Transcript

This project is funded by the EU Ovaj projekt financira Europska Unija

1

ANLIZA ANKETNIH UPITNIKA ZA OSOBE S INVALIDITETOM I POSLODAVCE

Projekt UNLIMITED lipanj, 2011. – lipanj, 2012.

Tamara Blaţinić-Papišta, dipl. psiholog, prof.

Krapina, rujan 2011.

This project is funded by the EU Ovaj projekt financira Europska Unija

2

SADRŢAJ 1. UVOD …………………………………………………………………………………………….. 3

1.1. Cilj aktivnosti anketiranja i analiza anketnih upitnika ……………………………….. 3

2. PRIKAZ REZULTATA ANKETNIH UPITNIKA ZA OSOBE S INVALIDITETOM ..……….. 4

2.1. Struktura ispitanika – osobe s invaliditetom ….………………………………………… 4

2.2. Radno iskustvo, nezaposlenost, razlozi nezaposlenosti i poduzimanje aktivnosti za

zapošljavanje ……………………………………………………………………………….…… 5

2.3. Upoznatost OSI sa poticajima za zapošljavanje osoba s invaliditetom i povećanje

zapošljivosti ………………………………............................................................................ 8

2.4. Zainteresiranost za radionice i obrazovne aktivnosti ………...................................... 9

3. PRIKAZ REZULTATA ANKETNIH UPITNIKA ZA POSLODAVCE ……………....……….. 10

3.1. Struktura ispitanika – poslodavci ……………………………………………………..… 10

3.2. Iskustva, zainteresiranost i mogućnosti za zapošljavanje osoba s invaliditetom …… 10

3.3. Upoznatost sa poticajima za zapošljavanje osoba s invaliditetom …………………… 13

3.4. Razlozi nezaposlenosti osoba s invaliditetom – mišljenja poslodavaca …................. 14

3.5. Potreba za dodatnim informacijama za zapošljavanje osoba s invaliditetom i

zainteresiranost za informativnu radionicu ………............................................................. 16

4. RASPRAVA I ZAKLJUČAK …………………...……………………………………………….. 18

5. PRILOZI ………………………………………………………………………………………….. 19

5.1. Upitnik za osobe s invaliditetom ………………………………………………………….. 20

5.2. Upitnik za poslodavce ……………………………………………………………………... 22

Kratice:

HGK – Hrvatska gospodarska komora

HZZ PS Krapina – Hrvatski zavod za zapošljavanje Područna sluţba Krapina

KZŢ – Krapinsko – zagorska ţupanija

M – prosječna vrijednost

NO – nezaposlena osoba

HOK – Hrvatska obrtnička komora

OSI – osobe s invaliditetom

SD – standardna devijacija

ZARA – Zagorska razvojna agencija

This project is funded by the EU Ovaj projekt financira Europska Unija

3

1. UVOD Projekt „UNLIMITED“ odobren je u sklopu grant sheme „Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na trţište rada'“. Nositelj projekta je Krapinsko-zagorska ţupanija, partneri su ZARA d.o.o. i Hrvatski zavod za zapošljavanje Područna sluţba Krapina, a suradnici HOK KZŢ i HGK Ţupanijska komora Krapina. Projektom se ţeli podići svijest poslodavaca i javnosti o sposobnostima i mogućnostima zapošljavanja osoba s invaliditetom, te informirati i poticati osobe s invaliditetom da se uključe u trţište rada. U sklopu projekta za osobe s invaliditetom osmišljene su edukativne radionice i seminari u cilju stjecanja potrebnih vještina za konkurentnost na trţištu rada, odnosno za poslodavce informativne radionice o mogućnostima zapošljavanja osoba s invaliditetom. 1.1. Cilj aktivnosti anketiranja i analiza anketnih upitnika Osim nekih objektivnih čimbenika poput razine obrazovanja ili dobi, na mogućnosti i prilike za zapošljavanje osoba s invaliditetom, uvelike utječe i niz drugih faktora poput stavova, načina traţenja posla, dugotrajne nezaposlenosti, neinformiranost o pogodnostima za zapošljavanje (kako poslodavaca tako i osoba s invaliditetom). Anketnim upitnikom za osobe s invaliditetom ţelimo povećati razinu poznavanja strukture osoba s invaliditetom i prikupiti podatke o njihovim profesionalnim potrebama i planovima. TakoĎer, identificirati će se potrebe osoba s invaliditetom za uključivanjem u pojedine aktivnosti projekta (odreĎene radionice ili obrazovanja). Anketnim upitnikom za poslodavce ţelimo utvrditi razinu informiranosti poslodavaca na području KZŢ o mogućnostima zapošljavanja osoba s invaliditetom i njihovu motiviranost za zapošljavanje osoba s invaliditetom, te identificirati potrebe poslodavaca za uključivanje u pojedine aktivnosti projekta (informativna radionica). Anketni upitnici su se provodili tijekom mjeseca srpnja i kolovoza 2011. godine. Anketni upitnik za osobe s invaliditetom provodio se sa nezaposlenim osobama s invaliditetom, neaktivnim osobama s invaliditetom i zaposlenim osobama s invaliditetom, a provodili su ga savjetnici u ispostavama i područnoj sluţbi HZZ PS Krapina, te u udrugama osoba s invaliditetom na području Krapinsko-zagorske ţupanije. Anketni upitnik za poslodavce provodio se sa poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom i onima koji ne zapošljavaju, a provodili su ga savjetnici u ispostavama i područnoj sluţbi HZZ PS Krapina, te zaposlenici OK KZŢ i HGK Ţupanijska komora Krapina. Podaci dobiveni anketnim upitnicima se koriste za potrebe projekta UNLIMITED.

This project is funded by the EU Ovaj projekt financira Europska Unija

4

2. PRIKAZ REZULTATA ANKETNIH UPITNIKA ZA OSOBE S INVALIDITETOM 2.1. Struktura ispitanika – osobe s invaliditetom Anketni upitnik je ispunilo 179 osoba s invaliditetom (102 muškog spola i 77 ţenskog spola). Dob ispitanika bila je u rasponu od 18 do 61 godina (M=29,61 godina, sd=9,76 godina). Ostali deskriptivni podaci prikazani su u Tablici 1. Ispitivanje je bilo individualno, a ispitanici su samostalno ili uz pomoć savjetnika za zapošljavanje ispunili upitnik.

Tablica 1. – Struktura uzorka OSI

muškarci ţene ukupno

broj ispitanika (N) 102 (57%) 77 (43%) 179

raspon godina 18 – 61

(M=29,08, sd=10,09) 19 – 55

(M=30,33, sd=9,33) 18 – 61

(M=29,61, sd=9,76)

18 – 30 godina 70 (68,6%) 46 (59,7%) 116 (64,8%)

31 – 40 godina 16 (15,7%) 18 (23,4%) 34 (19,0%)

41 – 50 godina 8 (7,8%) 7 (9,1%) 15 (8,4%)

51 i više godina 7 (6,9%) 4 (5,2%) 11 (6,1%)

bez odgovora 1 (1%) 2 (2,6%) 3 (1,7%)

članstvo u udrugama 15 (14,7%) 15 (19,5%) 30 (16,8%)

Vrsta invalidnosti muškarci ţene ukupno

N=100 N=75 N=175

br. ispitanika % br. ispitanika % br. ispitanika %

Poremećaji glasovno govorne komunikacije 4 4,0 1 1,3 5 2,9

Oštećenje sluha 4 4,0 3 4,0 7 4,0

Oštećenje vida 3 3,0 6 8,0 9 5,1

Intelektualne poteškoće 41 41,0 36 48,0 77 44,0

Psihičke i organske smetnje 3 3,0 4 5,3 7 4,0

Kronične bolesti 2 2,0 1 1,3 3 1,7

Tjelesni invaliditet 27 27,0 15 20,0 42 24,0

Višestruka oštećenja 16 16,0 9 12,0 25 14,3

Način stjecanja invalidnosti muškarci ţene ukupno

N=101 N=75 N=176

br. ispitanika % br. ispitanika % br. ispitanika %

Kategorizirana omladina 77 76,2 61 81,3 138 78,4

Invalidi rada 8 7,9 5 6,7 13 7,4

Invalidi domovinskog rata 1 1,0 0 0,0 1 0,6

Vojni invalidi 1 1,0 0 0,0 1 0,6

Ostalo 14 13,9 9 12,0 23 13,1

Obrazovanje muškarci ţene ukupno

N=99 N=76 N=175

br. ispitanika % br. ispitanika % br. ispitanika %

Bez završene i nezavršena OŠ 0 0,0 0 0,0 0 0

Završena OŠ 11 11,1 8 10,5 19 10,9

SŠ do 3 god., te KV i VKV 70 70,7 50 65,8 120 68,6

SŠ do 4 god. i gimnazija 15 15,2 16 21,1 31 17,7 I. stupanj fakulteta, stručni studij i viša škola 2 2,0 1 1,3 3 1,7

Fakultet, akademija, magisterij doktorat 1 1,0 1 1,3 2 1,1

Dodatna znanja i vještine* muškarci ţene ukupno

N=102 N=77 N=178

br. ispitanika % br. ispitanika % br. ispitanika %

Poznavanje rada na računalu 31 30,4 20 26,0 51 28,5

Poznavanje jednog stranog jezika 13 12,7 12 15,6 25 14,0

Poznavanje dva ili više stranih jezika 1 1 1 1,3 2 1,1

Posjedovanje vozačke dozvole 29 28,4 8 10,4 37 20,7

Nešto drugo 4 3,9 1 1,3 5 2,8

Bez dodatnih znanja i vještina 48 47,1 50 64,9 98 54,7

*mogućnost višestrukog izbora

This project is funded by the EU Ovaj projekt financira Europska Unija

5

Kao što je vidljivo iz Tablice 1. ukupnom broju ispitanih OSI najveći broj je onih u dobi od 18 do 30 godina, odnosno mladih, njih 116 (64,8%). Ispitanika OSI u dobi od 31 do 40 godina bilo je 34 (19,0%), u dobi 41 do 50 godina 15 (8,4%), te u dobi od 50 i više godina 11 (6,1%). 3 osobe nisu navele svoju dob. Prema vrsti invaliditeta najveći broj ispitanika je sa intelektualnim teškoćama, njih 77, odnosno 44,0%, zatim osoba s tjelesnim invaliditetom (42 osobe, 24,0%) i višestrukim oštećenjima (25 osoba, 14,3%). Najmanji je broj osoba s kroničnim bolestima (3 osobe, 1,7%), zatim s poremećajima glasovno govornog sustava (5 osoba, 2,9%), te podjednak broj osoba s oštećenjima vida i psihičkim i organskim smetnjama (po 7 osoba (4,0%)). Na kraju 9 osoba (5,1%) je sa oštećenjem vida, a 4 osobe nisu odgovorile na ovo pitanje. Prema načinu stjecanja invalidnosti najviše je osoba s iz skupine kategorizirana omladina, njih 138, odnosno 78,4%. Najmanje osoba je u skupinama vojni invalidi i invalidi domovinskog rata (1 osoba u svakoj skupini), zatim 13 osoba (7,4%) su invalidi rada, a 23 osobe (13,1%) navode da su na neki drugi način stekli status osobe s invaliditetom. Anketirane osobe su većinom osobe s završenom trogodišnjom školom, 120 osoba (68,6%), s tim da se tu najčešće radi o završenim pomoćnim zvanjima. 31 osoba (17,7%) je završila četverogodišnju školu, a njih troje (1,7%) ima završen I. stupanj fakulteta, stručnog studija, višu školu, odnosno njih dvoje (1,1%) je završilo fakultet. 19 osoba (10,9%) je završilo osnovnu školu. Od dodatnih znanja i vještina najviše njih, 51 (28,5%), se izjašnjava da posjeduju znanje rada na računalu, te zatim njih 37 (20,7%) posjeduje vozačku dozvolu, i to su većinom muškarci (njih 29). 25 osoba (14,0% ) se izjašnjava da poznaje jedan strani jezik, 5 osoba navodi da ima neka druga znanja koja nisu ovdje navedena poput raznih tečajeva (npr. tečaj za vozača viličara, autocad, ...), a 2 osobe navode da znaju dva ili više strana jezika. Nešto više od polovice ispitanika, 54,7% (98 osoba) navodi da ne posjeduje nikakva dodatna znanja i vještine. Upravo ne posjedovanje dodatnih znanja i vještina, posebice osnovna znanja rada na računalu za veliki broj nezaposlenih osoba s invaliditetom predstavlja problem prilikom traţenja posla i zapošljavanja. Dakako, postoji povezanost izmeĎu razine i obrazovanja i poznavanja rada na računalu, odnosno osobe više razine obrazovanja izjašnjavaju se da poznaju rad na računalu, a osobe s invaliditetom su većinom niţe obrazovne razine. Od ukupnog broj ispitanika tek 30 osoba (16,8%) je član neke od udruga osoba s invaliditetom koje djeluju na području Krapinsko zagorske ţupanije. 2.2. Radno iskustvo, nezaposlenost, razlozi nezaposlenosti i poduzimanje aktivnosti radi zapošljavanja Od ukupnog broja anketiranih OSI njih 86 ima odreĎeno radno iskustvo, te je njihovo prosječno radno iskustvo 4 godine i 8 mjeseci. 57 osoba (31,8%) navodi da ne posjeduje radno iskustvo, a najviše osoba ima izmeĎu 1 do 5 godina radnog iskustva (29 osoba, 16,2%). Do godine dana radnog iskustva ima 28 ispitanih OSI (15,6%), 5 do 10 godina radnog iskustva ima 8 osoba (4,5%), a 10 do 15 godina radnog iskustva ima 6 osoba (3,4%). 15 i više godina radnog iskustva posjeduje 15 osoba (8,3%), i tu se radi o vrlo šarolikoj grupi, odnosno u tu kategoriju spadaju osobe sa rasponom godina od 15 pa sve do 38 godina radnog iskustva. Prikaz ovih podataka je na Slici 1. Slika 1. – Podaci o (prethodnom) radnom iskustvu OSI

86; 48,0%

57; 31,8%

36; 20,1% sa radnimiskustvom

bez radnogiskustva

bez odgovora

57

28

29

8

6

15

0 10 20 30 40 50 60

bez radnog iskustva

do 1 godine

1 do 5 godina

5 do 10 godina

10 do 15 godina

više od 15 godina

broj ispitanika

This project is funded by the EU Ovaj projekt financira Europska Unija

6

Nedostatak radnog iskustva koji i navodi 57 osoba (31,8%) je jedan od faktora oteţane zapošljivosti nezaposlenih OSI, a upravo to 40,2% osoba smatra jednim od razloga svoje nezaposlenosti. Od ukupnog broja ispitanih OSI, njih 159 (88,8%) je nezaposleno i prijavljeno u evidenciji HZZ PS Krapina, 7 osoba (3,9%) je nezaposleno i nisu prijavljene osobe u HZZ PS Krapina, te 9 (5,0%) zaposlenih osoba je ispunilo upitnik. 4 osobe (2,2%) nije odgovorilo na ovo pitanje (Slika 2.). Prema duţini nezaposlenosti najviše je osoba koje su nezaposlene 1 do 3 godine (50 osoba, 28,0%), zatim osoba koje su više od 5 godina nezaposlene (41, 22, 9%). 29 osoba (16,2%) su izmeĎu 6 mjeseci do godine dana nezaposlene, te je 26 osoba (14,5%) koje su do 6 mjeseci nezaposlene. Najmanji broj osoba je koje su izmeĎu 3 do 5 godina nezaposlene, njih 12 (6,7%). Gledajući ove podatke (Slika 2.) uočava se da veliki broj nezaposlenih OSI su oni koji su dugotrajno nezaposlene osobe (nezaposlene iznad godine dana), njih čak 103 (62,1%), što je podatak koji ukazuje na posebice nepovoljan poloţaj pri zapošljavanju osoba s invaliditetom. Slika 2. – Broj nezaposlenih OSI i duljina trajanja nezaposlenosti

159;

88,8%

9; 5,0% 4; 2,2%

7; 3,9%NO OSI uevidenciji HZZ

NO OSI koji nisuu evidenciji HZZ

zaposleni OSI

bez odgovora

26

29

50

12

41

0 10 20 30 40 50 60

do 6 mj.

6 do 12 mj.

1 do 3 god.

3 do 5 god.

više od 5 god.

broj ispitanika

Osim nedostatka radnog iskustva kojeg navodi 72 osobe (40,2%), razlozi nezaposlenosti koje još OSI najčešće navode su posjedovanje struke koja se ne traţi na trţištu rada (64 osoba, 35,8%), teškoće dolaska na radno mjesto (57 osoba, 31,8%), te nedostatak znanja i vještina za kvalitetan rad (40 osoba, 22,3%). Najmanje osoba smatra kao razloge nezaposlenosti teškoće u komunikaciji (13 osoba, 7,3%) i nedostatak potpore na radnom mjestu (asistent) (19 osoba, 10,6%). 27 osoba (15,1%) smatra da je razlog njihove nezaposlenosti neprilagoĎenost radnog mjesta, a 30 osoba (16,8%) smatra da postoje predrasude drugih što ometa njihovo zapošljavanje. 17 osoba (9,5%) navodi da je nešto drugo razlog njihovoj nezaposlenosti, a to su najčešće godine starosti ili pak obiteljska situacija. Zanimljivo je da 10 osoba (5,6%) navodi i da ne traţe aktivno posao, a 6 osoba (3,4%) nije odgovorilo na ovo pitanje. Detaljniji prikaz podataka o percipiranim razlozima nezaposlenosti u Tablici 2, a pri ovom pitanju je postojala mogućnost višestrukog izbora. Tablica 2. – Razlozi nezaposlenosti koje navode OSI – deskriptivni podaci

Razlozi nezaposlenosti Broj OSI %

Nitko ne traţi moju struku 64 35,8

Nemam dovoljno znanja i vještina za kvalitetan rad 40 22,3

Nemam radnog iskustva 72 40,2

Predrasude drugih 30 16,8

NeprilagoĎenost radnog mjesta 27 15,1

Nedostatak potpore na radnom mjestu (asistent) 19 10,6

Teškoće dolaska na radno mjesto 57 31,8

Teškoće u komunikaciji s drugima 13 7,3

Ne traţim aktivno posao 10 5,6

Nešto drugo 17 9,5

Bez odgovora 6 3,4

This project is funded by the EU Ovaj projekt financira Europska Unija

7

Analiza anketa pokazuje da u cilju pronalaţenja zaposlenja, OSI se najčešće informiraju o slobodnim radnim mjestima putem HZZ-a (109 osoba, 60,9%), potom se raspituju kod prijatelja i poznanika znaju li za kakav posao (92 osoba,51,4%), te prate oglase o slobodnim radnim mjestima putem novina (64 osobe, 35,8%) i/ili Interneta (56 osoba, 31,3%). Njih 35 (19,6%) osobno kontaktira razne poslodavce u svrhu zapošljavanja ili pak traţe utjecajne ljude koji bi im pomogli u zapošljavanju (27 osoba,15,1%). Najmanje pak kontaktiraju privatne agencije za zapošljavanje (2 osoba, 1,1%), istraţuju mogućnost za pokretanje vlastitog posla (9 osoba, 5,0%), obraćaju se udrugama osoba s invaliditetom za pomoć u pronalaţenju posla (12 osoba, 6,7%), daju oglase da traţe posao (13 osoba,7,3%), informiraju se o poticajima za zapošljavanje osoba s invaliditetom (17 osoba, 9,5%). Zanimljivo je da njih 15 (10,1%) ne poduzima ništa glede traţenja posla. 6 osoba (3,4%) nije odgovorilo na ovo pitanje. Detaljni prikaz u Tablici 3., a na ovo pitanje ispitanici su imali mogućnost višestrukog izbora. Tablica 3. – Poduzete aktivnosti radi zapošljavanja

Aktivnosti u svrhu zapošljavanja Broj OSI %

Pregledavam oglase u Hrvatskom Zavodu za zapošljavanje 109 60,9

Traţim oglase i ponude za posao preko Interneta 56 31,3

Čitam i pretraţujem oglase za posao u novinama 64 35,8

Raspitujem se kod prijatelja i poznanika znaju li za kakav posao 92 51,4

Osobno kontaktiram razne poslodavce 35 19,6

Traţim utjecajne ljude koji bi mi svojim vezama mogli pomoći u dobivanju posla 27 15,1

Istraţujem mogućnost za pokretanje vlastitog posla 9 5

Obratio/la sam se udruzi osoba s invaliditetom za pomoć pri traţenju posla 12 6,7

Informiram se o poticajima za zapošljavanje 17 9,5

Dao/la sam oglas da traţim posao 13 7,3

Kontaktirao/la sam privatnu agenciju za zapošljavanje 2 1,1

Ništa ne poduzimam glede traţenja posla 19 10,6

Bez odgovora 6 3,4

Iako osobe s invaliditetom najčešće traţe zaposlenje putem 'pasivnijih' načina traţenja poslova poput pregledavanja oglasa u HZZ i novinama, a nešto manje putem direktnih kontakata s poslodavcima, osobe s invaliditetom izjašnjavaju se da preteţno imaju osrednja, odnosno niti dobra niti loša (74 osoba, 41,3%) te dobra iskustva (44 osobe, 24,6%) u traţenju zaposlenja. 29 ispitanika, odnosno 16,2%, izjašnjava se da ima loša iskustva u traţenju posla, a 26 osoba (14,5%) nema nikakva iskustva u traţenju posla (Slika 3.) Slika 3. – Iskustva u traţenju zaposlenja

26; 14,5%

29; 16,2%

74; 41,3%

5; 3,4%

44; 24,6%

dobra

niti dobra niti loša

loša

nikakva

bez odgovora

This project is funded by the EU Ovaj projekt financira Europska Unija

8

2.3. Upoznatost OSI sa poticajima za zapošljavanje osoba s invaliditetom i povećanje zapošljivosti Podaci ukazuju da preko 80% osoba s invaliditetom koji su ispunili upitnik nije uopće upoznato (78 osoba,43,6%) ili je malo upoznato (72 osoba, 40,2%) s postojećim poticajima za zapošljavanje osoba s invaliditetom . Tek njih 5 (2,8%) se izjašnjava da su jako dobro upoznati sa postojećim poticajima, odnosno njih 14 (7,8%) da su dobro upoznati (Slika 4.) 10 osoba (5,6%) nije odgovorilo na ovo pitanje. Slika 4. – Upoznatost s postojećim poticajima za zapošljavanje OSI

78; 43,6%

72; 40,2%

14; 7,8%

5; 2,8% 10; 5,6%

upode nisam upoznat/a

malo sam upoznat/a

dobro sam upoznat/a

jako dobro sam upoznat/a

bez odgovora

S obzirom na ovakve podatke potrebno je da se dodatno angaţiraju osobe s invaliditetom, ali i udruge osoba s invaliditetom i sve ostale institucije uključujući Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, te takoĎer i Hrvatski zavod za zapošljavanje kako bi osobe s invaliditetom bile upoznate s postojećim poticajima prilikom svog zapošljavanja. Najveći broj ispitanika, njih 91 (50,8%) smatra da bi im povećalo zapošljivost i mogućnosti zapošljavanja stjecanje novih znanja i vještina, a zatim otvoreniji i spremniji poslodavci na zapošljavanje osoba s invaliditetom (76 osoba, 42,5%). Loša prometna povezanost još je jedan od vaţnih faktora koji utječu na zapošljavanje osoba s invaliditetom, odnosno OSI ističu bolju prometnu povezanost kao nešto što bi im pomoglo u zapošljavanju i povećalo mogućnosti zapošljavanja (56 osoba, 31,3%)). Dio osoba, njih 46 (25,7%) navodi da je potrebno da podignu vlastito samopouzdanje, dok 27 osoba (15,1) navodi da ne zna što bi im pomoglo u zapošljavanju. 6 osoba (3,4%) navodi da bi im pri zapošljavanju pomoglo nešto drugo poput mogućnosti rada kod/od kuće, rad na pola radnog vremena, i sl., a 2 osobe nisu odgovorile na ovo pitanje. Detaljni prikaz u Tablici 4., a na ovo pitanje ispitanici su imali mogućnost višestrukog izbora. Tablica 4. – 'Što smatrate da bi vam povećalo zapošljivost i mogućnosti za zapošljavanje?'

Što bi povećalo zapošljivost i mogućnosti zapošljavanja: Broj OSI %

Stjecanje dodatnih znanja i vještina 91 50,8

Podizanje vlastitog samopouzdanja 46 25,7

Otvoreniji i spremniji poslodavci za zapošljavanje OSI 76 42,5

Bolja prometna povezanost 56 31,3

Ne znam 27 15,1

Nešto drugo 6 3,4

Bez odgovora 2 1,1

This project is funded by the EU Ovaj projekt financira Europska Unija

9

2.4. Zainteresiranost osoba s invaliditetom za radionice i obrazovne aktivnosti Aktivnosti u sklopu projekta UNLIMITED osmišljene su upravo da odgovore na problematiku na koju ukazuje analiza upitnika. Ispitanici su imali mogućnost iskazati interes za više od jedne aktivnosti (Tablica 5.) Više od dvije trećine osoba je iskazalo interes za uključivanjem u barem neku aktivnost, točnije njih 133 (74,3%). Najviše osoba pokazalo je interes za motivacijsku radionicu 'Da, ja mogu', njih 90 (50,3%), dok je za radionicu 'Kako se predstaviti' interes iskazalo 43 osoba (24,0%). U pogledu obrazovnih aktivnosti najviše osoba je pokazalo interes za osnovni tečaj rada na računalu, njih 43 (24,0%), a zatim za tečaj tradicionalnih zanata (37 osoba, 20,7%) i napredni tečaj rada na računalu (30 osoba, 16,8%). Manji i skoro podjednak interes su osobe iskazale za tečaj keramike (13 osoba, 7,3 %) i grafičkog (web) dizajna (15 osoba, 8,4%). 36 osoba (20,1%) se izjasnilo da se ne ţeli uključiti u nijednu aktivnost, dok 10 osoba (5,6%) nije odgovorilo na ovo pitanje. Prikaz podataka u Tablici 5. Tablica 4. Zainteresiranost za aktivnosti u sklopu projekta UNLIMITED

Interes za aktivnosti u projektu UNLIMITED Broj OSI %

Radionice

Motivacijska radionica: Da, ja mogu! 90 50,3

Radionica: Kako se predstaviti 43 24,0

Obrazovne aktivnosti

Rad na računalu – osnovni tečaj 43 24,0

Rad na računalu – napredni tečaj 30 16,8

Tečaj dizajna keramike 13 7,3

Tečaj grafičkog (web) dizajna 15 8,4

Tečaj tradicionalnih zanata 37 20,7

Ne ţelim se uključiti u nijednu aktivnost 36 20,1

Bez odgovora 10 5,6

This project is funded by the EU Ovaj projekt financira Europska Unija

10

3. PRIKAZ REZULTATA ANKETNIH UPITNIKA ZA POSLODAVCE 3.1. Struktura ispitanika – poslodavci Anketni upitnik je ispunilo 108 poslodavaca, od toga 56 trgovačkih društva, 22 ustanove, 24 obrta i 6 ostalih poslodavaca. Poslodavci zavisno do statusa zapošljavaju od 1 do 650 radnika. Razina obrazovanja radnike je najčešće završena trogodišnja škola (KV i VKV radnici), te završena četverogodišnja škola. Ispitivanje je bilo individualno, a poslodavci su samostalno ili uz pomoć savjetnika za zapošljavanje ispunili upitnik. Tablica 5. Struktura uzorka poslodavaca

broj anketiranih

poslodavaca raspon broj

zaposlenih radnika

Trgovačko društvo 56 (51,9%) 2 – 632

Ustanova 22 (20,4%) 2 – 650

Obrt 24 (22,2%) 1 – 32

Ostalo 6 (5,6%) 1 - 16

ukupno 108 (100%) 1 - 650

Obrazovanje zaposlenih

Bez završene i

nezavršena OŠ

Završena OŠ SŠ do 3

god., te KV i VKV

SŠ do 4 god. i gimnazija

I. stupanj fakulteta,

stručni studij i viša škola

Fakultet, akademija, magisterij doktorat

Trgovačko društvo

3 10 65 28 4 8

Ustanova 0 1 2 20 3 34

Obrt 1 3 29 6 1 2

Ostalo 0 1 2 4 1 1

Ukupno 4 15 98 58 9 45

Kao što je vidljivo iz podataka poslodavci većinom zapošljavaju na poslovima za koje je potrebno završeno srednjoškolsko trogodišnje, odnosno četverogodišnje obrazovanje, te fakultet, što je u nesrazmjeru sa završenim obrazovanjem kod osoba s invaliditetom koje najčešće završavaju trogodišnje škole dobivajući pomoćno zvanje. 3.2. Iskustva, zainteresiranost i mogućnosti za zapošljavanje osoba s invaliditetom Od ukupnog broja ispitanih poslodavaca tek njih 13 (12,0%) je do sada zapošljavalo osobe s invaliditetom (Slika 5.). Prema statusu poslodavca osobe s invaliditetom su preteţno zapošljavala trgovačka društva (7 poslodavaca), zatim ustanove (5 poslodavaca) i jedan obrtnik.

This project is funded by the EU Ovaj projekt financira Europska Unija

11

Slika 5. – Broj poslodavaca koji su do sada zapošljavanje OSI

13; 12,0%

95; 88,0%

zapošljavali OSI

nisu zapošljavaliOSI

7

5

1

0

0 2 4 6 8

trgovačko društvo

ustanova

obrt

ostalo

broj poslodavaca

Zainteresiranost, odnosno ne zainteresiranost za zapošljavanje osoba s invaliditetom je negdje podjednaka meĎu poslodavcima, s tim da je ipak malo više poslodavaca ne zainteresirano za zapošljavanje osoba s invaliditetom (njih 51). 44 poslodavaca (40,0%) je zainteresirano i 4 poslodavca (3,7%) je vrlo zainteresirano za zapošljavanje osoba s invaliditetom. 51 poslodavac (47,2%) nije zainteresiran za zapošljavanje osoba s invaliditetom, a 5 poslodavaca nije nimalo zainteresirano za zapošljavanje osoba s invaliditetom. 4 poslodavca nije odgovorilo na ovo pitanje. (Slika 6). Slika 6. – Stupanj zainteresiranosti za zapošljavanje OSI

51; 47,2%44; 40,7%

5; 4,6%

4; 3,7%4; 3,7%

nimalo nisam zainteresiran/a

nisam zainteresiran/a

zainteresirana/a sam

vrlo sam zinteresiran/a

bez odgovora

Kada se govori o mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom, preko 70% poslodavaca izjašnjava se da nema mogućosti zaposliti osobu s invaliditetom u svom poduzeću, ustanovi. Tek 27 poslodavaca (25%) iskazuje da postoji mogućnost zapošljavanja OSI u njihovom poduzeću, ustanovi (Slika 7.) Slika 7. – Postojanje mogućnosti za zapošljavanje OSI

48; 57,8%

1; 1,2%

34; 41,0%

DA

NE

bez odgovora

This project is funded by the EU Ovaj projekt financira Europska Unija

12

Pri zapošljavanju osoba s invaliditetom poslodavci očekuju različite teškoće. Svaku poteškoću poslodavci su označavali od 1 (neznatna teškoća) do 5 (vrlo velika teškoća) zavisno od toga koliko smatraju da će ta teškoća biti prilikom zapošljavanja. Najviše poteškoća očekuju zbog neprilagoĎenosti radnog mjesta (M=4,07; sd=1,24), zatim smatraju da postoje ograničene mogućnosti obavljanja poslova od strane osoba s invaliditetom (M=3,74; sd=1,22 ), te neprilagoĎenost radnih zadataka osobama s invaliditetom (M=3,69; sd=1,32 ). TakoĎer, poslodavci smatraju da bi se teškoće mogle javiti zbog razloga izuzetnog napora osobe s invaliditetom pri radu (M=3,27; sd=1,39), te zbog teškoća u dolasku na radno mjesto (M=3,19; sd=1,43). Poslodavci najmanje teškoće pri zapošljavanju osoba s invaliditetom očekuju zbog predrasuda drugih (M=1,75; sd=1,03 ), odnosno smatraju da ih nema, zatim zbog nedovoljno znanja za kvalitetan rad (M= 1,93; sd=1,19), te ne očekuju poteškoće u komunikaciji osoba s invaliditetom s drugima (M=2,14; sd=1,19). Detaljni pregled rezultata u Tablici 6. Tablica 6. Procjena poteškoća pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

Procjena poteškoća pri zapošljavanju broj poslodavaca koji su odgovorili

bez odgovora

Prosječna vrijednost/

ocijena (M)

sd

NeprilagoĎenost radnog mjesta 92 16 4,07 1,24

Nedostatak radnog iskustva 83 25 2,46 1,29

Ograničene mogućnosti obavljanja posla 90 18 3,74 1,22

NeprilagoĎenost radnih zadataka 90 18 3,69 1,32

Slabiji učinak od osoba bez invaliditeta 83 25 2,61 1,40

Izuzetan napor pri radu 86 22 3,27 1,39

Predrasude drugih 83 25 1,75 1,03

Nedovoljno znanja za kvalitetan rad 83 25 1,93 1,19

Teškoće dolaska do radnog mjesta 85 23 3,19 1,43

Teškoće u komunikaciji s drugima 84 24 2,14 1,19

Kada se radi o procjeni stručnosti u selekciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, podjednak je broj poslodavaca koji se izjašnjavaju da im nedostaje stručnosti u manjoj mjeri (38 poslodavaca, 31,5%), odnosno da im nedostaje stručnosti (34 poslodavaca, 31,5%). 33 poslodavca (30,6%) se izjašnjava da im uopće ne nedostaje stručnosti u selekciji i zapošljavanju OSI. Tek 2 poslodavca (1,9%) se izjašnjava da im nedostaje stručnosti u velikoj mjeri, a 4 poslodavca nije odgovorilo na ovo pitanje. Podaci prikazani na Slici 8. Slika 8. – Stupanj stručnosti u selekciji i zapošljavanju OSI

33; 30,6%

34; 31,5%

34; 31,5%

2; 1,9%

5; 4,6%

ne, ne nedostaje mi

nedostaje mi u manjanoj mjeri

nedostaje mi

nedostaje mi u velikoj mjeri

bez odgovora

This project is funded by the EU Ovaj projekt financira Europska Unija

13

3.3. Upoznatost sa poticajima/pogodnostima za zapošljavanje osoba s invaliditetom Podaci ukazuju da su poslodavci u najvećem broju (57 poslodavaca, 52,8%) malo upoznati s postojećim pogodnostima za poslodavce pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, a čak njih 23 (21,3%) da uopće nisu upoznati s poticajima za zapošljavanje osoba s invaliditetom. 25 poslodavaca (23,1%) se izjašnjava da su dobro upoznati s pogodnostima, dok dva poslodavca (1,9%) navode da su jako dobro upoznati s pogodnostima za poslodavce pri zapošljavanju osoba s invaliditetom. Jedan poslodavac nije odgovorio na ovo pitanje. Podaci su prikazani na Slici 9. Slika 9. – Upoznatost s postojećim pogodnostima za zapošljavanje OSI

57; 52,8%

25; 23,1%

2; 1,9%

23; 21,3%

1; 0,9% upode nisam upoznat/a

malo sam upoznat/a

dobro sam upoznat/a

jako dobro sam upoznat/a

bez odgovora

Od ukupnog broja poslodavaca njih 59 (55,0%) smatra da su im potrebne dodatne informacije o pogodnostima prilikom zapošljavanja osoba s invaliditetom (Slika 10.) Zanimljivo je da od 80 poslodavaca koji se izjašnjavaju da uopće nisu upoznati, odnosno da su malo upoznati s pogodnostima za poslodavce prilikom zapošljavanja osoba s invaliditetom, se tek njih 51 izjašnjava da bi im bile potrebne informacije o pogodnostima (Tablica 7.). Slika 10. – Potreba za dodatnim informacijama o pogodnostima za poslodavce pri zapošljavanju OSI

59; 55%

48; 44%

1; 1%

DA

NE

bez odgovora

This project is funded by the EU Ovaj projekt financira Europska Unija

14

Tablica 7. Potreba za dodatnim informacijama o pogodnostima za poslodavce pri zapošljavanju OSI

s obzirom na poznavanje pogodnosti

Upoznatost s pogodnostima za

poslodavce pri zapošljavanju OSI

Potreba za dodatnim informacijama o pogodnostima za

poslodavce pri zapošljavanju OSI

DA NE

Uopće nisam upoznat/a 15 8

Malo sam upoznat/a 36 21

Dobro sam upoznat/a 7 18

Jako dobro sam upoznat/a 1 1

Ukupno 59 48

S obzirom na ovakve podatke gdje poslodavci nisu dovoljno upoznati s pogodnostima za zapošljavanje osoba s invaliditetom, te niti izraţavaju potrebu da budu upoznati s pogodnostima nuţno je da se dodatno angaţiraju udruge osoba s invaliditetom, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, ali i Hrvatski zavod za zapošljavanje, te Gospodarska i Obrtnička komora kako bi poslodavci bili upoznati s pogodnostima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom te se na taj način i promoviralo i poticalo zapošljavanje osoba s invaliditetom. 3.4. Razlozi nezaposlenosti osoba s invaliditetom – mišljenja poslodavaca

Poslodavci najčešće navode kao razlog nezaposlenosti OSI neprilagoĎenost radnog mjesta (98

poslodavaca, 88,0%), zatim teškoće dolaska na radno mjesto (42 poslodavaca, 38,9%), nedostatak

potpore na radnom mjestu (31 poslodavac, 28,7%), te nedostatak radnog iskustva (23 poslodavca,

21,3%). Poslodavci manje navode razloge poput neadekvatnog obrazovanja (16 poslodavca, 14,8%),

teškoća u komunikaciji s drugima (11 poslodavaca, 10,2%), ne traţenje aktivno posla (4 poslodavca,

3,7%), te nemotiviranost (4 poslodavca, 3,7%), a najmanje navode kao razlog nezaposlenosti OSI ne

znanje po pitanju predstavljanja (1 poslodavac, 1,2%). TakoĎer, 11 poslodavaca (10,2%) navodi da

postoje i drugi razlozi poput nedostatka poslova na trţištu rada, opća nezaposlenost u društvu,

nedostatak angaţmana drţave i nadleţnih institucija, slabiji učinak OSI u odnosu na osobe bez

invaliditeta, teţa prilagodba OSI različitim poslovima, te negativan stav i predrasude poslodavaca

prema OSI. Tri poslodavca nije odgovorilo na ovo pitanje, a podaci su prikazani u Tablici 8.

Tablica 8. – Razlozi nezaposlenosti OSI koje navode poslodavci

Razlozi nezaposlenosti Broj

poslodavaca %

Neadekvatno obrazovanje 16 14,8

Nedostatak radnog iskustva 23 21,3

NeprilagoĎenost radnog mjesta 98 88,0

Nedostatak potpore na radnom mjestu (asistent) 31 28,7

Teškoće dolaska na radno mjesto 42 38,9

Teškoće u komunikaciji s drugima 11 10,2

Ne znaju se predstaviti 1 0,9

Nisu motivirani 4 3,7

Ne traţe aktivno posao 4 3,7

Nešto drugo 11 10,2

Bez odgovora 3 2,8

This project is funded by the EU Ovaj projekt financira Europska Unija

15

Kada usporedimo razmišljanja poslodavaca i osoba s invaliditetom o razlozima nezaposlenosti OSI uočavamo da se ona donekle razlikuju. Najviše se razmišljanja o razlozima nezaposlenosti razlikuju u pogledu neprilagoĎenosti radnog mjesta gdje 88,0% poslodavaca smatra da je to razlog nezaposlenosti, odnosno to razlogom smatra 15,1% osoba s invaliditetom. TakoĎer, poslodavci više ističu nedostatak potpore na radnom mjestu (asistent) kao razlog nezaposlenosti (28,7% poslodavaca), nego osobe s invaliditetom (10,6%). Nadalje, 40,2% osoba s invaliditetom vidi kao razlog nezaposlenosti nedostatak radnog iskustva, dok je to razlog kod 24,1% poslodavaca, te takoĎer u većem broju osobe s invaliditetom (35,8%) vide kao razlog neadekvatno obrazovanje, dok je to razlog kod 16,9% poslodavaca. Razloge nezaposlenosti poput teškoća dolaska na radno mjesto i teškoće u komunikaciji s drugima poslodavci i osobe s invaliditetom percipiraju podjednako. Detaljan prikaz podataka u Tablici 9. i na Slici 11. Tablica 9. – Razlozi nezaposlenosti OSI koje navode OSI i poslodavci (usporedba)

Razlozi nezaposlenosti Broj OSI % Broj

poslodavaca %

Neadekvatno obrazovanje 64 35,8 16 14,8

Nedostatak radnog iskustva 72 40,2 23 21,3

NeprilagoĎenost radnog mjesta 27 15,1 98 88,0

Nedostatak potpore na radnom mjestu (asistent) 19 10,6 31 28,7

Teškoće dolaska na radno mjesto 57 31,8 42 38,9

Teškoće u komunikaciji s drugima 13 7,3 11 10,2

Ne traţe aktivno posao 10 5,6 4 3,7

Slika 11. – Razlozi nezaposlenosti OSI koje navode OSI i poslodavci (usporedba)

35,8%

40,2%

15,1%

10,6%

31,8%

7,3%

5,6%

14,8%

21,3%

88,0%

28,7%

38,9%

10,2%

3,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

neadekvatno obrazovanje

nedostatak radnog iskustva

neprilagođenost radnog

mjesta

nedostatak potpore na

radnom mjestu (asistent)

teškode dolaska na radno

mjesto

teškode u komunikaciji s

drugima

ne traže aktivno posao

postotak odgovora (%)

poslodavci

osobe s inavlidietom

This project is funded by the EU Ovaj projekt financira Europska Unija

16

3.5. Potreba za dodatnim informacijama za zapošljavanje osoba s invaliditetom i zainteresiranost za informativnu radionicu Poslodavci podjednako smatraju da im trebaju dodatne informacije za zapošljavanje osoba s invaliditetom, o njihovim znanjima i vještinama, i poslovima na kojim OSI mogu raditi (50 poslodavaca, 46,3%)), odnosno da im ne trebaju takve dodatne informacije (58 poslodavaca (53,7%)). Podaci su prikazani na Slici 12. Zanimljiv podatak je da dio poslodavaca koji su iskazali da ima nedostaje stručnosti u selekciji i zapošljavanju OSI, ne navode i da su im potrebne dodatne informacije o znanjima i vještinama osoba s invaliditetom, odnosno o poslovima na kojima mogu raditi (10 poslodavaca, 9,3%) (Tablica 10.) Slika 12. – Potreba za dodatnim informacijama o znanjima i vještinama OSI

58; 53,7% 50; 46,3%

DA

NE

Tablica 10. Potreba za dodatnim informacijama o znanjima i vještinama OSI i poslovima na kojim OSI

mogu raditi s obzirom na iskazan stupanj stručnosti u selekciji i zapošljavanju OSI

Stupanj stručnosti u selekciji i

zapošljavanju OSI

Potreba za dodatnim informacijama o znanjima i vještinama OSI

i poslovima na kojim OSI mogu raditi

DA NE

Ne, nedostaje mi stručnosti 5 28

Nedostaje mi u manjoj mjeri 17 17

Nedostaje mi 25 9

Nedostaje mi u velikoj mjeri 1 1

Bez odgovora 2 3

Ukupno 50 58

This project is funded by the EU Ovaj projekt financira Europska Unija

17

Aktivnosti u sklopu projekta UNLIMITED osim prema osobama s invaliditetom usmjerene su i prema poslodavcima. Stoga je osmišljena radionica informativnog tipa za poslodavce o radnim i osobnim potencijalima osoba s invaliditetom, potrebama i mogućnostima prilagodbe radnih mjesta, te o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom i njihovoj realizaciji. 44 poslodavca (40,7%) je iskazalo interes za sudjelovanjem u radionici, a 63 (58,3%) nije zainteresiranost za sudjelovanjem, jedan poslodavac nije odgovorio na ovo pitanje. (Slika 13.) Slika 13. – Zainteresiranost za informativnu radionicu za poslodavce

63; 58,3%

1; 0,9%

44; 40,7%

DA

NE

bez odgovora

This project is funded by the EU Ovaj projekt financira Europska Unija

18

3. RASPRAVA I ZAKLJUČAK U ukupnom broju osoba s invaliditetom koje su ispunile upitnik najveći je broj mladih osoba (64,8%), prema vrsti invalidnosti najveći broj je osoba s intelektualnim teškoćama (44,0%), a prema načinu stjecanja invalidnosti najviše je osoba s iz skupine kategorizirana omladina (78,4%). Poslodavci koji su ispunili upitnik većinom zapošljavaju na poslovima za koje je potrebno završeno trogodišnje obrazovanje, i anketirane osobe s invaliditetom su većinom osobe s završenom trogodišnjom školom (68,6%), ali najčešće pomoćnih zvanja. Nešto više od polovice ispitanika (54,7%) navodi da ne posjeduje nikakva dodatna znanja i vještine. Upravo ne posjedovanje dodatnih znanja i vještina, posebice osnovna znanja rada na računalu za veliki broj nezaposlenih osoba s invaliditetom predstavlja problem prilikom traţenja posla i zapošljavanja. Dakako, postoji povezanost izmeĎu razine i obrazovanja i poznavanja rada na računalu, odnosno osobe više razine obrazovanja izjašnjavaju se da poznaju rad na računalu, a osobe s invaliditetom su većinom niţe obrazovne razine. Anketirane osobe s invaliditetom u najvećem su broju dugotrajno nezaposlene (62,1%) što ukazuje na posebice nepovoljan poloţaj pri zapošljavanju osoba s invaliditetom. Od ukupnog broja anketiranih OSI njih 48,0% posjeduje radno iskustvo, i to najčešće u trajanju od 1 do 5 godina. S druge strane, od ukupnog broja ispitanih poslodavaca tek nekolicina (12,0%) je do sada zapošljavalo osobe s invaliditetom, odnosno 40,0% iskazuje interes za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Kad se govori o razlozima nezaposlenosti osoba s invaliditetom poslodavci i osobe s invaliditetom su različitih razmišljanja. Poslodavci kao razloge najčešće navode neprilagoĎenost radnog mjesta, nedostatak potpore na radnom mjestu (asistent), te nedostatak radnog iskutva. S druge strane, osobe s invaliditetom najčešće navode posjedovanje neadekvatnog obrazovanja, te nedostatak znanja i vještina za kvalitetan rad. Ovakvi podaci mogu ukazivati na to da niti su poslodavci upoznati sa mogućnostima osoba s invaliditetom, odnosno osobe s invaliditetom nisu moţda jasno upoznate s radnim mjestima poslodavaca. U cilju traţenja posla osobe s invaliditetom najčešće pribjegavaju pasivnijim oblicima traţenja posla poput pregledavanja oglasa u HZZ i novinama, a nešto manje putem direktnih kontakata s poslodavcima. Poslodavci preteţno smatraju da im malo nedostaje stručnosti u selekciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, a prilikom zapošljavanja osoba s invaliditetom najviše očekuju poteškoća zbog neprilagoĎenosti radnog mjesta, ograničenih mogućnosti obavljanja poslova od strane osoba s invaliditetom, te neprilagoĎenost radnih zadataka osobama s invaliditetom. Podaci ukazuju da preko 80% osoba s invaliditetom koji su ispunili upitnik nije (ili je malo) upoznato s postojećim poticajima za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Isto tako poslodavci su u najvećem broju (52,8%) malo upoznati s postojećim pogodnostima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, odnosno njih 21,3% nije uopće upoznato s pogodnostima. S obzirom na ovakve podatke gdje niti osobe s invaliditetom niti poslodavci nisu dovoljno upoznati s pogodnostima za zapošljavanje osoba s invaliditetom, nuţno je da se dodatno angaţiraju osobe s invaliditetom, udruge osoba s invaliditetom, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, ali i Hrvatski zavod za zapošljavanje, te Gospodarska i Obrtnička komora kako bi i osobe s invaliditetom i poslodavci bili upoznati s tim pogodnostima te se na taj način i promoviralo i poticalo zapošljavanje osoba s invaliditetom. Osobe s invaliditetom u najvećem broju smatraju da bi im povećalo zapošljivost i mogućnosti zapošljavanja stjecanje novih znanja i vještina, a zatim otvoreniji i spremniji poslodavci na zapošljavanja osoba s invaliditetom. Loša prometna povezanost još je jedan od vaţnih faktora koji utječu na zapošljavanje osoba s invaliditetom, odnosno OSI ističu bolju prometnu povezanost kao nešto što bi im pomoglo u zapošljavanju i povećalo mogućnosti zapošljavanja. Dio osoba navodi da je potrebno da podignu vlastito samopouzdanje. Upravo se tu pokazuje potreba za aktivnostima na koje će se pokušati odgovoriti kroz ovaj projekt uključivanjem osoba s invaliditetom u motivacijsku radionicu, odnosno obrazovne aktivnosti.

This project is funded by the EU Ovaj projekt financira Europska Unija

19

5. PRILOZI

5.1. Upitnik za osobe s invaliditetom 5.2. Upitnik za poslodavce

This project is funded by the EU Ovaj projekt financira Europska Unija

20

UPITNIK ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Projekt „UNLIMITED“ odobren je u sklopu grant sheme „Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada'“. Nositelj projekta je Krapinsko-zagorska županija, partneri su ZARA d.o.o. i Hrvatski zavod za zapošljavanje Područna služba Krapina, a suradnici OK KZŽ i HGK Županijska komora Krapina. Projektom se želi podići svijest poslodavaca i javnosti o sposobnostima i mogućnostima zapošljavanja osoba s invaliditetom, te informirati i poticati osobe s invaliditetom da se uključe u tržište rada. U sklopu projekta za osobe s invaliditetom osmišljene su edukativne radionice i seminari u cilju stjecanja potrebnih vještina za konkurentnost na tržištu rada, odnosno za poslodavce informativne radionice o mogućnostima zapošljavanja osoba s invaliditetom. Stoga Vas molimo da ispunite ovaj upitnik i na taj način iskažete svoju zainteresiranost za učestvovanjem u određenim aktivnostima u sklopu projekta. Podaci dobiveni ovim upitnikom koristit će se samo za potrebe projekta.

1. Ime i prezime:

2. Spol: M Ţ 3. Dob: 4. Kontakt broj:

5. Jeste li član koje udruge? a) NE b) DA, koje?

6. Vrsta invalidnosti: a) poremećaji glasovno govorne komunikacije b) oštećenje sluha c) oštećenje vida d) intelektualne poteškoće e) psihičke i organske smetnje f) kronične bolesti g) tjelesni invaliditet

h) višestruka oštećenja

7. Način stjecanja invalidnosti: a) kategorizirana omladina b) invalidi rada c) invalidi domovinskog rata d) vojni invalidi e) ostalo

8. Radno iskustvo (ukupno): ____god. _____mj.

9. Stupanj obrazovanja: a) bez završene i nezavršena OŠ b) završena OŠ c) SŠ do 3 godine, te KV i VKV d) SŠ do 4 godine i gimnazija e) I. stupanj fakulteta, stručni studij i viša škola

f) fakultet, akademija, magisterij, doktorat

10. Dodatna znanja i vještine:

a) poznavanje rada na računalu b) poznavanje jednog stranog jezika c) poznavanje dva ili više stranih jezika d) posjedovanje vozačke dozvole

e) nešto drugo, što: ___________________________________

11. Status: a) zaposlena osoba

b) nezaposlena osoba prijavljena u evidenciji HZZ-a c) nezaposlena osoba nije prijavljena u evidenciji HZZ-a

12. Koliko dugo ste nezaposleni?

do 6 mj 6 do 12 mj. 1 do 3 god. 3 do 5 god. više od 5 god. zaposlen/a sam 13. Po Vašem mišljenju koji su razlozi Vaše nezaposlenosti, odnosno na koje poteškoće nailazite? (moguće zaokružiti više odgovora)

a) nitko ne traţi moju struku b) nemam dovoljno znanja i vještina za kvalitetan rad c) nemam radnog iskustva d) predrasude drugih e) neprilagoĎenost radnog mjesta f) nedostatak potpore na radnom mjestu (asistent) g) teškoće dolaska do radnog mjesta h) teškoće u komunikaciji s drugima i) ne traţim aktivno posao j) nešto drugo, što: _________________________________________________

This project is funded by the EU Ovaj projekt financira Europska Unija

21

14. Na koje načine traţite posao? (moguće zaokružiti više odgovora)

a) pregledavam oglase u Hrvatskom Zavodu za zapošljavanje b) traţim oglase i ponude za posao preko Interneta c) čitam i pretraţujem oglase za posao u novinama d) raspitujem se kod prijatelja i poznanika znaju li za kakav posao e) osobno kontaktiram razne poslodavce f) traţim utjecajne ljude koji bi mi svojim vezama mogli pomoći u dobivanju posla g) istraţujem mogućnost za pokretanje vlastitog posla h) obratio/la sam se udruzi osoba s invaliditetom za pomoć pri traţenju posla i) informiram se o poticajima za zapošljavanje j) dao/la sam oglas da traţim posao k) kontaktirao/la sam privatnu agenciju za zapošljavanje l) ništa ne poduzimam glede traţenja posla

15. Kakva su Vaša iskustva u dosadašnjem traţenju posla?

a) dobra b) niti dobra niti loša c) loša d) nikakva

16. Koliko ste upoznati s postojećim poticajima za zapošljavanje osoba s invaliditetom?

a) uopće nisam upoznat/a b) malo sam upoznat/a c) dobro sam upoznat/a d) jako dobro sam upoznat/a

17. Što smatrate da bi Vam povećalo zapošljivost i mogućnosti za zapošljavanje? (moguće zaokružiti više odgovora)

a) stjecanje dodatnih znanja i vještina b) podizanje vlastitog samopouzdanja c) otvoreniji i spremniji poslodavci za zapošljavanje osoba s invaliditetom d) bolja prometna povezanost e) ne znam

f) nešto drugo, što: ______________________________________________________________

18. Kroz ovaj projekt provodit će se odreĎene radionice i obrazovne aktivnosti, a koje imaju za cilj povećanje Vaših vještina u traţenju poslova, odnosno stjecanje novih znanja i vještina za nove poslove. U koje aktivnosti biste se ţeljeli uključiti?

Radionice: a) Motivacijska radionica: Da, ja mogu!

b) Radionica: Kako se predstaviti

Obrazovne aktivnosti: a) Rad na računalu – osnovni tečaj b) Rad na računalu – napredni tečaj c) Tečaj dizajna keramike d) Tečaj grafičkog dizajna e) Tečaj tradicionalnih zanata f) Ne ţelim se uključiti u ni jednu aktivnost

Ukoliko ste zainteresirani i ţeljeli bi ste se uključiti u više obrazovnih aktivnosti, molimo da navedete što Vam je prioritet, odnosno u koju biste se aktivnost najviše ţeljeli uključiti.

__________________________________________________________________________

HVALA!

Mjesto i datum ispunjavanja: _______________________________________________

This project is funded by the EU Ovaj projekt financira Europska Unija

22

UPITNIK ZA POSLODAVCE

Projekt „UNLIMITED“ odobren je u sklopu grant sheme „Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada'“. Nositelj projekta je Krapinsko-zagorska županija, partneri su ZARA d.o.o. i Hrvatski zavod za zapošljavanje Područna služba Krapina, a suradnici OK KZŽ i HGK Županijska komora Krapina. Projektom se želi podići svijest poslodavaca i javnosti o sposobnostima i mogućnostima zapošljavanja osoba s invaliditetom, te informirati i poticati osobe s invaliditetom da se uključe u tržište rada. U sklopu projekta za osobe s invaliditetom osmišljene su edukativne radionice i seminari u cilju stjecanja potrebnih vještina za konkurentnost na tržištu rada, odnosno za poslodavce informativne radionice o mogućnostima zapošljavanja osoba s invaliditetom. Stoga Vas molimo da ispunite ovaj upitnik i na taj način iskažete svoju zainteresiranost za učestvovanjem u određenim aktivnostima u sklopu projekta. Podaci dobiveni ovim upitnikom koristit će se samo za potrebe projekta.

PODACI O POSLODAVCU

Naziv:

Adresa: Kontakt osoba:

Telefon: E-mail:

Status poslodavca (označite)

trgovačko društvo ustanova obrt ostalo

Broj zaposlenih:

Struktura radnih mjesta Molim da navedete u kojima zanimanjima zapošljavate najveći broj radnika, te koje su razine obrazovanja.

Naziv zanimanja Razina obrazovanja*

1.

2.

3.

4.

5. * Upišite razinu obrazovanja osoba navedenih zanimanja - 1, 2, 3 ili 4, pri čemu je: 1 - Nezavršena i završena osnovna škola; 2 - Srednja škola; 3 - Prvi stupanj fakulteta i viša škola; 4 - Fakultet i akademija

1. Jeste li do sada zapošljavali osobe s invaliditetom? DA NE

Ako ste do sada zapošljavali osobe s invaliditetom, kakva su Vaša iskustva? _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2. Jeste li zainteresirani za zapošljavanje osoba s invaliditetom?

a) nimalo nisam zainteresiran/a b) nisam zainteresiran/a c) zainteresiran/a sam d) vrlo sam zainteresiran/a

3. Imate li mogućnosti zaposliti osobu s invaliditetom u Vašem poduzeću, ustanovi?

DA NE

This project is funded by the EU Ovaj projekt financira Europska Unija

23

4. Koje poteškoće očekujete pri zapošljavanju osoba s invaliditetom? (svaku poteškoću označite na razini od 1 do 5 pri čemu je značenje 1 – neznatna teškoća, 5 – vrlo velika teškoća)

NeprilagoĎenost radnog mjesta 1 2 3 4 5

Nedostatak radnog iskustva 1 2 3 4 5

Ograničene mogućnosti obavljanja posla 1 2 3 4 5

NeprilagoĎenost radnih zadataka 1 2 3 4 5

Slabiji učinak od osoba bez invaliditeta 1 2 3 4 5

Izuzetan napor pri radu 1 2 3 4 5

Predrasude drugih 1 2 3 4 5

Nedovoljno znanja za kvalitetan rad 1 2 3 4 5

Teškoće dolaska do radnog mjesta 1 2 3 4 5

Teškoće u komunikaciji s drugima 1 2 3 4 5

5. Smatrate li da Vam nedostaje stručnosti u selekciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom?

a) ne, ne nedostaje mi

b) nedostaje mi u manjoj mjeri

c) nedostaje mi d) nedostaje mi u velikoj mjeri

6. Koliko ste upoznati s postojećim poticajima za zapošljavanje osoba s invaliditetom?

a) uopće nisam upoznat/a

b) malo sam upoznat/a

c) dobro sam upoznat/a

d) jako dobro sam upoznat/a

7. Smatrate li da su Vam potrebne dodatne informacije o pogodnostima za poslodavce prilikom zapošljavanja osoba s invaliditetom?

DA NE

8. Po Vašem mišljenju koji su razlozi nezaposlenosti osoba s invaliditetom? (moguće zaokružiti više odgovora)

a) neadekvatno obrazovanje b) nedostatak radnog iskustva c) neprilagoĎenost radnog mjesta d) nedostatak potpore na radnom mjestu (asistent) e) teškoće dolaska do radnog mjesta f) teškoće u komunikaciji s drugima g) ne znaju se predstaviti h) nisu motivirani i) ne traţe aktivno posao j) nešto drugo, što: ____________________________________________________________________

9. Smatrate li da su Vam potrebne dodatne informacije o znanjima i vještinama osoba s invaliditetom, odnosno o poslovima na kojima mogu raditi?

DA NE

10. U sklopu projekta provodit će se radionica vezna uz informacije o radnim i osobnim potencijalima osoba s invaliditetom, potrebama i mogućnostima prilagodbe radnih mjesta, te o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom i njihovoj realizaciji. Ţelite li sudjelovati u toj radionici?

DA NE

HVALA!

Mjesto i datum ispunjavanja: _______________________________________________


Recommended