Download doc - Fail Meja Sbs

Transcript

1.1 Latar BelakangPembangunanilmuinsanmerupakanagendautamadalampembangunannegara. Justeru itu, peranan guru kaunseling menjadi tonggak utama dalamusaha merealisasikan hasrat tersebut. Memandangkan kelompok gurukaunseling mendapat kemahiran khususdalammembimbing para pelajar adalah perlu mereka merancang danmenyusun program dengan lebih teratur dan teliti agar perkhidmatan yangdiberikan lebih berkesan. Bidang tugas dalam perkhidmatan bimbingan dankaunseling adalah merangkumi perkembangan akademik, kerjaya,psikososial dan kesejahteraan mental, keibubapaan, pendidikan pencegahandadah serta pembangunan diri murid.Fail meja merupakan satu kerangka kerja yang sistematik bagi setiap gurukaunseling menyusun dan melaksanakan kerja-kerja hariannya dalam bidangperkhidmatan mereka. Fail meja ini akan menjadi garis panduan kepada gurukaunselingbagi memudahkanpelaksanaanpelbagai programdanaktivitiyang telah dirancangkan.Usaha ini adalah untuk meningkatkan mutu proesionalisme, kredibiliti danakauntabiliti perkhidmatanbimbingandankaunselingdi sekolah. !dalahdiharapkanail mejaini akandapat memberi panduandalammembantumenjalankan tugas-tugas seharian sebagai seorang guru kaunseling. "1.2 Visi dan MisiKementerian Pelajaran Malaysia_________________________________________________________________________VISI KEMENTERIN PEL!RN ML"SI#emua $uru Bimbingan dan %aunseling &emerlang, $emilang dan 'erbilang Menjelang ()")MISI KEMENTERIN PEL!RN ML"SIMembangunkan #istem Pendidikan Berkualiti *angBertara +unia Bagi Memperkembangkan Potensi ,ndividu#epenuhnya +an Memenuhi !spirasi -egara Malaysia.(1.# Visi dan MisiSek$la%.............................................................................................................................................................................. VISI SEK&L'Menjadi sebuah sekolah yang cemerlang pada tahun ()"/MISI SEK&L'K(K(RIK(L(MMencapai prestasi tinggi dalam peperiksaan 0)1 ke atas dalam peperiksaanUP#2 dari segi kuantiti, dari segi kualiti mencapai peningkatan dalambilangan pelajar yang mendapat semua ! dalam UP#2.S'SI'Mencapai siar dadah, siar merokok, siar ponteng sekolah dan siar biadabdi kalangan pelajar.K&K(RIK(L(M+ari segi kuantiti, mencapai "))1 penglibatan pelajar-pelajar secara aktidalam kegiatan kokurikulum. +ari segi kualiti, mencapaikecemerlangan3johan dalam semua pertandingan di peringkat daerah dannegeri. PEN)(R(SN *N KEPIMPINNMe4ujudkan pengurusan yang berkesan, kepimpinan yang unggul sertasemangat kekeluargaan dan perpaduan di kalangan 4arga sekolah51.+ Visi dan Misi(nit Bim,ingan *an Ka-nseling.........................................................................VISI PERK'I*MTN BIMBIN)N . K(NSELIN)M67UJU+%!- ,%8,M P6-+,+,%!- *!-$ %9-+U#,F,'62!PU',% +!- 6F6%',F +!2, !#P6% F,:,%!8 P62;UBU-$!-+!- P6-$U2U#!- B62'62!#%!- %9-#6P P62%;,+M!'!-B,MB,-$!- +!- %!U-#68,-$ B62%U!8,', #6&!2!M6-*68U2U; +!- B62%6#!- +6M, %6&6M628!-$!- MU2,++!- #6%98!;.(N*N) 8PERT(RN"Mengumpul data dan keperluan murid tentang inormasi bidang-bidang kerjaya $%#M( Mencari kumpulan sasaran murid 5 $%#MD)Membuat kertas cadangan programMentee Muka surat ini1 8 1BIL PR&SES KER!PE)5I "N)MEL(L(SKN 8*IR(!(K(N*N)>(N*N)8PERT(RN"Mengumpul data dan keperluan murid untuk Program Mentor Mentee$%#M$uru ##+M(Mengenal pasti kumpulan sasaran $%#M5 Membuat kertas cadangan program$%#M