Transcript
HQI BONG NHAN DAN
CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM HU1IN CON DAD
Di)c 1 p - Tu. do - Honh ph&
So: 0 /BB-HDND
Con Rao, ngayA 4 thing 02 !Om 2017
BIEN BAN Phien hop thu• 7 Thuirng tivc BOND huy0 (thang 01/2017)
I. THCH GIAN, DIA DIEM, THANH PHAN: 1. Thiri gian: Vao kw 08 gi6 00 phut, ngay 14/02/2017 (thir Ba).
2. Dia diem: tai Phi:mg hop UBND huyen. 3. Thanh phan: - Thu6ng true HDND huyen g6m: + Ong Le Minh Nhut — Ph6 Chu tich Thu6ng true HDND huyen (Chit tri);
+ Ong Tran Tan Dat — Pho Chu tich BOND huyen; + Ong Chau Vu — Truing Ban Philp the HDND huyen. (yang Ong Nguyen Hoang Timg va Ong Phan Thanh Bien do ban ding tic trong
dat lien). - Ithich m6i tham du g6m: + Ong Le Van Dire — Pho Bi thu Thuang true Huyen Ay; + Ong Nguyen Van Dung — Pho Chu tich UBND huyen; + Ong Vo Van Viet — Pho Chu tich Uy ban MTTQ Viet Nam huyen; + Ba Nguyen Thi Trinh — Pho Truing Ban Kinh to - xa hOi HDND huyen; + Ba Doan Thi Dieu Hien — Ph6 True:mg Ban Phap the HDND huyen; + Ong Vo Thai Hoa — Truing Phong Tai nguyen — Moi truing huyen; + Ong Doan Thai — Truing Pheng Kinh to huyen; + Ong Nguyen Van Math — Truing Phong Gido doe — Dao tao huyen; + Ong Nguyen Hung Vu — Inning Phong Tai chinh — Ke hoach; + Ong Bui HIM The - Chanh Thanh tra huyen; + Ong Tran Dinh Hue va Ong Tran Duy Lich - Ph6 Giam d6c BQL VQG Con
Dao; + Ba Bui Thi Phuong Dung — Ph6 Chanh Van phOng HDND va UBND huyen; + Ong Trail Van Duy — Pho Chanh Van phOng HDND va UBND huyen (Thu lc -ST).
II. NOI DUNG, DIEN BIEN PHIEN HQP: 1. Ong TrAn Van Duy: tuyen b6 1/ do, gi6i thieu thanh phan tham du va thu tri
Phien hop. 2. Ong Le Minh Nh.rt: de nghi cac ca quan eh& nang lien quan bao cao, giai
trinh ve mot s6 not dung theo Nghi quyet so 20/NQ-HDND ngay 20/12/2016 dm HDND huyen ve viec chat van va tra 16i chat van tai lcS7 hop lan thu Ba HDND huyen nhu sau:
1
a. Ban quilt 1ST Virirn quoc gia Con Dao: bao cao phirang an khao sat thi§t halt Ira ho try cho nhan dan sinh song va sin xuat tai khu vvc giap ranh voi Vuirn quoc gia, bi thiet 11#i do khi gay ra.
- Ong Tran Dinh Hue bao cao: khi phi hoai hoa mau theo phan anh cua ngu&i dan la loai khi duoi dai nam trong danh sach dOng vat rung nguy cap, quy hiem (nhom II B). Ban quan 1$, Yuan quoc gia da ph8i hop vii cac ca quan chirc nang cua huyen va khu dan cu to chirc khao sat, phong van 45 he tong hoa mau, cay trai bi khi pha hoai (KDC so 2 co 16 hO, KDC so 3 co 29 hi)). Khi pha hoai chu yeu vao dien tich hoa mau, cay trai bi pha hoai trac khoang 75 ha va trac tong gia tri bi thiet hai 1,2 tS, dong/nam/45 he (h0 gia dinh bi thiet hai nhieu nhat khoing 350 trieu dong/nam).
Qua khao sat, phong van 100% cac hi) gia dinh bi thiet hai khong de nghi ho tra, 1361 thuang thiet hai do khi quay phi, chi de nghi Ban quan ly Vuan quoc gia va cac ca quan chirc nang c6 giai phap ngan than, han the tinh tang nay trong thai gian ton met each hien qua, can ca.
Ban quanlY Yuan qu6c gia da de ra met s6 giai phap trong thai gian tad nhu: - Tnrac mat, Ban quan ly Vuan quik gia phi hop, huang dan cho cac he gia dinh
thir nghiem met so bien phap xua duoi va chon ra met bien phap hien qua de huang an cho cac he song yen rung thuc hien, thy nhien ket qua chua dugc cao.
- Bao cao flux trang khi pha hoai hoa mau teen dia ban va de nghi UBND tinh cho chu truing thue chuyen gia to van de dieu tra so luting, mat di), phan vung, toc dO sinh truang,...de c6 giai phap quan bao ton nham han che tinh tang phi hoai.
- nghi UBND huyen chi dao ca quan chirc nang lira chon, dat met s6 bien canh bao "dOng vat hoang da" ten met so tuyen duang giao thong khi thuang xuyen xuat hien de nguai dien khien giao thong han the toc de.
- Y kien ciia Ong Le Minh Nhvt: theo nhu lanh dao Ban quan 1$/ . Yuan qu6c gia bao cao thi loai khi pha hoai thuec nhom II B, thi nguai dan c6 quyen tic &Ong nhu the nao khi cuOc song bi xam hai ma khong vi pham phap luat? Theo nhu so lieu khao sat, th6'ng ke thi uac tong gia tri bi thiet hai 1,2 ty dong/nam/45 he (h0 gia dinh bi thiet hai nhieu nhat khoang 350 trieu dong/nam) thi thiet hai cho cac hi) gia dinh do khi pha hoai kha lan (binh quan bang 22 thing luang ca ban/h0/nam), de nghi BQL Vuan quOc gia xem xet Jai so lieu nay truck khi bao cao ve UBND tinh. Nguai dan khong chi lo ngai khi xuong phi hoai hoa mau, cay trai con phi hoai nha cua hoac co the gay nguy hiem tai tinh mang, size kh6e tre em. Hien nay BQL -Wan quoc gia da lira chon giai phap nao toi uu nhat de huang dan nguai dan dux hien nham han the tinh trang khi pha hoai nay?
- Y kien tra lai ciia Ong Trail Dinh Hue: theo quy dinh cUa luat d6i yen loai dOng vat rung thuOc nhom II B khi xuong pha hoai, de tinh mang ngu&i dan thi bao cao Chu tich UBND huyen de quyet dinh cho phep fiat diet, nhung tnrac lien phai dung bien phap xua duoi; kh6 khan hien nay la van chua co quy dinh nao huang dan danh bat, di dai loai nay. Hien nay Ban quan Vf Yuan quoc gia da trien khai thir nghiem nhieu bien phap nhung van chua tim ra duce bien phap nao toi uu de khac phut tinh trang khi pha hoai.
2
- Y kien cua ong Doan Thai: qua tim hieu, 6 nhieu dia phuang khac van xay ra tinh tang khi xuong nha dan quay pha, nguyen than co the vao mua kho tren rung thieu nuoc, thirc an,...h9 da dung , cac Bien phap xua duOi nhu lam hinh ngu6i nom, dung con coc de doa nat,...Con ve viectreo the bien canh bao theo de xuat dm Ban quan ly Vu6n quOc gia thi Phong Kinh to se tham muu UBND huyen gan cac bien bao tai cac khu vvc Co Ong, Ben Dam va KDC s6 2, 3.
- Y kien cua ong Tran Tan But: nhieu nam nay ngu6i dan bile xuc do ,triing cac cay an trai sap tai thu hoach thi bi khi xuong pha hoai, Ban quan 1ST Vu6n quoc gia hira se nghien ciru, tim giai phap xir 1ST, nhieu lan nhung van chua tim ra ducic giai phap, khi ngu6i dan ti8p tuc phan anh van de nay thi Ban quan ly Vuon quoc gia bao cao van tiep tuc nghien
- V kien cua Ong Nguyen Van Dung: de nghi Ban pan 15r Vu6n quiric gia chu tri, phoi hop vOi cac co quan lien quan khao sat dia diem de gan cac bien bao tren mot so tuyen du6ng giao thong khi thu6iig xuyen xuat hien. Tir nguon kinh phi dm BQL Vu6n quoc gia, truoc mat BQL Vui:m qu8c gia can phai phoi hop Phong Kinh to va cac khu dan cu ven rung tuyen truyen, van dOng ngu6i dan han the khai thk cay trai rung; vao mua kho, thieu nuoc nen nghien cuu tao cac nguon nuoc tren nui de tao moi truong song cho khi; to chile doan di hoc hoi kith nghiem xua duoi khi tai cac dia phuang khac (Can Gi6) de ve dia phuang cep dung trien khai thuc hien,...
- Y kien ket 1u4n cua ong Le Minh Nhut: Thu6ng true HDND huyen ghi nhan sv chu dOng cua Ban quan 1St Vu6n ,quoc gia, sau hop thu Ba HDND huyen da plied harp to chirc doan di khao sat va de xuat cac phuang an de khk phuc tinh tang khi xuong quay pha. Tuy nhien de nghi dan vi ra soat, hoan chinh phuang an theo ?"/ ,cac ki8n clang g6p tai Phi8n h9p ve: thong ke thiet hai nguai dan cho hqp 13'7; de xuat mot cach cu the cac giai phap xir 1S, phu h9p nham han che, khac phuc tinh tang khi xuong quay pha lam thiet hai ve cay trai, hoa mau, anh huOng den sirc khoe, tinh mang va lam giam chat luting cu6c song cua ngu6i dan tnroc khi trinh tinh.
b. PhOng Giao duc - Dao tuo, Phong Tai chinh - Ke hoach huyen bao cao NI* to chik trien khai thuc hien Nghi quyet so 23/NQ-HDND ngay 20/12/2016 ye phi' chuan Ke hoach phat trien giao duc va dio two huyen Con Dio giai down 2017 - 2021, tam nhin den nam 2030 va viec trien khai cac yin ban chi duo cua Tinh lien quan den not dung nay.
- Ong Nguyen Van Munh bao cao: trien khai Nghi guy& so 23/NQ-HDND ngay 20/12/2016 dm HDND huyen, trong thans 01/2017 Phong Gido chic — Dao two huyen da tham muu UBND huyen du thao Quyet dinh de ban hanh Ka hoach phat trien giao duc va dao tao huyen Con Dao giai doan 2017 - 2021, tam thin den nam 2030 de cac co quan, don vi lien quan co ca so trien khai thuc hien, tuy nhien den nay Van phOng HDND va UBND huyen van dang tham dinh trinh UBND huyen 14 ban hanh. PhOng cung da tham muu UBND huyen 14 ban hanh Ke hoach b61 du6'ng chinh tri nghiep vu cho canb0 quan 1S/ gido duc va giao vien cac cap nam 2017; Ke hoach to chfrc cho hoc sinh khoi cap 3 tren dia ban huyen tham gia Chuang trinh "tu van huang nghiep" nam 2017 lien quan tai not dung Nghi guy& so 23/NQ-HDND.
- Y kien cua Tran Van Duy: Cac van ban dm cac co quan, don vi giri qua Van phong HDND va UBND huyen deu tham muu xCr Vi dirt diem trong ngay khOng c6
3
van ban nao chant trg, khi Phong Gido duc — Dao tao giri du thao bao cao c6 nOi dung nay, d/c, chuyen vien Van phong theo dOi firth vuc nay da truc tiep lien he voi d/c Manh de kiem tra lai xem thao Quyet dinh ban hanh Ke hoach phat trien gido dtic va dao tao huyen COn Dao giai doan 2017 - 2021, tam nhin den nam 2030 dang a dau, qua Idem tra a b0 phan van thu cua Van phong khong tim thay cac van ban nay.
- Y kien cua Ong Nguyen Van Dung: Van ph6ng HDND va UBND va Phong Gido duc — Dao tao huyen than khuyet diem, khan truang phOi hop , ra soat, tham mu UBND huyen 14 ban hanh Quyet dinh ban hanh Ke hoach phat trien gido duc va dao tao huyen Con Dao giai doan 2017 - 2021, tam nhin den nam 2030 va rut kinh nghiem khi tham muu UBND huyen trong xir ly cac van ban neu c6 nOi dung nao lien quan tai cac van de ma Thuang trgc Huyen uy va Thuang tivc HDND huyen dang quan tam phai sao giri thay bao cao.
- Y kien ket lu;fin clia Ong Le Minh Nhut: Voi chirc nang la Ca quan tham muu, gibp viec cho HDND va UBND huyen: Van phong luu y viec tham muu cho UBND huyen ban hanh kip ,thai Ke hoach phat trien gido dtic va dao tao huyen Con Dao giai doan 2017 - 2021, tam nhin den nam 2030 cling nhu cac quyet dinh to chirc trien khai thgc hien cac Nghi quyet cua HDND, Thuimg tnrc HDND huyen va luu y viec cung cap thong tin day dii, chinh xac, kip theii phtic vu cho viec thgc hien chirc nang, nhiem vu cua HDND, Thuang trtrc va 02 Ban HDND huyen.
c. Phong Tai nguyen — Mai truing bao cao ket qua va kinh nghiem rat ra throe sau arekng che thu hoi dat dOi yid Ong Pham Thanh Dung va ke hoach chuan bi cuong che cac trulyng hop khfic trong thiri gian toff (12 tru&ng hop theo ket qua giam sat cfia Ban Phap che).
- Ong Vo Thai Him bao cao: ngay 12/01/2017, Ban thgc hien cueing che da t6 chirc cuong che thu hoi dat doi v6i truemg hop dm king Pham Thanh Dung theo Ke hoach so 337/KHCC-UBND cua UBND huyen, ket qua da trien khai chat che, dung cac nOi dung, trinh to theo ke hoach da de ra.
+ MOt s6 kinh nghiem sau khi thgc hien cueing the thu h6i dat d6i voi truang hap ong Pham Thanh Dung nhu sau: ding tac van Ong chua dat yeu cau de cac tru6ng h9p sai pham to nguyen chap hanh; ke hoach cuong che chua dtr kien day du cac tinh huong c6 kha nang xay ra; Ban cueing che chua bao cao nhanh tinh hinh cueing che tai thgc dia cho lanh dao UBND huyen nam, chi dao; cong chirc giao nhiem vu ghi bien ban cueing che con king ding; viec van Ong chap hanh quyet dinh cuong che lan cuoi dm Ban thgc hien cueing che chi dugc thtrc hien khi co day ,du (chi' h0 ding vg hoc chong), khi van Ong dugc nguai nay thi nguai Ida khong Ong chap hanh, gay kh6 khan trong viec chi dao cuong che,...
+ Trong Quy 1/2017, Phong Tai nguyen — Med truang se tham mtni UBND huyen to chirc cueing che 4 truang hap: ba Nguyen Thi Hang — KDC so 7, ong Le Dinh San — KDC so 9, ba Pham Thi Thu — KDC so 2, ba Nguygn Thi, H6ng — KDC so 7; d6i vgi cac trugng hgp con lai thi kha !fang Phong khong the thgc hien het dugc trong Quji 1/2017, de nghi Thuang trtrc HDND huyen xem xet, cho phep to chirc xir 15r cueing che xuyen suot cac tnreing hop nay tai Q4 11/2017.
kien cua Ong Le Minh Nhut: tnreing hop cua ong, Pham Thanh Dung co tinh chiem dat Nha nuac, UBND huyen to chirc cuong che thu hoi dat la dung, nham
4
giu nghiem ky cuing phap luat, ran de cac truing hop sai phym khac duqc nguai dan ding thuan cao. De nghi d/c Bui Hiru The cho biet truing hop dia. Ong Pham Thanh Dung neu muon khOi kien hoac khieu nai hanh chinh UBND huyen thi thai hieu quy dinh nhu the nao?
- Y kien ciia Ong Bid Him The: Thin hieu Ichin kien doi vii tong treeing hop duqc quy dinh nhu sau: thii hieu Icheri kien la 01 nam, theri hieu lchieu nai la 90 ngay ke ter ngay nhan duqc hoac biet &roc quyet dinh hanh chinh va 30 ngay, ke ter ngay nhan dugc quyet dinh giai quyet khieu nai ve quyet dinh xir ly vu viec.
- Y kien ciia Ong Tran Tan DV: tong thin gian tai con t6 ,chirc cuing chef' nhieu truing hop khac, de nghi Uy ban MTTQ Viet Nam huyen can de ra quy dinh cu the so lan van ,dOng nguii dan, neu het so lan van Ong do ma nguai dan vi pham khong to giac chap hanh thi bao vii UBND huyen tien hanh cueing che.
- Y kien, ciia Ong Nguyen Van Dung: cong tic tuyen truyen, van dung ducic thuc hien qua nhieu bulk, tnr6c khi xay d‘mg ke hoach cuing che da to chirc tuyen truyen, trong qua trinh trien khai ke hoach cling tiep tuc ,van Ong, thir ba IA tuyen truyen, van ding cita Ban cueing che tai try so. lam viec de an dinh then gian thuc hien cuing che va cued cong la van ding tai hien truing cuing ch8. Vi vay can phai tang cueing ding tic tuyen truyen, van ding cac truing hop sai pham to nguyen chap hanh quyet dinh xir phat de khong can phai tien hanh cueing che.
Vera qua tai cuOc hop lilt kith nghiem, &roc su thiMg nhat cua d/c Bi thu Huyen Ay va d/c Chu tich UBND huyen &A chi dao truck ngay 15/3/2017 phai cuing che xong cac truing h9p lan, chiem dat cua Nha nuac nhu truing hqp cua ba Pham Thi Thu, ba Nguy8n Thi Hong. Sau khi cuing che 02 truing hop nay UBND huyen se bao cao ket qua ve Thuing truc Huyen Ay, Thuing Ulm HDND huyen. UBND huyen de nghi MTTQ Viet Nam huyen trong thii gian toi tiep tuc trien khai ding tic tuyen truyen, van ding cac truing hop vi pham chua to giac khac phuc hau qua khac.
- Y kien cila Ong Tran Van Duy: ter &au nam tai nay da xay ra rat nhieu truing hop xay nha trai phep tren dat long nghiep, xay dung nha khong c6 giay phep xay dung c6 truing hqp lan chiem dat nha nuac de xay nha kien co, de nghi can phai c6 ke hoach, bien phap xir 15r ngay ter dau nham ngan chin cac truing hop vi pham.
- Y kien cila Ong Vo Van VW: cong tic van ding dugc thuc hien thuing xuy8n, nhung khi ngured dan khong, hop tic, khong to nguyen chap hanh thi viec van Ong Wong hieu qua, vira qua Ke hoach dm Ban cueing che giao MTTQ va cac doan the thuc hien nhiem vu cuing the, la khong hgp Vf, MTTQ va cac doan the chi tham gia trong Ban chi dao cuing che de lam nhiem vu tuyen truyen, van ding.
- Y hien cua Ong Bill Hilu The: UBND huyen can phai chi , dao cac co quan chuyen mon tang cuing cong tic kiem tra, xir phat thuemg xuyen nham ngan ngira cac truing kip vi pham phat sinh m6i.
- Y kien ket 1u4n ciia ,Ong Le Minh Nhyt: nghi UBND huyen tang cuing chi dao co quan chirc nang kiem tra, xir 15 , cac truing hop vi pham ve dat dai, xay dung ngay ter khi mii phat sinh; ding thin tap trung to chirc cuing che dirt diem trong Q14 ,
1/2017 doi vii 04 truing hop ba Nguyen Thi Hang — KDC so 7, Ong Le Dinh Son — KDC so 9, ba Pham Thi Thu — KDC so 2, ba Nguyen Thi Hong — KDC so 7, sau do
5
tiep tuc xir ly cac truing h9p con lai theo ke hoach (can tang cuing cong tic tuyen truyen, van &Ong de cac ho vi pham to gide khac phuc Nu qua).
d. Thanh tra huyen bao cao ket qua cong tic gifii quyet cac don thu khieu t6 cao ve linh vvc flat dai, xay thing tren dia ban huyen. - Ong Bid Him The bfio cao: tinh tir ngay 11/11/2016 den ngay 10/01/2017
Thanh tra huyen va Phong Tai nguyen — Moi truing da tiep than tong cong 32 dan (08 dan khieu nai, 04 dan to cao, 20 don yeu cau, kien nghi); da giai quyet 11/32 dan, chuyen qua kSt sau giai quyet 21 dan (06 don khieu nai, 02 don to cao, 13 don yeu cau, kien nghi); cac don you cau, kien nghi Phong Tai nguyen — Moi truOngtiep nhan chu yeu thuOc lmh vuc dat dai. Con ton Ong 05 don (02 khieu nai, 02 to cao, 1 kien nghi), trong d6 da bao cao ket qua xac mink, xu ly 03 don.
- Y kien cua Ong Le Minh Nhvt: de nghi bao cao ro tinh hinh giai quyet Dan cua Ong bang Van Minh va Ong Nguy8n Van Cong.
- Ong V8 Thai 1-16a bao cao: Doi yeti truong h9p Ong bang Van, Minh, vita qua Phong Tai nguyen — Mtn
truing c6 mOi Ong Minh len doi thoai de giai quyet Don khieu nai (lan 2), sau d6 Phong da co van ban thu V, don khieu nai cua Ong Minh, ngay mai la het tiled han giai quyet don nen chieu nay Phong c6 thu mei Ong Minh len de giai quyet dirt diem truing hap nay.
Don dm Ong Nguyen Van Cong la don kien nghi cap b6 sung din tich dat khai hoang, Phong Tai nguyen — Moi truong da cong khai danh sach truong h9p cua Ong Cong la khong duac cap dat do xay ra tranh chap dat dai phai hoa giai ca sec, sau khi cong khai danh sach neu khong duac cap thi Ong Cong c6 quyen khieu nai danh sach ding khai do, Phong da tra lai hi3 so nhung Ong Cong khong len than, lai tiep tic lam dan khieu nai.
kien cua Ong Chau Vfi: trong truing hop Phong Tai nguy8n Moi truing tra lai het sa phai c6 van ban thong bao cho Ong Nguyen Van Cong bi8t de nhan Lai ho so va tien hanh flea giai co s& de c6 co so thu 157, trien khai cac bulk tiep theo.
- 1"( Men cua Ong Le Minh Nhvt: Phong Tai nguyen Moi truing phai co van ban thong bao cho Ong Nguyen Van Cong biet de nhan lai ITO so va lien he Writ Phong Ttr phap de tien hanh hoa giai co sa de Phong co co so trien khai cac buck tiep theo, van ban nay &Ong giri cho khu dan cu de lam co so giai quyet khieu nai sau nay.
- Yicien cua Ong TrAn Van Duy: tong Phieu bien than h6 sa cua BO phan mot cua da an dinh ngay than va ngay tra ket qua, den dUng ngay do Phong Tai nguyen — MOi tnrOng co van ban tra lOi cho BO phan mot cua, den ngay hen tra ket qua nguOi to se den BO phan mot cira de than.
- 1"( kien cua Ong Nguyen Van Dung: Mi \Ten van de nay, de nghi PhOng Tai nguyen — Moi truing can cir Thong bao ket luan tai cuOc h9p giao ban khoi kinh to thing 01/2017 de khan truong trien khai thuc hien.
- Y kien ket 1u4n cua Ong Le Minh Nhvt: tir nay Ice ve sau, de nghi UBND huyen chi dao cac quan chuyen mon tap trung giai quyet dirt diem, dimg thoi han doi vOri cac Don thu khieu nai , to cao cua cong dan; phai c6 buck kiem tra, xem xet don thu khieu nai ma giai quyet duac thi tiep than xir ly , vu vi8c giai quyet dugc hay
6
khong dugc, ly do tai sao phai tra lai cho cong dan trong hon dinh, con don thu Ichi8u nai sai nOi dung, tham quyen giai guy& thi phai giai thich, huang dan cho cong dan dugc r6 va tra 14i don trinh tinh tong Ichieu lc* ve sau.
3. Ong Le Minh Nhkrt thfing qua ket qui cong tic cua Be ph4n chuyen trach HDND huyen trong thing 01 nam 2017.
Trong thing 01/2017 da hoan thanh cac nhi'8m vu dugc giao theo dung chirc na'ng, tham quyen quy dinh:
- Tham gia cac hog dung theo K8 hooch mung Dang, mimg Xuan nam 2017. - Phien hop till/. 6 Thuang true HDND huy8'n do Chii tich HDND huy8n chu tri da
guy& dinh cac hog Ong tong tam dm Thuang true HDND buy8n trong nam 2017: + Huang sir dung nguein kinh phi hog dOng cua HDND huy8n, da tinh toan cac
khoan chi cho hog dung cua HDND huy8'n con du 14i 300 tri8u dung th6ng nhat tiet vao khoan kinh phi to chirc chuyen giao luu, hoc tap kinh nghi8m cho doi
bieu HDND huy8fl tai cac tinh mien Bac. + Chi dN Van phOng HDND va UBND huy8n khao sat, lap k8 hoach mua sam
thie't bi di8n dr tin hoc c18 trang cap, phuc vu cho hog dOng dai bieu HDND huy8n va chi dao Phi:mg Van hem — Thong tin hoan thin cong thong tin din tit cua HDND buy8n Con Dao de cung cap mot each thuimg xuy8n, kip thOi cac thong tin can thiet cho dai bieu HDND huy8n.
+ Rieng vi8c cap tin may 18 phuc cho doi bi8u HDND huy8n va CBCC cua Van phong HDND va UBND huy8'n (true ti8p phuc vu cho HDND huy0) se thkrc hi8n trong nam 2018.
- Can dr Nghi guy& cua IcS7h9p thir Ba HDND huy0, trong tuan vim qua 02 Ban HDND huy8n da to chirc H0i nghi ban Q4 1/2017 de thong qua nOi dung Ke hoach giam sat va Chuong trinh cong tic nam 2017. Thuang trkrc HDND huy8'n da di; h9p va yeu cau 02 Ban HDND huy8n b8 sung vao Chuang trinh cong tic moi nam phai to auk 04 RN nglid ban, con 03 HOi nglii con 14i 02 Ban lira chgn cac van de theo Nghi quyet giam sat mai cac ca quan, don vi lien quan tham du, giai trinh.
* V8 vi8c t6 chirc doan doi bi8u HDND huy'8n di giao luu, hoc tap kinh nghi8m tai cac tinh mien Bac, Thu&ng Ulm Huy8'n ity da co van ban cho chu trucmg thong nhat to chfic doan, tuy nhien theo van ban dm Thuang trkrc Huy8n uy thi phai chia lam 02 doan, bo tri thai gian di cho phu hop (Thuang -tut HDND huy8n dir h ien di ngay 12/3/2017) va giao Thuang true HDND huy8sn phai bao cao chuyen di Thuang true HDND tinh.
Thirc hi8n 1c8t Juan ciia Chit tich HDND huy'8n tai Phien h9p thir 6 Thuang true HDND huy'8n giao:
+ Deng chi Nguygn Thi Trinh lien IN v6ri d/c Doan Thi Hao — Bi thu Thanh uy thanh ph6 Thai nguyen de ra soat, gin van ban toi cac don vi phia Bac tnrac 'chi to chirc chuyen di giao luu, hoc tap kinh nghi8m.
+ D6ng chi Doan Thi Di8u Hi& tham muu Thuang true HDND buy8n van ban giri cac doi bieu HDND huy8n de clang ky tham gia chuyen giao luu, hoc tap kinh nghi8m, sau do lap danh sach trinh Chu tich HDND huy8n ph8 duy8t
7
+ Giao , Van phong HDND va UBND huyen thuc hien thii tic kinh phi to chirc doan dai bieu HDND huyen di giao luu, hoc tap kinh nghiem tai cac tinh mien Bac va trang cap thiet bi thong tin din cho dai bieu HDND huyen.
Phien hop ket thfic vao lac 11 gia 00 phut ding ngay.
THIS KY PHIEN HQP HIEN HQP
Trail Van Duy e Minh Nhiyt
8

Recommended