Download pdf - FINANSIJSKI PREGLEDI

Transcript
Page 1: FINANSIJSKI PREGLEDI

FINANSIJSKI PREGLEDI

ZA PERIOD KOJI JE ZAVRŠEN 30 SEPTEMBRA 2014

TABELE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA BUDŽET KOSOVA

(OPŠTEG FONDA VLADE, NAMENJENI PRIHODI I DONATORI)

Izveštaji prema:

a) Finansijskoj Uredbi br. 6/2011 Ministarstva finansija za godišnji izveštaj; i

b) Članu 20 zakona br. 04/L-034 O Kosovskoj agenciji za privatizaciju:

- Član 20: Izveštaji, budžet i računi

- Član 20.1.1.1. finansijski pregledi računa Agencije.

31 OKTOBAR 2014

Page 2: FINANSIJSKI PREGLEDI

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ Sadržaj Finansijskih pregleda 31 decembra 2012 – Budžet Kosova strana 1 od 3

FINANSIJSKI PREGLEDI BUDŽETA KOSOVA (OPŠTEG FONDA VLADE, NAMENJENIH PRIHODA I DONATORA)

ZA PERIOD DO 30. SEPTEMBRA 2014

SADRŽAJ

Br. Opis Strana

Izjava o predstavljanju finansijskih pregleda

Pregled godišnjih aktivnosti KAP-a 1-63

TABELE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA – BUDŽET KOSOVA, NAMENJENI PRIHODI I DONATORI strane 1 – 75 u nastavku

1. Pregled primanja i plaćanja u gotovini 1

2. Pregled poređenja budžetskih i trenutnih iznosa 2

3. Beleške za razjašnjenje finansijskih pregleda 3-17

4. Izveštaj o budžetu 18

5. Izveštaj o izvršenju budžeta 14

6. Izveštaj o primanjima prema budžetskim programima 19

7. Izveštaj o plaćanjima prema programima 20

8. Tok gotovine 22

Page 3: FINANSIJSKI PREGLEDI

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ Sadržaj Finansijskih pregleda 31 decembra 2012 – Budžet Kosova strana 2 od 3

9. Tok gotovine za račune u Centralnoj Banci Kosova i u Procredit Bank 23

10. Izvod finsnisjkih izveštaja povereničkog fonda- izjava o likvidacionom računu

25

11. Izvod finansijskih izveštaja povereničkog fonda- izjava o računu administrativne takse 28

12. Izveštaj o plaćanjima – Funkcionalna klasifikacija 29

13. Stanje neisplaćenih faktura (Obaveze) 30

14. Izveštaj o mogućim obavezama 33

15. Izveštaj primljenih računa 34

16. Izveštaj o nezatvorenim avansima i pozajmicama 35

17. Ne-finansijska imovina 36

18. Izveštaj o izmenama u budžetskim podelama – opšti fond vlade (TREPČE) 42

19. Izveštaj o izmenama u budžetskim podelama – namenjeni prihodi 44

20. Izveštaj o broju radnika 46

21. Pregled finansijskog izveštaja 47

22. Pregled finansijskog izveštaja prema opisu budžetskih podlinija 48

23. Pregled finansijskog izveštaja prema ekonomskim kodovima 50

24. Izveštaj o prenosima između budžetskih programa 52

25. Raspodela – namenjeni prihodi 53

26. Raspodela - opšti fond vlade (TREPČE) 54

27. Kontni plan KAP-a 55

Page 4: FINANSIJSKI PREGLEDI

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ Sadržaj Finansijskih pregleda 31 decembra 2012 – Budžet Kosova strana 3 od 3

28. Budžetski pregled Centralne Administracije 57

29. Budžetski pregled revizije 58

30. Budžetski pregled Pravne kancelarije 59

31. Budžetski pregledj Riorganizacije i Administracije DP 60

32. Budžetski pregled likvidacije 61

33. Budžetski pregled privatizacije 62

34. Budžetski pregled TREPČE (opšti fond vlade) 63

35. Mesečne analize obaveza 64

36. Mesečne analize plaćanja 69

37. Kodovi detalja o rashodima 72

38. Izveštaj o rashodima prema budžetskim podlinijama 73-74

39. Plan za sprovođenje preporuka u vezi sa Izveštajem Revizije KGR za FP fonda privatizacije i KAP-a za period januar – decembar 2013

1-6

SAŽETI IZVEŠTAJI IZ SISTEMA FREEBALANCE MINISTARSTVA FINANSIJA

40. Izveštaj Trezora MF – rezime: raspodela i plaćanje 1-6

41. Izveštaj kapitalnih imovina 1-4

Page 5: FINANSIJSKI PREGLEDI

Fatmir PLAKIQI Generalni direktor trezora, Ministarstvo Finansije

DEKLARACIJA POVODOM PREZENTACIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA O POVERENIČKIM FONDOVIMA

Dragi gosp. Plakiqi, Prema našem mišljenju, priloženi konsolidovani finansijski izveštaji i beleške s objašnjenjima ovih izveštaja za period završen 30 septembra 2014 su pripremljeni u skladu sa Računovodstvenim Standardima Meñunarodnog Javnog Sektora “Finansijsko Izveštavanje pod Računovodstvom na Bazi Gotovine” i ispunjuje sve izveštajne dužnosti koje proizilaze od Zakona o Upravljanju Javnim Finansijama i Odgovornosti (ZUJFO) br.03/L-48 i zakon br. 03/L-221 za izmenu i dopunu ZUJFO koja se osnivaju na finansijske podatke sačuvane na obavezan način. Ova deklaracija je priložena u vezi sa prezentacijom finansijskih izveštaja Budzeta Kosova za budžetsku organizaciju Kosovske Agencije za Privatizaciju (KAP) za period završen 30 septembra 2014.

Mi potvrñujemo, prema našem najboljem saznanju i verovanju, da: • Nije bilo nepravilnosti koje uključuju menadžment ili zaposlene koje mogu imati materijalne posledice na

finansijske izveštaje; • Informacije, dostavljene i prezentovane u finansijskim izveštajima u vezi sa identifikacijom fondova i njihovog

trošenja povezano sa budzeta Kosova, sopstvenih fondova i donatora su kompletne i tačne; • Informacija u vezi sa prikupljanjem troškova je tačna; • Nema drugih bankovnih računa koji su povezani sa Kosovskog budzeta osim onih bankovnih računa

navedenih u finansijskim izveštajima i ova specifikacija je kompletna i tačna kao od 30 septembra 2014; • Nije bilo neusaglašenosti sa zahtevima regulatornih organa, koje mogu imati materijalne posledice na

finansijske izveštaje u slučaju neusaglašenosti; • Nema nerešenih (pravnih) žalbi koje mogu imati materijalne posledice na finansijske izveštaje; • Sve obaveze, stvarne i moguće, i sve garancije koje smo dali trećim stranama su arhivirane i/ili obelodanjene,

prema potrebi; • Svi krediti eksternim partijama su arhivirani i/ili obelodanjeni, prema potrebi; • Nije bilo dogañaja sledstvenih periodu a koji zahtevaju prilagoñavanja ili obelodanjivanje u finansijskim

izveštajima ili Beleškama pri njima. Prema našem mišljenju, priloženi konsolidovani finansijski izveštaji daju istinitu i fez prezentaciju finansija i finansijskih transakcija Kosovske Agencije za Privatizaciju za period završen 30 septembra 2014. Avni J. JASHARI, CA, CFE, IS Adem Selishta VD. Zamenika upravnog direktora - Likvidacija VD. Direktor Finansija i Budžeta Kosovska Agencija za Privatizaciju Kosovska Agencija za Privatizaciju potpisano potpisano

Datum: 31 oktobar 2014

Page 6: FINANSIJSKI PREGLEDI

Privatisation Agency of Kosovo Summary of activities for January – September 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 1 od 63

IZVEŠTAJ

Januar - Septembra

2014

IZVEŠTAJ AKTIVNOSTI KOSOVSKE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU

Page 7: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 2 od 63

SADRŽAJ

I. UVOD ............................................................................................................................................ 3

II. DRUŠTVENA PREDUZEĆA ................................................................................................................. 5

III. SASTANCI UPRAVNOG ODBORA ...................................................................................................... 6

IV. DIVIZIJA ZA PRODAJU ................................................................................................................... 11

IV.1. ODELJENJE ZA PRODAJU ............................................................................................................ 11

STATUS PLAćanja ................................................................................................................................12

POTPISIVANJE UGOVORA SA KUPCIMA ...............................................................................................13

PRODAJE ZABRANJENE OD STRANE POSEBNE KOMORE VRHOVNOG SUDA .........................................13

IV.2. JEDINICA ZA MARKETING I ODNOSE SA INVESTITORIMA ............................................................... 13

IV.3. JEDINICA ZA KONTROLU I NADGLEDANJE .................................................................................... 16

IV.4. JEDINICA ZA DIREKTNO UPRAVLJANJE ......................................................................................... 25

V. odeljenje za koordinaciju likvidacije ............................................................................................... 28

JEDINICA ZA NADGLEDANJE LIKVIDACIONIH PREOSTALIH SREDSTAVA ................................................28

KAP JEDINICA ZA LIKVIDACIJU .............................................................................................................29

Jedinica za liste radnika za 20% ...........................................................................................................30

VI.JEDINICA ZA REORGANIZACIJU I UPRAVLJANJEm DP-a ...................................................................... 32

VII. ODELJENJE REGIONALNE KOORDINACIJE ....................................................................................... 37

VIII. ODELJENJE FINANSIJA I BUDŽETA ................................................................................................ 39

IX.PRAVNO ODELJENJE ..................................................................................................................... 49

X. ODljenje ADMINISTRAcije .............................................................................................................. 53

XI.odeljenje nabavke ........................................................................................................................ 59

XII. jedinica za unutrašnju reviziju ...................................................................................................... 61

XIIi. ORGANIzaciona STRUktura kosovske agencije za privatizaciju ......................................................... 63

Page 8: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 3 od 63

I. UVOD

Kosovska agencija za privatizaciju je osnovana zakonom Kosovske agencije za privatizaciju (zakon br. 03/L-

067) koji je stupio na snagu 1 jula 2008, kao izmenjeni zakon br. 04/L-034 koji je stupio na snagu 21

septembra 2011 (u daljem tekstu “zakon”). Ovaj zakon primenjuje odredjene odredbe sveobuhvatnog

predloga za uredjenje statusa Kosova od 26 marta 2007 (aneks VII, Član 2) koji je deo Ustava Republike

Kosovo (Član 145 Ustava Republike Kosovo).

Kosovska agencija za privatizaciju je osnovana kao naslednik Kosovske a povereničke agencije (KTA)

osnovane uredbom UNMIKa br. 2002/12 “o osnivanju Kosovske povereničke agencije”, izmenjene uredbom

UNMIKa br. 2005/18, i prema kojom će sva sredstva i obaveze Kosovske povereničke agencije prema

društvenim preduzećima biti prenešena na Kosovsku agenciju za privatizaciju.

Kosovska agencija za privatizaciju je nezavisno javno telo koje obavlja svoje funkcije i odgovornosti sa

potpunom autonomijom. Agencija poseduje pun pravni subjektivitet i narošito nadležnosti da stupa u

ugovore, nabavlja, drži i rasapolaže imovinom i ima sva predvidjena ovlašćenja da u potpunosti ispunjava

zadatke i ovlašćenja koja su joj dodeljena ovim zakonom; i da tuži i bude tužena u sopstveno ime.

Upravni odbor je nejviši organ Agencije I poseduje puno ovlašćenje nad Agencijom. Upravni odbor nastavlja

sa održavanjem svojih sastanaka na redovnoj osnovi u cilju obavljanja svojih funkcija I odgovornosti u

saglasnosti sa važećim zakonom. Upravni odbor čini osam (8) članova; pet (5) lokalnih članova

naimenovanih od strane Skupštine republike Kosovo II tri (3) medjunarodna člana naimenovana od strane

medjunarodnog civilnog predstavnika u skladu sa zakonom Kosovske agencije za privatizaciju.

U toku perioda izveštavanja sveukupnim aktivnostima Agencije je upravljao Upravni director1, Zamenik

upravnog direktora Odeljenje za prodaju I Zamenik upravcnmog direktora Odeljenje za likvidaciju. Agencija

je sastavljena od sledećih odeljenja:

- Odeljenje za prodaju;

- Odeljenje za koordinaciju likvidacije;

- Odeljenje za regionalnu koordinaciju;

- Pravno odeljenje;

- Odeljenje za finansije i budžet;

- Odeljenje administracije; i

1 Mandat Sh.Ll kao Upravnog direktora je istekao 26 januara 2014, dva zamenika upravnog direktora su pokrivala njegovu poziciju u toku ovog perioda.

Page 9: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 4 od 63

- Odeljenje za nabavke .

Agencija je takodje osnovala svoju Jedinicu za unutrašnju reviziju I Izvršni sekretarijat Upravbog odbora.

Glavna kancelarija Agencije se nalazi u Prištini. Osnovano je I pet regionalnih kancelarija (Priština, Peć,

Prizren, Mitrovica I Gnjilane) I tri prateće kancelarije (Gračanica, Štrpce I Leposavić).

Organizaciona struktura Agencije je predstavljena na kraju izveštaja o aktivnostima.

Page 10: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 5 od 63

II. DRUŠTVENA PREDUZEĆA

Oko 604 kompanija na Kosovu je bilo identifikovano od bivše KTA kao društvena preduzeća ili radne jedinice

(DPa).

Sektor DPa je zapošljavao 20,000 ljudi, do 60,000 ljudi registrovanih kao zaposleni (t.j. 40,000 je bilo na

neplaćenom odsustvu). DPa su radial u različitim sektorima uključujući I proizvodnju metala, plastike.

Papira, hotela, rudarstva, agro industrije, poljoprivrede, gradjevinskog materijala,gradnje, tekstila,

viogradarstva I vinarija, pivara, duvana, trgovine na veliko I malo.

Procenjeno je da DPa predstavljaju 90% industrije I rudarstva Kosova, 50% poslovnih prostora za trgovinu

na malo I manje od 20% poljoprivredno zemljište – uključujući I komercijalno poljoprivredno zemljište I

ogromna većina kosovskih šuma.

Većina kosovskiih industrijskih sredstava, poljoprivredne zemlje, šuma, gradskog komercijalnog zemljišta I

komercijalne imovine su u vlasništvu DPa. Privatizacija ovih sredstava I privlačenje stranih investitora I onih

iz dijaspore I regiona, Kosovo će imati pozitivan uticaj na ekonomiju I u stvaranju novih poslovnih prilika.

Sledećih 86 od 604 DPa su van mandata Agencije, uključujući I Trepču:

1. Trepča 19

2. Šumsko gazdinstvo 24

3. Kosovotrans i kancelarije za koordinaciju kosovotransa 13

3a U saglasnosti sa zakonom je oduzeto iz nadležnosti KAPa 30

Ukupan broj DPa pod mandatom KAPa je 518 I u 461 je započet process likvidacije.

Postoji još 57 DPa koja nisu još uvek stavljena u likvidaciju, uključujući I NPe Grand hotel (do sastavljanja

novog Odbora).

KAP nastavlja sa privatizacijom DPa putem dve metode:

1. “Spin-Of” – Sredstva I ograničen broj odgovornosti DPa biće prenešen na novo osnovana

akcionarska društva (“NP”) nakon što se deonice novih preduzeća stave radi prodaje privatnim

investitorima na tender. Preostale obaveze I radnici koji su ostali u DP; I

2. Dobrovoljna likvidacija – Sredstva DPa će biti likvidirana u saglasnosti sa zakonom I operatvinom

politikom Agencije.

Page 11: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 6 od 63

III. SASTANCI UPRAVNOG ODBORA

U toku 2008, Upravni odbor je održao šest (6)sastanaka.

U toku 2009, Upravni odbor je održao jedanaest (11) sastanaka.

U toku 2010, Upravni odbor je održao dvanaest(12) sastanaka.

U toku 2011, Upravni odbor je održao jedanaest (11) sastanaka.

U toku 2012, Upravni odbor je održao osam (8) sastanaka.

U toku 2013, Upravni odbor je održao jedanaest (11) sastanaka.

U toku 2014, Upravni odbor je održao devet (9) sastanaka.

U martu 2014, KAP je uspeo da podnese godišnji izveštaj odobren od strane Upravnog odbora. Agencija je

poslala ovaj izveđtaj Skupštini Kosova I postavila ga je na svoju web stranu.

Šesdeset prvi (61) sastanak Upravnog odbora KAPa ( Odbor) održan je 31 Januara 2014. Na ovom sastanku

Odbor je odobrio plan nabavke za 2014 za preduzeće Trepča i naimenovao je gdina Ahmeta Tmavu za

Upravnika preduzeća Trepča. Na ovom sastanku je odobreno sledeće: a) transkacije likvidacione prodaje

imovine (LPI) 23, b) depoziti za LPI 24 i c) objavljivanje privatizacionog kruga 60. Odbor je takodje odlučio da

da u zakup imovinu koja je pod upravom Agencije i takodje je odlučio da promeni budžet EUP Inženjering

preduzeća koje je u likvidacionom postupku. Odbor je takodje doneo odluku o privremenoj raspodeli 20%

podobnim radnicima sledećih DPa: “Emin Duraku’’ – Djakovica/Peć. Odbor nije imao konsenzus da

naimenuje Upravnog direktora na ovom sastanku.

Šesdeset drugi (62) sastanak Upravnog odbora KAPa ( Odbor) održan je 27 Februara 2014. Na ovom

sastanku Odbor je odobrio zakupe za nekoliko sredstava preduzeća Trepča. Na ovom sastanku ažurirana su

dva pod normativna akta Agencije. Društveno preduzeće Genci u Prištini je stavljeno pod direktnu upravu

Agencije, dok je NPe Rilindija industrijska zona oslobodjeno od ugovornih obaveza. Deo ovog sastanka bili

su sledeći izveštaji od strane Komisija: a) izveštaj Komisije za ZOS (3 slučaja) i b) Izveštajk Komisije za

prodaju stanova u vlasništvu društvenih preduzeća (28 slučajeva). Odbor je takodje odobrio predloge za

promene budžeta za 3 DPa u likvidaciji.

Page 12: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 7 od 63

U periodi izmedju sasatanaka održanih 27 Februara 2014 i 26 Marta 2014 metodom pismenog glasanja, 11

marta 2014, Odbor je odlučio da odobri predlog za privremenu raspodelu sredstava od 20% u skladu sa

novom strategijom od 29 avgusta 2013 za raspodelu 20% - u ovom slučaju za 195 preduzeća.

Šesdeset -treći (63) sastanak Upravnog odbora KAPa ( Odbor) održan je 26 March 2014. Na ovom sastanku

Odbor je odlučio da nastavi mandate sledećim Komisijama: a) Komisija za prijem i otvaranje ponuda i b)

produžen je mandat Komisiji za prodaju stanova u vlasništvu DPa. Na ovom sastanku je takodje odobren

godišnji izveštaj KAPa za 2013, koji je 31 marta 2014 podnet Skupštini Kosova. Na ovom sastanku su bile

odobrene transakcije likvidacione prodaje imovine (LPI) 24. Na ovom sastanku je doneta odluka o

odobrenju zakupa 11 sredstava i da se započne proces likvidacije za 45 DPa. Odbor je takodje odobrio

memorandum o razumevanju sa kosovskom policijom u cilju obezbedjivanja inter institucionalne saradnje u

procesu verifikacije odredjenih podataka od strane policije, za pobedničke ponudjače na prodajama

organizovanim od strane KAPa za DPa i njihovu imovinu. Odbor je takodje doneo odluku za privremenu

raspodelu od 20% podobnim radnicima DPa „Zemljoradnja i ratarstvo“ Arbana Dušanovo - Prizren. Na ovom

sastanku, je nakon razmatranje predstavljenih okolnosti, odlučeno da se povuče imovina DPa Aromatiku,

dok je odlučeno da se za imovinu DPa Zdruktharia reši putem direktnih pregovora.

Šesdeset četvrti (64) sastanak Upravnog odbora KAPa ( Odbor) održan je 26 Aprila 2014. U vezi sa

preduzećem Trepča, Odbor je na ovom sastanku odlučio da odobri predlog za ponovnu sistematizaciju

organizacije Jedinice za Trepču. U vezi sa privatizacijom, Odbor je odlučio da odobri ažuriranu listu za

oglašavanjeprivatizacionog kruga 60 , dok odobrena lista sredstava za LPI 26 treba da bude objavljena. U

toku ovog sastanka je osnovan privremeni upravni odbor za DPe Genci, dok je pravni subjekat “Institut za

hidroekonomiju” bio oslobodjen od nadležnosti KAPa. U vezi sa komisijama: a) mandate Komisije za

procenu i registraciju kvalifikovanih ponudjača produžen je za još godinu dana, b) Izveštaj Komisije za ZOS je

odobren (3 slučaja); c) Izveštaj Komisije za prodaju stanova u vlasništvu DPa je bio odobren (50 slučajeva).

Odbor je takodje rešio da objavi zakup 27 sredstava. U vezi sa listom radnika, privremena raspodela od 20%

u saglasnosti sa odlukom Upravnog odbora od 29.08.2013 za listu radnika DPa Fabrika industrijskih

baterija IBF “Trepča” u Peći.

Šesdeset peti (65) sastanak Upravnog odbora KAPa ( Odbor) održan je 07 Maja 2014. Prema situaciji

nastaloj u vezi sa nekoliko službenika i nekoliko bivših službenika u vezi sa slučajem posebnog spin offa

Fabrika armature FAN Podujevo, dana 30 aprila 2’14, Odbor je održao hitan sastanak i odlučio da: i)

privremeno otpusti Zamenika upravnog direktora, odeljenje za likvidaciju na period od 6 meseci sa platom

od 50% od 30 aprila 2014; i ii) Gdin Avni Jashari Direktor odeljenja za finansije i budžet bude naimenovan za

vršioca dužnosti Zamenika upravnog direktora, odeljenje za likvidaciju u periodu od 6 meseci sa platom od

Page 13: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 8 od 63

50% od trenutka izdavanja ove odluke. Nakon podnetog predloga na ovom sastanku, Odbor je odlučio da

izmeni odluku Upravnog odbora od 26 marta 2014 u vezi sa početkom likvidacije za 45 preduzeća, odnosno

da samo odloži rok za početak likvidacije za 3 gorenavedene grupe.

Šesdeset šesti (66) sastanak Upravnog odbora KAPa ( Odbor) održan je 30 Maja 2014. U vezi sa situacijom

sa Upravom, u ovom periodu oni su odlučili da osnuju Komisiju za procenu učinka Uprave id a takodje

ponište suspendovani konkurs za mesto direktora Agencije. U vezi sa privatizacijom, Odbor je odlučio da

odobri transakciju LPI 25. U vezi sa komisijama, izveštaj Komisije za ZOS je odobren (5 slučajeva). U vezi sa

listom radnika, privremena raspodela od 20% je odobrena u saglasnosti sa odlukom Upravnog odbora od

29.08.2013 za liste radnika a) DP “Vreshtaria”, Landovica/RK Prizren; i b) DP “Zadruga”, Štrpce/RK Gnjilane.

U periodu izmedju sastanka od 30 Maja 2014 i sastanka od 27 Juna 2014, putem metode pismenog

glasanja, dana 16 juna 2014, Odbor je odlučio da odobri predlog za otpuštanje dva člana Komisiije za

nelegalnu gradnju i dva nova člana.

Šesdeset sedmi (67) sastanak Upravnog odbora KAPa ( Odbor) održan je 27 Juna 2014. Odbor je, nakon

procene učinka, odlučio da produži mandate Direktoru izvršnog sekretarijata za još jedan mandat.

U vezi sa Trepčom Odbor je odlučio sledeće: a) da ovlasti Upravu KAPa da podnese žalbu pred PKVS u vezi

sa odlaganjem reorganizacionog plana za preduzeće Trepča; i b) da odobri zahtev Uprave Trepče da dozvoli

finansijska sredstva i ponovo aktivira fabriku za proizvodnju cink oksida. Posle incidenta koji se dogodio na

dan prodaje/otvaranja ponuda za krug 60 i LPI 26 i nakon predloga Uprave, Odbor je ponovo

odobrio/potvrdio odluku Uprave da poništi dan otvaranja ponuda za LPI 26 i krug 60. U vezi sa likvidacijom,

Odbor je na ovom sastanku odlučio da odobri predlog za početak likvidacije 11 DPa. U toku ovog sastanka,

Odbor je odobrio sledeća podnormativna akta: a) Uredbu o platama zaposlenih u KAPu, b) Uredbu o osoblju

zaposlenom u KAPu (ažuriranu), c) Uredbu o korišćenju službenih vozila KAPa. U vezi sa komisijama: a)

Izveštaj komisije za ZOS tje bio odobren (8 slučajeva), b) (izveštaj od 16.06.2014 Komisije za prodaju stanova

u vlasništvu DPa (50 slučajeva), i c) Izveštaj KRLR za DP”Prizren-Trans” u Prizrenu. Kao rezultat

neispunjavanja obaveza , Odbor je odlučio da odobri predlog za nametanje kazni kupcu Llamkosa, za

Coresteel na Kosovu i u Dubaiju.

U periodu izmedju sastanka od 27 Juna 2014 i sastanka od 23 Jula 2014, putem pismenog glasanja. Dana 18

marta 2014, Odbor je odlučio da odobri predlog za poništenje privatizacionog kruga 60, pošto je kao

rezultata započete likvidacije u mnogim preduzećima, za krug 60 preostalo samo jedno NPe i zbog toga ne

deluje ispravno da se nastavi sa samo jednim NPem u krugu privatizacije.

Šesdeset –osmi (68) sastanak Upravnog odbora KAPa ( Odbor) održan je 23 Jula 2014. Jedna od najvažnijih

odluka na sastanku je bila da se odobri budžet KAPa za 2015. U vezi sa privatizacijom, Odbor je odlučio da

odobri objavljivanje liste za LPI 27. U vezi sa različitim zahtevima, Odbor je odlučiuo da odobri zahtev kupca

“Jugoterma” u vezi sa produženjem roka za realizaciju investicija i takodje je rešio da odobri zahtev Uprave

Page 14: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 9 od 63

Granda za povećanjem plata za zaposlene u hotelu. U vezi sa komisijama: a) Izveštaj Komisije za ZOS je bio

odobren (2 slučaja), b) izveštaj komisije za prodaju stanova u vlasništvu DPa bio je odobren (60 slučajeva) i

sastav komisije je promenjen i c) Izveštaj KRLR za Dpe Kosovarja – Artizanti Priština. U toku ovog sastanka,

Odbor je odobrio predlog da se ažurira Uredba o nadoknadi za članove Upravnog odbora.

U periodu izmedju sastanka od 22 Jula 2014 i sastanka od 26/31 Avgusta 2014 putem pismenog glasanja,

odlučeno je da se odobre sledeći predlozi: a) predlog da se hotel Grand ukloni iz direktne uprave KAPa, b)

predlog za uklanjanje DPa Fapol iz direktne uprave KAPa, c) izveštaj Komisije za prodaju stanova u vlasništvu

DPa od 08 avgusta 2014 (xx slučajeva), d) Lista radnika i privremena raspodela za DP „Farmacija Priština“, i

e) Zahtev Trepče-Zvečan da se odobri aneks ugovoru o prodaji koncentrata cinka.

Šesdeset deveti (69) sastanak Upravnog odbora KAPa ( Odbor) održan je dva dana 26 i 31 Augusta 2014. U

toku ovog sastanka, Odbor je odlučio da zadrži suspenziju gdina N.A. i da gdin Avni Jashari zadrži svoju

poziciju vršioca dužnosti ZUDa do dalje odluke Odbora.

Uzimajući u obzir činjenicu da Odbor od 31 avgusta 2014 neće imati kvorum dovoljan za održavanje

sastanaka, Odbor je doneo odluku o tome kako će Agencija funkcionistai nakon 31 avgusta 2014 –

nadgledanje Uprave, koordinacija i izveštavanje u periodu dok Upravni odbor ponovo ne postane

operativan. U vezi sa Trepčom, Odbor je odlučio da posle probnog perioda od 6 meseci nastavi sa

naimenovanim Upravnikom Trepče i takodje je odlučio da ponovo objavi nov tenderski postupak za

unajmljivanje profesionalnog pružaoca usluga. U vezi sa privatizacijom, odlučeno je da se odobre

transkacije za LPI 26 i odobreno je objavljivanje liste sredstava za LPI 28. U vezi sa radom Komisija, Odbor je

odlučio sledeće: a) odobren je izveštaj Komisije za ZOS (3 slučaja), b) Odobren je plan rada i pravilnik o radu

Komisije za nelegalnu gradnju na imovini DPa je ažuriran, c) komisija za razmatranje početnih lista je

osnovana i odobren je pravilnik o radu, d)izveštaj komisije za prodaju stanova u vlasništvu DPa od 22

avgusta 2014 je odobren (27 slučajeva) i e) odlučena je privremena raspodela od 20% za podobne radnike u

sledećim DPima: DP ZZ Žegra u Žegri – Gnjilane. Na ovom sastanku, Odbor je odlučio da odobri uredbu KAP

o zakupu i takodje je doneo odluku o davanju u zakup nekoliko parcela poljoprivrednog zemljišta. U vezi sa

likvidacijom, na ovom sastanku Odbor je odlučio da odobri predlog za početak likvidacije u XX DPa, dok je u

vezi sa ugovorom Uprave sa nekoliko LO izvršeno nekoliko mpromena u naimenovanju odgovornih lica za

implementaciju ovog ugovora. U toku ovog sastanka takodje je doneta odluka o povećanju postojećeg

budžeta za sva preduzeća u likvidaciji. Takodje je doneto nekoliko drugih odluka u vezi sa likvidacijom: a)

povećanje početnog budžeta za preduzeća u likvidaciji, b) resetovanje datuma za početak likvidacije, c)

dodeljivanje sredstava od prodaje hotela Palace je odobreno izmedju hotela Trepča i Luxa, d) odobren je

rezultat direrktnih pregovora u DPu Zdrukthëtaria, e) nekoliko informacija u vezi sa početkom likvidacije

DPa Tregu je promenjeno. U vezi sa preduzećima sa posebnim spin offovima, donete su sledeće odluke: a)

MIM Golesh – odluka o izvršenju opcije opoziva od 16 decembra 2011 je odobrena i ovo preduzeće je

stavljeno pod direktnu upravu KAPa i b) Agrokosova Holding – rok za realizaciju investicija je produžen do

31.12.2014 i odlučeno je da sae sprovede revizija celog perioda ugovornih obaveza do 31.12.2014. U toku

ovog sastanka, Odor je odobrio memorandum o razumevanju izmedju KAPa i Kosovske agencije za statistiku

za odobrenje Upravnog odbora KAPa i takodje je odlučeno da se odobri transfer parcela AIK Kosova Export

Page 15: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 10 od 63

DP Bujqësia na ime regionalne kompanije za vodosnabdevanje – Priština u vezi sa gradjenjem vodovoda u

Škabaju.

Informacije

- Od 01 Septembra 2014, Upravni odbor nema kvorum za sastanke. t

- Mandat medjunarodnih članova Odbora gdina Huberta Warmanna I Mohameda Omrana je istekao

31 avgusta 2014 u ponoć.

- Lokalni članovi odbora, Zamenik predsedavajućeg Odbora gdin Skender Komoni I članovi gdjica

Maja Milanović I gdin Haxhi Arifi imaju mandate do 21 februara 2015.

Page 16: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 11 od 63

IV. DIVIZIJA ZA PRODAJU

Aktivnosti Odeljenja za prodaju kategorizovane su kao sledeće:

1. Privatizacioni krugovi, likvidaciona prodaja imovine;

2. Realizacija direktnog upravljanja, stavljanje pod kontrolu i nadgledanje komercijalizovanih ili

uslovnih preduzeća; i

3. Organizacija objavljivanja, marketinga i održavanje dobrih odnosa sa investitorima.

Shodno tome, Odeljenje za prodaju, Jedinica za direktnu upravu, Jedinica za kontrolu i nadgledanje i

Jedinica za odnose sa investitorima direktno izveštavaju Zamenika upravnog direktora KAPa koji je

odgovoran za upravljanje preduzećima koja su pod administrativnim ovlašćenjima Agnecije.

IV.1. ODELJENJE ZA PRODAJU

Privatizacija društvenih preduzeća (DP) imaće veoma veliki pozitivan uticaj na opštine na Kosovu u raznim

sektorima ekonomije koja će omogućiti povećanje i razvoj privatnog sektora. Važno je da se ovaj process

sprovede što je pre moguće na transparentan način i u skladu sa zakonom.

Odeljenje za prodaju čine:

1. Jedinica za pripremu i zaključivanje prodaje;

2. Jedinica za razmatranje prodajne dokumentacije; i

3. Jedinica za katastar.

Svrha Agencije je privatizacija društvenih preduzeća. Odeljenje za prodaju je odgovorno za privatizaciju

prema metodama predstavljenim dole:

“Spin-Off” – Sredstva i ograničen broj obaveza biće prenešen na novoosnovana deoničarska društva (NP)

sa deonicama NPa i onda će biti stavljena na prodaju privatnim investitorima.

Obaveze potencijalnih poverilaca preostaju obaveze društvenih preduzeća i ova pitanja će biti rešena u toku

likvidacionog postupka. Uzimajući u obzir da većina društvenih preduzeća već ušla u process likvidacije, ne

očekuje se prodaja običnim spin offom.

“VolunDobrovoljna likvidacija” će omogućiti:

a) Prodaju sredstava koja nisu prodata kroz privatizaciju; i

b) Razmatranje poverilačkih potraživanja i raspodela sredstava realizovana u saglasnosti sa

prioritetima i prema zakonu.

Page 17: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 12 od 63

Imovina društvenih preduzeća će biti likvidirana kroz transparentan likvidacioni process.

U toku perioda izveštavanja objavljene su likvidacione prodaje imovine 24,25 i 26.

Likvidacione prodaje u toku perioda januar-septembar 2014 predstavljene su u tabeli dole:

STATUS PLAĆANJA

Prodaja imovine 24:

• Verifikacija istorijata za sve kupce je izvršena

• Izvršena su sva plaćanja

• Svi ugovori su kompletni osim za jedinicu 25: Zemljište i zgrada u centru Mitrovice (parcela1451 –

1), zbog katastarskih problema *.

Likvid

acion

e

proda

je

Datum

prodaje

Br.

sredst

ava

Br.

Primlje

nih

ponuda

Vrednost

ponuda u

Evrima

Povlačenje,

poništenje

Evra

Ukupna

vrednost Evra

Broj

sredstava

poništeni

h od

strane

Odbora,

povlačenj

a

Izvršene

prodaje

Nereal

izovan

e

prodaj

e – u

toku

24 19

Mart

2014

50 130 9,870,871 8,465,030 1,405,841 29 20 1*

25 23 April

2014

62 100 4,707,403 1,793,695 2,913,708 41 21 -

26 20

Avgust

2014

54 95 8,212,876 5,234,810 2,978,066 33 21 -

Ukup

no

3

prodaj

e

166

325 22,791,150

15,493,535

7,297,615

103

62

1*

Page 18: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 13 od 63

Prodaja imovine 25:

• Verifikacija istorijata za sve kupce je izvršena

• Izvršena su sva plaćanja

• Svi ugovori su kompletirani.

Prodaja imovine 26:

• Verifikacija istorijata za sve kupce je izvršena .

• Sva plaćanja dela od 25% od ukupne cene su izvršena

• Plaćanja od 75% od cene biće izvršena do 28 oktobra 2014.

POTPISIVANJE UGOVORA SA KUPCIMA

• U toku perioda januar – Septembar 2014 potpisano je i podneto kupcima ukupno 126 ugovora

(likvidacija 102, spin off 24). Neki od ovih ugovora sui z prodaja izvršenih do kraja 2013.

PRODAJE ZABRANJENE OD STRANE POSEBNE KOMORE VRHOVNOG SUDA

Posebna komora vrhovnog Suda zabranila je šest prodaja i sve dok se ove zabrane ne ukinu, nije moguće

nastaviti sa prodajama. Zabrane se primenjuju na sledeća preduzeća/sredstava:

1. NP “AGROKOSOVA – Kancelarije D.O.O.” – Krug 37;

2. NP “ZZ Štimlje Administrativne kancelarije D.O.O.” – Krug 42; i

3. NP “Workshop Iliria D.O.O.” – Krug 43.

4. NP 20, Ijedinica 12: “Zemljoradnja i ratarstvo - Poljoprivredno zemljište Miradi e Poshtme I”

5. NP “Kancelarija Jugobanke u Srbici” – Krug 58

6. NP “ Industrija Ereniku magacin u industrijskoj zoni u Prištini, Priština” – Krug 59

IV.2. JEDINICA ZA MARKETING I ODNOSE SA INVESTITORIMA

Jedinica za marketing i donose sa investitorima nastavila je da pruža punu podršku svim prodajama

obavljenim od strane KAPa, promociju i održavanje dobrih odnosa sa investitorima. U vezi sa realizacijom

oglašavanja prodaja, multimedijalnih planova marketinga koji su izvršeni i primenjeni uključujući i

korišćenje dospelih medijdkih materijala, u saglasnosti sa strategijom masovnog marketinga. Operativne

aktivnosti koje uključuju pokretanje prodaja, realizaciju dospelog promotivnog materijala su izvršene i

Page 19: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 14 od 63

usluge savetovanja, kao što su informisanje, predkvalifikacija, koordinacija i sopstvena istraga, su takodje

bile ponudjene investitorima zainteresovanim da uzmu učešća u procesu privatizacije.

U cilju povećanja vidljivosti i predstavljanja informacija širem javnom mnjenju ili deoničarima i promocija

procesa privatizacije potencijalnim lokalnim i medjunarodnim investitorima, Jedinica za marketing je

predstavila KAP u odredjenim dogadjajima i aktivnostima, prilikom čega je vršila istraživanje novih,

alternativnih mogućnosti za promociju rada Agencije.

Promotivne i marketinške aktivnosti

Nove marketinške aktivnosti

- Istraživanje ponuda podnetih od strane nekoliko internacionalnih i lokalnih radio stanica u cilju

korišćenja njihovih usluga za reklamiranje i po prvi put je korišćen radio reklamiranja prodaje

imovine. Radio reklamiranje se vršilo preko na 3 nacionalne i na 5 lokalnih radio stanica. Isto

reklamiranje je izvršeno i na srpskom jeziku preko radio stanice u Severnoj Mitrovici.

- Sporazum o medijskom partnerstvu je potpisan sa“E.E.L. Events Limited”, posle organizacije foruma

pod imenom „Investiranje u Kosovo 2014“, koji je bio organizovan u Prištini 28-29 maja 2014. Cilj

ovog dogadjaj je bio da se poveća upoznatost sa investiranjem u Kosovo. Sporazum nije uključio i

novčane troškove, ali je bio zasnovan na zajedničkom profitu preko marketinških aktivnosti.

- U cilju stalnog unapredjivanja usluga koje se nude potencijalnim investitorima, izvršeno je

istraživanje u vezi sa procenom kvaliteta usluga KAPa, prilikom čega su bili podeljeni upitnici

ponudjačima nakon što su isti podneli svoje ponude.

- Na osnovu zahteva za podršku izdatom od strane organizatora “Docufest and Ngomfest” upućenom

Likvidacionom organu, u vezi sa korišćenjem imovine DPa Bioskop Lumbardhi, kao imovine u naturi,

postignut je dogovor da se predstavi logo KAPa u promotivnom, festivalskom materijalu, što je

smatrano dobrom metodom za povećanje transparentnosti i poboljšanje imidža KAPa.

Ostale marketinške aktivnosti

Jedinica za merketing je vršila razne marketinške aktivnosti pokušavajući da podrži strategiju promocije i

privlačenja investitora:

- Sastavljanje promotivnih štampanih materijala – uključujući i koncepciju, dizajn i nadgledanje

štampanja i vršila je koordinaciju i nadgledanje rada izvodjača komercijalnih radova u vezi sa

materijalima realizovanim izvan Agencije. Neki od realizovanih materijala uključuju: :

� Dizajn i naslovnu stranu, kao i nadgledanje realizacije godišnjeg izveštaja KAPa.

� Dizajn svih oglašavanja u lokalnim novinama

� Dizajn i realizaciju opšteg vodiča kroz privatizaciju

Page 20: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 15 od 63

� Dizajn atraktivnih postera koji nose pozitivnu poruku za proces privatizacije

- U toku perioda januar – septembar 2014, predstavnici jedinice su učestvovali u raznim dogadjajima,

sa ciljem promocije procesa privatizacije uopšte kao i specifičnih projekata, uključujući:

� Medjunarodni sajam “Priština 2014”, održan od 30 Aprila – 03 Maja 2014,

organizovanom od strane Trgovinske komore Kosova

� Expokos sajam 2014, u Prištini

� Forum “Kosova 2014”, održan 27 Maja 2014, u Prištini

- Dizajn i emitovanje osam (8) oglašavanja u lokalnim novinama i na veb strani; i

- Koncept, dizajn i realizacija četiri (4) TV reklame

Objavljivanje prodaja 24, 25 i 26

U okviru pratećih aktivnosti za objavljivanje prodaja preduzete su sledeće aktivnosti:

• Rezimiranje relevantnih materijala, koordinacija sa regionalnim kancelarijama i Jedinice za pripremu

tendera u vezi sa pripremanjem objavljivanja prodaje imovine.

• Objavljivanje prodaje imovine je izvršeno u svim lokalnim novinama, na veb strani KAPa i putem

emitovanja i TV reklamiranja na tri nacionalne televizije RTK, RTV 21 i KTV. Takodje su objavljene i

kratke informacije u vezi sa uslovima i datumima podnošenja i otvaranja tendera.

• Predkvalifikovani investitori su bili obavešteni o objavljivanju i prodaji imovine putem elektronskih

mejlova i putem SMS poruka.

• Informacije o prodaji imovine bile su date na 11 elektronskih medija, dok je selekcijom emitovano na

pet (5) najposećenijih portala.

• Objavljivanje oglašavanja putem radio reklama primenjeno je po prvi put ove godine, dok su odabrane

3 nacionalne radio stanice i 5 lokalnih radio stanica u regionu sa više imovine koja je bila uklkučena u

prodaje.

Odnosi sa investitorima

Jedinica za marketing i odnose sa investitorima nastavila je da bude ključna tačka komunikacije sa

potencijalnim lokalnim i medjunarodnim investitorima, odgovarajući na žalbe i nudeći instrukcije i savete u

vezi sa procesom privatizacije i pruažanjem tenderske dokumentacije, uključujući i predkvalifikaciju,

koordinaciju sopstvene istrage i pružanje tenderske dokumentacije (pravilnik o tenderu, informativni

memorandumi itd.). U toku perioda januar-septembar 2014 održani su redovni sastanci sa zainteresovanim

investitorima koji su rezultirali sa:

- 279 novih predkvalifikovanih investitorima u toku ovog perioda

Page 21: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 16 od 63

- OPreko 1,160 sporazuma o zaštiti poslovne tajne je bilo potpisano od strane strana koje su bile

zainteresovane za imovinu i sredstva stavljenih na tender u toku ovog perioda.

Web strana

Web strana KAPa je konstantno bila popunjavana sa svim informacijama o procesu privatizacije na Kosovu.

Ovo uključuje pokretanje prodaje imovine, preliminarne i konačne liste radnika za raspodelu 20%, konačnih

izveštaja likvidacije, saopštenja za javnost, izveštaji i uredbe, rezultati i odluke o prodaji sredstava i druge

važne informacije. Na osnovu istorijskih dosijea, broj poseta veb strani je konstantno u porastu, gde je u

periodu od januara do septembra 2014 zabeleženo 230.71 poseta (od kojih je 311,584 poseta izvršeno u

toku 2013).

IV.3. JEDINICA ZA KONTROLU I NADGLEDANJE

Ovi izveštaji uključuju aktivnosti Jedinice za kontrolu i ndgledanje – Odeljenje za prodaju za period

januar_septembar 2014.

Glavne dužnosti Jedinice za kontrolu i nadgledanje jesu prikupljanje i sistematizacija finsnijskih izveštaja

adruštvenih preduzeća (DPa) kojima administrira KAP, kao i sistematizacija i prikupljanje i uporedjivanje

finansijskih izveštaja u cilju očuvanja vrednosti DPa, povećanje vrednosti i preduzimanje blagovremenih

aktivnosti u slučajevima kada se imovinom loše upravlja. Jedinica za kontrolu i nadgledanje priprema i

izvršava prenose obaveza sa DPa na kupce ovih preduzeća kako je predvidjeno operativnom politikom

KAPa. The

Jedinica za kontrolu i nadgledanje je takodje zadužena da nadgleda ispunjavanje obaveza prema kapitalnim

investicijama, obaveza o zapošljavanju i nastavljanje poslovnih aktivnosti kako je predvidjeno ugovornim

obavezama za preduzeća privatizovana putem metode posebnog spin offa uz uslove.

Na osnovu poslovnog plana za 2014, Jedinica za kontrolu i nadgledanje je odredila svoje prioritete i to:

• Prikupljanje i analiza finansijskih izveštaja DPa koju vrše naši službenici koji su zaduženi za kontrolu i

nadgledanje u regionu i koordinacija aktvinosti sa službenicima koji imaju zajedničke ciljeve, posete

regionalnim kancelarijama i DPima u cilju verifikacije informacija u vezi sa ovim preduzećima,

očuvanjem i povećanjem vrednosti imovine i identifikacija slučajeva u kojima se dogodila

zloupotreba imovine.

• Prenos obaveza sa DPa na kupce za zadnjih 12 meseci ili za poslednja tri meseca u zavisnosti od

vrste obaveza koje se prenose.

• Posete i pravljenje kontakta sa relevantnim institucijama u cilju podtizanja bilje komunikacije sa

instituicjama od zajedničkog interesa i da koordinira aktivnosti sa odgovarajućim jedinicama u

okviru Jedinice za korporativno upravljanje i drugih odeljenja u okviru KAPa.

Page 22: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 17 od 63

Tabela dole predstavlja opis planiranih i realizovanih aktivnosti od strane Jedinice za kontrolu i nadgledanje

u toku perioda izveštavanja od 01 januara2012 do 20 septembra 2014:

Tabela glavnih aktivnosti

Acktivnosti Dostignuća ostvarena u periodu izveštavanja

Finansijski izveštaji primljeni od strane DPa 15

Prenos obaveza sa DPa na kupca 23

Tabela ostalih aktivnosti

Kako je gorenavedeno, Jedinica za kontrolu i nadgledanje vrši monitoring preduzeća privatizovanih putem

metode posebnog spin offa i preduzeća privatizovanih sa uslovima. U sledećem ćemo vam prikazati izveštaj

o preduzećima koja su nadgledana od strane JKN.

Posebni Spin offovi

Postoje tri preduzeća privtaizovana putem metode posebnog spin offa koja su pod nadgledanjem u toku

2014 i jedno od njih je oslobodjeno od izveštavanja zbog toga što je ispunilo uslove koji su bili predvidjeni

ugovornim obavezama (Jugoterm International Gnjilane), oslobodjeno je odlukom Odbora KAPa. U toku

OthOstale aktivnosti Dostignuća ostvarena u periodu izveštavanja

Sastanci sa drugim institucijama 5

Obaveštenja o obavezama prenetim na druge

institucije Noti 46

Sastanak sa Upravom DPa 12

Total 63

Page 23: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 18 od 63

perioda januar – septembar 2014, dva preduzeća su nastavila sa aktivnostima, odnosno saglasnošću sa

uslovima iz ugovornih obaveza.

Dalje je predstavljena lista privatizovanih preduzeća metodom posebnog spin offa, a koja su u procesu

nadgledanja u toku perioda januar – septembar 2014:

o IDGJ Tobacco

o AIK Suva Reka (Agrokosova Holding)

o Jugoterm

NP “IDGJ Tobacco” NP “IDGJ Tobacco” DOO, je privatizovan putem metode posebnog spin offa u krugu 11,

dok se period za ispunjavanje obaveza predvidjenih ugovornim obavezama završavao 13 avgusta 2008.

Dana 27 marta 2012 odobren je obnovljeni ugovor o ugovornim obavezama potpisan sa NPem “IDGJ

Tobacco” D.O.O. iz radne grupe KAPa. Ovaj ugovor jr odobrio Upravni odbor KAPa 29 marta 2012 i potpisan

je od svih strana uključenih u ovaj sporazum 12 aprila 2012 i uslovi za ovo preduzeće su bili da u roku od 2

godine realizuje investicije u iznosu od € 4,000,000.00 i da ispuni obavezu o zapošljavanju zaposlivši 14

radnika prvog meseca, 35 radnika drugog meseca, 55 radnika trećeg meseca i 90 radnika od četvrtog

meseca do isteka obnovljenog ugovora. Period izveštavanja za ovo preduzeće se završava 10 septembra

2014.

U periodu od dve godine, ovo preduzeće je podnelo osam (8) kvartalnih izveštaja. U cilju uveravanja da li je

kupac ispunio investicione i obaveze o zapošljavanju u ovom preduzeću, KAP će unajmiti nezavisnu

revizorsku kompaniju da izvrši reviziju izvršenih investicija i zapošljavanja. U toku 2014 realizovano je 8

poseta radi nadgledanja ovog preduzeća.

NP “Jugoterm International”, je privatizovan putem metode posebnog spin offa u krugu 15, dok je

ratifikacija ugovora bila izvršena 17 aprila 2012. Ugovorne obaveze su trebale da budu ispunjene u roku od

dve godine u iznosu od 2,760,000.00 €, dok je broj zaposlenih prema obavezama o zapošljavanju u ugovoru

bio 282, hod čega je polovina trebala da bude zaposlena u roku od đest meseci, dok je druga polovina

trebalo da bude zapošljena u toku trajanja ugovornih obaveza pa do njihovog ispunjenja, kako je navedeno

u ugovornim obavezama. U 2014 realizovano je 7 poseta ovom preduzeću radi nadgledanja. Dana 26 i 31

Avgusta 2014, na sastanku održanom od strane Upravnog odbora KAPa, u saglasnosti sa Članom 7.1.1 i

strategijom Odbora u tretmanu posebnog spin offa za preduzeće New Co “Jugoterm International” DOO,

doneta je odluka o njegovom oslobadjanju od ugovornih obaveza.

NP “IAC Suva Reka/Agrokosova Holding”-je privatizovano 27 avgusta 2007 od strane kupca “Gruppo

Vinicolo Fantinel” i “QMI” putem metode posebnog spin offa u krugu prodaje 19, dok se period za

ispunjavanje ugovornih obaveza, naveden u ugovornim obavezama, završavao 27 avgusta 2009. U

saglasnosti sa ugovornim obavezama, kupac se obavezao da izvrši kapitalne investicije u iznosu od

8.600.000 €, i da zaposli 173 radnika u toku prvih šest meseci i da kraja prve godine bi broj zaposlenih

radnika trebalo da bude 345.

Page 24: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 19 od 63

U toku perioda izveštavanja KAP je angažovao spoljnju reviziju da izvrši reviziju ispunjenja uslova iz

ugovornih obaveza za kupca NPa “AgroKosova Holding”. Prema izveštaju spoljnje revizije, kupac NP

“Agrokosova Holding” ispunio je uslove koji se tiču realizacije kapitalnih investicija u visini od 88,87%, dok je

obaveze o zapošljavanju realizovao sa 39%. Na sastanku Upravnog odbora KAPa održanom 20 jula 2012,

odlučio da odluka Odbora o opciji opoziva od 16 decembra 2011 ostaje nma snazi, medjutim, Odbor je

odlučio da odloži izvršenje ove odluke za 6 meseci i da u medjuvremenu angažuje kompaniju u cilju

izvršenja procene investicija u ovom preduzeću i da onda razmotri odluku Odbora o opciji opoziva.

Na sastanku održanom 26 avgusta i 31 avgusta 2014, Upravni odbor KAPa je u vezi sa pitanjima vezanim za

NPa privatizovgana metodom posebnog spin offa, odlučio da poništi odluku Odbora o opciji opoziva donetu

16 decembra 2011 za NPe O“Agrokosova Holding” i da produži rok za ispunjenje uslova iz ugovornih

obaveza od 27 avgusta 2009 do 31 decembra 2014 i da nakon isteka tog roka, preduzeće bude revidirano za

čitav taj period u saglasnosti sa ugovorom i u cilju dokazivanja visine ispenjenosti obaveza.

NP “Kualiteti International" D.O.O. Gnjilane

NP ,,Kualiteti International'' D.O.O. Gnjilane privatizovano je u 25 krugu prodaje i ugovor je potpisan 26 maja 2008. Prodaja preduzeća je realizovana uz pomoć običnog spin offa, ali je predvidjeno da preduzeće održi svoju aktivnost kao mlin, odnosno magacin za skladištenje žita u naredne dve godine.

U bazi podataka preduzeća privatizovanih posebnim spin offom ili sa uslovima nasledjenoj od KTA, nije bilo pomenuto da je ovo preduzeće trebalo da bude nadgledano, zbog toga njegova aktivnost nije nikada nadgledana.

Dana 20.10.2014, KAP je poslao pismo kupcu preduzeća ,,Kualiteti International'' D.O.O. Gnjilane, tražeći od njega da podnese izveštaj do 30.10.2014 koji će dokazati njihove aktivnosti u toku ovog perioda. KAP je obavestio kupca da ne poseduje nikakvu odluku Odbora koja navodi das u kupac i NP bili oslobodjeni od ugovornih obaveza. U vezi sa imovinom “Kualiteti International” Gnjilane, zahtevali smo od Skupštine opštine Gnjilane informacije o registraciji uverenja o vlasništvu za ovo preduzeće. Prema odgovoru opštinskih službenika, izjavljeno je da posim parcele 2489/1 koju je zakupilo treće lice, ostale parcele koristi NP ”Kualiteti International’’D.O.O. – Gnjilane, ali su evidentirane kao opterećene hipotekom.

Finansijske kazne za neispunjavanje obaveza

Zbog neispunjavanja obaveza, finansijske kazne do sada nisu primenjene na kupce koji nisu ispunili obaveze.

Tabela dole predstavlja kazne u toku vremenskog perioda januar 2013 – decembar 2013 i ukupan iznos

finansijskih kazni primenjenih do početka 2013:

Ukupan iznos kazni za 5 PSOa

NP Period Januar – Septembar 2014

Od datuma početka do 30 Septembra

NP Grand Hotel 0 8,822,314.97

NP IDGJ Tobacco 0 4,573,649.11

NP Xim Strezovc 0 7,298,170.76

Page 25: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 20 od 63

NP MIM Golesh 0 8,447,812.27

NP Agrokosova Holding 0 3,579,997.53

Ukupno 0 32,721,944.64

Preduzeća privatizovana sa uslovima

U toku perioda Januar-Septembar 2014, 11 preduzeća koja su privatizovana pod uslovima bilo je u procesu

nadgledanja ispunjavanja ugovornih uslova, uglavnom se radilo o nastavku istih aktivnosti. Ent “Rilindja”

Preduzeće- Industrijska zona bilo je oslobodjeno nakon odluk Odbora KAPa od 27 februara 2014 zbog

ispunjavanja uslova.

Tabela prikaza preduzeća privatizovanih pod uslovima:

Br. Naziv preduzeća Status

1 NP “SharrCem” Pod nadzorom

2 NP “Hotel Union” Pod nadzorom

3 NP “Llamkos” Pod nadzorom

4 NP “Famipa” Pod nadzorom

5 NP “Amortizatori” Pod nadzorom

6 NP “Dubrava DF” Pod nadzorom

7 NP “Emin Duraku-Edico” Pod nadzorom

8 NP “Emin Duraku”- KI Pod nadzorom

9 NP “Fabrika industrijskih baterija” Trepča” Pod nadzorom

10 NP “Hotel Onix i BanjPećka banja” Pod nadzorom

Page 26: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 21 od 63

11 NP “Rilindja” Industrijska zona” D.O.O. Pod nadzorom

NP “Sharrcem” privatizovano je 09.12.2010 u iznosu od 30,1 miliona Evra. U saglasnosti sa kupoprodajom

deonica, kupac je primetio da će u toku 5 godina investirati izmos od 35 miliona Evra, id a će zaposliti sve

bivše radnike preduzeća (broj zaposlenih je bio – 503) u naredne tri godine.

U toku vremenskog perioda od tri godine, kupac NP “Sharrcem” je konstantno podnosio godišnje izveštaje u

vezi sa izveštavanjem o investicijama realizovanim u preduzeću. Na osnovu dosadašnji investicionih

izveštaja, dokazano je da je kupac izvestio o investicijama u iznosu od otprilike € 20.5 miliona. Medjutim,

pored konstanih investiranja u preduzeće u poslednje dve godine se može primetiti trend smanjenja

investicija. Kupac je izvestio o investicijama za 2013 u iznosu od € 3 miliona, dok smo u toku posete

obavljene u avgustu 2014 dobili informaciju da je kupac do sada investirao 2,6 miliona € id a ukupan iznos

realizovanih investicija u ovoj godini neće prelaziti iznos od 3,5 miliona € 3.5. Pored toga, još je rano biti

siguran u potpunaosti, ali na osnovu dosadašnjeg trenda investiranja, postoji rizik da kupac možda ne uspe

da realizuje obećani iznos od 35 miliona € 35 do kraja roka za ispunjenje obaveza. Prema zapošljavanju,

kupac nastavlja da zaposli odredjeni broj radnika iako su obaveze o zapošljavanju završene 2013. NP

“Sharrcem” je obavezno da izveštava KAP do 9 decembra 2015.

NP “Llamkos Steel” D.O.O. je privatizovano u likvidacionoj prodaji imovine u krugu 6, dok se ratifikacija

prodajnog ugovora dogodila 25 avgusta 2011. Na osnovu kupoprodajnog ugovora imovine i na osnovu

poslovnog plana, kupac NPa Llamkos obavezao se da zaposli 4378 radnika u prvih šest meseci i da izvrši

investicije u iznosu od 25 miliona Evra u toku prve dve godine svoje aktivnosti.

Kupac preduzeća se takodje obavezao da izvrši još dve faze investiranja. U drugoj fazi (18 meseci nakon kraja prve faze) treba da bude investirano 45 miliona Evra, dok u trećoj fazi (18 meseci nakon kraja druge faze) biće investirano 30 miliona Evra.

Nakon kraja prve faze obaveza i sa svrhom verifikacije ispunjavanja obaveza, KAP je unajmio revizorsku

kompaniju “Grand Thorton’’ koja je izvršila reviziju ispunjavanja obaveza u kapitalnim investicijama i

zapošljavanju. Prema izveštaju revizije, od ukupnog iznosa investicija o kojima je izvestio kupac, samo iznos

od € 10,485,335.00 ispunjava kriterijume investiranja u saglasnosti sa kupoprodajnim ugovorom koji je

predstavljen u koloni 1.1 i 1.2, dok drugi deo investicija koji je predstavljen u tabeli dole nije bio prihvaćen

kao investicija.

Zbog toga se, zbog neispunjavanja obaveza iz ugovora za prvi period od 24 meseci, na sastanku održanom

27 juna 2014, Upravni odbor KAPa doneo odluku da nemtne finansijske kazne za NP Llamkos Steel” u

Vušitrnu. Nakon prijema odluke odbora ref. Br. BD-67/14, JKN i Uprava KAPa poslali su kupcu preduzeća

obaveštenje o odluci Odbora o nametanju finansijskih kazni zajedno sa odlukom. Ukupan iznos kazni je €

1.6 million. Obaveštenje o kazni je bilo poslato u oktobru 2014. Ova suma će biti predstzavljena kao prihod

u finansijskom izveštaju od 31 decembra 2014.

Page 27: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 22 od 63

U 2014, Jedinica za kontrolu i nadgledanje preduzela je redovne posete ovom preduzeću radi nadgledanja.

Na osnovu onoga što smo videli u toku posete NP “Llamkos”, situacija nije zadovoljavajuća i svakog dana je

sve gora. Preduzeće trenutno ne vrši nikakvu proizvodnu aktivnost kao rezultat finansijskih poteškoća sa

kojima se kupac ovog preduzeća suočio, uz to uzimajući u obzir da radnici ovogf preduzeća nisu primili plate

od marta 2014. Treba naglasiti da smo u ovom preduzeću videli dva stražara , dok je drugi deo preduzeća

gde su rezervoari gasa i amonijaka bez ikakvog obezbedjenja.

NP “Famipa” D.O.O. privatizovano je u 49 krugu prodaje, dok je kupoprodajni ugovor potpisan 13 septembra 2011.

Aneks 5 – Odeljak B izajve u vezi sa transferom imovine i obaveza predvidja da će kupac NP “Famipa”

nastaviti sa istom aktivnošću (proizvodnja i prerada metala) i da neće razmontirati i ukloniti opremu van

preduzeća, najmanje do isteka ugovora.

U 2014, Jedinica za kontrolu i nadgledanje je izvršila, redovnu posetu radi nadgledanja, ovom preduzeću. NP

“Famipa” je preduzeće privatizovano pod uslovima i stalno ima poteškoće u ispunjavanju ugovornih obaveza i

ovo preduzeće nikada nije uspelo da ostavri konstantnu aktivnost, već je bilo operativno samo u različitim

vremenskim periodima kada su imali narudzbine. Vredi napomenuti da u vreme posete radi nadgledanja

ovog preduzeća, radnici preduzeća su nas obavestili da su bili pozvani da budu prisutni u preduzeću u vreme

kada Jedinica za nadgledanje i kontrolu bude vršila redovnu posetu radi nadgledanja.

Treba uzeti u obzir da je izveštavanje kupca bilo površno i pismeno su bile opisane aktivnosti vršene u toku

perioda izveštavanja i iste nisu bile potkrepljene činjenicama. Jedinica za kontrolu i nadgledanje se više puta

obratila pismenim putem kupcu i zahtevala je od njega da dostavi ubedljive dokaze kojima bi dokazao

ispunjavanje uslova iz ugovora. Na kraju ugovornog perioda, kupčevi predstavnici su dostavili dva obimna

izveštaja kao dokaze o njihovom nastavku aktivnosti. Medjutim, ova dokumentacija treba da bude detaljno i

pažljivo razmotrena, dok je u cilju revidiranja ispunjenja uslova iz ugovora KAP unajmio revizorsku kompaniju

“AUDIT AK” da izvrši reviziju uslova iz ugovora br. 1948/2011 koji je bio potpisan izmedju Kosovske agencije za

privatizaciju i “Famipa” D.O.O. Prizren.

NP “Hotel Union” je privatizovano u likvidacionom krugu 11, dok se ratifikacija prodajnog ugovora dogodila

02 Avgusta 2006. Na osnovu ugovornih obaveza 541/2006, Članovi 2 i 3, kupac NPa je obavezan da obnovi i

održava spoljnji izgled preduzeća u cilju boljeg očuvanja istorijskog karaktera zgrade id a obezbedi

Udruženju književnika Kosova proctor površine od 200 m2 za narednih 13 godina.

Nakon renoviranja i funkcionalizacije prostorija preduzeća, Jedinica za kontrolu i nadgledanje organizovala

je nekoliko zajedničkih sastanaka sa predstavnicima kupca i Udruženja književnika Kosova u cilju

dodeljivanja površine koja pripada UKK, medjutim, nakon mnogo sastanaka strane nisu uspele da nadju

prihvatljiv sporazum. Na ovim sastancima kupac je predložio predstavnicima Udruženja književnika Kosova

da odabere lokaciju u centru grada id a će oni platiti zakup za 13 godina. S’ druge strane, predstavnici

Udruženja književnika Kosova nisu se složili da odaberu drugu lokaciju i insistirali su na osnovnom ugovoru

sa KAPom, kupac je dužan da obezbedi proctor za Udruženje književnika u sklopu prostorija Union hotela.

Page 28: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 23 od 63

Nakon mnogo pokušaja od strane JKN da približi pozicije obe strane, one nisu pokazivale sklonosti da su

spremni na kompromis u cilju ispunjavanja uslova iz ugovora u potpunosti.

Pošto strane nisu uspele da se dogovore, i zbog neslaganja sa uslovima iz ugovora koji su u vezi sa

Udruženjem književnika Kosova i sadrže kršenja uslova iz ugovora, JKN je bila primorana da, u saglasnosti

sa ugovornim obavezama, izradi obaveštenje o kršenju uslova iz ugovora i pošalje ih kupcu. U poslatom

pismu je pomenuto „ KAP smatra da neuspevanje obezbedjivanja prostora za Udruženje književnika

predstavlja kršenje „ugovornih obaveza“, odnosno Člana 6.2.3 ugovora o obavezama i da Beneton ima 10

radnih dana da sanira kršenje ugovora ili da podnese KAPu dovoljno dokaza da takvo kršenje ne postoji“.

Prema poslednjim informacijama JKN, kupac hotela Union razmatra mogućnost da plati iznos zakupa za

čitav period od (13 godina) Udruženju književnika, pošto je žalba u pismenom obliku podneta od strane

Udruženja književnika.

NP “Hotel Onix –Pećka Banja i Health Spa ’’ Peć;

NP Specijana bolnica za opštu rehabilitaciju Onix D.O.O., privatizovana je kao individualni projekat putem

medjunardonog tendera dok se ratifikacija prodajnog ugovora dogodila 22 Aprila 2013. Na osnovu Aneksa

1, ugovornih obaveza koje su integralni deo prodaje i kupoprodajnog ugovora pojedinačnih akcija NPa

„Specijalna bolnica za opštu rehabilitaciju Onix D.O.O“. Kupac je obećao sledeće:

- da nastavi trenutne poslovne aktivnosti, što znači nastavak istih aktivnosti društvenog preduzeća kao

banja zdravlja i hotel. Kupac NPa pruža i obezbedjuje održavanje trenutnih poslovnih aktivnosti do

ispunjenja perioda ugovornih obaveza. NPe „Specijalna bolnica za opštu rehabilitaciju Onix“ D.O.O vrši

poslovne aktivnosti, kupac je realizovao značajne investicije u obnavljanje prostorija i unapredjenje prateće

infrastrukture.

2014, JKN je realizovala redovnu posetu radi nadgledanje NP „Specijalna bolnica za opštu rehabilitaciju Onix

D.O.O u Pećkoj Banji. Na osnovu onoga što smo videli prilikom posete radi nadgledanja „Specijalna bolnica

za opštu rehabilitaciju Onix“ D.O.O vrši poslovne aktivnosti i kupac je u saglasnosti sa ugovornim

obavezama onako kako je i obećao. Vredi napomenuti da završetak renoviranja stare zgrade (bivši termal)

ista je duplirala sopstveni kapacitet. Prema infromacijama koje smo primili u toku posede radi nadgledanja

u ovoj zgradi, nakon renoviranja je mogla da smesti 350 pacijenata. Preduzeće trenutno koristi sve

raspoložive kapacitete i sve sobe su pune pacijntima, dok je takodje sve rezervisano za naredni mesec.

NP “Shockabsorbers Factory” privatizovano je u krugu 45A, dok se ratifikacija prodajnog ugovora dogodila

31 Marta 2011. NP “Shock Absorbers Factory” nalazi se u Opštini Priština. Novi kupac, u saglasnosti sa

ugovorom je preduzeo mere da nastavi i održi trenutne poslovne aktivnosti. Godine 0214 realizovano je 6

poseta radi nadgledanja iz koji smo mogli da zaključimo da preduzeće obavlja proizvodne aktivnosti prema

individualnim potrenbama ali ne vrši serijsku proizvodnju amortizera.

Page 29: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 24 od 63

Kupac izveštava u redovnim periodima kako je navedeno u ugovoru, ali da sada nije izveštavao o

realizovanim investicijama i zapošljavanju, tvrdeći da prema kupoprodajnom ugovoru nije na to obavezan.

Period nadgledanja se završava 31 marta 2016.

NP “Emin Duraku Industrial complex” D.O.O. privatizovano je u krugu 45A, whereas, dok se ratifikacija

prodajnog ugovora dogodila 03 Septembra 2012. NP “Emin Duraku Industrial Complex” D.O.O. nalazi se u

Opštini Djakovica. Preduzeća je obavezano da nastavi sa trenutnim poslovnim aktivnostima u periodu od 5

godina, tačnije do 03 septembra 2017. Od početka 2014 do sada je realizovano ukupno 7 poseta radi

nadgledanja. Kupac je obnovio jedan od objekata preduzeća i njegove aktivnosti uključuju šivenje madraca i

jastuka. Na osnovu prodajnog ugovora, u prvoj gdoini preduzeće treba da izveštava kvartalno, dok druge

godine izveštava na šest meseci. Kupac izveštava redovno u periodima navedenim u ugovoru, ali do sada

nije izvestio o realizovanim investicijama i zapošljavanju, tvrdeći da na osnovu kupoprodajnog ugovora nije

obavezan na to.

NP “Emin Duraku Edico” D.O.O. privatizovano je u krugu 45 A, dok se ratifikacija prodajnog ugovora

dogodila 14 Avgusta 2012. NP “Emin Duraku Edico” D.O.O./ nalazi se u Opštini Djakovica. Preduzeće je

obavezano da nastavi sa trenutnim poslovnim aktivnostima u periodu od 5 godina, tačnije do 14 avgusta

2017. Kupac izveštava na šestomesečnoj osnovi.

Kupac nastavlja sa održavanjem aktivnosti, koje se uglavnom odnose na tekstilnu oblast i proizvodi se

prodaju na lokalnom tržištu. Kupac drži zaposlenim 17 radnika „sa puni radnim vremenom“ i takodje im

plaća i topli obrok. Od početka godine do danas u ovom preduzeću je obavljeno 7 poseta radi nadgledanja.

NP “Dubrava mlekara” – privatizovano je u krugu 28 of the sale, dok se ratifikacija prodajnog ugovora

dogodila 19 Decembra 2011. NP “Dubrava Dairy Farm” nalazi se u Opštini Istok. Novi kupac, u sagalsnosti sa

ugovornim obavezama obavezan je da nastavi i održava trenutne poslovne aktivnosti do kraja perioda

ugovora, odnosno do 19 decembra 2016, (period od 5 godina). U saglasnosti sa ugovorom NP“Dubrava

mlekara“ je obavezna da zadrži 17 zaposlenih i 250 grla stoke u toku navedenog vremenskog

perioda.Primljen je polugodišnji izvešta Q1 u kojem preduzeće izveštava o ispunjavanju obaveza. Na osnovu

polugodišnjeg izvešataja kupac je kupio 250 grla stoke i zaposlio je 17 radnika u saglasnosti sa ugovorom.

Od početka godine do sada u ovom preduzeću je obavljeno 6 poseta radi nadgledanja.

Page 30: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 25 od 63

NP “Fabrika industrijskih baterija Trepča” - NP “Fabrika industrijskih baterija Trepča” D.O.O. je

privatizovano ka individualni projekat, dok se ratifikacija prodajnog ugovora dogodila 14 Juna 2013. Novi

kupac pruža i obezbedjuje nastavak i održavanje trenutne poslovne aktivnosti do kraja obavzujućeg perioda

u naredne tri godine, tačnije do 14 juna 2016. Kupac je redovno izveštavao kako je navedeno u ugovoru.

Industrijske i kućne baterije su se proizvodile samo prema narudžbinama, u suprotnom preduzeće ne bi

konstantno proizvodilo i tačnije tamo nema konstantne proizvodne linije za baterije. Od početka godine do

danas u ovom preduzeću je obavljeno 7 poseta radi nadgledanja.

NP “Rilindja Industrial Zone” D.O.O., privatizovano je posebnim spin offom u krugu 56, dok se ratifikacija

prodajnog ugovora dogodila 08 Novembra 2013.

Prema Članu 2 ugovornih obaveza, koje su integralni deo kupoprodajnog ugovora pojedinih akcija u NPu

„Rilindija industrijska zona“ D.O.O., Kuapc je obećao sledeće:

• Pruža i obezbedjuje zapošljenje za 110 radnika sa punim radnim vremenom u obavezujućem

periodu, taj period je stupuio na snagu 08 novembra 2013 i trajače najmanje 60 kalendarskih dana

od stupanja na snagu prodajnog ugovora, tačnije do 08 januara 2014Provides and ensures to keep

employed 110 workers in full time during commitment period, which period enters into force from

08 November 2013 and will last 60 calendar days from entry into force of Sales Agreement,

concretely until 08 January 2014.

Ovo preduzeće je bilo oslobodjeno od ugovornih obaveza sporazumom sa odlukom Upravnog odbora KAPa

od 27 februara 2014.

IV.4. JEDINICA ZA DIREKTNO UPRAVLJANJE

Pri normalnom toku dogadjaja, nadziranje, kontrola i nadgledanje preduzeća vrši se od strane regionalnih

kancelarija KAPa. Mere direktne uprave se primenjuju u psecifičnim slučajevima kada se DP razvija sporo ili

sa kašnjenjem, ili ukoliko postoji finansijski rizik zbog lošeg upravljanja, što se negativno odražava na

interese DPa i njegove radnike. Kada regionalne kancelarije iscrpe sve svoje mogućnosti i opcije da naprave

pozitivan uticaj na Dpe koje pokazuje trend propadanja, onda se predlaže implementacija direktnog

upravljanja u ovom preduzeću od strane regionalnih kancelarija KAPa. Sva DPa stavljena ili povučena iz

direktne uprave odobrava uglavnom Upravni odbor.

U toku perioda od 9 meseci, Jedinica za DU je uglavnom fokusirana na upravljanje preduzećem koje je

odlukom Odbora stavljeno pod DU i takodje priprema podatke o preduzeću koje je skinuto iz DU.

Page 31: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 26 od 63

1. Preduzeća stavljena pod direktnu upravu u periodu januar – septembar 2014;

DP “KDSHF GENCI“ Priština

Nakon stavljanja društvenog preduzeća pod kontrolu Jedinice za direktnu upravu, prema zakonu KAPa i

njegovoj operativnoj politici, cilj je povećanje vrednosti i bolje upravljanje preduzećem, preduzimaju se

sledeće mere direktne uprave:

- Inspekcija finalnih aktivnosti i pristup bankovnim računima preduzeća;

- Maineovanje privremenog Upravnog odbora;

- Inspekcija pravne dokumentacije, uključujući ugovorene aktivnosti;

- Registracija imovine DPa;

- Sastanak sa Upravom, radničkim sindikatom i prepoznavanje zakona i uredbi o radu KAPa;

Preduzeće trenutno vrši svoje aktivnosti i nema operativnih poteškoća. Preduzeće poseduje zgradu Javnog

stambenog preduzeća u kojoj su bili distribuirani filmovi. Prihodi su bili ostvarivani od distribucije filmova i

zakupa imovine.

2. Preduzeća povučena iz direktne uprave u periodu januar – septembar 2014;

DP ”Fapol” Podujevo

Nakon odluke Upravnog odbora KAPa, od 06 juna 2013, ovo preduzeće je stavljeno pod direktnu upravu

KAPa, sa ciljem da se uspostavi interna organizaciona struktura i da se izradi organizaciona šema i nova

šema za plate.

U toku ovog perioda izveštavanja od 9 meseci, preduzeće je imalo puno poteškoća u svojoj funkcionalnosti,

pošto isto nije bilo licencirano da obavlja aktivnosti carinskog terminala, zbog toga je došlo do smanjenja

prihoda i u julu najverovatnije uklanjanje svih špeditera iz terminala čime bi se zatvorile carinske aktivnosti.

Ovo preduzeće je konstantno radilo sa profitom i nije imalo dugove niti registrovane poverenike.

U Avgustu 2014, Upravni odbor KAPa je odlučio da uzme ovo Dpe u direktnu upravu i da ga stavi u

likvidaciju. Odluka je stupila na snagu 01.10.2014.

3. Preduzeća koja su trenutno pod direktnom upravom

NP “Grand Hotel”Priština”

Page 32: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 27 od 63

NP Grand Hotel je stavljeno pod direktnu upravu 20 jula 2012. Ovo preduzeće bilo je u veoma lošem

položaju. Nakon unapredjenja situacije u ovom preduzeću potpisivanjem sporazuma za reprogramiranje

dugova prema preduzećima u javnom vlasništvu, KEK, PTK, TERMOKOS; i redovne distribucije plata

radnicima, DU je dala u zakup nekoliko delova imovine kao što su: parking plac, kancelarijski prostor,

poslovni prostor, restorane i prostore za reklamiranje, te je od zakupa platila dugove preduzeća i obezbedila

je plate za radnike.

U toku perioda od devet meseci u 2014, preduzeće je nastavilo svoje dnevne aktivnosti pružajući

ugostiteljske usluge, kao što su: smeštaj, razne zabave, konferencije i nastavilo je ugovore o zakupu i čak

ponovo obnovila nekoliko zakupa imovine, u zavisnosti od isticianja ugovora.

Finansijski podatci za period od 01.01.2014 do 30.09.2014 za NP “Grand Hotel” „su sledeći”

Prihodi .................................... € 605,579.40

troškovi .............................. € 499,317.32 i

Operativni profit............................ € 106,262.08

DP “Kosovo Bauxites”

U toku perioda od devet meseci u 2014 ovo preduzeće je bilo operativno i radilo je sa pozitivnim bilansom u

uslovima funkcionalnosti gde se uspevalo sakupiti prihoda da bi se izvršila isplata zarada aktivnim radnicima

preduzeća. Čak i u ovom periodu bilo je problema pravne prirode, uglavnom sa imovinom ovog preduzeća

koja se još uvek pojavljuje na ime šumskog gazdinstva. Dva glavna sredstva ovog preduzeća su „Separacija“ i

„Fabrika gipsa“ data su u zakup.

DP “Ereniku –Industria” Djakovica

Ovo preduzeće nije vršilo aktivnosti u periodu od 9 meseci. Svi prihodi su ostvarivani od zakupa imovine.

Ovo preduzeće ne može biti stavljeno u likvidaciju zbog odluke Posebne komore vrhovnog Suda. Aktivni

radnici su bili redovno plaćani.

NP “MIM Golesh”

Upravni odbor KAPa je nakon donošenja odluke o opciji opoziva, odlučio da ovo preduzeće stavi pod

direktnu upravu. U oktobru 2014 izvršena je odluka Odbora o opciji opoziva i ovo preduzeče je stavljeno

pod direktnu kontrolu.

Page 33: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 28 od 63

V. ODELJENJE ZA KOORDINACIJU LIKVIDACIJE

Odeljenje za koordinaciju likvidacije (OKL), kao deo Divizije za likvidaciju (DL) sastavljeno je od sledećih

jedinica:

1. Jedinica za nadgledanje likvidacionih i preostalih sredstava

2. KAP Jedinica za likvidaciju

3. WorkJedinica za liste radnika

JEDINICA ZA NADGLEDANJE LIKVIDACIONIH PREOSTALIH SREDSTAVA

Započinjanje likvidacionih postupaka za društvena preduzeća

U toku perioda izveštavanja od januara do septembra 2014, likvidacioni postupci i naimenovanje

likvidacionih organa počelo je u 122 društvena preduzeća.

Obajvljeno je obaveštenje poveriocima u novinama na Kosovu, Srbiji i Crnoj Gori nakon započinjanja

postupka u saglasnosti sa zakonom KAPa. Likvidacioni organi takodje su poslali obaveštenje poznetim

poveriocima u vezi sa započinjanjem likvidacionih postupaka i počeli su da razmatraju poverenička

potraživanja u okviru zadatih vremenskih rokova.

Od 122 društvena preduzeća, čija likvidacija je počela u periodu izveštavanja, rok za podnošenje 110

potraživanja je već istekao, dok je za 12 ostalih društvenih preduzeća u postupku prijem potraživanja. U

ovom periodu je podneto 11,957 povereničkih potraživanja kancelariji za prijem potraživanja u LCD i onda

su periodično bili prenošeni na likvidacione organe odredjenih preduzeća u odredjenim kancelarijama.

Rezultati razmatranja potraživanja od strane likvidacionog organa

U saglasnosti sa zakonom br. 04/L-034 o kosovskoj agenciji za privatizaciju, u julu 2012 bio je unajmljen

konzorcijum“Deloitte dhe Tashko&Pustina” u vezi sa preofesionalnim pružanjem usluga za likvidaciju

portfolia društvenih preduzeća u Republici Kosovo.

Pored ukupnog broja od 327 Likvidacionih organa koji su bili naimenovani, u toku perioda izveštavanja bilo

je naimenovano još 122 likvidaciona organa za DPa koja su započela likvidacionu proceduru u toku 2014,

čineći ukupno 449.

U toku perioda izveštavanja likvidacioni organi ovih preduzeća uspeli su da razmotre i pošalju 28,877 pdluka

podnosiocima žalbe koji su podneli žalbe protiv Agencije. Likvidacioni organi ovih društvenih preduzeća

pripremili su nacrte za drugih 2,463 nacrta odluka, koje su nakon što prodju postupak kontrole kvaliteta

onda će veoma brzo biti poslate podnosiocima žalbi.

Page 34: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 29 od 63

Likvidacioni organi ovih društvenih preduzeća u likvidaciji pripremili su svoje konačne izveštaje i izveštaje o

raspodeli za 25 društvenih preduzeća koja su bila predstavljena Uparvnom odboru KAPa radi odobrenja,

dok je još 137 izradilo izveštaje o raspodeli koja je bila pripremljena za ovaj broj društvenih preduzeća u

likvidaciji.

Likvidac ioni postupak okončan od strane likvidacionog organa

Od ukupnog broja društvenih preduzeća koja su u procesu likvidacije, konačni izveštaji ili izveštaji o

konačnoj raspodeli sredstava treba da budu izradjeni samo za 25 DPa.

S' druge strane, u vezi sa ostalim preduzećima, 424 od njih je još uvek u likvidacionom postupku, odnosno

zakonskim postupcima u vezi sa razmatranjem povereničkih potraživanja, pripremom konačnog izveštaja u

vezi sa kompletiranjem likvidacinog postupka i raspodele preostalih sredstava u budžet Republike Kosovo.

Ukoliko Upravni odbor KAPa bude kompletiran, ukoliko proces prodaje preostale imovine bude kompletiran

i ukoliko Posebna komora vrhovnog Suda ubrzaju proces likvidacije, u sledećim mesecima očekuje se

napredak u finalizaciji likvidacionog postupka ovih preduzeća.

Tabela prikaza razmotrenih povereničkih potraživanja:

1 Ukupan broj potraživanja podnetih Agenciji od početka procesa likvidacije 87,626

2 Broj donetih odluka od strane LO (KAP-KTA) 5,986

3 Broj odluka donetih od strane ugovarača (LO) 70,589

4 Broj novih potraživanja primljenih od početka ugovaračkog rada 37,621

5 Ukupan broj svih nerazmotrenih potraživanja 11,051

KAP JEDINICA ZA LIKVIDACIJU

Na osnovu Člana 13 aneksa zakona KAPa „Odbor KAPa će naimenovati jednog ili više pružalaca

profesionalnih usluga da služe kao likvidacioni organ za svaku likvidaciju osim gde je predmet likvidacije

preduzeće koje ne poseduje imovinu ili protiv kojeg nema potraživanja podnetih blagovremeno, u tom

slučaju kao članovi Likvidacionog organa mogu biti naimenovani članovi osoblja KAPa“.

Page 35: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 30 od 63

U toku perioda izveštavanja januar – septembar 2014, od 10 preostalih DPa koja su bila u prošlom periodu

izveštavanja, nema dodatnih DPa koja su bila preneta sa KAPa na Jedinicu za likvidaciju i u saglasnosti sa

zakonom su bili pripremljeni konačni izveštaji prethodnih DPa koja su bila u nadležnosti ove jedinice.

U daljem tekstu je predstavljena lista DPa koja su pala u proces likvidacionog zatvaranja.

1. Zemljoradnička zadruga “Klina” – Srbica

2. Zemljoradnička zadruga “Vitomirica” – Peć

3. DP SHAM “Ruzhdi Bytyqi” – Vučitrn

4. DP “Auto Moto” – Prizren

U toku perioda izveštavanja, Posebna komora vrhovnog Suda Kosova odobrila je konačne izveštaje

likvidacionih procesa i u isto vreme je dozvolila zaključivanje likvidacionog postupka za 3 društvena

preduzeća (bez imovine ili povereničkih potraživanja) i jedan konaćni izveštaj u vezi sa ZZ Klina Srbica je bio

odbijen.

U daljem tekstu su predstavljena DPa čiji je likvidacini postupak zaključen i izveštaj o DPu koji je bio odbijen

od strane PKVS u toku perioda izveštavanja nakon što je bio pripremljen, u saglasnosti sa odlukom PKVS

ovaj izvešta biće još jednom prezentovan radi odobrenja.

Naziv preduzeća: Datum odluka PKVSa:

1. SHAM “Semafori” – Suva Reka 17 Januar 2014

2. Zemljoradnička zadruga “Ozdrim” – Peć 27 Februar 2014

3. DP SHAM “Ruzhdi Bytyqi” – Vučitrnshtrri 19 Mart 2014

4. Zemljoradnička zadruga “Klina” – SSrbica 4 April 2014

Kao rezultat finalizacije likvidacionih postupaka, konačni izveštaji o procesu likvidacije za još 2 preduzeća su

bili izradjeni i isti će nakon što budu predstavljeni Upravnom odboru biti podneti PKVSa za zahtevom da se

odobri zaključivanje likvidacije ovih preduzeća.

JEDINICA ZA LISTE RADNIKA ZA 20%

Jedinica za liste radnika je odgovorna za prijem od Uprava DPa, verifikaciju i pripremu za objavljivanje

početnih i konačnih lista radnika i raspodelu 20% od prodajne cene imovine bivšim radnicima ovih

preduzeća koji su bili uključeni u proces prodaje imovine putem privatizacije ili likvidacione prodaje.

Page 36: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 31 od 63

Jedna od glavnih aktivnosti ove jedinice je delimična raspodela 20% od prodaje DPa i raspodela od kasnijih

prodaja imovine. Ova aktivnost još uvek ostaje jedna od prioritetnih aktivnosti KAPa. Priprema i

objavljivanje početnih i konačnih lista takodje je tretirano sa veoma visokim prioritetom. U toku perioda

izveštavanja januar – septembar 2014, ova jedinica je uspela da obajvi 13 lista radnika ukupno – početnih i

8 konačnih lista i izvršila je parcijalnu raspodelu 20 % kvalifikovanim radnicima 203 – društvenih preduzeća

od kasnijih prodaja imovine.

Ukupan izbos sredstava raspodeljenih u periodu izveštavanja je € 13,805,768.79, dok je broj korisnika od

raspodlel ovih sredstava 31,850 radnika. Ovaj iznos uključuje takodje i raspodelu sredstava za kasnije

prodaje imovine DPa koja su bila privatizovana u starijim fazama privatizacije.

Page 37: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 32 od 63

VI.JEDINICA ZA REORGANIZACIJU I UPRAVLJANJEM DP-A

1. Preduzete akcije povodom plana za reorganizaciju Trepče

Kao administrator, KAP vrši svoj mandat u potpunosti u skladu sa Zakonom o reorganizaciji određenih

preduzeća i njihove imovine uz poštovanje odredbi ovog zakona. U tom smislu, jedinica za reorganizaciju

Trepče (JRT) - KAP je radio na prioritetu pripreme uslova za izradu plana reorganizacije koji je takođe cilj

administratora.

Zbog velike složenosti koje ima Trepča i vitalnog ekonomskog interesa, kako bi ispunila svoj mandat, KAP je

pokrenula procedure za angažovanje profesionalnih pružaoca usluga (PPU) koji će ponuditi iskustvo i

stručnost na međunarodnom nivou potrebnom za izradu uspešnog plana reorganizacije.

Imajući u vidu važnost ovog procesa i očekujući da tender za PPU donosi velike finansijske implikacije koje će

biti finansirane javnim novcem iz budžeta Republike Kosova, KAP smatra da je veoma potrebna dodatna

koordinacija pre bilo kakvih radnji izdavanjem odluke unutar reorganizacije. Stoga, kako bi ispunili svoj

mandat, KAP ulaže napore da se pokrene postupak za angažovanjem PPU među-institucionalne koordinacije i

u zajedničkom odlučivanju sa relevantnim institucijama, Posebnom komorom Vrhovnog suda (PKVS),

Skupštinom Kosova i Vladom Republike Kosova - sa posebnim naglaskom na Ministarstvo za ekonomski razvoj

i skupštinskim odborom za ekonomski razvoj.

Polazeći od činjenice da su pravne procedure za izmenu zakonskog okvira za Trepču započete u Skupštini

Kosova, KAP nije mogao ignorisati one kao nezavisne i javne institucije, KAP nastavlja sa radom kao

administrator Trepče u skladu sa važećim zakonom i pokrenuo je tender za PPU. Ovo je zbog činjenice da je

KAP bio obavezan da poštuje zakon, zakonske rokove i upustva PKVS kao supervizora u reorganizaciji

preduzeća Trepča.

Međitim, komisija za procenu kao odgovorna ocenjuje samo jednu ponudu na osnovu kriterijuma i zakona o

javnim nabavkama; zbog toga, dana 20 Maja 2014 PAK je otkazao tender za PPU.

U skladu sa zakonskim rokovima, agencija je dužna da obezbedi da se plan reorganizacije Trepče dostavi na

odobrenje PKVS do kraja Jula 2014 što je bilo nemoguće s obzirom na kratak rok i poništenje tendera. Zbog

prethodnih okolnosti, KAP koristi pravo da zatraži produženje roka za dostavljanje plana reorganizacije.

Dana 10 Jula 2014. KAP je podnela zahtev PKVS gde je zatražila odobrenje za produženje roka za podnošenje

plana reorganizacije za još 18 meseci. Ovaj zahtev je podnet nakon trenutnih okolnosti koje su se pojavile:

neuspeh prvog tendera za angažovanje PPU, opštih izbora u Junu 2014 i nekih drugih faktora. Isto tako,

nepotpun sastav upravnog odbora KAP-a i prestanak mandata odbora bili su glavni razlozi da UO KAP-a ovlasti

upravu da podnese zahtev PKVS za produženje roka.

Komora je donela odluku gde je određeno da se zahtev za produženje roka za podnošenje plana

reorganizacije odobri do 2 Aprila 2015 što znači produženja za još 8 meseci.

Page 38: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 33 od 63

Na poslednjem sastanku UO 26 i 31 Avgusta 2014, odlučeno je da se objavi tender za PPU id a se neke

nadležnosti prenesu na upravu za ponovni nacrt i pregled opštih uslova.

Zbog posle-Septembarskih okolnosti (nedostatak kvoruma UO) stvorene su sledeće situacije:

1. To isključuje pokretanje akcija koje moraju biti preduzete kako bi se ostvario plan reorganizacije kao

što je angažovanje PPU. Trenutna situacija ne stvara mogućnost za uspešan tender i izbor PPU u roku

izdati od strane PKVS.

2. To ugrožava ostvarivanje ciljeva administratora kao što je podnošenja plana reorganizacije u roku

utvrđeni od strane PK.

• TRUzavršava registraciju potraživanja poverilaca. Potraživanja su takođe kategorisana. Postoje 1,303

potraživanja poverilaca.

Dva od 1,303 potraživanja su grupa potraživanja, pri čemu: Trepča – sa 10,067 potraživanja i Interlex

Associates (radnici Trepče) sa 3,464 potraživanja.

U stvari, to je oko 14,832 pojedinačnih potraživanja unutar ove 2 grupe potraživanja.

JRT je napravila listu registracije, skeniranjem i stavljanjem u elektronske foldere i fizičko stavljanje u

foldere u štampanom obliku za sva gore pomenuta potraživanja.

JRT je predložila i zatražila formiranje radne grupe / komisije za pregled i izračunavanje potraživanja

poverilaca. Mogućnost za to je potvrđeno od strane pravnog odeljenja KAP-a. JRT preporučuje da se

započne pregled što je pre moguće sa kapacitetima KAP-a. Rezultati ove komisije biće priprema

individualnog izveštaja za svako potraživanje i konačni izveštaj koji će biti upućen PK i on će služiti kao

osnova za prvi sastanak poverioca.

• JRT je istražilvala pitanje prukupljanja elaborata o rezervama Trepče. Potvrđeno je da je procena rezervi

operacija koja se može postići od strane administratora u saradnji sa Trepčom i uz podršku lokalnih

eksperata dok na osnovu naučnih elaborata priznatim od strane bivših državnih organa do 1989 i

njihova suplementacija od strane geološke jedinice u Trepči na dokumentovani način.

Ako je potrebno za procenu rezervi u skladu sa međunarodnim standardima, kao što su Kanadski i/ili oni

Australijski, onda overene procene će biti angažovanje na osnovu ovih standarda (spoljna procena jer

Trepča nema takve overene procene), kako bi se potvrdila i pretvorilaa procena Trepče na osnovu

međunarodnih standarda.

JRT je imala sastanak sa upravama stručnih organa geologa na severu i jugu.

Uprava Trepče jug osnovala je specifičnu komisiju za verifikaciju rezervi sa potvrdom i dokumentovanim

elaboratom na osnovu standarda iz bivše Jugoslavije. Izveštaj o rezervama za centralni i južni deo trake

Trepče se očekuje da se zaključi u Novembru 2014.

Dok se, uprava na severu Trepče, obavezala da osnuje komisiju za profesionalne geologe kako bi potvrdili

rezerve, oni nisu obavili ovaj zadatak.

Page 39: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 34 od 63

• Bitno je da plan reorganizacije ima tačne podatke kako bi se obezbedile kvalitetne informacije za

strateško donošenje odluka. Dakle, registracija imovine i fer prezentacija i sveobuhvatan aspekt u

finansijskim izveštajima su od posebnog značaja.

Korektna prezentacija imovine preduzeća, ne samo u pogledu utvrđivanja vrednosti imovine, ali i procena

trenutnog korišćenja ili potencijalna funkcionalnost ovih imovina će garantovati dobru osnovu za izradu

plana reorganizacije.

Šta je urađeno tokom perioda izveštavanja je u upustvu JRT, uprava u Mitrovici je ažurirala registar imovine

i poseduje vrednost imovine sa računovodstvenim vrednostima.

Trenutno, JRT je posvećana da reši problem procene i zastarele imovine koje nemaju bilo kakvu

računovodstvenu vrednost (istorijska imovina).

JRT u saradnji sa Trepčom – uprava u Mitrovici je osnovala radne grupe za procenu za ove zastarele

imovine, koja je trenutno u toku.

Ovo bi ispunilo neophodne uslove za preduzeće da poseduje odgovarajuću dokumentaciju za

računovodstvo za ovu kategoriju imovina.

JRT je inicirala sastanke sa upravom u Zvečanu pri čemu je uprava u korist saradnje na osnovu uputstava JRT

i u skladu sa metodologijom ostvarenog rada pod upravom u Mitrovici. Međutim, JRT nije svesna i još nije

dobil nikakav izveštaj u vezi početka komisija za ažuriranje registra imovine.

Na sastancima, uprava u Zvečana nas je obavestila da poseduje registar “novih” ažiriranih imovina, ali to

nije registar “istorijski” imovine da nema nikakvu računovodstvenu vrednost.

2. Nadgledanje Trepče

Pored rada u planu reorganizacije za preduzeće tokom perioda izveštavanja, JRT je nadgledala dan-za-dan

posao u Trepči koristeći puni kapacitete obzirom na mali broj angažovanog osoblja u JRT (za službenike), a

sa druge strane brojni zahtevi za nadzor u Trepči sa specifičnim tehnikama u različitim oblastima koje

zahtevaju dodatnu obavezu.

U vezi sa ovim nadzorom, JRT redovno izveštava upravu i uspostavila je kanale komunikacije i izveštavanja

između KAP-a i uprave Trepče.

Brojni procesi su pod nadzorom, ali mi ćemo predstaviti najvažnije:

Procedure nadzora prodaje koncetrata u Trepči

Procedure nadzora nabavke za vrednosti veće od 10,000 Euro

Pomoć Trepči i angažovanje u sudskim procesima

Nadzor poslovanja – generalno za preduzeća koja obuhvataju sledeće:

- Povećanje prozvodnje; prihod od povećanja usluga, zakupa itd;

Page 40: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 35 od 63

- Smanjenje ishoda / smanjenje troškova;

- Sastanci i pomoć na sastancima sa trećim stranama, ugovaračima itd;

- Osnivanje i učestvovanje u komisiji sa posebnim interesom kao što je komisija za definicije i izradu lista

nekretnina Trepče i ad hoc komisije za posebna pitanja

Da bi se ilustrovala osnovna delatnost u Trepči a to je eksploatacija i prerada rude, sledeći je izveštaj

proizvodnje za period izveštavanja od devet meseci, 1 Januar - 30 Septembar 2014 izveštaj od strane uprave

u Mitrovici i Zvečanu preduzeće Trepča pod upravom KAP-a.

Proizvodnja u rudniku Stari Trg i Flotacija u Artana, prvi tunel i Kišnica:

Tokom ovog perioda, 152,683.90 t olova i cinka (Pb i Zn) je izvađeno iz oba rudnika dajući 11,244.4 tona Pb i

Zn koncentrata u prvom tunelu Flotacije i Kišnica gde je izvađeno 5,702.3 tona Pb koncentrata i 7,139.1 Zn

koncentrata.

Ova količina koncentrata za ovaj period prevazilazi 18.29% proizvodnje od 2013 za isti vremenski period.

Proizvodnja koncetrata u "Trepči” Januar – Septembar, predhodne i tekuće godine

OPIS 2010 2011 2012 2013 2014

Pb koncentrat u t 3,690.40 3,279.47 4,823.67 5,166.00 5,702.30

Zn koncentrat u t 5,401.12 3,925.57 6,071.20 5,690.00 7,139.10

Ukupno Pb i Zn koncentrata 9,091.52 7,205.04 10,894.87 10,856.00 12,841.40

Razlika u % sa predhodnom

godinom

- -20.75% 51.21% -0.36% 18.29%

Proizvodnja u rudnicima Belo Berdo i Cernac sa flotacijom u Leposaviću:

Za period od 1 Januara do 30 Septembra 2014, rudnici Cernac i Belo Berdo, uprava u Zvečanu je prijavila

vađenje 45,629 t rude olova i cinka (Pb i Zn) od kojih je 4,764 t koncentrata izvađeno u Leposaviću Flotaciji

pri čemu 2,731 t koncentrata Pb i 2,030 Zn koncentrata.

3. Povezivanje između Posebne komore, KAP i Trepče

Page 41: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 36 od 63

Tokom perioda izveštavanja, JRTje dostavila redovne tromesečne izveštaje PKVS i sve zahteve, uputstva za

akciju i druge komunikacije dostavila je PKVS koji su započeti ili se procesuiraju u JRT i ostvaruju se u

saradnji sa Trepčom i odgovarajućim odeljenjima KAP-a.

4. Razlikovanje aktivnosti tokom perioda izveštavanja

Tokom perioda izveštavanja, Januar-Septembar 2014, mnogi drugi događaji su se desilikoji se ne pominju

gore gde je JRT bila umešana i mi možemo da pomenemo nekoliko:

• JRT je učestvovala na sastancima radne grupe za nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-

087 o javnim preduzećima kao i sastanak skupštinskog odbora za pomoć i objašnjenje o navedenoj

temi.

• U Februaru 2014, dužnosti direktora Trepče u Mitrovici su predate koji su imenovani od strane UO KAP-

a, Prof. Dr. Ahmet Tmava preuzeo je funkciju menadžera preduzeća nakon procesa zapošljavanja u

skladu sa zakonskim procedurama.

• Posle dugog perioda od četiri godine, ove godine Trepča Sever dobila je subvencije iz budžeta Republike

Kosova. JRT u koordinaciji sa jedinicom severa pripremila je dokumentaciju za otvaranje bankovnog

računa čime će Trepča Sever dobiti subvencije od Ministarstva za ekonomski razvoj.

• JRT/KAP i Trepča Jug su osnovali zajedničku komisiju u cilju sprovođenja opšte revizije svih jedinica u

Trepči o operativnim procedurama do sada. Nalazi ove komisije su remizirani u konačnom izveštaju.

• Dana 30 Mmarta 2014, jedinica za privredni kriminal i borbu protiv korupcije (JPKBPK) - region

Mitrovica zaplenila je 17,428 kg rafinisanog olova pod sumnjom za zloupotrebu službenog položaja od

strane službenika Trepče sever. JPKBPK je dostavila KAP-u četiri ugovora koji se odnose na oduzeto

olovo u Trepči. Nakon pregleda ovih ugovora kao osnov za transformaciju sredstava imovine i pravni

osnov, KAP JRT je konstatovao da ovi ugovori su potpisani od strane preduzeća suprotno važećim

zakonom i pokrenut jer postupak pred PKVS da se utvrdi zakonitost dokumenta.

• Dana 10 Aprila na sednici Skupštine Kosova, sa 45 glasova za, 10 protiv i 6 uzdržanih, prvio razmatranje

Nacrta zakona o izmeni i dopuni Zakona o javnim preduzećima je odobreno. Dana 16 Aprila, Skupštinski

Odbor za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu i industriju organizovao je javnu raspravu o Nacrtu

zakona br.04/L-270 o izmenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima gde je pozvan i KAP (JRT).

Page 42: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 37 od 63

VII. ODELJENJE REGIONALNE KOORDINACIJE

Odeljenje Regionalne Koordinacije nadzire rad RK KAP-a. KAP ima pet RK u Prištini, Peći, Prizrenu, Gnjilanu i

Mitrovici koje pokrivaju celu teritoriju Kosova i tri satelitske kancelarije u Leposaviću, Štrpcu i Gračanici čija

glavna odgovornost je prikupljanje informacija u vezi sa DP u pojedinim regionima i sprovođenje

privatizacije, likvidacije i aktivnosti korporativnog upravljanja.

Mandat RK je implementacija administrativnih funkcija KAP-a koje se odnose na DP kako bi se osiguralo da

KAP ispunjava svoje obaveze. RK su odgovorne za sve dužnosti koje KAP treba da sprovede kako bi se

osigurala uspešna realizacija svog mandata koja nije isključivo rezervisana glavnim sedištem ili

dodeljivanjem drugim funkcionalnim jedinicama u KAP-u.

Odeljenje regionalne koordinacije sa svojih pet regionalnih kancelarija i tri satelitske kancelarije, tokom

ovog perioda bili su odgovorni za sledeće:

• Priprema NP-a i imovine na osnovu plana rada;

• Prikupljanje relevantnih podataka o DP-a i arhiviranje i čuvanje;

• Veza između opština, organizacija, agencija i drugih stranaka o pitanjima vezanim za KAP;

• Finansijska pitanja; redovan nadzor i kontrola aktivnih finansijskih izveštaja DP-a;

• Pravna pitanja: redovan nadzor, pomoć i parnice za DP-a pred redovnim sudovima kad kog je to

potrebno;

• Katastarska pitanja: istraga i kompletiranje svih neophodnih nerešenih pravnih katastarskih pitanja i

unapređenje saradnje sa opštinskim katastarskim kancelarijama;

RK su nastavile sa različitim sastancima sa menadžerima DP-a, opštinskim službenicima, različitim

strankama, posete terenima i različite sednice pred opštinskim sudovima i drugim sudovima itd.

Privatizacija

Plan rada 2013 - 2015 ne predviđa izradu bilo kojeg kruga privatizacije; međutim, RK je pripremila i tender

kruga 60 čime je obuhvaćeno osam (8) NP-a sa običnim spin off i oni su dobili ponude NP-a "u privatizaciji i

imovina DP-a u likvidaciji (LPI 26). Na žalost, otvaranje ponuda je nasilno zaustavljeno pod neosnovanim

optužbama u vezi sa jednom imovinom.

Pošto se UO odlučio za likvidaciju preduzeća koja su uključena u krug 60, ovaj krug nije ponovo pokrenut i

preduzeća u tom krugu su pripremljena za likvidacionu prodaju.

Page 43: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 38 od 63

Likvidacija

Tokom ove godine, regionalne kancelarije su pripremile 122 dokumenata za odbor u vezi NP-a za njihovo

stavljanje u likvidaciju.

Službenici za slučaj su nastvili svoj rad u pripremi odluke koju je izdao LO, registraciji novih potraživanja u

bazi podataka, verifikaciji svih registrovanih potraživanja u bazi podataka, njihovo skeniranje, održavanje

arhive i unos dokumenata u bazu podataka; priprema obaveštenja sa poznatim poveriocima nakon

postavljanja preduzeća u likvidaciju.

RK je pripremila svu dokumentaciju za tri (3) LPI koja sadrži 166 imovine. Ovaj krug likvidacije sadrži 166

preduzeća da podacima, LPI IM, sobom sa podacima i CLOR.

Odnosi / problemi koje je imala RK tokom perioda izveštavanja

Regionalne kancelarije su se suočile sa nekoliko pitanja i problema tokom procesa. Neka od ovih pitanja su

sledeća:

• Nedostatak imovinske dokumentacije i druga važna dokumenta koje su napravile da određivanje

statusa preduzeća bude težak. Ovo je važan korak u postupku prodaje imovine;

• Glavni izazov za RK-a je bio nedostatak imovinske dokumentacije i stari katastarski spisi u

slučajevima kada DP-e poseduje pogrešne podatke u vezi sa vlasništvom imovine. Opštinska

katastarska kancelarija u većini slučajeva nije bila kooperativna i konstantno je odbijala da

ažuriranje baze podataka. Ovo se direktno odrazilo na pripremu imovine za prodaju;

• Promena naslova nosilaca društvenih imovina - imovine pod mandatom KAP-a;

• Nedostatak saradnje sa opštinama na severu Kosova. To direktno utiče na proces privatizacije i

likvidacije, jer ima 29 DP-a (od kojih je 8 pod statusom pregleda);

Page 44: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 39 od 63

VIII. ODELJENJE FINANSIJA I BUDŽETA

Odeljenje Finansija i Budžeta pokriva dve aktivnosti finansijskog upravljanja:

1. Budžet Agencije – administrativne i operativne aktivnosti agencije ili drugo; i

2. Povereničke fondove DP-a

1. AKTIVNOSTI IZ BUDŽETA AGENCIJE

1.1 FINANSIJSKI IZVEŠTAJI

• Finansijski izveštaji namenjenih prihoda, opšti grant Vlade i donatorska sredstva za fiskalnu godinu

2013 su pripremljena i podneta 24 Januara 2014 Ministartsvu finansija;

• Finansijski izveštaji za 9 meseci u skladu sa uredbom brf. 06/2011 o namenjenim prihodima,

budžetu Kosova, donatorskim sredstvima za period Januar – Septembar 2014 su pripremljeni i

podneti u zakonskom roku odeljenju Trezora i Ministrastvu Finansija; i

• Izveštavanje o finansijskim izveštajima za budžet Kosova za 2013 komisiji za budžet i finansije u

Skupštini Republike Kosovo

1.2 BUDŽET

Glavni izvor finansiranja za budžet agencije su namenjeni prihodi koji pokrivaju direktne administrativne i

operativne aktivnosti. Međutim, u 2014, pored namenjenih prihoda, agencija je imala i druge finansije kao

što je opšti fond Vlade.

Namenjeni prihodi agencije

Administrativni ili operativni troškovi vezani za direktne aktivnosti agencije pokriveni su sa namenjenim

prihodima. Na osnovu člana 21 zakona br. 04/L-034, svi prihodi agencija će biti namenjeni prihodi agencije u

skladu sa članom 64 LPFMA. Pored toga, pet procenata (5%) od svih dobijenih prihoda od bilo kakve

prodaje u prošlosti ili budućnosti, transfera, privatizacije, likvidacije ili raspolažu drugim sredstvima

preduzeća ili imovine bez obzira da li vrši agencija za svog prethodnika, biće administrativna taksa agencije

za pokrivanje sopstvenih administrativnih i operativnih troškova.

Page 45: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 40 od 63

Opšta sredstva Vlade

Opšta sredstva Vlade ili Grant Vlade je izvor finansiranja za pokrivanje indirektnih aktivnosti vezano za

agenciju, ali služe za pokrivanje administrativnih troškova agencije koji se odnose na reorganizaciju DP-a i u

ovom slučaju to je samo reorganizacija DP-a Trepča. Opšta sredstva Vlade su glavni fond Republike Kosova

za finansiranje budžeta budžetskih organizacija.

Što se tiče budžeta, odeljenje finasijsa i budžeta tokom ovog perioda pokrivaju sledeće aktivnosti:

• Praćenje izvršenja budžeta za 2014;

• Srednjoročni okvir rashoda 2015 - 2017; i

• Priprema budžeta za 2015

1.2.1. Izvršenje budžeta za 2014

Izvor finansiranja za budžet agencije za 2014. (odobren od strane Skupštine Republike Kosova) tokom ovog

perioda do kraja fiskalne 2014 godine su namenjeni prihodi i opšti fond Vlade.

Tokom perioda Januar – Septembar 2014 sledeće aktivnosti su održane:

• Smanjenje izdvajanja prema odluci Vlade br. 07/172

Dana 27 Februara 2014, Vlada Kosova je izdala odluku kako bi spasila 15% troškova u kategoriji roba i

usluga i komunalnim uslugama za sve budžetske organizacije za 2014.

U vezi sa odlukom Vlade br. 07/172 od 27.02.2014 i zahtev Ministarstva finansija u vezi sa predstavljenom

štednjom identifikovanom prema budžetskim programima i ekonomskim kategorijama za 2014, 14 Marta

2014 KAP je poslao zvanično pismo MF gde su predstavili vrednost koja se čuva na osnovu programa i izvora

finansiranja.

- Ukupna identifikovanja štednja u okviru programa KAP-a je 1,140,881€.

- Štednja u Vladinom prihodu (kod 10) je 600,000.00€.

- Štednja od namenjenih prihoda (kod 23) je 540,881.00€.

U Oktobru 2014 bili smo obavešteni da se smanjenja nisu dogodila u namenjenim prihodima na osnovu

odluke da se smanje izdvajanja br. 07/172.

Page 46: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 41 od 63

• Pregled budžeta za Kosovsku agenciju za privatizaciju za 2014

Pozivajući se na zahtev Ministarstva finansija u vezi pregleda budžeta za 2014, dana 10 Jula 2014 KAP je

poslao zvanično pismo MF i predstavila štednju i sledeće dodatne potrebe:

Ukupna predstavljena štednja za 2014 je €3,662,500.00.

• Uštede od namenjenih prihoda (kod 23) €268,000.00 za robu i usluge i €42,100.00 za kapitalne troškove

• Uštede iz budžeta Kosova (kod 10) €3,352,400.00 za robu i usluge

• Prenos iz likvidacionog programa u program centralne uprave (kod 229) u kategoriji roba i usluga, 72.000,00€.

• Dodatna sredstva iz budžeta Kosova (kod 10), za program likvidacije tražili smo iznos od

5.000.000,00€ .

Pregled budžeta još nije odobren od strane Ministarstva finansija jer još nije usvojen od strane Skupštine

Republike Kosova.

Za budžet 2014, učinak potrošnje budžeta visa vie sa direktorima odeljenja i šefovima jedinica je prijavljen u

svakom trenutku. Takođe, razgovori s vremena na vreme o ciljevima u ostvarivanju budžeta na osnovu

planova.

Budžet na dan 30 Septembra 2014 10,745,873 utrošeno evra 4,337,213.50 ili 38,23%, što uključuje budžet

od opštih državnih fondova dok je namenjeni prihod budžeta od EUR 7,345,873 potrošeno je EUR

4,317,352.50 ili 59%.

1.2.2 Srednjoročni okvir troškova

U skladu sa zahtevom Ministarstva finansija u vezi pripreme MTEF, dana 27 Marta 2014 KAP je pripremio i

podneo MF rezime MTEF za KAP za 2015-2017 kao što slede:

1.2.3 Budžet za 2015

Odeljenje finansija i budžeta upravlja i koordinira radom između odeljenja i jedinica u planiranju budžeta za

2015 i kao takvo je odobreno od strane upravnog odbora u Julu 2014.

U cilju bolje identifikacije budžetskih zahteva za 2015 za programe KAP-a, odeljenje finansija i budžeta

organizovali su budžetske rasprave sa budžetskim nosiocima / šefovima odjeljenja za sve budžetske

programe gde je analizirana svaka pod-budžetska linija za 2015 kao i ranije prognoze za 2016-2017.

GODINA 2015 2016 2017

Ukupno 11,647,859 6,412,187 5,120,597

Sopstveni prihodi 7,647,859 6,392,187 5,100,597

Državni prihodi 4,000,000 20,000 20,000

Page 47: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 42 od 63

Na osnovu zahteva od nosioca budžeta (Šefovi jedinica i direktori odeljenja) i protokolima budžetskih

rasprava održanih 3 i 4 Juna 2014. sa nosiocima budžeta u KAP-u u vezi budžetskog zahtev za 2015,

odeljenje finansija i budžeta pripremili su zahtev budžeta za 2015 sa ranijom prognozom za 2016-2017.

Ukupan budžet (na osnovu trećeh zahteva za budžet) za 2015 je EUR 16,080,964 kao što sledi:

ZAHTEV UNUTAR OGRANIČENJA BUDŽETA ODREĐEN SA TREĆIM

BUDŽETSKIM CIRKULAROM 2015/3

DODATNI ZAHTEV PREVAZILAZI OGRANIČENJA BUDŽETA NAVEDENA U

TREĆEM BUDŽETSKOM CIRKULARU 2015/3

OPERATIVNE I ADMINISTRATIVNE

AKTIVNOSTI

PLAN REORGANIZACIJE

TREPČE

PPU ZA LIKVIDACIJU DP-a

PLATE I ZARADE

IZVORI FINANSIRANJA

FINANSIRA SE IZ GODIŠNJEG

BUDŽETA KAP KOD 23

FINANSIRANO IZ KODA 10

FINANSIRANO IZ KODA 10

FINANSIRA SE IZ GODIŠNJEG

BUDŽETA KAP KOD 23

UKUPNO

(KOSOVO BUDGET) (KOSOVO BUDGET)

UKUPNO 6,164,131.00 3,400,000.00 5,000,000.00 1,516,833.00 16,080,964.00

Plate i zarade 3,286,391.00

- 1,516,833.00

4,803,224.00

Robe i usluge 2,619,740.00 3,400,000.00 5,000,000.00

11,019,740.00

Javno komunalno 98,000.00

-

98,000.00

Subvencije i transferi 80,000.00

-

80,000.00

Kapitalne investicije 80,000.00

-

80,000.00

1.3 OBRADA PLAĆANJA

• Obrada 2,140 transakcija (884 obaveza i 1256 isplate) iz godišnjeg budžeta Kosova finansirano iz

namenjenih prihoda agencije i opštih sredstava Vlade (Trepča)

Page 48: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 43 od 63

1.4 IZVEŠTAVANJE

• Usklađivanje izveštaja i izveštavanje na mesečnoj osnovi finansijskih izveštaja za finansijske izveštaje

2014 za

� Odeljenje trezora Ministratsva finansija;

� Upravu i nosioce budžeta;

� Trećim stranama putem objavljivanja na veb stranici agencije na Albanskom, Srpskom i

Engleskom jeziku

• Mesečni izveštaji Ministratsvu finansija za neplaćene račune;

• Izveštaj o kupovini za kupovinu preko EUR 500 za 2013 Poreskoj upravi Kosova;

• Ostali izveštaji na osnovu zahteva od strane zaiteresovanih strana

1.5 OSTALE AKTIVNOSTI

• Mesečna izmirenja plata za Januar-Septembar 2014 sa Ministarstvom državne uprave;

• Dnevno prikupljanje za fiksne i mobilne telefone. Ovo prikupljanje je za troškove koji prelaze

ograničenja pokrivene od strane agencije na osnovu politike za fiksne i mobilne telefone. Važno je

napomenuti da nakon predlog iz odeljenja za finansije i budžet, uprava je izdala odluku za

zadržavanje 50% od bruto plate za neplaćene račune do 30 Aprila 2014;

• Obuka za dva radnika odeljenja finansija i budžeta u obuci koja je organizovana od strane AUK na

temom "Liderstvo i upravljanje projektnim ciklusom";

• Sastanci sa Poreskom upravom Kosova u vezi sa zadržanim porezom za zakup. Mi smo u procesu

harmonizacije sa PUK u vezi sa ovim obavezama. Potvrđeno je da PUK nema sva ažurirana plaćanja

agencije (problem koji je identifikovan za sve budžetske organizacije). Odeljenje finansija i budžeta

je izrazilo svoju spremnost da pošalje kopije plaćanja (iako su prethodno poslate), kako bi se završili

podaci iz Poreske uprave Kosova. Kopije plaćanja za 2013 i za Januar do Maja 2014 su podneti;

• Dana 8 Maja, dva službenika vršioca dužnosti za poziciju direktora odeljenja finansija i budžeta i šef

jedinice za upravljanje fondom su izabrani. To je učinjeno kako bi se popunila pozicija direktora

odeljenja finansija i budžeta koje je imenovao za vršioce dužnosti zamenik upravnog direktora -

likvidacije. Službenici u pitanju odeljenja finansija i budžeta su:

� Adem Selishta – vršilac dužnosti odeljenja finansija i budžeta (predhodno šef jedinice za

upravljanje fondovima) i

� Korab Lufi – vršilac dužnosti šefa jedinice za upravljanje fondovima (predhodno službenik

računovodstva i fondova)

Page 49: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 44 od 63

1.6 IMOVINA

Kupljena imovina agencije iz budžetskih sredstava i donacija se čuva u skladu sa uredbom br.

02/2013Ministarstva finansija. Detalji u vezi sa imovinama su otkrivena u finansijskim tabelama i

napomenama objašnjenja.

1.7 REVIZIJE

• Kancelarija Generalnog revizora podnela je revizorski izveštaj o godišnjim finansijskim izveštajima za

2013 za godišnji budžet. KGR izdala je modifikovano mišljenje u vezi plaćanja za Likvidacioni organ.

Agencija je predstavila u pisanoj formi argumente i nesporazume u vezi ovog mišljenja.

• Jedinica za unutrašnju reviziju KAP (JUR) započela je reviziju odeljenja finansija i budžeta za

Septembar 2013 do Oktobra 2014. Konačni izveštaj se očekuje nakon završetka revizije dok je

izrađen akcioni plan za sprovođenje preporuka JUR.

2. POVERENIČKI FONDOVI

2.1 FINANSIJSKI IZVEŠTAJI

• Finansijski izveštaji povereničkih fondova za fiskalnu godinu 2013 su pripremljeni i dostavljeni 22

Januara 2014 Sekretarijatu upravnog odbora i dana 24 Januara 2014 dostavljeni su Ministarstvu

finansija;

• Finansijski izveštaji za 9 meseci o povereničkim fondovima za period Januar - Septembar 2014 su

pripremljeni i biće podneti u zakonskom roku odeljenju trezora u Ministarstvu finansija;

2.2 BUDŽET

Budžet za povereničke fondove je za DP-a koja će biti postavljena u likvidaciji. Ukupno 461 DP-e je stavljeno

u likvidaciju. Budžet obuhvata period počev od stavljanja u likvidaciju do njegovog završetka.

Priprema budžeta za povereničke fondove za DP-a u likvidaciju je van nadležnosti odeljenja finansija i

budžeta, ali je postao deo procesa nadgledanja i kontrole od sastanka UO u Avgusta 2014, i to je na osnovu

zahteva ZUD - likvidacije kako bi se povećao kvalitet, kompletnost i smanjeni rizik od prekoračenja budžeta.

2.3 OBRADA PLAĆANJA

• Obrada 5,078 odlažećih transakcije iz povereničkih fondova u CBK i usklađivanje 11,803 transakcija

(dolazni i odlazeći) iz povereničkih fondova.

Page 50: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 45 od 63

2.4 IZVEŠTAVANJE

• Usklađivanje sa Centralnom bankom Kosova i mesečno izveštavanje o finansijskim izveštajima o

povereničkim fondovima za:

� Upravi i Direktorima;

� Regionalnim kancelarijama i likvidacionim organima - rezime pregleda izveštaja likvidacionih

računa i bankarskih kartica. Mesečno izveštavanje obuhvata period od Januara do 30

Septembra 2013. Izveštaji su postavljeni na internet stranici KAP-a (na albanskom, srpskom i

engleskom jeziku); i

� Zaiteresovanim stranama preko objavljivanja na veb stranici agencije na albanskom, srpskom i

engleskom jeziku

2.5 INVESTICIJE POVERENIČKIH FONDOVA

Što se tiče povereničkih fondova, KAP je orijentisana ka kratkoročnom investicionom tržištu, kao što su

depoziti do dvanaest meseci (12) u CBK i komercijalnim bankama na Kosovu i hartije od vrednosti koje

emituje Vlada Kosova (državne obveznice).

2.5.1 Oročeni depoziti

Odeljenje finansija i budžeta je bilo aktivno u vezi oročenih depozita. U periodu od Januara do Septembra

2014, 6 oročenih depozita je napravljeno kao što sledi

1. Tri depozita za tri meseca depozits u ukupnom iznosu od EUR 65,000.000,00, i svi su dospeli;

2. Dva depozita za šest meseci depozita u ukupnom iznosu od EUR 50,000.000,00 evra, i jedan je

dospeo; i

3. Jedan depozit za dvanaest meseci depozita sa ukupnim iznosom od EUR 5,000.000,00 koji dospeva

5 Jula 2015.

Ukupna stečena kamata je EUR 32,209.72 koja obuhvata kamatu od gore navedenih dospelih depozita u

iznosu od EUR 20,343.06 i kamata od EUR 11,866.67 iz prethodne godine depozit na dan 23 Septembra

2013 koji su dospeli dana 21 Mart 2014.

Od 2010 uključujući depozite koji su dospeli 31 Oktobra 2014. i 5 Jula 2015 (EUR 117,750.00) kamata od

učešća oročenih depozita će dostići ukupno EUR 7,233,687.

Sredstva su deponovanA u Centralnu banku i komercijalne banke na Kosovu; Međutim, vredi naglasiti da

godišnja kamatna stopa na ovom tržištu je bila veoma niska u poslednje vreme. Poslednja ponuda od

komercijalnih banaka bila je 0,10%, dok Centralna banka ne nudi uopšte jer je kamatna stopa bila negativna

dostigavši MINUS 20% (na osnovu obaveštenja od 5 Septembra 2014).

Za više informacija, finansijski izveštaji povereničkih fondova su ovde u prilogu.

Page 51: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 46 od 63

2.5.2 Ulaganja u hartije od vrednosti koje emituje Vlada Kosova (državne obveznice)

Na sastanku 21 Juna 2012, UO KAP-a je izdao upravi da se dozvoli upravi da razgovaraju i potpišu

Memorandum o razumevanju sa Ministarstvom finansija i Centralnom bankom Republike Kosova kako bi se

omogućilo investiranje sredstava na osnovnom tržištu i trgovine na sekundarnom tržištu hartija od

vrednosti sa Vladinim obveznicama.

Još uvek ne postoji napravljena investicija ili učešće u pružanju državnih hartija od vrednosti, jer još ne

postoji uspešan završetak napora agencije u vezi ovih investicija iz nepoznatih razloga agenciji.

U Avgustu 2014 održan je sastanak u CBK u vezi sa boljim uslovima i stvaranjem mogućnosti za sve važne

aktere u gradu na Kosovu. Ova inicijativa potekla je od guverner CBK. Mogućnosti se odnose na izmenu

tehničkih i zakonskih uslova za učešće na ovom tržištu. Agencija se smatra veoma važnim akterom za obrta

kapitala na tržištu državnih hartija od vrednosti. Radna grupa će biti osnovana koja će uključiti i druge

aktere kao što je Kosovski Penzioni fond. Agencija je izrazila spremnost da doprinese u cilju stvaranja

mogućnosti za agenciju da učestvuje na ovom tržištu jer će ispuniti jedan od osnovnih ciljeva unapređenja

vrednosti DP-a.

2.6 OSTALE AKTIVNOSTI

• Održani su sastanci sa PUK u vezi sa poreskim zalogom na imovini DP-a. Agencija traži podatke o

datumima kada je poreski zalog nametnut kako bi se podudarali sa datumima stavljanja DP-a u

likvidaciju; međutim, to nije učinjeno još u odnosu na druge odobrene zahteve podnete od strane

poverilaca, kao što su DPa PUK, agencija je pojasnio da je zbog nepostojanja kvoruma tri

međunarodna direktora, ove isplate se ne mogu ostvariti. To je u skladu sa članom 14 stav 7 i člana

15 stav 2.7 što je uslovilo podrazumevano plaćanje za sva primljena potraživanja poverilaca. O

takvom problemu je razgovarano i sa drugim institucijama, kao što su: Opština Priština (porez na

imovinu), vodovodom - KUR Priština ili drugim povezanim strankama sa takvim potraživanjima.

• Tokom perioda izveštavanja Januar - Septembar 2014, KAP je naplaćivao INI u mesečnim periodima

za period od 20 Decembra 2013 do 20 Jula 2014 u iznosu od EUR 220,000,00. Naplata je za mesečni

zakup u iznosu od EUR 22,000,00 za korišćenje skladišta u Bardhosh. Neplaćeni iznos INE od EUR

22,000,00 za mesečni period od 20 Juna 2014 do 20 Jula 2014 je naplaćen 17 Jula 2014. Do perioda

izveštavanja, porezi su plaćeni u iznosu od EUR 15,840.00 PUK za prihod od zakupa u iznosu od EUR

176,000,00 koji pokriva period Q4 2013, Q1 i Q2 2014.

2.7 REVIZIJE

• KGR podnela je izveštaj o godišnjim finansijskim izveštajima za 2013 o povereni;kim fondovima. KGR

je izdala modifikovano mišljenje u vezi sa pitanjem plaćanja za LO. Agencija dostavila pisane

argumente i neslaganje oko ovog mišljenja.

Page 52: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 47 od 63

• KAP JUR počela je reviziju odeljenja finansija i budžetu za Avgust 2013 - Oktobar 2014. Konačni

izveštaj će biti dostavljen po završetku dok je akcioni plan za sprovođenje preporuka JUR izrađen;

2.8 Plaćanje PPU za likvidaciju DP-a

Plaćanje Deloittu počelo je u Oktobru 2012. Deloitte je angažovan da pruži profesionalne usluge u okviru LO

DP-a. Postoje dve vrste plaćanja: fiksni (kvartalno) i promenljivo na osnovu pregledanih potraživanja

poverilaca.

2.8.1 Fiksni troškovi

Ukupan iznos fiksnih troškova za isplatu Deloitte nakon završetka ugovora je EUR 4.9 miliona. Ovaj iznos će

biti plaćen od strane svakog DP u likvidaciji na osnovu postepene fiksne metode odobren od strane komisije

za upravljanje projekta za PPU za likvidaciju DP-a.

Ukupan iznos isplaćen do datuma izveštavanja je EUR 2,947,221.60 kao što sledi:

1) Tokom 2012., iznos od 1,228,009 (982,407.20 plaćanje po isporuci početnog izvještaja i prvi kvartal

Septembar - Decembar 2012, ukupno isplaćeno 245,601.80);

2) Tokom 2013, iznos od 1,228,009 za pet kvartala (svaki po 245,601.80); i

3) Tokom 2014, iznos 491,203.60 za dva kvartala (svaki po 245,601.80)

U početku, fiksni troškovi su plaćani sa računa administrativne takse Agencije a potom su sredstva vraćena

na administrativne takse od svakog računa DP-a u likvidaciji nakon utvrđivanja broja potraživanja poverilaca

i iznos prihoda od svakog preduzeća. Sve isplate sa računa administrativne takse, sredstva refundirana u

administrativne takse od računa DP-a u likvidaciji iznose EUR 285,250.

2.8.2 Promenljivi troškovi

Od Marta 2013, PPU "Deloitte" pregledali su validnost potraživanja poverilaca i do dana izveštavanja 30

Septembra 2014, naplaćeno je 65,156 odluka (o priznanju/odbacivanju potraživanja poverilaca) za sve

tipove potraživanja poverilaca (na osnovu Zakona o KAP br. 04/L-034, član 40). Iznos plaćen da se

pregledaju sva potraživanja je EUR 5,430,121.46 kao što sledi:

1) Člana 40.1.5, potraživanje vlasništva imovine u iznosu od EUR 131,799 za 551 donešenih odluka;

2) Član 40.1.6.1 neplaćena potraživanja plata u iznosu od EUR 3,336,458 za 42,133 donešenih odluka;

3) Član 40.1.6.2 otpremnina za potraživanja u iznosu od EUR 1,210,651 za 15,286 donešenih odluka;

4) Član 40.1.7 neobezbeđena potraživanja u iznosu od EUR 478,764 za 6,047 donešenih odluka i

5) Član 40.1.8 vlasnik ili potraživanja akcionara u iznosu od EUR 272,449 za 1,139 donešenih odluka

Gore navedene vrednosti predstavljaju 80% naplaćenih i isplaćenih vrednosti za odluke na osnovu ugovora.

Page 53: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 48 od 63

U skladu sa ugovorom, prvo 80% od ugovorenog iznosa se naplaćuje i plaća i deo od 20% se plaća po isteku

roka za podnošenje potraživanja u PKVS Republike Kosova. Potraživanja se podnose u roku, 20% se isplaćuje

po završetku pregleda od strane PKVS.

2.9 OSTALI DETALJI O FINANSIJSKIM AKTIVNOSTIMA AGENCIJE

Takvi detalji su objavljeni u finansijskim tabelama i objašnjenja i napomene uz finansijske izveštaje

godišnjeg budžeta i finansijske tabele i objašnjenja i napomene uz finansijske izveštaje povereničkih

fondova.

Page 54: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 49 od 63

IX.PRAVNO ODELJENJE

PO nudi pravne usluge o aktivnostima agencije uključujući privatizaciju, likvidaciju, nabavku i specifične

slučajeve Trepče.

Odeljenje je podeljeno na operativne jedinice organizacije, podele zadataka i odgovornosti kako bi se

efektivno i efikasno ispunili ciljevi i odgovornosti PO u skladu sa opštim zakonima i pravilima KAP-a.

Slede aktivnosti na osnovu jedinica u PO:

1. Jedinica za sudske sporove (JSS)

2. Jedinica za pravna mišljenja (JPM)

3. Jedinica za registraciju potraživanja (JRP)

4. Sekretarijat KRLR: 20% pregled potraživanja

5. Komisija za pregled liste radnika(KRLR)

PO služi kao kišobran za KRLR, iako ova komisija deluje nezavisno i izveštaji isključivo UO.

1. JSS

Tokom Januara do Septembra, 150 slučajeva je primljeno dok procesne radnje za navedeni period uključuju:

- Odbrana, 141;

- Protiv tužbe, 35;

- Odgovor na preliminarnu zabranu, 57;

- Potraživanja, 20;

- Odgovor na žalbu, 24;

- Podnošenje, 33;

- Odgovor na odgovor; 2;

- Žalba, 1;

- Sudsko rošište, 56;i

- Odgovor na zabranu, 83;

Što se tiče pitanja u vezi lista radnika, tokom perioda Januar do Septembra 2014, 819 slučajeva je primljeno

i preduzete su sledeće akcije:

Page 55: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 50 od 63

- Zabrana, 119;

- Učešće na sudskim ročištima, 17;

- Presuda, 96;

- Odluka, 31;

- Žalba na presudu, 37;

- Odgovor na potraživanja 473 od 539 podnosioca potraživanja;i

- Podnošenje, 9

2. JPM

JPM je razvila različite aktivnosti koje se uglavnom sastoje davanjem mišljenja i pravnog zastupnika, izradu

pravnih dokumenata, propisa ili drugih pravnih akata i učešće na različitim sastancima.

Tokom ovog perioda, JPM doprinela je u učinku agencije sa 36 pravnih mišljenja na osnovu "Zahteva za

delovanje" iz jedinica i odeljenja, ali i uprave.

Kada je potrebno, JPM izrađuje ili učestvuje u izradi, razmatranju ili analiziranju više od 38 različitih

dokumenata kao što su unutrašnji propisi, odluke, ugovori, odgovori na pismo, zahteve itd.

Skoro 41 ZOS je u legalno pregledan i niz sastanaka gde je zatraženo učešće pravnih službenika za pravnog

savetnika..

3. JRP

Tokom ovog meseca, PO JP registrovale su i obradile 3,538 podnesaka.

Od ukupnog broja dobijenih potraživanja/pisama u JP odnosno 3,538: oko 1.144 potraživanja/novih

slučajeva i 2.394 dodatnih dokumenata/podnesaka u vezi sa postojećim slučajevima ranije registrovanim.

Aktivnosti su sledeće:

- 84 obaveštenja u skladu sa članom 29 i 30 Zakona o KAP-u;

- 1,923 potraživanja u likvidaciji ili protiv DP-a u likvidaciji (uključujući predmete koji se procesuiraju

od strane PO JP, LO do RK ili u vezi sa Deloitte, slučajevi koji su prošli kroz JP;

- 10,439 fizičkih kopija su razvrstani na osnovu registracije u elektronskom sistemu;

- 1,051 podnesaka sa dovoljnim brojem primeraka se dostavljaju kancelariji za protokol radi isporuke

sudu;

- 730 podnesaka se dostavljaju nadležnim službenicima za dalje akcije;

Page 56: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 51 od 63

- 7,346 drugih aktivnosti kao što su informacije, objašnjenja i pomoć jedinicama i drugim odeljenjima

Agencije;

- Takođe, oko 1,151 slučajeva/originalni dokumenti u vezi DP-a u likvidaciji su podnešeni LO na RK;

- 5,400 podneske je evidentirano u unutrašnjoj knizi za protokol JP do 30.09.2014; i

- Oko 472 ispravke i dopune, izmene u elektronskoj bazi podataka JP na osnovu sugestija službenika

iz RK Priština.

4. Sekretarijat KRLR za pregled potraživanja za 20%

Tokom perioda izveštavanja, službeniciSekretarijata KPLR pregledali su za uključivanje ili odbijanje

podnosilaca potraživanja u konačnom spisku za 6 DP-a u zavisnosti od kapaciteta objavljivanja početne liste

od strane odeljenja likvidacije i za ovaj perioda izveštavanja KRLR je pregledala 112 potraživanja za 6 DP-a

Sekretarijat KRLR je pripremio nacrt odluka za odbijanje zahteva za 6 DP-a. Takođe, tokom ovog perioda

održana su ročišta sa upravom DP-a gde se raspravljalo o pre-privatizacije funkcije preduzeća i priprema

početnih listi za 6 DP-a pregledanih u ovom periodu.

Dodatni rad Sekretarijata KRLR za ovaj period obuhvata:

• Angažovanje predsedavajuće sa dodatnim radom na ZOS koji su pregledani od strane komisije ZOS-

a

• Angažovanje celokupnog Sekretarijata u vezi usaglašavanja elektronskih i fizičkih fajlova i završetak

sa relevantnim dodatnim dokumentima iz RK u našu bazu podataka

Page 57: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 52 od 63

• Dva službenika KRLR su bili uključeni u dodatni posao JRP KAP-a u cilju zaključenja verifikacije,

kontrole i podnošenja potraživanja za 2 preduzeća koja su dostavljena LO. Takođe, različita

potraživanja su registrovana u bazi podataka u jedinici za potraživanja u roku od 2 meseca.

• Skeniranje, fotokopiranje i obavezujuće matične knjige od strane ugovarača i dostavljanje matičnih

knjiga RK-ma

• Komunikacija i pomoć od RK-ja u vezi podataka iz matičnih knjiga za izdavanje sertifikata za radnike

različitih preduzeća (matične knjige su privremeno prikupljene od strane Sekretarijata radi

skeniranja).

• Obrada predlog da se otkažu 2 početne liste od strane komisije.

5. KRLR

KRLR je osnovana odlukom UO u Septembru 2011 u skladu sa članom 10, stavka 10.4 operativne politike i

kao nezavisno i unutrašnje telo za administrativno razmatranje dok predsedavajući i ostala 2 člana, jedan

ne-albanski predstavnik imenovan je odlukom Odbora.

KRLR je pomogla Sekretarijata koji je posebna jedinica u PO i sastoji se od koordinatora, pravnog savetnika i

službenika koji su odgovorni za podršku KRLR čime pruža neophodnu pomoć u saradnji sa i na osnovu

instrukcija predsedavajućeg KRLR.

U zavisnosti od kapaciteta objavljivanja početnih lista od strane PO za ovaj perioda izveštavanja, KRLR je

pregledala i odlučila o 112 potraživanja za 6 DP-a i raspravna sednica je održana sa upravom DP-a i na

osnovu procene KRLR sa podnosiocima potraživanja- radnicima DP-a takođe.

Takođe, u tom periodu KRLR su pregledali predloge za odluke da se odbiju potraživanja za 6 DP-a, završetak

odluka da se ponište dve početne liste i konstantno održavanje konsultacija u vezi drugačijih DP-a i

konačnih lista na osnovu potraživanja stranke.

Page 58: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 53 od 63

X. ODLJENJE ADMINISTRACIJE

U cilju pružanja bolje infrastrukture i pružanja za postizanje ciljeva KAP-a, odeljenje administracije je

preduzelo mnoge važne korake u postizanju opsežnog posla.

Sledeće jedinice/službenici spadaju u odeljenja administracije:

1. Jedinica opštih usluga

2. Jedinica kadrovske službe

3. Jedinica arhive

4. Jedinica za prevođenje

5. IT jedinica

6. Kancelarija za protokol i

7. Transport.

1. Jedinica opštih usluga

- 578 računa je evidentirano koji su prosleđeni odeljenju za finansije pri čemu je 327 ubačeno u fri

balans sistemu;

- Pokrivamo 834 zahteva za administrativne i higijenske materijale;

- Na zahtev uprave, pripremili smo izveštaj o proceni bezbednosti objekata sa alarmima za požar i

sigurnosnih kamera u glavnom sedištu i RK-ja kao i predlog finansijskih troškova za kvalitetno

unapređenje bezbednosti koji su utvrđeni od strane uprave i nismo mogli početi sa procedurama da

pokrenemo izjavu za instaliranje održavanje alarma i poboljšanje kvaliteta sigurnosnih kamera i

čekamo odgovor iz Ministarstva finansija;

- Na zahtev uprave, izradili smo plan za hitne slučajeve i evakuaciju uključujući nacrte kancelarija

KAP-a i crvene sale gde se održavaju krugovi za privatizaciju i prodaja imovine kao i da se obezbedi

koordinacija brojeva telefona Kosovske policije, hitne pomoći, vatrogasaca i drugih vanrednih

brojeva;

- Tokom ovog perioda izveštavanja preduzeli smo sve potrebne popravke u glavnoj kancelariji kao i u

RK KAP-a koju čine ukupno 480 popravki;

- U saradnji sa drugim odeljenjima inicirali smo izjavu za angažovanjem kompanije za fizičku službu

bezbednosti za potrebe KAP-a;

Page 59: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 54 od 63

- Pokrenuli smo izjavu za održavanje i snabdevanje sa nekoliko klima uređaja i nakon potpisivanja

ugovora servisirali smo sve AC u kancelarijama KAP-a;

- Izradila smo listu i podneli zahtev za nabavku sa sanitarnom opremom i električnom opremom za

period od jedne godine; nakon potpisivanja ugovora dobili smo dovoljno sanitarnih i električnih

zaliha za održavanje zgrada KAP-a za otprilike godinu dana;

- Sledeći zahtev za upravu, izradila smo izveštaj i ekonomsku analizu za spajanje RK-ja sa GS KAP-a,

prednosti i nedostataka; U cilju boljeg upravljanja situacijom za grejanje KAP-a, pokrenuli smo

izjavu za servisiranje i održavanje generatora i centralno grejanje;

- Na osnovu potreba i zahteva, pokrenuli smo izjavu za snabdevanje tonera u boji za godinu dana;

- U cilju bolje usluge i materijala, pokrenuli smo izjave potrebe za snabdevanje stacionarnim

materijalom za godinu dana;

- Na osnovu zahteva i potreba za vodom u RK Gnjilanu, uputili smo rezervoar za vodu sa 2000 litara

vode i instalirali sistem vodovoda u zgradi RK KAP Gnjilane;

- Na osnovu zahteva i potreba KAP-a, inicirali smo izjave potrebe za snabdevanje higijenskim

materijalom za jednu godinu;

- U saradnji sa sektorom transporta, pokrenuli smo izjavu za nabavku goriva za centralno grejanje,

generatore i vozila..

2. Jedinica kadrovske službe

- Platni spiskovi su ažurirani i potvrđeni i poslati su na izvršenje na mesečnom nivou za Januar,

Februar, April, Maj, jun, Jul, Avgust i Septembar 2014;

- Proces zapošljavanja i selekcije je završen za 3 (tri) upražnjena mesta (Službenik za registraciju

potraživanja, finansijski službenik, viši pravni službenik za pripremu i zatvaranje prodaja)

- Zbog nedostatka potpisivanja nadležnosti, procesi zapošljavanja i selekcije su suspendovani za 3

(tri) pozicije (koordinator jedinice, šef KRLR, katastarski službenik RK Priština);

- 6 (šest) radnika je podnelo ostavke;

- 1 (jedan) slučaj prestanka radnog odnosa zbog isteka ugovora;

- 2 (dva) slučaja prestanka radnog odnosa zbog odlaska u penziju (65 godina);

- 1 (jedan) slučaj prestanka radnog odnosa zbog smrti;

- Zbog hapšenja nekih službenika KAP-a i istovremeno obaveštenje od specijalnog tužioca o

istragama protiv nekih službenika KAP-a, odluke za preventivnu suspenziju za 5 (pet) službenika

KAP-a su pripremljeni;

Page 60: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 55 od 63

- Na osnovu individualnog razvojnog plana za zaposlene, godišnji plan agencije je pripremljen za

obuku i razvoj zaposlenih za kalendarsku 2014 i isti je odobren od strane 2 ZUD;

- Učešće sa sledećim treninzima je koordinirao:

- Upravljanje projektnim ciklusom i liderstvo za 15 zaposlenih u KAP-u;

- Potvrđeni programi u (SCAAK) u tri (3) nivoa za 11 radnika agencije;

- PMP potvrđeni program za 33 zaposlena u KAP-u;

- Evropska konferencija za HR "HR TECH EUROPE 2014 konferenciji, za 1 radnika u agenciji;

- Obuka "Finansije za ne-finansijske menadžere", za 1 radnika agencije;

- Trening za pravosudni ispit (KCA), za 1 radnika agencije;

- Obuka za 3D animacije & Vizuelni efekti (ICK), za 1 radnika agencije;

- Obuka za veb dizajn (ICK), za 1 radnika agencije;

- Konferencija "Letnja Globalna poslovna konferencija 2014" (Inovacioni Institut), za 1 radnika

agencije;

- Učešće je koordinirano za treninge i potvrdu programa za 4 radnika; Program treninga u organizaciji

MPA za nova dostignuću u pohađanju sistema upravljanja za 1 radnika agencije;

- Učešće u obuci IKPA za službenike KS u kadrovskom planiranju;

- Podrška programu "Obuka i praksa za istaknute studente PU" koji su u saradnji sa USAID/KPEK i

AFAS; praksa za 25 studenata ovog programa u svim RK-ma i odeljenjima KAP-a;

- Prikupljanje ocjenjivanja rada za 2013 je kompletirana; individualni planovi rada i individualni

razvojini planovi za 2014 za radnike (izrada unutrašnjeg priručnika za učinak uprave, modifikacija

relevantnih oblika, informacije/savetovanje i distribuciju radnicima, prikupljanje, izbor, ubacivanje u

bazu podataka, računanje proseka na individualnoj osnovi i priprema godišnjeg izveštaja);

- Obaveštenje o deklaraciji imovine za visoke javne službenike u KAP-u;

- Rasprava i komisija za odluku o potraživanjima je pregledala i izdala 11 (jedanaest) potraživanja i 4

(četiri) su u procesu;

- Disciplinska komisija je pregledala i izdala odluku o 4 (četiri) slučaja i 2 (dva) su u procesu;

- Komisija za pregled plata je osnovana; međutim, trenutno ona ne razmatra nijedan slučaj zbog

nedostatka nadležnosti zamene jednog člana i rešavanja i donošenja odluke nakon preporuka

komisije;

- Redovne komunikacije sa nezavisnim nadzornim savetom u vezi pomoći za dodatnim informacijama

o potraživanjima podnetim za njih;

Page 61: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 56 od 63

- Stalan kontak sa Kosovskom policijom, odnosno odeljenjem za teška krivična dela na njihove

zahteve za osoblje KAP-a;

- U cilju poboljšanja dolaznih/i odlazećih procesa osoblja KAP-a, novi terminal je instaliran da bi

registrovao ulazak/izlazak.

3. Jedinica arhive

- Uređenje novog arhivskog depoa;

- Registracija dokumentacije KPA i KAP-a u arhivi softvera;

- Skeniranje dokumentacije, registrovanje i arhiviranje - 239 registra različitih odeljenja KAP-a;

- Skeniranje ugovora o privatizaciji, registrovana i arhivirana, ukupno 66 ugovora;

- Zahtevi za dokumentaciju, ukupno 81 zahtev;

- Arhiviranje knjige protokola, 4 knjige;

- Ažurirana dokumentacija, jedinica marketinga

4. Jedinica za prevođenje

- Tokom devet meseci, odnosno od 01.01.2014 do 30.09.2014, jedinica za prevođenje je prevela 965

dokumenata sa 5,532 stranica i obezbeđenim prevođenjem za 15 sastanaka i

- Pomoć u mnogim simultanim prevođenjima na različitim sastancima sa zainteresovanim stranama ,

sastancima odbora i danu prodaje.

5. IT jedinica

- Početni “disaster recovery system” instalacija završena. Sprovođenje centra za oporavak za zaštitu

sistema (bilateralna replikacija – (deo disaster recovery plan). Soba za server je osigurana sa visokim

sigurnosnim vratima i prozorima;

- Pošto je većina RK-ja povezana sa optičkim mrežama, brzina mreže i interneta sa regionalnim

kancelarijama je poboljšana sa 3x. Ovo je smanjio žalbe iz RK-ja zbog olakšavanja rada iz dana u

dan.

- Sprovođenje Helpdesk portala je jedan od dostignuća. Ipak, nedostatak interesa da se koristi ovaj

portal, samo umanjuje njegov. IT jedinica aktivno koristi da generiše mrežu kompjuterskih izveštaja;

- Instalacija i priprema druge opreme za Windovs 7 Upgrade. Sledeći regioni su završeni: GNJILANE,

PEĆ, MITROVICA, i polovina GŠ.

Page 62: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 57 od 63

- Proširenje usluga fotokopiranja KAP-a portfolio. Iako još nije u potpunosti sprovedena, dodajući

male fotokopire kao što će skeneri eliminisati probleme sa popravkom starih skenera;

- Instalacija i priprema druge opreme za Windovs 7 Upgrade - iako je planirano da se završi do kraja

godine, mi smo malo iza zbog nedostatka opreme (RAM, HDD i novih računara). Zbog različitih

kašnjenja, ovaj proces je još uvek u fazi nabavke. Nedostatak Backup TAPE je problem koji se desio

u Oktobru;

- Puna implementacija centra za oporavak je završena samo kada je drugi deo fizički daleko od centra

grada. U nemogućnosti da se ovo tehnički postigne u bliskoj budućnosti, mi ćemo nastojati da

premestimo drugi deo oporavka u kabinetu mreže (leva strana zgrade);

- Ove godine imali smo neke prekide mrežne opreme koja srećom nije uticala na rad u KAP-u. Kao

prime, postoji jedan disk od SAN (Storage Area Network) 14/03/2014) za koji smo morali čekati više

od 1 meseca da se zameni pod garancijom. U cilju eliminisanja takvih problema u budućnosti,

planirali smo nabavku rezervnih diskova koji će odmah biti zamenjeni bez čekanja izvršenja

garancije;

- Obnavljanje starih podataka iz rezerve na osnovu zahteva iz Kosovske policije izazvao je probleme

jer je rezerva izgrađena sa starom tehnologijom SDLT II. Administrator mreže je uspeo da povrati

bazu podataka poštanskog sandučeta za period 2009-2011. U cilju eliminisanja budućih problema

sa starim tehnologijama, preporučujemo čuvanje izvađene baze podataka ili fizički da bude

postavljena u neki server ili u novi format trake.

6. Kancelarija za protokol

- Tokom ovog perioda 4805 pisma su primljena kao dolazna dokumenata;

- 4046 odlazeća pisma;

- 8851 registrovanih u sistemu dolaznih/odlaznih

- 8851 skeniranih;

- Primljeno poštom 4830;

- Poslato poštom 2188;

- Dostava preko lične knjige u KAP 4805;

- Dostava preko knjige van KAP-a 118;

- Dostava u PK iz Deloitte 1054.

7. Jedinica za transport

Page 63: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 58 od 63

- Registracija službenih vozila KAP-a u vlasništvu KAP-a iako je bilo mnogo odlaganja iz opštine

Priština;

- Na osnovu problema koje smo imali prošlog leta i sa konsultacijama sa IT jedinicom, pokrenuli smo

izjavu da se popravi sala za server u GS KAP-a;

- Imali smo 1382 redovnih zahteva za vozila;

- Imali smo 1164 drugih usluga za vozila kao što su različite dužnosti za odeljenja do regionalnih

kancelarija; gorivo; pranje i isporuka vozila za servisiranje;

Page 64: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 59 od 63

XI.ODELJENJE NABAVKE

Tokom perioda Januar – Septembar 2014, odeljenje nabavke je zatvorilo 31 ugovor, kao što sledi:

• Fizički servis

• Ugovor o zakupu za satelitske kancelarije u Leposaviću

• Reklamni materijali usluge štampanja

• Registracija i osiguranje vozila

• Obnavljanje ugovora sa Dangraf Dailypres

• Obnavljanje ugovor sa RTK, KTV i RTV 21

• Ugovor o promociji preko lokalnih i nacionalnih radio-stanica

• Korišćenje portala Qysh. Za marketinške i promotivne svrhe agencije

• Održavanje baze za jedinicu za potraživanje pravnog odeljenja

• Ponovni tender za reviziju DP-a, privatizacija preduzeća sa PSO i preduzeća privatizovana sa uslovima

• Snabdevanje higijenskim materijalom

• Fotokopiranje i usluge štampanje, usluge IT opreme

• Snabdevanje stacionarnim materijalom

• Fotokopiranje, skeniranje i obavezujuće matične knjige

• Objavljivanje oglasa/obaveštenja u portale (10% od osnovnog ugovora)

• Učešće na opštem Međunarodnom sajmu "Priština 2014"

• Snabdevanje sa novim transportnim vozilima

• Nabavka i ugradnja prozora i metalnih vrata

• Objavljivanje oglasa/obaveštenja u portale

• Održavanje AC i nabavka AC

• Ugovor o zakupu za potrebe KAP-a u Štrpcu

• Snabdevanje IT opremom - RAM

• Poslovni prostor za region Priština

• Obnavljanje ugovor za Arhivom u Prizrenu

• Obnavljanje ugovor za Arhivom u Mitrovici

• Snimanje i direktan prenos podnošenja ponuda i otvaranje ceremonije ponuda

• Snabdevanje sa sanitarnom i električnom opremom

Page 65: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 60 od 63

• Obnavljanje ugovor za Arhivom u Peći

• Obnavljanje ugovor za Arhivom u Gnjilanu

• Registracija i osiguranje vozila

• Nabavka IT opreme (Hard disk)

Page 66: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 61 od 63

XII. JEDINICA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU

Jedinica unutrašnje revizije (JUR) uspešno je ispunila svoj plan rada za period Januar - Septembar 2014 dok

nudi višoj upravi konkretne preporuke.

Aktivnosti JUR tokom ovog perioda su sledeće:

• Revizija izvršnog sekretarijata upravnog odbora: Glavni ciljevi ove revizije su uglavnom na osnovu

procene rizika vezanih za izvršni sekretarijata odboru (ISO). Na osnovu revizorskih nalaza i izdatih

zaključaka, ovo revizija rezultirala je sa 6 odgovarajućih preporuka.

• Revizija regionalnog koordinacionog odeljenja (RK Gnjilane i RK Prizren): Glavni ciljevi ove revizije

su na osnovu procene rizika u vezi prigovor procesa izdavanja (prostorije) u RKGj i RKPz, efikasno

sprovođenje odluka odbora i uprave od strane Regionalnog koordinacionog odeljenja odnosno RK u

Gnjilanu i RK u Prizrenu i drugih aktivnosti koje su preduzele ove kancelarije. Na osnovu revizorskih

nalaza i izdatih zaključaka, ovo revizija rezultirala je sa 6 odgovarajućih preporuka.

• Revizija jedinice za reorganizaciju: Ova revizija je završena u Septembru. Glavni ciljevi ove revizije

su na osnovu procene rizika vezanih za jedinicu za reorganizaciju (JR). Na osnovu revizorskih nalaza i

izdatih zaključaka, ovo revizija rezultirala je sa 6 odgovarajućih preporuka.

• Revizija odeljenja prodaje: Glavni ciljevi ove revizije su na osnovu procene rizika vezanih za

odeljenje prodaje. Revizija odeljenja prodaje je u fazi nacrta izveštaja i ista će biti završena do kraja

Oktobra.

• Revizija odeljenja nabavke: Na osnovu plana rada JUR, ovo revizija počela je u Avgustu. Fokus je bio

na reviziju postupaka javnih nabavki, uključujući izradu plana rada, tenderske dokumentacije,

procene javne nabavke, tehničkih specifikacija, reklamacije i transparentnosti, upravljanje sa

procedurama nabavke i zahtevima kompatibilnosti, plaćanja, zatvaranje ugovora itd. Ova revizija je

u fazi nacrta izveštaja i biće završena početkom Novembra.

• Izrada strategije (2014-2016) i plan rada za 2014: Strategija JUR je pod razmatranjem za 2014-2016

i isti će biti izmenjen za 2015-2017 i godišnji plan rada za 2014 je u pripremi

Page 67: FINANSIJSKI PREGLEDI

Kosovska agencija za privatizaciju Pregled aktivnosti za period januar – septembra 2014

Ovaj izveštaj se dostavlja kao prilog finansijskih pregleda za izveštajni period strana 62 od 63

• Službenik za profesionalne standarde (SPS): Tokom perioda izveštavanja, SPS tretira nekoliko

slučajeva uglavnom inicirani od strane uprave i odgovarajućih odeljenja.

• Obuka osoblja JUR: Nije bilo obuke za JUR tokom ovog perioda.

Page 68: FINANSIJSKI PREGLEDI

Agjencia Kosovare e Privatizimit Përmbledhje e aktiviteteve për periudhën Janar – Shtator 2014

Ky raport dorëzohet si shtojcë e pasqyrave financiare për periudhën raportuese faqe 63 nga 63

XIII. ORGANIZACIONA STRUKTURA KOSOVSKE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU

Page 69: FINANSIJSKI PREGLEDI

FINANSIJSKI PREGLEDI

ZA PERIOD KOJI JE ZAVRŠEN 30 SEPTEMBRA 2014

TABELE FINANSIJSKIH PREGLEDA

BUDŽET KOSOVA

(OPŠTEG FONDA VLADE, NAMENJENI PRIHODI I DONATORI)

strane 1 – 75 u nastavku

Page 70: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU FINANSIJSKI PREGLEDI Prijemi i pla ćanja

ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET

Finansijski pregled 1

Pregled prijema i pla ćanja u gotovini Kod KAP-a u Ministarstvu finansija: 239Za period koji je završen 30. septembar 2014.

Jedinstveni ra čun Trezora

Jedinstveni ra čun Trezora

Jedinstveni ra čun Trezora

Budžet Kosova Povereni čka sredstva KAP-a

Uplate od trećih spoljnih

stranaBudžet Kosova Povereni čka

sredstva KAP-a

trećih spoljnih strana

Budžet Kosova Povereni čka sredstva KAP-a

trećih spoljnih strana

Beleška € € € € € € € € €

IZVORI FONDOVA

Izdvajanja iz opšteg fonda 2 19,861.00 - - - - - - - -

Namenjeni prihodi 3 - - - - - - - - -

Izdvajanja iz fonda za namenjene svrhe 4,317,352.50 - - 3,775,483.19 - - 4,147,196.02 - -

Odreñeni grantovi donatora 4 - - - - - - - - -

Fond zajama 5 - - - - - - - -

Finansiranje iz pozajmica 6 - - - - - - - - -

Ostali prijemi 7 - - - - - - - - -

Poverenička sredstva KAP-a 7a - 655,621,846 - - 756,468,680 - - 678,897,155 -

Ukupno 4,337,213.50€ 655,621,846€ -€ 3,775,483.19€ 756,468,680.45€ -€ 4,147,196.02€ 678,897,155.01€ -€

KORIŠĆENJE FONDOVA

Operacije

Plate i dnevnice 8 2,864,449.10 - - 2,222,912.53 - - 2,257,576.19 - -

Roba i usluge 9 1,281,964.01 - - 1,415,419.77 - - 1,773,936.44 - -

Javni troškovi 10 57,260.97 - - 67,537.92 - - 66,096.68 - -

4,203,674.08€ -€ -€ 3,705,870.22€ -€ -€ 4,097,609.31€ -€ -€

Transferi

Transferi i subvencije 11 40,639.42 - - 56,862.97 - - 48,626.71 - -

Kapitalni troškovi

Imovina, zgrada i oprema 12 92,900.00 - - 12,750.00 - - 960.00 - -

- - - - - - - - -

Isplate/ostali odlivi 13 - 89,849,103 - - 207,001,766 - - 93,060,668 -

Vraćanje pozajmica 14 - - - - - - - - -

Ukupno 4,337,213.50€ 89,849,102.71€ -€ 3,775,483.19€ 207,001,765.82€ -€ 4,147,196.02€ 93,060,668.21€ -€

Iznosi predstavljeni u plaćanjima, predstavljaju one izvršene iz budžeta Kosova, namenjenih prihoda, grantova i povereničkih sredstava.

Stanje nepotrošenih prijema -€ 565,772,744€ -€ -€ 549,466,915€ -€ -€ 585,836,487€ -€

Januar - Septembar 2014 Januar - Septembar 2013 Januar - Septembar 2012

Pripremljeno od: A.S. i K.L strana 1 od 74

Page 71: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU FINANSIJSKI PREGLEDI Pregled realizacije budžeta

ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET

Finansijski pregled 2

Pregled pore ñenja budžetskih i trenutnih iznosaZa period koji je završen 30. septembra 2014.

Januar - Septembar 2013 Januar - Septembar 2012

Početni budžet (izdvajanje)

Kona čni budžet (izdvajanje)

Realizacija Razlika Realizimi Realizimi

A B C D=C/B E F

Beleške € € € € € €

Priliv gotovine na ra čun trezoraPorez 15 - - - - - Namenjeni prihodi 16 7,345,873.00 7,345,873.00 7,345,873.00 100% 8,048,000.00 8,079,010.00 Grantovi i pomoći 17 - - - - - Kapitalni prijemi 18 - - - - - Fond privatizacije* 19 - - - - - Finansiranje iz pozajmica 20 - - - - - Pozajmice 21 - - Ostalo 22 - -

Ukupni sabrani prijemi za KBK 7,345,873.00€ 7,345,873.00€ 7,345,873.00€ 100.00% 8,048,000.00€ 8,079,010.00€

Odliv gotovine iz ra čun TrezoraPlate i dnevnice 23 3,500,000.00 3,500,000.00 2,864,449.10 81.84% 3,384,686.72 3,647,509.99 Roba i usluge 24 7,507,873.00 6,907,873.00 1,281,964.01 17.07% 2,455,143.47 2,404,728.37 Javne usluge 25 98,000.00 98,000.00 57,260.97 58.43% 89,658.88 85,489.62 Transferi i subvencije 26 80,000.00 80,000.00 40,639.42 50.80% 76,473.31 1,966,217.63 Kapitalni troškovi 27 160,000.00 160,000.00 92,900.00 58.06% 16,947.64 1,838,929.70 Fond privatizacije* 28 - - - - - Vraćanje pozajmica 29 - - - - - Ostalo 30 - -

Ukupan iznos od KBK preko JRT 11,345,873.00€ 10,745,873.00€ 4,337,213.50€ 38.23% 6,022,910.02€ 9,942,875.31€

Iznosi predstavljeni u isplatama (odlivi) u koloni A i B, prikazuju budžet namenjenih prihoda i opšti fond VladeIznosi predstavljeni u isplatama (odlivi), prikazuju plaćanje namenjenih prihoda i opšti fond VladeProcenat troškova od 38.23% uključuje budžet opšteg fonda vlade dok budžet koji je potrošen za namenjene prihode iznosi 59%* Na osnovu savetovanja sa Odeljenjem Trezora, ovo se odnosi na fond privatizacije, izvršeno od Vlade Republike Kosovo.Poverenička sredstva KAP-a su predstavljena u Pregledu prijema i plaćanja i prikazana su u beleškama za razjašnjenje finansijskih pregleda.

Januar - Septembar 2014

Pripremljeno od: A.S. i K.L strana 2 od 74

Page 72: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU Beleške za razjaš njenje FINANSIJSKI PREGLEDI ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET

Za period koji se završio 30 septembra 2014

Beleška 1:

Računovodstvena politika se primenjuje konstantno u toku perioda izveštavanja

Ispravke u ra čunovodstvu:Nije bilo ispravki u toku perioda izveštavanja.

1.2. Predmet izveštavanja:

KAP je osnovan prema zakonu br. 03/L-067 (na snazi od 1 jula 2008) sa izmenjenim zakonom 04/L-034 koji je stupio na snagu 21 septembra 2011. KAP kao nezavisno i javno telo sa punim pravnim subjektivitetom kao naslednik (u vezi sa DPima) bivše Kosovske povereničke agencije (KPA) koji je osnovan u saglasnosti sa UNMIK uredbom 2002/12 sa izmenjenom UNMIK uredbom 2005/18.

Period izveštavanja Kosovske agencije za privatizaciju o ovim finansijskim izveštajima je od 1 januara do 30 septembra 2014. Finansijski izveštaji su prikazani u sadržaju tabela.

BELEŠKE OBJAŠNJENJA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

Informacije o budžetskoj organizaciji (aktivnosti, zakonodavstvo itd) i ra čunovodstvena politika

1.1. Osnove za pripremu finansijskih izveštaja:

Finansijski izveštaji Kosovske agencije za privatizaciju (KAP) su pripremljeni u saglasnosti sa MRSJS zasnovanim na gotovini (Medjunarodni računovodstveni standardi za javni sektor) prema načelu finansijskog izveštavanja zasnovanom na gotovini.

Ovi finansijski izveštaji ispunjavaju obaveze o izveštavanju navedene u administrativnom uputstvu Ministarstva finansija i zasnovani su na propisno zadržanim finansijskim podatcima.

Beleška objašnjenja formulara finansijskih izveštaja su integralni deo finansijskih izveštaja i moraju biti čitani zajedno i u vezi sa finansijskim izveštajima.

Finansijski izveštaji su za KAP. Finansijski izveštaji izveštavaju o temama koje su specifično navedene u zakonu o javnim finansijama , upravljanju i odgovornosti.

KAP je kontrolisan od strane Upravnog odbora. KAP izveštava Skupštinu Republike Kosovo na godišnjem osnovu.

Aktivnosti KAPa u toku perioda izveštavanja bile su finansirane iz namenjenih prihoda i iz Opšteg fonda vlade.

ostale aktivnosti KAPa su administracija, restruktuiranje društvenih preduzeća gde je neophodan završetak likvidacije preduzeća.

Kosovska agencija za privatizaciju administrira društvenim preduzećima na Kosovu i drži ova preduzeća u poverenju. Kao poverenički administrator, KAP je zadužen za (očuvanje i povećanje) vrednosti DPa na Kosovu. P

Privatisation Agency of Kosovo does not control other subjects which are or may be consolidated in their activities in these financial statements.

1.3. Plaćanje tre ćim licima:

U toku perioda izveštavanja, KAP nije koristio usluge za sopstvene interese, i nije imao kao rezultata toga, plaćanja trećim licima van Vlade ili KAPa.

Plaćanja izvršena od strane trećih lica ne čine prijjem novca ili plaćanje od strane Kosovske agenciej za privatizaciju. Medjutim, ona su u korist Kosovske agencije za privatizaciju. Takva plaćanja su predstavljena u koloni "Plaćanja trećih lica" u izveštaju o prijemu i plaćanju. Videti beleška br.5 za više informacija.

Aktivnosti KAPa u toku perioda izveštavanja bile su finansirane iz namenjenih prihoda i iz Opšteg fonda vlade.

Prema ZJFUO )Član 64) i zakona KAPa 04/L - 034 (Član 21), namenjeni prihod je 5% od prihoda ostavrenog prilikom bilo koje prodaje u prošlosti ili budućnosti, prenosa, privatizacije, likvidacije ili putem druge metode raspolaganja bilo kojin od preduzeća ili imovine bez obzira da li je to realizovala Agencija ili njen prethodnik, dok administrativna taksa pokriva opšte, administrativne i operativne troškove.

Opšti fond vlade je fond koji finansira sve budžetske aktivnosti ili budžetske organizacije. U slučaju Agencije, ovaj izvor finansiranja odnosi se na reorganizaciju DPa (Trepča) koje pada pod nadležnost Agencije u skladu sa zakonom o reorganizaciji DPa.

Prema zakonu br. 03/L-067 (zakon o osnivanju KAPa) i sada izmenjenom zakonu 04/L-034, 21 Septembra 2011, glavna aktivnost KAPa je privatizacija DPa (društvenih preduzeća) putem spin offa i likvidacijom društvenih preduzeća.

Pripremljeno od: A.S. i K.L 3 / 74

Page 73: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU Beleške za razjaš njenje FINANSIJSKI PREGLEDI ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET

1.6. Valuta u izveštaju:Valuta u izveštaju je Evro (€). Sve vrednosti u finansijskim izveštajima će biti predstavljeni u važećoj valuti, ne hiljade ('000), osim ukoliko nije drugačije prikazano u odgovarajućim tabelama.

1.7. Authorization date of financial statements:Finansijski izveštaji su autorizovani za izdavanje 29 oktobra 2014, od strane: Avni J. Jashari, Vršilac dužnosti Zamenika upravnog direktora - Likvidacija u Kosovskoj agenciji za privatizaciju i Adem Selishta, vršilac dužnosti Direktora za finansije i budžet.

1.8. Softver koriš ćen za finansijske izjave i KAP finansijski izveštajAvni J. Jashari, Vršilac dužnosti Zamenika upravnog direktora - Likvidacija, dok je bio Direktor Odeljenja za finanasije i budžet dizajnirao je program u majkrosoft ekselu u cilju pripreme Finansijskih izveštaja KAPa i finansijskih izjava KAPa.

1.4. Jedinstveni ra čun trezora (JRT):

Kosovska agencija za privatizaciju ne radi sa sopstvenim bakovnim računima u vezi sa budžetskim izdvajanjima koja je primila iz Budžeta Kosova. Vlada radi sa centarlnom funkcijom trezora koji upravlja načinjenim troškovima i primanjem novca prikupljenog iz svih budžetskih organizacija u toku finansijske godine. Od januara 2012 operativni i administrativni troškovi bili su pokriveni iz namenjenih prihoda Kosovske agencije za privatizaciju. Prema zakonu KAPa, Kosovska agencija za privatizaciju koristi 5% od prodaja i drugih realizacija da pokrije operativne i administrativne troškove. Trezor je otvorio jedan račun u budžetu Kosova na ime KAP administrativne takse KAPa za privatizaciju i račun broj 1000400070004642. KAP periodično prenosi namenjene prihode na ovaj bankovni račun u cilju finansiranja aktivnosti za fiskalnu godinu.

U vezi sa povereničkim sredstvima, u saglasnosti sa zakonom o osnivanju KAPa i bankovne procedure odobrene od strane Upravnog odbora, KAP radi sa računima poverilaca držeći ih u Centralnoj banci Kosova. Dodatne beleške o ovim računima su prikazane u belešci 4a.

1.5. Povra ćaj troškova iz prethodnih Prema zakonu PFMA, novac vraćen u Konsolidovani fond Kosova iz prethodne godine evidentiran je kao primljen (prihod) u trenutnoj godini. Dok je novac vraćen u Konsolidovani fond Kosova vraćen godine u toku (dolažeći) evidentiran kao umanjenje troškova za godinu u toku.

Osoblje KAPa koje radi sa ovim softverom:

Adem Selishta, Vršilac dužnosti Direktora Odeljenja za finansije i budžet i Korab Lufi, Vršilac dužnosti Šefa Jedinice za poverenička sredstva su dizajnirali, ažurirali i rešili softverske probleme; takodje su nadgledali uskladjivanje banke i odgovorni su za računovodstvo, finansijsko izveštavanje i vezu sa Trezorom zbog uskladjivanja troškova.

Melita Cana, Viši finansijski službenik za poverenička sredstva: ažuriranje dnevnog izveštaja (troškovi i obaveze) i obezbedjenje softverskih back up kopija.

Zadržavanje kopija softverskih podataka: čuvanje finansijskih izveštaja je uradjeno po referentnim datumima (npr. referenca “140930-CBK izveštaj o računu u CBK za 30 septembar 2014”).

Odgovorni službenik

Edita Zeka

Nora Budima

1.10. Osoblje ovlaš ćeno za naloge obaveza i pla ćanja (UOB): Administrativni službenici: Edita Zeka, Nora Ibishaga Budima, Hylja Shileku, Shaban Vitija.

Nosilac budžeta (ovlašćeni službenik): Direktori odeljenja i službenici u saglasnosti sa pismenom odlukom Upravnog direktora, odnosno u vezi sa različitim budžetskim programima.

Službenik za overu: Sahare Miftari; Pomoćni službenik za overu: Valon FetahuSlužbenik za rashode: Eljesa Osmani; Pomoćnik službenika za rashode: Shaban VitijaSlužbenik za obaveze: Rrezearta Jajaga, Pomoćni službenik Melita Cana

Zadržavanje kopija softverskih podataka: čuvanje finansijskih izveštaja je uradjeno po referentnim datumima (npr. referenca “140930-CBK izveštaj o računu u CBK za 30 septembar 2014”). Drugi zadržani primerci se čuvaju na glavnom disku u dva različita kompjutera, u KAP informativno tehnološkom odeljenju softver u uobičasjenom mrežnom folderu finansijskih izveštaja. Odeljenje za informativnu tehnologiju automatski (eng. “shadow copy”) kreira dnevne elektronske kopije podataka u server i nedeljne kopije se kopiraju u formatu magnetne trake. Kopije na kompakt diskovima se prave nakon podnošenja finansijskih izveštaja MEFu. Kopije se distribuiraju sledećim: Ministarstvu finansija, Odeljenju trezora, Ministarstvu finansija, Odeljenju za budžet, Upravnom direktoru, Zamenicima upravnog direktora, dva primerka Odeljenju za finansije i budžet, Jedinici za unutrašnju reviziju i Jedinici za arhivu KAPa.

1.9. Automatska provera grešaka u tabelama:22 tabele su dizajnirane sa automatskom proverom da li su isti rezultati generisani sa različitim reperima. Ukoliko su generisali pogresni podatci i isti uneli u softver ove tabele automatski otklanjaju greške u rezultatima i format ćelije obeleže crvenom bojom i bold obeležavanjem.

Direktor nabavke: Marjan Perlaska, pomoćni službenik Merita Zeka

1.12. Priprema pla ćanja:Budžetski program

Centralna administracija: pod budžetske linije za robu i usluge i javne komunalije

Central Administration: avansi i poslovna putovanja u inostranstvo

Pripremljeno od: A.S. i K.L 4 / 74

Page 74: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU Beleške za razjaš njenje FINANSIJSKI PREGLEDI ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET

Hylja ShilekuShaban VitijaShaban VitijaHylja ShilekuNora BudimaEdita Zeka

RevizijaPravno odeljenjeReorganizacija i administriranje DP LikvidacijaPrivatizacija

Centralna administracija: Kapitalni projekti

Agency's competencies are quite limited in terms of Agency's normal and institutional development in confomrity with the Law on the Agency and other sub legal acts.Dana 03 oktobra 2014, KAP je podneo zahtev Posebnoj komori vrhovnog SUda Republike Kosovo u cilju tumačenja i davanja uputstva Agenciji u vezi sa sledećim:

• Da li će jedan Zamenik upravnog direktora (trenutno najviši administrativni službenik u Agenciji u svojstvu Uprave u smislu Člana 3.1.15 Zakona o Agenciji) vršiti svoju dužnost Šefa administrativne službe Agencije.

•Da li se može smatrati da su u okviru termina "drugi instrumenti", pomenutim u osnivačkom aktu Agencije (Član 6), takodje pokriveni "transferi ili bankovni transferi" povereničkih sredstava Agencije.

• U smislu osnivačkog akta Agencije (Član 6) i bankovnih procedura Agencije (Član 7) da li bankovni transfer povereničkih sredstava od 0 Evra do 500.000 Evra (pet stotina hiljada Evra) može biti potpisan kolektivno od strane: Zamenika predsedavajućeg Upravnog odbora, jednog Zamenika upravnog direktora i Direktora za budžet i finansije.

1.13. Bankovni ra čuniUpravni direktor KAPa ili prema LPFMA Šef administrativne službe: Pravni predstavnik za sve povereničke račune. Prava potpisivanja računa povereničkih sredstava navedenih u KAP bankovnim procedurama odobrenim 01 septembra 2011 nakon stupanja na snagu novog zakona KAPa izmenjneog 27 februara 2014.

Prema Članu 11 i 15 zakona o Agenciji, Upravni odbor imenuje Upravnog direktora Agencije i dva Zamenika upravnog direktora i odobrenje ove odluke zahteva najmanje pet afirmativnih glasova. Od 26.01.2014, Agencija nema Upravnog direktora, tako da u skladu sa osnivačkim aktom Agencije njegove dužnosti zajedno obavljaju dva Zamenika upravnog direktora. Zbog odredjenih okolnosti stvorenih krajem aprila 2014, 07 maja 2014, Upravni odbor je odlučio da suspenduje jednog od Zamenika upravnog direktora imenujući gdina Avnija Jasharija kao Vršioca dužnosti Zamenika upravnog direktora - likvidacija. Na sastanku održanom 26 i 31 avgusta 2014, Upravni odbor je odlučio da produži mandat Vršioca dužnosti Zamenika upravnog direktora do dalje odluke Upravnog odbora.

Dana 17.09.2014, Zamenik upravnog direktora Agencije - prodaja podneo je neopozivu momentalnu ostavku. Trenutno Upravni odbor čine samo tri člana (Zamenik predsedavajućeg i dva člana Odbora), dok je u svojstvu Uprave Agencije samo jeda Vršilac dužnosti zamenika upravnog direktora.

Beleška 2:

može biti potpisan kolektivno od strane: Zamenika predsedavajućeg Upravnog odbora, jednog Zamenika upravnog direktora i Direktora za budžet i finansije.

Dana 28 oktobra 2014, Posebna komora vrhovnog Suda Kosova je donela odluku obaveštavajući da Sud razume zabrinutost Agencije i da je upoznat sa komplikacijama zbog odsustva Odbora. Medjutim, "Sud ne može da pruži nikakvo rešenje (interpretirajući zakonske odredbe ili druga podzakonska akta doneta od strane Agencije, uključujući i odgovor na pitanje) što će onemogućiti Agenciju da prevazidje prepreke koje se odražavaju na njen posao zbog nedostatka kompletnog Odbora i zbog skoro nefukcionišuće Uprave".

Dana 25 Septembra 2014, KAP je podneo zahetv za pravnim mišljenjem Ministarstvu za javnu upravu, da li samo jedan upravni direktor Agencije može da potpiše relevantna dokumenta u svojstvu Šefa administrativne službe. Dana 15 oktobra 2014, Ministarstvo za javnu upravu je podnelo svoje pravno mišljenje obaveštavajući da Odsustvo Upravnog direktora KAPa treba da bude nadomešteno Zamenikom upravnog direktora koji, prema hijerarhiji ima najvišu poziciju u našoj organizaciji i neposredno je iza pozicije direktora.

IZVORI SREDSTAVAOpšti fond budžetskih izdvajanja:

Opššti fond budžetskih izdvajanja predstavlja ukupan iznos troškova finansiranih od strane opšteg fonda i nije dodeljen od strane donatora ili iz drugih fondova.

Budžetskim izdvajanjima KAPa se upravlja putem jedinstvenog računa koji administrira Trezor. Ova sredstva nisu kontrolisana od strane KAPa ali se ona distribuiraju u ime KAPa od strane administratora jedinstvenog računa sledeći kompletiranje ispravne dokumentacije i ovlašćenja preko KFMIS.

Vrednost predstavljena u izveštaju kao budžetsko izdvajanje u izjavi o plaćanju i prijemu vrednost je doneta od strane Trezora putem jedinstvenog računa na ime KAPa (prema vrednostima predstavljenim dole).

Vrednost ne reflektuje trenutni prijem gotovine iz Trezora, zbog toga što KAP ne kontroliše svoje bankovne račune (u Trezoru). Vrednost reflektuje izvore sredstava korišćenih da se izvrši plaćanje.

Pripremljeno od: A.S. i K.L 5 / 74

Page 75: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU Beleške za razjaš njenje FINANSIJSKI PREGLEDI ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET

Januar-Septembar 2014

Januar-Septembar 2013

Januar-Septembar 2012

Ekonomska klasifikacija FPQ FPQ FPQ

Plate i zarade - - - Roba i usluge 3,400,000 - - Komunalije - - - Subvencije i transferi - - - Kapitalne investicije - - - Ukupno € 3,400,000.00 € - € -

Iznos od 3,400,000.00 Evra predstavlja početnu budžetsku vrednost MINUS budžetska smanjenja u saglasnosti sa odlukom Vlade br. 07/172 i ne predstavlja vrednost pregleda polugodišnjeg budšeta. U sledećem su predstavljeni detalji o redukciji budžeta i procesu pregleda polugodišnjeg budžeta za 2014.

2.1. Redukcije i izdvajanja prema odluci Vlade br. 07/172.

Dana 27 Februara 2014, Vlada Kosova je donela odluku za uštedu od 15% troškova iz kategorije roba i usluge i komunalije za sve budžetske organizacije za 2014. Osvrćući se na odluku Vlade br. 07/172 i zahtev Ministarstva finansija za predstavljanjem i identifikacijom ušteda prema budžetskim programima i ekonomskim kategorijama za 2014, dana 14 marta 2014, KAP je podneo zvanično špismo Ministarstvu finansija predstavljajući vrednost ušteda prema programima i finansijskim izvorima. Ukupan iznos uštedjenih sredstava iz Opšteg fonda Vlade je 600,000.00 Evra.

2.2. Proces polugodišnjeg pregelda za 2014

Osvrćući se na zahtev podnet od strane Ministarstva finansija u vezi sa pregledom budžeta za 2014, dana 10 jula 2014 KAP je podneo zvanično pismo MF predstavljajući uštede u iznosu od 3,352,400.00 Evra i zahtev za dodatnim sredstvima u iznosu od 5,000,000.00 Evra za finansiranje likvidacionih troškova. Pregled budžeta još uvvek nije odobren od strane Ministarstva finansija.

U slede ćoj tabeli je prikazan rezime budžetskih dodeljivanj a kroz opšti fond:

OFV- Opšti fond Vlade

Sa dodobrenjem polugodišnjeg budšetskog procesa za 2014 - Opti fond Vlade, vrednost budžeta treba da bude 5,047,600.00 Evra.

Beleška 3: Namenjeni prihodi

Prema Članu 21.2 zakona br.04/L-034, namenjeni prihodi KAPa biće 5% od svih sredstava primljenih kao posledica administartivne taqkse za Agenciju za pokrivanje opštih administrativnih i operativnih troškova;

Nakon stupanja na snagu novog zakona o KAPu u septembru 2011, KAP je počeo da pokriva svoje administrativne i operativne troškove iz namenjenih prihoda počevši sa plaćanjem u septembru 2011, dok je, od ajnuara 2012, na osnovu razmotrenog zaskona o budžetu. sve operativne troškove KAP finansirao samo iz namenjenih prihoda.

Prema zakona o LPFMA br. 03/L-48 (Član 64), Kosovska agencija za privatizaciju prikuplje namenjena sredstva isključivo za pokrivanje operativnih i administrativnih troškova. Trezor je otvorio poseban račun u Budžetskom fondu Kosova na ima računa KAP privatizacije, administrativni troškovi i brojem računa 1000400070004642.

U toku 2012 Kosovska agencija za privatizaciju je prenela 16,248,000.00 Evra (šesnaest miliona dve stotine i četrdeset osam hiljada Evra) na bankovni račun trezora (zabeleženo iznad), u toku 2011 KAP je preneo 1,8 miliona Evra.

Pripremljeno od: A.S. i K.L 6 / 74

Page 76: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU Beleške za razjaš njenje FINANSIJSKI PREGLEDI ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET

Januar-Septembar 2014

Januar-Septembar 2013

Januar-Septembar 2012

Ekonomska klasifikacija DR DR DR

Plate i zarade 3,500,000 3,500,000 3,500,000 Roba i usluge 3,507,873 4,200,000 4,201,010 Komuanlije 98,000 98,000 98,000 Subvencije i transferi 80,000 80,000 100,000 Kapitalna investicija 160,000 170,000 180,000 Ukupno € 7,345,873.00 € 8,048,000.00 € 8,079,010.00

Ukupan iznos od 16,248,000.00 Evra pokriva:

1. U fiskalnoj 2012 godini, iznos od € 8.200.000.00 (osam miliona dve stotine hiljada) koji je bio prenet 28 maja 2012 za finansiranje administrativnih i operativnih aktivnosti; i 2.U fiskalnoj 2013 godini, iznos od € 8.048.000, 00 (osam miliona četrdeset osam hiljada) bio je prenet 28 decembra 2012 za finansiranje administrativnih i operativnih aktivnosti. 3.Preostala sredstva od troškova iz 2012 i 2013 bila su preneta za budžetske troškove za 2014 i prema uskladjivanju sredstava sa Odeljenjem trezora u Ministarstvu finansija, ukupan iznos dodatnih sredstava biće prenet na račun broj 1000400070004642 ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI PRIVATIZACIJE KAPa za pokrivanje budžeta 2014 biće € 2.300.000,00.

Ispod je predstavljen rezime budžetskih dodeljivanj a iz namenjenih prihoda KAPa:

NP - Namenjeni prihodi

Iznos 7,345,873.00 Evra je početna budžetska vrednost, medjutim, ne predstavlja troškove od dodeljivanja iz 15% prema odluci Vlade i takodje ne predstavlja štednju iz procesa pregleda polugodišnjeg budžeta za 2014. Zbog toga, početna vrednost je u isto vreme i vrednost od 30 septembra 2014.

Ukupan iznos ušteda predstavljen od strane Agencije je 850,981.00 Evra , što smo predstavili dole u paragrafu 3.1 i 3.2.

3.1. Redukcije i dodeljivanja prema odluci Vlade br . 07/172.

"Dana 27 februara 2014, Vlada Kosova donela je odluku o uštedi od 15% od troškova iz kategorije roba i usluge i komunalije za sve budžetske organizacije za 2014. Osvrćući se na odluku Vlade br. 07/172 i zahtev Ministarstva finansija za predstavljanjem i identifikacijom ušteda prema budžetskim programima i ekonomskim kategorijama za 2014, dana 14 marta 2014, KAP je podneo zvanično pismo MF predstavljajući vrednost ušteda prema programu i finansijskim izvorima. Ukupan iznos uštedjenih sredstava iz namenjinih prihoda je 540,881.00 Evra. Ministarstvo finansija još uvek nije preduzelo nikakvu aktivnost u vezi sa zahtevom za budžetske rezove za 2014. U oktobru 2014 smo primili informaciju da nije bilo budžetskih rezova za namenjene prihode u saglasnosti sa odlukom br. 07/172 za redukciju izdvajanja.

Pripremljeno od: A.S. i K.L 7 / 74

Page 77: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU Beleške za razjaš njenje FINANSIJSKI PREGLEDI ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET

Beleška 4:

Januar-Septembar 2014

Januar -Septembar 2013

Januar -Septembar 2012

Ekonomska klasifikacija DG DG DG

Plate i zarade - - - Roba i usluge - - - Komuanlije - - - Subvencije i transferi - - - Kapitalne investicije - - - Ukupno € - € - € -

Beleška 5:

U prethodnim godinama Kosovska agencija za privatizaciju je primila donatorske grantove. Donatorski grantovi su bili namenjnei za pokrivanje plata zaposlenih u KAPu. Medjutim, tokom 2012 Kosovska agencija za privatizaciju nije primila nikakvu donaciju u periodu izveštavanja. Plaćanje plata i zarada je vršeno iz namenjenih prihoda.

Ispod je predstavljen rezime budžetskih dodeljivanj a iz donatorskih sredstava:

DG - Donatorski grantovi

Pozajmljena sredstva U vezi sa pozajmicama, Kosovska agencija za privatizaciju od svog osnivanja nije učestvovala u takvim aktivnostima.

3.2. Agencijski polugodišnji proces pregleda

Osvrćući se na zahtev podnet od strane Ministarstva finansija u vezi sa pregledom budžeta za 2014, dana 10 jula 2014 KAP je podneo zvanično pismo MF predstavljajući uštede u iznosu od 310,100.00 Evra. Pregled budžeta još uvek nije odobren od strane Ministarstva finansija.

Ukoliko zahtev za 15% rezova i proces pregleda polugodišnjeg budžeta trebaju da budu odobreni, u ukupnom iznosu konačnog pregleda budžeta koji treba da bude 6,494,892.00 Evra.

Donor Designated Grants:

Beleška 6:

Beleška 7:

Beleška 7a:

Finansiranje od pozajmica

Dve tabele (izvodi) o finansijskim izveštajima povereničkih fondova priložene su godišnjim budžetskim finansijskim izveštajima Agencije u kojima su predstavljeni troškovi za plaćanje profesionalnog pružaoca usluga za pitanja likvidacije i likvidacioni troškovi u saglasnosti sa odlukom od 21 juna 2012 donetom od strane Upravnog odbora.

Prema odluci Upravnog odbora donetoj 21 juna 2012, finansiranje troškova likvidacije (Članovi 40.1.1.1 i 40.1.1.3 aneksa zakona o Agenciji) je učinjeno sledeće:

a) Fiksni troškovi Likvidacionog organa su privremeno plaćeni sa računa AGencije za administrativne takse koji se nalazi u Centralnoj banci Kosova. Za odredjivanje tačnih fiksnih troškova proprcionalno za svako preduzeće u likvidaciji, onda se za račun administrativne takse nadonadjuje potrošeni novac sa bankovnog računa preduzeća u likvidaciji.

Kako je gore pomenuto, KAP nikada nije finansirao svoje aktivnosti od pozajmica od svog osnivanja (Beleška br. 5).

Ostala primanja:

Predtavljau iznos načinjen od strane trećih strana van Vlade ili Kosovske agencije za privatizaciju, čiji je korisnik Kosovska agencija za privatizaciju. U toku perioda izveštavanja . januar - septembar 2014, KAP nije primio nikakvu uslugu u sopstvenu korist plaćenu od strane trećih strana (pročitati belešku 1.3).

Povereni čki fond KAPa:

Kopija finansijskih izveštaja o povereničkom fondu je podneta Direkciji trezora zajedno sa budžetskim finansijskim izveštajima. Svi poverenički računi se drže na odvojenim bankovnim računima u Centralnoj banci Kosova (CBK). Dok se u Prokredit i Rajfajzen bankama drže bakovni računi sa polovinom osnivačkog kapitala NPa koja su predmet procesa privatizacije putem metode "običbog spin offa".

U vezi sa detaljima o povereničkom fondu, čitalacd finansijskih izveštaja o godišnjem budžetu Agencije treba da se osvrne na finasijske izveštaje o povereničkim fondovima i na relevantne beleške objašnjenja.

Pripremljeno od: A.S. i K.L 8 / 74

Page 78: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU Beleške za razjaš njenje FINANSIJSKI PREGLEDI ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET

b) Varijabilni troškovi (za razmotrene slučajeve) Likvidacionog organa i drugi troškovi predstavljeniu troškovima 1.1 i 1.3 Člana 40.1 aneksa zakona 04/L-034 su plaćeni iz sredstava preduzeća u likvidaciji. Ukoliko nema dovoljno sredstava na likvidacionom računu, onda se varijabilni troškovi privremeno plaćaju sa bankovnog računa Agencije za administrativne taks ekoji se nalazi u Centralnoj banci Kosova. Kada postoji dovoljno sredstava na likvidacionom računu, onda se nadokandjuje na račun Agencije za administrativne takse sa računa preduzeća u likvidaciji.

Plaćanja "Deloittu", ugovorenom da pruži profesionalne usluge i koje je deo Likvidacionog organa društvenih preduzeća, počevši od oktobra 2012. Postoje dve vrste plaćanja: Fiksno (kvartalno) i varijabilno plaćanje prema razmotrenim odlukama o potraživanjima.

Fiksni troškovi:

Varijabilni troškovi:

Od marta 2013 Profesionalni pružalac usluga "Delloite", ugovoren od strane Agencije, razmatrao je validnost povereničkih potraživanja. Do kraja perioda izveštavanja, 30 septembra 2014, PPU je fakturisao 65,156 odluka (prihvaćenih/odbijenih povereničkih potraživanja) svih vrsta povereničkih potraživanja (u saglasnosti sa zakonom o KAPu br. 04/L-034, Član 40). Ukupan iznos sredstava realizovanih za razmatranje ovih potraživanja je 5.430.121,46 Evra i to:

1) Član 40.1.5 - iznos sredstava za izvršenje 551 odluke za potraživanje vlasničkih prava nad imovinom 131,799 Evra;2) Član 40.1.6.1 – iznos sredstava za izvršenje 42,133 odluke o potraživanju neisplaćenih zarada je 3,336,458 Evra;3) Član 40.1.6.2 - iznos sredstava za izvršenje15.826 odluka nadoknade za plaćanje otpremnine 1,210,651Evra;

Ukupan iznos fiksnih troškova koji se trebaju platiti “Deloitte” do kraja ugovora br. 239/11/068/211 je 4,900,000.00 Evra. Ovaj iznos će platiti svako društveno preduzeće u likvidaciji putem fiksne metode i biće odobreno od nadzorne komisije projekta za ugovor u koji se stupilo sa PPUom za likvidaciju DPa.

Ukupan iznos plaćenih sredstava plaćen do perioda izveštavanja je 2.947.221,60 Evra, i to:1) U toku 2012, iznos plaćenih sredstava bio je 1,228,009 Evra (982,407.20 plaćanje nakon podnošenje početnog izveštaja, dok je za prvi kvartal septembar - decembar 2012 bilo plaćeno 245,601.80 Evra);2) U toku 2013, za pet kvaratalnih izveštaja je plaćeno 1,228,009 Evra (svaki u iznosu od 45,601.80 Evra); i3) U toku 2014, za dva kvaratalna izveštaja je plaćeno 491,203.60 Evra (svaki u iznosu od 245,601.80 Evra)

Početni, fiksni troškovi su plaćeni sa RačunaAgenciuje za administrativne takse i onda se ta sredstva vraćaju na račun administrativnih taksi sa bankonih računa svakog od društvenih preduzeća u likvidaciji, nakon odredjivanja broja povereničkih potraživanja i iznosa prodaje svkaog od preduzeća. ukupan iznos sredstava koja su vraćena na račun administrativnih taksi sa računa DPa u likvidaciji je 285.250 Evra.

3) Član 40.1.6.2 - iznos sredstava za izvršenje15.826 odluka nadoknade za plaćanje otpremnine 1,210,651Evra;4) Član 40.1.7 - iznos sredstava za izvršenje 6,047 odluka za neobezbedjena potraživanja je 478,764Evra; i

5) Član 40.1.8 - - iznos sredstava za izvršenje 860 odluka za vlasnička potraživanja deoničara je 205,712 Evra.

5) Član 40.1.8 iznos sredstava za izvršenje 1.139 odluka za vlasnička potraživanja deoničara je 272,449 Evra.

During the reporting period Januar - Septembar are paid EUR 2,649,004 as follows:1) Član 40.1.5 - iznos sredstava za izvršenje 329 odluka za potraživanje vlasničkih prava nad imovinom 78,696.80 Evra;2) Član 40.1.6.1 - iznos sredstava za izvršenje 21,255 odluka o potraživanju neisplaćenih zarada je 1,682,920.80 Evra;3) Član 40.1.6.2 - iznos sredstava za izvršenje5,745 odluka nadoknade za plaćanje otpremnine 455,004 Evra;4) Član 40.1.7 - iznos sredstava za izvršenje 2.864 odluke za neobezbedjena potraživanja je 226,670.40 Evra; i

Pripremljeno od: A.S. i K.L 9 / 74

Page 79: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU Beleške za razjaš njenje FINANSIJSKI PREGLEDI ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET

Beleška 8:

Januar -Septembar 2014

Januar -Septembar 2013

Januar -Septembar 2012

Ukupno Ukupno Ukupno€ € €

Šifra11110 2,382,975 1,852,811 1,885,386 11500 208,670 156,715 157,182 11600 136,402 105,693 107,504 11700 136,402 107,694 107,504

€ 2,864,449.10 € 2,222,912.53 € 2,257,576.19

Iznos predstavljen gore predstavlja vrednost od 80% fakturisanih i plaćenih odluka u saglasnosti sa ugovorom.

U saglasnosti sa ugovorom, najpre 80% od ugovorenog iznosa treba da bude fakturisano i plaćeno, dok 20% treba da bude plaćeno nakon završetka roka za podnošenje žalbi Posebnoj komori vrhovnog Suda Republike Kosovo. Za žalbe podnete unutar roka, 20% će biti plaćeno nakon zavšetka razmatranja žalbi od strane PKVSa.

Uključujući fiksne i varijabilne troškove, ukupan iznos plaćanja izvršen od 2012 do perioda izveštavanja je 8,377,343.06 Evra.

Plate i zarade:

U toku perioda Januar - Septembar 2014, izvor finansija i plaćanja je bio iz namenjneih prihoda. nije bilo drugih izvora Opšteg fonda Vlade ili donatorskih grantova u toku ovog perioda.

Penzijski doprinos zaposlenogUkupno pla ćanja iz namenjenih prihoda

Kosovska agencija za privatizaciju bila je takodje predmet povećanja plata u državnoj službi za 25%. Povećanje plata je učinjeno u saglasnosti sa tumačenjem br. 02/ZSP/2080 izdatim od strane Ministarstva za javnu upravu 26 juna 2014, na osnovu paragrafa 1 odluke Vlade br. 01/176 od 10 marta 2014 i odluke Vlade br. 03/177 od 14 marta 2014. Povećanje od 25% osnovice plate radnicima Kosovske agencije za privatizaciju je izvršeno u saglasnosti sa gorepomenutom odlukom Vlade Kosova počevši od 01 aprila 2014.

8.1 Plaćanja iz namenjenih prihoda:

Plate i zarade

OpisNeto plaćanjaPorez na lični dohodakPenzijski doprinos zaposlenog

Januar -Septembar 2014

Januar -Septembar 2013

Januar -Septembar 2012

Ukupno Ukupno Ukupno€ € €

Šifra11110 - - - 11500 - - - 11600 - - - 11700 - - -

€ - € - € -

Procesuiranje povećanja plata za 25% u saglasnosti sa gorepomenutom odlukom Vlade i tumačenjem MPA za osoblje KAPa postalo je efektivno u junu, plaćajući retroaktivno razliku od 25% počevši od 01 aprila. Članovi Odbora KAPa i Uprava KAPa nisu bili predmet povećanja plata (Upravni direktor i dva Zamenika upravnog direktora).

Dana 12 septwmbra 2014, primili smo pismo od ministarstva finansija (trezor) u vezi sa štednjom/dodatnim budžetom za kategoriju plate i zarade za preostali period septembar - decembar 2014 i izmedju ostalog je primećeno da će Ministarstvo finansija ispuniti dodatne zahteve za plate i zarade iz "nepredvidjenih plata" i dodeliti u saglasnosti sa zakonom o budžetu Republike Kosovo za 2014.

Upravni odbor je na svom sastanku održanom u junu 2014 odobrio novu uredbu o platama koja je stupila na snagu u julu 2014.

Penzijski doprinos zaposlenogUkupno pla ćanja iz Opšteg fonda Vlade

8.2 Plaćanja iz Opšteg fonda Vlade

Plate i zarade

OpisNeto plaćanjaPorez na lični dohodakPenzijski doprinos zaposlenog

Pripremljeno od: A.S. i K.L 10 / 74

Page 80: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU Beleške za razjaš njenje FINANSIJSKI PREGLEDI ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET

Januar -Septembar 2014

Januar -Septembar 2013

Januar -Septembar 2012

Ukupno Ukupno Ukupno€ € €

Šifra11110 - - - 11500 - - - 11600 - - - 11700 - - -

€ - € - € -

€ 2,864,449.10 € 2,222,912.53 € 2,257,576.19

Beleška 9:

8.3 Plaćanja iz donacija

Plate i zarade

OpisNeto plaćanja

9.1 Payments made to related parties:U toku perioda izveštavanja, KAP je izvršio plaćanje odgovarajućim stranama prema sledećem:

1) Ukupan iznos od 28,629.65 Evra je bio plaćen (Savezu nezavisnih sindikata Kosova) SNSK u saglasnosti sa odlukom Odbora bivše KPA za nadokandu SNSK troškova u vezi sa pitanjima 20% prihoda koji su namenjeni za radnike. 2) Ukupan iznos mesečne nadoknade za lokalne i medjunarodne članove Upravnog odbora za period Januar - Septembar 2014 je 156,849.83 Evra. Poslednji sastanak Upravnog odbora je bio održan 31 avgusta 2014.

2.1) Nadooknada za lokalne članove Odbora j erealizovana iz kategorije roba i usluge. Prema uputstvima dobijenim od strane Poreske administracije Kosova, lokalni članovi su primali svoje bruto zarade, dok su medjunarodni članovi bili predmet povlačenja poreza sa njihovih zarada u visini od 55 zbog toga što su oni nerezidentna lica. U formularima za nadoknadu, Predsednik Upravnog odbora je pismenim putem potvrdio njihovu odgovornost da priajve svoje prihode i plate porez na lične dohodke. Razlog za neprimenjivcanje povlačenja porez iz zarada lokalnih

Porez na lični dohodakPenzijski doprinos zaposlenogPenzijski doprinos zaposlenog

Ukupno pla ćanja iz donacija

Ukupno PLA ĆANJE PLATA

Roba i usluge:

Plaćen iznos

41,541.00

4,774.00

570.00

938.00

125.40

2,475.00

Ukupno € 50,423.40

Upravnog odbora je pismenim putem potvrdio njihovu odgovornost da priajve svoje prihode i plate porez na lične dohodke. Razlog za neprimenjivcanje povlačenja porez iz zarada lokalnih članova Odbora je bio taj što su oni naimenovani od strane Skupštine i ne smatraju se zaposlenima u Agenciji. Lokalni članovi Odbora platili su svoje poreze za 2013.

2.3) Nakon poslednjeg sastanka Upravnog odbora održanog 31 avgusta 2014, mandat medjunarodnih članov aOdbora je istekao i zbog nedostatka kvoruma Odbor je bio raspušten. Dok je, prema odluci Odbora, plaćanje za preostale članove Odbora (lokalni članovi) posle avgusta 2014 odredjeno da im se nadoknada plaća prema angažovanju.

Kosovski Sudski savet Prijem dokumenata i Sudske takse

Kancelarija premijera Plaćanja za službeni list

U toku perioda izveštavanja, KAP je vršio neka interna plaćanja - medjuvladina koja nisu imala nikakav ekonomski uticaj na budžet Republike Kosovo. Iznos odredjenih plaćanja predstavljen je u tabeli dole:

Plaćeno kome Vrsta pla ćanja

Opština Priština Zakup centarlnih kancelarija KAPa

Kosovsko ministarstvo unutrašnjih poslova Plaćanja za registraciju službenih vozila KAPa.

Katastarska agencija Kosova Katastarska merenja

Arhiva Kosova Kopiranje dokumenata za potrebe KAPa

Pripremljeno od: A.S. i K.L 11 / 74

Page 81: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU Beleške za razjaš njenje FINANSIJSKI PREGLEDI ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET

Januar -Septembar 2014

Januar -Septembar 2013

Januar -Septembar 2012

Ukupno Ukupno Ukupno€ € €

Šifra13130 - - - 13131 - - - 13132 - - - 13133 1,080.00 1,938.00 - 13140 1,603.90 - 2,520.32 13141 204.00 125.40 422.20 13142 3,941.59 4,833.49 1,807.53 13143 5,935.88 10,466.14 10,334.44 13310 10,483.00 3,928.00 4,253.50 13320 39,015.48 38,892.93 52,330.75 13330 1,261.90 260.68 2,809.57 13340 - - - 13410 15,779.51 11,866.51 6,651.73 13420 - - - 13430 - - - 13440 11,730.64 - 40,776.50 13450 - 960.00 810.00 13460 526,678.68 655,784.14 682,898.86

10,347.95 26,853.90 47,079.18

Izvor finansiranja za robu i usluge za period Januar - Septembar 2014 su namenjnei prihodi i opšti fond Vlade. U toku ovog perioda nije bilo finansiranja iz donatorsakih sredstava. Tabela dole predstavlja plaćanja za robu i usluge.

9.2 Plaćanja iz namenjenih prihoda

Troškovi za službena putovanja van zemlje Nadoknada za službena putovanja van zemlje Smeštaj prilikom službenih putovanja van zemljeDrugi za službena putovanja van zemlje Korišćenje internetaTroškovi mobilne telefonije

Roba i usluge

OpisTroškovi za službena putovanja van zemlje Troškovi za službena putovanja unutar zemljeSmeštaj prilikom službenih putovanja unutar zemlje Drugi službeni troškovi putovanja unutar zemlje

Štampanje - nemarketinške uslugeDruge ugovorene usluge

Poštanski troškoviTroškovi za korišćenje optičkog kablaUkupno plaćanja iz namenjanih prihoda Predstavljanja i advokatske usluge Razne zdravstvene uslugeRazne intetlektualne i savetničke usluge

13470 10,347.95 26,853.90 47,079.18 13480 - 1,500.00 1,500.00 13501 - 1,099.50 - 13502 - - 1,129.00 13503 - - 4,980.00 13504 1,075.00 - - 13505 - - 450.00 13506 - - - 13507 - - - 13508 - - - 13509 11,516.00 8,997.50 29,366.07 13610 24,033.70 27,387.59 60,136.74 13620 3,667.21 4,184.40 4,092.54 13630 - - - 13640 5,606.65 5,640.60 7,443.25 13650 - - 298.00 13660 - - - 13670 - - - 13680 - - - 13681 - - - 13710 20.00 - - 13720 28,964.28 17,589.00 32,575.60 13730 - - -

Tehničke uslugeTroškovi članarine Mobilni telefoni (manje od 1000 Evra)Telefoni (manje od 1000 Evra)

Druga oprema (manje od 1000 Evra)Snabdevanje kancelarijaHrana i piće (nisu službeni ručkovi)Medicinsko snabdevanjeSnabdevanje za čišćenjeSnabdevanje odećom

Kompjuter (manje od 1000 Evra)Hardver za informativnu tehnologiju(manje od 1000 Evra)Mašina za fotokopiranje(manje od 1000 Evra)Posebna medicinska snabdevanja (manje od 1000 Evra)Policijska oprema(manje od 1000 Evra)Saobraćajno snabdevanje(manje od 1000 Evra)

Gorivo za grejanje

SmeštajOružje i municijaMarkicePečatiUljeLož ulje za centralno grejanje

Pripremljeno od: A.S. i K.L 12 / 74

Page 82: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU Beleške za razjaš njenje FINANSIJSKI PREGLEDI ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET

13740 - - - 13750 - - - 13760 - - - 13770 3,828.72 491.40 4,252.27 13780 19,602.31 35,615.23 35,553.76 13810 - - - 13820 0.00 - - 13821 - - - 13830 - - - 13850 - - - 13911 - - - 13912 - - - 13913 - - - 13915 - - - 13916 - - - 13917 - - - 13918 - - - 13940 - - - 13950 2,100.00 8,184.52 - 13951 7,199.78 2,208.60 9,582.60 13952 725.00 - - 13953 - - - 13960 - - - 14010 26,770.18 30,444.85 26,566.18 14020 839.85 12,493.05 2,293.96 14021 - - - 14022 - - - 14023 - - - 14024 - - -

Mazut UgaljDrvaGorivo za generatorGorivo za vozila

Bankovna komisija-Raiffeisen BankaBankovna komisija-Procredit BankaBankovna komisija -Banka za privatan biznisBankovna komisija - Komercijalna bankaBankovna komisija -NLB Banka PrištinaKomisija za razne takse

Avansni sitni troškoviAvansi za službena putovanjaAvansiAvansi za robu i plaćanjaAvansi za ambasadeBankovna komisija -Centralna Banka

Održavanje i popravka vozilaOdržavanje zgradaOdržavanje stambenih zgradaOdržavanje oposlovno administrativnih zgradaOdržavanje školaOdržavanje zdravstvenih objekata

KPA-Bankovna komisijaRegistracija vozilaOsiguranje vozilaOpštinska taksa za registraciju vozilaObezbedjenje zgrada i drugoDeficit kase

14030 - - - 14031 - - - 14032 - - - 14040 7,096.16 14,175.10 9,593.82 14050 10,979.60 9,141.63 9,614.01 14110 301,074.78 288,311.88 277,609.42 14120 - - - 14130 - 1,485.69 2,581.33 14140 - - - 14150 - - - 14210 730.00 6,886.09 7,318.36 14220 757.50 137.93 - 14230 85,971.00 179,444.08 392,798.25 14310 1,236.80 2,933.94 1,506.70 14410 90,245.96 1,158.00 - 17000 - - -

€ 1,262,103.01 € 1,415,419.77 € 1,773,936.44

Zakupi zemljištaZakupi opremeZakupi mašinerijeZakupi za korišćenje drugih prostoraReklamiranje i objavljivanje konkursaPublikacije

Održavanje putevaOdržavanje regionalnih putevaOdržavanje lokalnih putevaOdržavanje informativne tehnologijeOdržavanje nameštaja i opremeZakupi zgrada

Troškovi za javno informisanjeZvanični ručkoviTroškovi - Sudske odlukePlaćanje duga Vladi

Ukupno pla ćanje iz namenjenih prihoda

Pripremljeno od: A.S. i K.L 13 / 74

Page 83: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU Beleške za razjaš njenje FINANSIJSKI PREGLEDI ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET

Januar -Septembar 2014

Januar -Septembar 2013

Januar -Septembar 2012

Ukupno Ukupno Ukupno€ € €

Šifra13460 19,146.00 - - 13470 400.00 14230 315.00 - -

€ 19,861.00 € - € -

Januar -Septembar 2014

Januar -Septembar 2013

Januar -Septembar 2012

Ukupno Ukupno Ukupno€ € €

Šifra13400 - - - 13460 - - -

€ - € - € -

€ 1,281,964.01 € 1,415,419.77 € 1,773,936.44

Beleška 10:

Roba i usluge

OpisDruge ugovorene uslugeTehničke uslugeTroškovi za javno informisanje

Ukupno pla ćanja iz opštih grantova

9.3 Plaćanja iz opštih grantova

Ukupno pla ćanja i donatorskih grantova

Ukupno pla ćanja za robu i usluge

Kategorija: Komunalije

9.4 Plaćanje i donatorski grantovi

Roba i usluge

OpisUgovorne uslugeVažne ugovorne usluge

Januar -Septembar 2014

Januar -Septembar 2013

Januar -Septembar 2012

Ukupno Ukupno Ukupno€ € €

Šifra13210 47,134.13 46,566.05 46,728.69 13220 1,556.75 11,408.70 5,987.42

13230 1,895.55 2,204.94 2,010.27 13240 - - - 13250 6,674.54 7,358.23 11,370.30

€ 57,260.97 € 67,537.92 € 66,096.68

Beleška 11:

Za period Januar - Septembar 2014, namenjeni prihodi Agencije su bili izvor finansiranja subvencija i transfera. Nije bilo drugih izvora finansiranja ovih kategorija kao što su grantovi ili opšti donatorski grantovi ili opšti fond Vlade.

10.1 Plaćanja iz namenjenih prihoda

Telefone - PTK sa fakturamaUkupno pla ćene komunalije

Subvencije i transferi:

Za period Januar - Septembar 2014, izvor finansiranja subvencija i transfera bili su namenjeni prihodi Agencije. Nije bilo drugih izvora finansiranja ovih kategorija kao što su grantovi ili opšti donatorski grantovi ili opšti fond Vlade.

Komunalije

OpisStrujaVoda

SmećeCentralno grejanje

Pripremljeno od: A.S. i K.L 14 / 74

Page 84: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU Beleške za razjaš njenje FINANSIJSKI PREGLEDI ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET

Januar -Septembar 2014

Januar -Septembar 2013

Januar -Septembar 2012

Ukupno Ukupno Ukupno€ € €

Šifra21110 40,639.42 56,862.97 76,473.31

€ 40,639.42 € 56,862.97 € 76,473.31

Beleška 12:

Januar -Septembar 2014

Januar -Septembar 2013

Januar -Septembar 2012

Ukupno Ukupno Ukupno€ € €

Šifra31120 - - -

31510 - - - 31610 - - 9,987.64 31650 - - - 31680 - 12,750.00 6,000.00 31690 - - - 31700 92,900.00 - -

11.1 Plaćanja iz namenjenih prihoda

Za period Januar - Septembar 2014, izvor finansiranja za kapitalne troškove bili su namenjeni prihodi Agencije. Nije bilo drugih izvora finansiranja ovih kategorija kao što su grantovi ili opšti donatorski grantovi ili opšti fond Vlade.

12.1 Plaćanja iz namenjenih prihoda

Kapitalna investicija

Opis

Subvencije i transferi

OpisSubvencije za javne subjekte

Ukupno pla ćanja za subvencije i transfere

Kapitalna investicija:

Vozila

Poslovna administrativna zgradaOprema za snabdevanje električnom energijom ( generatori i prenos)Oprema za informativnu tehnologijuMašine za fotokopiranjeSoftver Druga oprema

31700 92,900.00 - - 31800 - - - 31900 - - 960.00

€ 92,900.00 € 12,750.00 € 16,947.64

Beleška 13:

Beleška 13a:

Beleška 14:

Beleška 15:

Vozila MašinerijaDrugi kapital

Ukupno kapitalnih investicija

Druga pla ćanja:

Predstavljaju vrednost plaćenu od strane trećih lica (van Kosovske agencije za privatizaciju), u interesu Kosovske agencije za privatizaciju (KAP je korisnik). Nije bilo takvih plaćanja u periodu Januar - Septembar 2014.

Povereni čki fondovi KAPa:Videti belešku 7a o povereničkim fondovima KAPa.

Povratak pozajmica Videti beleške 5 i 6.

Izveštaj KAPa o nepla ćenim fakturama (obaveze): Ova informacija je predstavljena u izveštaju o obavezama koji je integralni deo finansijskog izveštaja. U saglasnosti sa Članom 37 finansijske uredbe 01/2013 o potrošnji javnog novca. Vredi napomenuti da KAP ima obaveze nad faktuarama koje nisu procesuirane u roku od 30 dana nakon prijema fakture. Ukupan iznos ovih obaveza je 17,601.20 Evra. Ova informacija je predstavljena u mesečnom izveštaju za period januar - septembar za fakture koje nisu bile plaćene do 15 oktobra 2014.

Pripremljeno od: A.S. i K.L 15 / 74

Page 85: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU Beleške za razjaš njenje FINANSIJSKI PREGLEDI ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET

Beleška 16:

Beleška 17:

Beleška 18:

Beleška 19:

Beleška 20:

Beleška 21:

Beleška 22:

Beleška 23:

Beleškas 24-30:

Nepotvrdjeni krediti i potraživanjaNepotvrdjeni krediti i potraživanja su predstavljeni u otvorenim avansima finansijskog izveštaja koji je integralni deo finansijskog izveštaja. Otvoreni avansi se koriste uglavnom za službena putovanja u inostranstvo radnika Agencije; avansi se drže u glavnom sedištu KAPa za troškove koji ne prelaze 100.00 Evra; i avansi respodeljeni regionalnim kancelarijama KAPa koji se drže za ograničena kratkoročna plaćanja kao što su: troškovi za katastarska merenja i Sudske takse.

Grantovi i subvencijeVideti belešku br.4.

Kapitalna primanja Nije bilo aktivnosti u prodaji imovine.

Privatizacioni fond

Sopstveni prihodiPrihodi iz prethodnih godina su predstavljeni u tabeli prijema, koja je integralni deo finansijskog izveštaja (pročitati belešku 1.5 iznad).

Nije primenjivo.

Kosovska agencija za privatizaciju upravlja i prodaje društvena preduzeća, ovom imovinom kao i sredstvima prikupljenim od prodaje ove imovine koja se drže u poverenju u korist deoničara, radnika i drugim povereničkimk potraživanjima podnetim protiv DPa. Prihodi KAPa se ostvaruju od prodaje što je objašnjeno u beleškama br. 1, 2 i 3.

PozajmiceKao što je gorepomenuto (Beleška 5 i 6). Od svog osnivanja, KAP nije bio uključen u aktivnosti čiji su izvori finansiranja bili iz pozajmica.

Finansiranje iz pozajmicaOsvrnuti se na gorepomenutu belešku (Beleška br. 20).

Drugo

Beleška 29:

2014

Ekonomska kategorija Opis €'00011000 Plate & Zarade -

13000 Roba i usluge 29,290.30

21000 Subvencije i transferi -

30000 Kapitalni troškovi - Ukupno 29,290.30

U vezi sa beleškama od 22 do 30, nije bilo materijalnih razlika u realizaciji budžeta.

Član 15. Obelodanjivanje obaveza

Izveštaj o neplaćenim fakturama (obavezama) Kosovske agencije za privatizaciju.

1. Rezime

Detalji se mogu naći u tabeli o neplaćenim fakturama.

Pripremljeno od: A.S. i K.L 16 / 74

Page 86: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU Beleške za razjaš njenje FINANSIJSKI PREGLEDI ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET

Beleška 30:

Beleška 31:

Beleška 35:

Kap registri imovine istorijski troškovi u SIMFK (fribalans), iz čega je Trezor MF obavezan da izračuna deprecijaciju. KAP posebno obračunava amortizaciju kapitalnih sredstava i inventara u KAPovom registru sredstava.

Koristili smo pravolinijski metod amortizacije na osnovu životnog veka opreme.

Prema uputstvima (AD 2009/21 i uredbi 2/2013 od 18 Novembra 2013) izdatim od strane Ministarstva finansija za upravljanje imovinom, imovina nije predmet amortizacije u prvom mesecu kupovine.

Pošto ne postoje nikakve smernice od strane Ministarstva finansija, kako izračunati amortizaciju inventara, amortizovali smo istorijsku vrednost inventara uzimajući u obzir životni vek istog, kao i kapitalnih sredstava ubeleženih u administrativnom uputstvu.

Ukoliko se imovina još uvek koristi, drži se u registru imovine KAPa čakk iako je njena vrednost procenjena na nulu.

Potencijalne obavezePotencijalne obaveze koje mogu imati uticaja na budžet Republike Kosovo predstavljene su u izveštaju o potencijalnim obavezama. Dok, potencijalne obaveze mogu imati uticaja na poverenička sredstva KAPa, ukoliko ih ima, jesu predstavljene u tabeli o potencijalnim obavezama finansijskom izveštaju o povereničkim sredstvima.

Obelodanjivanje sredstavaRezime o nefinansijskim sredstvima u posedu KAPa (p reko 1,000Evra):

Amortizacija sredstava:Za period izveštavanja koji se završava 30 septembra 2014, KAP izveštava o istorijskoj vrednosti, amortizaciji i neto vrednosti imovine, čak iako Ministarstvo finansija nije , u svom fribalansu, nije izračunalo amortizaciju od 30 septembra pošto se takvo izračunavanje vrši samo na kraju godine.

Imovina koja se ne koristi (oštećana je) drži se u registru do trenutka uništenja sredstva u saglasnosti sa administrativnim uputstvom ministarstva finansija.

U saglasnosti sa uputstvima dobijenim od Minisatrstva finansija AD 2009/21, softver će biti amortizovan kroz 7 godina, dok prema novoj uredbi 02/2013, svaki softver kupljen posle 2014 će biti amortizovan preko 10 godina. Nijedan softver nije bio kupljen u toku perioda izveštavanja od januara do septembra 2014.

Naplativi ra čuniNaplativi računi su predstavljeni u finansijskom izveštaju o naplativim računima i deo su finansijskog izveštaja.

Prema politici i procedurama o mobilnoj i fiksnoj telefoniji, KAP pokriva deo napravljenih troškova svojem osoblju i Upravi. Iznos koji predje odredjeni limit nadoknadjuju sami radnici i Uprava.

Beleška 36:

Beleška 37:

Prilagodjavanja budžeta su zasnovana na zakonskim ovlašćenjima pruženim zakonom o Javnim finansijama , upravljanjem i obavezama.

KRAJ BELEŠKI OBJAŠNJENJA.

Neutrošeni bilans iz sopstvenih prihoda Prema zakonu o budžetu iz 2012 i 2013, neutrošeni budžet će se vratiti na račun za administrativne takse KAPa u Centralnoj banci kosova, uz ovlašćenje Odeljenja za trezor Ministarstva finansija. Iznos sredstava prenešenih sa KAPa na trezor u toku 2012 bio je 16. 248.000 Evra, dok je iznos troškova u toku 2012 i 2013 bio 11.779.953,66 Evra. Zbog toga su preostala sredstva u iznosu od 4.468.046,34 Evra bila korišćena za finansiranje budžeta za 2014. Sredstvima koja nisu potrošena u toku 2012 i 2013 će takodje biti dodat odgovarajući iznos koji će biti prenešen sa računa Agencije na račun Trezora u cilju finansiranja budžeta za 2014 koji iznosi 2.300.000,00 Evra.

Usaglašavanje po četnih i završnih budžetskih sredstava Aktivnosti Agencije za 2014 su finansirane iz Opšteg fonda Vlade i namenjenih prihoda. Prema odluci Vlade br. 07/172, o smanjenju izdvajanja i mogu biti samo u Opštem grantu Vlade, dok u vezi sa namenjenim prihodima nema takvih preduzetih aktivnosti od strane Ministarstva finansija. Polugodišnji proces razmatranja još uvek nije odobren (Opšti fond ili namenjeni prihodi). Za više informacija videti belešku 2 (2.1 i 2.2) i belešku 3 (3.1 i 3.2).

Prema politici i procedurama o mobilnoj i fiksnoj telefoniji, KAP pokriva deo napravljenih troškova svojem osoblju i Upravi. Iznos koji predje odredjeni limit nadoknadjuju sami radnici i Uprava.

U toku 2014, ulagali smo konstantne napore da prikupimo sredstva, blagovremeno obaveštavajući zaposlene u Agenciji o njihovim obavezama plaćanja prema Agenciji. Uprava je donela odluku (septembar 2014) kojom se 50% plate povlači radnicima koji nisu podmirili svoje neplaćene od aprila 2014. Ukupan iznos 4,382.16 Evra. Do kraja godine, Odeljenje za finansije i budžet nastaviće sa prikupljanjem neizmirenih obaveza od osoblja zaposlenog u Agenciji.

Pripremljeno od: A.S. i K.L 17 / 74

Page 87: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJUFINANSIJSKI PREGLEDI

ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET

Beleška 2 do 4.

Budžetski izveštajZa period koji je završen 30. septembra 2014.

Grant Vlade, donatorski grantovi i namenjeni prihod i

Opis Originalni budžet

(Zakon Br. 04/L-233)

Pregledani polugodišnji budžet (još nije odobren od

Skupštine Republike Kosovo)

Budžet do 30. septembra 2014.

Razlika u %

Razlika u %

Razlika u %

a b c d e=c/b f=d/b g=d/c

Ukupan budžet 2014 11,345,873.00€ -€ 10,745,873.00€ 0% 95%

Opšti grant 4,000,000.00 - 3,400,000.00 0% 85%

Namenjeni prihodi 2014 7,345,873.00 - 7,345,873.00 0% 100%

Namenjeni prihodi preneti iz 2013 godine

- - -

Unutrašnji grantovi - - -

Spoljni grantovi - - -

Budžetski izveštaj (Opšti grand Vlade)

Opis Originalni budžet

(Zakon Br. 04/L-233)

Pregledani polugodišnji budžet (još nije odobren od

Skupštine Republike Kosovo)

Budžet do 30. septembra 2014.

Razlika u %

Razlika u %

Razlika u %

a b c d e=c/b f=d/b g=d/c

Ukupan budžet 2014 4,000,000.00€ -€ 3,400,000.00€ 0% 85%

Plate i dnevnice - - -

Roba i usluge 4,000,000.00 - 3,400,000.00 0% 85%

Komunalni troškovi - - -

Subvencije i transferi - - -

Kapitalne investicije - - -

Budžetski izveštaj (Opšti grand Donacije)

Opis Originalni budžet

(Zakon Br. 04/L-233)

Pregledani polugodišnji budžet (još nije odobren od

Skupštine Republike Kosovo)

Budžet do 30. septembra 2014.

Razlika u %

Razlika u %

Razlika u %

a b c d e=c/b f=d/b g=d/c

Ukupan budžet 2014-€ -€ -€

Plate i dnevnice - - -

Roba i usluge - - -

Komunalni troškovi - - -

Subvencije i transferi - - -

Kapitalne investicije - - -

Budžetski izveštaj (namenjeni prihodi)

Opis Originalni budžet

(Zakon Br. 04/L-233)

Pregledani polugodišnji budžet (još nije odobren od

Skupštine Republike Kosovo)

Budžet do 30. septembra 2014.

Razlika u %

Razlika u %

Razlika u %

a b c d e=c/b f=d/b g=d/c

Ukupan budžet 20147,345,873.00€ -€ 7,345,873.00€ 0% 100%

Plate i dnevnice 3,500,000.00 - 3,500,000.00 0% 100%

Roba i usluge 3,507,873.00 - 3,507,873.00 0% 100%

Komunalni troškovi 98,000.00 - 98,000.00 0% 100%

Subvencije i transferi 80,000.00 - 80,000.00 0% 100%

Kapitalne investicije 160,000.00 - 160,000.00 0% 100%

Pripremljeno od: A.S. i K.L strana 18 od 74

Page 88: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU FINANSIJSKI PREGLEDI ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET

Beleška 2 do 12.

Izveštaj o izvršenju budžeta (Grant Vlade, donatori i namenjeni prihodi)Za period koji je završen 30. septembra 2014.

Opis Broj Originalni budžet(Zakon Br. 04/L-

233)

Pregledani polugodišnji

budžet (još nije odobren od Skupštine Republike Kosovo)

Budžet do 30. septembra 2014.

Plaćanja

Napredak u %

Napredak u %

a b c d e=d/a f=d/c

Ukupno 1+2+3+4 11,345,873.00€ -€ 10,745,873.00€ 4,337,213.50€ 40% 40%

Ukupno 1+2+3+4 11,345,873.00€ -€ 10,745,873.00€ 4,337,213.50€ 40% 40%

Plate i dnevnice 3,500,000.00 - 3,500,000.00 2,864,449.10 82% 82%

Roba i usluge 7,507,873.00 - 6,907,873.00 1,281,964.01 19% 19%

Komunalni troškovi 98,000.00 - 98,000.00 57,260.97 58% 58%

Subvencije i transferi 80,000.00 - 80,000.00 40,639.42 51% 51%

Kapitalne investicije 160,000.00 - 160,000.00 92,900.00 58% 58%

Opšti grant 2014 1 4,000,000.00€ -€ 3,400,000.00€ 19,861.00€ 0% 1%

Plate i dnevnice - - - -

Roba i usluge 4,000,000.00 - 3,400,000.00 19,861.00 0% 1%

Komunalni troškovi - - - -

Subvencije i transferi - - - -

Kapitalne investicije - - - -

Namenjeni prihodi 2014 2 7,345,873.00€ -€ 7,345,873.00€ 4,317,352.50€ 59% 59%

Plate i dnevnice 3,500,000.00 - 3,500,000.00 2,864,449.10 82% 82%

Roba i usluge 3,507,873.00 - 3,507,873.00 1,262,103.01 36% 36%

Komunalni troškovi 98,000.00 - 98,000.00 57,260.97 58% 58%

Subvencije i transferi 80,000.00 - 80,000.00 40,639.42 51% 51%

Kapitalne investicije 160,000.00 - 160,000.00 92,900.00 58% 58%

Preneti namenjeni prihodi 2013 3 -€ -€ -€ -€

Plate i dnevnice - - - -

Roba i usluge - - - -

Komunalni troškovi - - - -

Subvencije i transferi - - - -

Kapitalne investicije - - - -

Ukupno od donatorskih grantova 2014 4 -€ -€ -€ -€

Plate i dnevnice - - - -

Roba i usluge - - - -

Komunalni troškovi - - - -

Subvencije i transferi - - - -

Kapitalne investicije - - - -

Pripremljeno od: A.S. i K.L strana 19 od 74

Page 89: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU

FINANSIJSKI PREGLEDI Izveštaj o prijemu

ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET

Izveštaj o prijemu prema budžetskim programimaZa period koji je završen 30. septembra 2014.

UKUPAN PRIJEMBeleška 16: 270,515.16

OpisCentralna

AdministracijaPrivatizacija Likvidacija

Administrativna taksa

Kod programa 22900 22600 22700povereni čka

sredstva

Komentari Ukupni prijemiEkonomski

kod10,015.16 163,000.00 97,500.00 -

Čuvaju se u poverenju na računima KAP-a

Taksa za dostavljanje ponuda u postupku privatizacije

55300 - - - -

Čuvaju se u poverenju na računima KAP-a

Taksa za dostavljanje ponuda u postupku privatizacije

55300 - - 97,500.00 -

Čuvaju se u poverenju na računima KAP-a

Zaplena depozita tokom postupka privatizacije i likvidacije

55300 - 163,000.00 - -

Naplata za privatnu telefoniju

Naplate za privatnu telefoniju za račune iz prošlih fiskalnih godina (fiskna i mobilna tel.)

61000 10,015.16 - - -

Naplate ze Nova preduzeća

Prihodi iz naplata ostvarenih iz prošlih godina za uplatu polovine osnivačkog kapitala Novih preduzeća (NP)

61000 - - - -

Administrativna taksa KAP-a

Administrativna taksa KAP-a (5% svih prodaja i drugih realizacija)

55300 - - - -

Pripremljeno od: A.S. i K.L strana 20 od 74

Page 90: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU

FINANSIJSKI PREGLEDI ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET

Beleška 8 do 12.

Izveštaj o pla ćanjima prema programima (Budžet Kosova, namenjeni pr ihodi i donatorski grantovi)Za period koji je završen 30. septembra 2014.

Opis BrojCentralna

AdministracijaPRAVNE

KANCELARIJERevizija

RIORGANIZACIJE I

ADMINISTRACIJE NP

Privatizacija LikvidacijaUKUPNO

PLAĆANJA

a b c d e f g o=Σ(b:h)

Ukupno pla ćanja 1+2+3+4 3,848,086.46 13,882.94 11,730.64 110,083.86 157,273.36 196,156.24 4,337,213.50

Plaćanja iz namenjenih prihoda 2014 1 3,848,08 6.46 13,882.94 11,730.64 90,222.86 157,273.36 196,156.24 4,317,352.50

Plate i dnevnice 2,864,449.10 - - - - - 2,864,449.10 Roba i usluge 833,476.39 13,882.94 11,730.64 49,583.44 157,273.36 196,156.24 1,262,103.01 Komunalni troškovi 57,260.97 - - - - - 57,260.97 Subvencije i transferi - - - 40,639.42 - - 40,639.42 Kapitalne investicije 92,900.00 - - - - - 92,900.00

Plaćanja iz namenjenih prihoda koji su preneti iz 2013

2 - - - - - - -

Plate i dnevnice - - - - - - - Roba i usluge - - - - - - - Komunalni troškovi - - - - - - - Subvencije i transferi - - - - - - - Kapitalne investicije - - - - - - -

Plaćanja iz Opšteg granta 2014 3 - - - 19,861.00 - - 19,861.00

Plate i dnevnice - - - - - - - Roba i usluge - - - 19,861.00 - - 19,861.00 Komunalni troškovi - - - - - - - Subvencije i transferi - - - - - - - Kapitalne investicije - - - - - - -

Plaćanja iz donatorskih grantova 2014

4 - - - - - - -

Plate i dnevnice - - - - - - - Roba i usluge - - - - - - - Komunalni troškovi - - - - - - - Subvencije i transferi - - - - - - - Kapitalne investicije - - - - - - -

Pripremljeno od: A.S. i K.L strana 21 od 74

Page 91: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJUFINANSIJSKI PREGLEDI

ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET

TOK GOTOVINEZa period koji je završen 30. septembra 2014.

PozicijaPočetno stanje 1. januar 2014.

Priliv OdlivStanje

30. septembra 2014.

Sitni novac iz budžeta - 4,676 2,176 2,500

Bankovni računi (CBK) 570,328,298 60,228,500 89,849,103 540,707,696

Bankovni računi (RZB) 20,002,497 5,000,000 - 25,002,497

Bankovni računi (PCB) 62,550 - - 62,550

BANKOVNI RAČUNI CENTRALNA BANKA KOSOVA (CBK)

stanje do 1. januara 2014. 570,328,298 1

prijemi i kamata 1. januar - 30. septembar 2014. 60,228,500 2

troškovi/izdvajanja 1. januar - 30. septembar 2014. 89,849,103 3

Tok gotovine 1. januar - 30. septembar 2014. 29,620,603- 4=2-3

STANJE NA RAČUNIMA SA OROČENIM DEPOZITIMA u CBK 30,000,000 5

1. januar - 30. septembar 2014. 540,707,696 6=1+2-3

BANKOVNI RAČUNI PROCREDIT BANK

stanje do 1. januara 2014. 62,550 1

prijemi i kamata 1. januar - 30. septembar 2014. - 2

troškovi/izdvajanja 1. januar - 30. septembar 2014. - 3

Tok gotovine 1. januar - 30. septembar 2014. - 4=2-3

1. januar - 30. septembar 2014. 62,550 5=1+2-3

BANKOVNI RAČUNI RAIFFEISEN BANK

stanje do 1. januara 2014. 20,002,497 1

prijemi i kamata 1. januar - 30. septembar 2014. 5,000,000 2

troškovi/izdvajanja 1. januar - 30. septembar 2014. - 3

Tok gotovine 1. januar - 30. septembar 2014. - 4=2-3

1. januar - 30. septembar 2014. 25,002,497 5=1+2-3

Tok gotovine u bankama (Centralna Banka Kosova, Pro credit Bank i Raiffeisen)

stanje do 1. januara 2014. 590,393,345 1

prijemi i kamata 1. januar - 30. septembar 2014. 65,228,500 2

troškovi/izdvajanja 1. januar - 30. septembar 2014. 89,849,103 3

Tok gotovine 1. januar - 30. septembar 2014. 24,620,603- 4=2-3

1. januar - 30. septembar 2014. 565,772,743 5=1+2-3

Pripremljeno od: A.S. i K.L strana 22 od 74

Page 92: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJUFINANSIJSKI PREGLEDI

Tok gotovine za rac BQK i PCB

ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET

TOK GOTOVINE ZA RAČUNE U CENTRALNOJ BANCI KOSOVAZa period koji je završen 30. septembra 2014.

stanje tekućih računa na dan 31. decembar 2013. 530,328,298.48

stanje oročenih depozita na dan 31. decembar 2013. 40,000,000.00

STANJE RAČUNA DO na dan 31. decembar 2013. 570,328,298.48

Tok gotovine za period juli 2003. do septembra 2014.

priliv odliv stanje

redovne transakcije na tekućim računima 944,013,062 2,241,707,529 (1,297,694,467)

transakcije oročenih depozita na tekućim računima 1,237,826,711 55,000,000 1,182,826,712

transakcije na računima oročenih depozita 4,723,817,511 1 4,723,817,511

UKUPNO 6,905,657,284 2,296,707,529 4,608,949,755

Tok gotovine za period januar - septembar 2014.

priliv odliv stanje

redovne transakcije na tekućim računima 60,228,500 64,849,103 (4,620,602)

transakcije oročenih depozita na tekućim računima 85,000,000 100,000,000 (15,000,000)

transakcije na računima oročenih depozita 225,032,210 225,032,210 0

UKUPNO 370,260,711 389,881,313 (19,620,602)

Kamata do 30. septembra 2014. 34,727,532

Kamata do 31. decembra 2013. 34,695,322

Kamata tokom 2013. godine 32,209.72

stanje 1. januara 2014. 570,328,298 tekući

prilivi tokom perioda 1. januar - 30. septembar 2014. 60,228,500 tekući

rashodi/izdvajanja tokom perioda 1. januar - 30. septembar 2014. 64,849,103 tekući

stanje oročenih depozita u CBK i RZB 55,000,000 depozit

stanje 30. septembra 2014 CBK 565,707,696

stanje na tekućim računima do 30. septembra 2014. 510,707,696

stanje oročenih depozita do 30. septembra 2014. 55,000,000

STANJE NA RAČUNIMA NA DAN 30. septembar 2014. 565,707,696

Pripremljeno od: A.S. i K.L strana 23 od 74

Page 93: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJUFINANSIJSKI PREGLEDI

Tok gotovine za rac BQK i PCB

ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET

STANJE GOTOVINE NA RAČUNIMA U PROCREDIT BANK

Za period koji je završen 30. septembra 2014.

Tok gotovine za račune NP koji su preneti vlasnicima tokom izveštajnog perioda

A B C D

Priliv Kamata Odliv Stanje

- - - -

stanje na dan 1. januar 2014.

E F G H

Priliv Kamata Odliv Stanje

180,160.12 1.70 117,612.12 62,549.70

stanje na dan 30. septembar 2014.

I J K L

Priliv Kamata Odliv Stanje

180,160.12 1.70 117,612.12 62,549.70

stanje na dan 1. januar 2014. 62,549.70 M=H

priliv tokom 1 Janar - 30 Shator 2014 - N=I-E+A

kamata tokom 1 Janar - 30 Shator 2014 - O=J-F+B

rashodi/odliv tokom 1 Janar - 30 Shator 2014 - P=K-G+C

stanje transfera vlasnicima za Nova preduzeća - Q=D

Stanje do 30. septembra 2014. € 62,549.70 R=M+N+O-P-Q

Pripremljeno od: A.S. i K.L strana 24 od 74

Page 94: FINANSIJSKI PREGLEDI

Odeljenje za finansije i budžetFINANSIJSKA IZJAVA LIKVIDACIONIH RA ČUNA

Kosovska agencija za privatizaciju

POVERENIČKI RAČUNI LIKVIDACIJEDo kraja perioda izveštavanja aktivni računi su 454

BILANS NOVČANOG TOKA

od 1-Jul-03 1-Jul-03 1-Jul-03

do 30 septembra 2014 31-Dec-13 31-Dec-12 Godina 2014 Godin a 2013

Dodatak: Bilans priliva (teku ći računi)

1 i1 - likvidaciona prodaja 80,343,101.75 70,896,212.57 58,458,470.56 9,446,889.18 12,437,742.01 2 i2 - Zarañena kamata 8,298,925.85 8,278,888.04 8,278,888.04 20,037.81 - 3 i3 - Depoziti prebačeni sa računa deponovane ponude 5,076,105.00 5,076,105.00 4,234,050.00 - 842,055.00 4 i4 - Dolazeći PDV 532,714.35 532,714.35 532,714.35 - - 5 i5 - vraćen PDV od PUK - - - - - 6 i6 - Transfer od 75%od prodaje privatizacije 378,142,562.42 345,938,780.93 240,967,341.99 32,203,781.49 104,971,438.94 7 i7 - transfer SOE povereničkog novca 2,669,224.05 2,647,535.18 2,607,983.95 21,688.87 39,551.23 8 i8 - Transfer novčanih depozita 23,028.70 23,028.70 23,028.70 - - 9 i9 - Transfer sa SOE bankovnih računa 180,858.14 174,953.81 174,953.81 5,904.33 -

10 i10 - Priznanice od SOE dužnika - - - - - 11 i11 - Priznanice od SOE akcija u drugim kompanijama - - - - - 12 i12 - Prihodi od iznajmljivanja 1,912,250.33 1,164,799.90 732,874.66 747,450.43 431,925.24 13 i13 - Drugi prihodi 36,392.28 10,780.62 10,680.62 25,611.66 100.00 14 i14 - Ostvareni prihodi od povračaja dobara u tranzitu - - - - -

15i15 - Ostvareni prihodi od uplaćenih avansa koji su vraćeni od drugih preduzeća za avans koji je ostvaren pre likvidacije

- - - - -

16i16 - transfer sa drugih povereničkih računa do dospeća oročenih štednji

- - - - -

Ukupan priliv (teku ći računi) 477,215,163 434,743,799 316,020,987 42,471,364 118,722,812

Oduzeti: Bilans odliva (teku ći računi)

1e0-Preostali fondovi Vlade Kosova- član 19.3.3 zakona KAP-a

28,934,282.32 28,934,282.32 28,934,282.32 - -

2 e1 - Bankarske takse 8,022.42 7,756.52 7,499.62 265.90 256.90 3 e2 - Transfer na zaposlene (BSPK) 8,173,630.13 7,337,267.52 5,642,411.32 836,362.61 1,694,856.20 4 e3 - Transfer na zaposlene (zadržavanje) 4,241,058.05 3,311,148.74 2,142,829.35 929,909.31 1,168,319.39

5e4 - Administrativna tarifa agencije (5% od likvidacione prodaje)

3,595,530.67 3,610,089.68 3,133,167.03 (14,559.01) 476,922.65

6e4a - Administrativna tarifa Agencije (5% od kamate na bankovnom računu likvidacije)

413,944.38 413,944.38 413,944.38 - -

7 e5 - Uplate avansa ostvarenih od SOEtokom likvidacije - - - - - 8 e6 - Troškovi oglašavanja 387,153.81 387,153.81 387,451.21 - (297.40) 9 e7 - troškovi likvidacione prodaje imovine 1,659.00 1,659.00 1,659.00 - -

10e8 - Kanvelarijski materijal, manji kancelarijski troškovi, poštarina

15,484.45 15,484.45 15,484.45 - -

11 e9 - Skladište, prebacivanje SOE evidencije 1,087.60 1,087.60 1,087.60 - - 12 e10 - AVANS za blagajnu za manje troškove likvidacije 421.15 (178.85) (178.85) 600.00 -

13e11 - ZATVORENA blagajna, stvarni troškovi za manje troškove likvidacije

60,501.74 60,699.70 60,699.70 (197.96) -

14 e12 - Osigurani Kredit nakon reorganizacione peticije - - - - -

15e13 - Dodeljivanje naknada od strane Specijalne komore Vrhovnog suda

- - - - -

16 e14 - Troškovi suda 6,699.39 3,566.39 3,566.39 3,133.00 - 17 e15 - Troškovi administratora - - - - - 18 e16 - Profesionalni pružaoci usluga (Autoritet Likvidacije) 5,703,960.26 3,055,529.86 - 2,648,430.40 3,055,529.86

Pripremljeno od : A.S. i K.L. Strana: 25 od 74

Page 95: FINANSIJSKI PREGLEDI

Odeljenje za finansije i budžetFINANSIJSKA IZJAVA LIKVIDACIONIH RA ČUNA

Kosovska agencija za privatizaciju

19 e17 - Pružaoci usluga (Bruto uplate) 901,341.87 888,153.87 897,825.87 13,188.00 (9,672.00) 20 e18 - Pružaoci usluga (Neto uplate) 11,430.00 138,930.00 11,430.00 (127,500.00) 127,500.00 21 e19 - Porez ličnog dohotka za pružaoce usluga 2,997.50 2,997.50 2,997.50 - - 22 e20 - Profesionalne službe 59,227.36 55,344.27 55,094.27 3,883.09 250.00 23 e21 - Služba za održavanje imovine 1,838.20 1,838.20 1,838.20 - - 24 e22 - Služba za zaštitu imovine i sredstava 378,546.34 255,754.96 165,947.96 122,791.38 89,807.00 25 e23 - Uplata avansa za službena putovanja 624.28 - - 624.28 - 26 e24 - Službena putovanja 494.98 494.98 494.98 - - 27 e25 - Plaćena iznajmljivanja (Bruto) 6,121.60 6,121.60 6,121.60 - -

28 e26 -Plaćena iznajmljivanja (Neto poreza na iznajmljivanje) 35,735.57 35,735.57 35,735.57 - -

29 e27 - Roba 1,825.76 1,825.76 1,825.76 - - 30 e28 - Roba u tranzitu pre likvidacije - - - - - 31 e29 - Službe 4,389.90 2,770.80 930.00 1,619.10 1,840.80 32 e30 - Voda 2,123.63 2,299.67 1,727.26 (176.04) 572.41 33 e31 - Električna energija 34,594.85 31,688.36 30,941.38 2,906.49 746.98 34 e32 - Otpad 360.24 360.24 360.24 - - 35 e33 - Telekomunikacija (Internet, telefon) 6,222.15 6,222.15 6,222.15 - - 36 e34 - Zadržan porez na plaćeni zajam 2,995.21 2,995.21 2,995.21 - - 37 e35 - Plaćeni porez na primljeni zajam 5,799.20 5,799.20 5,799.20 - - 38 e36 - Opštinske takse za imovinu 14,242.00 14,242.00 14,242.00 - - 39 e37 - Porez na kamatu tokom likvidacije - - - - - 40 e38 - Korporativni porez - - - - - 41 e39 - PDV plaćen PUK-u 514,856.12 514,856.12 514,856.12 - - 42 e40 - Troškovi reorganizacije nastali tokom likvidacije - - - - - 43 e41 - Osigurani poverioci - - - - - 44 e42 - Vlasništvo potraživanja imovine - - - - - 45 e43 - Plate (neto) Povlašćeni poverioci 3 plate - - - - -

46 e44 - porez na lični dohodak (povlašćeni poverioci 3 plate) - - - - -

47 e45 - Penzioni doprinos (za povlašćene poverioce 3 plate) - - - - - 48 e46 - Otpremnina (neto) povlašćenih poverioca 21,681.46 21,681.46 21,681.46 - -

49e47 - Porez na lični dohodak (otpremnina povlašćenih poverioca)

- - - - -

50e48 - Penzioni doprinos (za otpremninu povlašćenih poverioca)

- - - - -

51 e49 - Plate (neto) neosigurani poverioci 1,483.10 1,483.10 1,483.10 - -

52 e50 - Porez na lični dohodak (plate neosiguranih poverioca) - - - - -

53 e51 - Penzioni doprinos neosiguranih poverioca 927.53 927.53 927.53 - - 54 e52 - Zajmovi Neosiguranih poverioca - - - - -

55e53 - Avansi primljeni u gotovom od SOE -Neosigurani poverioci

- - - - -

56 e54 - Domaći dobavljači Neosigurani poverioci 510.09 510.09 510.09 - - 57 e55 - Meñunarodni dobavljači Neosigurani poverioci - - - - - 58 e56 - Porez na imovinu Neosigurani poverioci 14,138.55 14,138.55 14,138.55 - - 59 e57 - Porez na zajam Neosigurani poverioci - - - - - 60 e58 - Korporativni porez Neosigurani Poverioci 1,479.93 1,479.93 1,479.93 - - 61 e59 - PDV Neosigurani poverioci 1,126.60 1,126.60 1,126.60 - - 62 e60 - Paušalni porez Neosiguranih poverioca - - - - - 63 e61 - Električna energija Neosigurani poverioci 1,779.89 1,779.89 1,779.89 - - 64 e62 - Voda Neosigurani poverioci 670.25 670.25 670.25 - - 65 e63 - Otpad neosigurani poverioci - - - - - 66 e64 - Telekomunikacije i internet Neosigurani poverioci 567.79 567.79 567.79 - - 67 e65 - Drugo neosigurani poverioci 775.00 775.00 775.00 - -

68e66 - Zahtevi vlasnika, akcionara, osnivača, učesnika, partnera u SOE

- - - - -

69 e67 - Suficit placen Vladi Kosova - - - - -

Ukupan odliv (teku ći računi) 53,574,342 49,153,062 42,546,429 4,421,281 6,606,633

Bilans protoka novca (priliv-odliv) 423,640,821 385,590,737 273,474,558 38,050,083 112,116,180

Pripremljeno od : A.S. i K.L. Strana: 26 od 74

Page 96: FINANSIJSKI PREGLEDI

Odeljenje za finansije i budžetFINANSIJSKA IZJAVA LIKVIDACIONIH RA ČUNA

Kosovska agencija za privatizaciju

Bilans ra čuna vremenskog depozita

70 e68 - oročena štednja 1mesec 84,393,455.98 84,393,455.98 84,393,455.98 - - 71 e69 - oročena štednja 2 meseca (27,001,631.63) (27,001,631.63) (27,001,631.63) - - 72 e70 -oročena štednja 3 meseca (29,708,744.21) (22,352,934.73) (22,352,934.73) (7,355,809.48) - 73 e71 - oročena štednja 4 meseci - - - - - 74 e72 - oročena štednja 5 meseci (22,998,107.37) (22,998,107.37) (22,998,107.37) - - 75 e73 - oročena štednja 6 meseci 12,075,718.31 (8,978,187.78) (16,333,997.26) 21,053,906.08 7,355,809.48 76 e74 - oročena štednja 7 meseci - - - - - 77 e75 - oročena štednja 8 meseci - - - - - 78 e76 -oročena štednja9 meseci (25,663,247.32) (25,663,247.32) (25,663,247.32) - - 79 e77 - oročena štednja 10 meseci - - - - - 80 e78 - oročena štednja 11 meseci - - - - - 81 e79 - oročena štednja 12 meseci 24,612,912.71 20,303,366.58 4,875,781.04 4,309,546.13 15,427,585.54 82 e80 - oročena štednja različiti dani 25,080,681.26 25,080,681.26 25,080,681.26 - -

Ukupno - vremenskog depozita 40,791,038 22,783,395 (0) 18,007,643 22,783,395

1 Bilans teku ćih računa 382,849,783 362,807,342 273,474,558

2 Bilans računa vremenskog depozita 40,791,038 22,783,395 (0)

3 vremenski depoziti u tranziciji (26,268.53)

4 ukupni vremenski depoziti 40,791,038 22,783,395 (26,269)

5=1+4 BILANS RAČUNA (teku ći i vremenski depoziti) 423,640,821 385,590,737 273,448,289

za period od 30 septembra 2014 31-Dec-13 31-Dec-12

Adem Selishta Korab LufiVD Direktor za finansije i budžet VD Šef jedinice za upravljanje fondovimaKosovska agencija za privatizaciju Kosovska agencija za privatizaciju

29 oktobra 2014 29 oktobra 2014

Pripremljeno od : A.S. i K.L. Strana: 27 od 74

Page 97: FINANSIJSKI PREGLEDI

Odeljenje za finansije i budžet FINANSIJSKA IZJAVA OSNIVAČKOG KAPITALA KAP-A Kosovska agencija za privatizaciju

ADMINISTRATIVNA TAKSABroja računa: 1000501000045681

BILANS NOVČANOG TOKA

od 1-Jul-03 1-Jul-03 1-Jul-03

do30 Septembra 2014 31-Dec-13 31-Dec-12 Godina 2014 Godina 2013

Dodatak: Bilans priliva (teku ći računi)

1 ati1 - Interes zarañen na Administrativnoj Tarifi Agencije 74,732.15 67,110.05 67,110.05 7,622.10 -

2 ati2 - Administrativna Tarifa Agencije (5% prodaje likvidacije) 3,581,365.52 3,595,924.53 3,119,001.88 (14,559.01) 476,922.65

3ati3 - Administrativna Tarifa Agencije (5% prodaje privatizacije)

29,800,550.17 29,800,550.17 28,819,130.29 - 981,419.88

4ati4 - Administrativna Tarifa Agencije (5% prihoda komercijalizacije)

264,829.95 264,829.95 264,829.95 - -

5ati5 - Administrativna tarifa agencije (5% drugih SOE prihoda ako postoje)

246,107.20 246,107.20 246,107.20 - -

6ati6- Administrativna taksa agencije (iz Rezervnog fonda KAP-a)

3,846,830.35 3,846,830.35 3,846,830.35 - -

7ati7 - Administrativna tarifa Agencije (iz računa za depozit ponude u privatizaciji)

323.98 323.98 323.98 - -

8ati8 - Administrativna tarifa Agencije (iz takse za podnošenje ponude u privatizaciji)

93,017.53 193,017.53 193,017.53 (100,000.00) -

9ati9 - Administrativna tarifa Agencije (iz računa za depozit ponude u likvidaciji)

308.16 308.16 308.16 - -

10ati10 - Administrativna tarifa Agencije (iz takse za registraciju u likvidaciji)

78,630.11 78,630.11 78,630.11 - -

11ati11 - Administrativna tarifa Agencije (od 5% od kamate na bankovnom računu likvidacije)

413,944.38 413,944.38 413,944.38 - -

12ati12 - Administrativna tarifa Agencije (iz računa depozita za razmatranje u likvidaciji)

9,818.28 9,818.28 9,818.28 - -

Ukupan priliv (teku ći računi) 38,410,458 38,517,395 37,059,052 (106,937) 1,458,343

Oduzeti: Bilans odliva (teku ći računi)

1 ate1 - bankarski troškovi 1,114.39 388.09 0.60 726.30 387.49 2 ate2 - transfer administrativne tarife agencije trezoru MF 16,248,000.00 16,248,000.00 16,248,000.00 - -

3ate3 - transfer drugim poverenim računima privremeno do zrelosti depozita

- - - - -

4 ate4- Prenos do Likvidacionog organa 2,673,382.80 2,181,605.60 1,228,009.00 491,777.20 953,596.60 5 ate5- plaćanje robe - - - - - 6 ate6- plaćanje usluga 595,005.27 245,721.71 - 349,283.56 245,721.71 7 ate7- plaćanje kapitalnih troškova - - - - -

Ukupan odliv (teku ći računi) 19,517,502 18,675,715 17,476,010 841,787 1,199,706

Bilans protoka novca (priliv-odliv) 18,892,955 19,841,679 19,583,043 (948,724) 258,637

Bilans ra čuna vremenskog depozita

8 ate8- vreme depozita 1 mesec - - - - - 9 ate9- vreme depozita 2 meseca - - - - -

10 ate10- vreme depozita 3 meseca (8,000,000.00) - - (8,000,000.00) - 11 ate11- vreme depozita 4 meseca - - - - - 12 ate12- vreme depozita 5 meseci - - - - - 13 ate13- vreme depozita 6 meseci 10,000,000.00 8,000,000.00 - 2,000,000.00 8,000,000.00 14 ate14- vreme depozita 7 meseci - - - - - 15 ate15- vreme depozita 8 meseci - - - - - 16 ate16- vreme depozita 9 meseci - - - - - 17 ate17- vreme depozira 10 meseci - - - - - 18 ate18- vreme depozita 11 meseci - - - - - 19 ate19- vreme depozita 12 meseci 619,669.84 119,669.84 - 500,000.00 119,669.84 20 ate20- vreme depozita različiti dani - - - - -

Ukupno - vremenskog depozita 2,619,670 8,119,670 - (5,500,000) 8,119,670

1 Bilans teku ćih ra čuna 16,273,285 11,722,009 19,583,043

2 Bilans računa vremenskog depozita 2,619,670 8,119,670 -

3 vremenski depoziti u tranziciji

4 ukupni vremenski depoziti 2,619,670 8,119,670 - 5=1+4 BILANS RAČUNA (teku ći i vremenski depoziti) 18,892,955 19,841,679 19,583,043

za period od 30 Septembra 2014 31-Dec-13 31-Dec-12

Adem Selishta Korab LufiVD Direktor za finansije i budžet VD Šef jedinice za upravljanje fondovimaKosovska agencija za privatizaciju Kosovska agencija za privatizaciju

29 oktobra 29 oktobra

Pripremljeno od : A.S. i K.L. Strana: 28 od 74

Page 98: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJUFINANSIJSKI PREGLEDI

ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET

Beleška 8 do 12.

Izveštaj o pla ćanjima - Funkcionalna klasifikacijaZa period koji je završen 30. septembra 2014.

UKUPNA PLAĆANJA (namenjeni prihodi i opšti fond Vlade) 4,337,213.50€

Izveštaj o pla ćanjima - Funkcionalna klasifikacija (namenjeni prih odi)

Kod Plate i dnevnice Roba i usluge Komunalni troškoviSubvencije i

transferiKapitalne investicije Ukupno

Socijalna zaštita -

Opšte javne usluge 1 -

Zaštita -

Javni red i bezbednost -

Ekonomska pitanja/odnosi

4 2,864,449.10 1,262,103.01 57,260.97 40,639.42 92,900.00 4,317,352.50

Zaštita okruženja -

Stambena pitanja i pitanja zajednica

6 -

Zdravstvo -

Rekreacija, kultura i religija

-

Obrazovanje -

UKUPNO 2,864,449.10 1,262,103.01 57,260.97 40,639.42 92,900.00 4,317,352.50

Izveštaj o pla ćanjima - Funkcionalna klasifikacija (donatorski gra ntovi)

Kod Plate i dnevnice Roba i usluge Komunalni troškoviSubvencije i

transferiKapitalne investicije Ukupno

Socijalna zaštita -

Opšte javne usluge 01 -

Zaštita -

Javni red i bezbednost -

Ekonomska pitanja/odnosi

04 - -

Zaštita okruženja -

Stambena pitanja i pitanja zajednica

-

Zdravstvo -

Rekreacija, kultura i religija

-

Obrazovanje -

UKUPNO - - - - - -

Izveštaj o pla ćanjima - Funkcionalna klasifikacija (Budžet Kosova)

Kod Plate i dnevnice Roba i usluge Komunalni troškoviSubvencije i

transferiKapitalne investicije Ukupno

Socijalna zaštita -

Opšte javne usluge 01 -

Zaštita -

Javni red i bezbednost -

Ekonomska pitanja/odnosi

04 - 19,861.00 - - - 19,861.00

Zaštita okruženja -

Stambena pitanja i pitanja zajednica

-

Zdravstvo -

Rekreacija, kultura i religija

-

Obrazovanje -

UKUPNO - 19,861.00 - - - 19,861.00

Fun

kcio

naln

a kl

asifi

kaci

ja

Ekonomska klasifikacija

Fun

kcio

naln

a kl

asifi

kaci

ja

Klasifikimi Ekonomik

Fun

kcio

naln

a kl

asifi

kaci

ja

Klasifikimi Ekonomik

Pripremljeno od: A.S. i K.L faqe 29 prej 74

Page 99: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU FINANSIJSKI PREGLEDI ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET

Stanje nepla ćenih faktura (obaveze) - Namenjeni prihodiZa period koji je završen 30. septembra 2014. Obaveze za koje je istekao rok izmirenja od 30 dana 8,265.45

Faktura primljena u septembru 2014. 21,356.75

Ukupno 29,622.20

Detalji

UKUPNE OBAVEZE 29,622.20

PreduzećePružalac usluga

1 13330 Pošta Kosova 16-May-14 3/2014 Poštanske usluge 331.90 Zbog toga što su predmeti obimni i zahteva se analiza računajući svaku prijemnicu.

Odeljenje Centralne Administracije

AQ9Oktobar - Novembar

2014.

2 13330 Pošta Kosova 28-May-14 4/2014 Poštanske usluge 331.50 Zbog toga što su predmeti obimni i zahteva se analiza računajući svaku prijemnicu.

Odeljenje Centralne Administracije

AQ9Oktobar - Novembar

2014.

3 13330 Pošta Kosova 13-Jun-14 5/2014 Poštanske usluge 1,224.50 Zbog toga što su predmeti obimni i zahteva se analiza računajući svaku prijemnicu.

Odeljenje Centralne Administracije

AQ9Oktobar - Novembar

2014.

4 14230 Zëri 31-Jul-14 14-210-001-590 Objavljivanje krugova privatizacije u novinama 1,040.00 Bilo je kašnjenja zbog kompletiranja predmeta. Plaćanje je izvršeno 12. oktobra 2014.

Privatizacija P2 Oktobar

5 14230 Kosova Sot 31-Jul-14 1282/14 Objavljivanje krugova privatizacije u novinama 120.00 Bilo je kašnjenja zbog kompletiranja predmeta. Plaćanje je izvršeno 9. oktobra 2014.

Privatizacija P2 Oktobar

6 14230 Epoka e re 31-Jul-14 385/14 Objavljivanje krugova privatizacije u novinama 65.00 Bilo je kašnjenja zbog kompletiranja predmeta. Plaćanje je izvršeno 9. oktobra 2014.

Privatizacija P2 Oktobar

7 14230 Tribuna 31-Jul-14 382/2014 Objavljivanje krugova privatizacije u novinama 72.00 Bilo je kašnjenja zbog kompletiranja predmeta. Plaćanje je izvršeno 9. oktobra 2014.

Privatizacija P2 Oktobar

8 14230 Koha 11-Aug-14 1104 Objavljivanje krugova privatizacije u novinama 920.00 Bilo je kašnjenja zbog kompletiranja predmeta. Plaćanje je izvršeno 9. oktobra 2014.

Privatizacija P2 Oktobar

9 160210 HIB Petrol 31-Jul-14 FDT14-8-002275 Snabdevanje naftom za službena vozila Agencije 2,922.91 Bilo je kašnjenja zbog kompletiranja predmeta. Plaćanje je izvršeno 1. oktobra 2014.

Odeljenje Centralne Administracije

AQ21 Oktobar

Oktobar -

Izmirenje se očekuje u mesecu

Beleška 15 i 29:

Redni br. Ekonomski kod

Snabdeva č

Datum fakture Broj fakture Svrha Iznos Razlog za neizmirenje tokom izveštajnog perioda Budžetska linija

Br. Budžetske podlinije

10 14040 Inovativi 5-Aug-14 1448Održavanje baze podataka Jedinice za žalbeu Pravnom Odeljenju

200.00 Ovo je zbog zadnjih dešavanja u Agenciji u zadnje vreme. Zbog procedura shodno ZUJFO ostale su neizvršene.

Pravno Odeljenje DL3Oktobar - Novembar

2014.

11 14230 Vijesti 8-Jul-14 2212/2014 Informativne objave pravnih komentara 190.44 Ovo je zbog zadnjih dešavanja u Agenciji u zadnje vreme. Zbog procedura shodno ZUJFO ostale su neizvršene.

Pravno Odeljenje DL4Oktobar - Novembar

2014.

12 13330 Pošta Kosova 19-May-14 6/2014 Poštanske usluge 507.20 Zbog toga što su predmeti obimni i zahteva se analiza računajući svaku prijemnicu.

Odeljenje Centralne Administracije

AQ9Oktobar - Novembar

2014.

13 13460 NP Trokit 25-Aug-14 FA1346/14Rezervacija prostora za zvaničnu vebstranicu Agencije

340.00 Kašnjenje u kompletiranju predmeta. Platiće se tokom oktobra 2014- Privatizacija P4 Oktobar 2014.

14 14230 Vijesti 5-Aug-14 2489/2014 Informativne objave pravnih komentara 190,44Ovo je zbog zadnjih dešavanja u Agenciji u zadnje vreme. Zbog procedura shodno ZUJFO ostale su neizvršene.

Pravno Odeljenje DL4Oktobar - Novembar

2014.

15 14230 Vijesti 13-Aug-14 2553/2014 Informativne objave pravnih komentara 114,24Ovo je zbog zadnjih dešavanja u Agenciji u zadnje vreme. Zbog procedura shodno ZUJFO ostale su neizvršene.

Pravno Odeljenje DL4Oktobar - Novembar

2014.

16 14050 Elektrika 29-Aug-14 38/14 Servis i održavanje generatora 770.00 Zbog kompletiranja predmeta. Plaćeno 2. oktobraOdeljenje Centralne Administracije

AQ26 Oktobar

17 14230 Vijesti 18-Aug-14 2589/2014 342,72

18 14230 Vijesti 5-Aug-14 2489/2014 190,44

19 14230 Vijesti 13-Aug-14 2553/2014 114,24

20 13230 Čišćenje 6-Aug-14 FT-140840513136-4051Održavanje (otklanjanje otpada) iz prostorija Agencije.

226.00 Zbog kompletiranja predmeta. Plaćeno 2. oktobraOdeljenje Centralne Administracije

AQ5 Oktobar

21 14230 Tribuna 31-Aug-14 451/2014 Objavljivanje krugova privatizacije u novinama 72,00 Zbog kompletiranja predmeta. Plaćeno 9. oktobra Privatizacija P2 Oktobar

Pripremljeno od: A.S. i K.L. strana 30 od 74

Page 100: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU FINANSIJSKI PREGLEDI ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET

PreduzećePružalac usluga

Izmirenje se očekuje u mesecu

Redni br. Ekonomski kod

Snabdeva č

Datum fakture Broj fakture Svrha Iznos Razlog za neizmirenje tokom izveštajnog perioda Budžetska linija

Br. Budžetske podlinije

22 14230 Tribuna 31-Aug-14 450/2014 Objavljivanje krugova privatizacije u novinama 137,00 Zbog kompletiranja predmeta. Plaćeno 9. oktobra Privatizacija P2 Oktobar

23 14230 Tribuna 31-Aug-14 453/2014 Objavljivanje krugova privatizacije u novinama 137,00 Zbog kompletiranja predmeta. Plaćeno 9. oktobra Privatizacija P2 Oktobar

24 14230 Bota Sot 31-Aug-14 330/2014 Objavljivanje krugova privatizacije u novinama 53,88 Zbog kompletiranja predmeta. Plaćeno 13. oktobra Privatizacija P2 Oktobar

25 13210 KEDS 26-Aug-14 9666386 Javne usluge - struja 138.53 Zbog nedostatka potpunosti predmeta. Bila je kopija fakture i vraćena je.Odeljenje Centralne Administracije

AQ3 Oktobar 2014.

26 13230 Ekoregjioni 31-Aug-14 260054/08Održavanje (otklanjanje otpada) iz prostorija Agencije.

21.46 Plaćeno 2. oktobraOdeljenje Centralne Administracije

AQ5 Oktobar

27 13220 Hidroregjioni Jugor SHA 2-Sep-14 1188753 Javne usluge - voda 59.38 Zbog kompletiranja predmeta. Plaćeno 2. oktobraOdeljenje Centralne Administracije

AQ4 Oktobar

28 13250 Telekom Kosova 4-Sep-14 316837922014 Usluge fiksne telefonije i faksa 532.46 Zbog kompletiranja predmeta. Platiće se tokom oktobra 2014.Odeljenje Centralne Administracije

AQ6 Oktobar

29 14230 Koha 9-Sep-14 1132 Objavljivanje krugova privatizacije u novinama 287,50 Zbog kompletiranja predmeta. Plaćeno 9. oktobra Privatizacija P2 Oktobar

30 14230 Zëri 28-Aug-14 14-210--001-643 Objavljivanje krugova privatizacije u novinama 337,00 Zbog kompletiranja predmeta. Plaćeno 13. oktobra Privatizacija P2 Oktobar

31 160210 Hib Petrol 31-Mar-14 FDT14-8-001077 Snabdevanje naftom za službena vozila Agencije 183.74 Zbog kompletiranja predmeta. Plaćeno 13. oktobraOdeljenje Centralne Administracije

AQ21 Oktobar

32 160210 Hib Petrol 31-Mar-14 FDT14-8-002596 Snabdevanje naftom za službena vozila Agencije 2,544.78 Zbog kompletiranja predmeta. Plaćeno 13. oktobraOdeljenje Centralne Administracije

AQ21 Oktobar

33 13250 Telekom Kosova 5-Aug-14 316419742014 Usluge fiksne telefonije i faksa 7.99 Zbog kompletiranja predmeta. Plaćeno 2. oktobraOdeljenje Centralne Administracije

AQ6 Oktobar

34 13250 Telekom Kosova 5-Aug-14 316419732014 Usluge fiksne telefonije i faksa 7.99 Zbog kompletiranja predmeta. Plaćeno 2. oktobraOdeljenje Centralne Administracije

AQ6 Oktobar34 13250 Telekom Kosova 5-Aug-14 316419732014 Usluge fiksne telefonije i faksa 7.99 Zbog kompletiranja predmeta. Plaćeno 2. oktobraAdministracije

AQ6 Oktobar

35 13250 Telekom Kosova 5-Aug-14 316823352014 Usluge fiksne telefonije i faksa 658.65 Zbog kompletiranja predmeta. Plaćeno 2. oktobraOdeljenje Centralne Administracije

AQ6 Oktobar

36 13230 Čišćenje 4-Sep-14 FT-140947597358-4759Održavanje (otklanjanje otpada) iz prostorija Agencije.

180.80 Zbog kompletiranja predmeta. Plaćeno 2. oktobraOdeljenje Centralne Administracije

AQ6 Oktobar

37 13230 Ekohigjiena 1-Sep-14 479193Održavanje (otklanjanje otpada) iz prostorija Agencije.

36.23 Zbog kompletiranja predmeta. Plaćeno 2. oktobraOdeljenje Centralne Administracije

AQ6 Oktobar

38 14230 Instituti I Medias I Kosoves 3-Sep-14 002/14 Promovisanje Agencije preko radija 800.00 Zbog kompletiranja predmeta. Plaćeno 9. oktobra Privatizacija P3 Oktobar

39 14230 Kosova Sot 31-Aug-14 1447/14 Objavljivanje krugova privatizacije u novinama 320.00 Zbog kompletiranja predmeta. Plaćeno 9. oktobra Privatizacija P2 Oktobar

40 14230 Epoka e Re 31-Aug-14 452/14 Objavljivanje krugova privatizacije u novinama 200.00 Zbog kompletiranja predmeta. Plaćeno 9. oktobra Privatizacija P2 Oktobar

41 13250 Telekom Kosova 3-Sep-14 317698822014 Usluge fiksne telefonije i faksa 16.63 Zbog kompletiranja predmeta. Platiće se tokom oktobra 2014.Odeljenje Centralne Administracije

AQ6 Oktobar

42 13310 Artmotion 4-Sep-14 2127/09/2014 Snimanje i prenos ceremonije ponuda. 575,00 Zbog kompletiranja predmeta. Plaćeno 2. oktobra Privatizacija P4 Oktobar

43 13250 Telekom Kosova 3-Sep-14 317698812014 Usluge fiksne telefonije i faksa 7,99 Zbog kompletiranja predmeta. Platiće se tokom oktobra 2014.Odeljenje Centralne Administracije

AQ6 Oktobar

44 13250 Telekom Kosova 3-Sep-14 318100442014 Usluge fiksne telefonije i faksa 635.03 Zbog kompletiranja predmeta. Platiće se tokom oktobra 2014.Odeljenje Centralne Administracije

AQ6 Oktobar

45 13330 Pošta Kosova 12-Aug-14 7/2014 Poštanske usluge 187.65 Zbog toga što su predmeti obimni i zahteva se analiza računajući svaku prijemnicu.

Odeljenje Centralne Administracije

AQ9Oktobar - Novembar

2014.

Pripremljeno od: A.S. i K.L. strana 31 od 74

Page 101: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU FINANSIJSKI PREGLEDI ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET

PreduzećePružalac usluga

Izmirenje se očekuje u mesecu

Redni br. Ekonomski kod

Snabdeva č

Datum fakture Broj fakture Svrha Iznos Razlog za neizmirenje tokom izveštajnog perioda Budžetska linija

Br. Budžetske podlinije

46 13330 Pošta Kosova 12-Sep-14 8/2014 Poštanske usluge 267.15 Zbog toga što su predmeti obimni i zahteva se analiza računajući svaku prijemnicu.

Odeljenje Centralne Administracije

AQ9Oktobar - Novembar

2014.

47 14230 Koha Ditore 7-Sep-14 1129 60.00 Zbog kompletiranja predmeta. Plaćeno 2. oktobra

48 14230 Danas 8-Sep-14 198/14 577.80 Zbog kompletiranja predmeta. Plaćeno 2. oktobra

49 14230 Danas 8-Sep-14 199/14 1,738.80 Zbog kompletiranja predmeta. Plaćeno 2. oktobra

50 13320 Vala 4-Sep-14 090201029031/280 Troškovi mobilne telefonije za osoblje Agencije 5,328.33 Lista detaje e faturimit të nënpunësve ka munugar bashkë me faturën që është pranuar me vonesë

Odeljenje Centralne Administracije

ë Oktobar

51 13610 Blendi 8-Sep-14 14-210-001-1710 1,864.60 Zbog kompletiranja predmeta. Plaćeno 15. oktobra

52 13220 Hidrodrini 31-Aug-14 45972 Javne usluge - voda 9.05 Zbog kompletiranja predmeta.Odeljenje Centralne Administracije

AQ4 Oktobar

53 13220 Hidrodrini 31-Aug-14 45973 Javne usluge - voda 6.96 Zbog kompletiranja predmeta.Odeljenje Centralne Administracije

AQ4 Oktobar

54 13220 Hidrodrini 31-Aug-14 45977 Javne usluge - voda 6.96 Zbog kompletiranja predmeta.Odeljenje Centralne Administracije

AQ4 Oktobar

55 13220 Hidrodrini 31-Aug-14 2001430 Javne usluge - voda 18.00 Zbog kompletiranja predmeta.Odeljenje Centralne Administracije

AQ4 Oktobar

56 14040 DSH Photocopy Ricoh 9-Sep-14 027 Servis i održavanje fotokopir mašina pod zakup 1,900.00 Zbog kompletiranja predmeta. Plaćeno 15. oktobra

57 14230 Koha 7-Sep-14 1131 30.00 Zbog kompletiranja predmeta. Plaćeno 15. oktobra

58 14230 Kosova Sot 30-Sep-14 1448/14 64.00 Zbog kompletiranja predmeta. Plaćeno 15. oktobra58 14230 Kosova Sot 30-Sep-14 1448/14 64.00 Zbog kompletiranja predmeta. Plaćeno 15. oktobra

59 13951 Sigal (Kompania za osiguranje) 31-Jul-14 32743/07 Osiguranje za službena vozila Agencije 208.80 Fakture su primljene sa zakašnjenjemOdeljenje Centralne Administracije

AQ22 Oktobar

60 13951 Sigal (Kompania za osiguranje) 28-Aug-14 34545/08 Osiguranje za službena vozila Agencije 214.49 Fakture su primljene sa zakašnjenjemOdeljenje Centralne Administracije

AQ22 Oktobar

61 Comtrade Computers 18-Sep-14 240918 490.00 Zbog kompletiranja predmeta. Plaćeno 15. oktobra

62 14050 Elektrika 18-Sep-14 39/14 Servis i održavanje generatora 745.00 Zbog kompletiranja predmeta.Odeljenje Centralne Administracije

AQ26 Oktobar

63 13220 Vodovod Priština 18-Sep-14 B0748673 3.48 Odeljenje Centralne Administracije

AQ4 Oktobar

64 13210 KEDS 24-Sep-14 15265539 Javne usluge - struja 296.01 Zbog nedostatka potpunosti predmeta. Bila je kopija fakture i vraćena je.Odeljenje Centralne Administracije

AQ3 Oktobar 2014.

Pripremljeno od: A.S. i K.L. strana 32 od 74

Page 102: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJUFINANSIJSKI PREGLEDI

Potencijalne obaveze

ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET

Izveštaj o potencijalnim obavezamaZa period koji je završen 30. septembra 2014.

Beleška 30.

UKUPNO 390.00 17,071.73 12,242.08 2,935.00 Priroda potencijalnih obaveza Razlog za obaveze Vrednost za

2014 godinuKategorija

mogu ćnostiVrednost za 2013 godinu

Vrednost za 2012 godinu

Vrednost za 2011 godinu

Usluge za iznajmljivanje opreme za ozvučenje i simultano prevoñenje

Prekoračena je vrednost ugovora za 4 fakture * EUR 170. Predstavlja se kao potencijalna obaveza, u slučaju sudske tužbe.

- Visoka - 680.00 -

Usluge dizajna za brošurePrekoračena je vrednost ugovora. Predstavlja se kao potencijalna obaveza, u slučaju sudske tužbe.

- Visoka - - 2,935.00

Gorivo za centralno grejanje u kancelarijama KAP-a

Ugovor ne pokriva jedan deo fakture u iznosu od 10,545.92 EUR. Plaćeni iznos je 4.912.67 EUR. Predstavlja se kao potencijalna obaveza, u slučaju sudske tužbe.

- Visoka - 5,386.08 -

Snabdevanje govirom za generatre

Ugovor ne pokriva ovu fakturu. Takoñe nije računata stvarna vrednost fakture pošto prema predatoj fakturi (EUR 2,722.56) imamo cenovnik od EUR 1.28 dok je cenovnik EUR 1.25. Predstavlja se kao potencijalna obaveza, u slučaju sudske tužbe.

- Visoka - 2,658.75 -

Snabdevanje gorivom za vozila KAP-a

Ugovor ne pokriva jedan deo fakture u iznosu od 4,668.68 EUR. Plaćeni iznos je 1,151.43 EUR Predstavlja se kao potencijalna obaveza, u slučaju sudske tužbe. Takoñe faktura od 2013 godine 31122012259 prekoračuje vrednost koja je predviñena ugovorom.

- Visoka 1,858.78 3,517.25 -

Brze poštanske uslugePrimljene su (4) fakture koje nemaju ugovor o pružanju ovih usluga. Predstavlja se kao potencijalna obaveza, u slučaju sudske tužbe.

- Visoka 252.40 - -

Objavljivanje obaveštenja u lokalnim novinama

Primljeno je (27) faktura koje su prekoračile vrednost ugovora i za koje fakture nije pokriven period za pružanje ovih usluga.

- Visoka 14,960.55 - -

Obuke za osoblje AgencijePrimljena faktura se odnosi na jedan ugovor koji je sklopljen nakon što je završena obuka.

390.00 Niska

Potencijalne obaveze koje bi mogle uticati na pover enička sredstva su predstavljene u finansijskim pregled ima povereni čkih sredstava.

Potencijalne obaveze koje bi mogle uticati na Budže t Kosova iz namenjenih prihoda.

Pripremljeno od: A.S. i K.L strana 33 od 74

Page 103: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU FINANSIJSKI PREGLEDINaplativi ra čuni

ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET

Beleška 35.

IZVEŠTAJ O NAPLATIVIM RA ČUNIMAZa period koji je završen 30. septembra 2014.

Naplativi računi koji utiču na budžet Kosova kao prihodi iz prošlih godina i kao smanjenje troškova za tekuću godinu.

Datum fakture

UNIREF Ekonomski kod OpisRok

plaćanjaDužnik

N/A N/A 61000 Troškovi fiksne telefonije 31-Dec-14 Radnici KAP-a 19.90

N/A N/A 61000 Troškovi mobilne telefonije 31-Dec-14 Radnici KAP-a 7,476.73

Ukupno 7,496.63

Pripremljeno od: A.S. i K.L strana 34 od 74Pripremljeno od: A.S. i K.L strana 34 od 74

Page 104: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU

FINANSIJSKI PREGLEDI Izveštaj_Nezatvoreni avansi

ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET

Budžetska organizacija Kosovska agencija za privatizacijuOrganizacioni kod 239

Tabela 11Izveštaj o nezatvorenim avansima i pozajmicaZa period koji je završen 30. septembra 2014.

Beleška 17.

Nema nezatvorenih avansa na kraju izveštajnog perioda.

Ukupno 14,026.24 Datum fakture

Br fakture Prodavac / Ispla ćeni avans

Svrha Iznos Br CPO

N/A N/A Centralna AdministracijaAvans za službeno putovanje van zemlje u Nemačkoj_Artan Muharremi i Alban Idrizi

3,654.20 56152

N/A N/A Centralna Administracija Službeno putovanje u Turskoj Petrit Ibraj 1,056.20 156063

N/A N/A Centralna Administracija Službeno putovanje u Hrvatskoj Mehmet Berisha 1,715.84 155950

N/A N/A PrivatizacijaSitni novac za sudske takse za DP u privatizaciji_RK u Gnjilanu

500.00 1452

N/A N/A PrivatizacijaSitni novac za sudske takse za DP u privatizaciji_RK u Prištini

500.00 1454

N/A N/A PrivatizacijaSitni novac za katastarska pitanja DP u privatizaciji_RK u Prištini

500.00 1467

N/A N/A PrivatizacijaSitni novac za katastarska pitanja DP u privatizaciji_RK u Mitrovici

500.00 1463

N/A N/A PrivatizacijaSitni novac za sudske takse za DP u privatizaciji_RK u Mitrovici

300.00 1449

N/A N/A PrivatizacijaSitni novac za katastarska pitanja DP u privatizaciji_RK u Peći

500.00 1468N/A N/A PrivatizacijaPeći

500.00 1468

N/A N/A PrivatizacijaSitni novac za sudske takse za DP u privatizaciji_RK u Pejes

500.00 1460

N/A N/A PrivatizacijaSitni novac za katastarska pitanja DP u privatizaciji_RK u Gnjilanu

500.00 1465

N/A N/A Centralna Administracija Sitni novac za Odeljenje Centralne Administracije KAP-a 2,500.00 3841

N/A N/A PrivatizacijaSitni novac za katastarska pitanja DP u privatizaciji_GS u Prištini

500.00 6642

N/A N/A PrivatizacijaSitni novac za sudske takse za DP u privatizaciji_RK u Prizrenu

300.00 10401

N/A N/A PrivatizacijaSitni novac za katastarska pitanja DP u privatizaciji_RK u Prizrenu

500.00 11589

Pripremljeno od: A.S. i K.L strana 35 od 74

Page 105: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU PREGLED IMOVINE ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET

ANEKS 2 NEFINANSIJSKE IMOVINE (Beleška 30 finansijs kih pregleda)Integralni deo finansijskih pregleda za period koji je završen: 30-Sep-14

BROJ OPREMEInventar Kapitalna imovina Ukupno

5,517 109 5,626

1. PREGLED KAPITALNE IMOVINE I INVENTARA

ID kategorije Opis kategorije

Istorijski trošak na dan 30.

septembar 2014.

Akumulirana amortizacija 30.

sept. 2014.

Neto vrednost 30. septembra

2014. Broj opreme

13501 Nameštaj 130,318.84 103,434.09 26,884.75 2,926

13502 Telefon 9,600.15 5,727.35 3,872.80 340

13503 Kompjuter 74,644.15 59,301.34 15,342.81 415

13504 IT oprema do € 1000 128,020.27 115,289.09 12,731.18 1,389

13505 Fotokopir mašina 3,238.00 2,983.00 255.00 13

13509 Druga oprema 66,195.91 41,939.74 24,256.18 430

31120 Nestambene zgrade 155,436.74 19,121.98 136,314.76 6

31600 IT oprema preko € 1,000 126,779.83 95,008.97 31,770.86 23

31610 Hardverska IT oprema 19,279.24 15,117.72 4,161.52 4

31640 Kompjuter 2,325.20 1,350.20 975.00 2

31650 Fotokopir mašina 31,525.59 28,374.85 3,150.74 10

31680 Softveri 46,001.00 17,655.12 28,345.88 8

31690 Druga oprema 10,063.00 8,625.41 1,437.59 2

31700 Transportna vozila 441,228.57 235,202.13 206,026.44 48

31900 Drugi kapital 77,356.08 39,984.61 37,371.47 10

- - - - UKUPNO 1,322,012.57€ 789,115.59€ 532,896.98€ 5,626

2. PREGLED KAPITALNE IMOVINE (ZA FREEBALANCE)

ID kategorije Opis kategorije

Istorijski trošak na dan 30.

septembar 2014.

Akumulirana amortizacija 30.

sept. 2014.

Neto vrednost 30. septembra

2014. Broj opreme

13501 Nameštaj - - - -

13502 Telefon - - - -

13503 Kompjuter - - - -

13504 IT oprema do € 1000 4,645.15 4,645.15 (0.00) 1

13505 Fotokopir mašina - - - -

13509 Druga oprema - - - -

31120 Nestambene zgrade 155,436.74 19,121.98 136,314.76 6

31600 IT oprema preko € 1,000 126,779.83 95,008.97 31,770.86 22

31610 Hardverska IT oprema 19,279.24 15,117.72 4,161.52 4

31640 Kompjuter 2,325.20 1,350.20 975.00 2

31650 Fotokopir mašina 31,525.59 28,374.85 3,150.74 10

31680 Softveri 45,048.62 17,166.79 27,881.83 6

31690 Druga oprema 10,063.00 8,625.41 1,437.59 2

31700 Transportna vozila 441,228.57 235,202.13 206,026.44 46

31900 Drugi kapital 77,356.08 39,984.61 37,371.47 10

- - - - UKUPNO 913,688.02€ 464,597.81€ 449,090.21€ 109

Sistem sastavljen od strane: Odeljenja za finansije i budžetUpravljanje imovinom od strane: Odeljenja za finansije i budžet 36 /74

Page 106: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU PREGLED IMOVINE ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET

3. PREGLED INVENTARA (imovina čija je vrednost ispod EUR 1,000)

ID kategorije Opis kategorije

Istorijski trošak na dan 30.

septembar 2014.

Akumulirana amortizacija 30.

sept. 2014.

Neto vrednost 30. septembra

2014. Broj opreme

13501 Nameštaj 130,318.84 103,434.09 26,884.75 2,926

13502 Telefon 9,600.15 5,727.35 3,872.80 340

13503 Kompjuter 74,644.15 59,301.34 15,342.81 415

13504 IT oprema do € 1000 123,375.12 110,643.94 12,731.18 1,388

13505 Fotokopir mašina 3,238.00 2,983.00 255.00 13

13509 Druga oprema 66,195.91 41,939.74 24,256.18 430

31120 Nestambene zgrade - - - -

31600 IT oprema preko € 1,000 - - - 1

31610 Hardverska IT oprema - - - -

31640 Kompjuter - - - -

31650 Fotokopir mašina - - - -

31680 Softveri 952.38 488.33 464.05 2

31690 Druga oprema - - - -

31700 Transportna vozila - - - 2

31900 Drugi kapital - - - -

- - - - UKUPNO 408,324.56€ 324,517.79€ 83,806.77€ 5,517

4. PREGLED IMOVINE KOJA SE NALAZI U DEPOU (ZA BRISA NJE I DALJU UPOTREBU)U tabeli 5 je predstavljena imovina koja se nalazi u depou i koja je za brisanje.

U tabeli 7 je predstavljena imovina koja se nalazi u depou i koja je za upotrebu.

ID kategorije Opis kategorije

Istorijski trošak na dan 30.

septembar 2014.

Akumulirana amortizacija 30.

sept. 2014.

Neto vrednost 30. septembra

2014. Broj opreme u DEPOU

13501 Nameštaj 18,430.24 15,206.84 3,223.41 450

13502 Telefon 2,773.28 1,562.58 1,210.70 100

13503 Kompjuter 20,630.71 17,907.71 2,723.00 142

13504 IT oprema do € 1000 20,003.21 18,197.61 1,805.60 402

13505 Fotokopir mašina 1,388.00 1,388.00 (0.00) 4

13509 Druga oprema 18,021.82 9,614.59 8,407.23 118

31120 Nestambene zgrade - - - -

31600 IT oprema preko € 1,000 - - - -

31610 Hardverska IT oprema - - - -

31640 Kompjuter - - - -

31650 Fotokopir mašina - - - -

31680 Softveri - - - -

31690 Druga oprema 8,063.00 6,911.13 1,151.87 1

31700 Transportna vozila - - - -

31900 Drugi kapital - - - -

- - - - UKUPNO 89,310.26€ 70,788.45€ 18,521.81€ 1,217

Sistem sastavljen od strane: Odeljenja za finansije i budžetUpravljanje imovinom od strane: Odeljenja za finansije i budžet 37 /74

Page 107: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU PREGLED IMOVINE ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET

5. PREGLED IMOVINE KOJA SE NALAZI U DEPOU ZA BRISAN JE

ID kategorije Opis kategorije

Istorijski trošak na dan 30.

septembar 2014.

Akumulirana amortizacija 30.

sept. 2014.

Neto vrednost 30. septembra

2014.Broj opreme za

BRISANJE

13501 Nameštaj 679.02 399.79 279.23 18

13502 Telefon - - - -

13503 Kompjuter 240.00 240.00 - 2

13504 IT oprema do € 1000 549.57 544.56 5.01 11

13505 Fotokopir mašina - - - -

13509 Druga oprema 58.02 39.78 18.24 2

31120 Nestambene zgrade - - - -

31600 IT oprema preko € 1,000 - - - -

31610 Hardverska IT oprema - - - -

31640 Kompjuter - - - -

31650 Fotokopir mašina - - - -

31680 Softveri - - - -

31690 Druga oprema - - - -

31700 Transportna vozila - - - -

31900 Drugi kapital - - - -

- - - - UKUPNO 1,526.61€ 1,224.12€ 302.48€ 33

6. PREGLED IMOVINE ZA BRISANJE KOJA SE NALAZI U RAZ NIM KANCELARIJAMA

ID kategorije Opis kategorije

Istorijski trošak na dan 30.

septembar 2014.

Akumulirana amortizacija 30.

sept. 2014.

Neto vrednost 30. septembra

2014.Broj opreme za

BRISANJE

13501 Nameštaj 94.16 90.22 3.94 4

13502 Telefon - - - -

13503 Kompjuter - - - -

13504 IT oprema do € 1000 - - - -

13505 Fotokopir mašina - - - -

13509 Druga oprema 39.00 24.14 14.86 1

31120 Nestambene zgrade - - - -

31600 IT oprema preko € 1,000 - - - -

31610 Hardverska IT oprema - - - -

31640 Kompjuter - - - -

31650 Fotokopir mašina - - - -

31680 Softveri - - - -

31690 Druga oprema - - - -

31700 Transportna vozila - - - -

31900 Drugi kapital - - - -

- - - - UKUPNO 133.16€ 114.36€ 18.80€ 5

Sistem sastavljen od strane: Odeljenja za finansije i budžetUpravljanje imovinom od strane: Odeljenja za finansije i budžet 38 /74

Page 108: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU PREGLED IMOVINE ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET

7. PREGLED IMOVINE KOJA SE NALAZI U DEPOU ZA DALJU UPOTREBU

ID kategorije Opis kategorije

Istorijski trošak na dan 30.

septembar 2014.

Akumulirana amortizacija 30.

sept. 2014.

Neto vrednost 30. septembra

2014.Broj opreme za

UPOTREBU

13501 Nameštaj 17,751.23 14,807.05 2,944.17 432

13502 Telefon 2,773.28 1,562.58 1,210.70 100

13503 Kompjuter 20,390.71 17,667.71 2,723.00 140

13504 IT oprema do € 1000 19,453.64 17,653.05 1,800.59 391

13505 Fotokopir mašina 1,388.00 1,388.00 (0.00) 4

13509 Druga oprema 17,963.80 9,574.82 8,388.98 116

31120 Nestambene zgrade - - - -

31600 IT oprema preko € 1,000 - - - -

31610 Hardverska IT oprema - - - -

31640 Kompjuter - - - -

31650 Fotokopir mašina - - - -

31680 Softveri - - - -

31690 Druga oprema 8,063.00 6,911.13 1,151.87 1

31700 Transportna vozila - - - -

31900 Drugi kapital - - - -

- - - - UKUPNO 87,783.65€ 69,564.33€ 18,219.32€ 1,184

Sistem sastavljen od strane: Odeljenja za finansije i budžetUpravljanje imovinom od strane: Odeljenja za finansije i budžet 39 /74

Page 109: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU STATISTIKA O IMOVINI ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET

ANEKS 3Integralni deo finansijskih pregleda za period koji je završen: 30-Sep-14

BROJ IMOVINE PREMA LOKACIJI I KODU IMOVINE

ID kategorije Nameštaj Telefon KompjuterIT oprema do €

1000Fotokopir mašina Druga oprema Nestambene zgrade

IT oprema preko € 1,000

Hardverska IT oprema

Kompjuter Fotokopir mašina Softveri Druga oprema Transportna vozila Drugi kapita l

Count of Lloji i pasurisë ID e kategorise

HQ ose Zyra Rajonale

GS ili Regionalna kancelarija13501 13502 13503 13504 13505 13509 31120 31600 31610 31640 31650 31680 31690 31700 31900 Grand Total

GS 1968 258 321 1069 10 371 6 19 1 2 6 8 2 28 2 4,071

RK u Gnjilanu 249 18 15 52 7 1 1 4 1 348

RK u Mitrovici 170 14 17 59 1 10 1 1 4 1 278

RK u Peći 160 16 21 65 1 14 1 1 4 2 285

RK u Prištini 160 14 20 58 1 9 1 1 4 1 269

RK u Prizrenu 167 18 15 66 6 2 1 4 279

SK u Gračanici 22 2 3 9 4 1 41

SK u Leposaviću 15 2 5 5 1 28

SK u Štrpcu 15 1 6 4 1 27

Grand Total 2,926 340 415 1,389 13 430 6 23 4 2 10 8 2 48 10 5,626

GS ili Regionalna kancelarija Lokacija Br. OpremeCount of Kategoria e

pasuriveVrsta imovine

Regionalna kancelarija RK u Gnjilanu 348

HQ ose Zyra Rajonale

GS ili Regionalna

kancelarija

Inventar Kapitalna imovina Grand Total

Satelitska kancelarija SK u Gračanici 41 GS 4,001 70 4,071

Satelitska kancelarija SK u Leposaviću 28 RK u Gnjilanu 341 7 348

Regionalna kancelarija RK u Mitrovici 278 RK u Mitrovici 271 7 278

Zyra kryesore ne Prishtine GS 4,071 RK u Peći 277 8 285

Regionalna kancelarija RK u Peći 285 RK u Prištini 262 7 269

Regionalna kancelarija RK u Prištini 269 RK u Prizrenu 272 7 279

Regionalna kancelarija RK u Prizrenu 279 SK u Gračanici 40 1 41

Satelitska kancelarija SK u Štrpcu 27 SK u Leposaviću 27 1 28

Ukupno 5,626 SK u Štrpcu 26 1 27

Grand Total 5,517 109 5,626

Sistem sastavljen od strane: Odeljenja za finansije i budžetUpravljanje imovinom od strane: Odeljenja za finansije i budžet 40 /74

Page 110: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU OBEZVREðENJE IMOVINE ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET

ANEKS 4: PREGLED AMORTIZACIJE I NETO VREDNOSTI KAPI TALNE IMOVINEIntegralni deo finansijskih pregleda za period koji je završen: 30-Sep-14

Amortizacija=(Trošak - preostala vrednost)/Korisni vek

Period Amortizacija Neto vrednost

zadnji dan izveštajnog

perioda

2008 godina (od 1. jula 2008. do 31. decembra 08) 239.59 937,397.53 31-Dec-08

2009 godina 59,924.75 576,645.94 31-Dec-09

2010 godina 121,154.33 756,318.46 31-Dec-10

2011 godina 148,300.78 725,157.99 31-Dec-11

2012 godina 167,957.74 621,392.31 31-Dec-12

2013 godina 162,047.61 564,544.78 31-Dec-14

Period Januar - Septembar 2014. 129,490.79 532,896.98 30-Sep-14

Akumulirana amortizacija 789,115.59€ Ukupni istorijski trošak=Neto vrednost u teku ćoj godini + Akumulirana amortizacija 1,322,012.57€

Istorijski trošak kapitalne imovine na dan 31. decembar 2013. 913,688.02€ Istorijski trošak inventara na dan 31. decembar 2013. 408,324.56€

Razlika [treba da bude nula] (0.00)€

ID kategorije Opis kategorijeKorisni vek

[u godinama]

13501 Nameštaj 6

13502 Telefon 8

13503 Kompjuter 4

13504 IT oprema do € 1000 3

13505 Fotokopir mašina 5

13509 Druga oprema 7

31120 Nestambene zgrade 40

31600 IT oprema preko € 1,000 3

31610 Hardverska IT oprema 3

31640 Kompjuter 4

31650 Fotokopir mašina 5

31680 Softveri 7

31690 Druga oprema 7

31700 Transportna vozila 7

31900 Drugi kapital 10

ERROR CHECK TABLE

UZIMAJUĆI U OBZIR AMORTIZACIJU KAPITALNE IMOVINE I INVENTAR A

Period Godina Istorijski trošak Amortizacija Neto vrednost

1-Jan-00 0 0 02008 godina 2008 - 239.59 (239.59)

2009 godina 2009 636,810.28 59,924.75 576,645.94

2010 godina 2010 300,826.85 121,154.33 756,318.46

2011 godina 2011 117,140.32 148,300.78 725,157.99

2012 godina 2012 64,192.06 167,957.74 621,392.31

2013 godina 2013 105,200.07 162,047.61 564,544.77

2014 godina 2014 97,843.00 129,490.79 532,896.98 532,896.98

UKUPNO 1,322,012.57€ 789,115.59€ 532,896.98€ Sistem sastavljen od strane: Odeljenja za finansije i budžetUpravljanje imovinom od strane: Odeljenja za finansije i budžet 41 /74

Page 111: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU FINANSIJSKI PREGLED Izmene-Budžet Kosova

ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET

IZVEŠTAJ O PROMENAMA BUDŽETSKIH IZDVAJANJA OD VLAST ITIH PRIHODA KAP-ado 30-Sep-14 A B C=A+B D E F G H=C

Kod Ekonomska kategorija i

Budžetski program Originalni budžet

(Zakon Br. 04/L-233)

Transferi izme ñu Budžetskih linija KAP-a (PRE POLUGODIŠNJEG

PREGLEDA)(neni 30 ZUJFO)

Smanjenje izdvajanja u

budžetu na osnovu odluke Vlade

Br.07-172

Budžet posle transfera unutar programa i pre poludogišnjeg

pregleda

Pregledani polugodišnji budžet (još nije odobren od Skuptine Republike

Kosovo)

Potencijalne obaveze od Ministarstva

finansija ( Član 29 ZUJFO)

Transferi izme ñu budžetskih linija KAP-a (POSLE

POLUGODIŠNJEG PREGLEDA)

(član 30 ZUJFO)

Smanjenje budžeta na osnovu odluke

Vlade Br.

Zadnji budžet na dan 30. septembar

2014.

11000 Plate i zarade - - - - - - - -

13000 Roba & Usluge - - - - - - - -

13200 Komunalne usluge - - - - - - - -

21000 Subvencionet dhe transferet - - - - - - - -

30000 Kapitalni rashodi - - - - - - - -

229 Centralna Administracija -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -

11000 Plate i zarade - - - - - - - -

13000 Roba & Usluge - - - - - - - -

13200 Komunalne usluge - - - - - - - -

21000 Subvencionet dhe transferet - - - - - - - -

30000 Kapitalni rashodi - - - - - - - -

231 Revizija -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -

11000 Plate i zarade - - - - - - - -

13000 Roba & Usluge - - - - - - - -

13200 Komunalne usluge - - - - - - - -

21000 Subvencionet dhe transferet - - - - - - - -

30000 Kapitalni rashodi - - - - - - - -

230 Pravno Odeljenje -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -

11000 Plate i zarade - - - - - - - -

13000 Roba & Usluge 4,000,000.00 - 600,000.00- 3,400,000.00 - - - - 3,400,000.00

13200 Komunalne usluge - - - - - - - -

21000 Subvencionet dhe transferet - - - - - - - -

30000 Kapitalni rashodi - - - - - - - -

232 Riorganizacija I Administracija NP 4,000,000.00€ -€ 3,400,000.00€ -€ -€ -€ -€ 3,400,000.00

11000 Plate i zarade - - - - - - - -

13000 Roba & Usluge - - - - - - - -

13200 Komunalne usluge - - - - - - - -

21000 Subvencionet dhe transferet - - - - - - - -

30000 Kapitalni rashodi - - - - - - - -

227 Likvidacija -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -

Pripremljeno od: A.S. i K.L strana 42 od 74

Page 112: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU FINANSIJSKI PREGLED Izmene-Budžet Kosova

ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET

11000 Plate i zarade - - - - - - - -

13000 Roba & Usluge - - - - - - - -

13200 Komunalne usluge - - - - - - - -

21000 Subvencionet dhe transferet - - - - - - - -

30000 Kapitalni rashodi - - - - - - - -

226 Privatizacija -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -

Kod Ekonomska kategorija i

Budžetski program Originalni budžet

(Zakon Br. 04/L-233)

Transferi izme ñu Budžetskih linija KAP-a (PRE POLUGODIŠNJEG

PREGLEDA)(neni 30 ZUJFO)

Smanjenje izdvajanja u

budžetu na osnovu odluke Vlade

Br.07-172

Budžet posle transfera unutar programa i pre poludogišnjeg

pregleda

Pregledani polugodišnji budžet (još nije odobren od Skuptine Republike

Kosovo)

Potencijalne obaveze od Ministarstva

finansija ( Član 29 ZUJFO)

Transferi izme ñu budžetskih linija KAP-a (POSLE

POLUGODIŠNJEG PREGLEDA)

(član 30 ZUJFO)

Smanjenje budžeta na osnovu odluke

Vlade Br.

Zadnji budžet na dan 30. septembar

2014.

11000 11000 Plate i zarade - - - - - - - - -

13000 13000 Roba & Usluge 4,000,000.00 - (600,000.00) 3,400,000.00 - - - - 3,400,000.00

13200 13200 Komunalne usluge - - - - - - - - -

21000 21000 Subvencionet dhe transferet - - - - - - - - -

30000 30000 Kapitalni rashodi - - - - - - - - -

UKUPNO 4,000,000.00€ -€ (600,000.00)€ 3,400,000.00€ -€ -€ -€ -€ 3,400,000.00€

Pripremljeno od: A.S. i K.L strana 43 od 74

Page 113: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU FINANSIJSKI PREGLED

IZDVAJANJA-Namenjeni prihodi

ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET

IZVEŠTAJ O PROMENAMA BUDŽETSKIH IZDVAJANJA OD VLASTITIH PRIHODA KAP-a

datum 30-Sep-14 A B C=A+B D E F G H=C

Kod Ekonomska kategorija i Budžetski

program Originalni budžet

(Zakon Br. 04/L-233)

Transferi izme ñu Budžetskih linija KAP-a (PRE POLUGODIŠNJEG

PREGLEDA)(neni 30 ZUJFO)

Smanjenje izdvajanja u budžetu na osnovu

odluke Vlade Br.07-172

Budžet posle transfera unutar programa i pre poludogišnjeg

pregleda

Pregledani polugodišnji budžet (još nije odobren od Skuptine Republike

Kosovo)

Potencijalne obaveze od Ministarstva

finansija ( Član 29 ZUJFO)

Transferi izme ñu budžetskih linija KAP-a (POSLE

POLUGODIŠNJEG PREGLEDA)

(član 30 ZUJFO)

Smanjenje budžeta na osnovu odluke

Vlade Br.

Zadnji budžet na dan 30. septembar

2014.

11000 Plate i zarade 3,500,000.00 - - 3,500,000.00 - - - - 3,500,000.00

13000 Roba & Usluge 1,466,200.00 - - 1,466,200.00 - - - - 1,466,200.00

13200 Komunalne usluge 98,000.00 - - 98,000.00 - - - - 98,000.00

21000 Subvencionet dhe transferet - - - - - - - - -

30000 Kapitalni rashodi 160,000.00 - - 160,000.00 - - - - 160,000.00

229 Centralna Administracija5,224,200.00€ -€ -€ 5,224,200.00€ -€ -€ -€ -€ 5,224,200.00

11000 Plate i zarade - - - - - - - - -

13000 Roba & Usluge 180,000.00 - - 180,000.00 - - - - 180,000.00

13200 Komunalne usluge - - - - - - - - -

21000 Subvencionet dhe transferet - - - - - - - - -

30000 Kapitalni rashodi - - - - - - - - -

231 Revizija180,000.00€ -€ -€ 180,000.00€ -€ -€ -€ -€ 180,000.00

11000 Plate i zarade - - - - - - - - -

13000 Roba & Usluge 30,000.00 - - 30,000.00 - - - - 30,000.00

13200 Komunalne usluge - - - - - - - - -

21000 Subvencionet dhe transferet - - - - - - - - -

30000 Kapitalni rashodi - - - - - - - - -

230 Pravno Odeljenje30,000.00€ -€ -€ 30,000.00€ -€ -€ -€ -€ 30,000.00

11000 Plate i zarade - - - - - - - - -

13000 Roba & Usluge 220,000.00 - - 220,000.00 - - - - 220,000.00

13200 Komunalne usluge - - - - - - - - -

21000 Subvencionet dhe transferet 80,000.00 - - 80,000.00 - - - - 80,000.00

30000 Kapitalni rashodi - - - - - - - - -

232 Riorganizacija I Administracija NP300,000.00€ -€ -€ 300,000.00€ -€ -€ -€ -€ 300,000.00

11000 Plate i zarade - - - - - - - - -

13000 Roba & Usluge 976,417.00 - - 976,417.00 - - - - 976,417.00

13200 Komunalne usluge - - - - - - - - -

21000 Subvencionet dhe transferet - - - - - - - - -

30000 Kapitalni rashodi - - - - - - - - -

227 Likvidacija976,417.00€ -€ -€ 976,417.00€ -€ -€ -€ -€ 976,417.00

Pripremljeno od: A.S. i K.L Strana 44 od 74

Page 114: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU FINANSIJSKI PREGLED

IZDVAJANJA-Namenjeni prihodi

ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET

11000 Plate i zarade - - - - - - - -

13000 Roba & Usluge 635,256.00 - - 635,256.00 - - - - 635,256.00

13200 Komunalne usluge - - - - - - - -

21000 Subvencionet dhe transferet - - - - - - - -

30000 Kapitalni rashodi - - - - - - - - -

226 Privatizacija635,256.00€ -€ -€ 635,256.00€ -€ -€ -€ -€ 635,256.00

Kod Ekonomska kategorija i Budžetski

program Originalni budžet

(Zakon Br. 04/L-233)

Transferi izme ñu Budžetskih linija KAP-a (PRE POLUGODIŠNJEG

PREGLEDA)(neni 30 ZUJFO)

Smanjenje izdvajanja u budžetu na osnovu

odluke Vlade Br.07-172

Budžet posle transfera unutar programa i pre poludogišnjeg

pregleda

Pregledani polugodišnji budžet (još nije odobren od Skuptine Republike

Kosovo)

Potencijalne obaveze od Ministarstva

finansija ( Član 29 ZUJFO)

Transferi izme ñu budžetskih linija KAP-a (POSLE

POLUGODIŠNJEG PREGLEDA)

(član 30 ZUJFO)

Smanjenje budžeta na osnovu odluke

Vlade Br.

Zadnji budžet na dan 30. septembar

2014.

11000 Plate i zarade 3,500,000.00 - - 3,500,000.00 - - - - 3,500,000.00

13000 Roba i usluge 3,507,873.00 - - 3,507,873.00 - - - - 3,507,873.00

13200 Komunalne usluge 98,000.00 - - 98,000.00 - - - - 98,000.00

21000 Subvencije i transferi 80,000.00 - - 80,000.00 - - - - 80,000.00

30000 Kapitalni rashodi 160,000.00 - - 160,000.00 - - - - 160,000.00

UKUPNO 7,345,873.00€ -€ -€ 7,345,873.00€ -€ -€ -€ -€ 7,345,873.00€

Pripremljeno od: A.S. i K.L Strana 45 od 74

Page 115: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJUFINANSIJSKI IZVESTAJ

Broj Radnika

ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET

Izveštaj broja radnika

datum 30-Sep-14

Ukupan broj radnika isplata izvršena od sopstvenog fonda

Odeljenje Broj radnika

Sa punim

radnim

vremenom

Sa

skraćenim

radnim

vremenom

Sa punim

radnim

vremenom

Sa

skraćenim

radnim

vremenomUKUPNO 271 259 253

Broj radnika prema odeljenima

OdeljenjeBr radnika u ugovoru sa

donatorom

Sa punim

radnim

vremenom

Sa

skraćenim

radnim

vremenom

Sa punim

radnim

vremenom

Sa

skraćenim

radnim

vremenomKancelarija Upravnog Direktora 4 4 2

Kancelarija Zamenika Upravnog Direktora 3 2 3

Kancelarija Zamenika Upravnoh Direktora KU 3 3 3

Odeljenje Prodaje 30 30 26

Odeljenje za Finansije i Budžet 12 12 11

Pravno Odeljenje 31 29 35

Odeljenje Administracije 49 50 49

Odeljenje nabavke 5 5 5

Divizija likvidacije/Odeljenje za koordinaciju Likvidacije 14 10 10

Divizija Prodaje 19 16 15

Izvrsni sekretarijat 3 3 3

Jedinica za odnose sa javnošću 3 3 3

Jedinica Unutrašnje Revizije 5 5 5

Jedinica za reorganizaciju Trepce 4 4 4

Regionalna Kancelarija Gnjilane 17 18 17

Regionalna Kancelarija Mitrovica 17 15 15

Regionalna Kancelarija Peć 16 15 15

Regionalna Kancelarija Priština 18 18 16

Regionalna Kancelarija Prizren 15 14 13

Odeljenje Regionalne Koordinacije 3 3 3

UKUPNO 271 259 253

Komentari:

Trenutan br radnika u

početku period

Trenutan br radnika na

kraju period

Trenutan br radnika u

početku period

Trenutan br radnika na

kraju period

1. Jedan radnik ja na porodiljskom odsustvu.

2. Jedan radnik je na neplaćenom odsustvu, jedan od njih u Regionalnoj kancelariji u Gnjilanu (T.Sh.) koji je na neplaćenom odsustvu zbog

diplomatske misije (od 1 Octobra 2013), i zamenjuje ga drugi zaposleni (G.Sh).

Pripremljeno od: A.S. i K.L strana 46 od 74

Page 116: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU FINANSIJSKI PREGLEDNamenjeni prihodi

Glavni pregled

ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET

datum 30-Sep-14

A B C D E=A-D F=B-D G=B-C H=C-D C/A % D/A % C/B

Opis budžetskih linija Pronevera Budžeta Raspod ela Obaveze Troškovi Neistrošen budžet Neistro šene Raspodjele

Neobavezene Raspodela

Neistrošene Obaveze

Potrošeno Obaveze vs Budžeta

Troškovi vs Budžeta

Obaveze vs Raspodela

Centralna Administracija 5,224,200.00 4,204,224.00 4,036,230.67 3,848,086.46 1,376,113.54 356,137.54 167,993.33 188,144.21 77% 74% 96%

Revizija 180,000.00 153,000.00 39,000.00 11,730.64 168,269.36 141,269.36 114,000.00 27,269.36 22% 7% 25%

Pravne Kancelarije 30,000.00 25,500.00 16,239.02 13,882.94 16,117.06 11,617.06 9,260.98 2,356.08 54% 46% 64%RIORGANIZACIJE I ADMINISTRACIJE NP 300,000.00 267,000.00 211,458.70 90,222.86 209,777.14 176,777.14 55,541.30 121,235.84 70% 30% 79%

likvidacija 976,417.00 478,417.00 292,058.73 196,156.24 780,260.76 282,260.76 186,358.27 95,902.49 30% 20% 61%

Privatizacija 635,256.00 490,000.00 453,329.65 157,273.36 477,982.64 332,726.64 36,670.35 296,056.29 71% 25% 93%

UKUPNO 7,345,873.00€ 5,618,141.00€ 5,048,316.77€ 4,317,352.50€ 3,028,520.50€ 1,300,788.50€ 569,824.23€ 730,964.27€ 69% 59% 90%

Opis budžetskih linija Pronevera Budžeta Raspodela Ob aveze Troškovi Neistrošen budžet Neistrošene Raspodjele

Neobavezene Raspodela

Neistrošene Obaveze

Plate i Dnevnice (11000) 3,500,000.00 2,870,362.00 2,865,547.66 2,864,449.10 635,550.90 5,912.90 4,814.34 1,098.56

Robe I Usluge (13000) 3,507,873.00 2,433,619.00 1,983,252.58 1,262,103.01 2,245,769.99 1,171,515.99 450,366.42 721,149.57

Opštinske Usluge(13200) 98,000.00 74,160.00 64,921.84 57,260.97 40,739.03 16,899.03 9,238.16 7,660.87

Subvencije I transferi (21000) 80,000.00 80,000.00 41,694.69 40,639.42 39,360.58 39,360.58 38,305.31 1,055.27

Kapitalne investicije (30000) 160,000.00 160,000.00 92,900.00 92,900.00 67,100.00 67,100.00 67,100.00 -

UKUPNO 7,345,873.00€ 5,618,141.00€ 5,048,316.77€ 4,317,352.50€ 3,028,520.50€ 1,300,788.50€ 569,824.23€ 730,964.27€

Opis budžetskih linija Obaveze Troškovi Neistrošene Obaveze

Avansno placanje Placanja koja cekaju uskladjivanje

UKUPNE TRANSAKCIJE za radne dane 7.8

Centralna Administracija 614 755 755 0 0 Ukupne transakcije na fiskalnu godinu 2,140

Revizija 2 3 3 0 0 isplate za radna dana 4.6

Pravno Odeljenje 53 52 52 0 0 obaveze za radna dana 3.2 RIORGANIZACIJE I ADMINISTRACIJE NP 36 207 207 0 0 Ukupne isplata u ovoj godinu 1,256

likvidacija 87 148 148 0 0 Ukupna obaveze u ovoj godinu 884

Privatizacija 92 91 91 0 0 30-Sep-14 273

UKUPNO 884 1256 1256 0 0

Br. Radnjih dana do

Pripremljeno od: A.S. i K.L Strana: 47 od 74

Page 117: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU FINANSIJSKI PREGLEDNamenjeni prihodi

Pregled budžetskih podlinija

ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET

datum 30-Sep-14A.

Raspodela budžeta

B. Obaveze

C.Troškovi

D=A-CNeistrošen

budžet

C/A% Troškovi vs

budžeta

Ukupno∑(1:21) Centralna administracija 5,224,200.00€ 4,036,230.67€ 3,848,086.46€ 1,274,967.54€ 73.66%

1 Plate osoblja od KBK-a 3,500,000.00 2,865,547.66 2,864,449.10 635,550.90 81.84%

2 Fiksna telefonija, voda, struja, ñubrivo 98,000.00 64,921.84 57,260.97 40,739.03 58.43%

3 Mobilna telefonija, internet i slubže poštarine 98,600.00 58,704.27 50,760.38 47,839.62 51.48%

4 Osiguranje i održavanje vozila 79,900.00 73,937.04 36,733.96 43,166.04 45.97%

5 Gorivo za vozila 50,000.00 31,882.04 19,602.31 30,397.69 39.20%

6 Gorivo za centralno grejanje i generatore 70,258.00 33,477.30 32,793.00 37,465.00 46.68%

7 Sitan novac i službeni ručci 34,500.00 9,403.50 6,169.30 28,330.70 17.88%

8 Sredstava, oprema 161,954.00 86,823.35 41,713.60 120,240.40 25.76%

9 Ostala održavanja i popravke 24,900.00 14,820.82 13,943.82 10,956.18 56.00%

10 Objavljivanje nabavke i ljudskih kadrova 13,000.00 1,465.20 1,465.20 11,534.80 11.27%

11 Nadoknada lokalnim članovima Upravnog odbora 236,200.00 164,379.33 156,849.83 79,350.17 66.41%

12 Kirija ua glavnu kancelariju i regionalne kancelarije 270,000.00 203,125.25 190,731.99 79,268.01 70.64%

13 Usluge obezbeñenja glavne kancelarije i regionalnih kancelarija 239,742.00 201,637.78 166,658.93 73,083.07 69.52%

14 Prevodi, oprema ozvučenja i fotokopije 9,600.00 5,375.08 3,245.00 6,355.00 33.80%

15 Službena putovanja 20,000.00 19,364.78 12,765.37 7,234.63 63.83%

16 Obuka i razvoj osoblja KAP-a, profesionalna literatura , profesionalne licence, službene novine

43,000.00 17,919.51 15,779.51 27,220.49 36.70%

17 Osiguranje zgrada, oprema protiv požara 6,700.00 - - 6,700.00 0.00%

18 Sudski troskovi ( sudske odluke) 107,846.00 90,545.92 84,264.19 77,564.19- 78.13%

19 Oprema preko EUR 1,000 unutar kapitalnih troškova 15,000.00 - - 15,000.00 0.00%

20 Popravka objekata KAP-a I Regionalnih kancelarija 10,000.00 - - 10,000.00 0.00%

21 Terenska vozila za regionalne kancelarije i za glavnu kancelariju

135,000.00 92,900.00 92,900.00 42,100.00 68.81%

Ukupno∑(22) Revizija 180,000.00€ 39,000.00€ 11,730.64€ 168,269.36€ 6.52%

22 Revizija DP-a, posebni spin-offovi i procenjivanje imovine 180,000.00 39,000.00 11,730.64 168,269.36 6.52%

Ukupno∑(23:25) Pravno odeljenje 30,000.00€ 16,239.02€ 13,882.94€ 14,905.00€ 46.28%

23 Sudske službe i zastupništva 10,500.00 3,607.50 3,607.50 6,892.50 34.36%

24 Održavanje baze podataka za registrovanje žalbi 10,000.00 3,237.50 1,987.50 8,012.50 19.88%

25 Pravna objavljivanja KAP-a 9,500.00 9,394.02 8,287.94 - 87.24%

Ukupno∑(26) Riorganizacija i Administracija DP 300,000.00€ 211,458.70€ 90,222.86€ 209,777.14€ 30.07%

26 Podrška za upravljanje DP-a 300,000.00 211,458.70 90,222.86 209,777.14 30.07%

Pripremljeno od: A.S. i K.L Strana: 48 od 74

Page 118: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU FINANSIJSKI PREGLEDNamenjeni prihodi

Pregled budžetskih podlinija

ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET

Ukupno∑(27:28) Likvidacija 976,417.00€ 292,058.73€ 196,156.24€ 780,260.76€ 20.09%

27 Faza tranzicije 969,504.00 289,362.88 193,621.64 775,882.36 19.97%

28 Faza likvidacije 6,913.00 2,695.85 2,534.60 4,378.40 36.66%

Ukupno∑(29:35) Privatizacija 635,256.00€ 453,329.65€ 157,273.36€ 477,982.64€ 24.76%

29 Katastarske službe 20,000.00 4,079.00 1,579.00 18,421.00 7.90%

30 Objavljivanje obaveštenja za privatizaciju u novinama 108,000.00 43,812.16 7,485.86 100,514.14 6.93%

31 Objave u TV , radio i Marketing i materijali 129,440.00 93,663.80 17,541.00 111,899.00 13.55%

32 Osnivanje novih predzeća 10,000.00 - - 10,000.00 0.00%

33 Usluge obezbeñenja za objekte DP-a 363,616.00 308,236.79 129,729.60 233,886.40 35.68%

34 Sudski troškovi u vezi privatizacije 4,000.00 3,537.90 937.90 3,062.10 23.45%

35 Sistem upravljanja informacijama I dokumentacija o DP-ima (SUID)

200.00 - - 200.00 0.00%

Ukupno KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU 7,345,873.00€ 5,048,316.77€ 4,317,352.50€ 3,028,520.50€ 58.77%

A. Raspodela budžeta

B. Obaveze

C.Troškovi

D=A-CNeistrošen

budžet

C/A% Troškovi vs

budžeta

400,000.00

500,000.00

600,000.00

700,000.00

800,000.00

900,000.00

GRAF OBAVEZE I MESECNOG TROSKOVA - ZA SVE KATEGORIJE TROSKOVA

-

100,000.00

200,000.00

300,000.00

400,000.00

Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14

Obaveze Troškovi

Pripremljeno od: A.S. i K.L Strana: 49 od 74

Page 119: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU FINANSIJSKI PREGLEDNamenjeni prihodi

Pregled ekonomskih kodova

ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET

datum

30-Sep-14A B C D E=A-D F=B-D G=B-C H=C-D

Programski kod

Privredni kodeks ,vrsta i Opis budžetskih linija

Pronevera budžeta

Raspodela budžeta

Obaveze Troškovi Neistrošen budžet Neistrošene raspodele

Neobavezane raspodele

Neistrošene obaveze

11000 Plate i dnevnice 3,500,000.00 2,870,362.00 2,865,547.66 2,864,449.10 635,550.90 5,912.90 4,814.34 1,098.56

13000 Robe i usluge 1,466,200.00 1,099,702.00 1,012,861.17 833,476.39 632,723.61 266,225.61 86,840.83 179,384.78

13200 Opštinske usluge 98,000.00 74,160.00 64,921.84 57,260.97 40,739.03 16,899.03 9,238.16 7,660.87

21000 Subvencije I transferi - - - - - - - -

30000 Kapitalne Investicije 160,000.00 160,000.00 92,900.00 92,900.00 67,100.00 67,100.00 67,100.00 -

22900 Centralna Administracija 5,224,200.00€ 4,204,224.00€ 4,036,230.67 3,848,086.46€ 1,376,113.54€ 356,137.54€ 167,993.33€ 188,144.21€

11000 Plate i dnevnice - - - - - - - -

13000 Robe i usluge 180,000.00 153,000.00 39,000.00 11,730.64 168,269.36 141,269.36 114,000.00 27,269.36

13200 Opštinske usluge -

21000 Subvencije I transferi - - - - - - - -

30000 Kapitalne Investicije - - - - - - - -

23100 Revizija 180,000.00€ 153,000.00€ 39,000.00 11,730.64€ 168,269.36€ 141,269.36€ 114,000.00€ 27,269.36€

11000 Plate i dnevnice - - - - - - - -

13000 Robe i usluge 30,000.00 25,500.00 16,239.02 13,882.94 16,117.06 11,617.06 9,260.98 2,356.08

13200 Opštinske usluge -

21000 Subvencije I transferi - - - - - - - -

30000 Kapitalne Investicije - - - - - - - -

23000 Pravno Odeljenje 30,000.00€ 25,500.00€ 16,239.02 13,882.94€ 16,117.06€ 11,617.06€ 9,260.98€ 2,356.08€

11000 Plate i dnevnice - - - - - - - -

13000 Robe i usluge 220,000.00 187,000.00 169,764.01 49,583.44 170,416.56 137,416.56 17,235.99 120,180.57

13200 Opštinske usluge -

21000 Subvencije I transferi 80,000.00 80,000.00 41,694.69 40,639.42 39,360.58 39,360.58 38,305.31 1,055.27

30000 Kapitalne Investicije - - - - - - - -

23200 Riroganizacije I administracije NP 300,000.00€ 267,000.00€ 211,458.70 90,222.86€ 209,777.14€ 176,777.14€ 55,541.30€ 121,235.84€

11000 Plate i dnevnice - - - - - - - -

13000 Robe i usluge 976,417.00 478,417.00 292,058.73 196,156.24 780,260.76 282,260.76 186,358.27 95,902.49

13200 Opštinske usluge -

21000 Subvencije I transferi - - - - - - - -

30000 Kapitalne Investicije - - - - - - - -

22700 Likvidacija 976,417.00€ 478,417.00€ 292,058.73 196,156.24€ 780,260.76€ 282,260.76€ 186,358.27€ 95,902.49€

Pripremljeno od: A.S. i K.L Strana: 50 od 74

Page 120: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU FINANSIJSKI PREGLEDNamenjeni prihodi

Pregled ekonomskih kodova

ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET

11000 Plate i dnevnice - - - - - - - -

13000 Robe i usluge 635,256.00 490,000.00 453,329.65 157,273.36 477,982.64 332,726.64 36,670.35 296,056.29

13200 Opštinske usluge -

21000 Subvencije I transferi - - - - - - - -

30000 Kapitalne Investicije - - - - - - - -

22600 Privatizacija 635,256.00€ 490,000.00€ 453,329.65 157,273.36€ 477,982.64€ 332,726.64€ 36,670.35€ 296,056.29€

Programski kod

Privredni kodeks ,vrsta i Opis budžetskih linija

Pronevera budžeta

Raspodela budžeta Obaveze Troškovi Neistrošen budžet

Neistrošene raspodele

Neobavezane raspodele

Neistrošene obaveze

11000 Plate i doprinosi (11000) 3,500,000.00 2,870,362.00 2,865,547.66 2,864,449.10 635,550.90 5,912.90 4,814.34 1,098.56

13000 Robe i usluge (13000) 3,507,873.00 2,433,619.00 1,983,252.58 1,262,103.01 2,245,769.99 1,171,515.99 450,366.42 721,149.57

13200 Opštinske usluge (13200) 98,000.00 74,160.00 64,921.84 57,260.97 40,739.03 16,899.03 9,238.16 7,660.87

21000 Subvencije i Transferi (21000) 80,000.00 80,000.00 41,694.69 40,639.42 39,360.58 39,360.58 38,305.31 1,055.27

30000 kapitalne investicije (30000) 160,000.00 160,000.00 92,900.00 92,900.00 67,100.00 67,100.00 67,100.00 -

UKUPNO 7,345,873.00€ 5,618,141.00€ 5,048,316.77 4,317,352.50€ 3,028,520.50€ 1,300,788.50€ 569,824.23€ 730,964.27€

3,000,000.00

3,500,000.00

4,000,000.00

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJUREKAPITULACIJA FINANCIJSKOG IZVESTAJA - GODINA 2014 PRONEVERA

-

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

3,000,000.00

Plate i doprinosi (11000)

Robe i usluge (13000)

Opštinske usluge (13200)

Subvencije i Transferi (21000)

kapitalne investicije (30000)

Pronevera budžeta Obaveze Troškovi

Pripremljeno od: A.S. i K.L Strana: 51 od 74

Page 121: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU FINANSIJSKI IZVESTAJIzmedu budžetskih programa

ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET

IZVEŠTAJ PRENOSA IZMEĐU BUDŽETSKIH PROGRAMA

datum 30-Sep-14

Br. Prenešeno u budžetski program Ekonomska

Kategorija

Prenešeni Iznos Prenešeno u budžetski

program

Ekonomska

kategorija

Prenosni period Na

osnovu

1 Privatizacija pre polugodišnjeg pregleda MF

2 Centralna Administracija pre polugodišnjeg pregleda MF

3 Pravno Odeljenje pre polugodišnjeg pregleda MF

4 Centralna Administracija pre polugodišnjeg pregleda MF

5 Riorganizacija I Administracija NP pre polugodišnjeg pregleda MF

6 Revizija pre polugodišnjeg pregleda MF

9 Centralna Administracija pre polugodišnjeg pregleda MF

UKUPNO -€

Prenosni period Od Kategorije U Kategoriju Vrednost prenesen

pre polugodišnjeg pregleda 13000 11000 -

pre polugodišnjeg pregleda 13000 13000 -

pre polugodišnjeg pregleda 13000 13000 -

pre polugodišnjeg pregleda 13000 21000 -

pre polugodišnjeg pregleda 13000 30000 -

UKUPNI PRENOS PRE POLUGODIŠNJEG PREGLEDA -€

Prenosni period Od Kategorije U Kategoriju Vrednost prenesen

pre polugodišnjeg pregleda 13000 11000 -

pre polugodišnjeg pregleda 13200 13000 -

pre polugodišnjeg pregleda 13000 13000 -

pre polugodišnjeg pregleda 13000 21000 -

pre polugodišnjeg pregleda 13200 13000 -

pre polugodišnjeg pregleda 13000 30000 -

pre polugodišnjeg pregleda 30000 13000 -

UKUPNI PRENOS PRE POLUGODIŠNJEG PREGLEDA -€

Ukupni Prenos -€

Pripremljeno od: A.S. i K.L Strana: 52 od 74

Page 122: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU

FINANSIJSKI IZVESTAJIZVESTAJ RASPODELA

ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET

datum 30-Sep-14

Opis budžetskih linijaPlate i doprinosi

(11000)

Robe i Usluge

(13000)

Komunalni

Troškovi

(13200)

Subvencije i

transferi

(21000)

Kapitalni

Troškovi

(30000)

UKUPNO

Centralna Administracija 2,870,362.00 1,099,702.00 74,160.00 - 160,000.00 4,204,224.00€

Revizija - 153,000.00 - - 153,000.00€

Pravne Kancelarije - 25,500.00 - - 25,500.00€

Riorganizacija i

Administracija NP - 187,000.00 80,000.00 - 267,000.00€

Likvidacija - 478,417.00 - - 478,417.00€

Privatizacija - 490,000.00 - - 490,000.00€

UKUPNO 2,870,362.00€ 2,433,619.00€ 74,160.00€ 80,000.00€ 160,000.00€ 5,618,141.00€

UKUPNO 5,618,141.00€

Budžetska linija Ekonomski Kod

Datum

Raspodele Opis Vrednost

Centralna Administracija 11000 Plate i dnevnice 2,870,362.00

Centralna Administracija 13000 Robe i Usloge 1,099,702.00

Centralna Administracija 13200 Komunalne Usluge 74,160.00

Centralna Administracija 30000 Kapitalne investicije 160,000.00

Revizija 13000 Robe i Usloge 153,000.00

Pravne Kancelarije 13000 Robe i Usloge 25,500.00 Riorganizacija i

Administracija NP 13000 Robe i Usloge 187,000.00 Riorganizacija i

Administracija NP 21000

Subvencije i

transferi 80,000.00 Riorganizacija i

Administracija NP 30000 Kapitalne investicije -

Likvidacija 13000 Robe i Usloge 478,417.00

Likvidacija 30000 Kapitalne investicije -

Privatizacija 13000 Kapitalne investicije 490,000.00

RASPODELA

U skladu Ekonomske Kategorije

Pripremljeno od: A.S. i K.L Strana: 53 od 74

Page 123: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU

RASPODELA - TREPČE

ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET

Tabela e alokimeve të mjeteve për Trepçën nga fondi i përgjithshëm.

do 30 septembra 2014

Përshkrimi Plate i dnevnice Robe i usluge Opštinske usluge Subvencije I

transferi

Kapitalne

InvesticijeUkupno

Muajt 1 2 3 4 5 6=shuma e (1:5)

Jan-14 - 50,000.00 - - - -

Feb-14 - 3,350,000.00 - - - -

Feb-14 - - - - - -

Mar-14 - - - - - -

Mar-14 - - - - - -

Apr-14 - - - - - -

May-14 - - - - - -

May-14 - - - - - -

Jun-14 - - - - - -

Jun-14 - - - - - -

Jul-14 - - - - - -

Jul-14 - - - - - -

Aug-14 - - - - - -

Sep-14 - - - - - -

Sep-14 - - - - - -

Oct-14 - - - - - -

Oct-14 - - - - - -

Nov-14 - - - - - -

Dec-14 - - - - - -

Ukupno - 3,400,000.00 - - - -

Pripremljeno od: A.S. i K.L strana: 54 do 74

Page 124: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU PREGLED FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA NAMENJENIH PRIHODA Kontni plan KAP-a

ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET

datum 30-Sep-14 UKUPNO € 7,345,873.00 € 5,048,316.77 € 4,317,352.50

BROJ BUDZETSKE

LINIJE

Kod budzetskog

programa

Budzetski program Ekonomski

Kod

Ekonomska Kategorija Opis budzetske linije Budzet Obaveza Placanja

AQ1 22900 Centralna Administracija 11000 Plate i dnevnice Plate uključujući i penzioni doprinos 3,500,000.00 2,865,547.66 2,864,449.10

AQ2 22900 Centralna Administracija 13000 Robe i Usloge Troškovi putovanja unutar i van zemlje - (službeno putovanje) 20,000.00 19,364.78 12,765.37

AQ3 22900 Centralna Administracija 13200 Komunalne Usluge Struja 57,500.00 47,272.66 47,134.13

AQ4 22900 Centralna Administracija 13200 Komunalne Usluge Voda 6,500.00 1,598.31 1,516.52

AQ5 22900 Centralna Administracija 13200 Komunalne Usluge Smeće 6,000.00 2,439.73 1,935.78

AQ6 22900 Centralna Administracija 13200 Komunalne Usluge Telefon - ptk sa fakturama 28,000.00 13,611.14 6,674.54

AQ7 22900 Centralna Administracija 13000 Robe i Usloge Internet 18,440.00 15,479.00 10,483.00

AQ8 22900 Centralna Administracija 13000 Robe i Usloge Mobilna telefonija 67,200.00 39,023.72 39,015.48

AQ9 22900 Centralna Administracija 13000 Robe i Usloge Poštanske usluge 12,960.00 4,201.55 1,261.90

AQ10 22900 Centralna Administracija 13000 Robe i Usloge Usluge obrazovanja i obuke - (Obuka i razvoj osoblja KAP-a, stručna literatura,

profesionalne licence, službeni list) 43,000.00 17,919.51 15,779.51

AQ11 22900 Centralna Administracija 13000 Robe i Usloge Razne intelektualne i savetodavne usluge - (Nadoknada za članove odbora KAP-a) 236,200.00 164,379.33 156,849.83

AQ12 22900 Centralna Administracija 13000 Robe i Usloge Usluge, štampanje ne marketing - (Simultano prevođenje i oprema ozvučenja (Odbor i

dani nadmetanja)) 4,600.00 3,475.00 3,245.00

AQ13 22900 Centralna Administracija 13000 Robe i Usloge Ostale ugovorene usluge - (Usluge fizičkog obezbeđenja glavnog sedišta i regionalnih

kancelarija) 239,742.00 201,637.78 166,658.93

AQ14 22900 Centralna Administracija 13000 Robe i Usloge Tehničke usluge - (Prevod i fotokopiranje) 5,000.00 1,900.08 -

AQ15 22900 Centralna Administracija 13000 Robe i Usloge Nameštaj - (Materijal za kancelariju) 11,954.00 - -

AQ16 22900 Centralna Administracija 13000 Robe i Usloge Hardver za informacionu tehnologiju - (IT oprema i njihovo održavanje) 52,500.00 16,617.84 3,342.84

AQ17 22900 Centralna Administracija 13000 Robe i Usloge Ostala oprema 12,500.00 10,153.50 10,153.50

AQ18 22900 Centralna Administracija 13000 Robe i Usloge Snabdevanje kancelarija - (administrativni potrošni materijal) 85,000.00 60,052.01 28,217.26

AQ19 22900 Centralna Administracija 13000 Robe i Usloge Nafta za centralno grejanje 50,000.00 29,746.52 29,322.87

AQ20 22900 Centralna Administracija 13000 Robe i Usloge Gorivo za agregat 20,258.00 3,730.78 3,470.13

AQ21 22900 Centralna Administracija 13000 Robe i Usloge Gorivo za vozila 50,000.00 31,882.04 19,602.31

AQ22 22900 Centralna Administracija 13000 Robe i Usloge Registracija i osiguranje vozila - (Kasko osiguranje vozila) 19,300.00 14,759.00 10,024.78

AQ23 22900 Centralna Administracija 13000 Robe i Usloge Obezbeđenje zgrada od strane kompanija 6,700.00 - -

AQ24 22900 Centralna Administracija 13000 Robe i Usloge Avansi (sitni novac) 14,000.00 4,676.40 2,176.40

AQ25 22900 Centralna Administracija 13000 Održavanje Održavanje i popravka vozila 60,600.00 59,178.04 26,709.18

AQ26 22900 Centralna Administracija 13000 Održavanje Održavanje nameštaja i opreme - (Održavanje imovine i ostale opreme) 24,900.00 14,820.82 13,943.82

AQ27 22900 Centralna Administracija 13000 Održavanje Zgrada (zakup) - (zakupnina za glavno sedište i regionalne kancelarije) 270,000.00 203,125.25 190,731.99

AQ28 22900 Centralna Administracija 13000 Održavanje Troškovi za javno informisanje - (Objave za nabavku i ljudske resurse) 13,000.00 1,465.20 1,465.20

AQ29 22900 Centralna Administracija 13000 Održavanje Službeni ručkovi 20,500.00 4,727.10 3,992.90

AQ30 22900 Centralna Administracija 13000 Održavanje Sudski troskovi ( sudske odluke) 107,846.00 90,545.92 84,264.19

AQ31 22900 Centralna Administracija 30000 Kapitalne investicije Oprema preko EUR 1,000 u okviru kapitalni troškova 15,000.00 - -

AQ32 22900 Centralna Administracija 30000 Kapitalne investicije Popravka zgrade KAP-a i regionalnih kancelarija 10,000.00 - -

AQ33 22900 Centralna Administracija 30000 Kapitalne investicije Kupovina službenih vozila 135,000.00 92,900.00 92,900.00

DL1 23000 PRAVNE KANCELARIJE 13000 Robe i Usloge Spoljno pravno savetovanje za društvena preduzeća i privatizaciju 5,500.00 - -

DL2 23000 PRAVNE KANCELARIJE 13000 Robe i Usloge Sudski troškovi 5,000.00 3,607.50 3,607.50

DL3 23000 PRAVNE KANCELARIJE 13000 Robe i Usloge Održavanje baze podataka za upis žalbi 10,000.00 3,237.50 1,987.50

DL4 23000 PRAVNE KANCELARIJE 13000 Robe i Usloge Zakonske objave KAP-a i ostalih javnih instutucija 9,500.00 9,394.02 8,287.94

A1 23100 Revizija 13000 Robe i Usloge Procena društvenih preduzeća 140,000.00 - -

A2 23100 Revizija 13000 Robe i Usloge Revizija društvenih preduzeća 40,000.00 39,000.00 11,730.64

RA1 23200RIORGANIZACIJE I

ADMINISTRACIJE NP13000 Robe i Usloge Nadgledanje: Uređenje, poboljšanje i održavanje baze podataka Posebnog spin off-a 1,000.00 - -

RA2 23200RIORGANIZACIJE I

ADMINISTRACIJE NP13000 Robe i Usloge Kontrola: Nadgledanje DP-a i upis imovine posle prodaje 1,000.00 - -

RA3 23200RIORGANIZACIJE I

ADMINISTRACIJE NP13000 Robe i Usloge

Direktna administracija: Obezbeđenje DP-a pod direktnom administracijom - još nisu

stavljena u postupak privatizacije 214,000.00 168,624.01 48,537.44

RA4 23200RIORGANIZACIJE I

ADMINISTRACIJE NP13000 Robe i Usloge Direktna administracija: Zaštita radnika i okruženja 1,000.00 - -

RA5 23200RIORGANIZACIJE I

ADMINISTRACIJE NP13000 Robe i Usloge Snabdevanje robom i uslugama za preduzeća pod direktnom administracijom 1,000.00 - -

RA6 23200RIORGANIZACIJE I

ADMINISTRACIJE NP21000 Subvencije i transferi

Direktna administracija: Privremeno imenovanje menadžera DP-a (sredstva se prenose DP-

u u obliku subvencija) 30,000.00 11,045.39 9,990.12

RA7 23200RIORGANIZACIJE I

ADMINISTRACIJE NP21000 Subvencije i transferi Privremeno imenovanje ostalih radnika DP-a koja su pod direktnom administracijom 50,000.00 30,649.30 30,649.30

RA8 23200RIORGANIZACIJE I

ADMINISTRACIJE NP13000 Robe i Usloge Sudski troškovi i sudske ekspertize 1,500.00 704.00 704.00

RA9 23200RIORGANIZACIJE I

ADMINISTRACIJE NP13000 Robe i Usloge Objave u domaćim novinama 500.00 436.00 342.00

Pripremljeno od: A.S. i K.L Strana 55 od 74

Page 125: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU PREGLED FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA NAMENJENIH PRIHODA Kontni plan KAP-a

ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET

datum 30-Sep-14 UKUPNO € 7,345,873.00 € 5,048,316.77 € 4,317,352.50

BROJ BUDZETSKE

LINIJE

Kod budzetskog

programa

Budzetski program Ekonomski

Kod

Ekonomska Kategorija Opis budzetske linije Budzet Obaveza Placanja

P1 22600 Privatizacija 13000 Robe i Usloge Nadzorne katastarske aktivnosti: parcele, merenja, vektorizacije, posedovni listovi, kopije

plana koji se drže od GPS prijemnika, programerski alati, RTK GPS prijemnik. 20,000.00 4,079.00 1,579.00

P2 22600 Privatizacija 13000 Robe i Usloge

Objavljivanje u novinama (državnim i međunarodnim).Takođe su u ovoj liniji predviđeni

troškovi komisije za stanove u društvenom vlasništu. Ova komisija je po prvi put osnovana

2012 godine i njen predviđeni godišnji budžet je 8,000.00 euro. Ova Komisija će imati

mnogo objava u domaćim novinama i u susednim zemljama.

108,000.00 43,812.16 7,485.86

P3 22600 Privatizacija 13000 Robe i Usloge Objave (TV i Radio) 89,440.00 77,690.00 12,757.58

P4 22600 Privatizacija 13000 Robe i Usloge Marketing i privatizacioni materijal 40,000.00 15,973.80 4,783.42

P5 22600 Privatizacija 13000 Robe i Usloge Osnivanje Novih preduzeća, u kojima je imovina DP-a preneta za prodaju 10,000.00 - -

P6 22600 Privatizacija 13000 Robe i Usloge Obezbeđenje i zaštita imovine DP-a od uništenja (samo za DP koja se očekuju da budu

privatizovana). 363,616.00 308,236.79 129,729.60

P7 22600 Privatizacija 13000 Robe i Usloge Sudski troškovi u vezi sa privatizacijom. 4,000.00 3,537.90 937.90

P8 22600 Privatizacija 13000 Robe i Usloge Sistem upravljanja informacijama i dokumentima DP-a (SUID) 200.00 - -

L1 22700 Likvidacija 13000 Robe i Usloge Faza tranzicije: troškovi pružalaca usluga za registraciju potraživanja, za fizičko ispitivanje

imovine i dokumentacije, prikupljanje upisa inventara, liste radnika, imena poverilaca i

ostala dokumentacija preduzeća.

5,000.00 - -

L2 22700 Likvidacija 13000 Robe i Usloge Faza tranzicije: Objavljivanje obaveštenja o listama radnika 767,800.00 103,226.26 54,649.20

L3 22700 Likvidacija 13000 Robe i Usloge Faza tranzicije: Nadoknada troškova UNSK 36,000.00 28,629.65 28,629.65

L4 22700 Likvidacija 13000 Robe i Usloge Faza tranzicije: Arhiviranje dokumenata društvenih preduzeća (u pet reginonalnih

kancelarija) posle privatizacije do završetka likvidacije. 160,704.00 157,506.97 110,342.79

L5 22700 Likvidacija 13000 Robe i Usloge Faza likvidacije: Baza podataka - godišnje održavanje. 1,913.00 1,595.85 1,434.60

Pripremljeno od: A.S. i K.L Strana 56 od 74

Page 126: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU PREGLED FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA NAMENJENIH PRIHODA

Centralna Administracija

ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET

Organizativni kod 239 Kod Programa 22900

IZVEŠTAJ CENTRALNE ADMINISTRACIJE - NA OSNOVU SA EK ONOMSKIM KODOVIMA

Ekonomski Kod Ekonoska Kategorija A.

Pronevera Budzeta B. Raspodele C.

ObavezeD.

TroškoviE=A-D

Neistrošen Budzet

F=B-DNeistrošene Raspodele

G=B-CNeobavezane

RaspodelaH=C-D

Neistrošene Obaveze

11000 Plate i dnevnice 3,500,000.00 2,870,362.00 2,865,547.66 2,864,449.10 635,550.90 5,912.90 4,814.34 1,098.56

13000 Robe i Usloge 1,466,200.00 1,099,702.00 1,012,861.17 833,476.39 632,723.61 266,225.61 86,840.83 179,384.78

13200 Komunalne Usluge 98,000.00 74,160.00 64,921.84 57,260.97 40,739.03 16,899.03 9,238.16 7,660.87

21000 Subvencije i transferi - - - - - - - -

30000 Kapitalne investicije 160,000.00 160,000.00 92,900.00 92,900.00 67,100.00 67,100.00 67,100.00 -

5,224,200.00€ 4,204,224.00€ 4,036,230.67€ 3,848,086.46€ 1,376,113.54€ 356,137.54€ 167,993.33€ 188,144.21€

datum 30-Sep-14 IZVEŠTAJ CENTRALNE ADMINISTRACIJE - NA OSNOVU OPIS A BUDŽETSKIH POD-STAVKIBr budzetskih Artikala

Ekonomomski kod

Ekonomska Kategorija A.Pronevera Budzeta

B.Obaveze

C.Troškovi

D=A-CNeistrošen Budzet

E=C/A % potrošeno

odnosno na budžet

F=B-CNeistrošene Obaveze

G=A-Bu raspolaganje za obavezivanje od

budžeta

H=B/A % Obavezane odnosno na

Budžet

AQ1 11000 Plate i dnevnice 3,500,000.00 2,865,547.66 2,864,449.10 635,550.90 81.84% 1,098.56 634,452.34 81.87%

AQ2 13000 Robe i Usloge 20,000.00 19,364.78 12,765.37 7,234.63 63.83% 6,599.41 635.22 96.82%

AQ3 13200 Komunalne Usluge 57,500.00 47,272.66 47,134.13 10,365.87 81.97% 138.53 10,227.34 82.21%

AQ4 13200 Komunalne Usluge 6,500.00 1,598.31 1,516.52 4,983.48 23.33% 81.79 4,901.69 24.59%

AQ5 13200 Komunalne Usluge 6,000.00 2,439.73 1,935.78 4,064.22 32.26% 503.95 3,560.27 40.66%

AQ6 13200 Komunalne Usluge 28,000.00 13,611.14 6,674.54 21,325.46 23.84% 6,936.60 14,388.86 48.61%

AQ7 13000 Robe i Usloge 18,440.00 15,479.00 10,483.00 7,957.00 56.85% 4,996.00 2,961.00 83.94%

AQ8 13000 Robe i Usloge 67,200.00 39,023.72 39,015.48 28,184.52 58.06% 8.24 28,176.28 58.07%

AQ9 13000 Robe i Usloge 12,960.00 4,201.55 1,261.90 11,698.10 9.74% 2,939.65 8,758.45 32.42%

AQ10 13000 Robe i Usloge 43,000.00 17,919.51 15,779.51 27,220.49 36.70% 2,140.00 25,080.49 41.67%

AQ11 13000 Robe i Usloge 236,200.00 164,379.33 156,849.83 79,350.17 66.41% 7,529.50 71,820.67 69.59%

AQ12 13000 Robe i Usloge 4,600.00 3,475.00 3,245.00 1,355.00 70.54% 230.00 1,125.00 75.54%

AQ13 13000 Robe i Usloge 239,742.00 201,637.78 166,658.93 73,083.07 69.52% 34,978.85 38,104.22 84.11%

AQ14 13000 Robe i Usloge 5,000.00 1,900.08 - 5,000.00 1,900.08 3,099.92 38.00%

AQ15 13000 Robe i Usloge 11,954.00 - - 11,954.00 - 11,954.00

Smeće

Telefon - ptk sa fakturama

Internet

Mobilna telefonija

Poštanske usluge

Usluge obrazovanja i obuke - (Obuka i razvoj osoblja KAP-a, stručna literatura, profesionalne licence, službeni list)

Razne intelektualne i savetodavne usluge - (Nadoknada za članove odbora KAP-a)

Usluge, štampanje ne marketing - (Simultano prevoñenje i oprema ozvučenja (Odbor i dani nadmetanja))

Ostale ugovorene usluge - (Usluge fizičkog obezbeñenja glavnog sedišta i regionalnih kancelarija)

Tehničke usluge - (Prevod i fotokopiranje)

Nameštaj - (Materijal za kancelariju)

Voda

UKUPNO

Opis Budzeta

Plate uključujući i penzioni doprinos

Troškovi putovanja unutar i van zemlje - (službeno putovanje)

Struja

ADMINISTRACIJA

AQ16 13000 Robe i Usloge 52,500.00 16,617.84 3,342.84 49,157.16 6.37% 13,275.00 35,882.16 31.65%

AQ17 13000 Robe i Usloge 12,500.00 10,153.50 10,153.50 2,346.50 81.23% - 2,346.50 81.23%

AQ18 13000 Robe i Usloge 85,000.00 60,052.01 28,217.26 56,782.74 33.20% 31,834.75 24,947.99 70.65%

AQ19 13000 Robe i Usloge 50,000.00 29,746.52 29,322.87 20,677.13 58.65% 423.65 20,253.48 59.49%

AQ20 13000 Robe i Usloge 20,258.00 3,730.78 3,470.13 16,787.87 17.13% 260.65 16,527.22 18.42%

AQ21 13000 Robe i Usloge 50,000.00 31,882.04 19,602.31 30,397.69 39.20% 12,279.73 18,117.96 63.76%

AQ22 13000 Robe i Usloge 19,300.00 14,759.00 10,024.78 9,275.22 51.94% 4,734.22 4,541.00 76.47%

AQ23 13000 Robe i Usloge 6,700.00 - - 6,700.00 - 6,700.00

AQ24 13000 Robe i Usloge 14,000.00 4,676.40 2,176.40 11,823.60 15.55% 2,500.00 9,323.60 33.40%

AQ25 13000 Održavanje 60,600.00 59,178.04 26,709.18 33,890.82 44.07% 32,468.86 1,421.96 97.65%

AQ26 13000 Održavanje 24,900.00 14,820.82 13,943.82 10,956.18 56.00% 877.00 10,079.18 59.52%

AQ27 13000 Održavanje 270,000.00 203,125.25 190,731.99 79,268.01 70.64% 12,393.26 66,874.75 75.23%

AQ28 13000 Održavanje 13,000.00 1,465.20 1,465.20 11,534.80 11.27% - 11,534.80 11.27%

AQ29 13000 Održavanje 20,500.00 4,727.10 3,992.90 16,507.10 19.48% 734.20 15,772.90 23.06%

AQ30 13000 Održavanje 107,846.00 90,545.92 84,264.19 23,581.81 78.13% 6,281.73 17,300.08 83.96%

AQ31 30000 Kapitalne investicije 15,000.00 - - 15,000.00 - 15,000.00

AQ32 30000 Kapitalne investicije 10,000.00 - - 10,000.00 - 10,000.00

AQ33 30000 Kapitalne investicije 135,000.00 92,900.00 92,900.00 42,100.00 68.81% - 42,100.00 68.81%

5,224,200.00€ 4,036,230.67€ 3,848,086.46€ 1,376,113.54€ 73.66% 188,144.21€ 1,187,969.33€ 77.26%UKUPNO

Službeni ručkovi

Oprema preko EUR 1,000 u okviru kapitalni troškova

Popravka zgrade KAP-a i regionalnih kancelarija

Kupovina službenih vozila

Sudski troskovi ( sudske odluke)

Troškovi za javno informisanje - (Objave za nabavku i ljudske resurse)

Ostala oprema

Snabdevanje kancelarija - (administrativni potrošni materijal)

Nafta za centralno grejanje

Gorivo za agregat

Gorivo za vozila

Registracija i osiguranje vozila - (Kasko osiguranje vozila)

Obezbeñenje zgrada od strane kompanija

Avansi (sitni novac)

Održavanje i popravka vozila

Održavanje nameštaja i opreme - (Održavanje imovine i ostale opreme)

Zgrada (zakup) - (zakupnina za glavno sedište i regionalne kancelarije)

Hardver za informacionu tehnologiju - (IT oprema i njihovo održavanje)

Pripremljeno od: A.S. i K.L Strana: 57 od 74

Page 127: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU PREGLED FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA NAMENJENIH PRIHODA

Revizija

ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET

Organizativni Kod 239 Kod Programa 23100

IZVEŠTAJ REVIZIJE - NA OSNOVU EKONOMSKIM KODOVIMA

Ekonomski Kod Ekonoska Kategorija A.

Pronevera Budzeta B. Raspodele C.

ObavezeD.

TroškoviE=A-D

Neistrošen Budzet

F=B-DNeistrošene Raspodele

G=B-CNeobavezane

Raspodela

H=C-DNeistrošene

Obaveze11000 Plate i dnevnice - - - - - - - - 13000 Robe i Usloge 180,000.00 153,000.00 39,000.00 11,730.64 168,269.36 141,269.36 114,000.00 27,269.36 21000 Subvencije i transferi - - - - - - - - 30000 Kapitalne investicije - - - - - - - -

180,000.00€ 153,000.00€ 39,000.00€ 11,730.64€ 168,269.36€ 141,269.36€ 114,000.00€ 27,269.36€

datum 30-Sep-14 IZVEŠTAJ REVIZIJE - NA OSNOVU OPISA BUDŽETSKIH POD -STAVKIBr budzetskih Artikala

Ekonomomski kod

Ekonomska Kategorija A.Pronevera Budzeta

B.Obaveze

C.Troškovi

D=A-CNeistrošen Budzet

E=C/A % potrošeno

odnosno na budžett

F=B-CNeistrošene

Obaveze

G=A-Bu raspolaganje za obavezivanje od

budžeta

H=B/A % Obavezane odnosno na

Budžet A1 13000 Robe i Usloge 140,000.00€ - - 140,000.00 - 140,000.00

A2 13000 Robe i Usloge 40,000.00€ 39,000.00 11,730.64 28,269.36 29.33% 27,269.36 1,000.00 97.50%

180,000.00€ 39,000.00€ 11,730.64€ 168,269.36€ 6.52% 27,269.36€ 141,000.00€ 21.67%

UKUPNO

Opis Budzeta

Procena društvenih preduzeća

Revizija društvenih preduzeća

UKUPNO

Revizija

Pripremljeno od: A.S. i K.L Strana: 58 od 74

Page 128: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU PREGLED FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA NAMENJENIH PRIHODA

Pravne Kancelarije

ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDZET

Organizativni Kod 239 Kod Programa 23100

IZVEŠTAJ PRAVNE KANCELARIJE - NA OSNOVU SA EKONOMSK IM KODOVIMA

Ekonomski Kod Ekonoska Kategorija A.

Pronevera Budzeta B. Raspodele C.

ObavezeD.

TroškoviE=A-D

Neistrošen Budzet

F=B-DNeistrošene Raspodele

G=B-CNeobavezane

Raspodela

H=C-DNeistrošene

Obaveze11000 Plate i dnevnice - - - - - - - - 13000 Robe i Usloge 30,000.00 25,500.00 16,239.02 13,882.94 16,117.06 11,617.06 9,260.98 2,356.08 21000 Subvencije i transferi - - - - - - - - 30000 Kapitalne investicije - - - - - - - -

30,000.00€ 25,500.00€ 16,239.02€ 13,882.94€ 16,117.06€ 11,617.06€ 9,260.98€ 2,356.08€

datum 30-Sep-14 IZVEŠTAJ PRAVNE KANCELARIJE - NA OSNOVU OPISA BUDŽE TSKIH POD-STAVKIBr

budzetskih

Artikala

Ekonomomski kod

Ekonomska Kategorija A.Pronevera Budzeta

B.Obaveze

C.Troškovi

D=A-CNeistrošen Budzet

E=C/A % potrošeno

odnosno na budžett

F=B-CNeistrošene

Obaveze

G=A-Bu raspolaganje za obavezivanje od

budžeta

H=B/A % Obavezane odnosno na

Budžet

DL1 13000 Robe i Usloge 5,500.00 - - 5,500.00 - 5,500.00

DL2 13000 Robe i Usloge 5,000.00 3,607.50 3,607.50 1,392.50 72.15% - 1,392.50 72.15%

DL3 13000 Robe i Usloge 10,000.00 3,237.50 1,987.50 8,012.50 19.88% 1,250.00 6,762.50 32.38%

DL4 13000 Robe i Usloge 9,500.00 9,394.02 8,287.94 1,212.06 87.24% 1,106.08 105.98 98.88%

30,000.00€ 16,239.02€ 13,882.94€ 16,117.06€ 46.28% 2,356.08€ 13,760.98€ 54.13%UKUPNO

UKUPNO

Opis Budzeta

Spoljno pravno savetovanje za društvena preduzeća i privatizaciju

Sudski troškovi

Održavanje baze podataka za upis žalbi

Zakonske objave KAP-a i ostalih javnih instutucija

PRAVNEKANCELARIJE

Pripremljeno od: A.S. i K.L Strana: 59 od 74

Page 129: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU PREGLED FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA NAMENJENIH PRIHODA

Riorg. i Admin. NP

ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDZET

Organizativni Kod 239 Kod Programa 23200

IZVEŠTAJ RIORGANIZACIJE I ADMINISTRACIJE NP -NA OSN OVU EKONOMSKI KODOVA

Ekonomski Kod Ekonoska Kategorija A.

Pronevera Budzeta B. Raspodele C.

ObavezeD.

TroškoviE=A-D

Neistrošen Budzet

F=B-DNeistrošene Raspodele

G=B-CNeobavezane

Raspodela

H=C-DNeistrošene

Obaveze11000 Plate i dnevnice - - - - - - - - 13000 Robe i Usloge 220,000.00 187,000.00 169,764.01 49,583.44 170,416.56 137,416.56 17,235.99 120,180.57 21000 Subvencije i transferi 80,000.00 80,000.00 41,694.69 40,639.42 39,360.58 39,360.58 38,305.31 1,055.27 30000 Kapitalne investicije - - - - - - - -

300,000.00€ 267,000.00€ 211,458.70€ 90,222.86€ 209,777.14€ 176,777.14€ 55,541.30€ 121,235.84€

datum 30-Sep-14 IZVEŠTAJ RIORGANIZACIJE I ADMINISTRACIJE DP - NA OS NOVU OPISA BUDŽETSKIH POD-STAVKIBr budzetskih Artikala

Ekonomomski kod

Ekonomska Kategorija A.Pronevera Budzeta

B.Obaveze

C.Troškovi

D=A-CNeistrošen Budzet

E=C/A % potrošeno

odnosno na budžett

F=B-CNeistrošene

Obaveze

G=A-Bu raspolaganje za obavezivanje od

budžeta

H=B/A % Obavezane odnosno na

Budžet

RA1 13000 Robe i Usloge 1,000.00 - - 1,000.00 - 1,000.00

RA2 13000 Robe i Usloge 1,000.00 - - 1,000.00 - 1,000.00

RA3 13000 Robe i Usloge 214,000.00 168,624.01 48,537.44 165,462.56 22.68% 120,086.57 45,375.99 78.80%

RA4 13000 Robe i Usloge 1,000.00 - - 1,000.00 - 1,000.00

RA5 13000 Robe i Usloge 1,000.00 - - 1,000.00 - 1,000.00

RA6 21000 Subvencije i transferi 30,000.00 11,045.39 9,990.12 20,009.88 33.30% 1,055.27 18,954.61 36.82%

RA7 21000 Subvencije i transferi 50,000.00 30,649.30 30,649.30 19,350.70 61.30% - 19,350.70 61.30%

RA8 13000 Robe i Usloge 1,500.00 704.00 704.00 796.00 46.93% - 796.00 46.93%

RA9 13000 Robe i Usloge 500.00 436.00 342.00 158.00 68.40% 94.00 64.00

300,000.00€ 211,458.70€ 90,222.86€ 209,777.14€ 30.07% 121,235.84€ 88,541.30€ 70.49%UKUPNO

Snabdevanje robom i uslugama za preduzeća pod direktnom administracijom

Privremeno imenovanje ostalih radnika DP-a koja su pod direktnom administracijom

Direktna administracija: Privremeno imenovanje menadžera DP-a (sredstva se prenose DP-u u obliku subvencija)

Sudski troškovi i sudske ekspertize

Objave u domaćim novinama

Direktna administracija: Zaštita radnika i okruženja

UKUPNO

Opis Budzeta

Nadgledanje: Ureñenje, poboljšanje i održavanje baze podataka Posebnog spin off-a

Kontrola: Nadgledanje DP-a i upis imovine posle prodaje

Direktna administracija: Obezbeñenje DP-a pod direktnom administracijom - još nisu stavljena u postupak privatizacije

Riorganizacija i administracija NP

Pripremljeno od: A.S. i K.L Strana: 60 od 74

Page 130: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU PREGLED FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA NAMENJENIH PRIHODA

Likvidacija

ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDZET

Kodi Organizativ 239 Kodi i Programit 22700

IZVEŠTAJ LIKVIDCIJE - NA OSNOVU EKONOMSKI KODOVA

Ekonomski Kod Ekonoska Kategorija A.

Pronevera Budzeta B. Raspodele C.

ObavezeD.

TroškoviE=A-D

Neistrošen Budzet

F=B-DNeistrošene Raspodele

G=B-CNeobavezane

Raspodela

H=C-DNeistrošene

Obaveze

11000 Plate i dnevnice - - - - - - - - 13000 Robe i Usloge 976,417.00 478,417.00 292,058.73 196,156.24 780,260.76 282,260.76 186,358.27 95,902.49 21000 Subvencije i transferi - - - - - - - - 30000 Kapitalne investicije - - - - - - - -

976,417.00€ 478,417.00€ 292,058.73€ 196,156.24€ 780,260.76€ 282,260.76€ 186,358.27€ 95,902.49€

datum 30-Sep-14 IZVEŠTAJ LIKVIDACIJE - NA OSNOVU OPISA BUDŽETSKIH P OD-STAVKIBr budzetskih Artikala

Ekonomomski kod

Ekonomska Kategorija A.Pronevera Budzeta

B.Obaveze

C.Troškovi

D=A-CNeistrošen Budzet

E=C/A % potrošeno

odnosno na budžett

F=B-CNeistrošene

Obaveze

G=A-Bu raspolaganje za obavezivanje od

budžeta

H=B/A % Obavezane odnosno na

Budžet

L1 13000 Robe i Usloge 5,000.00 - - 5,000.00 - 5,000.00€

L2 13000 Robe i Usloge 767,800.00 103,226.26 54,649.20 713,150.80 7.12% 48,577.06 664,573.74€ 13.44%

L3 13000 Robe i Usloge 36,000.00 28,629.65 28,629.65 7,370.35 79.53% - 7,370.35€ 79.53%

L4 13000 Robe i Usloge 160,704.00 157,506.97 110,342.79 50,361.21 68.66% 47,164.18 3,197.03€ 98.01%

L5 13000 Robe i Usloge 1,913.00 1,595.85 1,434.60 478.40 74.99% 161.25 317.15€ 83.42%

L6 13000 Robe i Usloge 5,000.00 1,100.00 1,100.00 3,900.00 22.00% - 3,900.00€

976,417.00€ 292,058.73€ 196,156.24€ 780,260.76€ 20.09% 95,902.49€ 684,358.27€ 29.91%UKUPNO

Faza likvidacije: Baza podataka - godišnje održavanje.

Sudski troškovi

Faza tranzicije: Arhiviranje dokumenata društvenih preduzeća (u pet reginonalnih kancelarija) posle privatizacije do završetka likvidacije.

UKUPNO

Opis Budzeta

Faza tranzicije: troškovi pružalaca usluga za registraciju potraživanja, za fizičko ispitivanje imovine i dokumentacije, prikupljanje upisa inventara, liste radnika, imena poverilaca i ostala dokumentacija preduzeća.

Faza tranzicije: Objavljivanje obaveštenja o listama radnika

Faza tranzicije: Nadoknada troškova UNSK

Likvidacija

Pripremljeno od: A.S. i K.L Strana:61 od 74

Page 131: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU PREGLED FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA NAMENJENIH PRIHODA

Privatizacija

ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDZET

Organizativni kod 239 Kod Programa 22600

IZVEŠTAJ PRIVATIIYACIJE - NA OSNOVU EKONOMSKIM KODO VIMA

Ekonomski Kod Ekonoska Kategorija A.

Pronevera Budzeta B. Raspodele C.

ObavezeD.

TroškoviE=A-D

Neistrošen Budzet

F=B-DNeistrošene Raspodele

G=B-CNeobavezane

Raspodela

H=C-DNeistrošene

Obaveze11000 Plate i dnevnice - - - - - - - -

13000 Robe i Usloge 635,256.00 490,000.00 453,329.65 157,273.36 477,982.64 332,726.64 36,670.35 296,056.29 21000 Subvencije i transferi - - - - - - - - 30000 Kapitalne investicije - - - - - - - -

635,256.00€ 490,000.00€ 453,329.65€ 157,273.36€ 477,982.64€ 332,726.64€ 36,670.35€ 296,056.29€

datum 30-Sep-14 IZVEŠTAJ PRIVATIZACIJE- NA OSNOVU OPISA BUDŽETSKIH POD-STAVKIBr budzetskih Artikala

Ekonomomski kod

Ekonomska Kategorija A.Pronevera Budzeta

B.Obaveze

C.Troškovi

D=A-CNeistrošen Budzet

E=C/A % potrošeno odnosno na

budžett

F=B-CNeistrošene Obaveze

G=A-Bu raspolaganje za

obavezivanje od budžeta

H=B/A % Obavezane odnosno na

Budžet

P1 13000 Robe i Usloge 20,000.00 4,079.00 1,579.00 18,421.00 7.90% 2,500.00 15,921.00 20.40%

P2 13000 Robe i Usloge 108,000.00 43,812.16 7,485.86 100,514.14 6.93% 36,326.30 64,187.84 40.57%

P3 13000 Robe i Usloge 89,440.00 77,690.00 12,757.58 76,682.42 14.26% 64,932.42 11,750.00 86.86%

P4 13000 Robe i Usloge 40,000.00 15,973.80 4,783.42 35,216.58 11.96% 11,190.38 24,026.20 39.93%

P5 13000 Robe i Usloge 10,000.00 - - 10,000.00 - 10,000.00

P6 13000 Robe i Usloge 363,616.00 308,236.79 129,729.60 233,886.40 35.68% 178,507.19 55,379.21 84.77%

P7 13000 Robe i Usloge 4,000.00 3,537.90 937.90 3,062.10 23.45% 2,600.00 462.10 88.45%

P8 13000 Robe i Usloge 200.00 - - 200.00 - 200.00

635,256.00€ 453,329.65€ 157,273.36€ 477,982.64€ 24.76% 296,056.29€ 181,926.35€ 71.36%UKUPNO

Osnivanje Novih preduzeća, u kojima je imovina DP-a preneta za prodaju

Obezbeñenje i zaštita imovine DP-a od uništenja (samo za DP koja se očekuju da budu privatizovana).

Sudski troškovi u vezi sa privatizacijom.

Sistem upravljanja informacijama i dokumentima DP-a (SUID)

Marketing i privatizacioni materijal

UKUPNO

Opis Budzeta

Nadzorne katastarske aktivnosti: parcele, merenja, vektorizacije, posedovni listovi, kopije plana koji se drže od GPS prijemnika, programerski alati, RTK GPS prijemnik.

Objavljivanje u novinama (državnim i meñunarodnim).Takoñe su u ovoj liniji predviñeni troškovi komisije za stanove u društvenom vlasništu. Ova komisija je po prvi put osnovana 2012 godine i njen predviñeni godišnji budžet je 8,000.00 euro. Ova Komisija će imati mnogo objava u domaćim novinama i u susednim zemljama.

Objave (TV i Radio)

Privatizacija

Pripremljeno od: A.S. i K.L Strana: 62 od 74

Page 132: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU FINANSIJSKI PREGLED

Glavni pregledODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET

Organizativni Kod 239 Kod Programa 23200

IZVEŠTAJ RIORGANIZACIJE I ADMINISTRACIJE NP -NA OSNOVU EKONOMSKI KODOVA

Ekonomski Kod Ekonoska Kategorija A.

Pronevera Budzeta B. Raspodele C.

ObavezeD.

TroškoviE=A-D

Neistrošen Budzet

F=B-DNeistrošene Raspodele

G=B-CNeobavezane

RaspodelaH=C-D

Neistrošene Obaveze11000 Plate i dnevnice - - - - - - - - 13000 Robe i Usloge 3,400,000.00 3,400,000.00 19,861.00 19,861.00 3,380,139.00 3,380,139.00 3,380,139.00 - 21000 Subvencije i transferi - - - - - - - - 30000 Kapitalne investicije - - - - - - - -

3,400,000.00 3,400,000.00 19,861.00 19,861.00 3,380,139.00 3,380,139.00 3,380,139.00 -

datum 31-Aug-14 IZVEŠTAJ - REORGANIZACIJE TREP ČE Br

budzetskih Artikala

Ekonomomski kod

Ekonomska Kategorija A.Pronevera Budzeta

B.Obaveze

C.Troškovi

D=A-CNeistrošen Budzet

E=C/A % potrošeno

odnosno na budžett

F=B-CNeistrošene Obaveze

G=A-Bu raspolaganje za obavezivanje od

budžeta

H=B/A % Obavezane odnosno na

Budžet RT1 13000 Robe i Usloge 3,344,000.00 - - 3,344,000.00 - 3,344,000.00

RT2 13000 Robe i Usloge 1,000.00 - - 1,000.00 - 1,000.00

RT3 13000 Robe i Usloge 50,000.00 19,461.00 19,461.00 30,539.00 39% - 30,539.00 38.92%

RT4 13000 Robe i Usloge 5,000.00 400.00 400.00 4,600.00 8% - 4,600.00 8.00%

3,400,000.00€ 19,861.00€ 19,861.00€ 3,380,139.00€ 0.58% -€ 3,380,139.00€ 0.58%

Budzhetska linija Obaveze Troškovi Neistrošene Obaveze Placanja koja cekaju uskladjivanje

UKUPNE TRANSAKCIJE za radne dane 0.1

Reorganizacije Trepče 8 8 8 0Ukupne transakcije na fiskalnu godinu 16

UKUPNO 8 8 8 0 0.0

0.0

8

8

Br. Radnjih dana do 31-Aug-14 243

UKUPNO

Opis Budzeta

Pružalac profesionalnih usluga za Trepču

Poštarina za Trepču

Objave u domaćim i meñunarodnim novinama za Trepču

Tehničke usluge (prevoñenje, fotokopiranje i ostale usluge) za Trepču

UKUPNO

isplate za radna dana

obaveze za radna dana

Ukupne isplata u ovoj godinu

Ukupna obaveze u ovoj godinu

REORGANIZACIJE TREPČE KOD 10

Pripremljeno od: A.S. i K.L Strana: 63 od 74

Page 133: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU FINANSIJSKI IZVESTAJMESEČNA ANALIZA OBAVEZA BUDŽETA KOSOVA

ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDZET

MESEČNA ANALIZA OBAVEZA BUDŽETA KOSOVA

datum 30-Sep-14

SVE EKONOMSKE KATEGORIJE

Mesec Obaveza Centralna Administracija Pravne Kancelarije Revizija Riorganizacije i Administracije

NP

Privatizacija Likvidacija UKUPNO OBAVEZA %

namenje

no za Jan-14 406,689.37 412.50 - 12,985.60 12,536.80 16,695.77 449,320.04€ 6.12%

Feb-14 385,279.94 4,434.52 9,000.00 7,044.32 52,392.98 109,819.96 567,971.72€ 7.73%

Mar-14 436,044.68 2,896.10 - 15,317.11 127,566.99 12,061.20 593,886.08€ 8.08%

Apr-14 403,340.14 575.00 30,000.00 12,608.18 3,125.00 23,565.44 473,213.76€ 6.44%

May-14 657,390.61 1,516.64 - 24,450.61 60,500.00 20,769.18 764,627.04€ 10.41%

Jun-14 207,778.03 1,352.92 - 29,000.00 55,241.00 24,791.00 318,162.95€ 4.33%

Jul-14 627,380.76 1,603.04 - 12,376.42 3,039.64 50,388.87 694,788.73€ 9.46%

Aug-14 513,555.54 1,541.10 - 97,582.46 134,640.46 8,531.99 755,851.55€ 10.29%

Sep-14 398,771.60 1,907.20 - 94.00 4,286.78 25,435.32 430,494.90€ 5.86%

Oct-14 - - - - - - -€ 0.00%

Nov-14 - - - - - - -€ 0.00%

Dec-14 - - - - - - -€ 0.00%

UKUPNO 4,036,230.67€ 16,239.02€ 39,000.00€ 211,458.70€ 453,329.65€ 292,058.73€ 5,048,316.77€ 68.72%

budžet 5,224,200.00€ 30,000.00€ 180,000.00€ 300,000.00€ 635,256.00€ 976,417.00€ 7,345,873.00€ % namenjeno za

budžet 77.26% 54.13% 21.67% 70.49% 71.36% 29.91% 68.72%

30-Sep-14

Plate i doprinosi

Mesec Obaveza Centralna Administracija Pravne Kancelarije Revizija Riorganizacije i Administracije

NP

Privatizacija Likvidacija UKUPNO OBAVEZA %

namenje

no za Jan-14 274,954.13 - - - - - 274,954.13€ 7.86%

Feb-14 273,815.20 - - - - - 273,815.20€ 7.82%

Mar-14 316,146.04 - - - - - 316,146.04€ 9.03%

Apr-14 227,322.71 - - - - - 227,322.71€ 6.49%

May-14 538,525.92 - - - - - 538,525.92€ 15.39%

Jun-14 - - - - - - -€ 0.00%

Jul-14 536,661.68 - - - - - 536,661.68€ 15.33%

Aug-14 359,591.33 - - - - - 359,591.33€ 10.27%

Sep-14 338,530.65 - - - - - 338,530.65€ 9.67%

Oct-14 - - - - - - -€ 0.00%

Nov-14 - - - - - - -€ 0.00%

Dec-14 - - - - - - -€ 0.00%

UKUPNO 2,865,547.66€ -€ -€ -€ -€ -€ 2,865,547.66€ 81.87%

budžet 3,500,000.00€ -€ -€ -€ -€ -€ 3,500,000.00€ % namenjeno za

budžet 81.87% 81.87%

30-Sep-14

Robe i Usluge

Mesec Obaveza Centralna Administracija Pravne Kancelarije Revizija Riorganizacije i Administracije

NP

Privatizacija Likvidacija UKUPNO OBAVEZA %

namenje

no za Jan-14 122,738.87 412.50 - 3,654.00 12,536.80 16,695.77 156,037.94€ 4.45%

Feb-14 101,128.25 4,434.52 9,000.00 7,044.32 52,392.98 109,819.96 283,820.03€ 8.09%

Mar-14 112,258.76 2,896.10 - 6,931.92 127,566.99 12,061.20 261,714.97€ 7.46%

Apr-14 166,631.04 575.00 30,000.00 7,338.32 3,125.00 23,565.44 231,234.80€ 6.59%

May-14 113,858.39 1,516.64 - 21,284.80 60,500.00 20,769.18 217,929.01€ 6.21%

Jun-14 111,869.45 1,352.92 - 29,000.00 55,241.00 24,791.00 222,254.37€ 6.34%

Jul-14 85,999.07 1,603.04 - - 3,039.64 50,388.87 141,030.62€ 4.02%

Aug-14 150,856.23 1,541.10 - 94,416.65 134,640.46 8,531.99 389,986.43€ 11.12%

Sep-14 47,521.11 1,907.20 - 94.00 4,286.78 25,435.32 79,244.41€ 2.26%

Oct-14 - - - - - - -€ 0.00%

Nov-14 - - - - - - -€ 0.00%

Dec-14 - - - - - - -€ 0.00%

UKUPNO 1,012,861.17€ 16,239.02€ 39,000.00€ 169,764.01€ 453,329.65€ 292,058.73€ 1,983,252.58€ 56.54%

budžet 1,466,200.00€ 30,000.00€ 180,000.00€ 220,000.00€ 635,256.00€ 976,417.00€ 3,507,873.00€ % namenjeno za

budžet 69.08% 54.13% 21.67% 77.17% 71.36% 29.91% 56.54%

30-Sep-14

Pripremljeno od: A.S. i K.L Strana: 64 od 74

Page 134: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU FINANSIJSKI IZVESTAJMESEČNA ANALIZA OBAVEZA BUDŽETA KOSOVA

ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDZET

Komunalne Usluge

Mesec Obaveza Centralna Administracija Pravne Kancelarije Revizija Riorganizacije i Administracije

NP

Privatizacija Likvidacija UKUPNO OBAVEZA %

namenje

no za Jan-14 8,996.37 8,996.37€ 9.18%

Feb-14 10,336.49 10,336.49€ 10.55%

Mar-14 7,639.88 7,639.88€ 7.80%

Apr-14 9,386.39 9,386.39€ 9.58%

May-14 5,006.30 5,006.30€ 5.11%

Jun-14 3,008.58 3,008.58€ 3.07%

Jul-14 4,720.01 4,720.01€ 4.82%

Aug-14 3,107.98 3,107.98€ 3.17%

Sep-14 12,719.84 12,719.84€ 12.98%

Oct-14 - -€ 0.00%

Nov-14 - -€ 0.00%

Dec-14 - -€ 0.00%

UKUPNO 64,921.84€ 64,921.84€ 66.25%

budžet 98,000.00€ 98,000.00€ % namenjeno za

budžet 66.25% 66.25%

30-Sep-14

Subvencije i transferi

Mesec Obaveza Centralna Administracija Pravne Kancelarije Revizija Riorganizacije i Administracije

NP

Privatizacija Likvidacija UKUPNO OBAVEZA %

namenje

no za Jan-14 - - - 9,331.60 - - 9,331.60€ 11.66%

Feb-14 - - - - - - -€ 0.00%

Mar-14 - - - 8,385.19 - - 8,385.19€ 10.48%

Apr-14 - - - 5,269.86 - - 5,269.86€ 6.59%

May-14 - - - 3,165.81 - - 3,165.81€ 3.96%

Jun-14 - - - - - - -€ 0.00%

Jul-14 - - - 12,376.42 - - 12,376.42€ 15.47%

Aug-14 - - - 3,165.81 - - 3,165.81€ 3.96%

Sep-14 - - - - - - -€ 0.00%

Oct-14 - - - - - - -€ 0.00%

Nov-14 - - - - - - -€ 0.00%

Dec-14 - - - - - - -€ 0.00%

UKUPNO -€ -€ -€ 41,694.69€ -€ -€ 41,694.69€ 52.12%

budžet -€ -€ -€ 80,000.00€ -€ -€ 80,000.00€ % namenjeno za

budžet 52.12% 52.12%

30-Sep-14

Kapitalni Troškovi

Mesec Obaveza Centralna Administracija Pravne Kancelarije Revizija Riorganizacije i Administracije

NP

Privatizacija Likvidacija UKUPNO OBAVEZA %

namenje

no za Jan-14 - - - - - - -€ 0.00%

Feb-14 - - - - - - -€ 0.00%

Mar-14 - - - - - - -€ 0.00%

Apr-14 - - - - - - -€ 0.00%

May-14 - - - - - - -€ 0.00%

Jun-14 92,900.00 - - - - - 92,900.00€ 58.06%

Jul-14 - - - - - - -€ 0.00%

Aug-14 - - - - - - -€ 0.00%

Sep-14 - - - - - - -€ 0.00%

Oct-14 - - - - - - -€ 0.00%

Nov-14 - - - - - - -€ 0.00%

Dec-14 - - - - - - -€ 0.00%

UKUPNO 92,900.00€ -€ -€ -€ -€ -€ 92,900.00€ 58.06%

budžet 160,000.00€ -€ -€ -€ -€ -€ 160,000.00€ % namenjeno za

budžet 58.06% 58.06%

30-Sep-14

Pripremljeno od: A.S. i K.L Strana: 65 od 74

Page 135: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU FINANSIJSKI IZVESTAJMESEČNA ANALIZA OBAVEZA BUDŽETA KOSOVA

ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDZET

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14

MESEČNA ANALIZA OBAVEZACentralna Administracija

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

MESEČNA ANALIZA OBAVEZAPravno Odeljenje

0

500

1,000

Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14

MESEČNA ANALIZA OBAVEZARevizija

Pripremljeno od: A.S. i K.L Strana: 66 od 74

Page 136: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU FINANSIJSKI IZVESTAJMESEČNA ANALIZA OBAVEZA BUDŽETA KOSOVA

ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDZET

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

MESEČNA ANALIZA OBAVEZAPrivatizacija

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14

MESEČNA ANALIZA OBAVEZARiogranizacija i Administracija NP

0

20,000

40,000

60,000

Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14

MESEČNA ANALIZA OBAVEZALikvidacija

Pripremljeno od: A.S. i K.L Strana: 67 od 74

Page 137: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU FINANSIJSKI IZVESTAJMESEČNA ANALIZA OBAVEZA BUDŽETA KOSOVA

ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDZET

MESEČNA ANALIZA TROSKOVA BUDŽETA KOSOVA

datum 30-Sep-14

SVE EKONOMSKE KATEGORIJE

Mesec Troškovi Centralna

Administracija

Pravne Kancelarije Revizija Riorganizacije i

Administracije NP

Privatizacija Likvidacija UKUPNO OBAVEZA % namenjeno

za budžet

Jan-14 313,403.75 - - 30.00 - 9,655.40 323,089.15€ 4.40%

Feb-14 341,186.23 3,756.22 9,000.00 17,314.01 13,158.18 22,035.57 406,450.21€ 5.53%

Mar-14 422,386.25 1,120.80 - 14,321.74 17,201.60 19,704.36 474,734.75€ 6.46%

Apr-14 391,122.08 1,301.10 - 9,585.46 37,179.87 37,013.33 476,201.84€ 6.48%

May-14 338,378.92 980.44 - 6,022.65 612.00 19,588.59 365,582.60€ 4.98%

Jun-14 367,812.01 1,461.20 - 14,070.45 36,691.54 20,983.07 441,018.27€ 6.00%

Jul-14 694,678.06 2,621.96 1,894.86 10,713.97 21,759.92 28,155.66 759,824.43€ 10.34%

Aug-14 555,881.17 762.50 - - 13,307.66 20,473.30 590,424.63€ 8.04%

Sep-14 423,237.99 1,878.72 835.78 18,164.58 17,362.59 18,546.96 480,026.62€ 6.53%

Oct-14 - - - - - - -€ 0.00%

Nov-14 - - - - - - -€ 0.00%

Dec-14 - - - - - - -€ 0.00%

UKUPNO 3,848,086.46€ 13,882.94€ 11,730.64€ 90,222.86€ 157,273.36€ 196,156.24€ 4,317,352.50€ 58.77%

budžet 5,224,200.00€ 30,000.00€ 180,000.00€ 300,000.00€ 635,256.00€ 976,417.00€ 7,345,873.00€ % namenjeno

za budžet 73.66% 46.28% 6.52% 30.07% 24.76% 20.09% 58.77%

30-Sep-14

Plate i doprinosi

Mesec Troškovi Centralna

Administracija

Pravne Kancelarije Revizija Riorganizacije i

Administracije NP

Privatizacija Likvidacija UKUPNO OBAVEZA % namenjeno

za budžet

Jan-14 274,629.13 - - - - - 274,629.13€ 7.85%

Feb-14 272,150.95 - - - - - 272,150.95€ 7.78%

Mar-14 315,521.04 - - - - - 315,521.04€ 9.01%

Apr-14 227,322.71 - - - - - 227,322.71€ 6.49%

May-14 268,756.54 - - - - - 268,756.54€ 7.68%

Jun-14 272,383.63 - - - - - 272,383.63€ 7.78%

Jul-14 536,661.68 - - - - - 536,661.68€ 15.33%

Aug-14 359,591.33 - - - - - 359,591.33€ 10.27%

Sep-14 337,432.09 - - - - - 337,432.09€ 9.64%

Oct-14 - - - - - - -€ 0.00%

Nov-14 - - - - - - -€ 0.00%

Dec-14 - - - - - - -€ 0.00%Dec-14 - - - - - - -€ 0.00%

UKUPNO 2,864,449.10€ -€ -€ -€ -€ -€ 2,864,449.10€ 81.84%

budžet 3,500,000.00€ -€ -€ -€ -€ -€ 3,500,000.00€ % namenjeno

za budžet 81.84% 81.84%

30-Sep-14

Robe i Usluge

Mesec Troškovi Centralna

Administracija

Pravne Kancelarije Revizija Riorganizacije i

Administracije NP

Privatizacija Likvidacija UKUPNO OBAVEZA % namenjeno

za budžet

Jan-14 29,778.25 - - 30.00 - 9,655.40 39,463.65€ 1.13%

Feb-14 58,698.79 3,756.22 9,000.00 10,668.32 13,158.18 22,035.57 117,317.08€ 3.34%

Mar-14 99,225.33 1,120.80 - 6,803.92 17,201.60 19,704.36 144,056.01€ 4.11%

Apr-14 156,935.43 1,301.10 - 7,402.32 37,179.87 37,013.33 239,832.05€ 6.84%

May-14 63,164.80 980.44 - 84.00 612.00 19,588.59 84,429.83€ 2.41%

Jun-14 91,348.63 1,461.20 - 11,258.56 36,691.54 20,983.07 161,743.00€ 4.61%

Jul-14 153,957.62 2,621.96 1,894.86 4,348.80 21,759.92 28,155.66 212,738.82€ 6.06%

Aug-14 99,715.48 762.50 - - 13,307.66 20,473.30 134,258.94€ 3.83%

Sep-14 80,652.06 1,878.72 835.78 8,987.52 17,362.59 18,546.96 128,263.63€ 3.66%

Oct-14 - - - - - - -€ 0.00%

Nov-14 - - - - - - -€ 0.00%

Dec-14 - - - - - - -€ 0.00%

UKUPNO 833,476.39€ 13,882.94€ 11,730.64€ 49,583.44€ 157,273.36€ 196,156.24€ 1,262,103.01€ 35.98%

budžet 1,466,200.00€ 30,000.00€ 180,000.00€ 220,000.00€ 635,256.00€ 976,417.00€ 3,507,873.00€ % namenjeno

za budžet 56.85% 46.28% 6.52% 22.54% 24.76% 20.09% 35.98%

30-Sep-14

Pripremljeno od: A.S. i K.L Strna: 68 od 74

Page 138: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU FINANSIJSKI IZVESTAJMESEČNA ANALIZA OBAVEZA BUDŽETA KOSOVA

ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDZET

Komunalne Usluge

Mesec Troškovi Centralna

Administracija

Pravne Kancelarije Revizija Riorganizacije i

Administracije NP

Privatizacija Likvidacija UKUPNO OBAVEZA % namenjeno

za budžet

Jan-14 8,996.37 - - - - - 8,996.37€ 9.18%

Feb-14 10,336.49 - - - - - 10,336.49€ 10.55%

Mar-14 7,639.88 - - - - - 7,639.88€ 7.80%

Apr-14 6,863.94 - - - - - 6,863.94€ 7.00%

May-14 6,457.58 - - - - - 6,457.58€ 6.59%

Jun-14 4,079.75 - - - - - 4,079.75€ 4.16%

Jul-14 4,058.76 - - - - - 4,058.76€ 4.14%

Aug-14 3,674.36 - - - - - 3,674.36€ 3.75%

Sep-14 5,153.84 - - - - - 5,153.84€ 5.26%

Oct-14 - - - - - - -€ 0.00%

Nov-14 - - - - - - -€ 0.00%

Dec-14 - - - - - - -€ 0.00%

UKUPNO 57,260.97€ -€ -€ -€ -€ -€ 57,260.97€ 58.43%

budžet 98,000.00€ -€ -€ -€ -€ -€ 98,000.00€ % namenjeno

za budžet 58.43% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 58.43%

30-Sep-14

Subvencije i transferi

Mesec Troškovi Centralna

Administracija

Pravne Kancelarije Revizija Riorganizacije i

Administracije NP

Privatizacija Likvidacija UKUPNO OBAVEZA % namenjeno

za budžet

Jan-14 - - - - - - -€ 0.00%

Feb-14 - - - 6,645.69 - - 6,645.69€ 8.31%

Mar-14 - - - 7,517.82 - - 7,517.82€ 9.40%

Apr-14 - - - 2,183.14 - - 2,183.14€ 2.73%

May-14 - - - 5,938.65 - - 5,938.65€ 7.42%

Jun-14 - - - 2,811.89 - - 2,811.89€ 3.51%

Jul-14 - - - 6,365.17 - - 6,365.17€ 7.96%

Aug-14 - - - - - - -€ 0.00%

Sep-14 - - - 9,177.06 - - 9,177.06€ 11.47%

Oct-14 - - - - - - -€ 0.00%

Nov-14 - - - - - - -€ 0.00%

Dec-14 - - - - - - -€ 0.00%

UKUPNO -€ -€ -€ 40,639.42€ -€ -€ 40,639.42€ 50.80%UKUPNO -€ -€ -€ 40,639.42€ -€ -€ 40,639.42€ 50.80%

budžet -€ -€ -€ 80,000.00€ -€ -€ 80,000.00€ % namenjeno

za budžet 50.80% 50.80%

30-Sep-14

Kapitalni Troškovi

Mesec Troškovi Centralna

Administracija

Pravne Kancelarije Revizija Riorganizacije i

Administracije NP

Privatizacija Likvidacija UKUPNO OBAVEZA % namenjeno

za budžet

Jan-14 - - - - - - -€ 0.00%

Feb-14 - - - - - - -€ 0.00%

Mar-14 - - - - - - -€ 0.00%

Apr-14 - - - - - - -€ 0.00%

May-14 - - - - - - -€ 0.00%

Jun-14 - - - - - - -€ 0.00%

Jul-14 - - - - - - -€ 0.00%

Aug-14 92,900.00 - - - - - 92,900.00€ 58.06%

Sep-14 - - - - - - -€ 0.00%

Oct-14 - - - - - - -€ 0.00%

Nov-14 - - - - - - -€ 0.00%

Dec-14 - - - - - - -€ 0.00%

UKUPNO 92,900.00€ -€ -€ -€ -€ -€ 92,900.00€ 58.06%

budžet 160,000.00€ -€ -€ -€ -€ -€ 160,000.00€ % namenjeno

za budžet 58.06% 58.06%

30-Sep-14

Pripremljeno od: A.S. i K.L Strna: 69 od 74

Page 139: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU FINANSIJSKI IZVESTAJMESEČNA ANALIZA OBAVEZA BUDŽETA KOSOVA

ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDZET

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14

MESEČNA ANALIZA OBAVEZACentralna Administracija

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000MESEČNA ANALIZA OBAVEZA

Pravno Odeljenje

0

500

Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14

MESEČNA ANALIZA OBAVEZARevizija

Pripremljeno od: A.S. i K.L Strna: 70 od 74

Page 140: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU FINANSIJSKI IZVESTAJMESEČNA ANALIZA OBAVEZA BUDŽETA KOSOVA

ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDZET

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14

MESEČNA ANALIZA OBAVEZAPrivatizacija

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14

MESEČNA ANALIZA OBAVEZARiogranizacija i Administracija NP

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14

MESEČNA ANALIZA OBAVEZALikvidacija

Pripremljeno od: A.S. i K.L Strna: 71 od 74

Page 141: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU

PREGLED FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA NAMENJENIH PRIHOD A

ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDZET

IZVESTAJ PLACANJA PREMA EKONOMSKIM KODIMAdatum 30-Sep-14

Nr. rendor KODOVA OPIS KODOVA

11 PLATE I DNEVNICE IZNOS1 11110 Neto plate preko liste plata 2,382,974.54

2 11500 Zadržani porez na izvor za lične dohotke 208,669.70 3 11600 Penzijski doprinos radnika 136,402.42

4 11700 Penzijski doprinos poslodavca 136,402.44 ∑(1:4) UKUPNO PLATE I DNEVNICE 2,864,449.10

13 ROBE I USLUGE IZNOS9 13133 Ostali troškovi službenih putovanja unutar zemlje 1,080.00 10 13140 Troškovi službenih putovanja van zemlje 1,603.90 11 13141 Dnevnice službenih putovanja van zemlje 204.00 12 13142 Smeštaj tokom službenih putovanja van zemlje 3,941.59 13 13143 Ostali troškovi službenih putovanja van zemlje 5,935.88 15 13310 Troškovi za internet 10,483.00 16 13320 Troškovi mobilne telefonije 39,015.48 17 13330 Poštanski troškovi 1,261.90 20 13410 Usluge obrazovanja i treniranja 15,779.51 23 13440 Razne intelektualne i savetodavne usluge 11,730.64 25 13460 Ostali ugovarački troškovi 526,678.68 26 13470 Tehničke usluge 10,347.95 32 13504 Hardver za informativnu tehnologiju (manje od 1000 evra) 1,075.00 37 13509 Ostala oprema (manje od 1000 evra) 11,516.00 39 13610 Snabdevanje za kancelarije 24,033.70 40 13620 Snabdevanje hranom i pićem (ne službeni ručkovi) 3,667.21 42 13640 Higijensko snabdevanje 5,606.65 49 13710 Ulje 20.00 50 13720 Nafta za centralno grejanje 28,964.28 55 13770 Derivati za generator 3,828.72 56 13780 Karburanti za vozila 19,602.31 73 13950 Registracija vozila 2,100.00 74 13951 Osiguranje vozila 7,199.78 75 13952 Opštinske takse od registracije vozila 725.00 79 14010 Održavanje i reparacija vozila 26,770.18 80 14020 Održavanje zgrada 839.85 88 14040 Održavanje Informativne Tehnologije 7,096.16 89 14050 Održavanje nameštaja i opreme 10,979.60 91 14110 Kirija za zgrade 301,074.78 97 14210 Reklame i konkursi 730.00 98 14220 Izdavanja i objavljivanja 757.50 99 14230 Troškovi za javno informisanje 85,971.00

101 14310 Službeni ručkovi 1,236.80 103 14410 Troškovi-sudske odluke 90,245.96

∑(6:106) UKUPNO ROBE I USLUGE 1,262,103.01

14 TROŠKOVI KOMUNALIJE IZNOS107 13210 Električna energija 47,134.13 108 13220 Voda 1,556.75 109 13230 Otpadci 1,895.55 111 13250 Telefonski troškovi 6,674.54

∑(107:111) UKUPNO TROŠKOVI KOMUNALIJE 57,260.97

20 SUBVENCIJE I TRANSFERI IZNOS113 21110 Subvencije JavnI Entitet 40,639.42

∑(112:129) UKUPNO SUBVENCIJE I TRANSFERI 40,639.42

30 NEFINANSIJSKA IMOVINA IZNOS157 31700 Službena vozila 92,900.00

∑(130:174) UKUPNO NEFINANSIJSKA IMOVINA 92,900.00

KODOVA ОPIS KODOVA IZNOS

∑(1:5) 11 Plate i Dnevnice 2,864,449.10 ∑(6:106) 13 Robe I Usluge 1,204,842.04

∑(107:111) 14 Opštinske Usluge 57,260.97 ∑(112:129) 20 Subvencije I transferi 40,639.42 ∑(130:174) 30 Kapitalne investicije 92,900.00

4,317,352.50 UKUPNO

Pripremljeno od: A.S. i K.L Strana: 72 od 74

Page 142: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU IZVESTAJ PREMA KODIMA BUDZETSKIH LINIJA ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDZET

datum 30-Sep-14

Budzetska linija broj placenja Suma placanje Budzetski program Ime budzetske linijeGrupni ekonomski

kod

A2 3 11,730.64 Revizija Revizija društvenih preduzeća 13000

AQ1 42 2,864,449.10 Centralna Administracija Plate uključujući i penzioni doprinos 11000

AQ10 8 15,779.51 Centralna Administracija Usluge obrazovanja i obuke - (Obuka i razvoj osoblja KAP-a, stručna literatura, profesionalne licence,

službeni list)13000

AQ11 58 156,849.83 Centralna Administracija Razne intelektualne i savetodavne usluge - (Nadoknada za članove odbora KAP-a) 13000

AQ12 18 3,245.00 Centralna Administracija Usluge, štampanje ne marketing - (Simultano prevođenje i oprema ozvučenja (Odbor i dani

nadmetanja))13000

AQ13 25 166,658.93 Centralna Administracija Ostale ugovorene usluge - (Usluge fizičkog obezbeđenja glavnog sedišta i regionalnih kancelarija) 13000

AQ16 4 3,342.84 Centralna Administracija Hardver za informacionu tehnologiju - (IT oprema i njihovo održavanje) 13000

AQ17 2 10,153.50 Centralna Administracija Ostala oprema 13000

AQ18 12 28,217.26 Centralna Administracija Snabdevanje kancelarija - (administrativni potrošni materijal) 13000

AQ19 4 29,322.87 Centralna Administracija Nafta za centralno grejanje 13000

AQ2 35 12,765.37 Centralna Administracija Troškovi putovanja unutar i van zemlje - (službeno putovanje) 13000

AQ20 2 3,470.13 Centralna Administracija Gorivo za agregat 13000

AQ21 6 19,602.31 Centralna Administracija Gorivo za vozila 13000

AQ22 70 10,024.78 Centralna Administracija Registracija i osiguranje vozila - (Kasko osiguranje vozila) 13000

AQ24 10 2,176.40 Centralna Administracija Avansi (sitni novac) 13000

AQ25 18 26,709.18 Centralna Administracija Održavanje i popravka vozila 13000

AQ26 18 13,943.82 Centralna Administracija Održavanje nameštaja i opreme - (Održavanje imovine i ostale opreme) 13000

AQ27 134 190,731.99 Centralna Administracija Zgrada (zakup) - (zakupnina za glavno sedište i regionalne kancelarije) 13000

AQ28 14 1,465.20 Centralna Administracija Troškovi za javno informisanje - (Objave za nabavku i ljudske resurse) 13000

AQ29 24 3,992.90 Centralna Administracija Službeni ručkovi 13000

AQ3 103 47,134.13 Centralna Administracija Struja 13200

AQ30 9 84,264.19 Centralna Administracija Sudski troskovi ( sudske odluke) 13000

AQ33 1 92,900.00 Centralna Administracija Kupovina službenih vozila 30000

AQ4 57 1,516.52 Centralna Administracija Voda 13200

AQ5 30 1,935.78 Centralna Administracija Smeće 13200

AQ6 28 6,674.54 Centralna Administracija Telefon - ptk sa fakturama 13200

AQ7 9 10,483.00 Centralna Administracija Internet 13000

AQ8 8 39,015.48 Centralna Administracija Mobilna telefonija 13000

AQ9 6 1,261.90 Centralna Administracija Poštanske usluge 13000

DL2 16 3,607.50 PRAVNE KANCELARIJE Sudski troškovi 13000

DL3 7 1,987.50 PRAVNE KANCELARIJE Održavanje baze podataka za upis žalbi 13000

DL4 29 8,287.94 PRAVNE KANCELARIJE Zakonske objave KAP-a i ostalih javnih instutucija 13000

L2 43 54,649.20 Likvidacija Faza tranzicije: Objavljivanje obaveštenja o listama radnika 13000

L3 8 28,629.65 Likvidacija Faza tranzicije: Nadoknada troškova UNSK 13000

L4 82 110,342.79 Likvidacija Faza tranzicije: Arhiviranje dokumenata društvenih preduzeća (u pet reginonalnih kancelarija) posle

privatizacije do završetka likvidacije.13000

L5 4 1,434.60 Likvidacija Faza likvidacije: Baza podataka - godišnje održavanje. 13000

L6 11 1,100.00 Likvidacija Sudski troškovi 13000

P1 6 1,579.00 Privatizacija Nadzorne katastarske aktivnosti: parcele, merenja, vektorizacije, posedovni listovi, kopije plana koji se

drže od GPS prijemnika, programerski alati, RTK GPS prijemnik.13000

Pripremljeno od: A.S. i K.L Strana:73/74

Page 143: FINANSIJSKI PREGLEDI

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU IZVESTAJ PREMA KODIMA BUDZETSKIH LINIJA ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDZET

Budzetska linija broj placenja Suma placanje Budzetski program Ime budzetske linijeGrupni ekonomski

kod

P2 39 7,485.86 Privatizacija

Objavljivanje u novinama (državnim i međunarodnim).Takođe su u ovoj liniji predviđeni troškovi

komisije za stanove u društvenom vlasništu. Ova komisija je po prvi put osnovana 2012 godine i njen

predviđeni godišnji budžet je 8,000.00 euro. Ova Komisija će imati mnogo objava u domaćim novinama i

u susednim zemljama.

13000

P3 29 12,757.58 Privatizacija Objave (TV i Radio) 13000

P4 5 4,783.42 Privatizacija Marketing i privatizacioni materijal 13000

P6 9 129,729.60 Privatizacija Obezbeđenje i zaštita imovine DP-a od uništenja (samo za DP koja se očekuju da budu privatizovana). 13000

P7 3 937.90 Privatizacija Sudski troškovi u vezi sa privatizacijom. 13000

RA3 9 48,537.44 RIORGANIZACIJE I

ADMINISTRACIJE NP

Direktna administracija: Obezbeđenje DP-a pod direktnom administracijom - još nisu stavljena u

postupak privatizacije 13000

RA6 39 9,990.12 RIORGANIZACIJE I

ADMINISTRACIJE NP

Direktna administracija: Privremeno imenovanje menadžera DP-a (sredstva se prenose DP-u u obliku

subvencija)21000

RA7 147 30,649.30 RIORGANIZACIJE I

ADMINISTRACIJE NP Privremeno imenovanje ostalih radnika DP-a koja su pod direktnom administracijom 21000

RA8 7 704.00 RIORGANIZACIJE I

ADMINISTRACIJE NP Sudski troškovi i sudske ekspertize 13000

RA9 5 342.00 RIORGANIZACIJE I

ADMINISTRACIJE NP Objave u domaćim novinama 13000

Grand Total 1256 4,317,352.50

Pripremljeno od: A.S. i K.L Strana:74/74

Page 144: FINANSIJSKI PREGLEDI

FINANSIJSKI PREGLEDI

ZA PERIOD KOJI JE ZAVRŠEN 30. SEPTEMBRA 2014

Plan sprovođenja preporuka u vezi sa Izveštajem rezivije KGR za

finansijskih pregleda Fonda privatizacije i KAP-a za period januar –

septembar 2014

strana 1 – 6

Page 145: FINANSIJSKI PREGLEDI

Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Plani i zbatimit të rekomandimeve lidhur me Raportin e Auditimit të ZAP-së për PF të Fondit të Privatizimit dhe AKP-së për periudhën Janar–Dhjetor 2013 faqe 1 prej 6

PLANI I ZBATIMIT TË REKOMANDIMEVE TË ZAP–së TË DHËNA NË RAPORTIN E AUDITIMIT PËR PASQYRAT FINANCIARE TË VITIT 2013 PËR FONDIN E PRIVATIZIMIT DHE AGJENCINË KOSOVARE TË PRIVATIZIMIT

Rekomandimi nr.

Neni në raport

Faqe

Referencë Rekomandimi i ZAP-së Departamenti Përgjegjës për zbatim

Afati për zbatim

Komentet

1. 2.2 10 Rreziqet

domethënëse

në Pasqyrat

Vjetore

Financiare

Menaxhmenti i AKP-së të sigurojë se:

• Shpenzimet për Autoritetin e Likuidimit të

prezantohen në PVF të AKP-së në vitet e

ardhshme.

Bordi i Drejtorëve,

Menaxhmenti i AKP-

së dhe Departamenti i

Financave

31 dhjetor

2014

Zbatim i

vazhdueshëm

2. 2.2 11 Rreziqet

domethënëse

në Pasqyrat

Vjetore

Financiare

Bordi i Drejtorëve duhet të bashkëpunojë me:

• Kuvendin për të siguruar qartësi se si duhet

buxhetuar kostot për shërbime të likuidimit;

Menaxhmenti i AKP-së duhet të sigurojë që:

• Të gjitha të ardhurat nga mjetet e realizuara

nga shitja, transferimi, likuidimi i NSH-ve, me

përjashtim të fondeve tepricë të mbahen në

mirëbesim për pronarët dhe kreditorët dhe

të ruhen nga Agjencia sipas ligjit të AKP-së.

Bordi i Drejtorëve dhe

Menaxhmenti i AKP-

Menaxhmenti i AKP-

së dhe Departamenti i

Financave

31 dhjetor

2014

31 dhjetor

2014

Zbatim i

vazhdueshëm

Zbatim i

vazhdueshëm

3. 3 12 Rekomandimet

e vitit paraprak

Menaxhmenti i AKP-së të sigurojë që:

• Plani i veprimit, përcakton saktë afate kohore

praktike por sfiduese për adresimin e

rekomandimeve të bëra, me stafin përgjegjës

të identifikuar, duke u fokusuar fillimisht në

fushat më të rëndësishme. Implementimi i

këtij plani duhet të monitorohet dhe

rishikohet nga Menaxhmenti në baza mujore.

Menaxhmenti i AKP-

së si dhe të gjitha

departamentet

/njësitë brenda AKP-

31 dhjetor

2014

Zbatim i

vazhdueshëm

Data e fundit e freskimit të

këtij plani nga AKP është:

30 Shtator 2014

Page 146: FINANSIJSKI PREGLEDI

Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Plani i zbatimit të rekomandimeve lidhur me Raportin e Auditimit të ZAP-së për PF të Fondit të Privatizimit dhe AKP-së për periudhën Janar–Dhjetor 2013 faqe 2 prej 6

Rekomandimi nr.

Neni në raport

Faqe

Referencë Rekomandimi i ZAP-së Departamenti Përgjegjës për zbatim

Afati për zbatim

Komentet

4. 5 14 Fondi i

privatizimit

Menaxhmenti i AKP-së të sigurojë që:

• Të hartohet plani vjetor për t‟u aprovuar nga

BD-ja jo më vonë se tre muaj para se të fillojë

viti operativ dhe i cili plan qartazi i prezanton

objektivat, resurset dhe aktivitetet.

Menaxhmenti i AKP-

30 shtator

2014

Zbatim i

vazhdueshëm

5. 5 14 Fondi i

privatizimit

Bordi i Drejtorëve duhet të:

• Paraqes në Kuvend nevojën për aprovimin e

dispozitave të cilat përcaktojnë qartë afatet

kohore dhe organin përgjegjës për

përzgjedhjen e konkursit për një bord në

përbërje të plotë të një kualiteti të duhur i cili

do të siguronte funksionimin e Agjencisë.

Ky rekomandim është

i pa aplikueshëm nga

AKP-ja, pasi që

Agjencia nuk ka

kompetenca ligjore

për adresimin e këtij

rekomandimi (Duhet

t’i adresohet Kuvendit

të Kosovës)

N/A

I pazbatueshëm

6. 5 15 Fondi i

privatizimit

Bordi i Drejtorëve duhet të:

• Siguroj se ekziston një ndarje e qartë dhe e

dokumentuar në mes të rolit të anëtarëve të

BD dhe roleve ekzekutive, përmes të cilit

fokusi do të ishte tek BD që ofron mbikëqyrje

pa qenë pjesë ekzekutive.

Bordi i Drejtorëve

31 dhjetor

2014

Zbatim i

vazhdueshëm

7. 5.1 17 Shpërndarja e

20% e shitjeve

nga privatizimi

për ish

punëtorët

Menaxhmenti i AKP-së duhet të:

• Vendosë kontrollet shtesë në procesin e

konfirmimit të punëtorëve legjitim për të

përfituar nga 20%-shi i të ardhurave nga

shitja e NSH-ve ashtu që të sigurojë

punëtorëve qasje të barabartë që

shpërndarjen e fondeve.

Menaxhmenti i AKP-

së, Departamenti i

Koordinimit të

Likuidimit (Njësia e

20%)

31 dhjetor

2014

Zbatim i

vazhdueshëm

8. 5.2 18 Shitjet përmes

privatizimit

Menaxhmenti i AKP-së duhet të:

• Rishikoj kontrollet për procesin e shitjeve të

ndërmarrjeve në të ardhmen dhe të

sigurohet se kompanitë fituese i përmbushin

të gjitha kushtet dhe kriteret e vendosura për

kualifikim.

Menaxhmenti i AKP-

së, Komisionet për

parakualifikim

31 dhjetor

2014

Zbatim i

vazhdueshëm

Page 147: FINANSIJSKI PREGLEDI

Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Plani i zbatimit të rekomandimeve lidhur me Raportin e Auditimit të ZAP-së për PF të Fondit të Privatizimit dhe AKP-së për periudhën Janar–Dhjetor 2013 faqe 3 prej 6

Rekomandimi nr.

Neni në raport

Faqe

Referencë Rekomandimi i ZAP-së Departamenti Përgjegjës për zbatim

Afati për zbatim

Komentet

9. 5.2 18 Shitjet përmes

privatizimit

Bordi i Drejtorëve duhet të:

• Dokumentojë qartë çdo vendim të marrë për

aprovim apo refuzim të shitjeve në përputhje

me kushtet e përcaktuara me rregullat e

përgjithshme të tenderit.

Bordi i Drejtorëve

31 dhjetor

2014

Zbatim i

vazhdueshëm

10.

5.3 20 Monitorimi i

NSH-ve të

privatizuara

përmes spin-

off special dhe

NSH-ve të

privatizuara

përmes

metodës së

privatizimit me

kushte të

veçanta

Bordi i Drejtorëve duhet të:

• Sigurojë vlerësime ligjore për ndryshime

urgjente të cilat duhet të bëhen në kontrata

dhe që të gjitha ndryshimet në kontratat e

ardhshme të bëhen vetëm më pajtim me

konkluzionet e këtij vlerësimi ligjor. Menaxhmenti i AKP-së:

• Duhet vazhdimisht të monitorojë kontratat

me blerësit dhe monitorimi të kryhet ne baza

të rregullta përfshirë vlerësimin nëse janë

arritur apo jo objektivat e privatizimit.

Bordi i Drejtorëve

dhe Menaxhmenti i

AKP-së

Menaxhmenti i AKP-

së dhe Njësia e

Monitorimit

31 dhjetor

2014

31 dhjetor

2014

Zbatim i

vazhdueshëm

Zbatim i

vazhdueshëm

11 5.3 21 Monitorimi i

NSH-ve të

privatizuara

përmes spin-

off special dhe

NSH-ve të

privatizuara

përmes

metodës së

privatizimit me

kushte të

veçanta

Menaxhmenti i AKP-së:

• Duhet të sigurojnë që të gjitha kontratat dhe

marrëveshjet me blerësit e NSH-ve të jenë të

formalizuara dhe të nënshkruara me kohë

nga të gjitha palët.

Menaxhmenti i AKP-

31 dhjetor

2014

Zbatim i

vazhdueshëm

12 5.3 21 Monitorimi i

NSH-ve të

privatizuara

përmes spin-

Bordi i Drejtorëve dhe Menaxhmenti i AKP-së:

• Duhet të rishikojnë bazën sipas të cilës

ndëshkimet e shqiptuara financiare janë

falur, të konsiderohet ndikimi i këtij vendimi

Bordi i Drejtorëve dhe

Menaxhmenti i AKP-

31 dhjetor

2014

Zbatim i

vazhdueshëm

Page 148: FINANSIJSKI PREGLEDI

Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Plani i zbatimit të rekomandimeve lidhur me Raportin e Auditimit të ZAP-së për PF të Fondit të Privatizimit dhe AKP-së për periudhën Janar–Dhjetor 2013 faqe 4 prej 6

Rekomandimi nr.

Neni në raport

Faqe

Referencë Rekomandimi i ZAP-së Departamenti Përgjegjës për zbatim

Afati për zbatim

Komentet

off special dhe

NSH-ve të

privatizuara

përmes

metodës së

privatizimit me

kushte të

veçanta

dhe çfarë veprime janë të nevojshme dhe

nëse një zotim nuk përmbushet duhet ti

nënshtrohet ndëshkimit adekuat, financiar

dhe ligjor.

13 5.3 22 Monitorimi i

NSH-ve të

privatizuara

përmes spin-

off special dhe

NSH-ve të

privatizuara

përmes

metodës së

privatizimit me

kushte të

veçanta

Menaxhmenti i AKP-së:

• Duhet të rishikoj objektivat e monitorimit

dhe të implementoj një proces monitorimi

nga një staf profesional. Kjo duhet të

rregullohet në mënyrë që të prodhohen

raporte të rregullta mujore për

menaxhmentin për të ofruar paralajmërim e

hershëm nëse kushtet e kontratave do të

plotësohen.

Menaxhmenti i AKP-

së dhe Njësia e

Monitorimit

31 dhjetor

2014

Zbatim i

vazhdueshëm

14 6 24 Planifikimi dhe

realizimi i

buxhetit

Menaxhmenti i AKP-së:

• Duhet të sigurojë se përgatitja e buxhetit

është zhvilluar nga një proces rigoroz i

vlerësimit i cili reflekton në plotësi të gjitha

informatat relevante duke përfshirë edhe

shpenzimin e viteve të kaluara duke pasur

parasysh ndryshimet e planifikuara.

• Vëmendje e veçantë duhet t‟i kushtohet

identifikimit të barrierave dhe mundësive për

të ngritur përqindjen e ekzekutimit për

kategorinë mallra dhe shërbime.

Menaxhmenti i AKP-

së dhe Departamenti i

Financave

Menaxhmenti i AKP-

së dhe Departamenti i

Financave

31 dhjetor

2014

31 dhjetor

2014

Zbatim i

vazhdueshëm

Zbatim i

vazhdueshëm

Page 149: FINANSIJSKI PREGLEDI

Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Plani i zbatimit të rekomandimeve lidhur me Raportin e Auditimit të ZAP-së për PF të Fondit të Privatizimit dhe AKP-së për periudhën Janar–Dhjetor 2013 faqe 5 prej 6

Rekomandimi nr.

Neni në raport

Faqe

Referencë Rekomandimi i ZAP-së Departamenti Përgjegjës për zbatim

Afati për zbatim

Komentet

• Monitorimi efektiv i buxhetit vjetor duhet të

aplikohet me qëllim që veprimet kohore të

ndërmerren për të adresuar variancat

përkundër shpenzimeve të planifikuara.

Menaxhmenti i AKP-

së dhe Departamenti i

Financave

31 dhjetor

2014

Zbatim i

vazhdueshëm

15

6.1

26

Të hyrat e AKP-

Menaxhmenti i AKP-së të:

• Sigurojnë se të gjitha llogaritë e arkëtueshme

menaxhohen bazuar në kontrata përkatëse.

Menaxhmenti i AKP-së:

• Në mënyrë aktive duhet t‟i shqyrtojë të

gjitha opsionet, përfshirë edhe mjetet ligjore,

për të siguruar se pagesat e pajtuara do të

kryhen.

Menaxhmenti i AKP-

së dhe Departamenti i

Financave

Menaxhmenti i AKP-

31 dhjetor

2014

31 dhjetor

2014

Zbatim i

vazhdueshëm

Zbatim i

vazhdueshëm

16 6.2.1 27 Shpenzimet jo

përmes

prokurimit

Menaxhmenti i AKP-së duhet të rivlerësojë kornizën e përgjithshme qeverisëse në lidhje me Bordin e Drejtorëve të AKP-së për të siguruar se:

• Janë krijuar mekanizma për mbikëqyrje

efektive të kompensimeve ndaj anëtarëve;

dhe

• Termat e Referencës formale aplikohen për

të gjithë anëtarët e bordit, duke specifikuar

në mënyrë të qartë përgjegjësitë e tyre

shtesë/specifike.

Bordi i Drejtorëve dhe

Menaxhmenti i AKP-

Menaxhmenti i AKP-

31 dhjetor

2014

31 dhjetor

2014

Zbatim i

vazhdueshëm

Zbatim i

vazhdueshëm

17 6.3 28 Sistemi i

auditimit të

brendshëm

Menaxhmenti i AKP-së:

• Duhet të zhvilloj një plan të qartë veprimi për

të adresuar rekomandimet e NJAB, i cili

konfirmon zyrtarët përgjegjës dhe kohën për

kryerjen e veprimeve.

Menaxhmenti i AKP-

31 dhjetor

2014

Zbatim i

vazhdueshëm

Page 150: FINANSIJSKI PREGLEDI

Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Plani i zbatimit të rekomandimeve lidhur me Raportin e Auditimit të ZAP-së për PF të Fondit të Privatizimit dhe AKP-së për periudhën Janar–Dhjetor 2013 faqe 6 prej 6

Rekomandimi nr.

Neni në raport

Faqe

Referencë Rekomandimi i ZAP-së Departamenti Përgjegjës për zbatim

Afati për zbatim

Komentet

18 6.3 28 Sistemi i

auditimit të

brendshëm

Menaxhmenti i AKP-së:

• Duhet të punoj me udhëheqësin e Komitetit

të Auditimit për të mbështetur një KA i cili

aplikon praktikat më të mira.

Menaxhmenti i AKP-së dhe Bordi i AKP-së:

• Duhet të sigurojnë që të aprovohet statuti i

Komitetit të Auditimit.

Menaxhmenti i AKP-

së dhe Komiteti i

Auditimit

Bordi i Drejtorëve dhe

Komiteti i Auditimit

31 dhjetor

2014

31 dhjetor

2014

Zbatim i

vazhdueshëm

Zbatim i

vazhdueshëm

Page 151: FINANSIJSKI PREGLEDI

FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

ZA PERIOD KOJI JE ZAVRŠEN 31. SEPTEMBRA 2014

TABELA SAŽETIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

IZ SISTEMA FREEBALANCE MINISTARSTVA FINANSIJA

strane 1 – 6 u nastavku

Page 152: FINANSIJSKI PREGLEDI
Page 153: FINANSIJSKI PREGLEDI
Page 154: FINANSIJSKI PREGLEDI
Page 155: FINANSIJSKI PREGLEDI
Page 156: FINANSIJSKI PREGLEDI
Page 157: FINANSIJSKI PREGLEDI
Page 158: FINANSIJSKI PREGLEDI

FINANSIJSKI PREGLEDI

ZA PERIOD DO 30. SEPTEMBRA 2014

IZVEŠTAJ KAPITALNIH IMOVINA

IZ SISTEMA FREEBALANCE MINISTARSTVA FINANSIJA

strane 1 – 4 u nastavku

Page 159: FINANSIJSKI PREGLEDI
Page 160: FINANSIJSKI PREGLEDI
Page 161: FINANSIJSKI PREGLEDI
Page 162: FINANSIJSKI PREGLEDI