหรบอะตอมไมเซชน (ตวเลอก)

8.6 ตวกรองอำกำศทเขำ

เมอตองเปลยนนน ดทสวนท 11.2 ทหนำ 15

8.7 ทเกบของ

ใชเพอเกบสำยออกซเจน

8.8 หนำจอ LCD (Liquid crystal display)

ก. หนำจอสำมำรถแสดงบำงสถำนะระหวำงกำรท ำงำนของเครองผลตออกซเจนได ใหดทสวนท 7 ในหนำ 9

ข. เมอเรมใชเครองผลตออกซเจน หนำจอจะมไฟตดและจะกลบสสถำนะรกษำหนำจอใน 15 นำทแตหำกคณกดทป มขวำแลวหนำจอจะมไฟตดขนอกครง

8.9 ป มตงเวลำ

ป มสองป มนนใชเพอปรบเวลำ และกำรกดป มดำนซำย (ᴧ) แตละครงนนจะเพมเวลำขน 10 นำท โดยเวลำสงสดคอ 40 ชวโมง และกำรกดป มขวำ (V) นนจะลดเวลำลง 10 นำท เมอกดป มขวำ (V) ไปจนเวลำเปน “0” แลวเครองจะปดโดยอตโนมต

Page 11: ค่มูือกำรใช้เครื่องผลิตออกซิเจน¸„ู่มือ Jay-5Q.pdf · รุ่น: jay-5 ข้อส ำคัญ: กรณุำอ่ำนและทำควำมเข้ำใจข้อมูลทัง้หมดที่อยู่ในค่มูือ

11 / 25

8.10 เครองสรำงควำมชน

เครองสรำงควำมชนนนมขนเพอใหควำมชนกบออกซเจนและปองกนเยอบคอและจมกนนจะถกกระตนโดยเสมหะทแหงและออกซเจนทแหง ทท ำใหยำกทจะบวนเสมหะออกไป

8.11 ลกบดสวตชอะตอมไมเซอร (ตวเลอก)

8.12 ฉลำกคะแนน

8.13 ทำงเขำของไฟฟำ

8.14 ตวจบ

9. วธกำรใชงำน

ขอใหแนใจอยเสมอวำเครองนนวำงอยโดยทกดำนนนอยหำงอยำงนอย 30 ซม.จำกผนง, ผำ, เฟอรนเจอรหรอสงอนๆ ทกดขวำง อยำตงเครองไวในพนททแออด

อยำเปดหรอปดบอยๆ ในกำรจะเรมกำรท ำงำนของเครองหลงจำกปดไปแลว ตองรอใหนำนกวำ 5 นำท (หรอใหกำซดำนในหมดไปกอน หำกมเปดแอรคอมเพรสเซอรอยโดยมแรงดนอยเดม อำยกำรท ำงำนจะสนลง)

9.1 หำกใชเครองท ำควำมชนดวย ใหคลำยสกรของฟลำสกเกบน ำออกจำกเครองท ำควำมชนในทศทำงทวนเขมและใหรนน ำกลนเยนหรอน ำตมสกรอเยนใหอยระหวำงสเกลมำกและนอยทสด จำกนนกตอตวปดฝำขวดและตอเขำกบเครองท ำควำมชนดงทแสดงในรปท 3 และ 4 เครองท ำควำมชนนตองใชงำนอยในขอก ำหนดทวไป 93/42/EEC ของขอก ำหนดในยโรป ทเหมำะสม

Page 12: ค่มูือกำรใช้เครื่องผลิตออกซิเจน¸„ู่มือ Jay-5Q.pdf · รุ่น: jay-5 ข้อส ำคัญ: กรณุำอ่ำนและทำควำมเข้ำใจข้อมูลทัง้หมดที่อยู่ในค่มูือ

12 / 25

รปท 3 รปท 4

9.2 ตอสำยตอออกซเจนกบชองออกของตวท ำควำมชนหรอชองออกของออกซเจนจำกเครองผลตออกซเจนหำกไมตองกำรใชเครองท ำควำมชน จำกนนจดใหสำยออกซเจนอยเหนอออมหของผปวย และสอดทอเขำในรปจมกของผปวยเพอใหออกซเจนไหลเขำสรำงกำยของผปวย ควำมยำวสงสดของสำยตออกซเจนนนไมควรเกน 20 เมตร ในกรณทตองกำรใหแนใจวำอตรำกำรไหลของออกซเจนนนยงคงอยในคำทระบไวในคำทเครองสำมำรถท ำได ชวงเวลำรบออกซเจนทดทสดของกำรดแลสขภำพนนอยท 40-50 นำทตอครง เวลำทใชส ำหรบกำรรกษำทำงกำรแพทยนนจะตองเปนไปตำมทแพทยแนะน ำ ดงทแสดงในรปท 5

รปท 5

9.3 เสยบปลกเขำสเตำเสยบไฟฟำทมควำมตำงศกย (โวลต) และควำมพไฟฟำทไดระบไวในสวนท 7 (คำทำงเทคนค) ในหนำท 9 จำกนนตอสำยไฟฟำเขำกบเครองผลตออกซเจน จำกนนตงสวตช เปดปด (I/O) ไปทต ำแหนง “I” เพอเปดเครอง และจะสงเกตไดวำไฟแสดง P.O. จะตดขน (8.1a)

รปท 6

Page 13: ค่มูือกำรใช้เครื่องผลิตออกซิเจน¸„ู่มือ Jay-5Q.pdf · รุ่น: jay-5 ข้อส ำคัญ: กรณุำอ่ำนและทำควำมเข้ำใจข้อมูลทัง้หมดที่อยู่ในค่มูือ

13 / 25

9.4 ในกำรตงกำรไหลของออกซเจนเพมเตมนน ใหหมนลกบดควบคมกำรไหลของมเตอรออกซเจนไปทำงซำยหรอขวำ จนกระทงลกบอลดำนในนนมจดศนยกลำงอยทตวเลขทตองกำรใหออกซเจนนนไหล (หมนทวนเขม-เปด, ตำมเขม-ปด)

รปท 7

คำกำรไหล:

JAY-5: 10 ต ำแหนงของคำกำรไหล ตงแต 0.5-5 L/min บนมเตอรกำรไหลทแสดงในรปท 11 คำกำรไหลทมำกทสดทแนะน ำคอ 5 L/min

JAY-3: ต ำแหนงของคำกำรไหล ตงแต 0.5-5 L/min บนมเตอรกำรไหลทแสดงในรปท 11 คำกำรไหลทมำกทสดทแนะน ำคอ 3 L/min และเสนสเกลนนจะเปนสแดงระหวำง 3 L/min และ 5 L/min

จำกมำตรฐำน ISO8359 กำรไหลทไหลออกมำนนจะตองเทำกบกำรไหลทตงบนมเตอรกำรไหล ควำมแมนย ำนนจะอยท ±10% หรอ 200 ml/min แลวแตวำคำไหนจะมำกกวำ

ควำมแปรผนของคำกำรไหลทมำกทสดทแนะน ำนนไมเกน ±10% ของคำทต งไวเมอเครองนนตงคำขำออกของแรงดนเบองหลงท 7 kPa และแรงดนขำออกมำกทสดอยท 70 kPa

ควำมเขมขนของออกซเจน

- ท 2 L/min: >90%

- ท 3 L/min: 93% (±3%) (รน JAY-3)

- ท 5 L/min: >93% (±3%) (รน JAY-5)

กำรเลอกระดบออกซเจนใหตรงกบออกซเจนทแพทยสงนนส ำคญมำก เปลยนกำรเลอกระดบกำรไหลของออกซเจนเฉพำะตำมทแพทยแนะน ำเทำนน

9.5 เมอใชงำนเครองผลตออกซเจนเสรจแลว ตงสวตชปดเปด I/O ไปท “O” เพอปดเครองหำก ไมตองกำรใชงำนตอไป ใหถอดปลกไฟฟำออก ดงทแสดงในรปท 8

กำรถอดปลกไฟฟำ

Page 14: ค่มูือกำรใช้เครื่องผลิตออกซิเจน¸„ู่มือ Jay-5Q.pdf · รุ่น: jay-5 ข้อส ำคัญ: กรณุำอ่ำนและทำควำมเข้ำใจข้อมูลทัง้หมดที่อยู่ในค่มูือ

14 / 25

รปท 8

9.6 หำกผปวยตองกำรตงเวลำในกำรดมออกซเจน กรณำอำนเพมเตมทสวน 8.9 ในหนำท 10

หลกกำรท ำงำนของอะตอมไมเซชน (ตวเลอกใหใชงำน)

คณสมบตอะตอมไมเซชนของเครองผลตออกซเจนนใชเพอกำรรกษำผทปวยเปนวณโรคปอดเรอรงหรอมโรคทำงระบบทำงเดนหำยใจเรอรง หรอโรคอนๆ

กำรรกษำโดยอะตอมไมเซชนนนตองอยภำยใตค ำแนะน ำและค ำปรกษำของแพทยของคณ

กำรใชน ำกลนในกำรท ำอะตอมไมเซชนเปนเวลำไมกวนำทหลงกำรท ำงำนนนจะท ำใหเกดกำรละลำยผลกทเกดจำกสำรละลำยทใชรกษำได

ถำกำรท ำอะตอมไมเซชนนนไมท ำงำน ใหเปดฝำปดขวดดำนบนขวดและเตมน ำสะอำดในปรมำณนอยๆ หมนบอลสขำวทอยทกนขวดดวยกำซทเชอมตอไว และเลอกมมทถกตองในกำรจะไดกำรอะตอมไมเซชนทดข น

ก. เปดฝำของถวย และและเตมยำอะตอมไมเซชนทตองกำรจำกนนปดฝำ

ข. เชอมตอขอตอของทอหวฉดอะตอมไมเซชน (หนำกำก) ดวยฝำของถวย และจำกนนเชอมกบอกปลำยหนงของทออะตอมไมเซอร ดวยทอออกของอะตอมไมเซชน และเปดอะตอมไมเซอร

ค. เปดเครองผลตออกซเจน และปดโฟลวมเตอรจำกนนเตรยมท ำกำรรกษำดวยอะตอมไมเซอร

ง. ท ำควำมสะอำดอปกรณอะตอมไมเซชนตำมวธกำรใชของอปกรณอะตอมไมเซชน

Page 15: ค่มูือกำรใช้เครื่องผลิตออกซิเจน¸„ู่มือ Jay-5Q.pdf · รุ่น: jay-5 ข้อส ำคัญ: กรณุำอ่ำนและทำควำมเข้ำใจข้อมูลทัง้หมดที่อยู่ในค่มูือ

15 / 25

กำรใชเครองวดควำมอมตวของออกซเจนและวดชพจร (PULSE OXIMETER) (ตวเลอก)

1. สอดตวตอสำยวดของเครองวดควำมอมตวฯ เขำกบตวเชอมตอเครองวดบนเครองผลตออกซเจน (ดรปท 9) และหนำจอ LCD จะแสดงดงรปท 10

2. สอดนวเขำในเครองวดอยำงแนบสนท

3. คำควำมอมตว SPO2 (วดไดในชวง 35%~100% แมนย ำในชวง 70% ถง 100% ± 2 ต ำแหนง) และคำชพจร (วดไดในชวง 30 bpm~240 bpm แมนย ำ ± 2 bpm หรอ ± 2%) คำทไดจะปรำกฏบนหนำจอในไมกวนำท (ดรปท 11)

รปท 9

รปท 10 รปท 11

10. กำรแจงเตอนและอปกรณดำนควำมปลอดภย

10.1 กำรแจงเตอน

ก. กำรแจงเตอนไฟฟำลมเหลว: ในกรณทไมมฟำฟำเขำมำหรอวำเมอสำยไฟฟำนนไมไดเสยบปลกไวกบเตำรบ จะมเสยงเตอนออกมำและมไฟสแดงสวำงขน (8.1b บนหนำ 10) กำรแกปญหำนนใหดสวนท 12 ในหนำ 19

สายวดเครองวดความอมตวของออกซเจนและวดชพจร

Page 16: ค่มูือกำรใช้เครื่องผลิตออกซิเจน¸„ู่มือ Jay-5Q.pdf · รุ่น: jay-5 ข้อส ำคัญ: กรณุำอ่ำนและทำควำมเข้ำใจข้อมูลทัง้หมดที่อยู่ในค่มูือ

16 / 25

ข. กำรแจงเตอนควำมดนสงหรอต ำเกนไป: มตวตรวจจบแรงดนอยทเมนบอรดของเครองทจะตรวจสอบแรงดนของ

ระบบ เมอแรงดนนนตกลงต ำกวำ 0.1 MPa แลวจะมเสยงแจงเตอนและมไฟเตอนสเหลองสวำงขน (8.1ค บนหนำ 10) โดยเครองผลตออกซเจนจะยงคงท ำงำนตอไปอย เมอแรงดนนนสงกวำ 2.3 MPa กจะมเสยงเตอนและมไฟเตอนสแดงสวำงขน (8.1ง ในหนำ 10) โดยเครองผลตออกซเจนนนจะหยดท ำงำน กำรแกปญหำนนใหดทสวนท 12 ในหนำ 19

ค. กำรแจงเตอนควำมเขมขนของออกซเจนนอยเกนไป (OSCI): ควำมเขมขนของออกซเจนจะเพมขนไปยงระดบ

ปกตในเวลำหำนำทของกำรท ำงำนของเครอง เมอควำมบรสทธนน ≥ 85% ไฟสน ำเงน (8.1จ ในหนำ 10) จะสวำงขน และ

เมอควำมเขมขนของออกซเจนนน <85% ไฟเตอนสแดงจะสวำงขนและมเสยงเตอนดวยแสดงถงควำมบรสทธทต ำ (8.1ฉ ในหนำ 10) ดกำรแกไขปญหำในหนำ 19 หรอตดตอผขำยเพอใหกำรบรกำรในเครองมอน

ง. กำรแจงเตอนอณหภม: มตวจรวจจบอณหภมอยบนเมนบอรดเพอตรวจสอบอณหภมภำยใน เมออณหภมนนสงกวำ 50°C ในเครองผลตออกซเจน จะมเสยงเตอนพรอมไฟเตอนสแดงสวำงขน (ดไฟ H.T.) และเครองจะหยดท ำงำน กำรแกไขปญหำนนใหดสวนท 12 ในหนำ 19

10.2 อปกรณดำนควำมปลอดภย

ก. มอเตอรคอมเพรสเซอร

มกำรปองกนอณหภมสงเกนไปโดยมสวตชตดควำมรอนอยในกำรหมนของมอเตอร (145±5°C)

ข. วำลวปลอดภย

มวำลวปลอดภยอยในชองออกของคอมเพรสเซอรและตงคำไวท 2.5 ควำมดนบรรยำกำศ (250 kPa)

11. กำรบ ำรงรกษำ

ถอดสำยไฟฟำออกจำกเตำรบไฟฟำกอนทคณจะท ำควำมสะอำดเครอง

อยำใชงำนเครองผลตออกซเจนโดยไมตดตงตวกรอง หรอเมอตวกรองเปยก กำรกระท ำเชนนจะกอควำมเสยหำยใหกบเครองโดยถำวร

บนทก: หำกมขอบงคบใดของทำงรฐระบไวในกำรตดตง, กำรใหบรกำรและ/หรอกำรท ำงำนของผลตภณฑน จะตองเปนควำมรบผดชอบผใหบรกำรในกำรสงเกตและท ำตำมขอบงคบเหลำนน

บนทก: ไมอนญำตใหมกำรปรบเปลยนแกไขผลตภณฑน

Page 17: ค่มูือกำรใช้เครื่องผลิตออกซิเจน¸„ู่มือ Jay-5Q.pdf · รุ่น: jay-5 ข้อส ำคัญ: กรณุำอ่ำนและทำควำมเข้ำใจข้อมูลทัง้หมดที่อยู่ในค่มูือ

17 / 25

11.1 กำรท ำควำมสะอำดเครอง หำกถอดปลกไฟฟำออกแลว ใหท ำควำมสะอำดภำยนอกเครองดวยผำขนหนนมๆ และน ำยำท ำควำมสะอำดในครวเรอนทไมรนแรงได และจำกนนกเชดดวยผำแหง ท ำหนงหรอสองครงตอเดอน

รปท 12

11.2 กำรท ำควำมสะอำดตวกรอง นเปนขนตอนทส ำคญในกำรบ ำรงรกษำประจ ำวนในกำรท ำควำมสะอำดตวกรองอำกำศขำเขำ อยำงนอยสองครงตอเดอน

ขนตอนโดยละเอยด: น ำตวกรองอำกำศสองตวกรองออกจำกทงสองดำนของเครอง ท ำควำมสะอำดดวยน ำยำท ำควำมสะอำดในครวเรอนทไมรนแรกง และท ำควำมสะอำดตอดวยน ำสะอำดจนหมด เอำน ำสวนเกนออกและตำกใหแหงเอง จำกนนกน ำใสกลบเขำไปหลงจำกแหงแลวดงทเหนในรปท 13

รปท 13

11.3 กำรท ำควำมสะอำดตวกรองชนสอง

ขนตอนแรก เอำทอซลโคนทตอกบชองออกของออกซเจนออก จำกนนเอำตวขวดท ำควำมชนออก หมนตวกรองอำกำศในทศทำงทวนเขมนำฬกำดงรปท 14 จำกนนเอำผำตวกรองออก ท ำควำมสะอำดดวยผงซกฟอก และลำงดวยน ำสะอำด เชดออกดวยน ำ และรอใหแหงโดยอำกำศโดยธรรมชำต จำกนนกตดตงตวกรองอำกำศกลบเขำไปใหม

Page 18: ค่มูือกำรใช้เครื่องผลิตออกซิเจน¸„ู่มือ Jay-5Q.pdf · รุ่น: jay-5 ข้อส ำคัญ: กรณุำอ่ำนและทำควำมเข้ำใจข้อมูลทัง้หมดที่อยู่ในค่มูือ

18 / 25

รปท 14

11.4 กำรท ำควำมสะอำดตวท ำควำมชน (หำกแพทยสงใหใชตวท ำควำมชนดวย)

ประจ ำวน:

- เทน ำออกจำกตวเครองท ำควำมชนออกใหหมด

- ลำงตวใสน ำโดยใหน ำไหลผำน

- เตมน ำในตวควำมชนถงหนำกำกดวยน ำกลน

เปนประจ ำ:

- ฆำเชอในตวท ำควำมชนโดยแชในน ำยำฆำเชอ (โดยทวไปแลวเรำแนะน ำวำใหใชน ำทมน ำยำซกผำขำว (ไฮเตอร) ผสมอยเลกนอย)

- ลำงออกและตำกแหง

- ตรวจสอบวำฝำซลของตวท ำควำมชนนนยงอยในสภำพด

11.5 กำรท ำควำมสะอำดทอออกซเจนและตวตอจมก

ท ำตำมค ำแนะน ำของผผลต

11.6 กำรเปลยนทอฟวส

น ำตวฝำปดฟวสออก ทอยในตรงทไฟฟำเขำจำกนนน ำฟวสออกโดยใชไขควงขนำดเลก ปดฝำของฟวสคนหลงจำกเอำฟวสออกไปแลว

ฟวสอกแหงนนอยททำงเขำของสำยไฟภำยใน กำรเปลยนฟวสนนนใชวธกำรเดยวกนกบทเขยนไวดำนบน

Page 19: ค่มูือกำรใช้เครื่องผลิตออกซิเจน¸„ู่มือ Jay-5Q.pdf · รุ่น: jay-5 ข้อส ำคัญ: กรณุำอ่ำนและทำควำมเข้ำใจข้อมูลทัง้หมดที่อยู่ในค่มูือ

19 / 25

รปท 15

12. กำรแกปญหำเบองตน

หำกเครองผลตออกซเจนของคณนนท ำงำนไมเปนปกต กรณำดในตำรำงกำรแกปญหำดำนลำงส ำหรบสำเหตทเปนไปไดและแนวทำงแกไข หำกปญหำกบเครองนนยงคงอย กรณำตดตอผขำยเครองมอน

บนทก: หำกเครองนไมไดใชงำนเปนเวลำนำนระยะหนงแลว เครองจะตองท ำงำนเปนเวลำหลำยนำทกอนทกำรเจงเตอนไฟฟำลมเหลวนนจะเรมท ำงำน

ล ำดบ ปญหำ สำเหต กำรแกไข 1 ไมมกำรท ำงำนหลงจำกตอ

ปลกไฟฟำและไฟ P.F. นนยงสวำงและมเสยงเตอน

1. ไมมกำรเชอมตอระหวำงวงจรของเครองผลตออกซเจนและระบบไฟฟำ

2. วงจรของฟวสเสยหำย

3. ไมมไฟฟำเขำ

1. ตรวจสอบสวตช, ปลก, สำยไฟฟำ เชอมตอกนด

2. เปลยนฟวสและหำสำเหต

2 ไมมออกซเจนออกมำหรอมไหลออกมำนอยมำก

1. มกำรพบของทอออกซเจนภำยใน, มกำรไหลออกมำไมรำบรน

2. ตวกรองอดตน หรออำกำศเขำไมรำบรน

3. ฝำปดตวท ำควำมชนมกำรรวไหล

1. ตอทอออกซเจนอกครง

2. ท ำควำมสะอำดตวกรอง

3. เอำฝำออก หมนฝำตวท ำควำมชนออกและลองเอำนวไปอดชองออกของอำกำศดจะมเสยงออกจำกเครองท ำควำมชนหลงจำกอดประมำณ 5 วนำท (วำลวควำมปลอดภยของเครองท ำควำมชนจะเปด)

Page 20: ค่มูือกำรใช้เครื่องผลิตออกซิเจน¸„ู่มือ Jay-5Q.pdf · รุ่น: jay-5 ข้อส ำคัญ: กรณุำอ่ำนและทำควำมเข้ำใจข้อมูลทัง้หมดที่อยู่ในค่มูือ

20 / 25

3 ไมมเสยงของทอระบำยอำกำศออก

1. ตวควบคมอำกำศไมท ำงำน

2. บอรดควบคมไฟฟำไมสำมำรถท ำงำนได

1. เปลยนวำลวควบคมอำกำศใหม

2. เปลยนบอรดควบคมไฟฟำใหม

4 ทอระบำยอำกำศออกมเสยงดงเกนไป

1. ขอตอของตวลดเสยงทออำกำศนนอำจจะหลดออก

2. ตวลดเสยงเสยง

1. ตอขอตอใหด

2. เปลยนตวลดเสยง

5 เครองผลตออกซเจนท ำงำนแตไฟ L.P. นนสวำงและมเสยงแจงเตอน

ควำมดนในระบบนอยเกนไป

ตรวจสอบวงจรกำซทกวงจรโดยกำรใชน ำสบกบขอตอดวำมฟองของอำกำศรวหรอไม

6 เครองผลตออกซเจนไมท ำงำนและไฟ H.T. นนสวำงขนและมเสยงแจงเตอน

อณหภมของเครองนนสงเกนไป

1. ตรวจสอบกำรเชอมตอพดลมกบเมนบอรดวำดหรอไม

2. ปดเครองและปรกษำผขำยเครองน

7 เครองผลตออกซเจนไมท ำงำนและไฟ H.P. นนสวำงขนและมเสยงแจงเตอน

ควำมดนในระบบของเครองนนสงเกนไป

ปดเครองและปรกษำผขำยเครองน

8 เครองผลตออกซเจนท ำงำนแตไฟ L.O2. นนสวำง

ควำมเขมขนของออกซเจนนนนอยเกนไป

1. ตรวจสอบวงจรกำซทกวงจรโดยกำรใชน ำสบกบขอตอดวำมฟองของอำกำศรวหรอไม

2. ปดเครองและปรกษำผขำยเครองน

13. กำรเทยบเคยงคำทำงแมเหลกไฟฟำ (EMC)

เครอง JAY-5 นนตองกำรควำมระมดระวงเกยวกบ EMC เปนพเศษและตองตดตงในบรกำรทตำมขอก ำหนดของขอมล EMC ทไดเขยนไวในเอกสำรทแนบมำดวย;

เครองมอสอสำรวทยไรสำย นนสำมำรถสงผลตอ JAY-5 ได

สำยไฟและควำมยำวสงสดของสำยไฟ ตวน ำสญญำณและอปกรณอนๆ ทผผลต JAY-5 นนอำงวำเขำกนไดกบขอก ำหนดทตองกำร เครองมอทไมเขำสงผลตอขอก ำหนดในขอยอยนไมจ ำเปนตองท ำรำยกำรเอำไว เครองมออนๆ, ตวน ำสญญำณ และสำยไฟนนอำจจะมกำรก ำหนดคณสมบตไวเปนกำรทวไปหรอเปนกำรเฉพำะ

บนทก:

ตวน ำสญญำณและสำยไปทขำยโดยผผลตของ JAY-5 เปนอะไหลส ำหรบอปกรณภำยในนนไมจ ำเปนตองอยในรำยกำร

Page 21: ค่มูือกำรใช้เครื่องผลิตออกซิเจน¸„ู่มือ Jay-5Q.pdf · รุ่น: jay-5 ข้อส ำคัญ: กรณุำอ่ำนและทำควำมเข้ำใจข้อมูลทัง้หมดที่อยู่ในค่มูือ

21 / 25

กำรใชงำนอปกรณอนๆ ,ตวน ำสญญำณและสำยไฟนอกเหนอจำกทระบไว ยกเวนตวน ำสญญำณและสำยไฟทขำยโดยผผลตของ JAY-5 เปนอะไหลส ำหรบอปกรณภำยในนนอำจท ำใหเพมกำรปลอยกระแสหรอลดควำมตำนทำนของ JAY-5

ได

แนวทำงและค ำประกำศของผผลต - กำรปลอยแมเหลกไฟฟำ JAY-5 นนไดระบใหใชในสภำพแวดลอมทมกระแสแมเหลกไฟฟำทระบดำนลำง ลกคำหรอกำรใชงำนของ JAY-5 ควรแนใจวำใชงำนในสภำพแวดลอมดงกลำว กำรทดสอบกำรปลอย

ระดบทยอมรบ

สภำพแวดลอมทำงแมเหลกไฟฟำ - แนวทำง

กำรปลอยคลนวทย CISPR 11

กลม1 JAY-5 นนใชพลงงำนคลนวทย เฉพำะกำรท ำงำนภำยในเทำนน ดงนนกำรปลอยคลนวทย นนจะต ำมำกและไมคอยจะกอกำรรบกวนในเครองมออเลกทรอนกสทอยใกลเคยง

กำรปลอยคลนวทย CISPR 11

คลำส A JAY-5 นนเหมำะกบกำรใชงำนในทกกรณนอกจำกกำรใชงำนภำยในและอำจใชในกำรใชงำนภำยในและกำรใชงำนทเชอมตอโดยตรงกบไฟฟำสำธำรณะทมควำมตำงศกยทต ำไดทเปนไฟทใชในอำคำรในกำรใชงำนภำยใน โดยตองระวงในบำงกรณอยำงเอำใจใส ค ำเตอน: JAY-5 นออกแบบมำใหใชโดยผใหกำรดแลสขภำพเทำนน เครองมอ/ระบบนนอำจกอใหเกดกำรรบกวนทำงคลนวทยและอำจกอกวนกำรท ำงำนของเครองมอทอยใกลเคยงได อำจตองมมำตรกำรใหกำรรบกวนนนบรรเทำลงเชนยำยต ำแหนงหรอจดต ำแหนงของ JAY-5 หรอมฉำกกน

กำรปลอยฮำรโมนค IEC 61000-3-2

คลำส A

ควำมไมแนนอนของควำมตำงศกย/กำรปลอยฟลกเกอร IEC 61000-3-3

ตำมขอก ำหนด

Page 22: ค่มูือกำรใช้เครื่องผลิตออกซิเจน¸„ู่มือ Jay-5Q.pdf · รุ่น: jay-5 ข้อส ำคัญ: กรณุำอ่ำนและทำควำมเข้ำใจข้อมูลทัง้หมดที่อยู่ในค่มูือ

22 / 25

แนวทำงและค ำประกำศของผผลต – กำรตำนทำนแมเหลกไฟฟำ JAY-5 นนไดระบใหใชในสภำพแวดลอมทมกระแสแมเหลกไฟฟำทระบดำนลำง ลกคำหรอกำรใชงำนของ JAY-5 ควรแนใจวำใชงำนในสภำพแวดลอมดงกลำว กำรทดสอบกำรตำนทำน

ระดบทดสอบ IEC 60601

ระดบทยอมรบ

สภำพแวดลอมทำงแมเหลกไฟฟำ - แนวทำง

กำรปลอยไฟฟำสถต Electrostatic

Discharge (ESD)IEC61000-4-2

± 6 kV สมผส

± 8 kV อำกำศ ± 6 kV สมผส

± 8 kV อำกำศ พนควรเปนไม, คอนกรตหรอกระเบองเซรำมค หำกพนนนปดวยวสดสงเครำะหแลว ควำมชนสมพทธนนควรมอยำงนอย 30%

กำรน ำไฟฟำสถตอยำงรวดเรว/ชอต Electrical fast

transient/burst IEC61000-4-4

±2 kV ส ำหรบสำยจำกแหลงจำยไฟ

±1 kV ส ำหรบสำยเขำ/สำยออก

±2 kV ส ำหรบสำยจำกแหลงจำยไฟ

±1 kV ส ำหรบสำยเขำ/สำยออก

คณภำพของไฟฟำเมนหลกนนควรเปนดงเชนดงเชนสภำพในโรงพยำบำลหรอไฟฟำทวไป

กำรเพมอยำงรวดเรวSurge IEC61000-4-5

±1 kV ส ำหรบสำยไฟ

±2 kV ส ำหรบสำยดน

±1 kV ส ำหรบสำยไฟ

±2 kV ส ำหรบสำยดน

คณภำพของไฟฟำเมนหลกนนควรเปนดงเชนดงเชนสภำพในโรงพยำบำลหรอไฟฟำทวไป

ควำมตำงศกยตกลง, มกำรรบกรวนเปนเวลำสนและกำรแปรผนของควำมตำงศกยในแหลงทมำของกระแสไฟฟำ Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines IEC61000-4-11

<5%UT (>95%dip in UT) for 0,5 cycle 40% UT (60% dip in UT) for 5 cycles 70% UT (30% dip in UT) for 25 cycles <5% UT (>95% dip in UT) for 5s

<5%UT (>95%dip in UT) for 0,5 cycle 40% UT (60% dip in UT) for 5 cycles 70% UT (30% dip in UT) for 25 cycles <5% UT (>95% dip in UT) for 5s

คณภำพของไฟฟำเมนหลกนนควรเปนดงเชนดงเชนสภำพในโรงพยำบำลหรอไฟฟำทวไป หำกผใช JAY-5 นนตองกำรใชงำนตอไปแมวำจะมกำรรบกวนนน ขอแนะน ำวำใหใช JAY-5 โดยตอไฟฟำจำกแหลงจำยไฟทไมมกำรรบกวนหรอแบตเตอร

ควำมถกระแสไฟฟำ (50/60Hz) สนำมแมเหลก IEC61000-4-8

3 A/m ไมม

บนทก: JAY-5 นนไมไดมสวนประกอบทออนไหวตอสนำมแมเหลก อำท ธำต Hall

หรอเซนเซอรสนำมแมเหลก ดงนน EUT จงตรงตำมขอก ำหนดโดยไมตองมกำรทดสอบจรง

สนำมแมเหลกควำมถสงควรจะมระดบทไดเขยนเอำไวในสถำนทโดยทวไปหรอในสภำพแวดลอมในโรงพยำบำล

Page 23: ค่มูือกำรใช้เครื่องผลิตออกซิเจน¸„ู่มือ Jay-5Q.pdf · รุ่น: jay-5 ข้อส ำคัญ: กรณุำอ่ำนและทำควำมเข้ำใจข้อมูลทัง้หมดที่อยู่ในค่มูือ

23 / 25

แนวทำงและค ำประกำศของผผลต – กำรตำนทำนแมเหลกไฟฟำ JAY-5 นนไดระบใหใชในสภำพแวดลอมทมกระแสแมเหลกไฟฟำทระบดำนลำง ลกคำหรอกำรใชงำนของ JAY-5 ควรแนใจวำใชงำนในสภำพแวดลอมดงกลำว กำรทดสอบกำรตำนทำน

ระดบทดสอบ IEC 60601

ระดบทยอมรบ

สภำพแวดลอมทำงแมเหลกไฟฟำ - แนวทำง

กำรน ำคลนวทย Conducted RF

IEC61000-4-6 กำรแผคลนวทย Radiated RF

IEC61000-4-3

3 Vrms 150 kHz ถง 80 MHz

3V/m

80 MHz ถง 2,5GHz

3 Vrms 150 kHz

ถง 80 MHz

3V/m

80 MHz ถง 2,5GHz

เครองมอสอสำรวทยไรสำย นนสำมำรถสงผลตอ JAY-5 ได และควรจะไมอยใกลกบ JAY-5 รวมถงสำยไฟ มำกกวำ ระยะทำงทแนะน ำทค ำนวณระยะหำงจำกสมกำรทใชค ำนวณควำมถของคลนทปลอยออกมำ ระยะหำงทแนะน ำ

d =17.1P d =17.1 P 80MHz ถง 800MHz d= 33.2 P 800MHz ถง 2,5GHz เมอ P นนเปนอตรำกระแสไฟฟำสงสดทปลอยออกมำในรปหนวยวตต (W) ตำมทผลตไดเขยนไว และ d นนเปนระยะหำงทแนะน ำในหนวยเมตร (m) ควำมแรงของสนำมจำกตวกระจำยคลนวทยนนไดรบกำรก ำหนดโดยกำรส ำรวจสถำนททมแมเหลกไฟฟำก โดยควรจะนอยกวำระดบทยอมรบไดในแตละชวงของคลนควำมถข กำรรบกวนนนอำจเกดในอปกรณทมเครองหมำยนปรำกฏอย

หมำยเหต 1 ท 80 MHz และ 800 MHz ใหดทชวงควำมถทสงกวำ ทมอย หมำยเหต 2 แนวทำงนอำจไมไดใชไดกบทกสถำนกำรณ กำรน ำแมเหลกไฟฟำนนอำจถกสงผลมำจำกกำรซบและกำรสะทอนจำกอำคำร, วตถและบคคลได ก ควำมแรงสนำมจำกตวสงทอยกบทเชน สถำนฐำนส ำหรบวทย โทรศพท (ไรสำย/มอถอ) และวทยมอถอภำคพน, วทยสมครเลน, วทย AM หรอ FM และกำรกระจำยคลนโทรทศน ไมสำมำรถจะคำดเดำไดทำงทฤษฎดวยควำมแมนย ำ ในกำรประเมนสภำพแวดลอมจำกตวสงคลนวทยทอยกบทเหลำนและกำรส ำรวจสถำนทแมเหลกไฟฟำนนควรน ำมำพจำรณำดวย ถำกำรวดควำมแรงสนำมทสถำนททใชงำน JAY-5 นนมคำเกดคำทยอมรบไดในตำรำงดำนบนแลว JAY-5 ควรจะถกตรวจสอบวำมกำรท ำงำนเปนปกตหรอไม หำกพบวำมกำรท ำงำนทผดปกต ควรมมำตรกำรเพมเตมเชนกำรยำยหรอจดแนวของเครอง JAY-5 ใหม ข ในควำมถชวง 150 kHz ถง 80 MHz นน ควำมแรงสนำมควรนอยกวำ 3 V/m

Page 24: ค่มูือกำรใช้เครื่องผลิตออกซิเจน¸„ู่มือ Jay-5Q.pdf · รุ่น: jay-5 ข้อส ำคัญ: กรณุำอ่ำนและทำควำมเข้ำใจข้อมูลทัง้หมดที่อยู่ในค่มูือ

24 / 25

ระยะหำงทแนะน ำระหวำงอปกรณสอสำรคลนวทยไรสำยและเครอง JAY-5

JAY-5 นนไดระบใหใชในสภำพแวดลอมทมกระแสแมเหลกไฟฟำทกำรรบกวนของคลนวทยนนไดรบกำรควบคม ลกคำหรอผใชของ JAY-5 สำมำรถปองกนกำรรบกวนนไดโดยกำรจดเครองนนอยหำงจำกเครองสงคลนวทยนนเปนระยะหำงมำกกวำระยะหำงทแนะน ำในตำรำงดำนลำง ซงเขยนไวตำมควำมแรงของเครองมอสอสำรนนๆ ก ำลงสงสดของเครองสงสญญำณ (วตต)

ระยะหำงทแนะน ำตำมควำมถของเครองสงสญญำณ (เมตร) 150 kHz ถง 80 MHz

d= 17.1P

80 MHz ถง 800 MHz

d= 17.1P

800 MHz ถง 2,5 GHz

d= 17.1P 0.01 0.12 0.12 0.07 0.1 0.37 0.37 0.22 1 1.17 1.17 0.70 10 3.69 3.69 2.21 100 11.67 11.67 7.00

ส ำหรบเครองสงทมก ำลงสงสดของเครองสงทไมไดเขยนไวดำนบนนน ระยะหำงทแนะน ำสำมำรถประเมนโดยใชสมกำรทใชไดกบควำมถของเครองสง โดยเมอ P นนเปนอตรำกระแสไฟฟำสงสดทปลอยออกมำในรปหนวยวตต (W) ตำมทผลตไดเขยนไว หมำยเหต 1 ท 80 MHz และ 800 MHz ระยะหำงทแนะน ำใหดทชวงควำมถทสงกวำทมอย หมำยเหต 2 แนวทำงนอำจไมไดใชไดกบทกสถำนกำรณ กำรน ำแมเหลกไฟฟำนนอำจถกสงผลมำจำกกำรซบและกำรสะทอนจำกอำคำร, วตถและบคคลได

14. อปกรณเพมเตม

เครองผลตออกซเจนนนมอปกรณเหลำนมำดวย

ตวกรองอำกำศขำเขำ (สองชน, อะไหลหมำยเลข GL-01)

ตวกรองทสอง (ชนเดยว, อะไหลหมำยเลข GL-02)

เครองนนมำพรอมกบตวกรองอำกำศขำเขำและตวกรองทสองทตดตงไวอยแลว

กรณำใชอะไหลทเขยนไวในสนนเทำนนหำกใชอะไหลอนอำจท ำใหควำมปลอดภยและประสทธภำพนนลดลงได

กรณำเลอกตวท ำควำมชนและทอออกซเจนทใชกบจมกทเหมำะสมโดยจะตอง

- ใชไดกบกำซออกซเจน

- ใชไดกบสงมชวต

- ปองกนกำรลกลำมของไฟไดตำมขอก ำหนดของ ISO 8359:1996/Amd 1:2012

Page 25: ค่มูือกำรใช้เครื่องผลิตออกซิเจน¸„ู่มือ Jay-5Q.pdf · รุ่น: jay-5 ข้อส ำคัญ: กรณุำอ่ำนและทำควำมเข้ำใจข้อมูลทัง้หมดที่อยู่ในค่มูือ

25 / 25

15. กำรขนสงและกำรเกบรกษำ

ชวงอณหภมแวดลอม: -40-55 °C

ชวงควำมชนสมพทธ: ≤95%

ชวงควำมดนอำกำศ: 700-1060 hpa

16. กำรรบประกนคณภำพ

กำรรบประกนส ำหรบตวเครองทงหมด: 15 เดอน

กำรรบประกนส ำหรบวำลวแมเหลก: 24 เดอน กำรรบประกนส ำหรบคอมเพรสเซอร: 24 เดอน

17. ชองทำงกำรตดตอ

บรษท LONGFIAN SCITECH จ ำกด

ทอย: หมำยเลข 401, ชน 4 บลอก 1 อำคำร 1 โซนคอลเลขเทค, หมำยเลข 5699 ถนนวงเวยนเหนอทสอง, บำวดง, เหอเปย, 071051, สำธำรณรฐประชำชนจน

โทรศพท: +86-0312-3169262

แฟกซ: +86-0312-3169301

โฮมเพจ: www.longfian.com

HAPPYPEOPLE Poludniowa30/2/4,04-789warszawaPoland NIP:593-134-14-09

ผแทนจ ำหนำย:____________________________

ทอย: ___________________________________

โทรศพท: ________________________________

แฟกซ: __________________________________


Recommended