Transcript
Page 1: KQSHM DVSM OLGUNLUK SINAVI - rks-gov.net › uploads › 2015 › 05 › test-b-mesleki... · 2015-05-22 · C. Bulutlardan tek bir iz bile kalmadı gökyüzünde. ... lede boş bırak

KQSHM DVSM

REPUBLIKA E KOSOVËS

REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA

QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA

MINISTRIA E ARSIMIT E MINISTARSTVO OBRAZOVANJA MINISTRY OF EDUCATION

SHKENCËS DHE E TEKNOLOGJISË NAUKE I TEHNOLOGIJE SCIENCE & TECHNOLOGY

OLGUNLUK SINAVI

MMEESSLLEEKKİİ LLİİSSEE IIII ((EELLEEKKTTRROOTTEEKKNNİİKK,, UULLAAŞŞTTIIRRMMAA,,MMAAKKİİNNEE,,İİNNŞŞAAAATT VVEE

JJEEOODDEEZZİİ,,GGRRAAFFİİKK,,TTEEKKSSTTİİLL))

Priştine, haziran 2009

Page 2: KQSHM DVSM OLGUNLUK SINAVI - rks-gov.net › uploads › 2015 › 05 › test-b-mesleki... · 2015-05-22 · C. Bulutlardan tek bir iz bile kalmadı gökyüzünde. ... lede boş bırak

Öğrencinin adı ve soyadı……................................................................ Okulu……………….............................................................................. Sınav kılavuzu Süre: 100 soru için 180 dakika süreniz vardır.Soruları cevaplandırmaya başladığınız an süreniz başlar. Uyulması gereken kurallar!

1. Belediye,okul,sınıf ve gündem numarasını kılavuzda belirtildiği gibi dikkatli ve doğru bir şekilde kodlayınız (yuvarlakları karalayınız).Tüm bunları doğru bir şekilde yapmazsanız testiniz okunamayacaktır.

2. Soruları cevaplandırmaya başlamadan önce sakinleşin,bu size yardımcı olacaktır. 3. Her soruda tek doğru cevap vardır.Soruyu dikkatlice okuduktan sonra verilen 4 şıktan doğru

sandığınızı işaretleyin,birden fazla şıkkın işaretlendiği sorular yanlış olarak değerlendirilecektir. 4. Cevap kâığıdını işaretlemede yumuşak uçlu HB kurşun kalem kullanınız. 5. Aşağıda verilen cevap kağıdı örneğini dikkatlice inceleyin.Hangi soruyu çözüyorsanız o numaralı

sorunun karşısındaki yuvarlakların içlerini taşmayacak şekilde karalayın.

B MESLEKİ LİSE II (ELEKTROTEKNİK, ULAŞTIRMA,MAKİNE,İNŞAAT VE JEODEZİ,GRAFİK,TEKSTİL)

1

-

1 BA

1 (bir) kâğıttaki soru numarasıdır.

D

HB kurşun kalemiyle cevap kâğıdındaki doğru cevabı bu şekilde doldurunuz.

6. Bir sorunun doğru cevabını bir alttaki soruya yazmamaya dikkat ediniz. 7. Cevap kağıdına ve test kitapçığına işaretleyeceğiniz doğru cevap dışında başka bir şey yazmayınız. 8. Cevap kağıdında silmek istediğiniz yuvarlağın iyice silinmesini sağlayınız. 9. Süreyi dikkatli kullanınız,bilmediğiniz veya emin olmadığınız soruları geçiniz. 10. Sınav süresini tamamen kullanınız.Bütün soruları cevaplamaya çalşınız.

Başarılar !

Page 3: KQSHM DVSM OLGUNLUK SINAVI - rks-gov.net › uploads › 2015 › 05 › test-b-mesleki... · 2015-05-22 · C. Bulutlardan tek bir iz bile kalmadı gökyüzünde. ... lede boş bırak

B MESLEKİ LİSE II (ELEKTROTEKNİK, ULAŞTIRMA,MAKİNE,İNŞAAT VE JEODEZİ,GRAFİK,TEKSTİL)

2

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde soyut ad yoktur?

A. Artık geçti hüzün taşımanın modası. B. Getir bize yeşillik, sevinç getir. C. Bil ki bütün umudumuz sendedir. D. Sendedir bütün ekmeğimiz.

2. Aşağıdakilerden hangisi yapısına göre bileşik, yüklemine göre eylem cümlesidir?

A. Ben yanındayken hiç bir şeyden korkmanı istemiyorum. B. Güzel şeyler de yaşanıyor buralarda. C. Bulutlardan tek bir iz bile kalmadı gökyüzünde. D. Sıradan konuşmaların dışında birbirine yabancı iki insandı onlar.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir soru cümlesidir?

A. Ne zaman döndüğümüzü biliyor. . B. İyi notlar aldı mı çok mutlu olur

? C. Ne gün görüşeceksiniz onunlaD. Bu çocuk başarılı mı başarılı.

4. tmış. Yazar önsözde kitabın ve adının öyküsünü kısaca anla

Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? e A. Kurallı - eylem – bileşik – olumlu cüml

B. Kurallı – eylem – basit – olumlu cümle C. Devrik – isim – sıralı – olumsuz cümle D. Devrik – eylem – bileşik – olumsuz cümle

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır?

6. Aşağıdaki cü

eğil. değil.

D. Son romanın dili öyle yalın değil.

7. Aşağı dan biri değildir?

A. İstediğim, seni mutlu görmek yalnızca.B. Aradığım şey, işte buydu. C. Bu iş sensiz nasıl yapılır?

D. Bugün kimse yarınlara umutla bakmıyor.

mlelerin hangisi anlamca olumludur? A. Köyden kente göçmeyi o da istemiyor değil. B. Bunu birtakım kurallarla önlemek olur iş dC. Adamcağız, sandıkları kadar paralı

dakilerden hangisi Tanzimat dönemi sanatçıların

al D. Ziya Paşa

A. İbrahim ŞinasiB. Tevfik Fikret C. Namık Kem

Page 4: KQSHM DVSM OLGUNLUK SINAVI - rks-gov.net › uploads › 2015 › 05 › test-b-mesleki... · 2015-05-22 · C. Bulutlardan tek bir iz bile kalmadı gökyüzünde. ... lede boş bırak

B MESLEKİ LİSE II (ELEKTROTEKNİK, ULAŞTIRMA,MAKİNE,İNŞAAT VE JEODEZİ,GRAFİK,TEKSTİL)

3

8. gulandırıp coşturmak amacı

den hangisi yukarıda sözü edilen türün edebiyatımızdaki ilk bilinen örneği sayılab

Türk . Orhun Yazıtları

9.

savunulan düşünce, aşağıdaki edebiyat dönemlerinden hangisine uygund

. Servet-i Fünun

10.

ceciler

Bu par numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı söz konusudur?

D. I

11. Bal ilerden hangisidir?

D. “Sanat toplum içindir” görüşünü savunmaları

12.

Bu cüm ılan yere aşağıdakilerden hanisi getirilebilir? f

D. sözcük

Bir topluluğa belli düşünceleri aşılamak, o topluluğu duytaşıyan güzel ve etkili konuşmaya söylev (nutuk) denir.

Aşağıdakilerilir? A. Kutadgu Bilig B. Atabetü’l Hakayık C. Divan ü Lügati’tD

Başka sanat bilmeyiz, karşımızda dururken, Söylenmemiş bir masal gibi Anadolu’muz, Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken, Sana uğurlar olsun ... ayrılıyor yolumuz.

Bu dörtlükteur? A. Milli edebiyat B. Edebiyat-ı cedide C. Tanzimat D

(I)Beş Hececiler’den biri olmasına karşı hem aruzla hem de hece ile şiir yazmıştır.(II) Günlük dili doğal bir anlatımla şiire yansıttığı görülen şairin şiirlerinde edebiyatta ulusal değerlere sahip çıkan bir yaklaşım egemendir. (III) Tiyatro türünde yapıtları da bulunan şairin “Çoban Çeşmesi” adlı şiiri, Beş Hetopluluğunun poetikası olarak da düşünülebilir.(IV) Aruzla yazdığı şiirlleri Şarkın Sultanlar, Gönülden Gönüle, Suda Halkalar adlı yapıtlarında toplanmıştır.

çadaki A. IV B. IIC. II

I

zac, Stendhal ve Tolstoy’un ortak yönü aşağıdakA. Yalnız hikaye tarzında eser vermeleri B. Eserlerinde tesadüflere sıkça yer vermeleri C. Realizm akımının temsilcileri olmaları

Müzikte ses, resimde boyai mimaride taş ne ise edebiyatta da .......... odur. lede boş bırak

A. paragraB. içerik C. biçim

Page 5: KQSHM DVSM OLGUNLUK SINAVI - rks-gov.net › uploads › 2015 › 05 › test-b-mesleki... · 2015-05-22 · C. Bulutlardan tek bir iz bile kalmadı gökyüzünde. ... lede boş bırak

B MESLEKİ LİSE II (ELEKTROTEKNİK, ULAŞTIRMA,MAKİNE,İNŞAAT VE JEODEZİ,GRAFİK,TEKSTİL)

4

13. İkin onra Kosova’da gelişen Türk edebiyatı yazarı aşağıdakilerden

hangi

ya C. Mustafa Karahasan D. Şükrü Ramo

14. Aşa rüne uygundur?

C. Anlatım ciddi ve disiplinlidir.

15. Aşa epsi öğretici nitelikte yazı türüdür?

C. Deneme, makale, fıkra, röportaj D. Mektup, eleştiri, roman, şiir

16

yecilikte zirvedir( )diye düşünüyorum( )

Parçad sterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri g

C. (.) (.) (;) (.) D. (;) (;) (.) (.)

17. Aşa

şiirleride ezberleyip yarışmada

C. Bahar gelince insanlar genellikle neşeli olur. D. Hayatı anlamlandıran insanın kendisidir.

ci Dünya Savaşından ssidir? A. İskender Muzbeğ B. Necati Zekeri

ğıdaki özelliklerden hangisi deneme tüA. Kesin bir sonuca ulaşır. B. Düşünceler bir olaya dayandırılır.

D. Özgürlüğe ve yaratıcılığa değer verir.

ğıdakilerin hangisinde verilenlerin hA. Roman, öykü, anı, fıkra B. Makale, deneme, anı, öykü

. Halit Ziya ile ilk yetkin örneklerini veren Türk romanı( ) Yakup Kadri ile daha gelişti( )Öm âer Seyfettin ise hik

öa parantezlerle getirilmelidir?

A. (,) (;) (,) (.) B. (,) (.) (,) (.)

ğıdaki cümlelerin hangisi kendi içinde çelişkili bir anlam taşımaktadır? A. Gözünden hiçbir şey kaçmadığını söyleyen kişi,yakınında olup bitenleri fark

etmedi. tünB. Bu kitaptaki şiirlerin hepsini beğendim bü

okuyacağım.

Page 6: KQSHM DVSM OLGUNLUK SINAVI - rks-gov.net › uploads › 2015 › 05 › test-b-mesleki... · 2015-05-22 · C. Bulutlardan tek bir iz bile kalmadı gökyüzünde. ... lede boş bırak

B MESLEKİ LİSE II (ELEKTROTEKNİK, ULAŞTIRMA,MAKİNE,İNŞAAT VE JEODEZİ,GRAFİK,TEKSTİL)

5

18.

rını dile getirmişlerdir. esine

kar al köylülerden, ırgatlardan seçer. Ama yazarlar arasındaki asıl ayrım yar nya ile gerçeklik arasındaki bağdır.

Yukar anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?

B. Karşılaştırma C. Tartışma D. Betimleme

19.

şkalarını

der ez, yanıp yak

Bu par

B. Dertlerimizi bir dosta anlatarak hafiflemek, çoğu kez bizi neşelendirir. C. Dostlarımızın, bizim dertlerimize bizden daha fazla üzülmeleri bizi keyiflendirir.

20

“Tü iğimizi her

Yukar

. ın en önemli sorunu Batıya açılamamış olmasıdır.

. Ulusal kültür öğelerimizi yaşatmanın tek koşulu, onları romanda anlatmaktır. D. Milli benliğinden uzaklaşan bir milletin, roman alanında başarılı olması

beklenemez.

Orhan Kemal’de Yaşar Kemal’de Güney Anadolu bölgesinde doğmuş ve büyümüş ve romanlarında iyi bildikleri o yörenin insanlarına eğilmiş, sorunlaOrhan Kemalin karakterlerini daha çok Adana’daki işçilerden, memurlardan seçm

şılık Yaşar Kemattıkları kurmaca düıdaki parçanınA. Öyküleme

En büyük zevkimiz dertlerimizle dostlarımızı acındırmak, kendimize vah vah dedirtmek. Başımıza gelenleri büyütür, şişirir, karşımızdakini ağlatmak isteriz neredeyse. Bakendi dertleri karşısında soğukkanlı gördük mü överiz ama soğukkanlılığı bizim

tlerimize karşı gösterdiler mi darılırız, kızarız. Dertlerimizi anlamaları yetmılmalarını isteriz. agraftan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? A. Dostlarımızı üzmek, onları sıkıntıya sokmak en büyük zevkimizdir.

D. Dostun dosta yapabileceği en büyük kötülük, dertlerini anlatmasıdır.

. rk romanını, ulusal alandan uluslar arası alana taşımak istiyorsak, ulusal kiml

yönüyle romanımıza yansıtmalıyız.” ıdaki cümleyle anlamca özdeş düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A. Milli kültürümüzün romanımıza yansıması, romanımızı uluslar arası üne

kavuşturacaktır. Türk romanınB

C

Page 7: KQSHM DVSM OLGUNLUK SINAVI - rks-gov.net › uploads › 2015 › 05 › test-b-mesleki... · 2015-05-22 · C. Bulutlardan tek bir iz bile kalmadı gökyüzünde. ... lede boş bırak

B MESLEKİ LİSE II (ELEKTROTEKNİK, ULAŞTIRMA,MAKİNE,İNŞAAT VE JEODEZİ,GRAFİK,TEKSTİL)

6

E 21. Choose the cor

Marlow's salads

. two thousand and two hundred and forty-nine pounds d, two hundred and forty-nine pounds

dred, forty-nine pounds

22

4. Mm. It seems to m n expert in changing jobs. 5. Of course not, I’ve had over thirty jobs so far.

The correct order of sentences to form a dialogue is:

B. 3 1 2 5 4

. You are going to travel long d gns of transport. Look at the and choose the correct a er:

NGLISH LANGUAGE

rect alternative to complete the following sentence: ry is £2,249. He earns ____________monthly. A. two thousand, two hundred forty and nine pounBC. two thousanD. two thousand, two hun

. Read the following sentences: 1. For five years. It’s been really difficult. 2. I’m sure this is not your first job, is it? 3. How long have you been trying to find a job?

e you’re a

A. 1 2 3 4 5

C. 3 2 1 5 4 D. 4 5 2 1 2

23 istance and a

tabl lowre considerin the most conv

nswenient

mea e be

Rebecca Patrick Johanna Pierre

Age? 22 18 23 16 Job? No Yes Yes No Likes? music,

reading, cooking

reading, computers, going out

going to movies, music, writing

writing, cooking, eating

Plays(sports/instrument) the guitar, the drums

ice hockey, ice-skating

the piano, baseball

tennis, basketball

Languages? English, Spanish

Swedish, English

English, Chinese

Spanish, English

Other information Hates dogs, cats, ducks

and ants

Loves all sports, and dogs and

cats

Loves cats and dogs and all animals

Hates ducks and cats but

loves ants A. Neither Rebecca nor Johanna speaks Chinese. B. Only Pierre speaks Spanish and English. C. Only Patrick loves cats and dogs and hates sports. D. Both Johanna and Patrick love cats and dogs.

Page 8: KQSHM DVSM OLGUNLUK SINAVI - rks-gov.net › uploads › 2015 › 05 › test-b-mesleki... · 2015-05-22 · C. Bulutlardan tek bir iz bile kalmadı gökyüzünde. ... lede boş bırak

B MESLEKİ LİSE II (ELEKTROTEKNİK, ULAŞTIRMA,MAKİNE,İNŞAAT VE JEODEZİ,GRAFİK,TEKSTİL)

7

Y ONE of the words below CANNOT be used to complete the following sentence. W

Peter is very often ve the classes because he is a part-time student. So he decided to _______ a new lap-top in order to do his homework outside university and email it to his professors.

A. get rid of

25. Read this mplete the paragraph: In September of 1929, USA traders did not believe the stock market would continue its phenomenal rise. estors the drop produced a panic. They were pressed to sell befo

r

26. The senten s at the university by this time next year.’ is in th

tinuous tense

27 ing dialogue: Ka u will come to visit us in your new car. Car . There were some problems with the ________ from my account.

2. 3. 4.

arla st for her daily needs.

eds it.

D. this is t ould be taken from an account and paid to the other. 28. Choose the plete the sentence: he children went to the z aw many animals there, including ______.

29. Look at the following adverbs. One of them does not exist. Which one?

y

24. ONL

hich one? forced to lea

B. pay for C. obtain D. purchase

text and then choose a sentence to co

Prices fell and for many invre ____________. A. the prices were stable B. the prices increased more C. the prices fell even loweD. the prices were too high ce ‘We will have finished our exame _________. A. Future conB. Future perfect tense C. Future simple tense

fect continuous tense D. Future per

. In the followd yote: I expecte

la: I couldn’t buy itfrom the following expressions:

1. transfer withdrawal deposit daily allowance hould say, ‘transfer’ because _______. CA. this is the money she can spend from her accounB. this is the money the bank should pay to the account of the car companyC. this is th hould put in her bank and save it for when she nee money she s

he money that sh

correct answer to comoo and sT

A. some lions B. much lions C. too lions D. and lions

A. continually B. progressivelC. unequally D. consultedly

Page 9: KQSHM DVSM OLGUNLUK SINAVI - rks-gov.net › uploads › 2015 › 05 › test-b-mesleki... · 2015-05-22 · C. Bulutlardan tek bir iz bile kalmadı gökyüzünde. ... lede boş bırak

B MESLEKİ LİSE II (ELEKTROTEKNİK, ULAŞTIRMA,MAKİNE,İNŞAAT VE JEODEZİ,GRAFİK,TEKSTİL)

8

3

The trains were still running. A. A foot of snow fell overnight and so the trains were running across the country.

and but the trains were running across the country.

spending too much money on the household lately. s.

too much money on the household. D. We hav bvious.

32. Look aoots – garden our

0. Choose the best way to join the following sentences: A foot of snow fell overnight.

B. A foot of snow fell overnightC. A foot of snow fell overnight and yet the trains were running across the country. D. A foot of snow fell overnight and because the trains were running across the country.

31. Choose the correct sentence: A. It is obvious that we have beenB. That we have been spending on the household too much money lately it is obviouC. It is that obvious we lately have been spending

e been too much money spending on the household lately that it is o

t the words in the box: b – I – muddy - are – see - since – in – you’ve - the –worked - y

The correct combination to fory your

m a question is: boots are since in the garden you’ve worked.

oots are muddy since you’ve worked in the garden. the garden since you’ve see your boots are muddy. your garden since see you’ve the boots are muddy.

y n

34. Choose the correct word to complete the following sentences: It was a small ______ but very valuable for me. T

36. In the string of words: comfortable, attractive, careful, careless, important, the word careless is different because ________.

. it begins in letter C

. its meaning is negative

. it is an adjective tive

A. I see mudd bB. I see your

C. I worked in nD. I worked i

33. Which word is different? A. telephone

er B. telemethC. telepat

D. televisio

he teacher didn’t ________ to our coming late. e A. articl

B. thing C. opposeD. object

35. Which word below does NOT rhyme with the word sight? A. bite B. flight C. faint D. write

ABCD. its meaning is posi

Page 10: KQSHM DVSM OLGUNLUK SINAVI - rks-gov.net › uploads › 2015 › 05 › test-b-mesleki... · 2015-05-22 · C. Bulutlardan tek bir iz bile kalmadı gökyüzünde. ... lede boş bırak

37. Read the paragraph carefully: Cotton has been grown for over five

B MESLEKİ LİSE II (ELEKTROTEKNİK, ULAŞTIRMA,MAKİNE,İNŞAAT VE JEODEZİ,GRAFİK,TEKSTİL)

9

thousand years in places so far apart as Mexico, China,Egypt, an ecause so many workers were needed to pick it. However, a huge increase in the number of slaves in the American South resulted i and new technology of the industrial re cheapest fabric in history. Look at The auth

. considers that technology alone did not make cotton the

c.

ABC to Saturday except during the indicated hours D. you can park your car before Monday and after Saturday

39. People give parties on various occasions: when they get married, when they get a new job whe house, and similar. There is one special party which is

ish school and it is attended by all the students of a

ad h: Jenny lives in a spacious flat which has two bedrooms, a kitchen, a living room and a study, a toilet and a b e of the flat is estimated to be 87m2. However, Jenny’s flat is on two floors entrance; it’s like a house really. Upstairs, the size of the

edrooms is e bathroom counts for additional 9m2. Downstairs is the itchen, the living room, the study, and the toilet. The upper part of the flat is smaller for ______.

A. three square metres B. five square metres C. four square metres D. six square metres

d India. It was a great luxury, more expensive than silk, b

n much greater cotton production and a fall of price. This,volution, made cotton the

the highlighted part of the text and complete the following sentence: or ___________________. A

cheapest fabric. B. thinks that the increase of the number of slaves made

cotton the cheapest fabric. C. doesn’t think that the new technology made cotton the cheapest fabriD. is not sure that cotton became the cheapest fabric.

38. The following sign means that _________. . you can park your car at weekdays after 9.30 and before 5.30 . you can’t park your car at weekends during the indicated hours . you can park from Monday

n they move to a neworganized when the youngsters fingeneration. This party is called ______.

A. wedding party B. housewarming party C. freshmen party D. graduation party

40. Re the following paragrap

athroom. The total space and has a separat

32m2 in total and thbk_

Page 11: KQSHM DVSM OLGUNLUK SINAVI - rks-gov.net › uploads › 2015 › 05 › test-b-mesleki... · 2015-05-22 · C. Bulutlardan tek bir iz bile kalmadı gökyüzünde. ... lede boş bırak

B MESLEKİ LİSE II (ELEKTROTEKNİK, ULAŞTIRMA,MAKİNE,İNŞAAT VE JEODEZİ,GRAFİK,TEKSTİL)

10

MATEMATİK

41.

MATEMATİK

41. ⎟⎟⎠

⎞⎜⎜ −

−⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛++

1:

22

2

2 xaxaxx ifadesinin kısaltılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

1+x ⎝ xA.

⎛ 2x

B. 1−x

C. 1+

1x

D. 1

1−x

ağıdaki şekillerden hangisi 42. Aş b+ vektörünü ifade eder?

43. Şemaya ( Venn diyagramına) göre taralı

hangisidir? A. )(\ CBA ∪ B. )\()( BCBA ∪

a

olarak belirtilen küme aşağıdakilerden

∩ C. )\()\( CBBA ∪ D. )(\ CAB ∪

Page 12: KQSHM DVSM OLGUNLUK SINAVI - rks-gov.net › uploads › 2015 › 05 › test-b-mesleki... · 2015-05-22 · C. Bulutlardan tek bir iz bile kalmadı gökyüzünde. ... lede boş bırak

B MESLEKİ LİSE II (ELEKTROTEKNİK, ULAŞTIRMA,MAKİNE,İNŞAAT VE JEODEZİ,GRAFİK,TEKSTİL)

11

44. Yandaki şeklin çevre uzunluğunu veren ifade aşağıdakilerden hangisidir A. ba 24 +

++ xb 22 ++

45. ( )12 2 −−x esi aşağıdakilerden hangisidir?

44. Yandaki şeklin çevre uzunluğunu veren ifade aşağıdakilerden hangisidir A. ba 24 + B

xba 2++ xb 22 ++

45. ( )12 2 −−x enklemimnin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

B. ba 42 + . ba 42 + C. 2D. aC. 2D. a

xba 2

04 = d04 = denklemimnin çözüm küm

A. A. 23,

21

21 −=−= xx

B. 23,

21

21 −== xx

C. 23,

21

21 == xx

D. 2

,2 21 =−= xx

46. Şekildek ın bir kenar uzunluğu cmAB 8][

31

i ABCD paralelkenar = ve alanı 216cmS = dir. Paralelke muğu çizilmiştir. Yamuğun alanı kaç sanimetre karedir?

A. 24cmS =

210cm

47. Şekilden )2(4)0(3)2( fff

narın RS ya içinde PQ

B. 26cmS = C. 28cmS = D. S =

⋅−⋅+− değeri

Aaşağıdakilerden hangisidir?

. 2− B. 4− C. 6− D. 8−

48. Bir küpün alanı .24 2cmS = Eğer küpün bir ayrıtı 1cm artarsa alanı kaç “santimetre kare”

B. 232 cm

26 cm

artar?A. 203 cm

C. 234 cm D. 3

Page 13: KQSHM DVSM OLGUNLUK SINAVI - rks-gov.net › uploads › 2015 › 05 › test-b-mesleki... · 2015-05-22 · C. Bulutlardan tek bir iz bile kalmadı gökyüzünde. ... lede boş bırak

B MESLEKİ LİSE II (ELEKTROTEKNİK, ULAŞTIRMA,MAKİNE,İNŞAAT VE JEODEZİ,GRAFİK,TEKSTİL)

12

49. XYAB // , 060),(, =∠⊥ NBMNXYMN ve cmNB 8= ise MN uzunluğu

aşağıdakilerden hangisidir??

A. 23 B. 24 C. 3 D. 4

50. Önermeleri v

eriliyor:

123==

2245

23

45:

−−

=−p

22: >−p

.1,1kümesiçözümsisteminindenklem02

: diryxyx

−==⎬⎫

=+=−

Aşağıdak

mesi doğrudur. ve q önermeleri doğrudur.

C. ız r önermesi doğrudur. e de doğrudur

4

yxr

⎭ilerden hangisi doğrudur?

A. yaln önerız pB. p

yalnD. her üç önerm

51. 232 )3( xx ⋅− ifadesinin sadeleştirilmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A. 627 −x B. 27 −x

C. 6

9x

D. 4

9x

x, 7, 3 saylamas

ABC.D

52. etik orta x, 3 sayıların aritmetik

orta ı aşağıdakilerden hangisidir? 5, 8, 11, ıların aritm laması 9 ise 5, 8,

. 9

. 8 7 . 6

53. iz −= 2 burada 1−=i dir. 122 ++= zzw ifadesinin değeri aşağıdakilerden

hangisidir? A. 2 B. i2 C. iz 64 −=D. iz 68 −=

Page 14: KQSHM DVSM OLGUNLUK SINAVI - rks-gov.net › uploads › 2015 › 05 › test-b-mesleki... · 2015-05-22 · C. Bulutlardan tek bir iz bile kalmadı gökyüzünde. ... lede boş bırak

B MESLEKİ LİSE II (ELEKTROTEKNİK, ULAŞTIRMA,MAKİNE,İNŞAAT VE JEODEZİ,GRAFİK,TEKSTİL)

13

54. İki zar havaya at ın örnekler uzayı 36 olduğu bilindiğine göre zarların

üzerindeki sa 7 olması için olasılık aşağıdakilerden hangisidir? ( zarın üzerinde 1 den 6 ya kadar sayılar vardır ).

54. İki zar havaya atılıyor. Zarların örnekler uzayı 36 olduğu bilindiğine göre zarların

üzerindeki sa 7 olması için olasılık aşağıdakilerden hangisidir? ( zarın üzerinde 1 den 6 ya kadar sayılar vardır ).

ılıyor. Zarlaryıların toplamıyıların toplamı

A. A. 91) = (AP

B. 81)( =AP

C. 6

)( =AP 1

D. 4

)( =AP 1

55. x ve y sayılar 1

ı veriliyor. =⋅ yx ve x “sıfırdan” büyük ise aşağıdaki önermelerden hangisi doğruduır?

yürse y de büyür. B. x büyürse, y küçülür. C. x, 1 den büyük ise y sayısı negatifdir.

e 1 den büyüktür. 56 turab

57.

A. x bü

D. x say büyük ise y d

. 8 öğrenci 5 sandalyede kaç farklı şekilde o

ısı 1den

ilir?

A. 42 B. 46 C. 56 D. 60

OPd = ve )0,0(O ise )7,4(−P uzaklığının yaklaşık değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şekle bakınız.

sayının ve bu sayının ardışığı

olan tek sayının kareleri farkı 41’e eşittir” cümlesine karşılık gelen eşitlik aşağıdakilerden hangisidir?

A. 0)12(41)1( 22 =−−+ nn B. 41)1()12( 22 =−−+ nn C. 0)1(41)1( 22 =−−+ nn D. 41)12()12( 22 =−−+ nn

A. 7 B. 8 C. 9 D. 11

58. n – doğal bir sayı ve 2n – doğal bir çift sayı ise “ bir tek

Page 15: KQSHM DVSM OLGUNLUK SINAVI - rks-gov.net › uploads › 2015 › 05 › test-b-mesleki... · 2015-05-22 · C. Bulutlardan tek bir iz bile kalmadı gökyüzünde. ... lede boş bırak

B MESLEKİ LİSE II (ELEKTROTEKNİK, ULAŞTIRMA,MAKİNE,İNŞAAT VE JEODEZİ,GRAFİK,TEKSTİL)

14

Sayının n. dereced dakilerden hangisidir?

A. 24 −n 5n

2

60. 056tan=a , 051c ve 062cot=d trigonometrik fonksiyonları

veriliyor. Aşağ i eşitsizliklerden hangisi doğrudur? ca <

B. b <<C. adc <<

61.

59. Aşağıdaki tabloda bir kurala uyan karecikler verilmiştir.

Sayının n. dereced esi aşağıdakilerden hangisidir?

A. 24 −n B. 35 −n

2

60. 056tan=a , 056cot= , 051c ve 062cot=d trigonometrik fonksiyonları

veriliyor. Aşağ i eşitsizliklerden hangisi doğrudur? A. bdca <<< B. dab <<C. adc <<

61.

59. Aşağıdaki tabloda bir kurala uyan karecikler verilmiştir.

en ifaden ifadesi aşağı

B. 3− C. 2+− nn

42 −+ nn C. 2+− nn

42 −+ nn D. D.

b ta= b ta=056cot= , nıdak

nıdakA. bd <<

dac < b < c < b <

D. acbd <<< D. acbd <<<

1nn11

)1(1

−=+nn

( Nn∈ ). ise + 4039

13938

1...43

132

121

1⋅

+⋅

++⋅

+⋅

+⋅

toplamı aşağ erd isidir? ıdakil en hang

A. 4031

B. 4033

C. 40

37

D. 4039

62. cx = noktas ağıdaki

önermA. 0)('' ve0)(' >> cfcf

)(' =cfC. 0)('' ve0)('

ınd çin aşa )(xfy = fonksiyonu ielerden hangisi dorudur?

B. 0)('' ve0 >cf <= cfcf

Page 16: KQSHM DVSM OLGUNLUK SINAVI - rks-gov.net › uploads › 2015 › 05 › test-b-mesleki... · 2015-05-22 · C. Bulutlardan tek bir iz bile kalmadı gökyüzünde. ... lede boş bırak

B MESLEKİ LİSE II (ELEKTROTEKNİK, ULAŞTIRMA,MAKİNE,İNŞAAT VE JEODEZİ,GRAFİK,TEKSTİL)

15

0)('' ve0D. )(' << cf

63. 02()3( ++ xm doğrusu Oy eksenini 2 noktasında kesmesi için “m” ne

64.

cf

6) =−− ymolmalıdır?

A. 1 B. 2 C. -1 D. -2

βαβαβα

tan1tan)tan(⋅

=− ve 2)45tan( 0 =− x ise tan

tan+

− xtan nın değeri

aşağıdakilerd - 1

. 1

en h isidir? A.

ang

B

C. 31

D. 31

65. Aşağıdaki öne

melerden hangisi doğrudur ?

A. ⎟⎠⎝

siyonun peryodu ⎞⎜⎛ −= 3sin2)( πxxf fonk

2 3π

=P dir.

2

B. 65)( +−= xxxf fonksiyonu Oy eksenini 5=y noktasında keser.

C. x

x)( = fonksiyonun en geniş tanım aralığın ),( +∞−∞∈x dir .

2)83 −− xf fonksiyonu x eksenini “sıfır 0

f 3

D. 3(log)( +=x x

fonksiyonlar” =x noktasında keser

66. 9

lim 2

2

3 −−−

6x

xxx

limitinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A. 35

B. 4

5

C. 65

D. 85

67. ( ) ( )3 2loglog 3 =+ bax−+ bxa denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A. babax

−−

=3

3

B. b

C.

a−3bax +

=3

b

abax −

=3

3+

Page 17: KQSHM DVSM OLGUNLUK SINAVI - rks-gov.net › uploads › 2015 › 05 › test-b-mesleki... · 2015-05-22 · C. Bulutlardan tek bir iz bile kalmadı gökyüzünde. ... lede boş bırak

D. bb3

aax

++

=3

68. jia 2+= ve jib vektö−= 3 rleri veriliyor. 4 ve1 =⋅−=⋅ cbca rrrr

ise c vektörü aşağıdakilerden hangisidir?

A. jic +=

B. jic −=

C. ji+ c −=

D. ji− c −=

69. 53= inin çözümü şağıdakilerden hangisidir ?

A. ,2−=x

12xx

denklem

D. 70. )(xuu = ve

a

B. x 1−=C. x 1=

2=x

)(xvv = fonksiyonları asında ya da ),( ba aralığında türevlenebilen birer fonksiyon ise aşağıdaki bağıntılardan ( eşitliklerden ) hangisi doğrudur??

A. ``)`( vuvu

x nokt

⋅=⋅ . ``)`( vuvuvuB −=⋅

. 2

' ``v

vuvuvu +

=⎟⎠⎞

⎜⎝⎛ C

D. 2vv=⎟

⎠⎜⎝

' `` vuvuu −⎞⎛

ENFO

71?

A. Slayt g ma B. Animas C. Slayt gD. İsteğe b üzenleme

72. Bilgisyarda kayıtlı olan sesleri çalma veya bilgisayara ses kaydetmeye yarayan donanım

rtı rtı

kartı a kartı

RMATİK

. Şekildeki seçenek aşağıdaki hangi komutu gerçekleştirir

österisi başlatyon başlatma

österisi bitirme ağlı animasyon d

hangisidir? A. Ağ kaB. Ses kaC. GörüntüD. Hafız

B MESLEKİ LİSE II (ELEKTROTEKNİK, ULAŞTIRMA,MAKİNE,İNŞAAT VE JEODEZİ,GRAFİK,TEKSTİL)

16

Page 18: KQSHM DVSM OLGUNLUK SINAVI - rks-gov.net › uploads › 2015 › 05 › test-b-mesleki... · 2015-05-22 · C. Bulutlardan tek bir iz bile kalmadı gökyüzünde. ... lede boş bırak

B MESLEKİ LİSE II (ELEKTROTEKNİK, ULAŞTIRMA,MAKİNE,İNŞAAT VE JEODEZİ,GRAFİK,TEKSTİL)

17

73. Aşağıdaki protokollerden hangisi web hizmetlerine erişimi sağlar?

. HTTP

74. Internet’te ı hangisidir?

. .ppt

75. Aşağıda verilen birimlerin hangisi mikroişmetik – Mantıksal Birim (ALU)

ntrol Birimi (CU) blolar

76. Şekildeki verilere göre D1 hücresinde hangi sonuç el

77. Şekilde gö

A. usu

C. Ekran

78. Freeware diye nitelendirilen uygulamanın anlamı nedir? ak kullanılıp değiştirilebilir

ullanılamaz ırlaması olmaksızın ücretsiz

79. Aşağıdakil rimidir?

80. Şekilde görülen MS Access programı araçları hangi eylerm için kullanılır?

73. Aşağıdaki protokollerden hangisi web hizmetlerine erişimi sağlar?

. HTTP

74. Internet’te ı hangisidir?

. .ppt

75. Aşağıda verilen birimlerin hangisi mikroişlemcinin (CPU) yapısal bileşeni değildir? metik – Mantıksal Birim (ALU)

ntrol Birimi (CU) blolar

76. Şekildeki verilere göre D1 hücresinde hangi sonuç el

77. Şekilde gö

A. usu

C. Ekran

78. Freeware diye nitelendirilen uygulamanın anlamı nedir? ak kullanılıp değiştirilebilir

ullanılamaz ırlaması olmaksızın ücretsiz

79. Aşağıdakil rimidir?

80. Şekilde görülen MS Access programı araçları hangi eylerm için kullanılır?

A. TCP A. TCP B. UDP B. UDP CCD. FTP D. FTP

hazırlanmış dosya uzantıs hazırlanmış dosya uzantısA. .html A. .html B. .http B. .http CCD. .mp3 D. .mp3

lemcinin (CPU) yapısal bileşeni değildir? A. AritA. AritB. KC. TaB. KC. Ta

oo

D. Ana Kart D. Ana Kart

de edilir? de edilir? A. 0 A. 0 B. 2 B. 2 C. 5 D. 6 C. 5 D. 6

rdüğünüz donanım nedir? Barkod okuyuc

rdüğünüz donanım nedir? Barkod okuyuc

B. Yazıcı B. Yazıcı

D. Ses kartı D. Ses kartı

A. Ücretsiz olarA. Ücretsiz olarB. Ücretsi kB. Ücretsi kC. Süre sınC. Süre sın

kullanılabilir D. Sadece belli süre içerisinde ücretsiz kullanılabilir

kullanılabilir D. Sadece belli süre içerisinde ücretsiz kullanılabilir

erden hangisi giriş bierden hangisi giriş biA. Ekran A. Ekran B. Mikrofon C. Yazıcı B. Mikrofon C. Yazıcı D. Ploter D. Ploter

A. Veri sıralama B. Veri filtresi uygulama

Page 19: KQSHM DVSM OLGUNLUK SINAVI - rks-gov.net › uploads › 2015 › 05 › test-b-mesleki... · 2015-05-22 · C. Bulutlardan tek bir iz bile kalmadı gökyüzünde. ... lede boş bırak

B MESLEKİ LİSE II (ELEKTROTEKNİK, ULAŞTIRMA,MAKİNE,İNŞAAT VE JEODEZİ,GRAFİK,TEKSTİL)

18

C. Veri kopjaylama C. Veri kopjaylama D. Veri silme D. Veri silme

FİZ

A. Devre 1 B. Devre 2

D. Devre 4 82

A. Gej –Lüsak kanunu

83 pan cisimlere

merkez ve merkezcil kuvvet

cpF etki Şekillerden hangisinde doğru olarak merkez kaç kuvvet cfF ve v

izilmiştir? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

84. Durgun denizdeki dalgaların genliği

20 cm; niz dalgaların genliği ise 2.0 m dir. Rüzgârlı havadaki deniz dalgala denizdeki dalgalardan kaç kere daha büyüktür?

A. On kere artar. B. Yüz kere artar C. Beş kere artar

artar

Hacim (V) 1

İK 81. Aşağıdaki devrelerden hangisinde ölçü aygıtları (I akımın yönünü göz önünde

bulundurarak) doğru olarak bağlanmıştır?

C. Devre 3

. Tablodaki deneysel veriler hangi fizik kanununu belirtir?

B. Şarl kanunu C. Bojle –Mariotte kanunu D. Radiyoaktif bozunma kanunu

. Dönme hareketi ya

kaç cfF eder.

hız doğru olarak ç

rüzgârlı havada derın enerjisi durgun

D. Iki kere

21

41

81

161

Basınç ( p ) 1 2 4 8 16 Çarpım ( pV) 1 1 1 1 1

Page 20: KQSHM DVSM OLGUNLUK SINAVI - rks-gov.net › uploads › 2015 › 05 › test-b-mesleki... · 2015-05-22 · C. Bulutlardan tek bir iz bile kalmadı gökyüzünde. ... lede boş bırak

B MESLEKİ LİSE II (ELEKTROTEKNİK, ULAŞTIRMA,MAKİNE,İNŞAAT VE JEODEZİ,GRAFİK,TEKSTİL)

19

85. Do uzunluğu l = 10 cm dir. Doğrusal telden geçen akım şiddeti 5A ve

tele tele etki eden kuvvet F = 8 N ise akımlı telin içinde bulunduğu B indükisyon alanı kaç tesladır?

A. B = 14 T

86 aynanın ma 5= önunde

ız). Bilgin’in b ında kaç metre

uzakta oluşur?

7 N elektrikelektrikElektriM ve

A. M ve N cismin elektrik yükü pozitiftir

atif, N cismin elektrik yükü ise pozitiftir zitif, N cismin elektrik yükü ise negatifdir

8. Şekilde hareketkli dört cismin hızlarıverilmiştir. Graf e göre hareketli lerin hızları arassıralama hangisidi

A. 2143 vvvv ><< B. 1234 vvvv <<< C. 4321 vvvv <<<

><<

ğrusal bir telin

B. B = 15 T C. B = 16 T D. B = 17 T

. Bilgin düzdurmaktadır (şekle bakıngörüntüsü aynanın arkas

A. b = 10 m B. b = 15 m C. b = 20 m D. b = 25 m

. “ d ” uzaklığında bulunan M ve 8le yüklü iki cisimin oluşturduğu alan şekilde görüldüğü gibidir.

k alanın kuvvet çizgilerine dayanarak N elektrikle yüklü çisimlerin yükleri kilerden hangisi olabilir? aşağıda

B. M ve N cismin elektrik yüC. M cismin elektrik yükü negD. M cismin elektrik yükü po

kleri negatiftir

8

yol – zaman garfiğinde ikteki bilgiler

cisim ındaki (ilişki ) aşağıdakilerden r?

D. 3412 vvvv

Page 21: KQSHM DVSM OLGUNLUK SINAVI - rks-gov.net › uploads › 2015 › 05 › test-b-mesleki... · 2015-05-22 · C. Bulutlardan tek bir iz bile kalmadı gökyüzünde. ... lede boş bırak

B MESLEKİ LİSE II (ELEKTROTEKNİK, ULAŞTIRMA,MAKİNE,İNŞAAT VE JEODEZİ,GRAFİK,TEKSTİL)

20

kanunun deneysel ispatı şekild

ilgilere gore ve

89. Ohm e verilmiştir. Grafikte devrenin bir parçası için

Gr bafikteki I

UR = bağıntısına dayanarak R direncin değeri kaç ohm’dir?

A. Ω= 20R B. Ω= 40R C. Ω= 60R D. Ω= 80R

yayınlanan her radyasyon (ışıma) dıştan gelen uyarma an gelir. Dıştan gelen uyarma enerji ile yayınlanan radyasyona (ışımaya) ne

ad verilir? A. elektrik olayı B. fotoelektrik olayı C. limünisans D. fotolimünisans

90. Isı radyasyonenerjisi ile meyd

u hariç cisimlerden

Page 22: KQSHM DVSM OLGUNLUK SINAVI - rks-gov.net › uploads › 2015 › 05 › test-b-mesleki... · 2015-05-22 · C. Bulutlardan tek bir iz bile kalmadı gökyüzünde. ... lede boş bırak

B MESLEKİ LİSE II (ELEKTROTEKNİK, ULAŞTIRMA,MAKİNE,İNŞAAT VE JEODEZİ,GRAFİK,TEKSTİL)

21

EKON

isi siyon süz bölge

2. Devletin uyguladığı toplumsal sözleşmelere, kurumlara yönelik ör: eğitim, bilim, kültür

vb. Ne olarak geçerlidir?

leri nelerdir ?

4. Hangi doğal zenginlikler Kosovanın gelişmesini sağlamktadır? A. Aluminiyum, Bakır, Çinko ve Kaliyum

5. A nokatasında bir dengesizlik gözükmebulunmaktadır. Piyasada bir denge sağlamamıA. Başlangıçta fiyatların düşmeB. Başlangıçta fiyatlar yükseltilmeli ve sonra dü

D. 96. Rek

lması

rın yükselmesi ve bu hipte malların ı

OMİ 91. Devletin, yurda giren malların sınırlamasını getirdiği uygulamaya ne ad verilir?

A. Kvota k vergB. Gümrü

nC. SubvaD. Gümrük

9

A. Genel B. Özel C. Teknik D. Duyuru

93. Yatırım yapıldığında pozitiv ve negativ yatırmların gösterge

A. İş gücü B. Kredi alan yatırımcı C. Kredi çevirme normu D. Yatırımın geri dönüşü

9

B. Kurşun, Çinko, Magneyzuum ve Kömür C. Nikal, Kalium, Krom ve Cıva D. Kurşun, Altın, Alumin ve İndium

9 ktedir. Piyasa değerlerinin üstünde tale z için fiyatlara ne yapılması lazım?

si, sonra ise yükselmesi gerekiyor şürülmesi gerekiyor

C. Fiyatları yükseltmek gerekiyor Fiyatları düşürmek gerekiyor

abetinin belirgin özeliği nedir? Çok şirketinA. piyasada olması, ticaret yapmanın serbest olması ve piyasada büyük şirketlerin olması

B. Homojen üretimin piyasada satılmas, aynı ürünleri satan şirketlerin ove gümrükte mal girşiminde zorluk çıkarılması

C. Malların istediği düzeyde getirlmemesi, fiyatlagetirülmesi için gümrüklerde zorluk çıkartılmas

Page 23: KQSHM DVSM OLGUNLUK SINAVI - rks-gov.net › uploads › 2015 › 05 › test-b-mesleki... · 2015-05-22 · C. Bulutlardan tek bir iz bile kalmadı gökyüzünde. ... lede boş bırak

B MESLEKİ LİSE II (ELEKTROTEKNİK, ULAŞTIRMA,MAKİNE,İNŞAAT VE JEODEZİ,GRAFİK,TEKSTİL)

22

D. şirketin aynı malları satması ve ürünün bol

ç lmalıdır?

ve ödemeleri (taksaları) yükseltmek i ve ödemeleri (taksaları) düşürmek tar talaepleri artırmak tar talepleri düşürmek

da, 320000 işçi çal

ak yerinden

ıkarlarında birbirne zıt olmaması

00. İşçini memenun olması ve aynı zamanda şirketin üretimini de etkilemektedir, bu şartlar ne zaman oluşur?

A. İşçilerin profesyonel olark yetiştirlmesi ve piyasayı takim etmeleri B. İşçinin, iş yer, iç,n psikologjik olarak hazırlanması

C. İşçilerin maaşların yüksek ve diğer ödemelerin sıralı olması D. İş yerinin örgütlü olması

Piyasada fiyatların farklı olması, birkaç miktarda piyasada bulunması

97. Ekonomik durgunluğun olduğu dönemde, Ekonomiyi hareketlendirmek ve belirli kazan

yaratmak için Devlet ne gibi önlemler aA. VergiB. VergC. MoneD. Mone

98. 1.400 000, nüfuslu bir şehirde, iş gücünün 950000 bir ortam

ışmaktadır. Bu şehrin işsizlik oranı ne kadardır? A. % 22.68

%28.00B. C. %30.48 D. %33.68

99. Marjinal kazanç nasıl olur?

A. Müşterilerin üründen memnun ve onlara yönelik olması ası ve ürünü olarB. Müşterilerin üründen memnun, onlara yönelik olm

alması C. Üreticinin memnun olması D. Üreticinin ve tüketicinin ç

1


Recommended