Transcript
 • 8/6/2019 Mte3102- Kurikulum Pend. Matematik-1

  1/22

  !##$#&!#&

  %&$#$&$!#

  !##

  !##!$$

  &!!&

  !#

  $%&%%

  &

  $&$ %

  &&!

  %%

  $$%#

  %#&& %#%%$

 • 8/6/2019 Mte3102- Kurikulum Pend. Matematik-1

  2/22

  %&$

  !#%

 • 8/6/2019 Mte3102- Kurikulum Pend. Matematik-1

  3/22

  5,84-091503//,3

  ,902,9$#/,,20/:5,380,7,350,,7

 • 8/6/2019 Mte3102- Kurikulum Pend. Matematik-1

  4/22

 • 8/6/2019 Mte3102- Kurikulum Pend. Matematik-1

  5/22

  $#O a^aaW^_W\SVaW[SWZVS

  W^a\SSZ_aS`SZ\WSS^SZWZYa``SaZ\W^_W[S\W^ZYS`^WZVSTW^aSVS^`SaZ#ZYYS`SaZ

  %,,5 WZYa_SZ[T[^VSZWSaSZ[\W^S_S_S_S`WS`_W^`SWZWW_SSZS_SSS^SZSZYaVS

  %,,5 WZYa_SWS^SZS`WS`aZ`aVYaZS\SSVSSWVa\SZ_WS^SZ_W^`SWZYa`\WSS^SZV\W^ZYS`_W[S^WZVS

 • 8/6/2019 Mte3102- Kurikulum Pend. Matematik-1

  6/22

  ,@,@O WTZS\WSSSZa^VVSS[Z_W\Z[T[^

  VSZWS^SZS_S_Z[T[^

  O WZYaS_SSZWVaSVaSS_\WZVS\S`WTSZ`aa^VWZYWZVSSZa^a_SZ_WS^SZ_WUS^STW^W_SZ_WS^S_VWZYSZS_^S`WcaaVSZS_S^SS`VSZZWYS^SSa_W^`SVS\S`WTSZ`a

  a^VWSZa`SZ\WSS^SZ

 • 8/6/2019 Mte3102- Kurikulum Pend. Matematik-1

  7/22

  @

  < TW`X WT[WSZ a^V

  < #WZYW`Sa _W^`S WSS [Z_W\aa VSZ \^Z_\ SZYTW^S`SZ

  VWZYSZN [T[^N \W^S_N aSZYN a^SZ VSZN W^cSSZ S`S

  < WZYa_S WS^SZ [\W^S_ S_S_ S`WS` S`a N STSN [SN S^STN SSY

 • 8/6/2019 Mte3102- Kurikulum Pend. Matematik-1

  8/22

  O # WZYa_SWS^SZ[\W^S_TW^YSTaZY

  O

  WZYa_SWS^SZS_S_S`WS`S`aO WTaS`SZYYS^SZVSZ\WZYS\^SZ

  O WZYaa^

  O WZYWZVSVS`S

  O WcSSaS`VSSTWZ`aY^SXVSZUS^`S

  O WZYYaZSSZ\WZYW`SaSZVSZWS^SZS`WS`TSYW^SZUSZY_`^S`WY\WZWW_SSZS_SS_WUS^STW^W_SZVSZTW^`SZYYaZYScSTVSSWVa\SZ_WS^SZ

  O WZYYaZSSZS^S_TSS_SS`WS`SZYTW`a

  O S\S`WZYaZSSZ\W^SS_SZ`WZ[[YSZYTW^_W_aSaZ`aWTZS\WSSSZ[Z_W\WZYaS_SWS^SZW`WS`VSZWZWW_SSZS_SS

 • 8/6/2019 Mte3102- Kurikulum Pend. Matematik-1

  9/22

  O WZYSSSZ a S`WS` _WUS^S TW^__`W Wa^_` `W\S` VSZ `W

  O S\S` \WaSZY WTS`SZ V VSS \W^WTSZYSZ VaZS \WZVVSZS`WS`

  O # WZYS^YS W\WZ`ZYSZ VSZ WZVSSZ S`WS`

 • 8/6/2019 Mte3102- Kurikulum Pend. Matematik-1

  10/22

  %#%%!$%$#

  &!$#

  ,fffffff

  ffffffnfff

  fffffff

  nff%,ffffff

  fffff

 • 8/6/2019 Mte3102- Kurikulum Pend. Matematik-1

  11/22

  fffffffffffffffffff

 • 8/6/2019 Mte3102- Kurikulum Pend. Matematik-1

  12/22

  :7/ /,5,9 203,5,8 50-,, 4507,8 2,902,9 /03,3

  2:/, /,3 .05,9

  43943,

  02-:,9 5037,,3 /,,2 0,8 802,8, 55

  2,902,9 /,,3,3

  # #

 • 8/6/2019 Mte3102- Kurikulum Pend. Matematik-1

  13/22

  $0907:83,50,,7 /,5,9 203,5,8,3 2,9,50,,7,3

  2,902,9 /,,2 202-:,9 808:,9: 503::7,3

  43943,

  ,03:,9 8:,9,3 85,/: ,3808:, :39: 203,2-

  :-,9 -,9: 5,/, 808:,9: 2,8,

  -02-:,9 ::7,3 ,3905,9 805,/,3 /03,3 ,,5,-,202-0 ,8:9

 • 8/6/2019 Mte3102- Kurikulum Pend. Matematik-1

  14/22

  $0,3 9: :, 50,,7 /,5,9 203,5,8,3 50309,:,3

  /,3 02,7,3 2,902,9 ,3 /50,,7 -, 207,3.,3

  897,90 ,3 -0708,3 /,,2 80,, ,9;9 80,7,3

  43943,

  ,7,, -07.,/,3 202-:,9 80- 0 802503,207,,3 ,7 ,/ ,/3, 03,3 -075,/:,3 70805 ,3

  /-07,3 40 -:3, /, 203:9 8:,9,3 -,,3-,,3 /03,3

  -09: ,,7 0 ,3 /,8,3 80/,5 /,3 .,39

 • 8/6/2019 Mte3102- Kurikulum Pend. Matematik-1

  15/22

 • 8/6/2019 Mte3102- Kurikulum Pend. Matematik-1

  16/22

  -#,1 8,3,9 ,:2 20,9 50-,, -039: /,3 .47,

  ,,3,,3 09, /, /,3 0:,7, 0 089;,,,3,,3 / !,87 :/,3

 • 8/6/2019 Mte3102- Kurikulum Pend. Matematik-1

  17/22

  !07-,3/3,370,-039:/,3.7.7

  ,3907/,5,9/,,2,902,9$#/,3,902,9$$#

  %% $#a^aa W^_W\SVa

  W[S WZVS

  %%$$#a^aa `SZVS^VW[S

  WZVS

  WS TWZ`aa^aaTW^S_S_SZ `YS TVSZY

  [aZS_

  SZa_S VSZ SS _WWZY W^WTSZY V^ ZVbVa

  WSTWZ`aa^aaTW^S_S_SZWZS `aZSZY

  [aZS_

  W^[SZSZ_S\ VSZ ZS WSZa_SSZ W^WTSZYSZ XS VSZW_`W`S SZ_ VSZ `WZ[[Y W`^S\SZ V^

 • 8/6/2019 Mte3102- Kurikulum Pend. Matematik-1

  18/22

  SSZa^aa

  aS`SSZ \WSS^SZ

  SSZa^aa

  [aWZ `SZVS^Va^aa

  WSTWZ`a a^aa

  ZWS^

  WSTWZ`aa^aa

  [VaS^

  ^YSZ_S_a^aa

  SS\ SaZ #VSZ #

  S`S\WSS^SZ W^S_ST VSZSTSSZ

  SS\ `SaZ VSZ S`S\WSS^SZ W^S_ST VSZSTSSZ

  ^YSZ_S_a^aa

  SS\ SaZ #VSZ #

  [Va W^S_ _S_[Va W^S_`WS VSZ [Va W`X

  SS\ `SaZ VSZ S`S\WSS^SSZ W^S_ VSZ W X

 • 8/6/2019 Mte3102- Kurikulum Pend. Matematik-1

  19/22

  WWZ

  WS^SZ TW^X^ WUS^S `_ VSZ^WS`X

  WWZ

  ^WS`b` VSZ Z[bS_Wa_SScSZSZ_W^`S `WZ[[Y SaS` VSZ[aZS_ _WUS^S W\U

  [a_

  #WTSUSWZa_ VSZ WZY^S

  [a_

  WTSUSWZa_ VSZ WZSSa

 • 8/6/2019 Mte3102- Kurikulum Pend. Matematik-1

  20/22

  #$\STSWZVS\S`_SSSWTS^SZW^Sa^_a_VS^\SVS\WZ_S^S # S`a aSZ [^SS _SS TW^S_S _WV

  `W^`WSZ W^SZS WS` `S^ \WZW^SSZ `aYS_SZ `a SVSS\SVSY[_##ZW^SZS_WTWaZS_SSVSZScSZScSZ

  SZY SZ _aVS WZW^S `aYS_SZSZY \W^a V_S\SZ \SVS`S^SZY _SS SSaTSYSSZS\aZ _WaS `aYS_SZ `W^_WTa \W^a S _S\SZ \SVS S_SSZY `WS V`W`S\SZ aYS_SZ #

  WW^aSZ _SS WZUS^ TSSZTSSZ TW^S`SZ a^aaS`WS` WSZVSZYSZ _SS TaSZ VS^ [\_WZ S`WS`

  SV _SS `W^\S_S WZSZ aaaa `W^_WTa VS^ _SS_W[^SZY Ya^a S`WS` V _W[S _SS SVaS TWSaVWZYSZ _WZSZY S` WTW^SZ _W` a^aa W^_W\SVaW[S WZVS VSZ _W` a^aa `SZVS^V W[SWZVS W\SVS _SS WS_S WZS\SZ `aYS_SZ # Z

  `W^VS\S TWTW^S\SWSZYSZSZY_SSSVS\SZ`S^SZSSS_SSa^SZY S^ VSS \WZYYaZSSZ _^[_[X` [cW^ [Z aZ`aWZYS_SZ_SV_SVSZYUSZ`VSZWZS^W`S\WSa\W^`[[ZYSZ ^SSZ^SSZ _WW^S _SS WT S VSS\WZYYaZSSZ\W^_SZ`W^_WTa`

 • 8/6/2019 Mte3102- Kurikulum Pend. Matematik-1

  21/22

  WSZ `a aYS VSS WZS\SZ `aYS_SZ Z _SS WZYSVS\ _WV`W_a`SZ VSS WSS [TW X[TW`X VSZ SYWZYS`S_ \W^S_SSSZ Z _SS WZYST _WV S_S VSZTW^TZUSZY VWZYSZ TWTW^S\S ^SSZ _WW^S SZY W\aZS WT\WZYSSSZ WZYSS^ S`WS` W^S S_ _SS aUS\SZ W\SVS

  aSZ SWS S`a Ya^a S`WS` `SaZ SZY TSZS WTSZ`a_SS W`WS _WW_S WZS\SZ `aYS_SZ \W^`SS Z TSZS SZYVS\S` _SS XSS TW^S SZ [TW`X a^aa S`WS` SS aYSTW^\WZVS\S` TSScS TSZS \W^S SZY VS\S` VS\S_ [W a^Va^V S\STS W^WS W\WSS^ VSZ WSS _aTW S`WS`

 • 8/6/2019 Mte3102- Kurikulum Pend. Matematik-1

  22/22

  %&$

  &