Transcript
Page 1: BOSNE I HERCEGOVINEmp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/fedr.program... · 2016-04-01 · BiH za 2015. godinu ili dostavi valjan dokaz o reprogramu duga, što će biti definisano

Godina XXIII - Broj 23 Petak, 25. 3. 2016. godine

S A R A J E V O ISSN 1512-7079

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

631 Na osnovu čl. 29. i 37. Zakona o izvršavanju Budžeta

Federacije Bosne Hercegovine za 2016. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 102/15), i člana 4. stav (4) Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službene novine Federacije BiH", broj 42/10), a u vezi sa članom 28. Zakona o poljoprivredi ("Službene novine Federacije BiH", br. 88/07, 4/10 i 7/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 46. sjednici, održanoj 24.03.2016. godine, donosi

ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA

SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "SUBVENCIJA PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I

PREDUZETNICIMA - POTICAJ ZA POLJOPRIVREDU" UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2016. GODINU FEDERALNOM

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

I. Usvaja se Program utroška sredstava s kriterijima

raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva (u daljem tekstu: Program).

Sredstva za realizaciju Programa iz stava (1) ove tačke isplatit će se s pozicije 614500 "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 102/15) u iznosu od 65.800.000,00 KM (u daljnjem tekstu: Budžet).

II. Program iz tačke I. ove odluke sastavni je dio ove odluke.

III. Sredstva iz tačke I. ove odluke isplatit će se na teret

Budžeta, razdjel 24. s pozicije 614500 " Subvencija privatnim

preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu". Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo) će Programom raspoređena sredstva doznačiti njihovim korisnicima koji su ih dužni koristiti u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, Zakonom o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakonom o poljoprivredi.

IV. Kontrolu u fazi proizvodnje na terenu potencijalnih

korisnika, kao i u toku prikupljanja i obrade dokumentacije vezano za proizvodnju, a prije dostavljanja aplikacije Federalnom ministarstvu, vršit će nadležni poljoprivredni kantonalni inspekto-ri, odnosno ovlašteni službenici kantonalnih ministarstava, ovla-šteni službenici Federalnog ministarstva i Federalna poljoprivred-na inspekcija u cilju namjenskog utroška sredstava. Kontrolu nad realizacijom svih mjera utvrđenih ovim Programom, uključujući i kontrolu izdate dokumentacije koju dostavlja korisnik, vršit će ovlašteni službenici Federalnog ministarstva i Federalna poljoprivredna inspekcija.

V. Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno

ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalno ministarstvo finansija, svako u okviru svoje nadležnosti.

VI. O utrošenim sredstvima iz tačke I. ove odluke Federalno

ministarstvo će podnositi tromjesečni izvještaj Federalnom ministarstvu finansija.

VII. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 684/2016 24. marta 2016. godine

SarajevoPremijer

Fadil Novalić, s. r.

Page 2: BOSNE I HERCEGOVINEmp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/fedr.program... · 2016-04-01 · BiH za 2015. godinu ili dostavi valjan dokaz o reprogramu duga, što će biti definisano

Broj 23 - Strana 2 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Petak, 25. 3. 2016.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

PROGRAM NOVČANIH PODRŠKI U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ZA 2016. GODINU

Sarajevo, mart 2016. godine 1. Period realizacije Programa:

Od 01.01. do 31.12.2016. godine

2. Ukupna vrijednost Programa:

65.800.000,00 KM

3. Namjena Programa:

Podrška proizvodnji kroz model poticajaproizvodnji, a plaćanja u sklopu mjera strukturnepolitike kroz model podrške dohotku, modelkapitalnih ulaganja, model ruralnog razvoja imodel ostalih vrsta podrški.

4. Korisnici Programa:

Klijenti upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata.

5. Izvor sredstava:

Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu – Budžet Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva "Poticaj za poljoprivredu" ("Službene novine Federacije BiH", broj: 102/15).

6. Nosilac Programa:

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

7. Odgovorno lice:

mr.sci. Šemsudin Dedić, ministar

UVOD

Kod izrade Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za

2016. godinu, vodilo se računa o: - Odredbama Zakona o poljoprivredi ("Službene novine

Federacije BiH", br. 88/07, 04/10, 27/12 i 7/13), - Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i

ruralnom razvoju ("Službene novine Federacije BiH", broj 42/10).

- Principima Srednjoročne strategije razvoja poljoprivrednog sektora u Federaciji BiH 2015-2019 (Odluka Parlamenta F BiH, broj: 01,02-24-1-780/15 od 08. 06. 2015. godine),

- Preuzetim obavezama iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP-a) vezano za prilagođavanje praksi u vođenju poljoprivredne politike prema odredbama Zajedničke poljoprivredne politike EU,

- Uvažavajući izdvajanja sredstava za podrške poljoprivrednoj proizvodnji u zemljama okruženja,

- Aktivnostima koje su predviđene u Programu rada Vlade Federacije BiH za mandatni period 2015-2018. godina,

- Rezultatima analize efekata novčanih podrški u prethodnom periodu.

Pored navedenog, kod izrade Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2016. godinu (u daljnjem tekstu Program) suočili smo se sa nerealizovanim zahtjevima i naslijeđenim dugovanjima iz 2014. godine, te nerealizovanim zahtjevima iz 2015. godine.

S obzirom na naslijeđena dugovanja iz 2014. godine koja su jednim dijelom smanjena kroz naknadne kontrole, a dijelom izmirena iz Programa za 2015. godinu, u ovogodišnjem Programu planira se izmirenje dijela duga na način da ne dođe do

značajnijeg smanjenja podrške po jedinici mjere koje bi dovele do narušavanja mnogih proizvodnji, socijalnih nemira i protesta poljoprivrednika.

POGLAVLJE I – CILJEVI I SVRHA PROGRAMA 1) CILJEVI PROGRAMA

U okviru Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2016. godinu realizuju se mjere novčanih podrški u poljoprivredi i mjere strukturne politike koje trebaju doprinijeti ispunjavanju slijedećih ciljeva:

- povećanje ponude domaćim poljoprivrednim proizvo-dima uz poboljšanje kvaliteta zdravstvene i higijenske ispravnosti proizvoda u skladu sa zahtjevima potrošača;

- unapređenje poljoprivredne proizvodnje i povećanje obima korištenja poljoprivrednog zemljišta s ciljem jačanja konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu;

- osiguranje stabilnog poljoprivrednog dohotka i omo-gućavanje adekvatnog životnog standarda poljo-privrednih proizvođača;

- postepene harmonizacije i integracije sektora poljoprivrede u EU i globalno tržište.

2) SVRHA PROGRAMA

Svrha ovog Programa je zadržati prioritetne mjere novčanih podrški u okvirima raspoloživog budžeta, kako bi osigurali kontinuiranu isplatu novčanih podrški u toku 2016. godine.

POGLAVLJE II - KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA

Odobrena finansijska sredstva Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljem tekstu: Fede-ralno ministarstvo) pod stavkom: "Subvencija privatnim podu-zećima i poduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" raspoređivat će se fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu: klijent) prema općim i posebnim kriterijima.

1) OPĆI KRITERIJI

Pravo na podršku ostvaruje klijent koji je: - državljanin Bosne i Hercegovine i koji ima sjedište,

odnosno prebivalište na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija),

- ostvario primarnu poljoprivrednu proizvodnju, ili drugu djelatnost u Federaciji, propisanu ovim Programom,

- upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava, odnos-no Registar klijenata,

- ispunjava posebno propisane kriterije iz ovog Programa te kriterije iz ostalih zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti novčanih podrški,

- ispunio posebno propisane kriterije Programa za period 01.10.2015. godine do 01.10.2016. godine,

- ispunio posebno propisane kriterije Programa i Pravilnika tekuće godine, a koji zbog prirodnog procesa proizvodnje ili drugih propisanih kriterija ostvaruju novčanu podršku u narednoj godini,

- započeo proizvodnju u 2015. godini, a završio je prije objave Programa za 2016. godinu, kompletnu dokumentaciju dostavlja nadležnom kantonalnom ministarstvu najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Programa. Dokumentacija se dostavlja u skladu sa Pravilnikom o načinu i uvjetima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji ("Službene novine Federacije BiH", broj 60/14 i 75/14). Nadležno kantonalno ministarstvo vrši obračun zahtjeva na osnovu visine sredstava propisanih Programom za 2016. godinu, nakon čega

Page 3: BOSNE I HERCEGOVINEmp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/fedr.program... · 2016-04-01 · BiH za 2015. godinu ili dostavi valjan dokaz o reprogramu duga, što će biti definisano

Petak, 25. 3. 2016. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23 - Strana 3

ih dostavlja Federalnom ministarstvu na dalju realizaciju najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

- započeo proizvodnju u 2015. godini i završio nakon objave Programa za 2016. godinu, a prije objave novog Pravilnika po modelu poticaja proizvodnji, kompletnu dokumentaciju dostavlja u skladu sa Pravilnikom o načinu i uvjetima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji ("Službene novine Federacije BiH", broj 60/14 i 75/14), nadležnom kantonalnom ministarstvu najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka proizvodnje. Nadležno kantonalno ministarstvo vrši obračun zahtjeva na osnovu visine sredstava propisanih Programom za 2016. godinu, nakon čega ih dostavlja Federalnom ministarstvu na dalju realizaciju najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

- Imao nerealizovan zahtjev po modelima podrški iz Programa novčanih podrški za 2014. godinu a isti je blagovremen, potpun i osnovan, te kojem zbog nedostatka sredstava uzrokovanih neadekvatnim planiranjem u Programu novčanih podrški za 2014. godinu nije isplaćena novčana podrška. Ista će se realizovati u skladu sa raspoloživim sredstvima u 2016. godini.

- imao nerealizovan zahtjev a isti je blagovremen, potpun i osnovan, te kojem zbog nedostatka sredstava ili vršenja naknadnih kontrola i provjera nije isplaćena novčana podrška po Programu novčanih podrški za 2015. godinu.

- ostvario pravo u ponovljenom postupku provedenom po pravosnažnoj sudskoj presudi iz oblasti novčanih podrški, odnosno po pravosnažnom rješenju donesenom u drugostepenom postupku Federalnog ministarstva.

- registrovan kao fizičko lice (izuzev poljoprivrednog obrta), godišnje može ostvariti maksimalnu novčanu podršku do 6.000,00 KM po modelu poticaja proiz-vodnji. Fizička osoba koja registruje poljoprivredni obrt do 01.07.2016. godine ne potpada pod ovo ograničenje.

- Izmirio obaveze kod nadležne Porezne uprave Federacije BiH i Uprave za indirektno oporezivanje BiH za 2015. godinu ili dostavi valjan dokaz o reprogramu duga, što će biti definisano Pravilnicima po modelu poticaja proizvodnji, modelu ostalih vrsta podrški i modelu kapitalnih ulaganja.

2) POSEBNI KRITERIJI A/ MODEL PODRŠKE PROIZVODNJI A/1 BILJNA PROIZVODNJA

(1) Proizvodnja ratarskih, povrtlarskih, voćarskih kultura, duhana, grožđa i maslina a) Proizvodnja krušnih žita (pšenica i raž) – klijent

ostvaruje novčanu podršku za proizvodnju na minimalno 1 ha a maksimalno za 200 ha pšenice ili raži, i isto proda;

b) Proizvodnja stočnog ječma, zobi i tritikalea - klijent ostvaruje novčanu podršku za proizvodnju na minimalno 1 ha a maksimalno za 200 ha stočnog ječma, zobi ili tritikalea, za vlastite potrebe ili isto proda;

c) Proizvodnja silažnog kukuruza - klijent ostvaruje novčanu podršku za proizvodnju na minimalno 2 ha a

maksimalno za 400 ha silažnog kukuruza za vlastite potrebe ili isti proda;

d) Proizvodnja uljarica (uljana repica, suncokret i soja) – klijent ostvaruje novčanu podršku za proiz-vodnju na minimalno 1 ha a maksimalno za 250 ha uljarica i isto proda;

e) Proizvodnja povrća (paradajz, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cvekla, luk, salata i mladi krompir) – klijent ostvaruje novčanu podršku za proizvodnju na minimalno 0,5 ha povrća, a maksimalno za 20 ha povrća i isto proda;

f) Proizvodnja grožđa i maslina - klijent ostvaruje novčanu podršku za proizvodnju na minimalno 1 ha vinograda/maslinjaka, a maksimalno za 150 ha i isto proda;

g) Proizvodnja voća (šljiva, jabuka, kruška, breskva, nektarina, trešnja, višnja, smokva, marelica) - klijent ostvaruje novčanu podršku za proizvodnju na minimalno 2 ha voćnjaka a maksimalno za 250 ha, i isto proda;

h) Proizvodnja heljde - klijent ostvaruje novčanu podr-šku za proizvodnju na minimalno 1 ha, a maksimalno za 50 ha, i isto proda;

i) Proizvodnja ljekovitog i aromatičnog bilja - klijent ostvaruje novčanu podršku za proizvodnju na minimalno 1 ha, a maksimalno za 50 ha, i isto proda;

j) Proizvodnja duhana u listu (Virdžinija i Berlej klasa I-IV i Hercegovački ravnjak – A1, A2, A3, B1, B2 i B3 ) – klijent ostvaruje novčanu podršku za proizvodnju na minimalno 0,5 ha a maksimalno za 50 ha duhana, u skladu sa Zakonom o duhanu ("Službeni glasnik BiH", broj 32/10), i isti proda;

(2) Proizvodnja sjemena a) Proizvodnja sjemena strnih žitarica (pšenica,

ječam, raž, zob, tritikale i heljda) - klijent ostvaruje novčanu podršku ako proizvede sjeme u skladu sa Zakonom o sjemenu i sadnom materijalu poljo-privrednog bilja ("Službene novine Federacije BiH", broj 55/01 i 31/14) za maksimalno 250 ha, i isto proda;

b) Proizvodnja sjemena kukuruza, soje i suncokreta - klijent ostvaruje novčanu podršku ako proizvede sjeme kukuruza, soje ili suncokreta u skladu sa Zako-nom o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja za maksimalno 100 ha, i isto proda;

c) Proizvodnja sjemena krompira (osnovno sjeme i sjeme I sortne reprodukcije) – klijent ostvaruje novčanu podršku ako proizvede sjeme krompira u skladu sa Zakonom o sjemenu i sadnom materijalu za maksimalno 50 ha, i isto proda.

(3) Proizvodnja sadnog materijala a) Deklarisane sadnice krošnjastog voća - klijent

ostvaruje novčanu podršku ako proizvede sadnice krošnjastog voća u skladu sa Zakonom o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja za maksimalno 400.000 sadnica, i iste proda;

b) Deklarisane sadnice jagodičastog/bobičastog voća (malina, kupina, borovnica i brusnica) – klijent ostvaruje novčanu podršku ako proizvede sadnice jagodičastog/bobičastog voća u skladu sa Zakonom o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja za maksimalno 1.300.000 sadnica i iste proda;

c) Deklarisane sadnice vinove loze - klijent ostvaruje novčanu podršku ako proizvede sadnice vinove loze u skladu sa Zakonom o sjemenu i sadnom materijalu

Page 4: BOSNE I HERCEGOVINEmp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/fedr.program... · 2016-04-01 · BiH za 2015. godinu ili dostavi valjan dokaz o reprogramu duga, što će biti definisano

Broj 23 - Strana 4 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Petak, 25. 3. 2016.

poljoprivrednog bilja za maksimalno 220.000 sadnica i iste proda.

(4) Nerealizovani zahtjevi iz prethodnog perioda a) Nerealizovani zahtjevi klijenata iz 2014. godine po

modelu poticaja proizvodnji, koji su blagovremeni, potpuni i osnovani a kojima zbog nedostatka sredstava uzrokovanih neadekvatnim planiranjem u navedenom Programu nije isplaćena novčana podrška,

b) Nerealizovani zahtjevi klijenata iz 2014. godine po modelu poticaja proizvodnji koji su pristigli na osnovu člana 40. Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji ("Službene novine Federacije BiH" br. 60/14 i 75/14), dodatno će se vršiti provjere ovih zahtjeva. Obračun će se vršiti na osnovu visine novčane podrške po jedinici mjere Programa novčanih podrški za 2014. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 44/14, 52/14 i 104/14), navedenog Pravilnika za svaku proizvodnju, kao i podataka iz Š 03 Obrasca. Ukoliko dostavljeni obrasci Š 03 nisu u skladu sa Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH" br.75/04, 38/06, 52/09, 56/09 i 36/14), kao nepopunjena tabela 1. i tabela 2. te neovjereni Š 03 od strane općinske službe, kantonalna ministarstva će zatražiti od nadležnih općinskih službi Obrazac Š 03 u skladu sa gore navedenom Uredbom kako bi se obračun novčane podrške mogao izvršiti.

c) Nerealizovani zahtjevi klijenata iz 2015. godine po modelu poticaja proizvodnji, koji su blagovremeni, potpuni i osnovani, te kojima zbog nedostatka sredstava ili vršenja naknadnih kontrola i provjera nije isplaćena novčana podrška po Programu novčanih podrški za 2015. godinu.

A/2 ANIMALNA PROIZVODNJA

(1) Govedarska proizvodnja a) Mliječne krave u sistemu otkupa mlijeka- klijent

ostvaruje pravo na novčanu podršku za minimalno tri a za maksimalno 1000 mliječnih krava u toku godine;

b) Proizvodnja svježeg kravljeg mlijeka - klijent ostvaruje novčanu podršku za najmanje 500 litara, a najviše za 550.000 litara mlijeka mjesečno i isto proda;

c) Proizvodnja goveđeg mesa - tov junadi od teladi iz domaćeg uzgoja – klijent ostvaruje novčanu podršku za minimalno tri utovljena grla a maksimalno za 900 grla u toku godine, i istu proda;

d) Proizvodnja goveđeg mesa – tov junadi od teladi iz uvoza – klijent ostvaruje novčanu podršku za minimalno deset utovljenih grla, a maksimalno za 600 grla u toku godine, i istu proda (ova mjera će se početi primjenjivati donošenjem novog Pravilnika po modelu poticaja proizvodnji);

e) Uzgoj krava prvotelki (rasplodne junice) – klijent ostvaruje novčanu podršku za uzgoj minimalno dvije a maksimalno za 200 junica iz vlastitog stada u toku godine, s tim da služe za proširenje stada ili za prodaju;

f) Uzgoj goveda u sistemu krava-tele – klijent ostvaruje novčanu podršku za minimalno 15 krava (mesne, kombinirane ili križance mesne i kombinirane pasmine goveda) i bika čisto mesne pasmine, a maksimalno za 1000 grla u toku godine.

(2) Ovčarska i kozarska proizvodnja a) Proizvodnja svježeg ovčjeg i kozjeg mlijeka –

klijent ostvaruje novčanu podršku mjesečno za najmanje 300 litara a najviše za 29.000 litara ovčjeg mlijeka u toku godine, odnosno za najmanje 300 litara kozjeg mlijeka mjesečno a najviše za 50.000 litara u toku godine, i isto proda.

b) Uzgoj rasplodne stoke (ovce i koze) – klijent ostvaruje novčanu podršku za minimalno 50 odraslih ovaca, odnosno minimalno 25 odraslih koza starijih od godinu dana, a maksimalno za 1.300 odraslih grla u toku godine.

(3) Svinjogojska proizvodnja a) Proizvodnja svinjskog mesa - tov svinja – klijent

ostvaruje novčanu podršku ako u toku godine utovi: minimalno 25 svinja od prasadi iz domaćeg uzgoja, odnosno, minimalno 75 svinja od prasadi iz uvoza, a maksimalno za 7.200 svinja, i iste proda;

b) Uzgoj rasplodne stoke - krmača – klijent ostvaruje novčanu podršku za minimalno 5 rasplodnih krmača, a maksimalno za 150 krmača u toku godine.

(4) Peradarska proizvodnja a) Uzgoj 18-sedmičnih pilenki - klijent ostvaruje

novčanu podršku za minimalno 5.000 a maksimalno za 220.000 uzgojenih pilenki u toku godine od pilića iz domaćeg uzgoja do prelaska u fazu reprodukcije i iste proda ili ih ostavi za dalji uzgoj;

b) Uzgoj pilenki teške roditeljske linije – klijent ostvaruje novčanu podršku za uzgoj minimalno 10.000 a maksimalno za 50.000 pilenki u toku godine do prelaska u fazu reprodukcije i iste proda ili ih ostavi za dalji uzgoj;

c) Uzgoj pilenki lake roditeljske linije - klijent ostvaruje novčanu podršku za minimalno 10.000 a maksimalno za 50.000 pilenki u toku godine do prelaska u fazu reprodukcije i iste proda ili ih ostavi za dalji uzgoj.

(5) Pčelarska proizvodnja a) Košnice pčela - uzgoj pčelinjih zajednice – klijent

ostvaruje novčanu podršku za minimalno 20 a maksimalno za 400 pčelinjih zajednica i proda najmanje 5 kg meda po zajednici u toku godine.

(6) Ribarska proizvodnja a) Proizvodnja/uzgoj slatkovodne ribe – klijent ostva-

ruje novčanu podršku za proizvodnju minimalno 3.000 a maksimalno za 500.000 kg ribe u toku godine, i istu proda.

b) Proizvodnja/uzgoj morske ribe – klijent ostvaruje novčanu podršku za proizvodnju minimalno 3.000 a maksimalno za 100.000 kg ribe u toku godine, i istu proda.

(7) Nerealizovani zahtjevi iz prethodnog perioda a) Nerealizovani zahtjevi klijenata iz 2014. godine po

modelu poticaja proizvodnji, koji su blagovremeni, potpuni i osnovani a kojima zbog nedostatka sredstava uzrokovanih neadekvatnim planiranjem u navedenom Programu nije isplaćena novčana podrška,

b) Nerealizovani zahtjevi klijenata iz 2014. godine po modelu poticaja proizvodnji koji su pristigli na osnovu člana 40. Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji ("Službene novine Federacije BiH" br. 60/14 i 75/14), dodatno će se vršiti provjere ovih zahtjeva. Obračun će se vršiti na osnovu visine novčane podrške po jedinici mjere Programa novčanih podrški za 2014. godinu ("Službene novine Federacije

Page 5: BOSNE I HERCEGOVINEmp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/fedr.program... · 2016-04-01 · BiH za 2015. godinu ili dostavi valjan dokaz o reprogramu duga, što će biti definisano

Petak, 25. 3. 2016. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23 - Strana 5

BiH", br. 44/14, 52/14 i 104/14), navedenog Pravilnika za svaku proizvodnju, kao i podataka iz Š 03 Obrasca. Ukoliko dostavljeni obrasci Š 03 nisu u skladu sa Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH" br.75/04, 38/06, 52/09, 56/09 i 36/14), kao nepopunjena tabela 1. i tabela 2. te neovjereni Š 03 od strane općinske službe, kantonalna ministarstva će zatražiti od nadležnih općinskih službi Obrazac Š 03 u skladu sa gore navedenom Uredbom kako bi se obračun novčane podrške mogao izvršiti;

c) Nerealizovani zahtjevi klijenata iz 2015. godine po modelu poticaja proizvodnji, koji su blagovremeni, potpuni i osnovani, te kojima zbog nedostatka sredstava ili vršenja naknadnih kontrola i provjera nije isplaćena novčana podrška po Programu novčanih podrški za 2015. godinu.

B/ MODEL PODRŠKE DOHOTKU

Zbog nedostatka novčanih sredstava nije moguće provesti mjere iz ovog modela.

C/ MODEL KAPITALNIH ULAGANJA

Pravo na novčanu podršku za kapitalna ulaganja u poljoprivredu se odnose na:

C/1 Regresiranje kamata na kredite za kapitalna ulaganja u poljoprivredi.

Visina regresa kamata i način ostvarivanja prava određuje se posebnim propisom iz člana 16. stav (8) Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Programa.

D/ RURALNI RAZVOJ

Zbog nedostatka novčanih sredstava nije moguće provesti mjere iz ovog modela, kao ni preostale zahtjeve iz 2012. godine.

E/ MODEL OSTALIH VRSTA PODRŠKI 1. Sufinansiranje premije osiguranja od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji

1.1 Sufinansiranje premije osiguranja od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji.

2. Sufinansiranje stručnih skupova, kongresa, simpozija, seminara i sajmova

2.1 Sufinansiranje organizovanja stručnih skupova, kongresa, simpozija, seminara i sajmova iz oblasti poljoprivredno-prehrambenog sektora.

3. Realizacija projekata od značaja za Federaciju BiH

3.1. Sufinansiranje troškova po osnovu penzionog i zdravstve-nog osiguranja za registrovane poljoprivredne obrte "Ova

mjera će se realizovati na osnovu Odluke Vlade Federacije BiH o davanju saglasnosti i ovlaštenja za potpi-sivanje sporazuma o realizaciji Programa sufinansiranja samozapošljavanja i zapošljavanja u oblasti poljoprivrede za 2015/2016. godinu V. broj:1394/2015 od 15.10.2015. godine.

3.2. Različiti programi pokretanja proizvodnje, poticanja jesenske ili proljetne sjetve i slične mjere koje nisu obuhvaćene ostalim modelima podrške,

3.3. Identifikacija izvornih zaštićenih pasmina životinja (Bosanski brdski konj, domaća buša, domaći magarac i pas tornjak);

3.4. Sufinansiranje izlaganja na manifestacijama od značaja za poljoprivredni sektor,

4. Organizovanje poljoprivrednika (zadruge, udruženja, savezi).

4.1. Sufinansiranje troškova realizacije aktivnosti poljo-privrednih zadruga, udruženja i saveza.

5. Sufinansiranje troškova standardizacije proizvoda/proizvodnje

5.1 Sufinansiranje uvođenja i certifikacije standarda u poljoprivredi i

6. Sufinansiranje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda orijentisanih za izvoz

6.1. Proizvodnja orijentisana izvozu, stvaranje ambijenta za izvoz domaćih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda otkupljenih od domaćih proizvođača

6.2. Nerealizovani zahtjevi iz Programa novčanih podrški za 2014. godinu na osnovu Pravilnika po modelu ostalih vrsta podrški – proizvodnja orijentisana izvozu, stvaranje ambijenta za izvoz domaćih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda otkupljenih od domaćih proizvođača. Nakon izvršenih dodatnih kontrola i provjera, opravdani zahtjevi će se realizovati u 2016. godini.

F/ SUDSKE PRESUDE I RJEŠENJA PO ŽALBAMA

Novčane podrške-ostvareno pravo u ponovljenim postupcima provedenim po pravosnažnim sudskim presudama u oblasti novčanih podrški iz prethodnih godina i pravosnažnim rješenjima donesenim u drugostepenom postupku po žalbama.

POGLAVLJE III – VISINA I RASPODJELA SREDSTAVA

Sredstva odobrena Budžetom Federacije BiH za 2016. godinu iznose 65.800.000 KM i raspodijelit će se u skladu sa Programom na slijedeće oblasti:

Page 6: BOSNE I HERCEGOVINEmp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/fedr.program... · 2016-04-01 · BiH za 2015. godinu ili dostavi valjan dokaz o reprogramu duga, što će biti definisano

Broj 23 - Strana 6 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Petak, 25. 3. 2016.

Tabela 1. Raspodjela sredstava za biljnu proizvodnju

A/1 B I L J N A P R O I Z V O D NJ A

A/1-1 Proizvodnja ratarskih, povrtlarskih kultura, voćarskih kultura, grožđa i maslina KM po jed. mjere Iznos u KM 1. Proizvodnja krušnih žita (pšenica i raž) 550/ha

2. Proizvodnja ječma, zobi i tritikala 350/ha 3. Proizvodnja silažnog kukuruzna 300/ha 4. Proizvodnja uljarica (uljana repica, suncokret i soja) 400/ha 5. Proizvodnja heljde 400/ha

6. Proizvodnja ljekovitog i aromatičnog bilja 600/ha 7. Proizvodnja povrća 2.000/ha 8. Proizvodnja grožđa i maslina 900/ha 9. Proizvodnja voća 900/ha 10. Proizvodnja duhana u listu - Virdžinija , Berlej i Hercegovački ravnjak) 1.500/ha A/1-2 Proizvodnja sjemena 11. Proizvodnja sjemena strnih žitarica 800/ha 12. Proizvodnja sjemena kukuruza, soje i suncokreta 800/ha 13. Proizvodnja sjemena krompira (osnovno sjeme) 1700/ha 14. Proizvodnja sjemena krompira (sjeme I sortne reprodukcije) 1300/ha A/1-3 Proizvodnja sadnog materijala 15. Deklarisane sadnice krošnjastog voća 0,45/kom 16. Deklarisane sadnice jagodičastog/bobičastog voća 0,35/kom 17. Deklarisane sadnice vinove loze 0,45/kom A/1-4 Nerealizovani zahtjevi 18. Nerealizovani zahtjevi po modelu poticaja proizvodnji (dug iz 2014. godine).

19. Nerealizovani zahtjevi klijenata iz 2014. godine po modelu poticaja proizvodnji koji su pristigli naosnovu člana 40. Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji ("Službene novine Federacije BiH" br. 60/14 i 75/14).

20. Nerealizovani zahtjevi klijenata iz 2015. godine po modelu poticaja proizvodnji, a kojima zbognedostatka sredstava u Programu novčanih podrški za 2015. godinu i vršenja naknadnih provjera i kontrola, nije isplaćena novčana podrška

SVEGA: A/1-1, A/1-2 i A/1-3, A/1-4 10.300.000,00

Tabеla 2. Raspodjela sredstava za animalnu proizvodnju

A/2

Br.

A N I M A L N A P R O I Z V O D NJ A

A/2-1 Govedarska proizvodnja KM/jed. mjere Iznos u KM

1. Proizvodnja svježeg kravljeg mlijeka 0,28/l

2. Muzne krave u sistemu otkupa mlijeka 100/grlu 3. Proizvodnja goveđeg mesa – tov junadi od teladi iz domaćeg uzgoja 450/grlu 3a. Proizvodnja goveđeg mesa – tov junadi od teladi iz uvoza 250/grlu 4. Uzgoj rasplodne stoke - rasplodnih junica 450/grlu 5. Uzgoj goveda u sistemu krava – tele 450/grlu

A/2-2 Ovčarska i kozarska proizvodnja

6. Proizvodnja ovčjeg mlijeka 0,30

7. Proizvodnja kozjeg mlijeka 0,30

8. Uzgoj rasplodne stoke (ovce) 35/grlu

9. Uzgoj rasplodne stoke (koze) 35/grlu A/2-3 Svinjogojska proizvodnja

10. Proizvodnja svinjskog mesa – tov svinja 60/grlu 11. Uzgoj rasplodne stoke - krmača 150/grlu

A/2-4 Peradarska proizvodnja 12. Uzgoj 18-sedmičnih pilenki 0,35 /kljunu 13. Uzgoj matičnog jata – pilenki teške roditeljske linije 1,20 /kljunu 14. Uzgoj matičnog jata – pilenki lahke roditeljske linije 1,20/kljunu

A/2-5 Pčelarska proizvodnja 15. Košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica 15/koš

A/2-6 Ribarska proizvodnja . 16. Proizvodnja slatkovodne ribe 1,25/kg 17. Proizvodnja morske ribe 1,25/kg

A/2-7 Nerealizovani zahtjevi 18. Nerealizovani zahtjevi po modelu poticaja proizvodnji (dug iz 2014. godine).

19. Nerealizovani zahtjevi klijenata iz 2014. godine po modelu poticaja proizvodnji koji su pristigli naosnovu člana 40. Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji ("Službene novine Federacije BiH" br. 60/14 i 75/14).

20. Nerealizovani zahtjevi klijenata iz 2015.godine po modelu poticaja proizvodnji, a kojima zbognedostatka sredstava u Programu novčanih podrški za 2015.godinu i vršenja naknadnih provjera i kontrola, nije isplaćena novčana podrška.

SVEGA: A/2-1, A/2-2, A/2-3, A/2-4, A/2-5 A/2-6, A/2-7 50.000.000,00

Page 7: BOSNE I HERCEGOVINEmp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/fedr.program... · 2016-04-01 · BiH za 2015. godinu ili dostavi valjan dokaz o reprogramu duga, što će biti definisano

Petak, 25. 3. 2016. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23 - Strana 7

B/ MODEL PODRŠKE DOHOTKU

Tabela 3. Raspodjela sredstava po modelu podrški dohotku

B/ Vrsta podrške

KM/članu

Nekomercijalno obiteljsko poljoprivredno gazdinstvo - Zbog nedostatka novčanih sredstava nije moguće provesti mjere iz ovog modela. 0,00

SVEGA B

0,00

C/ MODEL KAPITALNA ULAGANJA

Tabela 4. Raspodjela sredstava za kapitalna ulaganja u 2016. godini

C/1 MODEL KAPITALNIH ULAGANJA

Naziv mjere Iznos u (KM) C/1 Regresiranje kamata na kredite za kapitalna ulaganja u poljoprivredi

2.000.000,00 SVEGA C/1 2.000.000,00

D/ MODEL RURALNOG RAZVOJA

Tabela 5. Raspodjela sredstava podrške za ruralni razvoj D/

Br Vrsta podrške

Iznos u (KM)

1. Ruralni razvoj za 2016 god. – Zbog nedostatka novčanih sredstava nije moguće provesti mjere iz ovog modela, kao ni preostale zahtjeve iz 2012. godine

0,00

SVEGA D:

0,00

E/ MODEL OSTALIH VRSTA PODRŠKI

Tabela 6. Model ostalih vrsta podrški

E/ Br. Ostale vrste podrški Ukupno KM

1. Sufinansiranje premije osiguranja od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji 1.1 Sufinansiranje premije osiguranja od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji 50.000,00 2. Sufinansiranje stručnih skupova, kongresa, simpozija, seminara i sajmova

2.1 Sufinansiranje organizovanja stručnih skupova, kongresa, simpozija, seminara, sajmova iz oblasti poljoprivredno-prehrambenog sektora

80.000,00

3. Realizacija projekata od značaja za Federaciju BiH

3.1

Sufinansiranje troškova po osnovu penzionog i zdravstvenog osiguranja za registrovane poljoprivredne obrte ( ova mjera će serealizovat na osnovu Odluke Vlade Federacije BiH o davanju saglasnosti i ovlašćenja za potpisivanje sporazuma o realizaciji Programa sufinansiranja samozapošljavanja i zapošljavanja u oblasti poljoprivrede za 2015/2016. godinu V. broj: 1394/2015od 15.10.2015. godine).

1.500.000,00

3.2 Različiti programi pokretanja proizvodnje, poticanja jesenske ili proljetne sjetve i slične mjere koje nisu obuhvaćene ostalim modelima podrške

400.000,00

3.3. Identifikacija izvornih zaštićenih pasmine životinja (Bosanski brdski konj, domaća buša, domaći magarac i pas tornjak) 10.000,00

3.4. Sufinansiranje izlaganja na privrednim manifestacijama od značaja za poljoprivredni sektor 50.000,00

4. Organizovanje poljoprivrednika (zadruge, udruženja i saveza) 4.1. Sufinansiranje troškova realizacije aktivnosti zadruga

60.000,00 4.2. Sufinansiranje troškova realizacije aktivnosti udruženja 4.3 Sufinansiranje troškova realizacije aktivnosti saveza 5. Sufinansiranje troškova standardizacije proizvoda/proizvodnje 5.1. Sufinansiranje uvođenja i certifikacije standarda u poljoprivredi i prehrambenoj industriji 50.000,00 6. Sufinansiranje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda orjentisanih za izvoz

1.200.000,00

6.1. Proizvodnja orjentisana izvozu, stvaranje ambijenta za izvoz domaćih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda otkupljenih od domaćih proizvođača

6.2.

Nerealizovani zahtjevi iz Programa novčanih podrški za 2014.godinu na osnovu Pravilnika po modelu ostalih vrsta podrški –proizvodnja orjentisana izvozu, stvaranje ambijenta za izvoz domaćih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda otkupljenih od domaćih proizvođača. Nakon izvršenih dodatnih kontrola i provjera, opravdani zahtjevi će se realizovati u 2016. godini.

UKUPNO: E 3.400.000,00

F/ SUDSKE PRESUDE I RJEŠENJA PO ŽALBAMA

Tabela 7. Sudske presude i rješenja po žalbama

F/ Br. Sudske presude i rješenja po žalbama Ukupno u KM

1.

Novčane podrške-ostvareno pravo u ponovljenim postupcima provedenim po pravosnažnim sudskim presudama u oblasti novčanih podrški iz prethodnih godina i pravosnažnim rješenjima donesenim u drugostepenom postupku po žalbama

100.000,00

UKUPNO: F 100.000,00SVEGA: A+B+C+D+E+F 65.800.000,00

POGLAVLJE IV- IZVOR SREDSTAVA

Izvor sredstava za realizaciju Programa je Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu ("Službene

novine Federacije BiH", broj 102/15) u kojem je na poziciji "Poticaj za poljoprivredu" utvrđen iznos od 65.800.000 KM.

Page 8: BOSNE I HERCEGOVINEmp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/fedr.program... · 2016-04-01 · BiH za 2015. godinu ili dostavi valjan dokaz o reprogramu duga, što će biti definisano

Broj 23 - Strana 8 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Petak, 25. 3. 2016.

Temeljem čl. 29. i 37. Zakona o izvršavanju Proračuna

Federacije Bosne Hercegovine za 2016. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 102/15), i članka 4. stavak (4) Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službene novine Federacije BiH", broj 42/10), a u vezi sa člankom 28. Zakona o poljoprivredi ("Službene novine Federacije BiH", br. 88/07, 4/10 i 7/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 46. sjednici, održanoj 24.03.2016. godine, donosi

ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA

SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "SUBVENCIJA PRIVATNIM PODUZEĆIMA I

PODUZETNICIMA - POTICAJ ZA POLJOPRIVREDU" UTVRĐENIH PRORAČUNOM FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE ZA 2016. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I

ŠUMARSTVA

I. Usvaja se Program utroška sredstava s kriterijima raspo-

djele sredstava "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnici-ma - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Program).

Sredstva za realizaciju Programa iz stavka (1) ove točke isplatit će se s pozicije 614500 "Subvencije privatnim poduze-ćima i poduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 102/15) u iznosu od 65.800.000,00 KM (u daljnjem tekstu: Proračun).

II. Program iz točke I. ove odluke sastavni je dio ove odluke.

III. Sredstva iz točke I. ove odluke isplatit će se na teret

Proračuna, razdjel 24. s pozicije 614500 "Subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu". Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo) će Programom raspoređena sredstva doznačiti njihovim korisnicima koji su ih dužni koristiti sukladno Zakonu o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, Zakonu o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakonu o poljoprivredi.

IV. Kontrolu u fazi proizvodnje na terenu potencijalnih

korisnika, kao i u tijeku prikupljanja i obrade dokumentacije vezano za proizvodnju, a prije dostavljanja aplikacije Federalnom ministarstvu, vršit će nadležni poljoprivredni kantonalni inspektori, odnosno ovlašteni službenici kantonalnih ministar-stava, ovlašteni službenici Federalnog ministarstva i Federalna poljoprivredna inspekcija u cilju namjenskog utroška sredstava. Kontrolu nad realizacijom svih mjera utvrđenih ovim Programom, uključujući i kontrolu izdate dokumentacije koju dostavlja korisnik, vršit će ovlašteni službenici Federalnog ministarstva i Federalna poljoprivredna inspekcija.

V. Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno

ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalno ministarstvo financija, svatko u okviru svoje nadležnosti.

VI. O utrošenim sredstvima iz točke I. ove odluke Federalno

ministarstvo će podnositi tromjesečno izvješće Federalnom ministarstvu financija.

VII. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 684/2016 24. ožujka 2016. godine

SarajevoPremijer

Fadil Novalić, v. r.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

PROGRAM NOVČANIH POTPORA U POLJOPRIVREDI I

RURALNOM RAZVOJU ZA 2016. GODINU

Sarajevo, ožujak 2016. godine 1. Period realizacije Programa:

Od 01.01. do 31.12.2016. godine

2. Ukupna vrijednost Programa:

65.800.000,00 KM

3. Namjena Programa:

Potpora proizvodnji kroz model poticaja proizvodnji, aplaćanja u sklopu mjera strukturne politike kroz modelpotpore dohotku, model kapitalnih ulaganja, modelruralnog razvoja i model ostalih vrsta potpora.

4. Korisnici Programa:

Klijenti upisani u Registar poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata.

5. Izvor sredstava:

Proračun Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu – Proračun Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva "Poticaj za poljoprivredu" ("Službene novine Federacije BiH", broj: 102/15).

6. Nositelj Programa:

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

7. Odgovorna osoba:

mr.sci. Šemsudin Dedić, ministar

UVOD

Kod izrade Programa novčanih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2016. godinu, vodilo se računa o:

- Odredbama Zakona o poljoprivredi ("Službene novine Federacije BiH", br. 88/07, 04/10, 27/12 i 7/13),

- Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službene novine Federacije BiH", broj 42/10).

- Principima Srednjoročne strategije razvoja poljoprivrednog sektora u Federaciji BiH 2015-2019 (Odluka Parlamenta F BiH, broj: 01,02-24-1-780/15 od 08. 06. 2015. godine),

- Preuzetim obvezama iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP-a) vezano za prilagođavanje praksi u vođenju poljoprivredne politike prema odredbama Zajedničke poljoprivredne politike EU,

- Uvažavajući izdvajanja sredstava za potpore poljoprivrednoj proizvodnji u zemljama okruženja,

Page 9: BOSNE I HERCEGOVINEmp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/fedr.program... · 2016-04-01 · BiH za 2015. godinu ili dostavi valjan dokaz o reprogramu duga, što će biti definisano

Petak, 25. 3. 2016. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23 - Strana 9

- Aktivnostima koje su predviđene u Programu rada Vlade Federacije BiH za mandatni period 2015-2018. godina,

- Rezultatima analize efekata novčanih potpora u prethodnom periodu.

Pored navedenog, kod izrade Programa novčanih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2016. godinu (u daljnjem tekstu Program) suočili smo se sa nerealiziranim zahtjevima i naslijeđenim dugovanjima iz 2014. godine, te nerealiziranim zahtjevima iz 2015. godine.

S obzirom na naslijeđena dugovanja iz 2014. godine koja su jednim dijelom smanjena kroz naknadne kontrole, a dijelom izmirena iz Programa za 2015. godinu, u ovogodišnjem Programu planira se izmirenje dijela duga na način da ne dođe do značajnijeg smanjenja potpore po jedinici mjere koje bi dovele do narušavanja mnogih proizvodnji, socijalnih nemira i protesta poljoprivrednika.

POGLAVLJE I. CILJEVI I SVRHA PROGRAMA 1) CILJEVI PROGRAMA

U okviru Programa novčanih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2016. godinu realiziraju se mjere novčanih potpora u poljoprivredi i mjere strukturne politike koje trebaju doprinijeti ispunjavanju sljedećih ciljeva:

- povećanje ponude domaćim poljoprivrednim proizvodima uz poboljšanje kvaliteta zdravstvene i higijenske ispravnosti proizvoda u skladu sa zahtjevima potrošača;

- unapređenje poljoprivredne proizvodnje i povećanje obima korištenja poljoprivrednog zemljišta s ciljem jačanja konkurentnosti na domaćem i inozemnom tržištu;

- osiguranje stabilnog poljoprivrednog dohotka i omogućavanje adekvatnog životnog standarda poljoprivrednih proizvođača;

- postepene harmonizacije i integracije sektora poljoprivrede u EU i globalno tržište.

2) SVRHA PROGRAMA

Svrha ovog Programa je zadržati prioritetne mjere novčanih potpora u okvirima raspoloživog proračuna, kako bi osigurali kontinuiranu isplatu novčanih potpora u tijeku 2016. godine.

POGLAVLJE II. KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA

Odobrena financijska sredstva Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo) pod stavkom: "Subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" raspoređivat će se fizičkim i pravnim osobama (u daljem tekstu: klijent) prema općim i posebnim kriterijima.

1) OPĆI KRITERIJI

Pravo na potporu ostvaruje klijent koji je: - državljanin Bosne i Hercegovine i koji ima sjedište,

odnosno prebivalište na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija),

- ostvario primarnu poljoprivrednu proizvodnju, ili drugu djelatnost u Federaciji, propisanu ovim Programom,

- upisan u Registar poljoprivrednih gospodarstava, odnosno Registar klijenata,

- ispunjava posebno propisane kriterije iz ovog Programa te kriterije iz ostalih zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti novčanih potpora,

- ispunio posebno propisane kriterije Programa za period 01.10.2015. godine do 01.10.2016. godine,

- ispunio posebno propisane kriterije Programa i Pravilnika tekuće godine, a koji zbog prirodnog procesa proizvodnje ili drugih propisanih kriterija ostvaruju novčanu potporu u narednoj godini,

- započeo proizvodnju u 2015. godini, a završio je prije objave Programa za 2016. godinu, kompletnu dokumentaciju dostavlja nadležnom kantonalnom ministarstvu najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Programa. Dokumentacija se dostavlja u skladu sa Pravilnikom o načinu i uvjetima ostvarivanja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji ("Službene novine Federacije BiH", broj 60/14 i 75/14). Nadležno kantonalno ministarstvo vrši obračun zahtjeva na temelju visine sredstava propisanih Programom za 2016. godinu, nakon čega ih dostavlja Federalnom ministarstvu na dalju realizaciju najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

- započeo proizvodnju u 2015. godini i završio nakon objave Programa za 2016. godinu, a prije objave novog Pravilnika po modelu poticaja proizvodnji, kompletnu dokumentaciju dostavlja u skladu sa Pravilnikom o načinu i uvjetima ostvarivanja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji ("Službene novine Federacije BiH", broj 60/14 i 75/14), nadležnom kantonalnom ministarstvu najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka proizvodnje. Nadležno kantonalno ministarstvo vrši obračun zahtjeva na temelju visine sredstava propisanih Programom za 2016. godinu, nakon čega ih dostavlja Federalnom ministarstvu na daljnju realizaciju najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

- Imao nerealiziran zahtjev po modelima potpora iz Programa novčanih potpora za 2014. godinu a isti je blagovremen, potpun i utemeljen, te kojem zbog nedostatka sredstava uzrokovanih neadekvatnim planiranjem u Programu novčanih potpora za 2014. godinu nije isplaćena novčana potpora. Ista će se realizirati u skladu sa raspoloživim sredstvima u 2016. godini.

- imao nerealiziran zahtjev a isti je blagovremen, potpun i utemeljen, te kojem zbog nedostatka sredstava ili vršenja naknadnih kontrola i provjera nije isplaćena novčana potpora po Programu novčanih potpora za 2015. godinu.

- ostvario pravo u ponovljenom postupku provedenom po pravosnažnoj sudskoj presudi iz oblasti novčanih potpora, odnosno po pravosnažnom rješenju donesenom u drugostupanjskom postupku Federalnog ministarstva.

- registriran kao fizička osoba (izuzev poljoprivrednog obrta), godišnje može ostvariti maksimalnu novčanu potporu do 6.000,00 KM po modelu poticaja proizvodnji. Fizička osoba koja registrira poljoprivredni obrt do 01.07.2016. godine ne potpada pod ovo ograničenje.

- Izmirio obveze kod nadležne Porezne uprave Federacije BiH i Uprave za neizravno oporezivanje BiH za 2015.godinu ili dostavi valjan dokaz o reprogramu duga, što će biti definirano Pravilnicima po modelu poticaja proizvodnji, modelu ostalih vrsta potpora i modelu kapitalnih ulaganja.

Page 10: BOSNE I HERCEGOVINEmp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/fedr.program... · 2016-04-01 · BiH za 2015. godinu ili dostavi valjan dokaz o reprogramu duga, što će biti definisano

Broj 23 - Strana 10 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Petak, 25. 3. 2016.

2) POSEBNI KRITERIJI A/ MODEL POTPORE PROIZVODNJI A/1 BILJNA PROIZVODNJA

(1) Proizvodnja ratarskih, povrtlarskih, voćarskih kultura, duhana, grožđa i maslina a) Proizvodnja krušnih žita (pšenica i raž) – klijent

ostvaruje novčanu potporu za proizvodnju na minimalno 1 ha a maksimalno za 200 ha pšenice ili raži, i isto proda;

b) Proizvodnja stočnog ječma, zobi i tritikalea - klijent ostvaruje novčanu potporu za proizvodnju na minimalno 1 ha a maksimalno za 200 ha stočnog ječma, zobi ili tritikalea, za vlastite potrebe ili isto proda;

c) Proizvodnja silažnog kukuruza - klijent ostvaruje novčanu potporu za proizvodnju na minimalno 2 ha a maksimalno za 400 ha silažnog kukuruza za vlastite potrebe ili isti proda;

d) Proizvodnja uljarica (uljana repica, suncokret i soja) – klijent ostvaruje novčanu potporu za proizvodnju na minimalno 1 ha a maksimalno za 250 ha uljarica i isto proda;

e) Proizvodnja povrća (paradajz, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cikla, luk, salata i mladi krumpir) – klijent ostvaruje novčanu potporu za proizvodnju na minimalno 0,5 ha povrća, a maksimalno za 20 ha povrća i isto proda;

f) Proizvodnja grožđa i maslina - klijent ostvaruje novčanu potporu za proizvodnju na minimalno 1 ha vinograda/maslinjaka, a maksimalno za 150 ha i isto proda;

g) Proizvodnja voća (šljiva, jabuka, kruška, breskva, nektarina, trešnja, višnja, smokva, marelica) - klijent ostvaruje novčanu potporu za proizvodnju na minimalno 2 ha voćnjaka a maksimalno za 250 ha, i isto proda;

h) Proizvodnja heljde - klijent ostvaruje novčanu potporu za proizvodnju na minimalno 1 ha, a maksimalno za 50 ha, i isto proda;

i) Proizvodnja ljekovitog i aromatičnog bilja- klijent ostvaruje novčanu potporu za proizvodnju na minimalno 1 ha, a maksimalno za 50 ha, i isto proda;

j) Proizvodnja duhana u listu (Virdžinija i Berlej klasa I-IV i Hercegovački ravnjak – A1, A2, A3, B1, B2 i B3 ) – klijent ostvaruje novčanu potporu za proizvodnju na minimalno 0,5 ha a maksimalno za 50 ha duhana, u skladu sa Zakonom o duhanu ("Službeni glasnik BiH", broj 32/10), i isti proda;

(2) Proizvodnja sjemena a) Proizvodnja sjemena strnih žitarica (pšenica,

ječam, raž, zob, tritikale i heljda) - klijent ostvaruje novčanu potporu ako proizvede sjeme u skladu sa Zakonom o sjemenu i sadnom materijalu poljo-privrednog bilja ("Službene novine Federacije BiH", broj 55/01 i 31/14) za maksimalno 250 ha, i isto proda;

b) Proizvodnja sjemena kukuruza, soje i suncokreta - klijent ostvaruje novčanu potporu ako proizvede sjeme kukuruza, soje ili suncokreta u skladu sa Zako-nom o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja za maksimalno 100 ha, i isto proda;

c) Proizvodnja sjemena krumpira (osnovno sjeme i sjeme I sortne reprodukcije) – klijent ostvaruje novčanu potporu ako proizvede sjeme krumpira u skladu sa Zakonom o sjemenu i sadnom materijalu za maksimalno 50 ha, i isto proda.

(3) Proizvodnja sadnog materijala a) Deklarirane sadnice krošnjastog voća - klijent

ostvaruje novčanu potporu ako proizvede sadnice krošnjastog voća u skladu sa Zakonom o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja za maksimalno 400.000 sadnica, i iste proda;

b) Deklarirane sadnice jagodičastog/bobičastog voća (malina, kupina, borovnica i brusnica) – klijent ostvaruje novčanu potporu ako proizvede sadnice jagodičastog/bobičastog voća u skladu sa Zakonom o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja za maksimalno 1.300.000 sadnica i iste proda;

c) Deklarirane sadnice vinove loze - klijent ostvaruje novčanu potporu ako proizvede sadnice vinove loze u skladu sa Zakonom o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja za maksimalno 220.000 sadnica i iste proda.

(4) Nerealizirani zahtjevi iz prethodnog perioda a) Nerealizirani zahtjevi klijenata iz 2014. godine po

modelu poticaja proizvodnji, koji su blagovremeni, potpuni i utemeljeni a kojima zbog nedostatka sredstava uzrokovanih neadekvatnim planiranjem u navedenom Programu nije isplaćena novčana potpora,

b) Nerealizirani zahtjevi klijenata iz 2014. godine po modelu poticaja proizvodnji koji su pristigli na temelju članka 40. Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarivanja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji ("Službene novine Federacije BiH" br. 60/14 i 75/14), dodatno će se vršiti provjere ovih zahtjeva. Obračun će se vršiti na temelju visine novčane potpore po jedinici mjere Programa novčanih potpora za 2014. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 44/14, 52/14 i 104/14), navedenog Pravilnika za svaku proizvodnju, kao i podataka iz Š 03 Obrasca. Ukoliko dostavljeni obrasci Š 03 nisu u skladu sa Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH" br.75/04, 38/06, 52/09, 56/09 i 36/14), kao nepopunjena tabela 1. i tabela 2. te neovjereni Š 03 od strane općinske službe, kantonalna ministarstva će zatražiti od nadležnih općinskih službi Obrazac Š 03 u skladu sa gore navedenom Uredbom kako bi se obračun novčane potpore mogao izvršiti.

c) Nerealizirani zahtjevi klijenata iz 2015. godine po modelu poticaja proizvodnji, koji su blagovremeni, potpuni i utemeljeni, te kojima zbog nedostatka sredstava ili vršenja naknadnih kontrola i provjera nije isplaćena novčana potpora po Programu novčanih potpora za 2015. godinu.

A/2 ANIMALNA PROIZVODNJA

(1) Govedarska proizvodnja a) Mliječne krave u sustavu otkupa mlijeka- klijent

ostvaruje pravo na novčanu potporu za minimalno tri a za maksimalno 1000 mliječnih krava u toku godine;

b) Proizvodnja svježeg kravljeg mlijeka - klijent ostvaruje novčanu potporu za najmanje 500 litara, a najviše za 550.000 litara mlijeka mjesečno i isto proda;

c) Proizvodnja goveđeg mesa - tov junadi od teladi iz domaćeg uzgoja – klijent ostvaruje novčanu potporu za minimalno tri utovljena grla a maksimalno za 900 grla u toku godine, i istu proda;

d) Proizvodnja goveđeg mesa – tov junadi od teladi iz uvoza – klijent ostvaruje novčanu potporu za

Page 11: BOSNE I HERCEGOVINEmp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/fedr.program... · 2016-04-01 · BiH za 2015. godinu ili dostavi valjan dokaz o reprogramu duga, što će biti definisano

Petak, 25. 3. 2016. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23 - Strana 11

minimalno deset utovljenih grla, a maksimalno za 600 grla u toku godine, i istu proda (ova mjera će se početi primjenjivati donošenjem novog Pravilnika po modelu poticaja proizvodnji);

e) Uzgoj krava prvotelki (rasplodne junice) – klijent ostvaruje novčanu potporu za uzgoj minimalno dvije a maksimalno za 200 junica iz vlastitog stada u toku godine, s tim da služe za proširenje stada ili za prodaju;

f) Uzgoj goveda u sustavu krava-tele – klijent ostvaruje novčanu potporu za minimalno 15 krava (mesne, kombinirane ili križance mesne i kombinirane pasmine goveda) i bika čisto mesne pasmine, a maksimalno za 1000 grla u toku godine.

(2) Ovčarska i kozarska proizvodnja a) Proizvodnja svježeg ovčjeg i kozjeg mlijeka –

klijent ostvaruje novčanu potporu mjesečno za najmanje 300 litara a najviše za 29.000 litara ovčjeg mlijeka u tijeku godine, odnosno za najmanje 300 litara kozjeg mlijeka mjesečno a najviše za 50.000 litara u toku godine, i isto proda.

b) Uzgoj rasplodne stoke (ovce i koze) – klijent ostvaruje novčanu potporu za minimalno 50 odraslih ovaca, odnosno minimalno 25 odraslih koza starijih od godinu dana, a maksimalno za 1.300 odraslih grla u tijeku godine.

(3) Svinjogojska proizvodnja a) Proizvodnja svinjskog mesa - tov svinja – klijent

ostvaruje novčanu potporu ako u tijeku godine utovi: minimalno 25 svinja od prasadi iz domaćeg uzgoja, odnosno, minimalno 75 svinja od prasadi iz uvoza, a maksimalno za 7.200 svinja, i iste proda;

b) Uzgoj rasplodne stoke - krmača – klijent ostvaruje novčanu potporu za minimalno 5 rasplodnih krmača, a maksimalno za 150 krmača u tijeku godine.

(4) Peradarska proizvodnja a) Uzgoj 18-sedmičnih pilenki - klijent ostvaruje

novčanu potporu za minimalno 5.000 a maksimalno za 220.000 uzgojenih pilenki u tijeku godine od pilića iz domaćeg uzgoja do prelaska u fazu reprodukcije i iste proda ili ih ostavi za dalji uzgoj;

b) Uzgoj pilenki teške roditeljske linije – klijent ostvaruje novčanu potporu za uzgoj minimalno 10.000 a maksimalno za 50.000 pilenki u tijeku godine do prelaska u fazu reprodukcije i iste proda ili ih ostavi za dalji uzgoj;

c) Uzgoj pilenki lake roditeljske linije - klijent ostvaruje novčanu potporu za minimalno 10.000 a maksimalno za 50.000 pilenki u tijeku godine do prelaska u fazu reprodukcije i iste proda ili ih ostavi za dalji uzgoj.

(5) Pčelarska proizvodnja a) Košnice pčela - uzgoj pčelinjih zajednice – klijent

ostvaruje novčanu potporu za minimalno 20 a maksimalno za 400 pčelinjih zajednica i proda najmanje 5 kg meda po zajednici u tijeku godine.

(6) Ribarska proizvodnja a) Proizvodnja/uzgoj slatkovodne ribe – klijent

ostvaruje novčanu potporu za proizvodnju minimalno 3.000 a maksimalno za 500.000 kg ribe u tijeku godine, i istu proda.

b) Proizvodnja/uzgoj morske ribe – klijent ostvaruje novčanu potporu za proizvodnju minimalno 3.000 a maksimalno za 100.000 kg ribe u tijeku godine, i istu proda.

(7) Nerealizirani zahtjevi iz prethodnog perioda a) Nerealizirani zahtjevi klijenata iz 2014. godine po

modelu poticaja proizvodnji, koji su blagovremeni, potpuni i utemeljeni a kojima zbog nedostatka sredstava uzrokovanih neadekvatnim planiranjem u navedenom Programu nije isplaćena novčana potpora,

b) Nerealizirani zahtjevi klijenata iz 2014. godine po modelu poticaja proizvodnji koji su pristigli na temelju članka 40. Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarivanja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji ("Službene novine Federacije BiH" br. 60/14 i 75/14), dodatno će se vršiti provjere ovih zahtjeva. Obračun će se vršiti na temelju visine novčane potpore po jedinici mjere Programa novčanih potpora za 2014. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 44/14, 52/14 i 104/14), navedenog Pravilnika za svaku proizvodnju, kao i podataka iz Š 03 Obrasca. Ukoliko dostavljeni obrasci Š 03 nisu u skladu sa Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH" br.75/04, 38/06, 52/09, 56/09 i 36/14), kao nepopunjena tabela 1. i tabela 2. te neovjereni Š 03 od strane općinske službe, kantonalna ministarstva će zatražiti od nadležnih općinskih službi Obrazac Š 03 u skladu sa gore navedenom Uredbom kako bi se obračun novčane potpore mogao izvršiti;

c) Nerealizirani zahtjevi klijenata iz 2015.godine po modelu poticaja proizvodnji, koji su blagovremeni, potpuni i utemeljeni, te kojima zbog nedostatka sredstava ili vršenja naknadnih kontrola i provjera nije isplaćena novčana potpora po Programu novčanih potpora za 2015. godinu.

B/ MODEL POTPORE DOHOTKU

Zbog nedostatka novčanih sredstava nije moguće provesti mjere iz ovog modela.

C/ MODEL KAPITALNIH ULAGANJA

Pravo na novčanu potporu za kapitalna ulaganja u poljoprivredu se odnose na:

C/1 Regresiranje kamata na kredite za kapitalna ulaganja u poljoprivredi.

Visina regresa kamata i način ostvarivanja prava određuje se posebnim propisom iz članka 16. stavak (8) Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Programa.

D/ RURALNI RAZVOJ

Zbog nedostatka novčanih sredstava nije moguće provesti mjere iz ovog modela, kao ni preostale zahtjeve iz 2012. godine.

E/ MODEL OSTALIH VRSTA POTPORA 1. Sufinanciranje premije osiguranja od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji

1.1 Sufinanciranje premije osiguranja od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji.

2. Sufinanciranje stručnih skupova, kongresa, simpozija, seminara i sajmova

2.1 Sufinanciranje organiziranja stručnih skupova, kongresa, simpozija, seminara i sajmova iz oblasti poljoprivredno-prehrambenog sektora.

3. Realizacija projekata od značaja za Federaciju BiH

3.1. Sufinanciranje troškova po osnovu mirovinskog i zdravstvenog osiguranja za registrirane poljoprivredne obrte "Ova mjera će se realizirati na temelju Odluke Vlade

Page 12: BOSNE I HERCEGOVINEmp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/fedr.program... · 2016-04-01 · BiH za 2015. godinu ili dostavi valjan dokaz o reprogramu duga, što će biti definisano

Broj 23 - Strana 12 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Petak, 25. 3. 2016.

Federacije BiH o davanju suglasnosti i ovlaštenja za potpisivanje sporazuma o realizaciji Programa sufinanciranja samozapošljavanja i zapošljavanja u oblasti poljoprivrede za 2015/2016. godinu V. broj:1394/2015 od 15.10.2015. godine.

3.2. Različiti programi pokretanja proizvodnje, poticanja jesenske ili proljetne sjetve i slične mjere koje nisu obuhvaćene ostalim modelima potpore,

3.3. Identifikacija izvornih zaštićenih pasmine životinja (Bosanski brdski konj, domaća buša, domaći magarac i pas tornjak);

3.4. Sufinanciranje izlaganja na manifestacijama od značaja za poljoprivredni sektor,

4. Organiziranje poljoprivrednika (zadruge, udruženja, savezi).

4.1. Sufinanciranje troškova realizacije aktivnosti poljoprivrednih zadruga, udruženja i saveza.

5. Sufinanciranje troškova standardizacije proizvoda/proizvodnje

5.1 Sufinanciranje uvođenja i certifikacije standarda u poljoprivredi i prehrambenoj industriji.

6. Sufinanciranje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda orijentiranih za izvoz

6.1. Proizvodnja orijentirana izvozu, stvaranje ambijenta za izvoz domaćih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda otkupljenih od domaćih proizvođača;

6.2. Nerealizirani zahtjevi iz Programa novčanih potpora za 2014. godinu na temelju Pravilnika po modelu ostalih vrsta potpora – proizvodnja orijentirana izvozu, stvaranje ambijenta za izvoz domaćih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda otkupljenih od domaćih proizvođača. Nakon izvršenih dodatnih kontrola i provjera, opravdani zahtjevi će se realizirati u 2016. godini.

F/ SUDSKE PRESUDE I RJEŠENJA PO ŽALBAMA

Novčane potpore-ostvareno pravo u ponovljenim postupcima provedenim po pravosnažnim sudskim presudama u oblasti novčanih potpora iz prethodnih godina i pravosnažnim rješenjima donesenim u drugostupanjskom postupku po žalbama.

POGLAVLJE III. VISINA I RASPODJELA SREDSTAVA

Sredstva odobrena Proračunom Federacije BiH za 2016. godinu iznose 65.800.000 KM i raspodijelit će se u skladu sa Programom na sljedeće oblasti:

Tabela 1. Raspodjela sredstava za biljnu proizvodnju

A/1 BILJNA PROIZVODNJA

A/1-1 Proizvodnja ratarskih, povrtlarskih kultura, voćarskih kultura, grožđa i maslina KM po jed. mjere Iznos u KM 1. Proizvodnja krušnih žita (pšenica i raž) 550/ha

2. Proizvodnja ječma, zobi i tritikala 350/ha 3. Proizvodnja silažnog kukuruzna 300/ha 4. Proizvodnja uljarica (uljana repica, suncokret i soja) 400/ha 5. Proizvodnja heljde 400/ha 6. Proizvodnja ljekovitog i aromatičnog bilja 600/ha 7. Proizvodnja povrća 2.000/ha 8. Proizvodnja grožđa i maslina 900/ha 9. Proizvodnja voća 900/ha 10. Proizvodnja duhana u listu - Virdžinija, Berlej i Hercegovački ravnjak) 1.500/ha A/1-2 Proizvodnja sjemena 11. Proizvodnja sjemena strnih žitarica 800/ha 12. Proizvodnja sjemena kukuruza, soje i suncokreta 800/ha 13. Proizvodnja sjemena krumpira (osnovno sjeme) 1700/ha 14. Proizvodnja sjemena krumpira (sjeme I. sortne reprodukcije) 1300/ha A/1-3 Proizvodnja sadnog materijala 15. Deklarirane sadnice krošnjastog voća 0,45/kom 16. Deklarirane sadnice jagodičastog/bobičastog voća 0,35/kom 17. Deklarirane sadnice vinove loze 0,45/kom A/1-4 Nerealizirani zahtjevi 18. Nerealizirani zahtjevi po modelu poticaja proizvodnji (dug iz 2014. godine).

19. Nerealizirani zahtjevi klijenata iz 2014. godine po modelu poticaja proizvodnji koji su pristigli naosnovu člana 40. Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarivanja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji ("Službene novine Federacije BiH" br. 60/14 i 75/14).

20. Nerealizirani zahtjevi klijenata iz 2015. godine po modelu poticaja proizvodnji, a kojima zbognedostatka sredstava u Programu novčanih potpora za 2015. godinu i vršenja naknadnih provjera i kontrola, nije isplaćena novčana potpora

SVEGA: A/1-1, A/1-2 i A/1-3, A/1-4 10.300.000,00

Tabеla 2. Raspodjela sredstava za animalnu proizvodnju

A/2

Br.

A N I M A L N A P R O I Z V O D NJ A

A/2-1 Govedarska proizvodnja KM/jed. mjere Iznos u KM

1. Proizvodnja svježeg kravljeg mlijeka 0,28/l

2. Muzne krave u sustavu otkupa mlijeka 100/grlu 3. Proizvodnja goveđeg mesa – tov junadi od teladi iz domaćeg uzgoja 450/grlu 3a. Proizvodnja goveđeg mesa – tov junadi od teladi iz uvoza 250/grlu 4. Uzgoj rasplodne stoke - rasplodnih junica 450/grlu 5. Uzgoj goveda u sustavu krava – tele 450/grlu

A/2-2 Ovčarska i kozarska proizvodnja

6. Proizvodnja ovčjeg mlijeka 0,30

Page 13: BOSNE I HERCEGOVINEmp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/fedr.program... · 2016-04-01 · BiH za 2015. godinu ili dostavi valjan dokaz o reprogramu duga, što će biti definisano

Petak, 25. 3. 2016. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23 - Strana 13

A/2

Br.

A N I M A L N A P R O I Z V O D NJ A

7. Proizvodnja kozjeg mlijeka 0,30

8. Uzgoj rasplodne stoke (ovce) 35/grlu

9. Uzgoj rasplodne stoke (koze) 35/grlu A/2-3 Svinjogojska proizvodnja

10. Proizvodnja svinjskog mesa – tov svinja 60/grlu 11. Uzgoj rasplodne stoke - krmača 150/grlu

A/2-4 Peradarska proizvodnja 12. Uzgoj 18-sedmičnih pilenki 0,35 /kljunu 13. Uzgoj matičnog jata – pilenki teške roditeljske linije 1,20 /kljunu 14. Uzgoj matičnog jata – pilenki lake roditeljske linije 1,20/kljunu

A/2-5 Pčelarska proizvodnja 15. Košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica 15/koš

A/2-6 Ribarska proizvodnja . 16. Proizvodnja slatkovodne ribe 1,25/kg 17. Proizvodnja morske ribe 1,25/kg

A/2-7 Nerealizirani zahtjevi 18. Nerealizirani zahtjevi po modelu poticaja proizvodnji (dug iz 2014.godine).

19. Nerealizirani zahtjevi klijenata iz 2014. godine po modelu poticaja proizvodnji koji su pristigli natemelju članka 40. Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarivanja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji ("Službene novine Federacije BiH" br. 60/14 i 75/14).

20. Nerealizirani zahtjevi klijenata iz 2015. godine po modelu poticaja proizvodnji, a kojima zbognedostatka sredstava u Programu novčanih potpora za 2015. godinu i vršenja naknadnih provjera i kontrola, nije isplaćena novčana potpora.

SVEGA: A/2-1, A/2-2, A/2-3, A/2-4, A/2-5 A/2-6, A/2-7 50.000.000,00

B/ MODEL POTPORE DOHOTKU

Tabela 3. Raspodjela sredstava po modelu potpora dohotku

B/ Vrsta potpore

KM/članu

Nekomercijalno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo - Zbog nedostatka novčanih sredstava nije moguće provesti mjere iz ovog modela.

0,00

SVEGA B

0,00

C/ MODEL KAPITALNA ULAGANJA

Tabela 4. Raspodjela sredstava za kapitalna ulaganja u 2016. godini

C/1 MODEL KAPITALNIH ULAGANJA

Naziv mjere Iznos u (KM) C/1 Regresiranje kamata na kredite za kapitalna ulaganja u poljoprivredi

2.000.000,00 SVEGA C/1 2.000.000,00

D/ MODEL RURALNOG RAZVOJA

Tabela 5. Raspodjela sredstava potpore za ruralni razvoj D/

Br Vrsta potpore

Iznos u (KM)

1. Ruralni razvoj za 2016 god. – Zbog nedostatka novčanih sredstava nije moguće provesti mjere iz ovog modela, kao ni preostale zahtjeve iz 2012. godine

0,00

SVEGA D:

0,00

E/ MODEL OSTALIH VRSTA POTPORA

Tabela 6. Model ostalih vrsta potpora

E/ Br. Ostale vrste potpora Ukupno KM

1. Sufinanciranje premije osiguranja od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji 1.1 Sufinanciranje premije osiguranja od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji 50.000,00 2. Sufinanciranje stručnih skupova, kongresa, simpozija, seminara i sajmova

2.1 Sufinanciranje organiziranja stručnih skupova, kongresa, simpozija, seminara, sajmova iz oblasti poljoprivredno-prehrambenog sektora

80.000,00

3. Realizacija projekata od značaja za Federaciju BiH

3.1

Sufinanciranje troškova po osnovu mirovinskog i zdravstvenog osiguranja za registrirane poljoprivredne obrte (ovamjera će se realizirat na osnovu Odluke Vlade Federacije BiH o davanju suglasnosti i ovlaštenja za potpisivanjesporazuma o realizaciji Programa sufinanciranja samozapošljavanja i zapošljavanja u oblasti poljoprivrede za 2015/2016. godinu V. broj: 1394/2015 od 15.10.2015. godine).

1.500.000,00

3.2 Različiti programi pokretanja proizvodnje, poticanja jesenske ili proljetne sjetve i slične mjere koje nisu obuhvaćeneostalim modelima potpore

400.000,00

3.3. Identifikacija izvornih zaštićenih pasmine životinja (Bosanski brdski konj, domaća buša, domaći magarac i pastornjak)

10.000,00

3.4. Sufinanciranje izlaganja na gospodarskim manifestacijama od značaja za poljoprivredni sektor 50.000,00

Page 14: BOSNE I HERCEGOVINEmp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/fedr.program... · 2016-04-01 · BiH za 2015. godinu ili dostavi valjan dokaz o reprogramu duga, što će biti definisano

Broj 23 - Strana 14 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Petak, 25. 3. 2016.

4. Organiziranje poljoprivrednika (zadruge, udruženja i saveza) 4.1. Sufinanciranje troškova realizacije aktivnosti zadruga

60.000,00 4.2. Sufinanciranje troškova realizacije aktivnosti udruženja 4.3 Sufinanciranje troškova realizacije aktivnosti saveza 5. Sufinanciranje troškova standardizacije proizvoda/proizvodnje 5.1. Sufinanciranje uvođenja i certifikacije standarda u poljoprivredi i prehrambenoj industriji 50.000,00 6. Sufinanciranje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda orijentiranih za izvoz

1.200.000,00

6.1. Proizvodnja orijentirana izvozu, stvaranje ambijenta za izvoz domaćih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda otkupljenih od domaćih proizvođača

6.2.

Nerealizirani zahtjevi iz Programa novčanih potpora za 2014. godinu na osnovu Pravilnika po modelu ostalih vrstapotpora – proizvodnja orijentirana izvozu, stvaranje ambijenta za izvoz domaćih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda otkupljenih od domaćih proizvođača. Nakon izvršenih dodatnih kontrola i provjera, opravdani zahtjevi će se realizirati u 2016. godini.

UKUPNO: E 3.400.000,00

F/ SUDSKE PRESUDE I RJEŠENJA PO ŽALBAMA

Tabela 7. Sudske presude i rješenja po žalbama

F/ Br. Sudske presude i rješenja po žalbama Ukupno u KM

1.

Novčane potpore-ostvareno pravo u ponovljenim postupcima provedenim po pravosnažnim sudskim presudama u oblasti novčanih potpora iz prethodnih godina i pravosnažnim rješenjima donesenim u drugostupanjskom postupku po žalbama

100.000,00

UKUPNO: F 100.000,00

SVEGA: A+B+C+D+E+F 65.800.000,00

POGLAVLJE IV- IZVOR SREDSTAVA

Izvor sredstava za realizaciju Programa je Proračun Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 102/15) u kojem je na poziciji "Poticaj za poljoprivredu" utvrđen iznos od 65.800.000 KM

На основу чл. 29. и 37. Закона о извршавању Буџета

Федерације Босне Херцеговине за 2016. годину ("Службене новине Федерације БиХ", број 102/15), и члана 4. став (4) Закона о новчаним подршкама у пољопривреди и руралном развоју ("Службене новине Федерације БиХ", број 42/10), а у вези са чланом 28. Закона о пољопривреди ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 88/07, 4/10 и 7/13), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 46. сједници, одржаној 24.03.2016. године, доноси

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА УТРОШКА СРЕДСТАВА СА КРИТЕРИЈИМА РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА

"СУБВЕНЦИЈА ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА - ПОТИЦАЈ ЗА

ПОЉОПРИВРЕДУ" УТВРЂЕНИХ БУЏЕТОМ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2016.

ГОДИНУ ФЕДЕРАЛНОМ МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА

I Усваја се Програм утрошка средстава с критеријима

расподјеле средстава "Субвенције приватним предузећима и предузетницима - Потицај за пољопривреду" утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2016. годину Федералном министарству пољопривреде водопривреде и шумарства (у даљем тексту: Програм).

Средства за реализацију Програма из става (1) ове тачке исплатит ће се с позиције 614500 "Субвенције приватним предузећима и предузетницима - Потицај за пољопривреду" утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2016. годину ("Службене новине Федерације БиХ", број 102/15) у износу од 65.800.000,00 КМ (у даљњем тексту: Буџет).

II Програм из тачке I ове одлуке саставни је дио ове

одлуке.

III Средства из тачке I ове одлуке исплатит ће се на терет

Буџета, раздјел 24. с позиције 614500 "Субвенција приват-ним предузећима и предузетницима - Потицај за пољо-привреду". Федерално министарство пољопривреде, водо-привреде и шумарства (у даљем тексту: Федерално минис-тарство) ће Програмом распоређена средства дозначити њиховим корисницима који су их дужни користити у складу са Законом о извршавању Буџета Федерације Босне и Херце-говине за 2016. годину, Законом о новчаним подршкама у пољопривреди и руралном развоју и Законом о пољопривреди.

IV Контролу у фази производње на терену потенцијалних

корисника, као и у току прикупљања и обраде документације везано за производњу, а прије достављања апликације Феде-ралном министарству, вршит ће надлежни пољопривредни кантонални инспектори, односно овлаштени службеници кантоналних министарстава, овлаштени службеници Феде-ралног министарства и Федерална пољопривредна инспек-ција у циљу намјенског утрошка средстава. Контролу над реализацијом свих мјера утврђених овим Програмом, укључујући и контролу издате документације коју доставља корисник, вршит ће овлаштени службеници Федералног министарства и Федерална пољопривредна инспекција.

V За реализацију ове одлуке задужују се Федерално

министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства и Федерално министарство финансија, свако у оквиру своје надлежности.

VI О утрошеним средствима из тачке I ове одлуке Феде-

рално министарство ће подносити тромјесечни извјештај Федералном министарству финансија.

Page 15: BOSNE I HERCEGOVINEmp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/fedr.program... · 2016-04-01 · BiH za 2015. godinu ili dostavi valjan dokaz o reprogramu duga, što će biti definisano

Petak, 25. 3. 2016. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23 - Strana 15

VII Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објаве

у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 684/2016 24. марта 2016. године

Сарајево Премијер

Фадил Новалић, с. р.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА

ПРОГРАМ НОВЧАНИХ ПОДРШКИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И

РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ ЗА 2016. ГОДИНУ

Сарајево, март 2016. године 1. Период реализације Програма:

Од 01.01. до 31.12.2016. године

2. Укупна вриједност Програма:

65.800.000,00 КМ

3. Намјена Програма:

Подршка производњи кроз модел потицајапроизводњи, а плаћања у склопу мјера структурнеполитике кроз модел подршке дохотку, моделкапиталних улагања, модел руралног развоја имодел осталих врста подршки.

4. Корисници Програма:

Клијенти уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и Регистар клијената.

5. Извор средстава:

Буџет Федерације Босне и Херцеговине за 2016. годину – Буџет Федералног министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства "Потицај за пољопривреду" ("Службене новине Федерације БиХ", број: 102/15).

6. Носилац Програма:

Федерално министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства.

7. Одговорно лице:

мр.сци. Шемсудин Дедић, министар

УВОД

Код израде Програма новчаних подршки у пољопривреди и руралном развоју за 2016. годину, водило се рачуна о:

- Одредбама Закона о пољопривреди ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 88/07, 04/10, 27/12 и 7/13),

- Закона о новчаним подршкама у пољопривреди и руралном развоју ("Службене новине Федерације БиХ", број 42/10).

- Принципима Средњорочне стратегије развоја пољопривредног сектора у Федерацији БиХ 2015-2019 (Одлука Парламента Ф БиХ, број: 01,02-24-1-780/15 од 08. 06. 2015. године),

- Преузетим обавезама из Споразума о стабилиза-цији и придруживању (ССП-а) везано за прила-гођавање пракси у вођењу пољопривредне поли-тике према одредбама Заједничке пољопривредне политике ЕУ,

- Уважавајући издвајања средстава за подршке пољопривредној производњи у земљама окружења,

- Активностима које су предвиђене у Програму рада Владе Федерације БиХ за мандатни период 2015-2018. година,

- Резултатима анализе ефеката новчаних подршки у претходном периоду.

Поред наведеног, код израде Програма новчаних подршки у пољопривреди и руралном развоју за 2016. годину (у даљњем тексту Програм) суочили смо се са нереализованим захтјевима и наслијеђеним дуговањима из 2014. године, те нереализованим захтјевима из 2015. године.

С обзиром на наслијеђена дуговања из 2014. године која су једним дијелом смањена кроз накнадне контроле, а дијелом измирена из Програма за 2015. годину, у овогодишњем Програму планира се измирење дијела дуга на начин да не дође до значајнијег смањења подршке по једи-ници мјере које би довеле до нарушавања многих производ-њи, социјалних немира и протеста пољопривредника.

ПОГЛАВЉЕ I – ЦИЉЕВИ И СВРХА ПРОГРАМА 1) ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА

У оквиру Програма новчаних подршки у пољопривреди и руралном развоју за 2016. годину реализују се мјере новчаних подршки у пољопривреди и мјере структурне политике које требају допринијети испуњавању слиједећих циљева:

- повећање понуде домаћим пољопривредним производима уз побољшање квалитета здрав-ствене и хигијенске исправности производа у складу са захтјевима потрошача;

- унапређење пољопривредне производње и повећање обима коришћења пољопривредног земљишта с циљем јачања конкурентности на домаћем и иностраном тржишту;

- осигурање стабилног пољопривредног дохотка и омогућавање адекватног животног стандарда пољопривредних произвођача;

- постепене хармонизације и интеграције сектора пољопривреде у ЕУ и глобално тржиште.

2) СВРХА ПРОГРАМА

Сврха овог Програма је задржати приоритетне мјере новчаних подршки у оквирима расположивог буџета, како би осигурали континуирану исплату новчаних подршки у току 2016. године.

ПОГЛАВЉЕ II - КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА

Одобрена финансијска средства Федералном министар-ству пољопривреде, водопривреде и шумарства (у даљем тексту: Федерално министарство) под ставком: "Субвенција приватним подузећима и подузетницима - Потицај за пољопривреду" распоређиваће се физичким и правним лицима (у даљем тексту: клијент) према општим и посебним критеријима.

1) ОПШТИ КРИТЕРИЈИ

Право на подршку остварује клијент који је: - држављанин Босне и Херцеговине и који има

сједиште, односно пребивалиште на територији Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Федерација),

- остварио примарну пољопривредну производњу, или другу дјелатност у Федерацији, прописану овим Програмом,

- уписан у Регистар пољопривредних газдинстава, односно Регистар клијената,

- испуњава посебно прописане критерије из овог Програма те критерије из осталих законских и

Page 16: BOSNE I HERCEGOVINEmp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/fedr.program... · 2016-04-01 · BiH za 2015. godinu ili dostavi valjan dokaz o reprogramu duga, što će biti definisano

Broj 23 - Strana 16 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Petak, 25. 3. 2016.

подзаконских прописа из области новчаних подршки,

- испунио посебно прописане критерије Програма за период 01.10.2015. године до 01.10.2016. године,

- испунио посебно прописане критерије Програма и Правилника текуће године, а који због природног процеса производње или других прописаних критерија остварују новчану подршку у наредној години,

- започео производњу у 2015. години, а завршио је прије објаве Програма за 2016. годину, комплетну документацију доставља надлежном кантоналном министарству најкасније у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог Програма. Документација се доставља у складу са Правилником о начину и условима остваривања новчане подршке по моделу потицаја производњи ("Службене новине Федерације БиХ", број 60/14 и 75/14). Надлежно кантонално министарство врши обрачун захтјева на основу висине средстава прописаних Програ-мом за 2016. годину, након чега их доставља Федералном министарству на даљу реализацију најкасније у року од 30 дана од дана запримања захтјева.

- започео производњу у 2015. години и завршио након објаве Програма за 2016. годину, а прије објаве новог Правилника по моделу потицаја производњи, комплетну документацију доставља у складу са Правилником о начину и условима остваривања новчане подршке по моделу потицаја производњи ("Службене новине Федерације БиХ", број 60/14 и 75/14), надлежном кантоналном министарству најкасније у року од 30 дана од дана завршетка производње. Надлежно кантонално министарство врши обрачун захтјева на основу висине средстава прописаних Програмом за 2016. годину, након чега их доставља Федералном министарству на даљу реализацију најкасније у року од 30 дана од дана запримања захтјева.

- Имао нереализован захтјев по моделима подршки из Програма новчаних подршки за 2014. годину а исти је благовремен, потпун и основан, те којем због недостатка средстава узрокованих неадеква-тним планирањем у Програму новчаних подршки за 2014. годину није исплаћена новчана подршка. Иста ће се реализовати у складу са расположивим средствима у 2016. години.

- имао нереализован захтјев а исти је благовремен, потпун и основан, те којем због недостатка средстава или вршења накнадних контрола и провјера није исплаћена новчана подршка по Програму новчаних подршки за 2015. годину.

- остварио право у поновљеном поступку прове-деном по правоснажној судској пресуди из облас-ти новчаних подршки, односно по правоснажном рјешењу донесеном у другостепеном поступку Федералног министарства.

- регистрован као физичко лице (изузев пољопривредног обрта), годишње може остварити максималну новчану подршку до 6.000,00 КМ по моделу потицаја производњи. Физичка особа која региструје пољопривредни обрт до 01.07.2016. године не потпада под ово ограничење.

- Измирио обавезе код надлежне Порезне управе Федерације БиХ и Управе за индиректно

опорезивање БиХ за 2015. годину или достави ваљан доказ о репрограму дуга, што ће да буде дефинисано Правилницима по моделу потицаја производњи, моделу осталих врста подршки и моделу капиталних улагања.

2) ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈИ А/ МОДЕЛ ПОДРШКЕ ПРОИЗВОДЊИ А/1 БИЉНА ПРОИЗВОДЊА

(1) Производња ратарских, повртларских, воћарских култура, дувана, грожђа и маслина a) Производња крушних жита (пшеница и раж) –

клијент остварује новчану подршку за производњу на минимално 1 ха а максимално за 200 ха пшенице или ражи, и исто прода;

b) Производња сточног јечма, зоби и тритикалеа - клијент остварује новчану подршку за производњу на минимално 1 ха а максимално за 200 ха сточног јечма, зоби или тритикалеа, за властите потребе или исто прода;

c) Производња силажног кукуруза - клијент остварује новчану подршку за производњу на минимално 2 ха а максимално за 400 ха силажног кукуруза за властите потребе или исти прода;

d) Производња уљарица (уљана репица, сунцокрет и соја) – клијент остварује новчану подршку за производњу на минимално 1 ха а максимално за 250 ха уљарица и исто прода;

e) Производња поврћа (парадајз, паприка, краставац, патлиџан, мрква, цвекла, лук, салата и млади кромпир) – клијент остварује новчану подршку за производњу на минимално 0,5 ха поврћа, а максимално за 20 ха поврћа и исто прода;

f) Производња грожђа и маслина - клијент оства-рује новчану подршку за производњу на мини-мално 1 ха винограда/маслињака, а максимално за 150 ха и исто прода;

g) Производња воћа (шљива, јабука, крушка, бресква, нектарина, трешња, вишња, смоква, марелица) - клијент остварује новчану подршку за производњу на минимално 2 ха воћњака а максимално за 250 ха, и исто прода;

h) Производња хељде - клијент остварује новчану подршку за производњу на минимално 1 ха, а максимално за 50 ха, и исто прода;

i) Производња љековитог и ароматичног биља - клијент остварује новчану подршку за производњу на минимално 1 ха, а максимално за 50 ха, и исто прода;

j) Производња дувана у листу (Вирџинија и Берлеј класа I-IV и Херцеговачки равњак – А1, А2, А3, Б1, Б2 и Б3 ) – клијент остварује новчану подршку за производњу на минимално 0,5 ха а максимално за 50 ха дувана, у складу са Законом о дувану ("Службени гласник БиХ", број 32/10), и исти прода;

(2) Производња сјемена a) Производња сјемена стрних житарица (пшени-

ца, јечам, раж, зоб, тритикале и хељда) - клијент остварује новчану подршку ако произведе сјеме у складу са Законом о сјемену и садном материјалу пољопривредног биља ("Службене новине Федерације БиХ", број 55/01 и 31/14) за максимално 250 ха, и исто прода;

Page 17: BOSNE I HERCEGOVINEmp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/fedr.program... · 2016-04-01 · BiH za 2015. godinu ili dostavi valjan dokaz o reprogramu duga, što će biti definisano

Petak, 25. 3. 2016. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23 - Strana 17

b) Производња сјемена кукуруза, соје и сунцо-крета - клијент остварује новчану подршку ако произведе сјеме кукуруза, соје или сунцокрета у складу са Законом о сјемену и садном материјалу пољопривредног биља за максимално 100 ха, и исто прода;

c) Производња сјемена кромпира (основно сјеме и сјеме I сортне репродукције) – клијент остварује новчану подршку ако произведе сјеме кромпира у складу са Законом о сјемену и садном материјалу за максимално 50 ха, и исто прода.

(3) Производња садног материјала a) Декларисане саднице крошњастог воћа -

клијент остварује новчану подршку ако произведе саднице крошњастог воћа у складу са Законом о сјемену и садном материјалу пољопривредног биља за максимално 400.000 садница, и исте прода;

b) Декларисане саднице јагодичастог/бобичастог воћа (малина, купина, боровница и брусница) – клијент остварује новчану подршку ако произведе саднице јагодичастог/бобичастог воћа у складу са Законом о сјемену и садном материјалу пољопривредног биља за максимално 1.300.000 садница и исте прода;

c) Декларисане саднице винове лозе - клијент остварује новчану подршку ако произведе саднице винове лозе у складу са Законом о сјемену и садном материјалу пољопривредног биља за максимално 220.000 садница и исте прода.

(4) Нереализовани захтјеви из претходног периода a) Нереализовани захтјеви клијената из 2014. године

по моделу потицаја производњи, који су благовремени, потпуни и основани а којима због недостатка средстава узрокованих неадекватним планирањем у наведеном Програму није исплаћена новчана подршка,

b) Нереализовани захтјеви клијената из 2014. године по моделу потицаја производњи који су пристигли на основу члана 40. Правилника о начину и условима остваривања новчане подршке по моделу потицаја производњи ("Службене новине Федерације БиХ" бр. 60/14 и 75/14), додатно ће се вршити провјере ових захтјева. Обрачун ће се вршити на основу висине новчане подршке по јединици мјере Програма новчаних подршки за 2014. годину ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 44/14, 52/14 и 104/14), наведеног Правилника за сваку производњу, као и података из Ш 03 Обрасца. Уколико достављени обрасци Ш 03 нису у складу са Уредбом о јединственој методологији за процјену штета од природних и других несрећа ("Службене новине Федерације БиХ" бр. 75/04, 38/06, 52/09, 56/09 и 36/14), као непопуњена табела 1. и табела 2. те неовјерени Ш 03 од стране општинске службе, кантонална мини-старства ће затражити од надлежних општинских служби Образац Ш 03 у складу са горе наведеном Уредбом како би се обрачун новчане подршке могао извршити.

c) Нереализовани захтјеви клијената из 2015. године по моделу потицаја производњи, који су благовремени, потпуни и основани, те којима због недостатка средстава или вршења накнадних контрола и провјера није исплаћена новчана

подршка по Програму новчаних подршки за 2015. годину.

А/2 АНИМАЛНА ПРОИЗВОДЊА

(1) Говедарска производња a) Млијечне краве у систему откупа млијека-

клијент остварује право на новчану подршку за минимално три а за максимално 1000 млијечних крава у току године;

b) Производња свјежег крављег млијека - клијент остварује новчану подршку за најмање 500 литара, а највише за 550.000 литара млијека мјесечно и исто прода;

c) Производња говеђег меса - тов јунади од телади из домаћег узгоја – клијент остварује новчану подршку за минимално три утовљена грла а максимално за 900 грла у току године, и исту прода;

d) Производња говеђег меса – тов јунади од телади из увоза – клијент остварује новчану подршку за минимално десет утовљених грла, а максимално за 600 грла у току године, и исту прода (ова мјера ће се почети примјењивати доношењем новог Правилника по моделу потицаја производњи);

e) Узгој крава првотелки (расплодне јунице) – клијент остварује новчану подршку за узгој минимално двије а максимално за 200 јуница из властитог стада у току године, с тим да служе за проширење стада или за продају;

f) Узгој говеда у систему крава-теле – клијент остварује новчану подршку за минимално 15 крава (месне, комбиниране или крижанце месне и комбиниране пасмине говеда) и бика чисто месне пасмине, а максимално за 1000 грла у току године.

(2) Овчарска и козарска производња a) Производња свјежег овчјег и козјег млијека –

клијент остварује новчану подршку мјесечно за најмање 300 литара а највише за 29.000 литара овчјег млијека у току године, односно за најмање 300 литара козјег млијека мјесечно а највише за 50.000 литара у току године, и исто прода.

b) Узгој расплодне стоке (овце и козе) – клијент остварује новчану подршку за минимално 50 одраслих оваца, односно минимално 25 одраслих коза старијих од годину дана, а максимално за 1.300 одраслих грла у току године.

(3) Свињогојска производња a) Производња свињског меса - тов свиња –

клијент остварује новчану подршку ако у току године утови: минимално 25 свиња од прасади из домаћег узгоја, односно, минимално 75 свиња од прасади из увоза, а максимално за 7.200 свиња, и исте прода;

б) Узгој расплодне стоке - крмача – клијент остварује новчану подршку за минимално 5 расплодних крмача, а максимално за 150 крмача у току године.

(4) Перадарска производња а) Узгој 18-седмичних пиленки - клијент остварује

новчану подршку за минимално 5.000 а максимално за 220.000 узгојених пиленки у току године од пилића из домаћег узгоја до преласка у фазу репродукције и исте прода или их остави за даљи узгој;

Page 18: BOSNE I HERCEGOVINEmp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/fedr.program... · 2016-04-01 · BiH za 2015. godinu ili dostavi valjan dokaz o reprogramu duga, što će biti definisano

Broj 23 - Strana 18 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Petak, 25. 3. 2016.

б) Узгој пиленки тешке родитељске линије – клијент остварује новчану подршку за узгој мини-мално 10.000 а максимално за 50.000 пиленки у току године до преласка у фазу репродукције и исте прода или их остави за даљи узгој;

ц) Узгој пиленки лаке родитељске линије - клијент остварује новчану подршку за минимално 10.000 а максимално за 50.000 пиленки у току године до преласка у фазу репродукције и исте прода или их остави за даљи узгој.

(5) Пчеларска производња а) Кошнице пчела - узгој пчелињих заједнице –

клијент остварује новчану подршку за минимално 20 а максимално за 400 пчелињих заједница и прода најмање 5 кг меда по заједници у току године.

(6) Рибарска производња a) Производња/узгој слатководне рибе – клијент

остварује новчану подршку за производњу минимално 3.000 а максимално за 500.000 кг рибе у току године, и исту прода.

b) Производња/узгој морске рибе – клијент остварује новчану подршку за производњу минимално 3.000 а максимално за 100.000 кг рибе у току године, и исту прода.

(7) Нереализовани захтјеви из претходног периода a) Нереализовани захтјеви клијената из 2014. године

по моделу потицаја производњи, који су благовремени, потпуни и основани а којима због недостатка средстава узрокованих неадекватним планирањем у наведеном Програму није исплаћена новчана подршка,

b) Нереализовани захтјеви клијената из 2014. године по моделу потицаја производњи који су пристигли на основу члана 40. Правилника о начину и условима остваривања новчане подршке по моделу потицаја производњи ("Службене новине Федерације БиХ" бр. 60/14 и 75/14), додатно ће се вршити провјере ових захтјева. Обрачун ће се вршити на основу висине новчане подршке по јединици мјере Програма новчаних подршки за 2014. годину ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 44/14, 52/14 и 104/14), наведеног Правилника за сваку производњу, као и података из Ш 03 Обрасца. Уколико достављени обрасци Ш 03 нису у складу са Уредбом о јединственој методологији за процјену штета од природних и других несрећа ("Службене новине Федерације БиХ" бр.75/04, 38/06, 52/09, 56/09 и 36/14), као непопуњена табела 1. и табела 2. те неовјерени Ш 03 од стране општинске службе, кантонална министарства ће затражити од надлежних општинских служби Образац Ш 03 у складу са горе наведеном Уредбом како би се обрачун новчане подршке могао извршити;

c) Нереализовани захтјеви клијената из 2015. године по моделу потицаја производњи, који су благовремени, потпуни и основани, те којима због недостатка средстава или вршења накнадних контрола и провјера није исплаћена новчана подршка по Програму новчаних подршки за 2015. годину.

Б/ МОДЕЛ ПОДРШКЕ ДОХОТКУ

Због недостатка новчаних средстава није могуће провести мјере из овог модела.

Ц/ МОДЕЛ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

Право на новчану подршку за капитална улагања у пољопривреду се односе на:

Ц/1 Регресирање камата на кредите за капитална улагања у пољопривреди.

Висина регреса камата и начин остваривања права одређује се посебним прописом из члана 16. став (8) Закона о новчаним подршкама у пољопривреди и руралном развоју у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог Програма.

Д/ РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Због недостатка новчаних средстава није могуће провести мјере из овог модела, као ни преостале захтјеве из 2012. године.

Е/ МОДЕЛ ОСТАЛИХ ВРСТА ПОДРШКИ 1. Суфинансирање премије осигурања од могућих штета у пољопривредној производњи

1.1 Суфинансирање премије осигурања од могућих штета у пољопривредној производњи.

2. Суфинансирање стручних скупова, конгреса, симпозија, семинара и сајмова

2.1 Суфинансирање организовања стручних скупова, конгреса, симпозија, семинара и сајмова из области пољопривредно-прехрамбеног сектора.

3. Реализација пројеката од значаја за Федерацију БиХ

3.1. Суфинансирање трошкова по основу пензионог и здравственог осигурања за регистроване пољопривред-не обрте "Ова мјера ће се реализовати на основу Одлуке Владе Федерације БиХ о давању сагласности и овлаштења за потписивање споразума о реализацији Програма суфинансирања самозапошљавања и запошљавања у области пољопривреде за 2015/2016. годину В. број:1394/2015 од 15.10.2015. године.

3.2. Различити програми покретања производње, потицања јесенске или прољетне сјетве и сличне мјере које нису обухваћене осталим моделима подршке,

3.3. Идентификација изворних заштићених пасмине животиња (Босански брдски коњ, домаћа буша, домаћи магарац и пас торњак);

3.4. Суфинансирање излагања на манифестацијама од значаја за пољопривредни сектор,

4. Организовање пољопривредника (задруге, удружења, савези).

4.1. Суфинансирање трошкова реализације активности пољопривредних задруга, удружења и савеза.

5. Суфинансирање трошкова стандардизације производа/производње

5.1 Суфинансирање увођења и цертификације стандарда у пољопривреди и прехрамбеној индустрији.

6. Суфинансирање пољопривредно-прехрамбених производа оријентисаних за извоз

6.1. Производња оријентисана извозу, стварање амбијента за извоз домаћих пољопривредно-прехрамбених произво-да откупљених од домаћих произвођача

6.2. Нереализовани захтјеви из Програма новчаних под-ршки за 2014.годину на основу Правилника по моделу осталих врста подршки – производња оријентисана извозу, стварање амбијента за извоз домаћих пољо-привредно-прехрамбених производа откупљених од домаћих произвођача. Након извршених додатних контрола и провјера, оправдани захтјеви ће се реализовати у 2016. години.

Page 19: BOSNE I HERCEGOVINEmp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/fedr.program... · 2016-04-01 · BiH za 2015. godinu ili dostavi valjan dokaz o reprogramu duga, što će biti definisano

Petak, 25. 3. 2016. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23 - Strana 19

Ф/ СУДСКЕ ПРЕСУДЕ И РЈЕШЕЊА ПО ЖАЛБАМА

Новчане подршке-остварено право у поновљеним поступцима проведеним по правоснажним судским пресудама у области новчаних подршки из претходних година и правоснажним рјешењима донесеним у другостепеном поступку по жалбама.

ПОГЛАВЉЕ III – ВИСИНА И РАСПОДЈЕЛА СРЕДСТАВА

Средства одобрена Буџетом Федерације БиХ за 2016. годину износе 65.800.000 КМ и расподијелиће се у складу са Програмом на слиједеће области:

Табела 1. Расподјела средстава за биљну производњу

А/1 Б И Љ Н А П Р О И З В О Д Њ А

А/1-1 Производња ратарских, повртларских култура, воћарских култура, грожђа и

маслина КМ по јед. мјере Износ у КМ

1. Производња крушних жита (пшеница и раж) 550/ха

2. Производња јечма, зоби и тритикала 350/ха 3. Производња силажног кукурузна 300/ха 4. Производња уљарица (уљана репица, сунцокрет и соја) 400/ха 5. Производња хељде 400/ха 6. Производња љековитог и ароматичног биља 600/ха 7. Производња поврћа 2.000/ха 8. Производња грожђа и маслина 900/ха 9. Производња воћа 900/ха 10. Производња дувана у листу - Вирџинија , Берлеј и Херцеговачки равњак) 1.500/ха А/1-2 Производња сјемена 11. Производња сјемена стрних житарица 800/ха 12. Производња сјемена кукуруза, соје и сунцокрета 800/ха 13. Производња сјемена кромпира (основно сјеме) 1700/ха 14. Производња сјемена кромпира (сјеме I сортне репродукције) 1300/ха А/1-3 Производња садног материјала 15. Декларисане саднице крошњастог воћа 0,45/ком 16. Декларисане саднице јагодичастог/бобичастог воћа 0,35/ком 17. Декларисане саднице винове лозе 0,45/ком А/1-4 Нереализовани захтјеви 18. Нереализовани захтјеви по моделу потицаја производњи (дуг из 2014. године).

19. Нереализовани захтјеви клијената из 2014. године по моделу потицаја производњи који

су пристигли на основу члана 40. Правилника о начину и условима остваривањановчане подршке по моделу потицаја производњи ("Службене новине Федерације БиХ" бр. 60/14 и 75/14).

20. Нереализовани захтјеви клијената из 2015. године по моделу потицаја производњи, а којима због недостатка средстава у Програму новчаних подршки за 2015. годину ивршења накнадних провјера и контрола, није исплаћена новчана подршка

СВЕГА: А/1-1, А/1-2 и А/1-3, А/1-4 10.300.000,00

Табела 2. Расподјела средстава за анималну производњу

А/2

Бр.

А Н И М А Л Н А П Р О И З В О Д Њ А

А/2-1 Говедарска производња КМ/јед. мјере Износ у КМ

1. Производња свјежег крављег млијека 0,28/л

2. Музне краве у систему откупа млијека 100/грлу 3. Производња говеђег меса – тов јунади од телади из домаћег узгоја 450/грлу 3а. Производња говеђег меса – тов јунади од телади из увоза 250/грлу 4. Узгој расплодне стоке - расплодних јуница 450/грлу 5. Узгој говеда у систему крава – теле 450/грлу

А/2-2 Овчарска и козарска производња

6. Производња овчјег млијека 0,30

7. Производња козјег млијека 0,30

8. Узгој расплодне стоке (овце) 35/грлу

9. Узгој расплодне стоке (козе) 35/грлу А/2-3 Свињогојска производња

10. Производња свињског меса – тов свиња 60/грлу 11. Узгој расплодне стоке - крмача 150/грлу

А/2-4 Перадарска производња 12. Узгој 18-седмичних пиленки 0,35 /кљуну 13. Узгој матичног јата – пиленки тешке родитељске линије 1,20 /кљуну 14. Узгој матичног јата – пиленки лахке родитељске линије 1,20/кљуну

А/2-5 Пчеларска производња 15. Кошнице пчела, узгој пчелињих заједница 15/кош

А/2-6 Рибарска производња . 16. Производња слатководне рибе 1,25/кг 17. Производња морске рибе 1,25/кг

А/2-7 Нереализовани захтјеви 18. Нереализовани захтјеви по моделу потицаја производњи (дуг из 2014. године).

Page 20: BOSNE I HERCEGOVINEmp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/fedr.program... · 2016-04-01 · BiH za 2015. godinu ili dostavi valjan dokaz o reprogramu duga, što će biti definisano

Broj 23 - Strana 20 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Petak, 25. 3. 2016.

А/2

Бр.

А Н И М А Л Н А П Р О И З В О Д Њ А

19. Нереализовани захтјеви клијената из 2014. године по моделу потицаја производњи

који су пристигли на основу члана 40. Правилника о начину и условима остваривања новчане подршке по моделу потицаја производњи ("Службене новине Федерације БиХ" бр. 60/14 и 75/14).

20. Нереализовани захтјеви клијената из 2015.године по моделу потицаја производњи, а којима због недостатка средстава у Програму новчаних подршки за 2015. годину и вршења накнадних провјера и контрола, није исплаћена новчана подршка.

СВЕГА: А/2-1, А/2-2, А/2-3, А/2-4, А/2-5 А/2-6, А/2-7 50.000.000,00

Б/ МОДЕЛ ПОДРШКЕ ДОХОТКУ

Табела 3. Расподјела средстава по моделу подршки дохотку Б/

Врста подршке

КМ/члану Некомерцијално обитељско пољопривредно газдинство - Због недостатка новчаних средстава није могуће

провести мјере из овог модела. 0,00

СВЕГА Б

0,00

Ц/ МОДЕЛ КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

Табела 4. Расподјела средстава за капитална улагања у 2016. години

Ц/1 МОДЕЛ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

Назив мјере Износ у (КМ) Ц/1 Регресирање камата на кредите за капитална улагања у пољопривреди

2.000.000,00 СВЕГА Ц/1 2.000.000,00

Д/ МОДЕЛ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Табела 5. Расподјела средстава подршке за рурални развој Д/

Бр Врста подршке

Износ у (КМ)

1. Рурални развој за 2016 год. – Због недостатка новчаних средстава није могуће провести мјере из овог модела, као ни преостале захтјеве из 2012. године

0,00

СВЕГА Д:

0,00

Е/ МОДЕЛ ОСТАЛИХ ВРСТА ПОДРШКИ

Табела 6. Модел осталих врста подршки

Е/ Бр. Остале врсте подршки Укупно КМ

1. Суфинансирање премије осигурања од могућих штета у пољопривредној производњи 1.1 Суфинансирање премије осигурања од могућих штета у пољопривредној производњи 50.000,00 2. Суфинансирање стручних скупова, конгреса, симпозија, семинара и сајмова

2.1 Суфинансирање организовања стручних скупова, конгреса, симпозија, семинара, сајмова из области пољопривредно-прехрамбеног сектора

80.000,00

3. Реализација пројеката од значаја за Федерацију БиХ

3.1

Суфинансирање трошкова по основу пензионог и здравственог осигурања за регистроване пољопривреднеобрте ( ова мјера ће се реализоват на основу Одлуке Владе Федерације БиХ о давању сагласности иовлашћења за потписивање споразума о реализацији Програма суфинансирања самозапошљавања изапошљавања у области пољопривреде за 2015/2016. годину В. број: 1394/2015 од 15.10.2015. године).

1.500.000,00

3.2 Различити програми покретања производње, потицања јесенске или прољетне сјетве и сличне мјере којенису обухваћене осталим моделима подршке

400.000,00

3.3. Идентификација изворних заштићених пасмине животиња (Босански брдски коњ, домаћа буша, домаћи магарац и пас торњак)

10.000,00

3.4. Суфинансирање излагања на привредним манифестацијама од значаја за пољопривредни сектор 50.000,00 4. Организовање пољопривредника (задруге, удружења и савеза) 4.1. Суфинансирање трошкова реализације активности задруга

60.000,00 4.2. Суфинансирање трошкова реализације активности удружења 4.3 Суфинансирање трошкова реализације активности савеза 5. Суфинансирање трошкова стандардизације производа/производње 5.1. Суфинансирање увођења и цертификације стандарда у пољопривреди и прехрамбеној индустрији 50.000,00 6. Суфинансирање пољопривредно-прехрамбених производа оријентисаних за извоз

1.200.000,00

6.1. Производња орјентисана извозу, стварање амбијента за извоз домаћих пољопривредно-прехрамбених производа откупљених од домаћих произвођача

6.2.

Нереализовани захтјеви из Програма новчаних подршки за 2014.годину на основу Правилника по моделуосталих врста подршки – производња орјентисана извозу, стварање амбијента за извоз домаћих пољопривредно-прехрамбених производа откупљених од домаћих произвођача. Након извршених додатнихконтрола и провјера, оправдани захтјеви ће се реализовати у 2016. години.

УКУПНО: Е 3.400.000,00

Page 21: BOSNE I HERCEGOVINEmp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/fedr.program... · 2016-04-01 · BiH za 2015. godinu ili dostavi valjan dokaz o reprogramu duga, što će biti definisano

Petak, 25. 3. 2016. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 23 - Strana 21

Ф/ СУДСКЕ ПРЕСУДЕ И РЈЕШЕЊА ПО ЖАЛБАМА

Табела 7. Судске пресуде и рјешења по жалбама

Ф/ Бр. Судске пресуде и рјешења по жалбама Укупно у КМ

1.

Новчане подршке-остварено право у поновљеним поступцима проведеним по правоснажним судским пресудама у области новчаних подршки из претходних година и правоснажним рјешењима донесеним у другостепеном поступку по жалбама

100.000,00

УКУПНО: Ф 100.000,00СВЕГА: А+Б+Ц+Д+Е+Ф 65.800.000,00

ПОГЛАВЉЕ IV- ИЗВОР СРЕДСТАВА

Извор средстава за реализацију Програма је Буџет Федерације Босне и Херцеговине за 2016. годину ("Службене новине Федерације БиХ", број 102/15) у којем је на позицији "Потицај за пољопривреду" утврђен износ од 65.800.000 КМ.

632 Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije

Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 46. sjednici, održanoj 24.03.2016. godine, donosi

ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA

ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA JP "MEĐUNARODNI AERODROM

SARAJEVO" D.O.O. SARAJEVO

I. Amadeu (Abraham) Mandiću daje se ovlaštenje da, u

svojstvu punomoćnika, zastupa Vladu Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici 54. Skupštine JP "Međunarodni aerodrom Sarajevo" d.o.o. Sarajevo.

II. Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine,

ovlašćuje se za potpisivanje pojedinačne prijave i punomoći sa obavezujućom uputom o načinu glasanja po pojedinim tačkama Dnevnog reda na sjednici 54. Skupštine JP "Međunarodni aerodrom Sarajevo" d.o.o. Sarajevo, zakazane za dan 05.04.2016. godine.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se

u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 685/2016 24. marta/ožujka 2016. godine

Sarajevo Premijer

Fadil Novalić, s. r.

633 Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije

Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 46. sjednici, održanoj 24.03.2016. godine, donosi

ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA

ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG

DRUŠTVA JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO

I. Marinku (Ivo) Bošnjaku daje se ovlaštenje da, u svojstvu

punomoćnika, zastupa Vladu Federacije Bosne i Hercegovine na Trideset osmoj (vanrednoj) Skupštini JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo.

II. Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine,

ovlašćuje se za potpisivanje pojedinačne prijave i punomoći sa obavezujućom uputom o načinu glasanja po pojedinim tačkama Dnevnog reda Trideset osme (vanredne) Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, zakazane za dan 29.03.2016. godine.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se

u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 686/2016 24. marta/ožujka 2016. godine

SarajevoPremijer

Fadil Novalić, s. r.

634 Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije

Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 46. sjednici, održanoj 24.03.2016. godine, donosi

ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA

ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG

DRUŠTVA JP "ELEKTROPRIVREDA HZ HB" D.D. MOSTAR

I. Jasmini (Muhamed) Pašić daje se ovlaštenje da, u svojstvu

punomoćnika, zastupa Vladu Federacije Bosne i Hercegovine na 27. redovnoj Skupštini JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar.


Recommended