Transcript
Page 1: “Uçun kuşlar uçun, doğduğum yere; Şimdi dağlarında mor sümbül … · 2021. 3. 24. · Geceler çok soğuk, sessiz ve karanlık Anne, anne, anneciğim. Mısralarında dile

Şiir Türleri Test

“Uçun kuşlar uçun, doğduğum yere;

Şimdi dağlarında mor sümbül vardır.

Ormanlar koynunda bir serin dere

Dikenler içinde sarı gül vardır.

Orda geçti benim günlerim;

O demleri anıp bugün inlerim;

Destan-ı ömrümü okur, dinlerim,

İçimde oralı bir bülbül vardır.”

1-)Şiirin ana duygusu(teması) nedir?

1 / 34

Page 2: “Uçun kuşlar uçun, doğduğum yere; Şimdi dağlarında mor sümbül … · 2021. 3. 24. · Geceler çok soğuk, sessiz ve karanlık Anne, anne, anneciğim. Mısralarında dile

Şiir Türleri Test

A)Tabiat ve  kuş sevgisi B)Memleket sevgisi  C)Yaşama isteği  D) Sıla özlemi

2-)Şair için hangisi söylenebilir?

A)Karamsar         B)Endişeli                             C)Üzgün                               D)Şaşkın

3-)Hangisi bu şiirin özelliği olamaz?

A)Türü lirik şiirdir

B)Uyak şeması abab-cccb’ dir

C) “Vardır” kelimeleri rediftir

D)Serbest şiirdir

4-) Dağlara, vadilere, ovalara

2 / 34

Page 3: “Uçun kuşlar uçun, doğduğum yere; Şimdi dağlarında mor sümbül … · 2021. 3. 24. · Geceler çok soğuk, sessiz ve karanlık Anne, anne, anneciğim. Mısralarında dile

Şiir Türleri Test

Tesbihler gibi saçılmış köyler

Rüzgara karşı bir bayrak

Sevinçle türküsünü söyler

Mısraları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)      Benzetme ve kişileştirme sanatları vardır.

B)      İkinci ve dördüncü mısralar kafiyelidir.

C)      Yüklemlerin her ikisi de geniş zamanlıdır.

D)      Şiirin ölçüsü serbesttir.

5-) Hangi seçenekte tam uyak(kafiye) vardır?

A) ...bilir / ...gelir   B) ...kazdı / ...yazdı

3 / 34

Page 4: “Uçun kuşlar uçun, doğduğum yere; Şimdi dağlarında mor sümbül … · 2021. 3. 24. · Geceler çok soğuk, sessiz ve karanlık Anne, anne, anneciğim. Mısralarında dile

Şiir Türleri Test

C) ...aktı / ...yıktı D) ...alkış / ...nakış

6-) Bilginin ocağı okul

Annenin kucağı okul

Askerin sancağı okul

Okul yaptırmaya koş...

Yukarıdaki dörtlüğün uyak çeşidi nedir?

A) Yarım              B) Tam  C) Zengin              D) Cinaslı

7-) Mert dayanır, namert kaçar

Meydan gümbür gümbürlenir

Şahlar şahı divan açar

4 / 34

Page 5: “Uçun kuşlar uçun, doğduğum yere; Şimdi dağlarında mor sümbül … · 2021. 3. 24. · Geceler çok soğuk, sessiz ve karanlık Anne, anne, anneciğim. Mısralarında dile

Şiir Türleri Test

Divan gümbür gümbürlenir

Dörtlük konusuna göre hangi şiir çeşidine girer?

A) Epik  B) Didaktik     C) Pastoral D) Lirik

8-) Karlı dağların başında,

Salkım salkım olan bulut...

Saçın çözüp benim için,

Yaşın yaşın ağlar mısın?

Dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)      8’li hece ölçüsü ile yazılmıştır.

B)      Kişileştirme vardır.

5 / 34

Page 6: “Uçun kuşlar uçun, doğduğum yere; Şimdi dağlarında mor sümbül … · 2021. 3. 24. · Geceler çok soğuk, sessiz ve karanlık Anne, anne, anneciğim. Mısralarında dile

Şiir Türleri Test

C)      Sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.

D)      Şair buluttan şikayetçidir.

9-) İlim, kula açılmış bir kucaktır;

Aydınlıktır, meş’aledir, ocaktır.

İlmin yüzü samimidir, sıcaktır;

Cehaletin yüzü soğuk, buz oğul...

Dörtlük, konusuna göre hangi şiir türüne girer?

A) Pastoral           B) Didaktik

C) Lirik                  D) Epik

10) Köpük olsam sularında

6 / 34

Page 7: “Uçun kuşlar uçun, doğduğum yere; Şimdi dağlarında mor sümbül … · 2021. 3. 24. · Geceler çok soğuk, sessiz ve karanlık Anne, anne, anneciğim. Mısralarında dile

Şiir Türleri Test

Karışıp gitsem dalgana

Rüyamı katsam rüyana

Kaybolsam maviliğinde

Dörtlüğe göre, aşağıdakilerden hangisi kişileştirilmiştir?

A) Rüya                B) Dalga                C) Deniz                  D) Gökyüzü

11) Senin yanındayken avuçlarımda

Suda sabun gibi eriyor zaman.

Mısralarında geçen aşağıdaki hangi kelimeler arasında benzetme yapılmıştır?

A) Avuç-sabun    B) Su-zaman

C) Sabun-zaman                D) Sabun-su

7 / 34

Page 8: “Uçun kuşlar uçun, doğduğum yere; Şimdi dağlarında mor sümbül … · 2021. 3. 24. · Geceler çok soğuk, sessiz ve karanlık Anne, anne, anneciğim. Mısralarında dile

Şiir Türleri Test

12) Yarınım dağ ayazında

Dünüme ahlar çekerim

Kaldım aklın çıkmazında

Gül eker, diken biçerim.

Konusuna göre şiirin çeşidi nedir?

A) Pastoral     B) Epik     C) Didaktik    D) Lirik

13) Yıldızlar çamlara değer de geçer

Gün buradan başını eğer de geçer

Sular dizlerini döğer de geçer

Bir Ilgaz, er Ilgaz, Ilgaz, yar Ilgaz.

8 / 34

Page 9: “Uçun kuşlar uçun, doğduğum yere; Şimdi dağlarında mor sümbül … · 2021. 3. 24. · Geceler çok soğuk, sessiz ve karanlık Anne, anne, anneciğim. Mısralarında dile

Şiir Türleri Test

Şiirde hangi varlıkta kişileştirme yoktur?

A) Çamlar     B) Gün     C) Sular     D) Ilgaz

14) Gümüş bir dumanla kapandı her yer

Yer ve gök bu akşam yayla dumanı

Sürüler, çemenler, sarı çiçekler

Beyaz kar, yeşil çam, yayla dumanı

Konusuna göre dörtlüğün çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pastoral      B) Lirik      C) Epik     D) Didaktik

15) Dağların bir yürüyüşü var,

Bulutların sevda kokan yağmurları

9 / 34

Page 10: “Uçun kuşlar uçun, doğduğum yere; Şimdi dağlarında mor sümbül … · 2021. 3. 24. · Geceler çok soğuk, sessiz ve karanlık Anne, anne, anneciğim. Mısralarında dile

Şiir Türleri Test

Rüzgarın sesi var kentlerde

Diz boyu yalnızlık, diz boyu acı!

Şiirde aşağıdakilerden hangisi kişileştirilmiştir?

A) Dağlar      B) Kentler     C) Yağmurlar      D) Rüzgar

16) Ela gözlerine kurban olduğum,

Yüzüne bakmaya doymadım ben.

İbret için gelmiş derler cihana,

Noktadır benlerin sayamadım.

Dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)      Güçlü bir sevgiyi ifade ettiği

10 / 34

Page 11: “Uçun kuşlar uçun, doğduğum yere; Şimdi dağlarında mor sümbül … · 2021. 3. 24. · Geceler çok soğuk, sessiz ve karanlık Anne, anne, anneciğim. Mısralarında dile

Şiir Türleri Test

B)      Abartma sanatından faydalandığı

C)      İnsanlara öğüt verildiği

D)      Betimlemelere yer verildiği

17) Kirazın derisinin altında kiraz,

Narın içinde nar,

Benim yüreğimde boylu boyunca

Memleketim var.

Canıma, ciğerime dek işlemiş,

Canıma ciğerime...

Şiirin konusuna göre türü nedir?

A) Didaktik      B) Pastoral     C) Epik      D) Lirik

11 / 34

Page 12: “Uçun kuşlar uçun, doğduğum yere; Şimdi dağlarında mor sümbül … · 2021. 3. 24. · Geceler çok soğuk, sessiz ve karanlık Anne, anne, anneciğim. Mısralarında dile

Şiir Türleri Test

18) Çal bağlamacı çal, eski türküler,

Dirilt nağmelerini ataların.

Dertli, Emrah, Ruhsati dile gelsinler

Duyur sesini eski ustaların.

Konusuna göre şiirin türü nedir?

A) Lirik      B) Epik      C) Didaktik      D) Pastoral

19) Torosların yanağına konmuş bir kara çadır,

Çadırın içinde Akça kız yatar.

Bir üfleyip de güneşi söndürür,

12 / 34

Page 13: “Uçun kuşlar uçun, doğduğum yere; Şimdi dağlarında mor sümbül … · 2021. 3. 24. · Geceler çok soğuk, sessiz ve karanlık Anne, anne, anneciğim. Mısralarında dile

Şiir Türleri Test

Bir kirmeni, bir başını döndürür.

Dörtlükte aşağıdaki varlıklardan hangisi kişileştirilmiştir?

A) Toroslar      B) Çadır      C) Güneş     D) Kirmen

20) Arzın akıncılara dar geldiği zamanda

Ovalar geçit verdi, boynunu eğdi dağlar...

Beyitte geçen aşağıdaki varlıkların hangisinde kişileştirme yapılmıştır?

A) Arz      B) Ovalar     C) Geçit      D) Dağlar

21) Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın,

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.

Yukarıdaki beyitte kafiyeyi(uyağı) oluşturan sesler, hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

13 / 34

Page 14: “Uçun kuşlar uçun, doğduğum yere; Şimdi dağlarında mor sümbül … · 2021. 3. 24. · Geceler çok soğuk, sessiz ve karanlık Anne, anne, anneciğim. Mısralarında dile

Şiir Türleri Test

A) –ın / -ın      B) –akın / -akın      C) sakın / akın      D) –ak / ak

22) Damlardaki kar, saçaklardaki buz,

Kanı kaynayan suya dar geliyor.

Haberin var mı oluklardan?

Akan su sesinde bahar geliyor.

Dörtlüğün uyak şeması hangisidir?

A) abcb B) abab C) abca D) aaab

23) Gurbet işledikçe şu uzun yıla

Gözünün yaşında ürperir sıla

14 / 34

Page 15: “Uçun kuşlar uçun, doğduğum yere; Şimdi dağlarında mor sümbül … · 2021. 3. 24. · Geceler çok soğuk, sessiz ve karanlık Anne, anne, anneciğim. Mısralarında dile

Şiir Türleri Test

Gönlüm dolaşırken yana yakıla

Ovada sabahlar, dağda akşamlar

Şair dörtlükte neyi anlatmaktadır?

A)      Gurbette olmanın hüznünü

B)      Yurdun güzelliklerini

C)      Vatan sevgisini

D)      Yalnızlığın verdiği ıstırabı

24) Söz ola kese savaşı

Söz ola kurtara başı

Söz ola ağulu aşı

Bal ile yağ ede bir söz.

15 / 34

Page 16: “Uçun kuşlar uçun, doğduğum yere; Şimdi dağlarında mor sümbül … · 2021. 3. 24. · Geceler çok soğuk, sessiz ve karanlık Anne, anne, anneciğim. Mısralarında dile

Şiir Türleri Test

Dörtlükte söz ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi belirtilmemiştir?

A) Anlaşmayı sağladığı    B) Kısa olması gerektiği

C) Can kurtardığı                               D) Hayatı tatlandırdığı

25) Uyandım  uykudan aradım seni

Sağıma soluma bakındım anne

Geceler çok soğuk, sessiz ve karanlık

Anne, anne, anneciğim.

Mısralarında dile getirilen duygular aşağıdakilerden hangisidir?

A) Korku-yalnızlık                             B) Korunma-fedakarlık

C) Sevgi-özlem                    D) Üzüntü-ayrılık

16 / 34

Page 17: “Uçun kuşlar uçun, doğduğum yere; Şimdi dağlarında mor sümbül … · 2021. 3. 24. · Geceler çok soğuk, sessiz ve karanlık Anne, anne, anneciğim. Mısralarında dile

Şiir Türleri Test

26) Sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın!

Sesini duyan olur, sana göz koyan olur.

Düşmanımdır seni kim bulursa cana yakın

Anan bile okşasa bağrım kan olur.

Dörtlüğünde şaire hakim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kıskanma       B) Kırgınlık

C) İmrenme         D) Şüphelenme

27) Boşuna koşma çocuk,

Sahil yolu balıklarını

Artık göremezsin!

17 / 34

Page 18: “Uçun kuşlar uçun, doğduğum yere; Şimdi dağlarında mor sümbül … · 2021. 3. 24. · Geceler çok soğuk, sessiz ve karanlık Anne, anne, anneciğim. Mısralarında dile

Şiir Türleri Test

Kalbi kırık dalgaların

Deniz küskün,

Balıklar yitik.

Balıklar meçhule sürgün!

İnsanlar umursamaz,

Deniz tükeniyor gün be gün!

Boşuna koşma çocuk!

Şair nasıl bir ruh hali içindedir?

A) Hüzünlü          B) Telaşlı

C) Şaşkın                             D) Heyecanlı

28) Havada bir dost eli okşuyor derimizi,

18 / 34

Page 19: “Uçun kuşlar uçun, doğduğum yere; Şimdi dağlarında mor sümbül … · 2021. 3. 24. · Geceler çok soğuk, sessiz ve karanlık Anne, anne, anneciğim. Mısralarında dile

Şiir Türleri Test

Boynu bükük adalar  tanıyor sanki bizi.

İçimize çevirip nemli gözlerimizi,

Geçtik yabancı gibi yakınından Rodos’un.

Dörtlüğe göre, şair için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Umursamaz    B) Yılgın

C) Küskün                            D) Hüzünlü

29) Sevgi nedir?

Sevgi akan sudur,

Sevgi umuttur, mutluluktur.

Sevgide kin ve nefret olmaz.

19 / 34

Page 20: “Uçun kuşlar uçun, doğduğum yere; Şimdi dağlarında mor sümbül … · 2021. 3. 24. · Geceler çok soğuk, sessiz ve karanlık Anne, anne, anneciğim. Mısralarında dile

Şiir Türleri Test

Çünkü dünyayı döndüren sevgidir.

Şiirden, aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A)      Hayatın sevgiyle güzelleştiği

B)      İnsanların sevgiyi özlediği

C)      Sevginin kin ve nefreti yok ettiği

D)      Sevginin insanları hayata bağladığı

30)          Yorgun yüreğine kanat olurum,

Dizginden boşalan  bir at olurum,

Sen Şirin, ben yine Ferhat olurum

Zaman denen ejderhanın içtiği

Gençliğimi yeter ki sen bul getir...

20 / 34

Page 21: “Uçun kuşlar uçun, doğduğum yere; Şimdi dağlarında mor sümbül … · 2021. 3. 24. · Geceler çok soğuk, sessiz ve karanlık Anne, anne, anneciğim. Mısralarında dile

Şiir Türleri Test

Şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?A) Coşkulu söyleyişin hakim  olduğu

B) Gençliğe özlem duyulduğu

C) Zamandan şikayet edildiği

D) Her çağın güzel yönlerinin bulunduğu

31)          Bir dünya düşünürüm

21 / 34

Page 22: “Uçun kuşlar uçun, doğduğum yere; Şimdi dağlarında mor sümbül … · 2021. 3. 24. · Geceler çok soğuk, sessiz ve karanlık Anne, anne, anneciğim. Mısralarında dile

Şiir Türleri Test

İlk günden beri;

Açılmış da masallar gülü

Hırsın, kinin kapısı kapanmış.

Yüzlerdeki gülümseme çocuksu,

Gözlerde sevginin ışığı yanmış.

Aşağıdakilerden hangisi şiirin istediği bir dünya değildir?

A)      Kavganın ve düşmanlığın olmadığı

B)      Dostluk ve sevgiye ihtiyaç duyulduğu

C)      Huzur ve güven içinde yaşanılan

D)      İnsanların birbirlerine sevgi beslediği

32)          Bir kasabam vardı eskiden

22 / 34

Page 23: “Uçun kuşlar uçun, doğduğum yere; Şimdi dağlarında mor sümbül … · 2021. 3. 24. · Geceler çok soğuk, sessiz ve karanlık Anne, anne, anneciğim. Mısralarında dile

Şiir Türleri Test

Sarı sularına

Yeşil gölgeler düşen,

Sarı sularında

Beyaz ördekler yüzen

Bir ırmak geçerdi içinden

Şiire göre, şair için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)      Eski günleri özlediği

B)      Kasabasının gelişmesini istediği

C)      Irmak kenarında gezmeyi sevdiği

D)      Kasabalıları mutlu etmek istediği

23 / 34

Page 24: “Uçun kuşlar uçun, doğduğum yere; Şimdi dağlarında mor sümbül … · 2021. 3. 24. · Geceler çok soğuk, sessiz ve karanlık Anne, anne, anneciğim. Mısralarında dile

Şiir Türleri Test

33)          İnmiş yere göğün gizli ordusu.

Sarılmış her yanım, kurulmuş pusu.

Gecenin kabaran bu uğultusu

Evin çatısını sökecek gibi.

Dörtlükte aşağıdakilerden hangisi tasvir edilmiştir?

A) Savaş                               B) Karanlık

C) Deprem            D) Fırtına

34)          Selam Türkiye!

Acısını canımda

Sevincini kanımda duyduğum,

Kara ekmeğim, billur suyum,

24 / 34

Page 25: “Uçun kuşlar uçun, doğduğum yere; Şimdi dağlarında mor sümbül … · 2021. 3. 24. · Geceler çok soğuk, sessiz ve karanlık Anne, anne, anneciğim. Mısralarında dile

Şiir Türleri Test

Hasretim, özlemim, bereketim.

Selam, canımdan aziz bildiğim memleketim!

Şiire hakim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sevgi                B) Sevinç

C) Özlem                              D) Ümit

25 / 34

Page 26: “Uçun kuşlar uçun, doğduğum yere; Şimdi dağlarında mor sümbül … · 2021. 3. 24. · Geceler çok soğuk, sessiz ve karanlık Anne, anne, anneciğim. Mısralarında dile

Şiir Türleri Test

35)          Mevla’yı seversen gelme peşime

Arkada yavrum var kaçamam avcı.

Su başında susuz can vermekteyim,

Yavrularım susuz, içemem avcı.

Şiirin teması nedir?

A) Acıma duygusu                             B) Anne fedakarlığı

C) Avcılık tutkusu                             D) Suya özlem

36)          Yaşamak güzel şey doğrusu.

Üstelik hava da güzelse

Hele gücün kuvvetin yerindeyse

Elin ekmek tutmuşsa bir de.

26 / 34

Page 27: “Uçun kuşlar uçun, doğduğum yere; Şimdi dağlarında mor sümbül … · 2021. 3. 24. · Geceler çok soğuk, sessiz ve karanlık Anne, anne, anneciğim. Mısralarında dile

Şiir Türleri Test

Hele tertemizse gönlün,

Hele akar gibiyse alnın

Yaşamak güzel şey doğrusu.

Şair yaşamanın güzelliğini aşağıdakilerden hangisine bağlamamıştır?

A) İş güç sahibi olmaya                         B) Sağlıklı olamaya

C) Şık ve temiz giyinmeye               D) Kötü duygulardan uzak olmaya

37)          Bilinmez dünya hali bu

Zamanla değişebilir insan

Belki dönersin bir akşam vakti

Bulutlarla o uzak diyarlardan.

27 / 34

Page 28: “Uçun kuşlar uçun, doğduğum yere; Şimdi dağlarında mor sümbül … · 2021. 3. 24. · Geceler çok soğuk, sessiz ve karanlık Anne, anne, anneciğim. Mısralarında dile

Şiir Türleri Test

Şiirde vurgulanan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hüzün                             B) Kırgınlık

C) Endişe                              D) Ümit

38)          Burda güneş

Orda yağmur

Güneşte de güzel dünya

Yağmurda da

Şükürler olsun Allah’ım

Şükürler olsun sana

Verdiğin hayat pırıl pırıl

Şiirin teması nedir?

28 / 34

Page 29: “Uçun kuşlar uçun, doğduğum yere; Şimdi dağlarında mor sümbül … · 2021. 3. 24. · Geceler çok soğuk, sessiz ve karanlık Anne, anne, anneciğim. Mısralarında dile

Şiir Türleri Test

A) Doğa sevgisi                   B) Mutluluk özlemi

C) Allah sevgisi                   D) Yaşama sevinci

39)          Dokunur hatıra kendisin bilmez,

Asilzadelerden hiç kemlik gelmez,

Sen iyilik eyle o zayi olmaz,

Darılıp da başa kakıcı olma.

Aşağıdakilerden hangisi dörtlükte öğütlenen bir davranış değildir?

A) Kırıcı olmamak                            B) İyilik yapmak

C) İyiliği başa kalkmamak              D) Hal hatır sormak

29 / 34

Page 30: “Uçun kuşlar uçun, doğduğum yere; Şimdi dağlarında mor sümbül … · 2021. 3. 24. · Geceler çok soğuk, sessiz ve karanlık Anne, anne, anneciğim. Mısralarında dile

Şiir Türleri Test

40)          Alınız!

Alınız gözlerimin önünden

Bu yeşil yeşil olmayan yosunu

Ben kırmızı balık,

Al al kırmızı, turuncu turuncu

İstemiyorum hürriyetimin gömüldüğü

Bu kavanozu!...

30 / 34

Page 31: “Uçun kuşlar uçun, doğduğum yere; Şimdi dağlarında mor sümbül … · 2021. 3. 24. · Geceler çok soğuk, sessiz ve karanlık Anne, anne, anneciğim. Mısralarında dile

Şiir Türleri Test

Şiirde balıkla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılır?

A) Hiçbir yosunu sevmediği             B) Kırmızı rengi sevdiği

C) Yalnızlıktan bunaldığı D) Doğal çevresini istediği

41)          Kim bilir şimdi nerdesin,

Senindir yeni akşamlar,

Merdivende ayak sesin,

Rıhtım taşında gölgen var.

Bu dörtlükte aşağıdaki ana duygularda hangisi işlenmiştir?

A) Sitem                               B) Özlem

C) Yalnızlık         D) Pişmanlık

31 / 34

Page 32: “Uçun kuşlar uçun, doğduğum yere; Şimdi dağlarında mor sümbül … · 2021. 3. 24. · Geceler çok soğuk, sessiz ve karanlık Anne, anne, anneciğim. Mısralarında dile

Şiir Türleri Test

42)          Tertemiz bir defterim, yazılmamış,

Bir ırmağım, yolu çizilmemiş,

Bir dünyayım, keşfedilmemiş,

Sana emanetim, öğretmenim.

Şiire göre öğrenci(çocuk) için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)      Yeni şeyler öğrenmeye hazır olduğu

B)      Eğitilmeye muhtaç olduğu

C)      Yeni şeyler keşfetmeyi istediği

D)      Özen gösterilmeyi beklediği

43)          Tutunduğum bir dalsın sen

32 / 34

Page 33: “Uçun kuşlar uçun, doğduğum yere; Şimdi dağlarında mor sümbül … · 2021. 3. 24. · Geceler çok soğuk, sessiz ve karanlık Anne, anne, anneciğim. Mısralarında dile

Şiir Türleri Test

Dudaklarımda balsın sen

Doyumsuz masalsın sen

Dinlerken coşarım Türkçem!

Şiirin teması nedir?

A) Türkçenin inceliği                          B) Türkçe sevgisi

C) Türkçenin zenginliği                           D) Türkçeye duyulan özlem

44)          İnsan vardır fark edilmez süsünden,

Kimi farksızdır koyun sürüsünden.

Her gördüğün şekle aman kapılma

İnsan belli olmaz görüntüsünden.

Dörtlükte vurgulanan düşünceye uygun atasözü, aşağıdakilerden hangisidir?

33 / 34

Page 34: “Uçun kuşlar uçun, doğduğum yere; Şimdi dağlarında mor sümbül … · 2021. 3. 24. · Geceler çok soğuk, sessiz ve karanlık Anne, anne, anneciğim. Mısralarında dile

Şiir Türleri Test

A)      Adam adamı bir defa aldatır.

B)      Adam arkadaşından belli olur.

C)      Adam kıymetini adam bilir.

D)      Adamın alacası içinde, hayvanın alacası dışındadır.

- 8.Sınıf Türkçe Deneme Soruları - 8.Sınıf Türkçe Soru Bankası - 8.Sınıf Türkçe Dilbilgisi Konuları - 8.Sınıf Türkçe Yazma Etkinlikleri - 8.Sınıf Türkçe Konuşma Etkinlikleri - 8.Sınıf Türkçe Okuma-Anlama Etkinlikleri - 8.Sınıf Türkçe Proje Görevleri - 8.Sınıf Türkçe Performans Görevleri - 8.Sınıf Türkçe Yazılı Sorular - 8.Sınıf Türkçe Merkezi Sınav Deneme Soruları - Ders Kitabı Etkinlik Cevapları

34 / 34


Recommended