Transcript
 • Hot.Nr. 129/13.04.2009MUNICIPIUL BUCURESTI

  BUGETUL PROPRIU Al MUNICIPIULUI BUCURESTIBUGETUL LOCAL DETALIA T LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHEL TUIELI PE CAPITOLE, TITLURI,

  ARTICOLE DE CHEL TUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

  0,00

  0,00

  0,00

  0,000,000,00

  54.300,003.700,00

  72.300,0018000,00

  18000,00

  mii leiPrevederi

  an3.408.724,903.259.064,00

  ~.253.864,OO3.116.600,003.035.000,00

  0,000,000,00

  3.035.000,000,000,00

  3.035000,002.870.300,00

  164.700,000,000,00

  00.0200.0300.0400.0501.0201.02.0100.0603.0203.02.1804.0204.02.0104.02.0400.0705.0205.02.5000.0907.0207.02.0107.02.01.0107.02.01.0207.02.0207.02.02.0107.02.02.0207.02.02.0307.02.0307.02.5000.1011.0211.02.0111.02.0211.02.0411.02.0511.02.0611.02.0712.0212.02.0715.0215.02.0115.02.5016.0216.02.02

  DENUMIREA INDICATORILOR

  TOTAL VENITURIVENITURI PROPRIIi. VENITURI CURENTEA. VENITURI FISCALEA1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITALAU. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICEImpozit pe profit

  Impozit pe profit de la agenţi economiciA1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICEImpozit pe venitImpozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personalCote si sume defalcate din impozitul pe venit

  Cote defalcate din impozitul pe venitSume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

  AU. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITALAlte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice

  Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capitalA3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATEImpozite si taxe pe proprietate

  Impozit si taxa pe cladiriImpozit pe cladiri de la persoane fiziceImpozit pe cladiri de la persoane juridice

  Impozit si taxa pe terenuriImpozit pe terenuri de la persoane fiziceImpozit si taxa pe terenuri de la persoane juridiceImpozitul pe terenul din extravilan

  Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbruAlte impozite si taxe pe proprietate

  M. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICIISume defalcate din TVA

  la nivelul judeţelorla nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureştidistribuţie a energiei termiceSume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuriSume defalcate din taxa pe valoarea adău!;jată pentru echilibrarea bu.getelor localeinfrastructurii din spaţiul rural

  Alte impozite si taxe generale pe bunuri si serviciiTaxe hoteliere

  Taxe pe servicii specificeImpozit pe spectacoleAlte taxe pe servicii specifice

  Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitatiImpozit pe mijloacele de transport

 • Hot.Nr, 129/13.04.2009MUNICIPIUL BUCURESTI

  BUGETUL PROPRIU Al MUNICIPIULUI BUCURESTIBUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHEL TUIELI PE CAPITOLE, TITLURI,

  ARTICOLE DE CHEL TUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

  DENUMIREA INDICATORILOR

  Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fiziceImpozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice

  Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionareAlte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

  A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 00.11Alte impozite si taxe fiscale 18.02

  Alte impozite si taxe 18.02.50C. VENITURI NEFISCALE 00.12C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.13Venituri din proprietate 30.02

  Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor judeţene şi locale 30.02.01Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti 30.02.03Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05Venituri din dividende 30.02.08Alte venituri din proprietate 30.02.50

  Venituri din dobanzi 31.02Alte venituri din dobanzi 31.02.03

  C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02

  Venituri din prestari de servicii 33.02.08Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 33.02.10Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24Contribuţia lunară a părinţilor pentru Întreţinerea copiilor În unităţile de protecţie socială 33.02.27Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50

  Venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50

  Amenzi, penalitati si confiscari 35.02Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 35.02.01Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe 35.02.02confiscarea, potrivit legii 35.02.03Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.05.50

  Diverse venituri 36.02Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11Alte venituri 36.02.50

  Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.02Donatii si sponsorizari 37.02.01Alte transferuri voluntare 37.02.50

  II. VENITURI DIN CAPITAL 00.15

  2

  mii leiPrevederi

  an

  50.600,000,00

  9.300,009.300,009.300,00

  137.264,0094.744,0094.704,00

  87.204,007.500,00

  40,0040,00

  42.520,0040,00

  40,00

  0,00

  41.500,0041.500,00

  980,0010,00

  970,000,000,00

  23.200,00

 • Hot.Nr.129/13.04.2009MUNICIPIUL BUCURESTI

  BUGETUL PROPRIU Al MUNICIPIULUI BUCURESTIBUGETUL LOCAL DETALIA T LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHEL TUIELI PE CAPITOLE, TITLURI,

  ARTICOLE DE CHEL TUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

  DENUMIREA INDICATORILOR

  Venituri din valorificarea unor bunuriVenituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publiceVenituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statuluiVenituri din privatizareVenituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

  III. OPERAŢIUNI FINANCIAREÎncasări din rambursarea Împrumuturilor acordate

  interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri propriiÎncasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridiceÎmprumuturi temporare din trezoreria statuluiSume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casăÎncasări din rambursarea altor Împrumuturi acordate

  IV. SUBVENTIISUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICESubventii de la bugetul de statA. De capital

  Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficareInvestitii finantate partial din imprumuturi externeAeroporturi de interes localPlanuri si regulamente de urbanismStrăzi care se vor amenaja În perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noiFinanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelorde locuinţă

  Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuitSubventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediuSubventii pentru finantare prin Programul operational regional 2007-2013

  Subventii primite din Fondul National de Dezvoltarefinantate din FEN postaderare

  B. CurenteSubventii primite din Fondul National de DezvoltareFinantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicapSubventii primite din Fondul de InterventieFinantarea lucrărilor de cad astru imobiliar

  combustibililemne,carbuni,combustibili petrolieri

  Subventii de la alte administratiiSubventii primite de la bUgetele consiliilor judetene pentru protectia copiluluiprogramelor pentru ocuparea t~mporară a fortei de munca si subventionarea locurilor depersoanele cu handicapextremă dificultate

  Sume primite de la UE in contul platilor efectuateFondul European de Dezvoltare Regionala

  3

  40.0240.02.0640.02.0740.02.1040.02.1140.02.5000.1700.1842.0200.1942.02.0142.02.0342.02.0442.02.0542.02.0642.02.0942.02.1042.02.1242.02.1342.02.1942.02.1542.02.2000.2042.02.1542.02.2142.02.2842.02.2942.02.3242.02.3443.0243.02.0143.02.0443.02.0743.02.0845.0245.02.01

  mii leiI Prevederi

  an23.200,00

  300,001.800,00

  100,0021.000,00

  0,000,00

  131.660,90131.660,90131.660,90

  37.898,00

  6.250,00

  1.648,00

  30.000,0093.762,90

  0,00

  93.762,90

 • Hot.Nr. 129/13.04.2009MUNICIPIUL BUCURESTI

  BUGETUL PROPRIU Al MUNICIPIULUI BUCURESTIBUGETUL LOCAL DETALIA T LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHEL TUIELI PE CAPITOLE, TITLURI,

  ARTICOLE DE CHEL TUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

  DENUMIREA INDICATORILOR

  TOTAL CHELTUIELICHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONALTITLUL II BUNURI SI SERVICII

  Din care:TITLUL III DOBANZI

  Dobanzi aferente datoriei publice interneDobanzi aferente datoriei publice externeAlte dobanzi

  TITLUL IV SUBVENTIISubvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifSubventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor lacombustibil

  TITLUL V FONDURI DE REZERVAFond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor loca le

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETransferuri curente

  Transferuri catre instituţii publiceActiuni de sanatate

  40.205050045151.015101015101.0351.01.12

  Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de 51.01.14Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala 51.01.15Transferuri din bugetele consiliilor loca le şi judeţene pentru acordarea 51.01.24Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane beneficiare de 51.01.31

  Transferuri de capital 51.02Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale 51.02.12

  Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 56Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) 56.01

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 55A. Transferuri interne. 55.01

  Programe cu finantare rambursabila 55.01.03Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila 55.01.08Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat 55.01.12Programe de dezvoltare 55.01.13Fond Roman de Dezvoltare Sociala 55.01.15Alte transferuri curente interne 55.01.18Transferuri din bugetul local catre asociatii de dezvotare intercomunitara 55.01.42Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) 55.02

  mii leiPrevederi

  an3.408.724,902.607.202,90

  93.455,00351.760,00

  1.022,00145.070,00

  145.070,00

  880.677,90786.915,00

  93.762,9036.000,0036000,00

  559.051,00559.051,00559.051,00

  0,000,00

  0,00

  31.200,0031.200,00

  463.091,00462.682,00

  560,00300.805,00

  160.867,00450,00409,00

  TITLUL IX ASISTENTA SOCIALAAjutoare sociale

  Ajutoare sociale in numerarAjutoare sociale in natura

  4

  5757.025702.01570202

  12.273,0012.273,00

 • Hot.Nr.129/13.04.2009MUNICIPIUL BUCURESTI

  BUGETUL PROPRIU Al MUNICIPIULUI BUCURESTIBUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHEL TUIELI PE CAPITOLE, TITLURI,

  ARTICOLE DE CHEL TUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

  DENUMIREA INDICATORilOR

  Tichete cresaTichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

  TITLUL IX ALTE CHELTUIELIBurseAjutoare pentru daune provocate de calamităţile naturaleAsociatii si fundatiiSustinerea cultelorContributii la salarizarea personalului neclericalDespagubiri civile

  CHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

  Active fixeConstrucţiiMaşini, echipamente si mijloace de transportMobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleAlte active fixe

  Reparaţii capitale aferente activelor fixeTITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

  Active financiareParticipare la capitalul social al societatilor comerciale

  OPERATIUNI FINANCIARETITLUL XV ÎMPRUMUTURI

  Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din

  57.02.0357.02.045959.0159.0259.1159.1259.1559.17707171.0171.01.0171.01.0271.01.0371.01.3071.037272.0172.01.01798080.03

  mii leiPrevederi

  an35,00

  12.238,0034.625,00

  9.620,0025.005,00

  741.920,00741.920,00646.039,00616.736,00

  4.460,003.027,00

  21.816,0095.881,00

  0,000,000,00

  82.160,00

  Alte imprumuturiTITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

  Rambursari de credite externeRambursari de credite interne

  TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICITRezerveExcedentDeficit

  Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentAutoritati publice si actiuni externeCHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  Cheltuieli salariale in baniSalarii de bazaSalarii de meritIndemnizatie de conducereSpor de vechimeSporuri pentru conditii de muncaAlte sporuri

  5

  80.308181.0181.029091.0192.0193.018551.020110100110.01.0110.01.0210.01.0310.01.0410.01.0510.01.06

  82.160,0082.160,00

  -22.558,00148.915,00122.098,00

  59.700,0046.430,0021.000,00

  1.260,001.550,004.410.002.450,00

  420,00

 • Hot.Nr.129/13.04.2009MUNICIPIUL BUCURESTI

  BUGETUL PROPRIU Al MUNICIPIULUI BUCURESTIBUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHEL TUIELI PE CAPITOLE, TITLURI,

  ARTICOLE DE CHEL TUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

  DENUMIREA INDICATORILOR

  Ore suplimentareFond de premiiPrima de vacantaFond pentru posturi ocupate prin cumulIndemnizatii platite unor persoane din afara unitatiiIndemnizatii de delegareAlte drepturi salariale in baniTitlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderar,56Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) 56.01

  Cheltuieli salariale in natura 10.02Tichete de vacanta 10.02.06Contributii 10.03Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01Contributii de asigurări de somaj 10.03.02Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale 10.03.07

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20Bunuri si servicii 20.01Furnituri de birou 20.01.01Materiale pentru curatenie 20.01.02Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03Apa, canal si salubritate 20.01.04Carburanti si lubrifianti 20.01.05Piese de schimb 20.01.06Transport 20.01.07Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09Alte bunuri si servicii pentru Întretinere si functionare 20.01.30Reparatii curente 20.02Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05Uniforme si echipament 20.05.01Alte obiecte de inventar 20.05.30Deplasari, detasari, transferari 20.06Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01Deplasari În străinătate 20.06.02Carti, publicatii si materiale documentare 20.11Consultanta si expertiza 20.12Pregatire profesionala 20.13Protectia muncii 20.14Alte cheltuieli 20.30Reclama si publicitate 20.30.01

  6

  mii leiPrevederi

  an6.238,005.483,001.931,00

  30,00800,00100,00758,00500,00500,00500,00500,00

  12.770,009.658,00

  232,002.415,00

  70,00395,00

  0,0031.000,006.704,00

  600,0034,00

  900,00100,00600,00100,0030,00

  800,001.200,002.340,00

  320,00167,00

  0,00167,00850,00550,00300,0060,00

  377,00600,00

  80,0021.842,00

  763,00

 • Hot.Nr. 129/13.04.2009MUNICIPIUL BUCURESTI

  BUGETUL PROPRIU Al MUNICIPIULUI BUCURESTIBUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPlTOLE ŞI LA CHEL TUIELI PE CAPITOLE, TITLURI,

  ARTICOLE DE CHEL TUIELI, SUBCAPlTOLE SI PARAGRAFE

  DENUMIREA INDICATORilOR

  Protocoi"si reprezentareChiriiAlte cheltuieli cu bunuri si servicii

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETransferuri curente

  Transferuri către instituţii publiceTITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  A. Transferuri interne.Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilaAlte transferuri curente interne

  B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)Contributii si cotizatii la organisme internationale

  Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderarePrograme din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

  TITLUL IX ASISTENTA SOCIALAAjutoare sociale

  Tichete cresaTichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

  TITLUL IX ALTE CHELTUIELIDespagubiri civile

  CHELTUIELI DE CAPITALTITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

  Active fixeConstrucţiiMaşini, echipamente si mijloace de transportMobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleAlte active fixe

  Reparaţii capitale aferente activelor fixeOPERATIUNI FINANCIARETITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE

  Rambursari de credite externeRambursari de credite interne

  Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentDin total capitol:

  Autoritati executive si legislativeAutorităţi executi ve

  20.30.0220.30.0420.30.305151.0151.01.015555.0155.01.0855.01.1855.0255.02.015656.015757.0257.02.0357.02.04595917707171.0171.01.0171.01.0271.01.0371.01.3071.03798181.0181.0285

  51.02.0151.02.01.0

  mii leiPrevederi

  an107,00

  6.000,0014.972,00

  0,000,000,00

  378,00

  378,00378,00500,00500,00

  5.520,005.520,00

  20,005.500,00

  25.000,0025.000,0026.817,0026.817,0026.817,0020.717,00

  1.000,001.570,003.530,00

  0,000,000,000,000,000,00

  148.915,00148.915,00

  Alte servicii publice generaleCHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  Cheltuieli salariale in baniSalarii de bazaSalarii de merit

  7

  54.020110100110.01.0110.01.02

  48.306,0048.170,00

  1.746,001.227,00

  750,0025,00

 • Hot.Nr. 129/13.04.2009MUNICIPIUL BUCURESTI

  BUGETUL PROPRIU Al MUNICIPIULUI BUCURESTIBUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHEL TUIELI PE CAPITOLE, TITLURI,

  ARTICOLE DE CHEL TUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

  DENUMIREA INDICATORilOR

  Indemnizatie de conducereSpor de vechimeSporuri pentru conditii de muncaAlte sporuriOre suplimentareFond de premiiIndemnizatii de delegareAlte drepturi salariale in bani

  Cheltuieli salariale in naturaTichete de vacantaContributiiContributii de asigurari sociale de statContributii de asigurări de somajContributii de asigurari sociale de sanatateContributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionaleContributii pentru concedii si indemnizatiiContributii la Fondul de garantare a creantelor salariale

  TITLUL II BUNURI SI SERVICIIBunuri si serviciiFurnituri de birouMateriale pentru curatenieincalzit, Iluminat si forta motricaApa, canal si salubritateCarburanti si lubrifiantiPiese de schimbTransportPosta, telecomunicatii, radio, tv, internetMateriale si prestari de servicii cu caracter functionalAlte bunuri si servicii pentru Întretinere si functionareReparatii curenteBunuri de natura obiectelor de inventarUniforme si echipamentAlte obiecte de inventarDeplasari, detasari, transferariDeplasari interne, detaşări, transferăriDeplasari În străinătateCarti, publicatii si materiale documentare

  Pregatire profesionalaProtectia munciiAlte cheltuieliReclama si publicitateProtocol si reprezentare

  8

  10.01.0310.01.0410.01.0510.01.0610.01.0710.01.0810.01.1310.01.3010.0210.02.0610.0310.03.0110.03.0210.03.0310.03.0410.03.0610.03.072020.012001.0120.01.022001.0320.01.0420.01.0520.01.0620.01.0720.01.082001.0920.01.3020.0220.0520.05.0120.05.3020.062006.012006.0220.11

  20.1320.1420.3020.30.0120.30.02

  mii leiPrevederi

  an60,00

  140,0035,0010,00

  120,0070,0010,00

  7,0070,0070,00

  449,00330,00

  13,0090,0010,00

  6,000,00

  621,00460,00

  10,007,00

  95,008,008,00

  40,000,00

  46,00212,00

  34,0030,00

  3,003,00

  45,0045,00

  5,008,008,00

  50,005.00

  20,00302,00

  0,00

 • Hot.Nr. 129/13.04.2009MUNICIPIUL BUCURESTI

  BUGETUL PROPRIU Al MUNICIPIULUI BUCURESTIBUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHEL TUIELI PE CAPITOLE, TITLURI,

  ARTICOLE DE CHEL TUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

  DENUMIREA INDICATORILOR

  Alte cheltuieli cu bunuri si serviciiTITLUL V FONDURI DE REZERVA

  Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor localeTITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

  Transferuri curenteTransferuri către instituţii publiceajutoare către unităţile administrativ-teritoriale În situaţii de extremă dificultate

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURIA. Transferuri interne

  Programe cu finantare rambursa bilaPrograme PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilaPrograme de dezvoltareAlte transferuri curente interne

  Transferuri din bugetul local catre asociatii de dezvotare intercomunitaraB. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)Contributii si cotizatii la organisme internationale

  TITLUL IX ASISTENTA SOCIALAAjutoare sociale

  Tichete cresaTichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

  CHELTUIELI DE CAPITALTITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

  Active fixeConstrucţiiMaşini, echipamente si mijloace de transportMobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleAlte active fixe

  Reparaţii capitale aferente activelor fixeOPERATIUNI FINANCIARETITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE

  Rambursari de credite externeDin total capitol:

  Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor localeFond pentru !;larantarea Împrumuturilor externe, contractate/!;larantate de statpublice localeServicii publice comunitare de evidenţă a persoanelorAlte servicii publice generale

  Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentTranzacţii privind datoria publică şi ÎmprumuturiCHELTUIELI CURENTETITLUL II BUNURI SI SERVICII

  Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilorTITLUL III DOBANZI

  9

  20.30.305050045151.0151.01.0151.01.245555.0155.01.0355.01.0855.01.1355.01.185501.4255.025502.015757.0257020357.0204707171.0171.01.0171.01.0271.01.0371.01.3071.03798181.01

  54.02.0554.02.0654.02.0754.02.1054.02.508555.02012020.2430

  mii leiPrevederi

  an0,00

  36.000,0036.000,00

  6.785,006.785,006.785,00

  2.716,002.716,00

  2.266,00450,00

  302,00302,00

  302,00136,00136,00136,00

  128,008,00

  48.306,0036.000,00

  4.617,007.689,00

  0,00146.092,00146.092,00

  1.022,001.022,00

  145.070,00

 • Hot.Nr. 129/13.04.2009MUNICIPIUL BUCURESTI

  BUGETUL PROPRIU Al MUNICIPIULUI BUCURESTIBUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHEL TUIELI PE CAPITOLE, TITLURI,

  ARTICOLE DE CHEL TUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

  DENUMIREA INDICATORilOR

  Dobanzi aferente datoriei publice interneDobanzi aferente datoriei publice externeDobanzi aferente datoriei publice externe localeAlte dobanzi

  30.0130.0230.02.0530.03

  mii leiPrevederi

  an

  145.070,00145.070,00

  0,000,00

  170,00130,00

  45,000,000,000,000,00

  10;000,00

  20,0025,0030,00

  0,0040,0040,00

  0,000,000,000,00

  280,00170,00

  20.01.0720010820.01.0920013020.02200520050120.05.30200620.06.0120.06.0220.1120.1220.1320.1420.30

  20:01.06

  56.02.0656.02.0756.02.0960.0201102020.0120.01.012001.022001.032001.0420.01.05

  BUNURI SI SERVICIIBunuri si serviciiFurnituri de birouMateriale pentru curatenieÎncalzit, Iluminat si forta motricaApa, canal si salubritateCarburanti si lubrifiantiPiese de schimbTransportPosta, telecomunicatii, radio, tv, internetMateriale si prestari de servicii cu caracter functionalAlte bunuri si servicii pentru Întretinere si functionareReparatii curenteBunuri de natura obiectelor de inventarUniforme si echipamentAlte obiecte de inventarDeplasari, detasari, transferariDeplasari interne, detaşări, transferăriDeplasari În străinătateCarti, publicatii si materiale documentareConsultanta si expertizaPregatire profesionalaProtectia munciiAlte cheltuieli

  AparareCHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONALTITLUL II

  Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei 56.02CHELTUIELI CURENTE 01TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51

  Transferuri curente 51.01Insferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor de zi pentru protecţia copil'51.01.143nsferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handic 51.01.15

  Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane beneficia re de ajutor social 51.01.31Din total capitol:

  copiluluihandicapTransferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

  10

 • Hot.Nr.129/13.04.2009MUNICIPIUL BUCURESTI

  BUGETUL PROPRIU Al MUNICIPIULUI BUCURESTIBUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHEL TUIELI PE CAPITOLE, TITLURI,

  ARTICOLE DE CHEL TUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

  DENUMIREA INDICATORilOR

  Reclama si publicitateProtocol si reprezentareAlte cheltuieli cu bunuri si servicii

  Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderarePrograme din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

  CHELTUIELI DE CAPITALTITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

  Active fixeConstrucţiiMaşini, echipamente si mijloace de transportMobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleAlte active fixe

  Reparaţii capitale aferente activelor fixeDin total capitol:

  Aparare nationala

  Ordine publica si siguranta nationalaCHELTUIELI CURENTE

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONALTITLUL II BUNURI SI SERVICII

  Bunuri si serviciiFurnituri de birouMateriale pentru curatenieÎncalzit, Iluminat si forta motricaApa, canal si salubritateCarburanti si lubrifiantiPiese de schimbTransportPosta, telecomunicatii, radio, tv, internetMateriale si prestari de servicii cu caracter functionalAlte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareReparatii curenteBunuri de natura obiectelor de inventarUniforme si echipamentAlte obiecte de inventarDeplasari, detasari, transferariDeplasari interne, detaşări, transferăriDeplasari in străinătateCarti, publicatii si materiale documentareConsultanta si expertizaPregatire profesionalaProtectia munciiAlte cheltuieli

  11

  mii leiPrevederi

  an20.300120.3002 4.800,0020.30.30 4.800,005656.0170 110,0071 110,0071.01 110,0071.01.01 0,0071.01.02 0,0071.01.03 100,0071.01.30 10,0071.03

  60.02.02 280,00

  61.02 20.179,0001 18.179,001020 2.300,0020.01 1.270,0020.01.01 20,0020.01.02 40,0020.01.03 180,0020.01.04 50,0020.01.05 10,002001.06 40,0020.01.07 0,002001.08 450,002001.09 120,0020.01.30 360,0020.02 760,0020.05 190,0020.05.01 20,0020.05.30 20,002006 0,0020.06.01 0,0020.0602 0,0020.11 25,0020.12 0,0020.13 0,0020.14 25,0020.30 30,00

 • Hot.Nr.129/13.04.2009MUNICIPIUL BUCURESTI

  BUGETUL PROPRIU AL MUNICIP!ULU! BUCURESTI-BUGETUL LOCAL DETALIA T LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLC ŞI LA CHEL TUIELI PE CAPITOLE, TITLURI,

  ARTICOLE DE CHEL TUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

  DENUMIREA INDICATORILOR

  Reclama si publicitateProtocol si reprezentareAlte cheltuieli cu bunuri si servicii

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETransferuri curente

  Transferuri către instituţii publiceTitlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

  Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )CHELTUIELI DE CAPITALTITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

  Active fixeConstrucţiiMaşini, echipamente si mijloace de transportMobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleAlte active fixe

  Reparaţii capitale aferente activelor fixeDin total capitol:

  Ordine publicaPolitie comunitara

  -_._ •• _.- _. .- __ o

  Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară)Alte cheltuieli În domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale

  InvatamantCHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONALTITLUL II BUNURI SI SERVICII

  Alte cheltuieliAlte cheltuieli cu bunuri si servicii

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETransferuri curente

  Transferuri către instituţii publiceTITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  A. Transferuri interneAlte transferuri curente interne

  TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

  Ajutoare socialeAjutoare sociale in numerarAjutoare sociale in natura

  TITLUL IX ALTE CHELTUIELIBurseAsociaţii şi fundaţii

  12

  20.30.0120.30.0220.30.305151.0151.01.015656.01707171.0171.01.0171.01.0271.01.0371.01.3071.03

  61.02.0361.0~ ..O.:)cO61.02.0561.02.50

  65.0201102020.3020.30.305151.0151.01.015555.0155.01.1857

  57.0257.02.0157.02.025959.0159.11

  mii leiPrevederi

  an

  30,0015.379,0015.379,0015.379,00

  500,00500,00

  2.000,002.000,002.000,00

  100,001.900,00

  0,000,00

  15.379,0015.379,004.800,00

  101.684,006.684,00

  450,00450,00450,00

  6.184,006.184,006.184,00

  50,0050,0050,00

 • Hot.Nr. 129/13.04.2009MUNICIPIUL BUCURESTI

  BUGETUL PROPRIU Al MUNICIPIULUI BUCURESTIBUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHEL TUIELI PE CAPITOLE, TITLURI,

  ARTICOLE DE CHEL TUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

  13.300,0013.300,0013.300,00

  mii leiPrevederi

  an81.700,0081.700,0081.700,0081.700,00

  DENUMIREA INDICATORilOR

  CHELTUIELI DE CAPITALTITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

  Active fixeConstrucţiiMaşini, echipamente si mijloace de transportMobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleAlte active fixe

  Reparaţii capitale aferente activelor fixeOPERATIUNI FINANCIARETITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE

  Rambursari de credite externeRambursari de credite interne

  Din total capitol:Învatamânt prescolar si primar

  Învatamânt prescolarÎnvatamânt primar

  Învatamânt secundarÎnvatamânt secundar inferiorÎnvatamânt secundar superiorInvatamant profesional

  Învatamânt postlicealÎnvaţamânt nedefinibil prin nivel

  Învatamânt specialServicii auxiliare pentru educatie

  Internate si cantine pentru eleviAlte servicii auxiliare

  Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

  SanatateCHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  Cheltuieli salariale in baniSalarii de bazaSalarii de meritIndemnizatie de conducereSpor de vechimeSporuri pentru conditii de muncaAlte sporuriOre suplimentareFond de premiiFond pentru posturi ocupate prin cumulIndemnizatii de delegareAlte drepturi salariale in bani

  13

  707171.0171.01.0171.01.0271.01.037101.3071.03798181.0181.02

  65.02.0365.02.03.065.02.03.065.02.0465.02.04.065.02.04.065.02.04.065.02.0565.02.0765.02.07.065.02.1165.02.11.0365.02.11.3065.02.50

  66.020110100110.01.0110.01.0210010310.01.0410.01.0510.01.0610.01.0710.01.081001.1010.01.1310.01.30

  101.684,0015.015,0015.015,00

  0,0049.160,0035.227,0013.933,00

  0,00

  17.575,0017.575,00

  19.934,00

  118.445,00118.185,00

  580,00356,00195,00

  10,0025,0051,00

  0,005,00

  30,0020,0020,00

 • Hot.Nr.129/13.04.2009MUNICIPIUL BUCURESTI

  BUGETUL PROPRIU Al MUNICIPIULUI BUCURESTIBUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHEL TUIELI PE CAPITOLE, TITLURI,

  ARTICOLE DE CHEL TUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

  DENUMIREA INDICATORilOR

  Cheltuieli salariale in naturaTichete de vacantaContributiiContributii de asigurari sociale de statContributii de asigurări de somajContributii de asigurari sociale de sanatateContributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionaleContributii pentru concedii si indemnizatiiContributii la Fondul de garantare a creantelor salariale

  TITLUL II BUNURI SI SERVICIIBunuri si serviciiReparatii curenteBunuri de natura obiectelor de inventarAlte cheltuieli

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETransferuri curente

  Transferuri către instituţii publiceAcţiuni de sănătate

  Transferuri de capitalTransferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale

  TITLUL IX ASISTENTA SOCIALAAjutoare sociale

  Ajutoare sociale in numerarTichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

  10.0210.02.0610.0310.03.0110.03.0210.03.0310.03.0410.03.0610.03.072020.0120.0220.0520.305151.0151.01.0151.01.0351.0251.02.125757.0257.02.0157.02.04

  mii leiPrevederi

  an80,0080,00

  144,0090,0020,0019,0010,00

  5,000,00

  2.640,001.460,001.000,00

  100,0080,00

  114.760,00114.760,00114.760,00

  205,00205,00

  205,00

  90,00120,0050,00

  260,00260,00260,00

  CHELTUIELI DE CAPITALTITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

  Active fixeConstrucţiiMaşini, echipamente si mijloace de transportMobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleAlte active fixe

  Reparaţii capitale aferente activelor fixeDin total capitol:

  Servicii medicale in unitati sanitare cu paturiSpitale generale

  Alte cheltuieli in domeniu sanatatiiAlte institutii si actiuni sanitare

  Cultura, recreere si religieCHELTUIELI CURENTE

  14

  707171.0171.01.0171.01.0271.01.0371.01.3071.03

  66020666.02.06.0166.02.5066.02.50.5

  67.0201

  118.445,00118.445,00

  401.610,00350.006,00

 • Hot.Nr.129/13.04.2009MUNICIPIUL BUCURESTI

  BUGETUL PROPRIU Al MUNICIPIULUI BUCURESTIBUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI,

  ARTICOLE DE CHEL TUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

  DENUMIREA INDICATORilOR

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONALCheltuieli salariale in baniSalarii de bazaSalarii de meritIndemnizatie de conducereSpor de vechimeSporuri pentru conditii de muncaAlte sporuriOre suplimentareFond de premiiPrima de vacantaFond pentru posturi ocupate prin cumulIndemnizatii platite unor persoane din afara unitatiiIndemnizatii de delegareAlte drepturi salariale in bani

  CHELTUIELI SALARIALE IN NATURATichete vacantaContributiiContributii de asigurari sociale de statContributii de asigurări de somajContributii de asigurari sociale de sanatateContributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionaleContributii pentru concedii si indemnizatiiContributii la Fondul de garantare a creantelor salariale

  TITLUL II BUNURI SI SERVICIIBunuri si serviciiFurnituri de birouMateriale pentru curatenieÎncalzit, Iluminat si forta motricaApa, canal si salubritateCarburanti si lubrifiantiPiese de schimbTransportPosta, telecomunicatii, radio, tv, internetMateriale si prestari de servicii cu caracter functionalAlte bunuri si servicii pentru Întretinere si functionareReparatii curenteBunuri de natura obiectelor de inventarUniforme si echipamentAlte obiecte de inventarDeplasari, detasari, transferariDep!asari interne, detaşări, transferăriDeplasari În străinătate

  15

  10100110.010110.01.0210.01.0310.01.0410.010510.01.061001.0710.01.081001.0910.01.101001121001.1310.01.3010,0210.02.06100310.030110.03021003.0310.03.0410.03.0610.03.072020.0120.010120010220010320.01.0420.01.0520010620.01.0720.01.0820.01.092001.3020.0220.0520.05.0120.05.3020.0620.06.0120.06.02

  mii leiPrevederi

  an8.463,006.169,003.120,00

  108,00194,00827,00380,00566,00233,00429,00

  0,00168,00

  19,0025,00

  100,00365,00365,00

  1.929,001.374,00

  36,00370,00

  53,0078,0018,00

  10.994,002.872,00

  25,0025,00

  310,0052,0020,00

  9,000,00

  930,001.170,00

  331,00830,00261,00

  261,00105,0010,0095,00

 • Hot.Nr. 129/13.04.2009MUNICIPIUL BUCURESTI

  BUGETUL PROPRIU Al MUNICIPIULUI BUCURESTIBUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHEL TUIELI PE CAPITOLE, TITLURI,

  ARTICOLE DE CHEL TUIELI, SUBCAPlTOLE SI PARAGRAFE

  DENUMIREA INDICATORILOR

  Carti, publicatii si materiale documentareConsultanta si expertizaPregatire profesionalaProtectia munciiAlte cheltuieliReclama si publicitateProtocol si reprezentareChiriiAlte cheltuieli cu bunuri si servicii

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETransferuri curente

  Transferuri către instituţii publiceTITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  A, Transferuri interne

  Alte transferuri curente interneTitlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

  Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

  Ajutoare socialeTichete cresaTichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

  TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

  Asociaţii şi fundaţiiSusţinerea cultelorContribuţii la salarizarea personalului neclericalDespagubiri civile

  CHELTUIELI DE CAPITALTITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

  Active fixeConstrucţiiMaşini, echipamente si mijloace de transportMobii!er, aparatură birotică şi alte active corpcra!eAlte active fixe

  Reparaţii capitale aferente activelor fixeOPERATIUNI FINANCIARE (rdAOO)

  TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rdA01)Rambursari de credite interne

  Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentDin total capitol:

  Servicii culturale

  16

  mii leiPrevederi

  an20,11 2,805,0020,12 5,0020,13 39,0020,14 67,0020,30 4,010,0020,30,0120,30,0220,30.0420,30,30 4,010,0051 319,047,0051,01 319,047,0051,01,01 319,047,005555,0155,01,1856 200,0056,01 200,0057 1,677,005702 1,677,0057,02,03 15,0057,02,04 1,662,0059 9,625,00

  59,1159,1259,15 9,620,0059,17 5,0070 51,604,0071 51,604,0071,01 51,604,0071,01,01 50,186,00710102 140,0071.01.03 878,0071,01,30 400,0071,0379

  8181,0285

  401,610,0067,02,03 217,308,00

 • Hot.Nr. 129/13.04.2009MUNICIPIUL BUCURESTI

  BUGETUL PROPRIU Al MUNICIPIULUI BUCURESTIBUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHEL TU/ELI PE CAP/TOLE, TITLURI,

  ARTICOLE DE CHEL TU/ELI, SUBCAP/TOLE S/ PARAGRAFE

  162.033,009.620,003020,00

  4.049,0021.892,0017.800,00

  171.662,009.629.00

  mii leiPrevederi

  an21.158,0017.785,00

  132.618.002.006,00

  67.02.03.067.02.03.067.02.03.067.02.03.067.02.03.0667.02.03.0767.02.03.067.02.03.167.02.03.367.02.0567.02.05.067.02.05.0267.02.05.067.02.0667.02.50

  DENUMIREA INDICATORilOR

  Biblioteci publice comunale. orasenesti, municipaleMuzeeInstitutii publice de spectacole si concerteScoli populare de arta si meseriiCase de culturaCamine culturaleCentre pentru conservarea si promovarea culturii traditionaleConsolidarea si restaurarea monumentelor istoriceAlte servicii culturale

  Servicii recreative si sportiveSportTineretIntretinere gradini publice, parcuri. zone verzi, baze sportive si de agrement

  Servicii religioaseAlte servicii În domeniile culturii, recreerii si religiei

  Asigurari si asistenta socialaCHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  Che!tuieli -salariale in baniSalarii de bazaSalarii de meritIndemnizatie de conducereSpor de vechimeSporuri pentru conditii de muncaAlte sporu riOre suplimentareFond de premiiIndemnizatii de delegareAlte drepturi salariale in baniCheltuieli salariale in naturaTichete de vacantaContributiiContributii de asigurari sociale de statContributii de asigurări de somajContributii de asigurari sociale de sanatateContributiiContributii pentru concedii si indemnizatiiContributii la Fondul de garantare a creantelor salariale

  TITLUL II BUNURI SI SERVICIIBunuri si serviciiFurnituri de birouMateriale pentru curatenie

  68.02011018.01--10.01.0110.01.0210.01.0310.01.0410.01.0510.01.0610.01.0710.01.0810.011310.01.3010.0210.02.0610.0310.03.0110.03.0210.03.0310.03.0410.03.0610.03.0720200120.01.0120.01.02

  11.844,004.546,002.393,001.793,001.100,00

  40,0090,00

  100,00134,00

  10,00150,00109,00

  10,0050,0097,0097,00

  503,00370,00

  16,0090,00

  8,0015,004,00

  997,00263,00

  52,005,00

  17

 • Hot.Nr. 129/13.04.2009MUNICIPIUL BUCURESTI

  BUGETUL PROPRIU Al MUNICIPIULUI BUCURESTIBUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHEL TUIELI PE CAPITOLE, TITLURI,

  ARTICOLE DE CHEL TUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

  DENUMIREA INDICATORilOR

  Incalzit, Iluminat si forta motricaApa, canal si salubritateCarburanti su lubrifiantiPiese de schimbTransportPosta, telecomunicatii, radio, tv, internetMateriale si prestari de servicii cu caracter functionalAlte bunuri si servicii pentru Întretinere si functionareReparatii curenteBunuri de natura obiectelor de inventarAlte obiecte de inventarDeplasari, detasari, transferariDeplasari interne, detaşări, transferăriDeplasari În străinătateCarti, publicatii si materiale documentarePregatire profesionalaProtectia munciiAlte cheltuieliAlte cheltuieli cu bunuri si servicii

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETransferuri curente

  Transferuri către instituţii publiceTITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  A. Transferuri interne.Programe cu finanţare rambursabilăPrograme PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila

  O Alte transferuri curente interneB. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)

  Contributii si cotizatii la organisme internationaleTITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

  Ajutoare socialeAjutoare sociale in numerarTichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

  TITLUL IX ALTE CHELTUIELIAsociaţii şi fundaţii

  CHELTUIELI DE CAPITALTITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

  Active fixeConstrucţiiMaşini, echipamente si mijloace de transportMobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleAlte active fixe

  18

  20.01.0320.01.0420.01.0520.01.0620.01.0720.01.0820.01.0920.01.3020.0220.0520.05.3020.0620.06.0120.06.0220.1120.1320.1420.3020.30.305151.0151.01.015555.0155.01.0355.01.0855.01.1855.0255.02.015757.0257.02.0157.02.04

  5959.11707171.0171.01.0171.01.0271.01.0371.01.30

  mii leiPrevederi

  an40,00

  4,0014,00

  8,000,00

  45,0015,0080,0020,0015,0015,0085,0045,0040,0010,0043,00

  8,00553,00553,00

  691,00660,00

  560,00100,00

  31,0031,00

  465,00465,00

  465,00

  7.298,007.298,007.298,007.088,00

  80,000,00

  130,00

 • Hot.Nr. 129/13.04.2009MUNICIPIUL BUCURESTI

  BUGETUL PROPRIU ÂL MUNICIPiULUi BUCURESTiBUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHEL TUIELI PE CAPITOLE, TITLURI,

  ARTICOLE DE CHEL TUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

  0,0011.844,00

  11.844,00

  mii leiPrevederi

  an

  68.02.0468.02.0568.02.05.026802.0668.02.1068.02.1168.02.1568.02.15.0168.02.15.026802.50

  71.03798181.0285

  Reparaţii capitale aferente activelor fixeOPERATIUNI FINANCIARETITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE

  Rambursari de credite internePlati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

  Din total capitol:Asistenta acordata persoanelor in varstaAsistenta sociala in caz de boli si invaliditati

  Asistenta sociala in caz de invaliditateAsistenta sociala pentru familie si copiiAjutoare pentru locuinteCreşePrevenirea excluderii sociale

  Ajutor socialCantine de ajutor social

  Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

  DENUMIREA INDICATORilOR

  Locuinte, servicii si dezvoltare publicaCHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  Cheltuieli salariale in baniSalarii de bazaSalarii de meritIndemnizatie de conducereSpor de vechimeSporuri pentru conditii de muncaAlte sporu riOre suplimentareFond de premiiPrima de vacantaFond pentru posturi ocupate prin cumulIndemnizatii platite unor persoane din afara unitatiiIndemnizatii de delegareAlte drepturi salariale in baniCheltuieli salariale in naturaTichete de vacantaContributiiContributii de asigurari sociale de statContributii de asigurări de somajContributii de asigurari sociale de sanatateContributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionaleContributii pentru concedii si indemnizatii

  70.020110100110.01.0110.010210010310.01.0410.01.0510.01.0610.01.071001.0810.01.091001.1010.01.121001131001.3010.0210.02.0610.0310.03.0110.03.0210030310.0304100306

  284.280,00219.999,00

  7.058,005.272,002.930,00

  130,00145,00650,00193,00

  30,00800,00330,00

  36,00

  18,0010,00

  270,00270,00

  1.516,001.149,00

  29,00265,00

  24,0047,00

  19

 • Hot.Nr. 129/13.04.2009MUNICIPIUL BUCURESTI

  BUGETUL PROPRIU Al MUNICIPIULUI BUCURESTIBUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Ş/ SUBCAP/TOLE ŞI LA CHEL TUIELI PE CAPITOLE, TITLURI.

  ARTICOLE DE CHEL TU/ELI, SUBCAPlTOLE SI PARAGRAFE

  DENUMIREA INDICATORilOR

  Contributii la Fondul de garantare a creantelor salarialeTITLUL II BUNURI SI SERVICII

  Bunuri si serviciiFurnituri de birouMateriale pentru curatenieÎncalzit, Iluminat si forta motricaApa, canal si salubritateCarburanti si lubrifiantiPiese de schimbTransportPosta, telecomunicatii, radio, Iv, internetMateriale si prestari de servicii cu caracter functionalAlte bunuri si servicii pentru Întretinere si functionareReparatii curenteBunuri de natura obiectelor de inventarUniforme si echipamentAlte obiecte de inventarDeplasari, detasari, transferariDeplasari interne, detaşări, transferăriDeplasari În străinătateCarti, publicatii si materiale documentareConsultanta si expertizaPregatire profesionalaProtectia munciiAlte cheltuieliReclama si publicitateProtocol si reprezentareAlte cheltuieli cu bunuri si servicii

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETransferuri curente

  Transferuri către instituţii publiceTITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  A. Transferuri interne.Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de statAlte transferuri curente interne

  TITLUL IX ASISTENTA SOCIALAAjutoare sociale

  Ajutoare sociale in numerarTichete cresaTichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

  CHELTUIELI DE CAPITALTITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

  20

  mii leiPrevederi

  an10.03.07 2,0020 114.736,0020.01 6.522,0020.01.01 80,0020.01.02 14,0020.01.03 250,0020.01.04 36,0020.01.05 22,0020.01.06 21,0020.01 :07 0,0020.01.08 81,0020.01.09 5.859,0020.01.30 159,0020.02 500,0020.05 15,0020.05.0120.05.30 15,0020.06 40,0020.06.01 32,0020.06.02 8,0020.11 10,0020.12 0,0020.13 23,0020.14 6,0020.30 107.620,002030.01 0,0020.30.02 0,0020.30.30 107.620,0051 96.896,0051.01 96.896,0051.01.01 96.896,0055 16,0055.01 16,0055.01.1255.01.18 16,0057 1.293,0057.02 1.293,0057.02.0157.02.0357.0204 1.293,00

  70 56.381,0071 56.381,00

 • Hot.Nr.129/13.04.2009MUNICIPIUL BUCURESTI

  BUGETUL PROPRIU Al MUNICIPIULUI BUCURESTIBUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHEL TUIELI PE CAPITOLE, TITLURI,

  ARTICOLE DE CHEL TUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

  0,000,000,00

  7.900,007.900,007.900,00

  65.000,00

  170.559,00

  284.280,0042.921,0029.240,0013.681,00

  5.800,005.800,00

  mii leiPrevederi

  an56.381,0042.590,00

  0,00121,00

  13.670,00

  70.02.0370.02.03.070.02.03.370.02.0570.02.05.070.02.05.0270.02.0670.02.0770.02.50

  71.0171.01.0171.01.0271.01.0371.01.3071.037272.0172.01.01798181.0181.0285

  ConstrucţiiMaşini, echipamente si mijloace de transportMobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleAlte active fixe

  Reparaţii capitale aferente active lor fixeTITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

  Active financiareParticipare la capitalul social al societatilor comerciale

  OPERATIUNI FINANCIARETITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE

  Rambursari de credite externeRambursari de credite interne

  Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentDin total capitol:

  LocuinteDezvoltarea sistemului de locuinteAlte cheltuieli in domeniul locuintelor

  Alimentare cu apa si amenajari hidrotehniceAlimentare cu apaAmenajari hidrotehnice

  Iluminat public si electrificari ruraleAlimentare cu gaze naturale in localitatiAlte servicii În domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comuna le

  Active fixe

  DENUMIREA INDICATORILOR

  Protectia mediuluiCHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONALTITLUL II BUNURI SI SERVICII

  Alte bunuri si servicii pentru Întretinere si functionareTITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE)Transferuri curente (rd.505)

  Transferuri către instituţii publiceTITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  A. Transferuri interne.Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilaInvestitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de statAlte transferuri curente interne

  CHELTUIELI DE CAPITALTITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

  Active fixeConstrucţiiMaşini, echipamente si mijloace de transport

  74.0201102020.01.305151.0151.01.015555.0155.01.0855.01.1255.01.18707171.0171.01.0171.01.02

  19.553,00500,00

  500,00500,00

  0,000,00

  0,0019.053,0019.053,0019.053,0017.203,00

  21

 • Hot.Nr. 129/13.04.2009MUNICIPIUL BUCURESTI

  BUGETUL PROPRIU Al MUNICIPIULUI BUCURESTIBUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHEL TUIELI PE CAPITOLE, TITLURI,

  ARTICOLE DE CHEL TUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

  1.850,00

  mii leiPrevederi

  anDENUMIREA INDICATORILOR

  Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleAlte active fixe

  Reparaţii capitale aferente activelor fixeTITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

  Active financiareParticipare la capitalul social al societatilor comerciale

  OPERATIUNI FINANCIARETITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE

  Rambursari de credite externeRambursari de credite interne

  Din total capitol:Reducerea si controlul poluarii

  Salubritate si gestiunea deseurilorSalubritateColectarea, tratarea si distrugerea deseuri lor

  Canalizarea si tratarea apelor reziduale

  Actiuni generale economice, comerciale si de muncaCHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONALTITLUL II BUNURI SI SERVICIITITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  A. Transferuri interne.Programe de dezvoltareAlte transferuri curente interne

  CHELTUIELI DE CAPITALTITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

  Active fixeConstrucţiiMaşini, echipamente si mijloace de transportMobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleAlte active fixe

  Reparaţii capitale aferente activelor fixeDin total capitol:

  Actiuni generale economice si comerciale )Prevenire si combatere inundatii si gheturiStimulare întreprinderi mici si mijlociiPrograme de dezvoltare regionala si socialaAlte cheltuieli pentru actiuni genera le economice si comerciale

  22

  71.01.0371.01.3071.037272.0172.01.01798181.0181.02

  74.02.0374.02.0574.02.05.074.02.05.0274.02.06

  80.020110205555.0155.01.1355.01.18707171.0171.01.0171.01.0271.01.0371.01.3071.03

  80.02.0180.02.01.0680.02.01.0980.02.01.180.02.01.30

  19.553,001.700,00

  650,00650,00

  17.203.00

  2.250,00

  2.250,002.250,002.250,002.250,00

  2.250,00

  2.250,00

 • Hot.Nr.129/13.04.2009MUNICIPIUL BUCURESTI

  BUGETUL PROPRIU Al MUNICIPIULUI BUCURESTIBUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHEL TUIELI PE CAPITOLE, TITLURI,

  ARTICOLE DE CHEL TUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

  DENUMIREA INDICATORilOR

  Combustibili si energier:HFI TUIFI I CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONALTITLUL II BUNURI SI SERVICIITITLUL IV SUBVENTII

  Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifSubventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor lacombustibil

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETransferuri curente

  Transferuri către instituţii publiceTITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  A. Transferuri interneInvestitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de statAlte transferuir curente interne

  CHELTUIELI DE CAPITALTITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

  Active fixeConstrucţiiMaşini, echipamente si mijloace de transportMobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleAlte active fixe

  Reparaţii capitale aferente activelor fixeOPERATIUNI FINANCIARETITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE

  Rambursari de credite externeRambursari de credite interne

  Din total capitol:Energie termicaAlti combustibiliAlte cheltuieli privind combustibili si energia

  Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentAgricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoareCHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  Cheltuieli salariale in baniSalarii de bazaSalarii de meritIndemnizatie de conducereSpor de vechimeSporuri pentru conditii de muncaAlte sporuriOre suplimentare

  23

  mii leiPrevederi

  an690.189,90660.162,90

  415.677,90321.915,00

  40.205151.0151.01.015555.0155.01.1255.01.18707171.0171.010171.01.0271.01.0371.01.3071.03798181.0181.02

  93.762,90

  244.485,00244.485,00

  86.050,00158.435,00

  11.975,0011.975,0011.975,00

  9.847,00

  2.128,00

  23.700,0023.700,0023.700,00

  690.189,9081.02.0681.02.0781.02.508583.020110100110.01.011001.0210.01.0310.01.041001.0510.01.0610.01.07

  -5.648,004.965,004.525,001.637,001.230,00

  770,0031,0036,0084,0046,0014,00

  135,00

 • Hot.Nr. 129/13.04.2009MUNICIPIUL BUCURESTI

  BUGETUL PROPRIU Al MUNICIPIULUI BUCURESTIBUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHEL TUIELI PE CAPITOLE, TITLURI,

  ARTICOLE DE CHEL TUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

  DENUMIREA INDICATORilOR

  Fond de premiiPrima de vacanta __Fond pentru posturi ocupate prin cumulContributiiContributii de asigurari sociale de statContributii de asigurări de somajContributii de asigurari sociale de sanatateContributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionaleContributii pentru concedii si indemnizatiiContributii la Fondul de garantare a creantelor salariale

  Cheltuieli salariale in naturaTichete de vacanta

  TITLUL II BUNURI SI SERVICIIBunuri si serviciiFurnituri de birouMateriale pentru curatenieÎncalzit, Iluminat si forta motricaApa, canal si salubritateCarburanti si lubrifiantiPiese de schimbTransportPosta, telecomunicatii, radio. tv. internetMateriale si prestari de servicii cu caracter functionalAlte bunuri si servicii pentru Întretinere si functionareReparatii curenteBunuri de natura obiectelor de inventarUniforme si echipamentAlte obiecte de inventarDeplasari, detasari, transferariDeplasari interne, detaşări, transferăriDeplasari În străinătateCarti, publicatii si materiale documentareConsultanta si expertizaPregatire profesionalaProtectia munciiAlte cheltuieliReclama si publicitateProtocol si reprezentareAlte cheltuieli cu bunuri si servicii

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETransferuri curente

  Transferuri către instituţii publiceTITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

  24

  10.01.0810.01,09··10.01.1010.0310.03.0110.03.0210.03.0310.03.0410.03.0610.03.0710.0210.02.062020.0120.01.0120.01.0220.01.0320.01.0420.01.0520.01.062001.0720.01.0820.01.0920.01.3020.0220.0520.05.0120.05.3020.062006.0120.06.0220.1120.1220.1320.1420.3020.30.0120300220.30.305151.0151.01.0157

  mii leiPrevederi

  an64,00

  ··0,0050,00

  340,00255,00

  9,0055,00

  9,009,003,00

  67.0067,00

  2.632,002.481,00

  19,006,00

  26,0013,0090,0033,00

  0,0030,00

  2.200,0064,0035,0026,0026,00

  8,008,003,500,003,500,005,00

  48,0025,50

  256,00256,00256,00

  256,00

 • Hot.Nr. 129/13.04.2009MUNICIPIUL BUCURESTI

  BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTIBUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHEL TUIELI PE CAPITOLE, TITLURI,

  ARTICOLE DE CHEL TUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

  DENUMIREA INDICATORILOR

  Ajutoare socialeTichete cresaTichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

  CHELTUIELI DE CAPITALTITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

  Active fixeConstrucţiiMaşini, echipamente si mijloace de transportMobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleAlte active fixe

  Reparaţii capitale aferente activelor fixeDin total capitol:

  AgriculturaProtectia plantelor si carantina fitosanitara

  TransporturiCHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  Cheltuieli salariale in baniSalarii de bazaSalarii de meritIndemnizatie de conducereSpor de vechimeSporuri pentru conditii de muncaAlte sporu riOre suplimentareFond de premiiPrima de vacantaFond pentru posturi ocupate prin cumulIndemnizatii platite unor persoane din afara unitatiiIndemnizatii de delegareAlte drepturi salariale in bani

  Cheltuieli salariale in naturaTichete de vacantaContributiiContributii de asigurari sociale de statContributii de asigurări de somajContributii de asigurari sociale de sanatateContributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionaleContributii pentru concedii si indemnizatiiContributii la Fondul de garantare a creantelor salariale

  TITLUL II BUNURI SI SERVICIIBunuri si servicii

  25

  mii leiPrevederi

  an57.02 256,0057.02.03570204 256,0070 440,0071 440,0071.01 440,0071.01.01 40,0071.01.02 350,0071.01.03 10,0071.01.30 40,0071.03 0,00

  83.02.03 4.965,0083.02.03.0 4.965,00

  84.02 1.410.132,0001 907.886,0010 11.878,001001 8.938,0010.01.01 5.000,00100102 155,0010.01.03 115,0010.01.04 1.100,001001.05 570,0010.01.06 0,0010.01.07 1.300,0010.01.08 478,00100109 0,0010.01.10 220,0010.01.12 0,0010.01.13 0,0010.0130 0,0010.02 450,0010.02.06 450,0010.03 2.490,00100301 1.750,0010.0302 50,0010.03.03 500,0010.03.04 16,0010.03.06 150,0010.03.07 24,0020 183.698,0020.01 17.956,00

 • Hot.Nr. 129/13.04.2009MUNICIPIUL BUCURESTI

  BUGETUL PROPRIU Al MUNICIPIULUI BUCURESTIBUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI,

  ARTICOLE DE CHEL TU/ELI, SUBCAPlTOLE SI PARAGRAFE

  DENUMIREA INDICATORILOR

  Furnituri de birouMateriale pentru curatenieÎncalzit, Iluminat si forta motricaApa, canal si salubritateCarburanti si lubrifiantiPiese de schimbTransportPosta, telecomunicatii, radio, tv, internetMateriale si prestari de servicii cu caracter functionalAlte bunuri si servicii pentru Întretinere si functionareReparatii curenteBunuri de natura obiectelor de inventarUniforme si echipamentAlte obiecte de inventarDeplasari, detasari, transferariDeplasari interne, detaşări, transferăriDeplasari În străinătateCarti, publicatii si materiale documentareConsultanta si expertizaPregatire profesionalaProtectia munciiAlte cheltuieliReclama si publicitateProtocol si reprezentareAlte cheltuieli cu bunuri si servicii

  TITLUL IV SUBVENTIISubvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETransferuri curente

  Transferuri către instituţii publiceTITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  A. Transferuri interne.Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de statAlte transferuri curente interne

  Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderarePrograme din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

  TITLUL IX ASISTENTA SOCIALAAjutoare sociale

  Ajutoare sociale in numerarTichete cresaTichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

  CHELTUIELI DE CAPITALTITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

  26

  20.01.0120.01.0220.01.032001.0420.01.052001.0620.01.0720.01.0820.01.0920.01.30200220.0520.05.0120053020.0620.06.0120060220.1120.1220.1320.1420.3020.30.0120.30.0220.30.304040.035151,0151,01.015555.0155.01.1255.01.185656.0157570257.02.0157.02.0357.02.047071

  mii leiPrevederi

  an76,0068,00

  265,0040,00

  1.275,00105,00

  0,00127,00

  16.000,000,00

  165.000,00212,00

  85,00127,0080,0060,0020,0030,00

  0,0080,00

  200,00140,0030,00

  0,00110,00

  465.000.00465.000,00

  214.755,00214.755,00214.755,00

  30.000,0030.000,00

  2.555,002.555,00

  2.555,00481.896,00481.896.00

 • Hot.Nr.129/13.04.2009MUNICIPIUL BUCURESTI

  BUGETUL PROPRIU Al MUNICIPIULUI BUCURESTIBUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHEL TUIELI PE CAPITOLE, TITLURI,

  ARTICOLE DE CHEL TUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

  mii leiPrevederi

  an386.015,00385.015,00

  900,00100,00

  0,0095.881,00

  DENUMIREA INDICATORilOR

  Active fixeConstrucţiiMaşini, echipamente si mijloace de transportMobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleAlte active fixe

  Reparaţii capitale aferente activelor fixeTITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

  Active financiareOPERATIUNI FINANCIARETITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE

  Rambursari de credite externeRambursari de credite aferente datoriei publice externe localeRambursari de credite interne

  Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentDin total capitol:

  Transport rutierDrumuri si pod uriTransport În comunStrazi

  Transport aerianAviatia civila

  Alte cheltuieli În domeniul transporturilorAlte actiuni economiceCHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONALTITLUL II BUNURI SI SERVICII

  VII. REZERVE, EXCEDENT I DEFICIT

  27

  71.0171.01.0171.01.0271.01.0371.01.3071.037272.01798181.0181.01.0581.0285

  84.02.0384.02.03.0184.02.03.084.02.03.084.02.0684.02.06.0284.02.5087.0201102096.02

  37.260,0037.260,0037.260,0037.260,00

  -16.910,00

  1.410.132,00

  717.015,00693.117.00

  0,00


Recommended