Transcript
Page 1: KQSHM DVSM OLGUNLUK SINAVI - Ballina | MASHT · 2015-05-22 · Süreyi dikkatli kullanınız,bilmediğiniz veya emin olmadığınız soruları geçiniz. 10. Sınav süresini tamamen

KQSHM DVSM

OLGUNLUK

S

SINAVI SSOOSSYYAALL BBİİLLİİMMLLEERR

LLİİSSEESSİİ

Priştine, haziran 2009

Page 2: KQSHM DVSM OLGUNLUK SINAVI - Ballina | MASHT · 2015-05-22 · Süreyi dikkatli kullanınız,bilmediğiniz veya emin olmadığınız soruları geçiniz. 10. Sınav süresini tamamen

Öğrencinin adı ve soyadı……................................................................ Okulu……………….............................................................................. Sınav kılavuzu Süre: 100 soru için 180 dakika süreniz vardır.Soruları cevaplandırmaya başladığınız an süreniz başlar. Uyulması gereken kurallar!

1. Belediye,okul,sınıf ve gündem numarasını kılavuzda belirtildiği gibi dikkatli ve doğru bir şekilde kodlayınız (yuvarlakları karalayınız).Tüm bunları doğru bir şekilde yapmazsanız testiniz okunamayacaktır.

2. Soruları cevaplandırmaya başlamadan önce sakinleşin,bu size yardımcı olacaktır. 3. Her soruda tek doğru cevap vardır.Soruyu dikkatlice okuduktan sonra verilen 4 şıktan doğru

sandığınızı işaretleyin,birden fazla şıkkın işaretlendiği sorular yanlış olarak değerlendirilecektir. 4. Cevap kâığıdını işaretlemede yumuşak uçlu HB kurşun kalem kullanınız. 5. Aşağıda verilen cevap kağıdı örneğini dikkatlice inceleyin.Hangi soruyu çözüyorsanız o numaralı

sorunun karşısındaki yuvarlakların içlerini taşmayacak şekilde karalayın.

B SSOOSSYYAALL BBİİLLİİMMLLEERR 1

-

1 BA

1 (bir) kâğıttaki soru numarasıdır.

D

HB kurşun kalemiyle cevap kâğıdındaki doğru cevabı bu şekilde doldurunuz.

6. Bir sorunun doğru cevabını bir alttaki soruya yazmamaya dikkat ediniz. 7. Cevap kağıdına ve test kitapçığına işaretleyeceğiniz doğru cevap dışında başka bir şey yazmayınız. 8. Cevap kağıdında silmek istediğiniz yuvarlağın iyice silinmesini sağlayınız. 9. Süreyi dikkatli kullanınız,bilmediğiniz veya emin olmadığınız soruları geçiniz. 10. Sınav süresini tamamen kullanınız.Bütün soruları cevaplamaya çalşınız.

Başarılar !

Page 3: KQSHM DVSM OLGUNLUK SINAVI - Ballina | MASHT · 2015-05-22 · Süreyi dikkatli kullanınız,bilmediğiniz veya emin olmadığınız soruları geçiniz. 10. Sınav süresini tamamen

B SSOOSSYYAALL BBİİLLİİMMLLEERR 2

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde soyut ad yoktur?

A. Artık geçti hüzün taşımanın modası. B. Getir bize yeşillik, sevinç getir. C. Bil ki bütün umudumuz sendedir. D. Sendedir bütün ekmeğimiz.

2. Aşağıdakilerden hangisi yapısına göre bileşik, yüklemine göre eylem cümlesidir?

A. Ben yanındayken hiç bir şeyden korkmanı istemiyorum. B. Güzel şeyler de yaşanıyor buralarda. C. Bulutlardan tek bir iz bile kalmadı gökyüzünde. D. Sıradan konuşmaların dışında birbirine yabancı iki insandı onlar.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir soru cümlesidir?

A. Ne zaman döndüğümüzü biliyor. B. İyi notlar aldı mı çok mutlu olur. C. Ne gün görüşeceksiniz onunlaD. Bu çocuk başarılı mı başarılı.

?

4. tmış. Yazar önsözde kitabın ve adının öyküsünü kısaca anla

Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? e A. Kurallı - eylem – bileşik – olumlu cüml

B. Kurallı – eylem – basit – olumlu cümle C. Devrik – isim – sıralı – olumsuz cümle D. Devrik – eylem – bileşik – olumsuz cümle

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır?

6. Aşağıdaki cü

eğil. değil.

D. Son romanın dili öyle yalın değil.

7. Aşağı dan biri değildir?

A. İstediğim, seni mutlu görmek yalnızca.B. Aradığım şey, işte buydu. C. Bu iş sensiz nasıl yapılır?

D. Bugün kimse yarınlara umutla bakmıyor.

mlelerin hangisi anlamca olumludur? A. Köyden kente göçmeyi o da istemiyor değil. B. Bunu birtakım kurallarla önlemek olur iş dC. Adamcağız, sandıkları kadar paralı

dakilerden hangisi Tanzimat dönemi sanatçıların

al D. Ziya Paşa

A. İbrahim ŞinasiB. Tevfik Fikret C. Namık Kem

Page 4: KQSHM DVSM OLGUNLUK SINAVI - Ballina | MASHT · 2015-05-22 · Süreyi dikkatli kullanınız,bilmediğiniz veya emin olmadığınız soruları geçiniz. 10. Sınav süresini tamamen

B SSOOSSYYAALL BBİİLLİİMMLLEERR 3

8. gulandırıp coşturmak amacı

den hangisi yukarıda sözü edilen türün edebiyatımızdaki ilk bilinen örneği sayılab

Türk D. Orhun Yazıtları

9.

düşünce, aşağıdaki edebiyat dönemlerinden hangisine uygund

. Servet-i Fünun

10.

ceciler

Bu par numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı söz konusudur?

11. Bal ilerden hangisidir?

12.

Bu cüm ılan yere aşağıdakilerden hanisi getirilebilir? f

13. İkin onra Kosova’da gelişen Türk edebiyatı yazarı aşağıdakilerden

hangi

ya C. Mustafa Karahasan

Bir topluluğa belli düşünceleri aşılamak, o topluluğu duytaşıyan güzel ve etkili konuşmaya söylev (nutuk) denir.

Aşağıdakilerilir? A. Kutadgu Bilig B. Atabetü’l Hakayık C. Divan ü Lügati’t

Başka sanat bilmeyiz, karşımızda dururken, Söylenmemiş bir masal gibi Anadolu’muz, Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken, Sana uğurlar olsun ... ayrılıyor yolumuz.

Bu dörtlükte savunulan ur? A. Milli edebiyat B. Edebiyat-ı cedide C. Tanzimat D

(I)Beş Hececiler’den biri olmasına karşı hem aruzla hem de hece ile şiir yazmıştır.(II) Günlük dili doğal bir anlatımla şiire yansıttığı görülen şairin şiirlerinde edebiyatta ulusal değerlere sahip çıkan bir yaklaşım egemendir. (III) Tiyatro türünde yapıtları da bulunan şairin “Çoban Çeşmesi” adlı şiiri, Beş Hetopluluğunun poetikası olarak da düşünülebilir.(IV) Aruzla yazdığı şiirlleri Şarkın Sultanlar, Gönülden Gönüle, Suda Halkalar adlı yapıtlarında toplanmıştır.

çadaki A. IV

I B. IIC. II D. I

zac, Stendhal ve Tolstoy’un ortak yönü aşağıdakA. Yalnız hikaye tarzında eser vermeleri B. Eserlerinde tesadüflere sıkça yer vermeleri C. Realizm akımının temsilcileri olmaları D. “Sanat toplum içindir” görüşünü savunmaları

Müzikte ses, resimde boyai mimaride taş ne ise edebiyatta da .......... odur. lede boş bırak

A. paragraB. içerik C. biçim D. sözcük

ci Dünya Savaşından ssidir? A. İskender Muzbeğ B. Necati Zekeri

D. Şükrü Ramo

Page 5: KQSHM DVSM OLGUNLUK SINAVI - Ballina | MASHT · 2015-05-22 · Süreyi dikkatli kullanınız,bilmediğiniz veya emin olmadığınız soruları geçiniz. 10. Sınav süresini tamamen

B SSOOSSYYAALL BBİİLLİİMMLLEERR 4

14. Aşa rüne uygundur?

C. Anlatım ciddi ve disiplinlidir.

15. Aşa epsi öğretici nitelikte yazı türüdür?

C. Deneme, makale, fıkra, röportaj D. Mektup, eleştiri, roman, şiir

16

yecilikte zirvedir( )diye düşünüyorum( )

Parçad sterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri g

C. (.) (.) (;) (.)

17. Aşa

şiirleride ezberleyip yarışmada

C. Bahar gelince insanlar genellikle neşeli olur.

18.

esine rım

yar nya ile gerçeklik arasındaki bağdır. Yukar latımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?

19.

ütür, şişirir, karşımızdakini ağlatmak isteriz neredeyse. Başkalarını

der tmez, yanıp yak

Bu par

B. Dertlerimizi bir dosta anlatarak hafiflemek, çoğu kez bizi neşelendirir. C. Dostlarımızın, bizim dertlerimize bizden daha fazla üzülmeleri bizi keyiflendirir. D. Dostun dosta yapabileceği en büyük kötülük, dertlerini anlatmasıdır.

ğıdaki özelliklerden hangisi deneme tüA. Kesin bir sonuca ulaşır. B. Düşünceler bir olaya dayandırılır.

D. Özgürlüğe ve yaratıcılığa değer verir.

ğıdakilerin hangisinde verilenlerin hA. Roman, öykü, anı, fıkra B. Makale, deneme, anı, öykü

. Halit Ziya ile ilk yetkin örneklerini veren Türk romanı( ) Yakup Kadri ile daha gelişti( )Öm âer Seyfettin ise hik

a parantezlerle göetirilmelidir?

A. (,) (;) (,) (.) B. (,) (.) (,) (.)

D. (;) (;) (.) (.)

ğıdaki cümlelerin hangisi kendi içinde çelişkili bir anlam taşımaktadır? A. Gözünden hiçbir şey kaçmadığını söyleyen kişi,yakınında olup bitenleri fark

etmedi. tün B. Bu kitaptaki şiirlerin hepsini beğendim bü

okuyacağım.

D. Hayatı anlamlandıran insanın kendisidir.

Orhan Kemal’de Yaşar Kemal’de Güney Anadolu bölgesinde doğmuş ve büyümüş ve romanlarında iyi bildikleri o yörenin insanlarına eğilmiş, sorunlarını dile getirmişlerdir. Orhan Kemalin karakterlerini daha çok Adana’daki işçilerden, memurlardan seçmkar al köylülerden, ırgatlardan seçer. Ama yazarlar arasındaki asıl ayşılık Yaşar Kem

attıkları kurmaca dü anıdaki parçanın

A. Öyküleme B. Karşılaştırma C. Tartışma D. Betimleme

En büyük zevkimiz dertlerimizle dostlarımızı acındırmak, kendimize vah vah dedirtmek. Başımıza gelenleri büykendi dertleri karşısında soğukkanlı gördük mü överiz ama soğukkanlılığı bizim

tlerimize karşı gösterdiler mi darılırız, kızarız. Dertlerimizi anlamaları yeılmalarını isteriz. agraftan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? A. Dostlarımızı üzmek, onları sıkıntıya sokmak en büyük zevkimizdir.

Page 6: KQSHM DVSM OLGUNLUK SINAVI - Ballina | MASHT · 2015-05-22 · Süreyi dikkatli kullanınız,bilmediğiniz veya emin olmadığınız soruları geçiniz. 10. Sınav süresini tamamen

B SSOOSSYYAALL BBİİLLİİMMLLEERR 5

20.

kimliğimizi her

Yukarıdaki cümleyle anlamca özdeş düşünce aşağıdakilerden hangisidir? rası üne

C. öğelerimizi yaşatmanın tek koşulu, onları romanda anlatmaktır. D. Milli benliğinden uzaklaşan bir milletin, roman alanında başarılı olması

21. Aşağıdaki cüm

22. Aşa Türk destanları bir arada verişmiştir?

Gazi Buğra Han

3. şa garlığımızdan izler yoktur?

za pererek ç?

24. Aşa leştirmesinde yanlışlık yapılmamıştır?

Kadri

25. Aşa

. B. Yerleri gökleri yaratan için insanlara bu kadar da eziyet etmeyin.

gömlekliler, hastane çıkışında beraberce yemeğe gittiler. 26. Aşa ğü “biriktirmek” anlamında

kullan

. Sabah kalkınca herkes yatağını toplamalı.

. Epey servet topladı;ama onu yemek nasip olmadı.

“Türk romanını, ulusal alandan uluslar arası alana taşımak istiyorsak, ulusal

yönüyle romanımıza yansıtmalıyız.”

A. Milli kültürümüzün romanımıza yansıması, romanımızı uluslar akavuşturacaktır.

B. Türk romanının en önemli sorunu Batıya açılamamış olmasıdır. Ulusal kültür

beklenemez.

lelerin hangisi basit bir cümledir? A. Ağzını açtı mı konuşur da konuşur. B. Onun kadar dürüst bir insan az bulunur. C. Yıldızlar gibi yalnız ve özgür olmak istiyorum. D. Bu evin ne zaman yapıldığını ancak babam bilebilir.

ğıdakilerden hangisinde İslamiyet’ten sBattal

onraki A. Saluk Buğra Han – Manas – B. Oğuz Kağan – Manas – SatukC. Battal Gazi – Alp Er Tunga – Göç D. Türeyiş – Şu – Öğuz Kağan

2 A ğıdaki dizelerin hangisinde kültür ve uy

A. Bilir misin köylerde akşam olunca Çekilir el ayak ortalıktan...

B. Boz bulanık ırmaklarda çimdin mi a, saKulak verdin mi yürekten kaval

C. Seferberlik yıllarını dinlerken ürTandır başlarında uyudun mu hi

D. Değişik değişik köyler gördüm Bazılarında çan sesleri geliyor.

ğıdakilerin hangisinde yapıt-sanatçı eşA. Milli Savaş Hikayeleri – YakupB. Sonsuz Panayır – Ömer Seyfettin C. Döner Ayna – Halide Adıvar D. Dikmen Yıldızı – Aka Gündüz

ğıdakilerden hangisinde dolaylama yoktur? A. Beyaz perdeyi yıpranmadan yıkansın diye çamaşırhaneye verdim

C. Dostları ve sevenleri tahta ata bindirip ölümsüzlüğe uğurladı onu. D. Beyaz

ğıdaki cümlelerin hangisinde “toplamak” sözcüılmıştır? A. Sayıları alt alta toplayıp deftere yazdı. BCD. İlkbahar gelince kırlarda çiçek toplayacağım.

Page 7: KQSHM DVSM OLGUNLUK SINAVI - Ballina | MASHT · 2015-05-22 · Süreyi dikkatli kullanınız,bilmediğiniz veya emin olmadığınız soruları geçiniz. 10. Sınav süresini tamamen

B SSOOSSYYAALL BBİİLLİİMMLLEERR 6

27. Aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin hepsi öğretici nitelikte yazı türüdür?

taj B. Roman, öykü, anı, fıkra C. Makale, deneme, anı, öykü

ştiri, roman, şiir

Testi “Korkarım” dedi. E

Bu dör belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

B. İntak

29

k şiiri ö başlad

Bu par

A. Deneme, makale, fıkra, röpor

D. Mektup, ele 28.

Güğüm bir gün testiye, “Yola çıkalım” dedi.

vde kalmak istedi.tlükteki enA. Tevriye

C. Tariz D. Kinaye

. Bilindiği gibi, Türkler IX. Yüzyıldan itibaren yavaş yavaş Müslimanlığı kabul ettiler. Bu süreçte toplumsal yapı büyük ölçüde değişti. Türklerin yaşama biçiminde ve bakışında, göreneklerinde önemli değişiklikler oldu. Bu değişimin edebiyata yansımaması düşünülemezdi.Nitekim öyle de oldu. Türk edebiyatı içerik olarak da biçim olarak da Arap ve Far d ye; Türs e ebiyatlarının yörüngesine girdi. Türkçe edebiyatta arılığını hızla kaybetme

lçü, nazım birimi ve nazım biçimleri yönünden ulusal kimliğinden uzaklaşmayaı. ça da söylenenlerden çıkarılabilecek en genel yargı, aşağıdakilerden hangisidir? A. Müslimanlığın kabul edilmesi, Türk toplum yaşamında bir dönüm noktası

olmuştur. B. Müslimanlığın kabulü, Türk edebiyatını dil, ölçü, nazım birimi ve nazım

yönünden etkileyip değiştirmiştir. biçimleri

30

odern bir ış olması,

e. Ayrıca romanın daha önemli bir özelliği var: Çok rahat gibi...

Düşün rden hangisiyle tamam

B. günümüzün birçok sorununa değiniyor. C. gelecek kuşaklara örnek olabilecek nitelikte.

. geçmiş yüzyılın değerlendirmesini içeriyor.

C. Türk edebiyatı, IX. Yüzyıldan sonra Arap ve Fars edebiyatlarının etkisine girmiştir.

D. Toplumsal yapı değiştikçe edebiyat da değişir, yeni bir kimlik kazanır.

. İlk olarak 1885 yılında yayımlanan bu kitap, yayımlandığı dönemin yasaklarından birine karşı çıkan, dönemin özellikleri açısından değerlendirildiğinde her bakımdan mroman. Böylesine olgun ve şaşırtıcı bir romanın yüz yıl önce yazılıp yayımlanmroman ıım z açısından önemli bir gelişm

ve kolay okunabilirliği, sanki bugün yazılmışcenin akışına göre, parçanın son cümlesi aşağıdakilelanabilir? A. akıcı, anlaşır bir dile sahip.

D

Page 8: KQSHM DVSM OLGUNLUK SINAVI - Ballina | MASHT · 2015-05-22 · Süreyi dikkatli kullanınız,bilmediğiniz veya emin olmadığınız soruları geçiniz. 10. Sınav süresini tamamen

B SSOOSSYYAALL BBİİLLİİMMLLEERR 7

31. Choose the co

Marlow's sala. two thousand, two hundred forty and nine pounds

d and two hundred and forty-nine pounds dred and forty-nine pounds

ndred, forty-nine pounds

3

3. How long have you been trying to find a job? 4. Mm. It seems to m n expert in changing jobs. 5. Of course not, I’ve had over thirty jobs so far.

The correct order of sentences to form a dialogue is: A. 1 2 3 4 5

D. 4 5 2 1 2

ou are going to travel long d ar g vns of transport. Look at the tabl ow and choose the correct answer:

ENGLISH LANGUAGE

rrect alternative to complete the following sentence: ry is £2,249. He earns ____________monthly. AB. two thousanC. two thousand, two hunD. two thousand, two hu

2. Read the following sentences: 1. For five years. It’s been really difficult. 2. I’m sure this is not your first job, is it?

e you’re a

B. 3 1 2 5 4 C. 3 2 1 5 4

33. Y istan nd ce a e co erinnsid the t conmos enient mea e bel

Rebecca Patrick Johanna Pierre

Age? 22 18 23 16 Job? No Yes Yes No Likes? music,

reading, cooking

reading, computers, going out

going to movies, music, writing

writing, cooking, eating

Plays(sports/instrument) the guitar, the drums

ice hockey, i ce-skating

the piano, baseball

tennis, basketball

Languages? English, Spanish

Swedish, English

English, Chinese

Spanish, English

Other information Hates dogs, cats, ducks

and ants

Loves all sports, and dogs and

cats

Loves cats and dogs and all animals

Hates ducks and cats but

loves ants A. Neither Rebecca nor Johanna speaks Chinese. B. Only Pierre speaks Spanish and English. C. Only Patrick loves cats and dogs and hates sports. D. Both Johanna and Patrick love cats and dogs.

Page 9: KQSHM DVSM OLGUNLUK SINAVI - Ballina | MASHT · 2015-05-22 · Süreyi dikkatli kullanınız,bilmediğiniz veya emin olmadığınız soruları geçiniz. 10. Sınav süresini tamamen

B SSOOSSYYAALL BBİİLLİİMMLLEERR 8

Y ONE of the words below CANNOT be used to complete the following sentence. W

Peter is very often ve the classes because he is a part-time student. So he decided to _______ a new lap-top in order to do his homework outside university and email it to his professors.

A. get rid of

35. Read this mplete the paragraph: In September of 1929, USA traders did not believe the stock market would continue its phenomenal rise. estors the drop produced a panic. They were pressed to sell befo

r

36. The senten s at the university by this time next year.’ is in th

tinuous tense

37 ing dialogue: Ka u will come to visit us in your new car. Car . There were some problems with the ________ from my account.

2. 3. 4.

arla st for her daily needs.

eds it.

D. this is t ould be taken from an account and paid to the other. 38. Choose the plete the sentence: he children went to the z aw many animals there, including ______.

39. Look at the following adverbs. One of them does not exist. Which one?

y

34. ONL

hich one? forced to lea

B. pay for C. obtain D. purchase

text and then choose a sentence to co

Prices fell and for many invre ____________. A. the prices were stable B. the prices increased more C. the prices fell even loweD. the prices were too high ce ‘We will have finished our exame _________. A. Future conB. Future perfect tense C. Future simple tense

fect continuous tense D. Future per

. In the followd yote: I expecte

la: I couldn’t buy itfrom the following expressions:

1. transfer withdrawal deposit daily allowance hould say, ‘transfer’ because _______. CA. this is the money she can spend from her accounB. this is the money the bank should pay to the account of the car companyC. this is th hould put in her bank and save it for when she nee money she s

he money that sh

correct answer to comoo and sT

A. some lions B. much lions C. too lions D. and lions

A. continually B. progressivelC. unequally D. consultedly

Page 10: KQSHM DVSM OLGUNLUK SINAVI - Ballina | MASHT · 2015-05-22 · Süreyi dikkatli kullanınız,bilmediğiniz veya emin olmadığınız soruları geçiniz. 10. Sınav süresini tamamen

B SSOOSSYYAALL BBİİLLİİMMLLEERR 9

4

The trains were still running. A. A foot of snow fell overnight and so the trains were running across the country.

and but the trains were running across the country.

spending too much money on the household lately. s.

too much money on the household. D. We hav bvious.

42. Look aoots – garden our

0. Choose the best way to join the following sentences: A foot of snow fell overnight.

B. A foot of snow fell overnightC. A foot of snow fell overnight and yet the trains were running across the country. D. A foot of snow fell overnight and because the trains were running across the country.

41. Choose the correct sentence: A. It is obvious that we have beenB. That we have been spending on the household too much money lately it is obviouC. It is that obvious we lately have been spending

e been too much money spending on the household lately that it is o

t the words in the box: b – I – muddy - are – see - since – in – you’ve - the –worked - y

The correct combination to fory your

m a question is: boots are since in the garden you’ve worked.

oots are muddy since you’ve worked in the garden. the garden since you’ve see your boots are muddy. your garden since see you’ve the boots are muddy.

y n

44. Choose the correct word to complete the following sentences: It was a small ______ but very valuable for me. T

46. In the string of words: comfortable, attractive, careful, careless, important, the word careless is different because ________.

. it begins in letter C

. its meaning is negative

. it is an adjective tive

A. I see mudd bB. I see your

C. I worked in nD. I worked i

43. Which word is different? A. telephone

er B. telemethC. telepat

D. televisio

he teacher didn’t ________ to our coming late. e A. articl

B. thing C. opposeD. object

45. Which word below does NOT rhyme with the word sight? A. bite B. flight C. faint D. write

ABCD. its meaning is posi

Page 11: KQSHM DVSM OLGUNLUK SINAVI - Ballina | MASHT · 2015-05-22 · Süreyi dikkatli kullanınız,bilmediğiniz veya emin olmadığınız soruları geçiniz. 10. Sınav süresini tamamen

47. Read the paragraph carefully:

Cotton has been grown for over five

B SSOOSSYYAALL BBİİLLİİMMLLEERR 10

thousand years in places so far Egypt, an ecause so many workers were needed to pick it. However, a huge increase in the number of slaves in the American South resulted i and new technology of the industrial re cheapest fabric in history. Look at The auth

. considers that technology alone did not make cotton the

c.

ABC to Saturday except during the indicated hours D. you can park your car before Monday and after Saturday

49. People give parties on various occasions: when they get married, when they get a new job whe house, and similar. There is one special party which is

ish school and it is attended by all the students of a

ad h: Jenny lives in a spacious flat which has two bedrooms, a kitchen, a living room and a study, a toilet and a b e of the flat is estimated to be 87m2. However, Jenny’s flat is on two floors entrance; it’s like a house really. Upstairs, the size of the

edrooms is e bathroom counts for additional 9m2. Downstairs is the itchen, the living room, the study, and the toilet. The upper part of the flat is smaller for ______.

A. three square metres B. five square metres C. four square metres D. six square metres

apart as Mexico, China, d India. It was a great luxury, more expensive than silk, b

n much greater cotton production and a fall of price. This,volution, made cotton the

the highlighted part of the text and complete the following sentence: or ___________________. A

cheapest fabric. B. thinks that the increase of the number of slaves made

cotton the cheapest fabric. C. doesn’t think that the new technology made cotton the cheapest fabriD. is not sure that cotton became the cheapest fabric.

48. The following sign means that _________. . you can park your car at weekdays after 9.30 and before 5.30 . you can’t park your car at weekends during the indicated hours . you can park from Monday

n they move to a neworganized when the youngsters fingeneration. This party is called ______.

A. wedding party B. housewarming party C. freshmen party D. graduation party

50. Re the following paragrap

athroom. The total space and has a separat

32m2 in total and thbk_

Page 12: KQSHM DVSM OLGUNLUK SINAVI - Ballina | MASHT · 2015-05-22 · Süreyi dikkatli kullanınız,bilmediğiniz veya emin olmadığınız soruları geçiniz. 10. Sınav süresini tamamen

B SSOOSSYYAALL BBİİLLİİMMLLEERR 11

MATEMATİK

51. ⎟⎟⎠

⎞⎜⎜ −

−⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛++

1:

22

2

2 xaxaxx ifadesinin kısaltılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

1+x ⎝ xA.

⎛ 2x

B. 1−x

C. 1+

1x

D. 1

1−x

ağıdaki şekillerden hangisi 52. Aş b+ vektörünü ifade eder?

53. Şemaya ( Venn diyagramına) göre taralı

hangisidir? A. )(\ CBA ∪ B. )\()( BCBA ∪

a

olarak belirtilen küme aşağıdakilerden

∩ C. )\()\( CBBA ∪ D. )(\ CAB ∪

Page 13: KQSHM DVSM OLGUNLUK SINAVI - Ballina | MASHT · 2015-05-22 · Süreyi dikkatli kullanınız,bilmediğiniz veya emin olmadığınız soruları geçiniz. 10. Sınav süresini tamamen

B SSOOSSYYAALL BBİİLLİİMMLLEERR 12

54. Yandaki şeklin çevre uzunluğunu veren ifade aşağıdakilerden hangisidir

A. ba 24 + B. ba 42 +

55. ( ) 0412 2 =−−x esi aşağıdakilerden hangisidir?

A.

C. xba 22 ++ D. xba 22 ++

denklemimnin çözüm küm

22 21

3,1−=−= xx

B. 22

C.

3,121 −== xx

22 21

D.

3,1== xx

22

56. Şekildek ın bir kenar uzunlu

3,121 =−= xx

i ABCD paralelkenar ğu cmAB 8][ = ve alanı 16S = 2cm dir. Paralelke RS yamuğu çizilmiştir. Yamuğun alanı kaç sanimetre karedir?

A. 24cmS = B. 26cmS = C. 28cmS = D. 210cmS =

57. Şekilden )2(4)0(3)2( fff

narın içinde PQ

⋅−⋅+− değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A. 2− B. 4− C. 6− D. 8−

Page 14: KQSHM DVSM OLGUNLUK SINAVI - Ballina | MASHT · 2015-05-22 · Süreyi dikkatli kullanınız,bilmediğiniz veya emin olmadığınız soruları geçiniz. 10. Sınav süresini tamamen

B SSOOSSYYAALL BBİİLLİİMMLLEERR 13

58. Bir küpün alanı .24 cmS = Eğer küpün bir ayrıtı 1cm artarsa alanı kaç “santimetre kare”

artar?

234 cm

59.

2

A. 203 cm B. 232 cm C. D. 236 cm

XAB // Y , 060),(, =∠ NBMNY ve ⊥ XMN cmNB 8= ise MN uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir??

A. 23 B. 24 C. 3

60.

D. 4

Önermeleri veriliyor:

122==

−2

435

23

45: −

=−p

22: >−p

.1,1mesi02

: diryxyxyx

r −===+=−

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

ermesi doğrudur. meleri doğrudur.

ız r esi doğrudur. e de doğrudur

61. 232 )3( xx ⋅− if adeleştirilmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir?

küçözümsisteminindenklem⎭⎬⎫

A. y önalnız pB. önerC. önerm

p ve qyaln

D. her üç önerm

adesinin sA. 627 −x B. 427 −x

C. 6

9x

D. 4

9x

62. 5, 8, 11, x, 7, 3 sayıların aritmetik ortalaması 9 ise 5, 8, x, 3 sayıların aritmetik ortalaması aşağıdakilerden hangisidir?

B. 8 CD

A. 9

. 7

. 6

Page 15: KQSHM DVSM OLGUNLUK SINAVI - Ballina | MASHT · 2015-05-22 · Süreyi dikkatli kullanınız,bilmediğiniz veya emin olmadığınız soruları geçiniz. 10. Sınav süresini tamamen

63. iz −= 2 burada 1−=i dir. 122 ++= zzw ifadesinin değeri aşağıdakilerden

hangisidir? A. 2 B. 2 i C.

iz 68 −= 64. İki zar hava ler uzayı 36 olduğu bilindiğine göre zarların

üzerindeki sayıları 7 olması için olasılık aşağıdakilerden hangisidir? ( zarın üzerinde 1 den 6 ya kadar say r vardır ).

A.

iz 64 −=D.

ya atı rların örneklıyor. Zan toplamı

ıla

91)( =AP

B. 81)( =AP

C. 61)( =AP

D. 4

x ve y sayılar 1

1)( =AP

65. ı veriliyor. =⋅ yx ve x “sıfırdan” büyük ise aşağıdaki önermelerden hangisi doğruduır?

rse y de büyür. yürse, y küçülür.

den büyük ise y sayısı negatifdir. D. x sayısı 1den büyük ise y de 1 den büyüktür.

urabilir?

B. 46

67.

A. x büyüB. x büC. x, 1

66. enci 5 lyed rklı şekilde ot

A. 42

8 öğr sanda e kaç fa

C. 56 D. 60

B SSOOSSYYAALL BBİİLLİİMMLLEERR 14

OPd = ve )0,0(O ise )7,4(−P uzaklığının yaklaşık değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şekle bakınız.

A. 7 B. 8 C. 9 D. 11

Page 16: KQSHM DVSM OLGUNLUK SINAVI - Ballina | MASHT · 2015-05-22 · Süreyi dikkatli kullanınız,bilmediğiniz veya emin olmadığınız soruları geçiniz. 10. Sınav süresini tamamen

B SSOOSSYYAALL BBİİLLİİMMLLEERR 15

68. n – doğal bir say bir tek sayının ve bu sayının ardışığı

lesine karşılık gelen eşitlik

70. 056tan=a , 056cot=b , 051tan=c ve 062cot=d trigonometrik fonksiyonları

veriliyor. Aşağıdaki eşitsizliklerden hangisi doğrudur? A. bdca <<< B. dacb <<< C. adbc <<< D. acbd <<<

ı ve 2n – doğal bir çift sayı ise “ olan tek sayının kareleri farkı 41’e eşittir” cümaşağıdakilerden hangisidir?

A. 0)12(41)1( 22 =−−+ nn B. 41)1()12( 22 =−−+ nn C. 0)1(41)1( 22 =−−+ nn D. 41)12()12( 22 =−−+ nn

69. Aşağıdaki tabloda bir kurala uyan karecikler verilmiştir.

Sayının n. dereceden ifadesi aşağıdakilerden hang isidir?A. 24 −n B. 35 −n C. 22 +− nnD. 42 −+ nn

Page 17: KQSHM DVSM OLGUNLUK SINAVI - Ballina | MASHT · 2015-05-22 · Süreyi dikkatli kullanınız,bilmediğiniz veya emin olmadığınız soruları geçiniz. 10. Sınav süresini tamamen

EN 71. i hangi komutu

ger

72. Bilgisyarda esleri çalma veya bilgisayara ses an donanım hangisidir?

. Ağ kartı

kartı

73. Aşağıdaki protokollarden hangisi web hizmetlerine erişimi sağlar? . TCP

B. UDP

74. Internet’te ş dosya uzantısı hangisidir?

. .html

75. Aşağıda ve hangisi mikroiş. Aritmetik – Mantıksal Birim (ALU)

Tablolar a Kart

76. Şekildeki verilere göre D1 hücresinde hangi sonuç elde edilir?

. 0 B. 2 C. 5 D. 6

FORMATİK

Şekildeki seçenek aşağıdakçekleştirir?

. Slayt gösterisi başlatma AB. Animasyon başlatma C. Slayt gösterisi bitirme D. İsteğe bağlı animasyon düzenleme

kayıtlı olan s kaydetmeye yaray

AB. Ses kartı

tü kartı C. GörünD. Hafıza

A

C. HTTP D. FTP

hazırlanmıAB. .http C. .ppt D. .mp3 rilen birimlerin lemcinin (CPU) yapısal bileşeni değildir? AB. Kontrol Birimi (CU) C. D. An

A

B SSOOSSYYAALL BBİİLLİİMMLLEERR 16

Page 18: KQSHM DVSM OLGUNLUK SINAVI - Ballina | MASHT · 2015-05-22 · Süreyi dikkatli kullanınız,bilmediğiniz veya emin olmadığınız soruları geçiniz. 10. Sınav süresini tamamen

B SSOOSSYYAALL BBİİLLİİMMLLEERR 17

77. Şekilde gö anım nedir?

A. Barkod okuyucusu B. Yazıcı

78. Freeware

A. Ücretsiz olarak kullanılıp değiştirilebilir

rlaması olmaksızın ücretsiz kullanılabilir süre içerisinde ücretsiz kullanılabilir

79. Aşağıdakilerden hangisi giriş birimidir?

80. Şekilde gö ı hangi eylerm için kullanılır?

rdüğünüz don

C. Ekran D. Ses kartı

diye nitelendirilen uygulamanın anlamı nedir?

B. Ücretsi kullanılamaz C. Süre sınıD. Sadece belli

A. Ekran B. Mikrofon C. Yazıcı D. Ploter

rülen MS Access programı araçlar

A. Veri sıralama B. Veri filtresi uygulama C. Veri kopjaylama D. Veri silme

TARİH

81. Hangi destan Göktürklerin ilk zamanlarını konu edinir?

82. Hamurabiyanın, Babilonu çıkartmasındaki temel amaç ne idi?

halkın borçlarını silmekti 83. lmasından 3 gün sonra büyük ülkelerin kongresi: İngiltere,

Fransa, Almanya, Rusiya, Avustro-Macaristan ve İtalya yer almıştır. Bu toplantıya Arnavutlar hariç diğer Balkan ülkeleri de davet edilmiştir. Bu toplantı nerede yapılmıştır.

A. Bitola Kongresi

A. Şu B. Ergenekon C. Manas D. Göç

A. Kralın yetkilerini genişletmekti B. Tüm sorun çıkaran köleleri kovmaktı C. Ülke üzerinde kendi hakimiyetni kurmaktı D. Yoksul

‘Prizren Liginin’ kuru

B. Sveti Stefan Kongres, C. Viyana Kongresi D. Berlin Kongresi

Page 19: KQSHM DVSM OLGUNLUK SINAVI - Ballina | MASHT · 2015-05-22 · Süreyi dikkatli kullanınız,bilmediğiniz veya emin olmadığınız soruları geçiniz. 10. Sınav süresini tamamen

B SSOOSSYYAALL BBİİLLİİMMLLEERR 18

84. Komunist yönetimler ve diktator Latin Amerikalılar yönetimleri arasındaki fark nadir?

tik seçimlerin yapılmasıdır

85. ş alrmı

duA. ABD saldırı yapılırsa bazı saldırı yapılmış gibi kabul edilir.

ıdır akta saldırı yapılmış gibi kabul

ırı yapılırsa İngiltere ve Fransa korumakla yükümlüdür.

86. Sırp Sındığı Savaşı hangi padişah zamanında yapılmıştır?

8

ı

C kişisel mallın olmaması D

88. u birleşmeyi

a galibiyeti

e gönülü Garibaldiya

: e ekonomil gelişimin hızlı olması insel iç çatışmaların meydana çıkması

e Askeriyenin çatışması ve ekonomik gelişimin yavaş olması

90. Osmanlı Devletine karşı ayaklanarak bağımsızlık kazanan ilk azınlık hangisidir? A. Yunanlılar

ar C. Sırplar D. Bulgarlar

A. Sosyal, sağlık ve eğitim haklarını savunmaktadır B. Cumhurbaşkanı halkın seçmemesi ve demokraC. Serbest dolaşım hakkı ve kendi kimliğinin belirtmesidir D. Siyasi hakların verilmesi ve özgür basının olması

194 da Askeri ve Siyasi birlik olarak NATO paktı kurulmuştur. Savarumunda bu pakt hangi kuralları uygulamaktadır?

9 yılın

B. Rusyaya saldırı yapılırsa NATO ülkeleri onu korumalC. Herhangi bir NATO paktı üyesine saldırı yapılırsa, P

edilir D. Çine sald

A. I. Çelebi B. I. Murad C. II. Çelebi D. II. Murad

7. Teodor Ruzvelt ve Stalin dış siyaset arasindaki benzerlik ne idi? A. İşçilerin asgari ücretlerini ve haklarını koruma, hayat standartların yükseltmek ve sosyal yardımların dağıtılması

bir B. ABD bağımsız dış siyaset yürütoyurdu, oysa SSCB komunist ülkeler üzerinden aktivdış siyaset yürütüyordu.

. Fabrikaların, bankaların, tarım üretimlerinin millileştirilmesi ve

. Demiryollarının, bankaların ve tarım ürünlerinin millileştirilmesi

Piemont, 1871 y. İtalyanların birleşmesi için bir direkt idi. Hangi şartlar b

getirdi? uya galibiyeti A. Güçlü askeriyenin oluşması, Fransa ve Avustur

B. Güçlü askeriyenin oluşması, Almanya ve Avusturuy ile itifakı ve gönülü Garibaldiya C. Piemontların iç birleşmesi, Fransa

D. Piemontların iç birleşmesi, Avusturya ile itifakı v 89. 9. Arap milletinin kabilelere bölünmesi onların karakteristik özelikleri idi ama.

A. Toplumsal vB. Kültürel ve dC. Siyaset vD. Toplumsal

B. Arnavutl

Page 20: KQSHM DVSM OLGUNLUK SINAVI - Ballina | MASHT · 2015-05-22 · Süreyi dikkatli kullanınız,bilmediğiniz veya emin olmadığınız soruları geçiniz. 10. Sınav süresini tamamen

B SSOOSSYYAALL BBİİLLİİMMLLEERR 19

COĞR 91. Hangi tip nehirlerin akıntısından az güç vermektedir ve ardında da cisimleri

gnit

92. Slovenya 20.253 km2 yüzölçümü 1.988 milion nüfusu bulunmaktadır. O halde bir

a n

odepresyon

gi

s Okyanusları`nı bağlayan kanalın adı nedir?

97. Hangisi Steptir: A. Yüksek çimler ile kaplı tropikal bölgede bulunan alandB. Alçak çimler ile kaplı bölgede bulunan alandıC. Bu alanlarda hiçbir şey yetişmemektedir D. Bu alanlarada uzun ve yoğun ağaçlar Sibirya bö

AFYA

bırakmaktadır? A. Stalkit B. StalC. KlifD. Ade

kilometre kareye kaç kişi düşmektedir. A. 48 B. 98 C. 108 D. 188

93. Göldeki su seviyesinin deniz seviyesinin altında ise ne ad verilir?

A. Kabarma B. AlçalmC. DepresyoD. Kript

94. Fiziki haritalarda dağlar ne renk ile gösterilir? A. KahverenB. Mavi C. Kırmızı D. Sarı

95. Hangisi tarihi Truva atının bulunduğu şehirdir? A. İstanbul B. Bursa C. Çanakkale D. Bolu

96. Büyük ve Atla

A. Cebelitarık Boğazı B. Panama Kanalı C. Süveyş Kanalı D. Bering Boğazı

ır r

lgesidir

Page 21: KQSHM DVSM OLGUNLUK SINAVI - Ballina | MASHT · 2015-05-22 · Süreyi dikkatli kullanınız,bilmediğiniz veya emin olmadığınız soruları geçiniz. 10. Sınav süresini tamamen

B SSOOSSYYAALL BBİİLLİİMMLLEERR 20

98. Resimde Afrika görünmektedir, peki haritanın hangi bölümünde resim bulunmaktadır?

A. Plan B. B.Hidrolojik C. Topografik D. Coğrafik

99. Haritada hangi bölge

karalanmış? A. Pelagoniya B. Panonya C. Vlahis D. Selanik

100. Nüfus dağılımına göre genç, ortayaşta olanlar ve yaşlılar üç gruba ayrılmaktadır, bu üç tip genelde toplumu oluşturmaktadır (progresiv, stacionar ve regresiv) Regresiv hangi

B. Çoğunluğunu orta yaş grubunu oluşturan grup C. Çoğunluğunu çocukların ve orta yaşın oluşturduğu grup D. Çoğunluğunu genç (0-14 ve 0-19 yaş) ve yaşlıların oluşturduğu grup

grubu temsil etmektedir? A. Çoğunluğunu genç nüfusu (0-14 ve 0-19 yaş) oluşturan grup


Recommended