Transcript
 • 5/24/2018 MEUNARODNA EKONOMIJA EFPU - teorija + grafovi + zadaci

  1/32

  1

  MEUNARONA EKONOMIJA by:Ivana Lijovid

  * TEORIJA

  TEORIJA KOMPARATIVNIH PREDNOSTI D. RICARDA

  Pretpostavke:1. jedini input u procesu proizvodnje je rad2. ukupna koliina raa u svakoj zemlji je fiksna i sve su jeinice raa ientine3. ra je savreno mobilan izmeu alternativnih proizvonji unutar zemlje4. ra je potpuno nemobilan meu ravama (zato se plade razlikuju razliita proizvonost raa)5. cijena proizvoa utvruje se na osnovi uloenog raa6. razina tehnologije je ana i razlikuje se izmeu vije zemlje7. postoji puna zaposlenost8. postoji savrena konkurencija na meunaronom tritu9. zanemaruju se transportni trokovi

  HECKSCHER-OHLINOVA TEORIJA KOMPARATIVNIH PREDNOSTI

  2 robe, 2 proizvodna faktora i identine proizvodne funkcije. proizvodne funkcije obaju dobara su funkcije obaju proizvodnih faktora, homogene su, konveksne prema

  ishoitu

  proporcije ulaganja proizvodnih faktora K/L jednake su za sve cijene proizvodnih faktora (radno intenzivnodobro ostaje radno intenzivno)

  na svim tritima vlaa potpuna konkurencija, a resursi su potpuno iskoriteni (puna zaposlenost). nema transportnih trokova ni bilo kojih rugih prepreka slobonoj trgovini. relativne koliine proizvonih faktora kojima zemlje raspolau, tj. proporcije proizvonih faktora u vjema

  zemljama su razliite.

  ukusi potroaa identini su u svim zemljama.LINDEROVA TEORIJA:

  Linder 1961prvi isticao vanost potrane strane (u onosu na ponudu koja je fokus komp. prednosti)

  Ukusi potroaa ovise o nivou njihova ohotka Nacionalni nivo ohotka po stanovniku oreuje obrazac potranje za proizvoima primarni i industrijski proizvodi Ponua i faktorska raspoloivost vrlo vana u trgovini primarnim proizvodima preuvjet za izvoz inustrijskih proizvoa je postojanje omade potranje za tim proizvoima, to go je veda slinost struktura privrea viju zemalja, veda je mogudnost njihove meusobne

  razmjene,

  potencijalni volumen VT dviju zemalja vedi je to je razina BDP-a per capita u njima blia, Vanjska trgovina zavisi o slinosti u ukusima potroaa raznih zemalja (vie nego o razlika u

  trokovima proizvonje)

  Glavnina svjetske trgovine ovija se izmeu razvijenih zemalja.

 • 5/24/2018 MEUNARODNA EKONOMIJA EFPU - teorija + grafovi + zadaci

  2/32

  2

  INTRA-INDUSTRIJSKA RAZMJENA

  - razmjena istih (slinih) proizvoa

  vosmjerna trgovina slinih proizvoa Razmjena iferenciranih proizvoa iste inustrije koji su meusobno supstituti Posljeica ekonomije opsega, iferencijacije proizvoa i monopolistike konkurencije Bre raste izmeu zemalja sa slinim ukusima i nivoom ohotka.

  VRSTE CARINSKE ZATITE

  razlikujemo nominalnu i efektivnu carinsku zatitu Nominalna carinska zatitarezultira u promjeni strukture potranje o koje olazi zbog porasta cijena

  uvoznih gotovih proizvoda.

  Efektivna carinska zatitapokazuje zatitu svakog proizvonog sektora posebno. Posebno je znaajnaukoliko postoji visok udio uvoznih intermedijarnih proizvoda.

  OPTIMALNA CARINA

  stopa koja maksimira neto obitak koji je posljeica poboljanja uvjeta razmjene zemlje u onosu nanegativne uinke.

  za malu zemlju=0 jer carina ne moe utjecati na njene uvjete razmjene optimalna carina je dosta niska, ne mora biti visoka kako bi imala pozitivne efekte.PRINCIPI WTO-A

  1. princip nediskriminacijea) princip najpovlatenije nacije ako jedna zemlja odobri povlastice na uvoz iz jedne druge zemlje, znai

  a se te povlastice moraju proiriti na sve lanice WTOab) princip nacionalnog tretmanauvozna roba nakon pladanja carine mora imati jednaki tretman kao i

  domada robatj, ne smije se diskriminirati uvozna roba

 • 5/24/2018 MEUNARODNA EKONOMIJA EFPU - teorija + grafovi + zadaci

  3/32

  3

  2. princip reciprocitetaodreeno sniavanje carina jene zemlje, oekuje se da de i ostale zemlje sniziticarinu na taj isti proizvod

  3. princip transparentnostisve zemlje moraju objaviti i upoznati ostale zemlje sa svojom trgovinskompolitikom. Ako se bilo koja promjena dogodi u vezi s trgovinskom politikom treba obavijestiti WTO i njezine

  lanice4. princip liberalizacije trgovinei dalje de se u okviru WTOa nastojati da se snize carine i da trgovina

  bue to vie liberalizirana5. diferencirano postupanje razvijenih zemaljarazvijene zemlje se potiu a uveu nie carine i ostala

  ogranienja na uvoz iz zemalja u razvoju6. GSPpovoljni pristup za proizvode iz zemalja u razvoju. Ne moraju ga sve zemlje primjenjivati, a one

  zemlje koje se odlue sa me odluuju na koje proizvode i na koje zemlje de primijeniti takav tretman7. ukidanje trgovinskih prepreka i zatita okoline.RAZLIKE GATT-A I WTO-A:

  1. GATT je bio meunaroni multilateralni sporazum, a WTO je meunarona organizacija (institucija)koja ima svoje organe,

  2. GATT je bio zamiljen kao privremeni sporazum, ok su sporazumi koje potpisuju lanice WTO-a trajni ipotpuni dokumenti;

  3. GATT je pokrivao iskljuivo trgovinu robom, ok WTO pokriva i usluge i intelektualno vlasnitvo;4. efikasnost sustava za rjeavanje sporova je znatno bolja i bra ko WTO-a nego kod GATT-a (dispute

  settlement mechanism).

  OBLICI MEUNARONIH INTEGRACIJA (stupnjevi razvoja):

  1. ZONA SLOBODNE TRGOVINE:2 ili vie zemalja potpisuje sporazum o slobonoj trgovini s ciljem smanjivanja i ukianja ogranienja umeusobnoj trgovini, ali prema tredim zemljama svaka zemlja zarava samostalnu trgovinsku politiku.esto je povezan otklon trgovinezemlja koja ima naniu carinu na oreeni proizvod uvoziti de taj

  proizvod za potrebe cijele zone slobodne trgovine.Najvie ih je jer su najjenostavnije.

  2. CARINSKA UNIJA:Porazumijeva ono to vrijei za zonu slobone trgovine + toga to zemlje uspostavljaju zajenikutrgovinsku politiku prema tredim zemljama.

  3. ZAJEDNIKO TRITE:Slobodno kretanje roba, usluga, kapitala i ljudi.

  Primjer: EU izmeu zajednikog trita i ekonomske unije.

  4. EKONOMSKA UNIJA:To je najvii oblik integracije.

  Porazumijeva sve to vrijei za zajeniko trite + uvoenje zajednikih ekonomskih politika,zajednikih institucija i visok stupanj harmonizacije meu zemljama

  5. POTPUNA EKONOMSKA UNIJA:Porazumijeva potpuno jeinstvo u svim aspektima ekonomske politike i u politikoj sferi (kompletnapolitina integracija, zemlje postaju jena zemlja)

  BILANCA PLADANJA:

  agregirani i sistematizirani prikaz svih transakcija koje rezidenti jedne zemlje obave s inozemstvom utijeku oreenog vremenskog razoblja (1 goine)

  transakcije se klasificiraju i iskazuju u bilanci pladanja na: tekudem raunu (robe, usluge, transferi i ohoak) kapitalnom raunu

 • 5/24/2018 MEUNARODNA EKONOMIJA EFPU - teorija + grafovi + zadaci

  4/32

  4

  financijskom raunu (FDI i portfolio investicije) raunu rezervi.

  sastoji se od dvije podbilance: Bilanca tekudih transakcija= 1 Bilanca kapitalnih i financijskih transakcija=2+3+4

  ukupna BP mora biti u ravnotei, ali pobilance ne moraju suma sala tekudeg i kapitalnog i financijskog rauna jenaka je promjenama rezervi ako je promjena rezervi jednaka nuli tada je saldo BTT=BKFT

  BILANCA TEKUDIH TRANSAKCIJA:

  prikazuje sve transakcije izmeu zemlje i inozemstva vezana za proizvonju i ohoak u oreenomrazdoblju

  raun inozemstva:(EU) + (TRI + TRG)+ L = 0

  BTT je pozitivna ako je proizvonja veda o potronje

  na ugovnu stranu knjie se ugovanja inozemstvu, a na potranu primanja iz inozemstva

  pozitivna BTT utjee na povedanje proizvonje i zaposlenosti, a negativnom zemlja postaje unik

  Salo BTT se oznaava s L (neto zauenje u inozemstvu)

  L je jenak razlici izmeu investicija i akumulacije i tenje u zemlji.

  ako su investicije vede o tenje i akumulacije, odi de o porasta neto zauenja u inozemstvu

  ako zemlja investira vie nego to ima srestava, odi de o eficita u BTT

  A Roba i usluge

  UPOTREBA (duguje-dobit) IZVOZ (potrauje-kredit)

  1. UVOZ ROBE 1. IZVOZ ROBE

  2. UVOZ USLUGA

  2.1. transport

  2.2. osiguranje

  2.3. turistika potronja u inozemstvu2.4. ostale usluge kupljene u inozemstvu

  2.5. ohoak o stranih investitora u omadu privreu

  2. IZVOZ USLUGA

  2.1. transport

  2.2. osiguranje

  2.3. potronja stranih turista u omicilu2.4. ostale usluge prodane u inozemstvu

  2.5. dohodak od investiranja u inozemstvo

  Bilanca robe i usluge E-U < >=0

  B Transferi

  3.TRANSFERI INOZEMSTVU TRIU3.1. doznake stranih radnika3.2. mirovine pladene strancima3.3. ostali privatni transferi strancima

  3. TRANSFERI IZ INOZEMSTVATRE3.1. doznake iz inozemstva3.2. mirovine omadih rezienata3.3. ostali privatni transferi iz inozemstva

  4. RAVNI TRANSFERI INOZEMSTVU TRGU 4. RAVNI TRANSFERNI PRIHOI TRGE

  Bilanca tekudih transfera TRI+TRG < >=0

  BILANCA KAPITALNIH I FINANCIJSKIH TRANSAKCIJA:

  prikazuje financijske tijekove izmeu i inozemstva ti su tijekovi posljedica:

  davanja i uzimanja zajmova promjena stanja novca transakcije VP transakcije fiksnim fondovima (investicije inozemstvu)

 • 5/24/2018 MEUNARODNA EKONOMIJA EFPU - teorija + grafovi + zadaci

  5/32

  5

  izvori sredstava su viak na tekudem raunu ili uzimanje zajmova, onosno porast obveza zemlje premainozemstvu

  ta se srestva mogu upotrijebiti za povedanje realne ili financijske aktiveugoroni kapital

  UPOTREBA FONDOVA IZVORI FONDOVA

  Direktne investicije u inozemstvu (repatrijacija) Direktne investicije inozemstva omadoj privrei

  Privatne investicije u vrijednosne papire uinozemstvu (otplate i preprodaje tih papira) Privatne inozemne portfolio investicije u omadojprivredi-neto

  Dravni zajmovi ani inozemstvu (neto)(umanjeni za otplate)

  Dravno zauenje u inozemstvu (neto)

  Kratkoroni kapitalPrivatni trgovaki kreiti inozemstvu (neto) Privatni trgovaki kreiti primljeni o stranaca (neto)

  Privatni depoziti plasirani u inozemne banke (neto) Privatni epoziti stranaca plasirani u omade banke

  Privatne kupnje inozemnih novanih instrumenata(neto)

  Proaja privatnih novanih instrumenata strancima

  Ostale privatne posudbe inozemstvu (neto) Ostale privatne posudbe u inozemstvu

  Dravni zajmovi ani inozemstvu (osim porastarezervi)

  Dravno zauenje u inozemstvu (osim izavanjalikvidnih obveza inozemnim vladama)

  0

  RAUN REZERVI:

  Raun rezervi pokazuje sve meunarone tijekove novca koje obavlja vlaa preko svojih institucija(Sreinja banka).

  Na taj nain raun rezervi pokazuje promjene u stanju vanjske aktive i pasive oreene zemlje. Svrha je rauna rezerve a omogudi zemlji f inanciranje neravnotee i BP. Pokriva vremenski jaz izmeu eviznih prihoa i rashoa i smanjuje rizik a zemlja postane nelikvina. Veliina rezervi ovisi o vrijenosti meunaronih transakcija, neravnotei u BP, sustavu teajeva koji je

  ta zemlja prihvatila.

  Indikator rezervi: rezerve/uvoz = 0.25

  VRSTE DEVIZNOG TEAJA:

  Nominalni evizni teaj prestavlja cijenu omade valute izraene u stranoj valuti bez uzimanja uobzir stope inflacije

  Realni evizni teaj je nominalni teaj korigiran za stopu inflacije

  Efektivni evizni teaj prestavlja vagani prosjek eviznih teajeva izmeu omade valute i valuta naihnajznaajnijih trg. partnera.

  UPORABA SREDSTAVA IZVORI SREDSTAVA

  Promjena aktive:

  Monetarnog zlata

  SDR (spec. prava vuenja)

  Rezervne pozicije u MMF-u

  Inozemnih deviza

  Inozemnih ravnih obveznica

  Sredstva u stranim bankama

  Promjena pasive:

  Likvidnih obveza premo inozemnim

  vladama

  Obveznice emitirane o omade vlae

  Srestva u omadim bankama

 • 5/24/2018 MEUNARODNA EKONOMIJA EFPU - teorija + grafovi + zadaci

  6/32

  6

  TEORIJA UGORONE NERAVNOTEE U BP:

  pretpostavka: BP de u ugom roku osedi ravnotenu razinu na BP utjee realni teaj koji konvergira svojoj ugoronoj vrijenosti koncentrira se na oreivanje ugorone neravnotee u BP

  PRISTUPI U ANALIZI USPJEHA DEVALVACIJE:

  a) Pristup elastinostib) Pristup apsorpcije (keynesijanski pristup)c) Monetaristiki pristup

  PRISTUP ELASTINOSTI:

  Devalvacija nacionalne valute utjee na promjene onosa cijena u meunaronoj razmjeni (promjeneu potranji).

  Ima iste efekte kao:= linearno postotno povedanje carina na uvoz svih vrsta roba i usluga;

  = linearno postotno povedanje subvencija za izvoz svih vrsta proizvoa i usluga za iznos evalvacije

  Polazite Marshall-Lernerov uvjet stabilnosti. Pristup elastinosti: J-krivulja U kratkom roku presune su navike kupaca, sklopljeni ugovori, VTB se pogorava. Nakon oreenog roka olazi o reakcije na skuplje cijene uvoznih obara, smanjuje se uvoz, povedava

  izvoz, smanjuje se VTB deficit.

  PRISTUP APSORPCIJE:

  Prouava promjenu cijena i koliina izvoza i uvoza koje utjeu na nacionalni ohoak to je vedi uio VT u nacionalnom ohotku to de biti vedi utjecaj evalvacije na nacionalni ohoak Kompleksniji pristup o pristupa elastinosti Pretpostavka: zadovoljen Marshall- Lernerov uvjet stabilnosti Devalvacija- smanjuje se uvoz, povedava izvoz; povedava se BDP- povedava se uvoz

  MONETARISTIKI PRISTUP:

  Potjee o Davia Huma, kasnije su ga razvili R. Munell i H. Johnson Bavi se utjecajem BP na nacionalno gospodarstvo putem utjecaja na novanu ponuu Devalvacija moe samo privremeno poboljati platnu bilancu: evalvacija povedava omadu razinu

  cijena, poveda potranju za novcem i privlai strani kapital, a u ugom roku: priljev novca povedavaomadu potronju, uvoz i tako se ekonomija vrada na poetku toku

  Portfolio pristup- vrijenost nacionalne valute oreena je koliinom ponue i potranje imovine Neravnotea na novanom tritu uzrokuje promjene u potranji za realnom ili financijskom aktivnom Ako postoji viak ponue novca u zemlji(novana ponua raste bre o outputa) rasti de i cijene pa de

  zemlja imati deficit u BTT

  Ako u zemlji postoji viak potranje za novcem, zemlja de imati suficit Devalvacija utjee na opaanje kupovne modi novca (poskupljuju uvozni proizvoi), to utjee na razinu

  omade potronje, na uvoz i na BP

  MEUNARONI MONETARNI SUSTAV (MMS):

  temeljna zaadaa svijet opskrbljuje ogovarajudom veliinom meunarone likvinosti MMS je skup meunaronih sporazuma i institucija kojima se regulira meunarona likvinost,konvertibilnost jedne valute u drugu i u sredstva rezervi itd. tri su temeljna pitanja u analizi MMS-a:

 • 5/24/2018 MEUNARODNA EKONOMIJA EFPU - teorija + grafovi + zadaci

  7/32

  7

  1. POVJERENJE (uvjet njegove stabilnosti)2. KONTROLA VOLUMENA MEUNARODNE LIKVIDNOSTI3. VELIINA RAZDIOBE KORISTI

  ciljevi i zaade mms-a1. olakati ekspanziju i uravnoteen napreak meunarone trgovine2. promicati stabilnost monetarnih teajeva3. prionijeti ostvarivanju multilateralnog sustava pladanja4. stavljati sredstva fonda na raspolaganje ravama lanicama uz ogovarajudu sigurnost5. skratiti trajanje i stupanj neravnotee BP pojeinih lanova

  MEUNARONI MONETARNI FON (MMF):

  MMF je osnovan na svjetskoj konferenciji o monetarnim i financijskim problemima oranoj u Brettonwoodsu 1944. godine.

  osnovu za njihovo funkcioniranje inili su planovi sainjeni u Velikoj Britaniji i SAD-u. temeljna zaada MMF-a je a pomae zemljama lanicama u financiranju privremene ravnotee u

  njihovim BP, ok je temeljna zaada Svjetske banke avanje ugoronih zajmova za obnovu i razvoj

  Upravna struktura:1. Odbor guverneraprestavljaju zemlju lanicu ko MMF-a2. Izvrni obortekudi poslovi, ponoenje goinjih izvjetaja3. Upravni direktorna elu izvrnog obora, nareen aministrativnom osoblju

  MMF je organiziran regionalno i funkcionalno: Regionalni sektori za : Afriku, Aziju, Europu, Srenji istok i ameriki kontinent Funkcionalno : 10 jeinica aministracija, fiskalni poslovi,

  Sredstva i zajmovi MMF-a: Izvori srestava: upis kvota lanica, posuivanje, pristojbe za koritenje svojih srestava, kamate za

  fondove SDR

  NETO POZICIJA KOD MMF-A: razlika izmeu razervne trane neke zemlje i kreita koji je ona obila o MMF,taj iznos ulazi u meunarone rezerve

  VRSTE ZAJMOVA KOD MMF-A :

  Kompenzacijsko financiranje (1963.)-zemljama koje su prvenstveno izvozile sirovine pa su zbog niskih zaraa imale potekoda u BP -kad je prihod od izvoza pao ispod 5-ogoinjeg prosjeka-1981. zemljama s visokim uvozom itarica Financiranje stabilizacijskih zaliha-1969. god.-da bi si zemlje formirale zalihe primarnih proizvoda

  Proirena mogudnost obivanja zajmova(1974.)-zemljama s potekodama u BP zbog strukturnih neravnotea u proizvonji, trgovini i cijenama Financiranje uvoza nafte-1973./74.-76.zbog visokih cijena nafte oatna mogudnost obivanja zajmova(1979.) Zajmovi za strukturno prilagoavanje-za nerazvijene zemlje koje imaju ugotrajne potekode u BP

  SPECIJALNA PRAVA VUENJA (SR):

  bezuvjetno pravo vuenjavaluta drugih zemalja (sredstvo vlastitih rezervi svake zemlje) papirno zlato kreditni novac prvotna namjena: povedanje meunarone likvinosti povedanjem vlastitih rezervi lanica MMF-a

 • 5/24/2018 MEUNARODNA EKONOMIJA EFPU - teorija + grafovi + zadaci

  8/32

  8

  novostvoreni SDR pripisuje se zemljama sukladno visini kvota rauna se na temelju vrijenosti: USD, GBP,, YEN

  PREDNOSTI ZLATNOG STANDARDA:

  - ugorona stabilnost cijena u zemlji i inozemstvu

  - visok stupanj liberalizacije u VT i najveda

  efikasnost trita u alokaciji resursa

  - efikasnost jelovanja meunaronog novca-zlata.

  OGRANIENJA ZLATNOG STANARA:

  - proizvodnja zlata nije mogla rasti po istoj stopi

  kao i svjetska trgovina

  - stopa rasta proizvodnje monetarnog zlata

  ograniavala je stopu rasta proizvonje i razmjene- poetak prvog svjetskog rata oznaio je kraj

  zlatnog standarda.

  EVIZNE PEKULACIJE

  namjerno nepokrivanje eviznog rizika na eviznom tritu u nai a de zaraiti na promjeni teaja mogu se obavljati na promptnom i terminskom tritu vano je a pekulant ima obra previanja1. ako pekulant oekuje a de PT biti vedi o TT za 3 mjeseca -> DUGA POZICIJA -> (kupuje eure na T tritu s

  isporukom o 3 mjeseca po saanjem TT) nakon 3 mjeseca obiva eure i proaje ih na P tritu gje je teaj

  vii o ugovorenog i tako ostvaruje zarau2. ako pekulant oekuje a de PT eura za 3 mjeseca biti nii o TT eura za 3 mjeseca -> KRATKA POZICIJA (prodajena T tritu s isporukom 3 mjeseca po saanjem TT) nakon 3 mjeseca on de na P tritu kupiti euro i ostvaritiobit ako je previanje bilo obro

  3. ako su previanja kriva, pekulant ostvaruje gubitak stabilizirajude jelovanje na eviznom tritu smanjuju fluktuacije oreene valute

  1. DUGA POZICIJA kupuju na T tritu, povedavaju buudu potranju za valutom za koju se smatra a dedeprecirati

  2. KRATKA POZICIJA proaja na T tritu, povedavaju terminsku ponuu valuta za koju se smatra a deaprecirati

  estabilizirajude pekulacije ako pekulanti iu u istom smjeru s trinim tenencijama oni jo vie pojaavajufluktuirajude teajeve.

  najgori oblik estabilizirajudih pekulacija je bijeg kapitala zbog straha o eprecijacije ili evalvacije oreenevalute

  UZROCI KRIZA

  Endogeni uzroci:

  Prekomjerna razina svih oblika potronje i prekomjerniuvoz roba i usluga

  Nerealna razvojna politika Pogoranje ekonomske i politike situacije u zemlji Politika precijenjenog teaja

  Egzogeni uzroci:

  Promjene kamatnih stopa na svjetskim tritimakapitala

  Ocjene kreditnog rejtinga zemlje Promjene teaja valute u kojoj je ug zakljuen u

  onosu na omadu valutu Konjunktura na svjetskom tritu i promjene inozemne potranje za robom i uslugama.

 • 5/24/2018 MEUNARODNA EKONOMIJA EFPU - teorija + grafovi + zadaci

  9/32

  9

  * MOGUDE A DE SE POJAVITI NA PITANJIMA NA ZAOKRUIVANJE...

  dovoljan uvjet:moraju oekivati korist o razmjene, obvezni uvjeti: 2 partnera, 2 dobramerkantilizam: sredina 15. do sredine 18. stoljeda, zalagali su se za pozitivnu VTB, uvoe carine a bi zatitilidomadu industriju, smanjili uvoz i ostvarili prihode u proraunu, zabrana izvoza kapitala i kvalificiranog radaU merkantilizmu su rave ograniavale izvozniskovrijednih proizvoda.zajenika obiljeja unutarnje i vanjske trgovinejesu u poruju: uloge trgovine, ekonomskih znanosti, tehniketrgovanja, organizacijskih oblika trita, racionalnosti poslovanja, ientinosti proizvoa kao premeta trgovanja.klasine teorije vanjske trgovine:teorija apsolutnih prednosti a. smitha(ako neka zemlja moe oreeni proizvoefikasnije od druge zemlje, onda ona ima apsolutnu prednost u proizvodnji) teorija komparativnih prednosti d.

  ricarda (postoji samo jedan faktor proizvodnje rad), hescher-ohlinova teorija komparativnih prednosti (2 robe, 2proizvodna faktora i ientine proizvone funkcije) i teorija reciprone potranje j. s. mill (po njoj jevanjskotrgovinski impuls je uzajamna potranja zemlje A za proizvoima zemlje B i isto tako zemlje B za proizvoimazemlje A)

  autarkija: zemlja ne sudjeluje u meunaronoj razmjenitrokuti razmjene:prestavljaju koristi vanjske trgovine; pokazuj veliinu i strukturu razmjene.hescher-ohlin-samuelsonov teorem: 2 zemlje, 2 dobra, 2 proizvodna faktora

  u H-O teoriji vrijede4 teorema:teorem korespoentnih toaka, teorem o izjenaavanju cijena proizvonih faktora,stopler-samuelsonov teorem, teorem rybzynskog

  2 naina okazivanja teorema:promjena koliine proizvonih faktorai teorem RYBZYNSKOGRicardo= samo rad, H-O= i rad i kapital

  Ricardo= razlike u proizvodnosti rada, H-O= zbog razliite raspoloivosti kol. proizvonih faktorateorem o izjenaavanju cijena proizvonih faktora: ako su u vije zemlje izjenaene cijene proizvoa i imaju istetehnike koeficijente ona de i cijene raa ikapitala biti jednake)teorem rybzynskog: ako se poveda raspoloiva koliina jenog proizvonog faktora uz nepromijenjenu koliinurugog, uz nepromijenjenu tehnologiju porast de proizvonja onog proizvoa koji intenzivnije koristi proizvonifaktor ija se koliina povedala (ako se poveda ra, povedat de se proizvonja ranointenzivnog obra x)stopler-samuelsonov teorem: ako poraste cijena nekog obra porast de i zaraa onog proizvonog faktora koji seintenzivnije koristi u proizvodnji tog dobra (ako neka zemlja u uvjetima slobodne trgovine izvozi radno-intenzivni

  proizvod, onda prema Stolper-Samuelsonovom teoremu zarada rada kao relativno obilnog faktora proizvodnje u toj

  zemlji u slobodnoj trgovini raste).

  novije teorije vanjske trgovine: kravisocva teorija vt, linerova teorija vt, teorija ivotnog ciklusa proizvoa (r.vernon), porterova teorija konkurentskih prenosti, ekonomija obujma,nesavrena konkurencija i intra-industrijskarazmjena, gravitacijski model

  kravisocva teorija vt:uvoz neke zemlje posljeica je elastinosti vanjske ponue i neelastinosti omade ponue,izvoz je posljeica elastinosti omade ponue i neelastinosti vanjske ponuelinderova teorija vt: razlikuje trgovinu primarnih i industrijskih proizvoda, prema linderovoj teoriji trgovina

  inustrijskim proizvoima moguda je: ako postoji slinost strukture potranje u zemljama!teorija ivotnog ciklusa proizvoa:zemljakoja je zapoelaproizvodnju dobra je neto uvoznica tog dobra.

  faze ivotnog ciklusa:faza novog proizvoda, faza sazrijevanja proizvoda, faza standardnog proizvodau fazi mlaog unikazemlja ima eficit tekudeg rauna i negativni salo kamata.Teorija proizvonog ciklusa jo o ranih 1960-tih govori o tehnologiji kao temelju trgovine i dijeli zemlje nainovatore i imitatore.

  4 najvanija imbenika zato su neke rave konkurentnije o rugih: strategija pouzeda, struktura i rivalitet,uvjeti potranje, vezane i poravajude proizvonjeifaktorski uvjetiintra industry trade: trgovina proizvodima istog sektora, ne ovisi o komparativnoj prenosti, karakteristina zarastude prinose, ima vrijenost o 0 o 1gravitacijski modeli- uvoe i ualjenost (transportni trokovi) kao impuls trgovine.krivulja proizvonih mogudnostipokazuje sve kombinacije obara A i B koje neka ekonomija moe proizvesti uz

  uvjet a su njeni resursi u potpunosti istroenizato carine?: raste cijena uvozne robe, fiskalni prihodvrste carina:izvozne,uvozne i tranzitne, preferencijalne i diferencijalne, antiampinke

 • 5/24/2018 MEUNARODNA EKONOMIJA EFPU - teorija + grafovi + zadaci

  10/32

  10

  dumpingnia cijena proizvoa za izvoz u onosu na isti proizvo za omade tritevrste dumpinga: sporaic umping (sporaini, povremeni), persistent umping (trajni), preatory umping(razbojniki, pljakaki)antidamping - oblik aministrativne zatite ka se strani proizvo plasira na trite po niim cijenama nego ko nas,pomodu antiampikih carina, esto zemlje izvoznice izbjegavaju irektan umping, ali ona inirektnim mjeramastavljaju svoju robu u povoljniji poloaj o omadih proizvoa npr. ua ogoa pladanjaObaranje cijenaplansko (umping) i reciprono (monopol u zemlji A i B).Kolaboracija- strukturirani proces u kojemu voje ili vie ljui ili poslovnih subjekata surauje u svrhu ostvarivanjazajenikog cilja

  vrste carinske zatite: nominalna i efektivnaefektivna carinska zatita: pokazuje zatitu svakog proizvonog sektora posebno.Formula efektivne carinske zatite: ej=tj-mj*ci/1-mj (tj-nominalna stopa gotovih proizvoda, ci-nom.stopaintermedijarni, mj-uvozni koeficijent)

  Ako je tj=ci onda je efektivna jednaka nominalnoj.

  parcijalna ravnotea-promatra se samo jeno tritepotroaev viakpovrina izmeu cijene koju potroa plada i koju je spreman platitiproizvoaev viakpovrina izmeu cijene koju je proizvoa ostvario i cijene po kojoj je spreman ponuiti nekiproizvod

  uvoenje carina u maloj zemlji:mala zemlja nema koristi, efekt o uvoenja carina negativan, potie se neefikasna

  proizvodnjaoptimalna carina:stopa koja maksimira neto obitak koji je posljeica poboljanja uvjeta razmjene zemlje u onosuna negativne uinke.najvanije mjere bescarinske zatite (BESCARINSKA OGRANIENJA): kvantitativna i kvalitativna ogranienja,antiampinki postupci i izvozni poticajikvantitativna ogranienja:kvota (kontigent), carinski ekvivalent, plafonkvalitativna ogranienja:norme, oznaavanje, atest, antiampinki postupcikvota (kontigent): apsolutna granica o koje je omoguden uvoz oreenog proizvoa u oreenom vremenu, kase ispuni kvota daljnjeg uvoza nema.

  uvoenje kvota: rezultira u porastu cijena uvoznog dobra (smanjuje se potranja za tim obrom).

  vrste kvota:izvozna i uvozna, globalna i selektivna, unilateralna ili autonomna, bilateralna i multilateralna.carinski ekvivalent uinci na blagostanje o uvozne kvote ientini onima koji proizlaze iz uvozne ekvivale ntnecarine, osim jednog izuzetka, renta koja je povezana sa ogranienjem ie onome tko ima uvoznu ozvolu, to neznai a to mora biti rava.uvoenjem carina u maloj zemlji: potroaki viak (probitak) paa, proizvoaev probitak raste.parcijalna analiza- smanjuje se potroaev probitak, raste proizvoaev probitak, rastu cijene.opda ravnotea-realokacija proizvonje, smanjenje izvoza, smanjenje potronje, smanjenje vanjske trgovine.mrtvi teret za rutvo- gubitak potroaa premauje obitak proizvoaa i rave.MMF i Svjetska Banka:osnovani 1944. godine u Bretton Woodsu

  Havanska poveljaje prethodila GATT-u.

  ciljevi havanske povelje bili su:poizanje ivotnog stanara, stabilnost proizvodnje i zaposlenosti, poticanjerazvoja nerazvijenih poruja i zemalja, unapreenje i proirenje meunarone trgovine na osnovi multilateralizmai nediskriminacije.

  WTO - Svjetska trgovinska organizacija: osnovana i poela s raom 01.01.1995., sjeite u enevi, 153 ravalanica, irektor Pascal Lamy, 30.stuenoga 2000. goine Hrvatska postala njezina punopravna lanicamultilateralni sporazumi WTO:GATT (opdi sporazum o carinama i trgovini), GATS (opdi sporazum o trgovinama iuslugama), TRIPS (trg. aspekti prava na intelektualno vlasnitvo)plurilateralni sporazumi WTO:priravaju se neke zemlje, ali ne sve. Javne nabavke i trgovina civilnim avionima (okraja 1997. jo i Meunaroni sporazum o mlijenim proizvoima i Meunaroni sporazum o goveem mesu) GATT:stupio na snagu 1. sijenja 1948. godine, u okviru GATT-a orano je 8 rundi pregovora (u prvih pet rundi

  postignuto je prosjeno smanjenje carina o 73% na inustrijske proizvoe. Visoko snienje carina postignuto je uposljednje tri runde.). RH je zatraila pokretanje postupaka za pristupanje GATT-u 1993. godine.

 • 5/24/2018 MEUNARODNA EKONOMIJA EFPU - teorija + grafovi + zadaci

  11/32

  11

  oblici meunaronih integracija: zona slobone trgovine (najjenostavnija), carinska unija, zajeniko trite,ekonomska unija (najvii oblik integracije).pravilo o podrijetlu robeoreuje porijetlo robe u sluajevima kaa se proizvonja ovija u vie zemalja, aosnovni princip za oreivanje je znaajna transformacija.RTA - Regional Trade Agreement: krajem listopaa 2004. postojalo je oko 300 RTA o ega 150 na snazi, a ostalo upregovorima, najvie ima u Euro-Meiteranean regiji, najvedi uio zone slobodne trgovinekriteriji za ulazak u EU: politiki, ekonomski, aministrativni, ostali.najintenzivnija kretanja kapitalaovijaju se meu razvijenim zemljama.proraunski eficitje najedi izvor potranje za stranim financijskim srestvima.

  bilanca tekudih transakcija:prikazuje sve transakcije izmeu zemlje i inozemstva vezana za proizvonju i ohoak uoreenom razobljusalo bilance tekudih transakcija: (izvoz-uvoz) + (neto ohoak o stranih investicija+salo rauna transfera)

  L neto zauenje= pozitivna BVT utjee na povedanje proizvodnje i zaposlenosti, a negativnom zemlja postajeunikU > Xeficit u BTT, potranja za ino financiranjemU < Xsuficit u BTT, viak ponue omadeg financiranjaostvarena dividenda u inozemstvu knjii se na potranu BTTvanjskotrgovinski deficit HR= 8 mlrd. dolara za 2003.

  1euro =2dolaraako dolar devalvira 20% onda je 1euro=2.4 dolara

  Prosjena pokrivenost robnog uvoza izvozomu Hrvatskoj posljenjih 5 goina iznosi priblino 50%.potranja za uvozom:razlika omade potranje i ponue pri viim cijenama o svjetske. ??ponuda izvoza: razlika omade ponue i potranje pri cijenama viim o svjetske. ??Izvozni dohodovni multiplikator ovisi o:graninoj skolonosti tenji i graninoj skolonosti uvozu.BTT je pozitivna ako je proizvonja veda o potronje

  na ugovnu stranu knjie se ugovanja inozemstvu, a na potranu primanja iz inozemstva pozitivna BTT utjee na povedanje proizvonje i zaposlenosti, a negativnom zemlja postaje unik Salo BTT se oznaava s L (neto zauenje u inozemstvu) L je jenak razlici izmeu investicija i akumulacije i tenje u zemlji. ako su investicije vede o tenje i akumulacije, odi de o porasta neto zauenja u inozemstvu ako zemlja investira vie nego to ima srestava, odi de o eficita u BTTbilanca kapitalnih i financijskih transakcija: prikazuje financijske tijekove izmeu i inozemstvarazlozi strukturne neravnotee u BP: razliiti tempo tehnolokog razvoja (razliite stope BDP-a u zemlji iinozemstvu), promjene raspoloivih proizvonih faktora, promjena ukusa potroadaoljev kapitala iz zemlje u inozemstvo moe biti u obliku: zajmova danih inozemstvu, depozita u ino bankama,kupnje inozemnih VP

  raun rezervi: pokazuje sve meunarone tijekove novca koje obavlja vlaa preko svojih institucija, svrha je aomogudi zemlji financiranje neravnotee i BPFDI: direktne strane investicije

  evizno trite:mjesto gdje se kupuju i prodaju devize, najveda evizna trita nalaze se u NY, Lononu, Frankfurtu,itd., karakteristike: ono je globalno, velika informiranost, vrlo velik opseg transakcija

  u kratkom rokusu kritini realna kamatna stopa i (nagle) promjene u oekivanjimau dugom rokusu vaniji inflacija, profitabilnost investicija, realni ohoak, prouktivnostvrste eviznog teaja:nominalni, realni, efektivni (vagani prosjek eviznih teajeva izmeu omade valute i valutanaih najznaajnijih trg. partnera)promptni teaj:teaj u transakciji koji se izvrava omahterminski teaj: teaj se anas ugovara, a vrijei na oreeni an u buudnosti

  TT>PT, deviza ima terminsku premiju TT

 • 5/24/2018 MEUNARODNA EKONOMIJA EFPU - teorija + grafovi + zadaci

  12/32

  12

  revalvacija= ako rava zakonski poveda vrijenost omade valutedevalvacija= ako rava zakonski smanji vrijenost omade valuteaprecijacija omade valutepovedava cijenu izvoza i ini izvoz nekonkurentnim na inozemnom tritu oa in stagnira,pada ili raste po vrlo niskim stopama.

  Realni dohodak u HR u odnosu na inozemstvo raste(pada) = teaj kune de eprecirati (euro aprecira) jer UVOZ raste.Porast (pa) u omadoj kamatnoj stopi= aprecijacija teaja kune (eprecijacija eura) . Zato? Pa u potranji zastranom valutom + porast ponude.

  Porast (pa) razine omadih cijena= eprecijacija teaja kune (aprecijacija eura). Zato? S inflacijom, cijene robeizraene u kunama rastu pa raste potranja za uvozom. Istovremeno, HR izvoz postaje manje atraktivan (jer jeskuplji) pa pada ponuda.

  instrumenti pokrida deviznog rizika: terminski ugovori, futures ugovori, opcije, swap ugovorievizne pekulacije:namjerno nepokrivanje eviznog rizika na eviznom tritu u nai a de zaraiti na promjeniteajaako pekulant oekuje a de PT eura biti vedi o TT za 3 mjeseca -> DUGA POZICIJAako pekulant oekuje a de PT eura za 3 mjeseca biti nii o TT eura za 3 mjeseca -> KRATKA POZICIJAduga pozicijakupuju na t tritu, povedavaju buudu potranju za valutom za koju se smatra a de epreciratikratka pozicijaproaja na T tritu, povedavaju terminsku ponuu valuta za koju se smatra a de apreciratiestabilizirajude pekulacije: ako pekulanti iu u istom smjeru s trinim tenencijama oni jo vie pojaavajufluktuirajude teajeve; najgori oblik estabilizirajudih pekulacija je bijeg kapitala.

  evizna arbitraa: procjenjuje gdje se jeftinije moe kupiti, a gje skuplje proati neku evizu, to je kupovanjeeviza na jeftinom i proavanje na skupom tritu.kamatna arbitraa: nastaje ako se kamatna stopa u razliitim poslovnim sreitima i valutama razlikujukamatni paritet: situacija kaa se razlika u kamatnim stopama u zemlji i INO izjenai s razlikom TT i PTsustavi eviznog teaja:sustav fiksnih teajeva, sustav fluktuirajudih teajevakaa uvoi (oabire) sustav eviznih teajeva, zemlja mora voiti rauna o: veliini zemlje, otvorenost zemlje,struktura VT, stupanj integriranosti u meunarone financijske tijekove, stopi inflacijeefekt J krivulje nakon promjene teaja: neto izvoz de prvo paati, a potom rasti u ugom roku.indeks ET = prosjena promjena teaja valute jene zemlje prema svim rugim valutama; ponerirani prosjek,pokazatelj aprecijacije i deprecijacije valute

  indeks ET ovisi o: procjenama promjene globalne konkurentnosti, procjena utjecaja promjene na VTB ili BP,procjena globalnog utjecaja promjene teajeva razliitih valuta na omade cijene.indeksi ET neke valute razlikuju se prema: izboru temeljnog razdoblja, izboru valuta koje ulaze u indeks-koaricavaluta, ponerima pojeinih valuta, formulama prema kojima se ineksi ET raunaju:indeks na temelju pondera uvoza:

  indeks na temelju pondera izvoza:

  indeks na temelju bilateralnih VT tijekova:

  indeks na temelju multilateralnih VT tijekova:

  teorije oreivanja eviznog teaja: teorija pariteta kupovne modi, teorija kamatnog pariteta, teorija efikasnogeviznog trita, teorija trita vrijenosnih papira, teorija ugorone neravnotee bp, monetarna teorijateorija pariteta kupovne modi: kretanje teajeva viju valuta objanjava se kao onos kupovne modi tih dviju valutateorija kamatnog pariteta: koncentrira se na kretanje kratkoronog kapitala uvjetovano razlikama u ogovarajudimomadim i vanjskim kamatnim stopamateorija efikasnog eviznog trita:temelji se na teoriji racionalnih oekivanja, TT je nepristrani inikator buudegkretanja P teajaevizno trite je efikasno ako su zadovoljene 3 pretpostavke: trokovi eviznih transakcija su mali, sudionici naeviznom tritu koriste sve relevantne informacije, VP su enominirani u razliitim valutama perfektni su supstitutiteorija trita VP: pokuava integrirati razliite teorije u jenu, u kratkom roku, evizni teaj oreuje kretanja u

  BKT, u ugom roku evizni teaj oreuje se na temelju pariteta kupovne moditeorija ugorone neravnotee u bp: na BP utjee realni teaj koji konvergira svojoj ugoronoj vrijenosti;koncentrira se na oreivanje ugorone neravnotee u BP

 • 5/24/2018 MEUNARODNA EKONOMIJA EFPU - teorija + grafovi + zadaci

  13/32

  13

  monetarna teorija: promjena eviznog teaja slijei promjene u stupnju inflacije u zemlji i inozemstvuteajni sustav RH: HNB proaje evize ka kuna slabi (povlai kune, raste vrijenost kune), HNBkupuje devize kadkuna jaapristupi u analizi uspjeha devalvacije: pristup elastinosti, pristup apsorpcije (keynesijanski pristup), monetaristikipristup

  pristup elastinosti: evalvacija nacionalne valute utjee na promjene onosa cijena u meunaronoj razmjenipristup apsorpcije:u situaciji pune zaposlenosti nije mogude povedati proizvonju ved se poboljanjevanjskotrgovinske bilance moe ostvariti jeino smanjenjem omade potronje; evalvacija smanjuje se uvoz,povedava izvoz, povedava se BDP povedava se uvoz.

  monetaristiki pristup: evalvacija moe samo privremeno poboljati platnu bilancu: evalvacija povedava omadurazinu cijena, poveadava potranju za novce i privlai strani kapital, a u ugom roku priljev novca povedava omadupotronju,uvoz i tako se ekonomija vrada na poetnu toku. Devalvacija utjee na opaanje kupovne modi novcatako to utjee na razinu omade potronje, na uvoz i na bilancu pladanja.vrste meunaronih rezervi:vlastite (bezuvjetne) i posuene (uvjetovane)to je sustav teajeva fleksibilniji to je manja potreba za eviznim rezervamako fleksibilnih teajeva uinkovitija je monetarna nego fiskalna politika.MMS:temeljna zaada je a svijet opskrbljuje ogovarajudom veliinom meunarone likvinostitri su temeljna pitanja u analizi MMS-a: povjerenje, kontrola volumena meunarone likvinosti,veliina raziobekoristi

  zlatni standard: o 1870. o 1. svjetskog rata, Engleska je bila najjaa ekonomska silarast M, rast cijena u zemlji, rast cijena izvoza = pogoranje VTBrast M, pad kamatne stope = odljev kapitala = deficit u BP izvoza zlata, smanjuje se M, cijene i dohodak (BDP),

  zaposlenost

  konferencija u Bretton Woodsu 1944. o monetarnim i financijskim problemima.

  zlatno devizni standard: trajao je od 1944-1973., rezervna svjetska valuta imala je neogranienu konvertibilnost uzlatu i sve su ostale valute utvrivale svoj onos prema USDtrana: prava zemlje na obivanje zajmova efinirane su tranama: 25% o kvoteMMF:osnovan na svjetskoj konferenciji o monetarnim i financijskim problemima oranoj u Bretton woosu 1944.godine.

  temeljna zaada MMF-aje a pomae zemljama lanicama u financiranju privremene ravnotee u njihovim BP, okje temeljna zaada Svjetske bankeavanje ugoronih zajmova za obnovu i razvojmogudnosti obivanja zajmova: permanentne mogudnosti, privremene mogudnosti, ostale mogudnostipermanentne mogudnosti: rezervna trana, etiri kreitne trane, proirena mogudnost kompenzacijskogfinanciranja i mogudnost financiranja stabilizacijskih zalihavrste zajmova: kompenzacijsko financiranje, financiranje stabilizacijskih zaliha, proirena mogudnost obivanjazajmova, financiranje uvoza nafte, oatna mogudnost obivanja zajmova, zajmovi za strukturno prilagoavanjespecijalna prava vuenja (SR): bezuvjetno pravo vuenja valuta rugih zemaljaEuropski monetarni sustav: osnovan 1978. goine, poeo je funkcionirati 1979. goine, cilj je oravanje stabilnostivalutnih teajeva izmeu zemalja lanica EEZ-a

  ugovor iz Maastrichta: 1992.,ugovor o EURH je ula u CEFTA-u2002. godinekriteriji ulaska u EMU:stabilnost cijena (ugorona stopa inflacije mora iznositi 1,5% o inflacije triju zemalja snajstabilnijih cijenama), fiskalna isciplina (proraunski eficit < 3% BDP,javni dug < 60% BDP), ERM (fluktuacija +/-15%), ugorone kamatne stope (2% o triju zemalja s najstabilnijim cijenama)u EMU 01.01.1999. goin ulo je11 zemalja lanica EU.pakt o stabilnosti i rastu: nije bitna samo koorinacija monetarnih politika vedje bitno i usklaivanje fiskalnihpolitika zemalja lanica! (zamjena je za zajeniku fiskalnu politiku), proraunski eficit o 3% BDP-ameunarona fin. trita: eurovalutna, meunarona trita obveznica, evizna trita.eurovaluta: oroeni epozit denominiran u valuti jedne zemlje, ali plasiran u banku lociranu u nekoj drugoj zemlji.

  karakteristike valute da bi postala eurovaluta:potranja za tom valutom u meunaronoj trgovini i financijama,potpuno konvertibilna u druge valute, konvertibilnost za rezidente

  europska centralna banka (ECB): nastala 1. sijenja 1999. goine.

 • 5/24/2018 MEUNARODNA EKONOMIJA EFPU - teorija + grafovi + zadaci

  14/32

  14

  * GRAFOVI + OBJANJENJA

  Ako se poveda raspoloiva koliina jenogproizvodnog faktora uz nepromijenjenu

  koliinu rugog, uz nepromijenjenutehnologiju porast de proizvonja onogproizvoda koji intenzivnije koristi proizvodni

  faktor ija se koliina povedala.

  Ako poraste cijena nekog obra porast de izarada onog proizvodnog faktora koji se

  intenzivnije koristi u proizvodnji tog dobra.

  ako je G na krivuljiugovora A, tada je G' na krivulji

  ugovora zemlje B

  granine prouktivnostiobaju faktora L i K u proizvodnji

  obaju dobara X i Y jednake su u

  tokama G i G' odnosi cijena X i Y utokama G i G' jenaki su

  proporcije u kojima seobra X i Y proizvoe u tokamaG i G' razlikuju se. S

  svaka zemlja proizvodirelativno vie onog obra u ijojse proizvodnji relativno

  intenzivnije koristi njezin obilniji

  faktor proizvodnje, ali uz uvjet da

  se u potpunosti koriste sve

  proizvodni faktori

 • 5/24/2018 MEUNARODNA EKONOMIJA EFPU - teorija + grafovi + zadaci

  15/32

  15

  Krivulja ponue izvoza (reciprone potranje) pokazuje koliko je ta zemlja voljna ati svoju robu za rugurobu.

  Krivulju demo izvesti tako a uz anu krivulju proizvonih mogudnosti i mapu krivulja indiferencijepretpostavimo razliite onose cijena obara X i Y na svjetskom tritu.

  Ako je odnos cijena 3/1 tada nema vanjske trgovine. Ako onos cijena opane na 2/1 to znai a je obro X poskupilo u onosu na Y pa je zemlja A voljna

  proizvoiti vie x kako bi ga izvozila i uvozila Y.

  Ako je onos cijena 1/1 taa de zemlja A jo vie proizvoiti X i izvoziti ga kako bi mogla uvoziti Y.

 • 5/24/2018 MEUNARODNA EKONOMIJA EFPU - teorija + grafovi + zadaci

  16/32

  16

  Minimalni uvjeti za trgovinu

  do T3kratki rok; svi se nastavljaju ponaatipo navikama te unato proveenoj evalvaciji uvoz

  raste

  T3kaa osegne no, poinju se uviatipozitivne devalvacije i polako dolazi do rasta izvoza,

  tj. paa uvoza i poboljanja BP

 • 5/24/2018 MEUNARODNA EKONOMIJA EFPU - teorija + grafovi + zadaci

  17/32

  17

  Ko parcijalne ravnotee promatra se samo jenotrite.

  Pretpostavlja se da se radi o maloj zemlji koja nemoe utjecati na svjetske cijene.

  Potroaev viak: poruje izmeu cijene kojupladaju potroai i one koju su spremni platiti (koja jeana krivuljom potranje).

  Proizvoaev viak: Poruje izmeu cijene kojuproizvoai obivaju i one po kojoj su spremni nuiti

  dobra (danu krivuljom ponude).

  P* - cijena koju plada potroa (sve izna jepotroaev viak)

  P+tnakon uvoenja carina plada viu cijenu. Jo uvijek postoji potroaev viak, ali se smanjio.

  Mala zemlja nema koristi od carina Efekt uvoenja carina je negativan Potroaev gubitak (a+b+c+) Dobitak o uvoenja carine (a+c)

  (a+c) - (a+b+c+d) = -(b+d)

  b = povedanje ponue ko uvoenja carina = smanjenje potronje i povedanje cijena Potiese neefikasna proizvonja jer se ukljue i

  oni koji nisu dovoljno konkurentni

  Dolo je o realokacije proizvonje obra X i Y(iz toke E u toku F)

  Povedana proizvonja obra y, smanjena x Smanjeni trokut razmjenemanji izvoz i uvoz Potronja je u H koja lei na nioj krivulji

  indiferencije Z1

  Uvoenjem carina pogorao se poloaj zemlje iu proizvonji i u potronji

 • 5/24/2018 MEUNARODNA EKONOMIJA EFPU - teorija + grafovi + zadaci

  18/32

  18

  Krivulja proizvonih mogudnosti =pravokutnog oblika

  Proizvodnja ostaje ista, samo sepotronja mijenja

  Javlja se efekt dohotka i supstitucije (u

  toki I)

  Smanjila se potronja pogorao sepoloaj potroaa.

  Oni saa troe na nioj krivuljiindiferencije (J-nova toka potronje)

  Zemlja B uvoenjem carine poboljava uvjete razmjene pa je Px/Py B' i nova toka ravnotee je R2

  UTJECAJ UVOENJA CARINE NA UVJETE

  RAZMJENE I MEUNARONU EKONOMSKU

  RAZMJENU

  Nakon uvoenja carina (o 100%) ostrane bilo koje zemlje njezini su se uvjeti

  razmjene poboljali na tetu njezinog partnera.

  Meutim, ka partner uzvrati istommjerom, uvjeti razmjene se opet vradaju Px/Py=1

  kao i prije uvoenja carine o strane partnera koji

  je carinu prvi uveo.

 • 5/24/2018 MEUNARODNA EKONOMIJA EFPU - teorija + grafovi + zadaci

  19/32

  19

  Meutim, u toj novoj toki, u kojoj je konani rezultat, olo je o smanjenja opsega meunaroneekonomske razmjene.

  Zato su oba partnera u loijoj situaciji negoli prije uvoenja carine. Carinski rat su oba partnera izgubila. A i B = krivulje reciprone potranje (ponue izvoza)

  Prije uvoenjakvote zemlja A (koja imakomparativnu prednost u proizvodnji X) sa

  zemljom B razmjenjuje na razini koliine OEX za

  isto toliko Y, pa je ravnozedna cijena Px/Py=1.

  Nakon uvoenja kvote o 0C, zemlja Akoliinski ograniava uvoz obra X zbog ega joj

  se reciprona potranja lomi u toki G, pa je

  sada 0GDC. S ozbirom a u toki D sijee recipronu

  potranju zemlje B, uspostavlja se nova

  ravnotena cijena koja je Px/Py>1 to

  poboljava uvjete razmjene zemlje A, ali ne

  znamo kakav joj je poloaj jer ne znamo koju

  krivulju iniferencije postie.

  rfkamatnjak u inozemstvu

  TPterminska premija

  rdomadi kamatnjak

  TDterminski diskont

  Pokazuje kretanja prema zoni kamatnogpariteta

  Situacija kada se razlika u kamatnim stopamau zemlji i inozemstvu izjenai s razlikom TT i PT,

  kaemo a postoji kamatni paritet.

  Nestaje motiv za arbitrau. Iznad linije KPizvoz kapitala, a ispod linije KP

  uvoz kapitala

  Toke izvoza kapitala I1, I2, I3 Toke uvoza kapitala U1, U2, U3

 • 5/24/2018 MEUNARODNA EKONOMIJA EFPU - teorija + grafovi + zadaci

  20/32

  20

  I1dvostruki motiv za izvoz kapitalakamatna stopa u INO je veda i postoji kamatna premija. Zbogpovedanja ponue kapitala olazi o smanjenja cijene, zj. kamatne stope. Zbog TP povedava se potranja naP tritu. TP=TT-PT

  I2omada kamatna stopa veda je o inozemne, za izvoz kapitala usporeuje se korist omade kamatnestope i TP. Korist TP je veda o razlike u omadoj kamatnoj stopi i INO kamatnoj stopi. Zbog toga postojiizvoz kapitala.

  I3izvoz kapitala zbog vede razlike u kamatnoj stopi o TD U1uvoz kapitala - r>rf i postoji TD, u zemlji se povedava ponua i omada kamatna stopa de paati, a INO

  rasti. Zbog

  TD povedava se ponua na P tritu i samim tim cijena na P tritu se smanjuje.

  U2motiv za uvoz je TD jer je razlika u korist INO kamatnjaka mala U3uvoz kapitala zbog razlike u kamatnim stopama

  1. toka Aostvaruje se UR ali imamo suficit u BP. Potrebna je revalvacija koja de utjecati na smanjenje izvoza ipovedanje uvoza. Mora se povedati omada potronja ekspanzivnom monetarnom/fiskalnom politikom (npr.smanjenje poreza, kamatnjaka)

  2. toka Costvaruje se UR ali i eficit u BP. Potrebna je evalvacija omade valute izvoz postajekonkurentniji i uvoz se smanjuje. Moramo poduzeti mjere restriktivne monetarne/fiskalne politike kako bi

  smanjili omadu potronju3. toka Bostvaruje se VR i postoji inflacija. Mora se smanjiti potronja putem restriktivne

  monetarne/fiskalne politike i revalvirati nacionalnu valutu

  4. toka ostvaruje se VR u poruju recesije. Treba povedati omadu potronju ekspanzivnommonetarnom/fiskalnom politikom i devalvirati nacionalnu valutu

  5. toka F najgora situacija; deficit VR i recesija. Ako bi primijenili mjere ekspanzivne monetarne/fiskalnepolitike, povedali bi omadu potronju i zaposlenost. Ali bi se povedao uvoz i eficit bi bio jo vedi, smanjile bise evizne rezerve i novana masa to bi utjecalo na povedanje zaposlenosti. Treba evalvirati nacionalnuvalutu i mora biti popradena mjerama za povedanje konkurentnosti omadeg gospoarstva

  6. toka Hsuficit u BP i inflacija. Treba revalvirati nacionalnu valutu zbog suficita.7. toka Isuficit u BP i recesija. Ako primijenimo ekspanzivnu monetarnu/fiskalnu politiku povedat demo

  potronju i rijeit demo se suficita u BP, te potaknuti rast zaposlenosti8. toka Geficit u BP i inflacija. Restriktivna monetarna/fiskalna politika smanjit de eficit BP i ograniiti rast

  novane ponue ime de se smanjiti inflacija

 • 5/24/2018 MEUNARODNA EKONOMIJA EFPU - teorija + grafovi + zadaci

  21/32

  21

  Na apscisi su prikazane koliine ponue ipotranje olara na promptnom i terminskom tritu. Povedanje kamatne stope u Parizu-> arbitraeri de povedati plasiranje kapitala na trite u Parizu ->

  povedanje ponueolara na promptnom tritu -> povedanje krivulje ponude sa S$na S$1-> smanjuje se

  promptni teaj sa R0na R01-> u sluaju pokrivanja teajnog rizika istoobno se proaje olar na promptnom

  tritu, a kupuje na terminskom tritu -> pomak krivulje potranje za olarima uesno sa D$na D$1-> porast

  terminskog teaja olara u Parizu.

  Porast kamatne stope u Parizu = pad PT i rast TT dolara.

  +/-X% dozvljeno odstupanje od T0 Rezervna svjetska valuta ima neogranienu

  konvertibilnost u zlato.

  Ostale valute definiraju svoj odnos prema rezervnojsvjetskoj valuti (dolar - $).

 • 5/24/2018 MEUNARODNA EKONOMIJA EFPU - teorija + grafovi + zadaci

  22/32

  22

  Ako je uz krivulju ponude dolara S$, krivulja potranje D1-> rava ne mora intervenirati. Porast potranje za olarima -> pomak krivulje potranje na D2-> povedava se ravnoteni teaj olara ->

  potranja i ponua jenake.

  Daljnji porast potranje na D3uz istu ponudu -> rava mora intervenirati. Drava iz svojih rezervi na tritu proaje dolare kako bi zaovoljila potranju -> potranja veda o ponue Drava iz vlastitih rezervi pokriva deficit autonomnih transakcija. Nastavak vika potranje na ponuom obara -> rezerve de se smanjivati -> mogu osedi kritinu toku ->

  rava u nemogudnostibraniti teaj fiksiran na T0.

  Ako je dana D$i S1-> njihovo sjecite oreuje ravnoteni teaj jenak fiksiranom teaju T0.

  Bilanca autonomnih transakcija je u ravnotei-> nije potrebna intervencija niti promjena deviznih rezervi. Pomak krivulje ponude dolara na S2-> porast koliinepotranje i ponue olara na Q2-> potranja i ponua

  jednaki na T0-X% -> bilanca transakcija u ravnotei -> nema promjene rezervi.

 • 5/24/2018 MEUNARODNA EKONOMIJA EFPU - teorija + grafovi + zadaci

  23/32

  23

  Daljnji porast ponude dolara -> pomak krivulja na S3-> neravnoteau bilanci autonomnih transakcija Teaj T0-X% -Y ponuda dolara Q3veda je o potranje Q2za iznos BC -> suficit u bilanci autonomnih

  transakcija -> porast deviznih rezervi.

  Nastavak takve situacije -> povedanje deviznih rezervi -> porast novane mase -> porast cijena.

  IS i LM se sijeku u poruju suficita visok kamatnjak -> uvoz kapitala porast rezervi komercijalnih banaka kod

  sreinje banke

  povedanje novane mase -> LM se pomie udesno

  smanjenje kamatnih stopa sa r0na r1 smanjenje uvoza kapitala i povedanje

  investicija

  povedanje nacionalnog ohotka povedanje uvoza

  treba povedati kamatnjak sa r0 na r1 raipostizanja ravnotee

  smanjenje investicija pomak IS krivulje

  ishoitu smanjenje nacionalnog dohotka

  smanjenje uvoza BP se pomie prema jugoistoku

  smanjenje potranje za novcem LM se pomie

  prema ishoitu.

 • 5/24/2018 MEUNARODNA EKONOMIJA EFPU - teorija + grafovi + zadaci

  24/32

  24

  *ZADACI

  MIKROEKONOMSKI MODEL VANJSKE TRGOVINE

  1. Izveite mikroekonomski moel vanjske trgovine Hrvatske i Novog Zelana te funkcije ponue izvoza i potranje za

  uvozom ako za zemlje vrijee sljeede funkcije:

  H D = 50-10p

  S =10+10p

  _____________

  NZ D = 70-10p

  S = -10+10p

  ______________

  DH = SH

  50-10p = 10+10p

  20p = 40

  p = 2

  DH = SH = 30 C (30,2)

  DUH = DH-SH

  DUH = 50-10p-10-10p

  DUH = 40-20p (20,1)SEH = SH -DH

  SEH = 10+10p-50+10p

  SEH = - 40+20p (20,3)

  DNZ = SNZ

  70-10p = -10+10p

  -20p = -80

  p = 4

  DNZ = SNZ = 30 C (30,4)

  DUNZ = DNZ-SNZ

  DUNZ = 70-10p+10-10p

  DUNZ = 80-20p (20,3)SENZ = -10+10p-70+10p

  SENZ = -80+20p (20,5)

 • 5/24/2018 MEUNARODNA EKONOMIJA EFPU - teorija + grafovi + zadaci

  25/32

  25

  2. Pri kojoj cijeni i koliko borovnica razmjenjuju Portugal i Francuska ako su dane funkcije navedene u nastavku.

  Izveite funkcije ponue izvoza i potranje za uvozom.

  P D = 100-20p

  S = 20+20p

  _____________

  F D = 80-10p

  S = 40+20p

  _____________

  DP = SP

  100-20p = 20+20p

  -40p = -80

  p = 2

  DP= SP= 60 C (60,2)

  DUP= DP- SP

  DUP = 100-20p-20-20p

  DUP= 80-40p (40,1)

  SEP= SP-DP

  SEP = 20+20p-100+20p

  SEP= -80+40p (40,3)

  DF = SF

  80-10p = 40+20p

  -30p = -40

  p = 1.33

  DF = SF C (66.67,1.33)

  DUF = DF-SF

  DUF = 80-10p-40-20p

  DUF = 40-30p (20.2,0.66)

  SEF = SFDF

  SEF = 40+20p-80+10p

  SEF = -40+30p (20,2)

  ! ! Cijena u Francuskoj (p=1,33) je nia o cijene u Portugalu (p=2) te Francuska ima motiv za izvoz FRANCUSKA JE

  IZVOZNIK, A PORTUGAL UVOZNIK ! POTREBNO JE IZJEDNAITI PONUDU IZVOZA FRANCUSKE I POTRANJU ZA

  UVOZOM PORTUGALA SEF = DUP

  SEF = DUP

  -40+30 p = 80-40 p

  70 p = 120

  p = 1.71

  SEF = DUP = 11.43

  3. Izveite krivulje ponue izvoza i potranje za uvozom Tunisa i Hrvatske te mikroekonomski moel vanjske trgovine,utvrite ravnotenu cijenu i koliinu obra koja de se pri njoj razmjenjivati ako je:

  T D = 60-10p

  S = 20+20p

  _____________

  H D = 80-10p

  S = -20+10p

  _____________

  DT = ST

  60-10p = 20+20p

  -30p = -40

  p = 1.33

  DT = ST = 46.67 C (46.67,1.33)

  DUT = DT-ST

  DUT = 60-10p-20-20p

  DUT = 40-30p (20.2,0.66)

  SET = STDT

  SET = 20+20p-60+10p

  SET = -40+30p (20,2)

  DH = SH

  80-10p = -20+10p

  -20p = -100

  p = 5

  DH = SH = 30 C (30,5)

  DUH = DH-SH

  DUH = 80-10p+20-10p

  DUH = 100 -20p (20,4)

  SEH = SHDH

  SEH = -20+10p-80+10p

  SEH = -100+20p (20,6)

  Cijena u Tunisu (p=1.33) je nia o cijene u Hrvatskoj (p=5) te Tunis ima motiv za izvoz Tunis je izvoznik, a Hrvatska

  uvoznik SET= DUHSET = DUH -40+30p = 100 -20p 50p = 140 p = 2.8 SET = DUH = 44

 • 5/24/2018 MEUNARODNA EKONOMIJA EFPU - teorija + grafovi + zadaci

  26/32

  26

  TEORIJA KOMPARATIVNIH PREDNOSTI D. RICARDA

  1. Navedite pretpostavke Ricardove teorije komparativnih prednosti ! Pretpostavke:

  10.jedini input u procesu proizvodnje je rad11.ukupna koliina raa u svakoj zemlji je fiksna i sve su jeinice raa ientine12.ra je savreno mobilan izmeu alternativnih proizvonji unutar zemlje13.ra je potpuno nemobilan meu ravama (zato se plade razlikuju razliita proizvonost raa)14.cijena proizvoa utvruje se na osnovi uloenog raa15.razina tehnologije je ana i razlikuje se izmeu vije zemlje16.postoji puna zaposlenost17.postoji savrena konkurencija na meunaronom tritu18.zanemaruju se transportni trokovi

  2. a) Objasnite u kojim proizvodima zemlje imaju komparativnu prednost ako proizvodnja za 1 sat izgleda kako

  slijedi:

  Proizvod Zemlja A Zemlja B

  Jagode 40 15

  Masline 30 20

  Zemlja A ima apsolutnu prednost u proizvodnji J i M

  40>15; 30>20

  AJ:BJ = 40 : 15 = 40/15 = 8/3

  AM:BM = 30 : 20 = 30/20 = 3/2

  Zemlja A ima komparativnu prednost u proizvodnji J Zemlja B u ima komparativnu prednost u proizvodnji M

  (Korist za zemlju A je u proizvonji J veda 8/3>3/2 pa ima komparativnu prenost u proizvonji J, specijalizirat de se u

  proizvodnji J. Odnos proizvodnosti je manje nepovoljan za zemlju B u proizvonji M 3/24/3 (ne pripada u zadani interval za

  zemlju B) prestavlja poruje autarkije zemlje B

 • 5/24/2018 MEUNARODNA EKONOMIJA EFPU - teorija + grafovi + zadaci

  27/32

  27

  GRANINI SLUAJEVI ! !

  (Iz zaanog intervala razmatraju se granini sluajevi, akle, kaa je pJ/pM=0,75, pJ/pM=1 i pJ/pM=1,33)

  pJ/pM= 0,75J = 0,75M

  Zemlja A za 40 J30 M

  1h = 1h

  Zemlji A se ne isplati razmjena ved ona mora obiti VIE

  OD 0,75 M.

  (U nastavku se komentira naveeni granini sluaj za

  zemlju B, ali ved je zakljueno a se razmjena neisplati.)

  pJ/pM = 0,75Zemlja B za 30 M40 J

  1,5 h < 2,67 h

  Pri ovom odnosu cijena zemlji B se isplati razmjena

  pJ/pM = 1 J = MZemlja A

  40 J40 M

  1 h < 1,33 h

  Razmjena se isplati.

  Zemlja B

  40 M40 J

  2 h < 2,67 h

  Razmjena se isplati.Pri ovom odnosu cijena isplati se razmjena i zemlji A i

  zemlji B. !!

  pJ/pM= 1,33 1J = 1,33MZemlja A

  40 J53,2 M,

  1 h < 1,77 h

  Razmjena se isplati.

  Zemlja B

  53,2 M 40 J

  2,66 h = 2,66 h

  Razmjena se ne isplati.1 J mora biti MANJI OD 1,33 M.

  (0,75 < pJ/pM< 1,33)

  3. Proizvodnja po satu izgleda kako slijedi:

  Proizvod Italija Grka

  Stolice 50 25

  Mandarine 40 30

  a) Objasnite u kojim proizvodima zemlje imaju apsolutnu i komparativnu prednost?Italija ima apsolutnu prednost u proizvodnji S i M

  (Italija proizvoi vie S i M u jenom satu u onosu na Grku

  50>25; 40>30)

  IS:GS = 50 : 25 = 2

  IM

  :GM

  = 40 : 30 = 1,33

  Italija ima komparativnu prednost u proizvodnji S Grka ima komparativnu prenost u proizvonji M

  (odnos proizvodnosti je manje nepovoljan u proizvodnji M)

  b) Oreite interval cijena u kojem de razmjena biti obostrana i probitana?I M / S = 40/50 = 0,8 = pS/pM

  G M / S = 30/25 = 1,2 = pS/pM

  Onos cijena = granina stopa transformacije

  INTERVAL CIJENA = 0,8 < pS/pM< 1,2

 • 5/24/2018 MEUNARODNA EKONOMIJA EFPU - teorija + grafovi + zadaci

  28/32

  28

  c) Prikaite grafiki poruje uzajamno probitane razmjene.

  d) Komentirajte granine onose cijena. ps/pM = 0,8

  S = 0,8 M

  ITALIJA

  50 S = 40 M

  1h = 1h

  Razmjena se ne isplati.

  GRKA

  40 M = 50 S

  1,33 h < 2 h

  Razmjena se isplati.

  Odnos cijena mora biti > 0,8

  ps/pM= 1S = M

  ITALIJA

  50 S = 50 M

  1 h < 1,25 h

  Razmjena se isplati !!!

  GRKA

  50 M = 50 S

  1,67 h < 2 h

  Razmjena se isplati !!!

  ps/pM= 1,2S = 1,2 MITALIJA

  50 S = 60 M

  1 h < 1,5 h

  Razmjena se isplati.

  GRKA

  60 M = 50 S

  2 h = 2 h

  Razmjena se ne isplati.

  Odnos cijena mora biti < 1,2

  e) Ukoliko Italija raspolae s 2 jeinice raa, kao i Grka, prikaite tabelarno mogudu proizvonju, krivulje proizvonih

  mogudnosti, utjecaj specijalizacije na potronju ako je pS/pM=1 i koristi od vanjske trgovine (Ricardova teorija

  konstantnih prinosa).

  Proizvod Italija Grka

  Stolice 100 50

  Mandarine 80 60

  Tablica mogude proizvonje =Tablica proizvonje po satu x raspoloivi ra

 • 5/24/2018 MEUNARODNA EKONOMIJA EFPU - teorija + grafovi + zadaci

  29/32

  29

  (50x2=100; 25x2=50; 40x2=80; 30x2=60)

  4. Proizvodnja po satu u zemlji Z i zemlji B navedena je u nastavku:

  Proizvod ZZeemmlljjaaZZ ZZeemmlljjaaBB

  KKaavvaa 80 20

  CCiimmeett 40 30

  a) Objasnite u kojim proizvodima zemlje imaju apsolutnu i komparativnu prednost?Zemlja Z ima apsolutnu prednost u proizvodnji K i C

  (Zemlja Z proizvoi vie K i C u jenom satu u onosu na zemlju B

  80 > 20; 40 > 30)ZK:BK= 80 : 20 = 4

  ZC:BC= 40 : 30 = 1,33

  Zemlja Z ima komparativnu prednost u proizvodnji K Zemlja B ima komparativnu prednost u proizvodnji C

  (Odnos proizvodnosti je manje nepovoljan u proizvodnji C)

  b) Oreite interval cijena u kojem de razmjena biti obostrana i probitana?Z C / K = 40/80 = 1/2 = pK/pC

  B C / K = 30/20 = 3/2 = pK/pC

  Onos cijena = granina stopa transformacije

  INTERVAL CIJENA = 1/2 < pK/pC< 3/2

  0,5 < pK/pC< 1,5

  c) Prikaite grafiki poruje uzajamno probitane razmjene i komentirajte granine sluajeve.

 • 5/24/2018 MEUNARODNA EKONOMIJA EFPU - teorija + grafovi + zadaci

  30/32

  30

  pK/pC = 0,5K = 0,5 C

  Zemlja Z

  80 K = 40 C

  1 h (80:80=1) = 1 h (40:40=1)

  1h = 1h

  Razmjena se ne isplati.

  Zemlja B

  40 C = 80 K

  1,33 h (40:30=1,33) = 4 h (80:20=4)

  1,33 h < 4 h

  Razmjena se isplati.

  Odnos cijena mora biti > 0,5

  pK/pC = 1K = C

  Zemlja Z

  80 K = 80 C

  1 h (80:80=1) = 2 h (80:40=2)

  1h < 2 h

  Razmjena se isplati.

  Zemlja B80 C = 80 K

  2,67 h (80:30=2,67) = 4 h (80:20=4)

  2,67 h < 4 h

  Razmjena se isplati.

  pK/pC = 1,5K = 1,5 C

  Zemlja Z

  80 K = 120 C1 h (80:80=1) = 3 h (120:40=3)

  1h < 3h

  Razmjena se isplati.

  Zemlja B

  120 C = 80 K

  4 h (120:30=4) = 4 h (80:20=4)

  4 h = 4 h

  Razmjena se ne isplati.

  Odnos cijena mora biti < 1,5

  d) Uz pretpostavku a zemlja Z i zemlja B raspolau s 2 jeinice raa prikaite tabelarno mogudu proizvonju,krivulje proizvonih mogudnosti, utjecaj specijalizacije na potronju ako je pS/pM=1 i koristi od vanjske trgovine.

 • 5/24/2018 MEUNARODNA EKONOMIJA EFPU - teorija + grafovi + zadaci

  31/32

  31

  EFEKTIVNA CARINSKA ZATITA

  ej = stopa efektivne carinske zatite

  tj = nominalna carinska stopa na uvoz gotovih proizvoda sektora j

  gij = utroak uvoznih proizvoa sektora i po jeinici finalnih isporuka sektora j

  ci = nominalna carinska stopa na uvoz intermedijarnih proizvoda

  dj = dodana vrijednost po jedinici finalnih isporuka sektora j ( dj = 1mj )

  mj = uvozni koeficijent

  1. Nominalna carinska stopa na uvoz gotovih proizvoda sektora j je 60%, nominalna carinska stopa na uvoz

  inermedijarnih proizvoa je 10%. Ukupni uvozni koeficijent sektora j je 50%. Kolika je stopa efektivne carinske zatite

  sektora j?

  tj = 60% = 0,6

  ci = 10% = 0,1 ej = =

  mj = 50% = 0,5

  ej = ?

  1. tj>ciej>tj

  2. tj=ciej=tj=ci

  > Primjer: tj = ci = 60% ej=

  3. tj Primjer: ci = 0 ej =

  IIT INDEKS

  Indeks je u rasponu od 0 (nema intra industrijske trgovine) do 1 (100% - sva trgovina je intra industrijska).

  to je blii 0, manje je zatupljena intraindustry trade u odnosu na interindustry trade.

  to je blii 1, intrainustry trae je znaajnija u onosu na interinustry trae.

  IIT = 1 -MX

  MX

  Xizvoz Muvoz

  j

  iij

  d

  cgtj * %1105,0

  55,0

  5,01

  1,05,06,0

  %605,0

  3,06,0

  5,01

  6,05,06,0

  %205,0

  1,0

  5,01

  5,04,03,0

  %101,02,0

  02,0

  2,0

  4,08,03,0

  %101,05,0

  05,0

  5,0

  1,05,00

  %1205,0

  06,0

 • 5/24/2018 MEUNARODNA EKONOMIJA EFPU - teorija + grafovi + zadaci

  32/32

  32

  Primjer 1.

  SAD uvozi ojedu u vrijenosti $150,000 iz Indije.

  - Nema intra-industrijske razmjene.

  Primjer 2.

  SAD uvozi raunala u vrijenosti $150,000 iz Japana, a istovremeno izvozi raunala u Japan u vrijenosti $150,000.

  - 100% trgovine raunalima prestavlja intra-industrijska razmjena.

  BILANCA TEKUDIH TRANSAKCIJA

  Raun inozemstva:

  (EU) + (TRI + TRG)+ L = 0TRIprivatni transferi

  TRGravni transferi

  Lneto zauenje

  Y = (C + I + G) = TB

  TB = XU

  U > X deficit u BTT

  U < X suficit u BTT

  *

  BILJEKE:

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  0000,150

  000,15011IndexIIT

  MX

  MX

  1000,150000,150

  000,150000,15011IndexIIT

  MX

  MX


Recommended