Transcript
 • ภาคผนวก

  50

 • ภาคผนวก ก

  วิธีการติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง

  51

 • โปรแกรม Macromedia Flash CS3

  ขั้นตอนรายละเอียดการติดต้ังระบบ

  การติดตั้งโปรแกรม Adobe Flash CS3 Professional

  - คลิก ตัวติดตั้งโปรแกรม Adobe Flash CS3 Professional

  - หลังจากนั้นเร่ิมการติดต้ัง Adobe Flash CS3 Professional

  52

 • - ระบบจะให้เช็ค ในการติดต้ังโปรแกรมจะต้องท าการปิด firefox และ Messenger เสียก่อน

  - จากนั้นคลิกเลือก Accept

  ภาพที่ 1 แสดงการติดตั้งโปรแกรม Adobe Flash CS3 Professional

  - จากนั้นหากผู้ใช้ต้องการติดตั้งโปรแกรมใด สามารถเลือกได้ตามต้องการ แล้วเลือก Next

  53

 • - โปรแกรมจะพื้นที่ว่างของไดร์ฟต่างๆในคอมพิวเตอร์ รวมถึงพื้นที่ที่โปรแกรมต้องใช้ หาก

  เพียงพอสามารถเลือก Next ได้ แต่หาไม่มีเพียงพอจ าเป็นจะต้องจัดการหาพื้นที่ให้เพียงพอส าหรับการ

  ติดตั้ง

  ภาพที่ 2 แสดงการเช็คพื้นที่ส าหรับการติดตั้ง Adobe Flash CS3 Professional

  - หลังจากเช็คทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว เลือก Install

  54

 • 55

 • - หลังจากติดต้ังโปรแกรมเรียบร้อย เลือก Finish

  56

 • โปรแกรม Adobe Photoshop CS3

  ขั้นตอนการติดตั้ง Adobe Photoshop CS3

  1. download โปรแกรมจาก http://kitt.kvc.ac.th/download/AdobePhotoshopCS3.rar

  2.หลังจาก Download โปรแกรมเสร็จแล้ว ให้คลิกขวาที่ไฟล์

  แล้วเลือกแยกไฟล์ลงที่นี่

  57

  http://kitt.kvc.ac.th/download/AdobePhotoshopCS3.rar

 • 3. หลังจากแยกไฟล์แล้ว ให้คลิกเข้าไปใน Folder Adobe Photoshop CS3 Extended 10.01+200 Thai

  Unicode Fonts For CS3 แล้วดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล ์ADBPHSPCS3.exe

  หลังจากที่คลิกแล้วโปรแกรมจะท าการแยกไฟล์ Setup ออกมา

  4.จากนั้นหน้าต่าง Setup จะขึ้นมา อธิบายถึงลิขสิทธิ์การใช้งาน

  ให้คลิกที่ Accept

  58

 • 5. เลือก Drive ที่จะติดต้ังโปรแกรมลงไป แล้วกดที่ Next

  6. โปรแกรมจะแสดงผลว่า เราได้เลือกการติดต้ังอะไรบ้างหลังจากนั้นกด Install

  59

 • 7.รอการติดตั้ง

  8. หลังจากติดต้ังเสร็จ คลิกที่ Finish

  60

 • 9. ใส่ Serial Number หลังจากนั้นให้คลิกที่ Next

  10. หลังจากที่ใส่ Serial แล้ว จะมาถึงหน้าที่ต้อง Register ให้เลือก Register Later

  11. ติดตั้งโปรแกรมเสร็จสมบรูณ์

  61

 • ภาคผนวก ข

  เว็บไซต์สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เรื่อง การใช้งานโปรแกรม

  Microsoft office 2007

  62

 • 1. หน้าเว็บไซต์สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เร่ือง การใช้งานโปรแกรม

  Microsoft office 2007 http://elearningbc14.6te.net/home.php

  63

 • 2. หน้าสมัครสมาชิก

  หน้าสมัครสมาชิก สมาชิกท าการกรอกข้อมูลส่วยตัว และกรอกชื่อเข้าใช้งาน รหัสการเข้า

  ให้งานและท าการกดบันทึก

  64

 • 3. หน้าส าหรับผู้ดูแลระบบหรืออาจารย์

  ผู้ดูแลระบบท าการ Login เข้าสู่ระบบเพื่อนท าการเพิ่ม ลบ แก้ไข บทเรียนหรือแบบฝึกหัด

  และท าการจัดการข้อมูลภายในระบบ

  65

 • หน้าส าหรับผู้ดูแลระบบเพื่อท าการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลระบบ บทเรียน แบบทดสอบก่อน

  เรียนและหลังเรียน รวมถึงจัดการข้อมูลสมาชิก และข้อมูลอาจารย์ทั้งหมด

  66

 • ภาคผนวก ค

  บทน าเสนอโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

  67

 • 68

 • 1.1 ปัญหาและที่มาของปัญหา

  ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของคนเรามาก โดยเฉพาะเทคโนโลยี

  ทางด้านไอที ซึ่งเทคโนโลยีทางด้านไอทีดังกล่าวมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ถ้าคนเรารู้จักน ามาใช้ก็จะเกิดผลดี

  แต่ก็มีคนบางกลุ่มที่น าเอาเทคโนโลยีมาพัฒนาไปในทางที่ผิดเพี้ยนไปจากจารีดประเพณี และความถูกต้อง

  ระบบมัลติมีเดีย เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความน่าสนใจ ซึ่งประกอบด้วยภาพ เสียง วีดีทัศน์และข้อความ ผลที่

  ได้คือการสื่อความหมายที่เป็นธรรมชาติ จึงมีความเป็นไปได้อย่างมากที่จะน ามัลติมีเดียไปใช้งานต่างๆที่

  เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่จะเน้นที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ คือจะเน้นที่การค้นคว้าหา

  ความรู้ด้วยตนเองและมีความสามารถในการพัฒนาตนเองของแต่ละบุคคลนั้นแตกต่างกัน จึงมีการน า

  ระบบมัลติมีเดียมาพัฒนาในรูปแบบเคลื่อนไหว 2 มิติ ที่ถือว่าเป็นสื่อที่เหมาะสมกับสภาพการเรียนการ

  สอนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและบุคคลทั่วไป

  จากปัญหาดังกล่าว ท าให้คณะผู้จัดท ามีแนวคิดในการจัดท าสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ

  อินเทอร์เน็ตเร่ือง การใช้งานโปรแกรม Microsoft office 2007 เพื่อให้ผู้เรียนยุคใหม่สามารถศึกษาเป็น

  แนวทางปฏิบัติแล้วน าไปใช้กับการท างานหรือการเรียนได้

  1.2 วัตถุประสงค์

  เพื่อพัฒนา สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเร่ือง การใช้งานโปรแกรม Microsoft office 2007 ให้สามารถใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 1.3 ขอบเขตการด าเนินงาน โครงงานพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเร่ือง การใช้งานโปรแกรม Microsoft office 2007 ซึ่งประกอบด้วยขอบเขตการท างานทั้งหมด 4 ส่วน ดังนี ้ 1.3.1 ระบบจัดการวิชา 1.3.1.1 การใช้งานโปรแกรม Microsoft office 2007 เป็นการน าเสนอในรูปแบบสื่อประสมหรือมัลติมีเดีย 1.3.2 ระบบจัดการบทเรียน มีทั้งหมด 5 ส่วนย่อย คือ 1.3.2.1 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

  69

 • 1.3.2.1.1 การท าจดหมายเวียน 1.3.2.1.2 การท านามบัตร 1.3.2.1.3 การใช้word ท าปฏิทิน 1.3.2.1.4 การท าตารางแผนการสอน 1.3.2.1.5 การท าใบปะหน้า 1.3.2.2 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 1.3.2.2.1 การจัดรูปแบบเซลและข้อมูล 1.3.2.2.2 การจัดรูปแบบข้อมูลตัวเลข - การใส่คอมม่าและทศนิยม - เลือกรูปแบบตัวเลขส าเร็จ - จัดรูปแบบวันที่ 1.3.2.2.3 การใช้งานฟังก์ชั่น IF 1.3.2.2.4 การสร้างกราฟิกและกราฟ - การแทรกไฟล์รูปภาพ - การวาดรูปทรงส าเร็จ - แทรกภาพคลิปอาร์ต - การสร้างกราฟอย่างง่าย - การเลือกรูปภาพอย่างง่าย 1.3.2.3 การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 1.3.2.3.1 การตกแต่งสไลด์ด้วยภาพ 1.3.2.3.2 การสร้างและจัดการพรีเชนเทชั่น - การสร้างกลุ่ม Installed template - การเปลี่ยนมุมมองพรีเชนเทชั่น - การเปิดไฟล์พรีเชนเทรชั่น - การเพิ่มสไลด์แผ่นใหม่ 1.3.2.3.3 การจัดรูปแบบข้อความบนสไลด์ - การใส่สีข้อความ - การหมุนข้อความ - การหมุนกรอบข้อความ

  70

 • 1.3.2.3.3 การสั่งแสดงสไลด์โชว์ 1.3.2.4 ที่ปรึกษาโครงการ 1.3.2.5 ผู้จัดท า 1.3.3 ระบบจัดการแบบฝึกหัด 1.3.3.1 แบบฝึกหัดมีทั้งหมด 3 บท บทละ 10 ข้อ 4 ตัวเลือก สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเร่ือง การใช้งานโปรแกรม Microsoft office 2007 สามารถแบ่งสิทธิ์การท างานให้กับผู้ใช้ได้ 4 ระดับ คือ ผูใ้ช้และผู้ดูแลระบบ ดังนี้ ผู้ใช้สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft office 2007 แบ่งออกเป็น 1.3.1.1 ผู้ใช้ (User) แบ่งเป็น 3 ประเภท 1.3.1.1.1 ผู้ดูแลระบบ (Admin) - สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลจัดการวิชา - สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลจัดการบทเรียน - สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลจัดการสื่อในแต่ละบทเรียน 1.5 ขั้นตอนการด าเนินงาน 1.5.1 น าเสนอหัวข้อต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1.5.2 ศึกษาและเก็บรวมรวบข้อมูล 1.5.3 วิเคราะห์ข้อมูล 1.5.4 ออกแบบโปรแกรม 1.5.5. พัฒนาและทดสอบระบบงาน 1.5.5.1 เขียนโปรแกรม 1.5.5.2 ทดสอบย่อย 1.5.5.3 ทดสอบรวม 1.5.5.4 ทดสอบติดต้ังระบบ 1.5.6 น าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ 1.5.7 จัดท าเอกสาร

  71

 • 1.6 ตารางการปฏิบัติงาน ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน

  กิจกรรม เดือน พ.ศ. 2552-2553

  มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

  น าเสนอหัวข้อต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

  ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล

  วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน

  พัฒนาระบบ

  ทดสอบและปรับปรุงระบบ

  น าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ

  จัดท าคู่มือ 1.7 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้ 1.7.1 ผู้สอน - สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียนได้ - สร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ศึกษาโดยวิธีน าเสนอในรูปแบบมัลติมีเดีย - สามารถน าสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเร่ือง การใช้งานโปรแกรม Microsoft office 2007 ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในการเรียนได้ 1.7.2 ผู้เรียน - ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียนได้ - ผู้เรียนสามารถกับเข้ามาศึกษาบทเรียนได้อย่างรวดเร็ว และสามารถดูได้ทุกช่วงเวลา - ผู้เรียนมีแรงจูงใจในศึกษาโดยวิธีน าเสนอในรูปแบบมัลติมีเดีย

  72

 • ภาคผนวก ง

  รายงานการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา

  73

  73

 • รายงานพบท่ีปรึกษา

  ชื่อเร่ือง สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เร่ืองการใช้โปรแกรม Microsoft Office 2007

  ผู้ศึกษา นายทวีชัย จันทวารีย์ รหัส 50010971347 คธ 13 จศ 82 นางสาวฤดีมาศ วงษ์พิมพ์ รหัส 51010970942 คธ 14 จศ 82

  ท่ีปรึกษา อาจารย์เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง

  วัน เดือน ปี รายงานความคืบหน้า ลายมือชื่อที่ปรึกษา

  13 พฤศจิกายน 2009 ส่งบทที่1,บทที่ 2 และขอค าแนะน าเพิ่มเติม

  17 พฤศจิกายน 2009 ทดสอบการใช้สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและน าส่วนที่บกพร่องไปแก้ไข้

  24 ธันวาคม 2552 ทดสอบการสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและเว็บการเรียนรู้ออนไลน์แล้วน าส่วนที่บกพร่องไปแก้ไข้

  74

 • ประวัติย่อผู้ศึกษา

  ผู้ศึกษา นางสาวฤดีมาศ วงษ์พิมพ์

  วัน เดือน ปีเกิด 25 ธันวาคม 2530

  ท่ีอยู่ปัจจุบัน 116 หมู่ที่ 5 บ้านวังหิน ต าบลท่าพระ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40260

  โทรศัพท์ 08-6932-5191

  อีเมล์ (E-mail) [email protected]

  ประวัติการศึกษา

  พ.ศ. 2551 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

  พ.ศ. 2553 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  75

 • ประวัติย่อผู้ศึกษา

  ผู้ศึกษา นายทวีชัย จันทวารีย์

  วัน เดือน ปีเกิด 27 ธ. ค 2529

  ที่อยู่ปัจจุบัน 140 ม. 10 ต . นาโพธิ์ อ.เมือง จ . ร้อยเอ็ด 45000

  โทรศัพท์ 0821143313

  อีเมล์ (E-mail) [email protected]

  ประวัติการศึกษา

  พ.ศ. 2551 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

  พ.ศ. 2553 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  76


Recommended