Transcript
Postupci i upute za ozna avanje, kontrolu proizvodnih svojstava i procjenu uzgojnih
vrijednosti goveda
Procjenu uzgojnih vrijednosti u svinjogojstvu
Krievci, 2014.
Uredbom Vlade Republike Hrvatske osnovan je Hrvatski sto arsko selekcijski centar (HSSC) kao specijalizirana ustanova za poslove selekcije u sto arstvu i poljoprivredi (Narodne novine broj 63 od 31. kolovoza 1994. godine). Uredbom Vlade Republike Hrvatske (N.N. broj 78 od 14. svibnja 2003. godine) naziv "Hrvatski sto arsko selekcijski centar" zamjenjuje se nazivom "Hrvatski sto arski centar". Uredbom Vlade Republike Hrvatske (N.N. broj 28/09 od 04. oujka 2009. godine) naziv „Hrvatski sto arski centar“ zamjenjuje se nazivom „Hrvatska poljoprivredna agencija“.
Izdava Hrvatska poljoprivredna agencija Adresa Poljana Krieva ka 185, 48260 Krievci
Za izdava a Dr. sc. Zdravko Bara
web www.hpa.hr e-mail [email protected]
Urednik Dr. sc. Maja Drai
Autori Dr. sc. Zdravko Bara Dr. sc. Maja Drai eljko Mahnet, dipl. ing. Vedran Klišani , dipl. ing. Na a Lubina Malus, dipl. ing. Vladimir Prpi , dipl. ing. Milomir Uzelac,.ing. Ines Šilipetar, mag. ing. agr.
Oblikovanje Zebra print, Vukovar
Naklada 750
ISBN 978-953-6526-61-1 CIP zapis dostupan u ra unalnome katalogu Nacionalne i sveu ilišne knjinice u Zagrebu pod brojem 873839.
Sadraj
3
sadraj
Predgovor .............................................................................................................................................................5
2. PRIJAVA PROMJENA U STADU ..................................................................................................................11
3. UTVRIVANJE RODITELJSTVA .................................................................................................................15
5. REGISTRACIJA LEGLA I OZNAAVANJE PRASADI NA VELIKIM FARMAMA ..........................................22
6. TESTIRANJE NERASTIA I NAZIMICA ......................................................................................................25
7. DODIJELJIVANJE MATINOG BROJA KRMAAMA I NERASTIMA ..........................................................31
8. OCJENA KRMAA I NERASTA ...................................................................................................................37
9. OCJENA UZGOJNO VALJANIH NERASTIA (AUTOHTONE PASMINE) ..................................................40
10. UZIMANJE UZORAKA ZA TEST MALIGNE HIPERTERMIJE .....................................................................44
11. IZDAVANJE UZGOJNIH CERTIFIKATA .......................................................................................................48
5
Predgovor Prošlo je 100 godina od poetka rada prvog marvogojskog saveza osnovanog u Sv. Ivanu abnom od do tada ustrojenih marvogojskih udruga. Temeljni razlog udruivanja predstavljalo je nastojanje za uinkovitijim organi- ziranjem provedbe uzgojnih mjera i za što je mogue pouzdanijim odabirom najboljih jedinki iz populacije kako bi iz generacije u generaciju dobivali kvalitetnije potomke. Voeni uvijek istim razlozima, istim ciljevima, pratei i prilagoavajui se europskim trendovima unaprjeivan je sustav provedbe uzgojnih mjera u Republici Hrvatskoj, a mijenjali su se i nazivi organizacijskih oblika provedbe tih mjera: od 1. saveza marvogojskih udruga iz 1913. godine i ve tada prvih pokušaja organiziranja kontrole mlijenosti u stadima krava te pokušaja objedinjavanja matine evidencije iz više udruga uzgajivaa goveda, preko Zadrunog stoarskog saveza Hrvatske, zatim Stoarskog selekcijskog centra Hrvatske, Poljoprivrednog centra Hrvatske, Hrvatskog stoarskog selekcijskog centra, Hrvatskog stoarskog centra, pa sve do današnjih dana kada uzgojne programe provode središnji uzga- jivaki savezi i Hrvatska poljoprivredna agencija.
Hrvatska poljoprivredna agencija je nastala iz sustava koji je godinama bio odgovoran za provedbu uzgojnih mjera. Izravni je pravni slijednik Hrvatskog stoarsko selekcijskog centra, kojeg je osnovala Vlada Republike Hr- vatske 1994. godine kao instituciju odgovornu za provedbu uzgojnih programa i koji 2003. godine mijenja naziv u Hrvatski stoarski centar. Hrvatska poljoprivredna agencija je bez obzira na naziv koji je nosila kroz vrijeme koje je iza nas, uvijek bila jedan od vanijih initelja provedbe programa uzgoja za sve vrste i pasmine stoke u Re- publici Hrvatskoj. Tako je i danas kada sve svoje aktivnosti u segmentu kontrole proizvodnosti goveda, ovaca i koza, kao i testiranja i procjene uzgojne vrijednosti goveda, ovaca i koza provodi prema meunarodno utvrenim standardima definiranim u Meunarodnom komitetu za kontrolu proizvodnosti domaih ivotinja (International Committee for Animal Recording – ICAR).
Od 1992. godine HPA je lanica ICAR-a, a od prvog ICAR-ovog nadzora u HPA nad djelatnostima oznaavanja i kontrole proizvodnosti, provedenog 2004. godine, nositelj je prava na korištenje posebnog ICAR-ovog peata i punopravna lanica ICAR-a. Norme i preporuke u procesu praenja proizvodnosti domaih ivotinja sustavno se nadograuju, tako da je ICAR 2009. godine ukinuo korištenje posebnog peata kao oznaku kvalitete i iste godine uveo novi nain vrednovanja i ocjenjivanja provedbe direktiva i preporuka certificiranjem pojedinanih postupaka bitnih za praenje proizvodnosti domaih ivotinja. Od 2009. godine, nakon provedenog drugog nad- zora, HPA raspolae ICAR-ovim certifikatom kvalitete za sve djelatnosti koje provodi u sklopu provedbe uzgoj- nih programa: oznaavanje i registracija grla, kontrola mlijenosti, kontrola mesnatosti, laboratorijska analitika, obrada podataka i genetska procjena (izraun uzgojnih vrijednosti).
U listopadu 2013. godine proveden je trei nadzor ICAR-ovih meunarodnih revizora u HPA, nakon ega jeza HPA, korištenje ICAR-ovog ceritifikata kvalitete produeno za idue trogodišnje razdoblje. Djelatnosti za koje je HPA dobila potvrdu sukladnosti s meunarodnim standardima koje propisuje ICAR odnose se na sveukupne dje- latnosti koje se provode u sklopu provedbe uzgojnih programa: sustav identifikacije i registracije goveda, ovaca i koza, praenje proizvodnosti mlijenih i mesnih goveda, mlijenih ovaca i koza, procjena uzgojnih vrijednosti za goveda, ovce i koze, te za laboratorijske analize i obradu podataka.
Budui je zbog stalne potrebe prilagoavanja meunarodnim standardima u provedbi navedenih aktivnosti, u posljednjih deset godina dio procedura po kojima HPA provodi te aktivnosti bitno izmijenjen, a pojavljuje se i znaajan broj novih radnih postupaka, tono deset godina nakon prvog objavljivanja, odluili smo se za ponov-
6
no objavljivanje radnih uputa i postupaka, provjerenih i potvrenih od strane nedavno provedenog ICAR-ovog nadzora.
Kako je ICAR meunarodna institucija koja propisuje standarde za razliite vrste stoke (primarno za goveda, ovce i koze), ali ne i standarde kontrola proizvodnosti u svinjogojstvu, uzgoju kopitara, peradi, matica pela te da svaki od ovih skupova mjera predstavlja znaajan segment sveukupnih aktivnosti HPA, odluili smo se za publiciranje i ovih radnih uputa i postupaka po kojima djelatnici HPA obavljaju svoje djelatnosti na farmama hrvatskih stoara i pelara.
Drimo da skup objavljenih radnih postupaka i uputa za svaku od vrsta domaih ivotinja u ijim uzgojnim programima sudjeluje HPA, predstavlja odlian pregled, odnosno prirunik ne samo svim djelatnicima HPA, od rukovoditelja pojedinih ustrojstvenih jedinica do tehniara na terenu, ve i svima onima koji koriste i koji se rado pozivaju na podatke iz elektronskih baza HPA, a kao dokaz vjerodostojnosti i uporabivosti tih podataka.
I naravno, drimo da e ovaj skup objavljenih radnih postupaka i uputa, po kojima rade djelatnici HPA, biti od naroite koristi i svim uzgajivaima koji sudjeluju u provedbi uzgojnih programa. Naime, samo dobro poznavanje i razumijevanje u ovoj publikaciji objavljenih radnih postupaka svih koji sudjeluju u njihovoj provedbi, od djelat- nika HPA do samih uzgajivaa, jamstvo su uspjeha u unaprjeenju proizvodnih (genetskih) osobina stoke koja se uzgaja na hrvatskim farmama.
v. d. ravnatelja Dr. sc. Zdravko Bara
7
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA
UPIS UZGAJIVA A U UPISNIK UZGOJNO VALJANIH SVINJA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA
ODGOVORNOST DOKUMENTACIJA
Zahtjev za upis uzgajiva a
u Upisnik pri SBP Obrazac ZUU1
Kontrola upisanih podataka u SBPHPA - Odjel za razvoj svinjogojstva
Izdavanje rješenja o izvršenom upisu u
Upisnik
line)
Obrazac RUU1HPA - Odjel za razvoj svinjogojstva
Tehni ki suradnik Podru nog ureda HPA Predstojnik Podru nog ureda HPA
Slanje rješenja o izvršenom upisu u
Upisnik uzgajiva u
Sastavio: eljko Mahnet, dipl. ing. Datum: Potpis:
Pregledala: Dr. sc. Maja Drai Datum: Potpis:
Odobrio: Dr. sc. Zdravko Bara Datum: Potpis:
To ni podaci
Da
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA
UPIS UZGAJIVA A U UPISNIK UZGOJNO VALJANIH SVINJA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA
ODGOVORNOST DOKUMENTACIJA
Zahtjev za upis uzgajiva a
u Upisnik pri SBP Obrazac ZUU1
Kontrola upisanih podataka u SBPHPA - Odjel za razvoj svinjogojstva
Izdavanje rješenja o izvršenom upisu u
Upisnik
line)
Obrazac RUU1HPA - Odjel za razvoj svinjogojstva
Tehni ki suradnik Podru nog ureda HPA Predstojnik Podru nog ureda HPA
Slanje rješenja o izvršenom upisu u
Upisnik uzgajiva u
Sastavio: eljko Mahnet, dipl. ing. Datum: Potpis:
Pregledala: Dr. sc. Maja Drai Datum: Potpis:
Odobrio: Dr. sc. Zdravko Bara Datum: Potpis:
To ni podaci
Da
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA
UPIS UZGAJIVA A U UPISNIK UZGOJNO VALJANIH SVINJA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA
ODGOVORNOST DOKUMENTACIJA
Zahtjev za upis uzgajiva a
u Upisnik pri SBP Obrazac ZUU1
Kontrola upisanih podataka u SBPHPA - Odjel za razvoj svinjogojstva
Izdavanje rješenja o izvršenom upisu u
Upisnik
line)
Obrazac RUU1HPA - Odjel za razvoj svinjogojstva
Tehni ki suradnik Podru nog ureda HPA Predstojnik Podru nog ureda HPA
Slanje rješenja o izvršenom upisu u
Upisnik uzgajiva u
Sastavio: eljko Mahnet, dipl. ing. Datum: Potpis:
Pregledala: Dr. sc. Maja Drai Datum: Potpis:
Odobrio: Dr. sc. Zdravko Bara Datum: Potpis:
To ni podaci
Da
8
radna uPuta za uPis uzgajivaa u uPisnik uzgajivaa uzgojno valjanih ivotinja Rješenje o izvršenom upisu u Upisnik uzgajivaa uzgojno valjanih ivotinja osnovni je dokument o provedbi uzgojno se- lekcijskog rada.
Uzgajiva podnosi Zahtjev za upis u Upisnik uzgajivaa uzgojno valjanih ivotinja na propisanom obrascu (ZUU1). Na Zahtjev se upisuju sljedei podaci: ime i prezime uzgajivaa, OIB, MIBPG, JIBPG, IKG, adresa i datum podnošenja za- htjeva.
Predstojnik/naelnik odjela Podrunog ureda odgovara za otpremu Zahtjeva prema Odjelu za razvoj svinjogojstva.
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva u Središnjoj bazi podataka provjerava upis i status novog korisnika/uzgajivaa.
Nakon provjere u Odjelu za razvoj svinjogojstva izdaje se rješenje o izvršenom upisu u Upisnik na obrascu RUU1. Naelnik Odjela za razvoj svinjogojstva odgovara za proceduru i pregledava rješenje. Rješenje odobrava ravnatelj HPA.
Predstojnik Podrunog ureda/naelnik Odjela odgovara za upis i auriranje podataka u bazu.
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva šalje rješenje za upis uzgajivaa samom podnositelju zahtjeva (uzgajivau), a kopija rješenja se zadrava u arhivi Odjela.
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA
UPIS UZGAJIVA A U UPISNIK UZGOJNO VALJANIH SVINJA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA
ODGOVORNOST DOKUMENTACIJA
Zahtjev za upis uzgajiva a
u Upisnik pri SBP Obrazac ZUU1
Kontrola upisanih podataka u SBPHPA - Odjel za razvoj svinjogojstva
Izdavanje rješenja o izvršenom upisu u
Upisnik
line)
Obrazac RUU1HPA - Odjel za razvoj svinjogojstva
Tehni ki suradnik Podru nog ureda HPA Predstojnik Podru nog ureda HPA
Slanje rješenja o izvršenom upisu u
Upisnik uzgajiva u
Sastavio: eljko Mahnet, dipl. ing. Datum: Potpis:
Pregledala: Dr. sc. Maja Drai Datum: Potpis:
Odobrio: Dr. sc. Zdravko Bara Datum: Potpis:
To ni podaci
Da
9
Prilog: Zahtjev za upis u Upisnik uzgajivaa uzgojno valjanih ivotinja
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA Krievci, Poljana Krieva ka 185 Ured Zagreb, Ilica 101
Obrazac: ZUU1
Zahtjev za upis u Upisnik uzgajiva a uzgojno valjanih ivotinja Temeljem odredbe lanka 6., stavak 1. Pravilnika o sadraju upisnika i prijave za upis uzgajiva a uzgojno valjanih ivotinja (N.N. 23/98), Naslovu, putem podru nog upanijskog ureda, podnosim Zahtjev za upis u Upisnik uzgajiva a uzgojno valjanih ivotinja, sa slijede im podacima; Ime i prezime / naziv OIB
MIBPG
Broj ra una korisnika Uzgojno valjana grla: / / (vrsta) (pasmina) (broj grla) Datum podnošenja Zahtjeva: Mjesto: ________________________________ (potpis podnositelja Zahtjeva) Napomena pro elnika/zamjenika pro elnika:
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA
UPIS UZGAJIVA A U UPISNIK UZGOJNO VALJANIH SVINJA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA
ODGOVORNOST DOKUMENTACIJA
Zahtjev za upis uzgajiva a
u Upisnik pri SBP Obrazac ZUU1
Kontrola upisanih podataka u SBPHPA - Odjel za razvoj svinjogojstva
Izdavanje rješenja o izvršenom upisu u
Upisnik
line)
Obrazac RUU1HPA - Odjel za razvoj svinjogojstva
Tehni ki suradnik Podru nog ureda HPA Predstojnik Podru nog ureda HPA
Slanje rješenja o izvršenom upisu u
Upisnik uzgajiva u
Sastavio: eljko Mahnet, dipl. ing. Datum: Potpis:
Pregledala: Dr. sc. Maja Drai Datum: Potpis:
Odobrio: Dr. sc. Zdravko Bara Datum: Potpis:
To ni podaci
Da
10
Prilog: Rješenje o izvršenom upisu u Upisnik uzgajivaa uzgojno valjanih ivotinja
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA Krievci, Poljana Krieva ka 185 Ured Zagreb, Ilica 101
Obrazac: RUU1
Rješenje o izvršenom upisu u Upisnik uzgajiva a uzgojno valjanih ivotinja Temeljem odredbe lanka 6., stavak 1. Pravilnika o sadraju upisnika i prijave za upis uzgajiva a uzgojno valjanih ivotinja (N.N. 23/98), Naslovu, putem podru nog upanijskog ureda, podnosim Zahtjev za upis u Upisnik uzgajiva a uzgojno valjanih ivotinja, sa slijede im podacima; Ime i prezime / naziv OIB
MIBPG
Osnovni broj ra una banke
Broj ra una korisnika Upis u Upisnik uzgajiva a uzgojno valjanih ivotinja odobrava se za uzgoj:
(Vrsta, naziv pasmine , krianca ili hibrida za koji se odobrava upis)
U Zagrebu: m.p. Ravnatelj:
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA
UPIS UZGAJIVA A U UPISNIK UZGOJNO VALJANIH SVINJA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA
ODGOVORNOST DOKUMENTACIJA
Zahtjev za upis uzgajiva a
u Upisnik pri SBP Obrazac ZUU1
Kontrola upisanih podataka u SBPHPA - Odjel za razvoj svinjogojstva
Izdavanje rješenja o izvršenom upisu u
Upisnik
line)
Obrazac RUU1HPA - Odjel za razvoj svinjogojstva
Tehni ki suradnik Podru nog ureda HPA Predstojnik Podru nog ureda HPA
Slanje rješenja o izvršenom upisu u
Upisnik uzgajiva u
Sastavio: eljko Mahnet, dipl. ing. Datum: Potpis:
Pregledala: Dr. sc. Maja Drai Datum: Potpis:
Odobrio: Dr. sc. Zdravko Bara Datum: Potpis:
To ni podaci
Da
11
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA PRIJAVA PROMJENA U STADU ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA
Sastavio: eljko Mahnet, dipl. ing. Datum: Potpis:
Pregledala: Dr. sc. Maja Drai Datum: Potpis:
Odobrio: Dr. sc. Zdravko Bara Datum: Potpis:
ODGOVORNOST
Uzgajiva
DOKUMENTACIJA
Obrazac MRP2
Da
Upis podataka u SBP
Obrazac KK1 Obrazac MRP2
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
Slanje obra enih podataka uzgajiva u
Arhiva
HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva Program «Svinjogojstvo»
Ispisi iz programa «Svinjogojstvo»
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA PRIJAVA PROMJENA U STADU ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA
Sastavio: eljko Mahnet, dipl. ing. Datum: Potpis:
Pregledala: Dr. sc. Maja Drai Datum: Potpis:
Odobrio: Dr. sc. Zdravko Bara Datum: Potpis:
ODGOVORNOST
Uzgajiva
DOKUMENTACIJA
Obrazac MRP2
Da
Upis podataka u SBP
Obrazac KK1 Obrazac MRP2
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
Slanje obra enih podataka uzgajiva u
Arhiva
HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva Program «Svinjogojstvo»
Ispisi iz programa «Svinjogojstvo»
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA PRIJAVA PROMJENA U STADU ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA
Sastavio: eljko Mahnet, dipl. ing. Datum: Potpis:
Pregledala: Dr. sc. Maja Drai Datum: Potpis:
Odobrio: Dr. sc. Zdravko Bara Datum: Potpis:
ODGOVORNOST
Uzgajiva
DOKUMENTACIJA
Obrazac MRP2
Da
Upis podataka u SBP
Obrazac KK1 Obrazac MRP2
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
Slanje obra enih podataka uzgajiva u
Arhiva
HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva Program «Svinjogojstvo»
Ispisi iz programa «Svinjogojstvo»
12
radna uPuta za Prijavu Promjena u stadu Uzgajiva je duan pratiti proizvodne rezultate stada; pripuste, prasenja, odbia prasadi i izluenja. Navedeni dogaaji se svakodnevno evidentiraju u Obrazac KK1, a jednom mjeseno se sve te promjene upisuju u Obrazac MRP2. Vano je da se dogaaji (promjene) upisuju sukladno redoslijedu i proceduri.
Uzgajiva je duan popunjen Obrazac MRP2 za prethodni mjesec predati djelatniku Podrunog ureda HPA.
Djelatnik HPA je obavezan raditi redovitu kontrolu podataka i provjeravati neloginosti. Obavezan je uzgajivaa upozoriti na mogue greške i pomoi mu da ispuni Obrazac MRP2. Prilikom redovitog mjesenog obilaska uzgajivaa, djelatnik HPA preuzima podatke od uzgajivaa (Obrazac MRP2), uz obaveznu kontrolu upisanih podataka. Nakon provjere podataka djelatnik HPA i uzgajiva potpisuju Obrazac MRP2. Jedan primjerak obrasca preuzima djelatnik HPA, a kopija obrasca ostaje uzgajivau.
Djelatnik Podrunog ureda je obavezan redovito unositi promjene (pripusti, prasenja, odbia, izluenja) u Središnju bazu podataka.
Odjel za razvoj svinjogojstva u koordinaciji s Podrunim uredom redovito prati i analizira pristigle podatke. Obraeni podaci se dostavljaju povratno uzgajivau, a slue i u druge znanstvene svrhe.
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA PRIJAVA PROMJENA U STADU ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA
Sastavio: eljko Mahnet, dipl. ing. Datum: Potpis:
Pregledala: Dr. sc. Maja Drai Datum: Potpis:
Odobrio: Dr. sc. Zdravko Bara Datum: Potpis:
ODGOVORNOST
Uzgajiva
DOKUMENTACIJA
Obrazac MRP2
Da
Upis podataka u SBP
Obrazac KK1 Obrazac MRP2
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
Slanje obra enih podataka uzgajiva u
Arhiva
HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva Program «Svinjogojstvo»
Ispisi iz programa «Svinjogojstvo»
RT IC
A KR
MA E
Ob ra
za c:
KK 1
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA PRIJAVA PROMJENA U STADU ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA
Sastavio: eljko Mahnet, dipl. ing. Datum: Potpis:
Pregledala: Dr. sc. Maja Drai Datum: Potpis:
Odobrio: Dr. sc. Zdravko Bara Datum: Potpis:
ODGOVORNOST
Uzgajiva
DOKUMENTACIJA
Obrazac MRP2
Da
Upis podataka u SBP
Obrazac KK1 Obrazac MRP2
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
Slanje obra enih podataka uzgajiva u
Arhiva
HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva Program «Svinjogojstvo»
Ispisi iz programa «Svinjogojstvo»
HR VA
TS KA
P OL
JO PR
IV RE
DN A
AG EN
CI JA
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA PRIJAVA PROMJENA U STADU ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA
Sastavio: eljko Mahnet, dipl. ing. Datum: Potpis:
Pregledala: Dr. sc. Maja Drai Datum: Potpis:
Odobrio: Dr. sc. Zdravko Bara Datum: Potpis:
ODGOVORNOST
Uzgajiva
DOKUMENTACIJA
Obrazac MRP2
Da
Upis podataka u SBP
Obrazac KK1 Obrazac MRP2
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
Slanje obra enih podataka uzgajiva u
Arhiva
HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva Program «Svinjogojstvo»
Ispisi iz programa «Svinjogojstvo»
Sastavio: eljko Mahnet, dipl. ing. Datum: Potpis:
Pregledala: Dr. sc. Maja Drai Datum: Potpis:
Odobrio: Dr. sc. Zdravko Bara Datum: Potpis:
ODGOVORNOST
DOKUMENTACIJA
ispravak podataka
To ni podaci
OPG
Pravilnik o na inu vo enja popisa, izdavanja potvrda i dostavljanju izvješ a pri oplo ivanju doma ih ivotinja
Uzgajiva Djelatnik farme / selekcioner
Evidencija o izvršenom pripustu/
umjetnom osjemenjivanju
Obrazac MRP2 Obrazac Potvrda o prirodnom pripustu plotkinje Obrazac Potvrda o umjetnom osjemenjivanju
Uzgajiva Djelatnik farme / selekcioner
ured HPA
Obrazac MRP2 Obrazac Potvrda o prirodnom pripustu plotkinje Obrazac Potvrda o umjetnom osjemenjivanju
Ne: zahtjev za
Sastavio: eljko Mahnet, dipl. ing. Datum: Potpis:
Pregledala: Dr. sc. Maja Drai Datum: Potpis:
Odobrio: Dr. sc. Zdravko Bara Datum: Potpis:
ODGOVORNOST
DOKUMENTACIJA
ispravak podataka
To ni podaci
OPG
Pravilnik o na inu vo enja popisa, izdavanja potvrda i dostavljanju izvješ a pri oplo ivanju doma ih ivotinja
Uzgajiva Djelatnik farme / selekcioner
Evidencija o izvršenom pripustu/
umjetnom osjemenjivanju
Obrazac MRP2 Obrazac Potvrda o prirodnom pripustu plotkinje Obrazac Potvrda o umjetnom osjemenjivanju
Uzgajiva Djelatnik farme / selekcioner
ured HPA
Obrazac MRP2 Obrazac Potvrda o prirodnom pripustu plotkinje Obrazac Potvrda o umjetnom osjemenjivanju
Ne: zahtjev za
Sastavio: eljko Mahnet, dipl. ing. Datum: Potpis:
Pregledala: Dr. sc. Maja Drai Datum: Potpis:
Odobrio: Dr. sc. Zdravko Bara Datum: Potpis:
ODGOVORNOST
DOKUMENTACIJA
ispravak podataka
To ni podaci
OPG
Pravilnik o na inu vo enja popisa, izdavanja potvrda i dostavljanju izvješ a pri oplo ivanju doma ih ivotinja
Uzgajiva Djelatnik farme / selekcioner
Evidencija o izvršenom pripustu/
umjetnom osjemenjivanju
Obrazac MRP2 Obrazac Potvrda o prirodnom pripustu plotkinje Obrazac Potvrda o umjetnom osjemenjivanju
Uzgajiva Djelatnik farme / selekcioner
ured HPA
Obrazac MRP2 Obrazac Potvrda o prirodnom pripustu plotkinje Obrazac Potvrda o umjetnom osjemenjivanju
Ne: zahtjev za
radna uPuta za utvrivanje roditeljstva Za provedbu uzgojno selekcijskog rada, nuan je postupak utvrivanja roditeljstva uzgojno valjanih grla. Nakon utvrivanja estrusa, uzgajiva/djelatnik farme/selekcioner organizira prirodni pripust, odnosno umjetno osjemenjivanje plotkinje, te ispunjava obrazac Potvrda o prirodnom pripustu plotkinje odnosno Potvrda o umjetnom osjemenjivanju.
Osoba koja dri rasplodnjake u prirodnom pripustu i dratelj rasplodnjaka u prirodnom pripustu na vlastitom stadu duni su voditi uredan i redovit popis o prirodnom pripustu plotkinja. Potvrda o prirodnom pripustu plotkinje sastoji se od tri istovjetna primjerka, numerirana i uvezena u blok. Dratelj rasplodnjaka u prirodnom pripustu duan je vlasniku plotkinje nakon obavljenog pripusta izdati prvi od tri primjerka ispunjene Potvrde, adratelj rasplodnjaka u prirodnom pripustu na vlastitom stadu duan je nakon obavljenog pripusta ispisati Potvrdu, ija e dva primjerka uvati u svojoj dokumentaciji, a trei primjerak kao pismohranu ostaviti u bloku. Uzgajiva upisuje podatke o pripustu u Mjeseni registar promjena te ga zajedno s Potvrdom predaje djelatniku Hrvatske poljoprivredne agencije. U Podrunom uredu potvrda se mora uvati 3 godine nakon zadnjeg oploivanja uz Mjeseni registar promjena.
Potvrda o umjetnom osjemenjivanju sastoji se od tri istovjetna primjerka, numerirana i uvezena u blok. Osjemenitelj je duan nakon obavljenog osjemenjivanja plotkinje ispisati prvi primjerak Potvrde i izdati ga vlasniku plotkinje. Drugi primje- rak Potvrde je duan dostaviti centru za osjemenjivanje od kojeg je preuzeo sjeme 90 dana od dana zadnjeg pripusta, a trei primjerak ostaje kao pismohrana u bloku kod slube reprodukcije. Ako na farmi postoji veterinarska sluba, sluba reprodukcije ne mora izdavati potvrdu o osjemenjivanju.
Uzgajiva upisuje podatke o pripustu/umjetnom osjemenjivanju u Mjeseni registar promjena te ga zajedno s Potvrdom o prirodnom pripustu/umjetnom osjemenjivanju predaje djelatniku Hrvatske poljoprivredne agencije. U Podrunom uredu potvrda se mora uvati 3 godine nakon zadnjeg oploivanja uz Mjeseni registar promjena.
Djelatnik Podrunog ureda HPA odgovara za upis u bazu podataka dostavljenih s OPG-a.
Djelatnik farme/matiar obavezan je poslati podatke u elektronskom obliku na e-mail adresu HPA – Odjel za razvoj svinjo- gojstva. Podatke treba poslati najkasnije do 5-og u mjesecu za prasenja iz proteklog mjeseca.Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva obavezan je importirati podatke u Središnju bazu podataka HPA.
Utvr ivanje estrusa
Sastavio: eljko Mahnet, dipl. ing. Datum: Potpis:
Pregledala: Dr. sc. Maja Drai Datum: Potpis:
Odobrio: Dr. sc. Zdravko Bara Datum: Potpis:
ODGOVORNOST
DOKUMENTACIJA
ispravak podataka
To ni podaci
OPG
Pravilnik o na inu vo enja popisa, izdavanja potvrda i dostavljanju izvješ a pri oplo ivanju doma ih ivotinja
Uzgajiva Djelatnik farme / selekcioner
Evidencija o izvršenom pripustu/
umjetnom osjemenjivanju
Obrazac MRP2 Obrazac Potvrda o prirodnom pripustu plotkinje Obrazac Potvrda o umjetnom osjemenjivanju
Uzgajiva Djelatnik farme / selekcioner
ured HPA
Obrazac MRP2 Obrazac Potvrda o prirodnom pripustu plotkinje Obrazac Potvrda o umjetnom osjemenjivanju
Ne: zahtjev za
Provo enje prirodnog pripusta/umjetnog
Sastavio: eljko Mahnet, dipl. ing. Datum: Potpis:
Pregledala: Dr. sc. Maja Drai Datum: Potpis:
Odobrio: Dr. sc. Zdravko Bara Datum: Potpis:
ODGOVORNOST
DOKUMENTACIJA
ispravak podataka
To ni podaci
OPG
Pravilnik o na inu vo enja popisa, izdavanja potvrda i dostavljanju izvješ a pri oplo ivanju doma ih ivotinja
Uzgajiva Djelatnik farme / selekcioner
Evidencija o izvršenom pripustu/
umjetnom osjemenjivanju
Obrazac MRP2 Obrazac Potvrda o prirodnom pripustu plotkinje Obrazac Potvrda o umjetnom osjemenjivanju
Uzgajiva Djelatnik farme / selekcioner
ured HPA
Obrazac MRP2 Obrazac Potvrda o prirodnom pripustu plotkinje Obrazac Potvrda o umjetnom osjemenjivanju
Ne: zahtjev za
POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA
ODGOVORNOST DOKUMENTACIJA
Evidencija prasenja
brojeva Djelatnik Podru nog ureda HPA
Program «Svinjogojstvo»
Ozna avanje prasadi tetoviranje
Obrazac MRP2 Obrazac KK1
Da
Upisivanje podataka o prasenju
Djelatnik Podru nog ureda HPA HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva
Program «Svinjogojstvo»
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA
POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA
ODGOVORNOST DOKUMENTACIJA
Evidencija prasenja
brojeva Djelatnik Podru nog ureda HPA
Program «Svinjogojstvo»
Ozna avanje prasadi tetoviranje
Obrazac MRP2 Obrazac KK1
Da
Upisivanje podataka o prasenju
Djelatnik Podru nog ureda HPA HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva
Program «Svinjogojstvo»
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA
POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA
ODGOVORNOST DOKUMENTACIJA
Evidencija prasenja
brojeva Djelatnik Podru nog ureda HPA
Program «Svinjogojstvo»
Ozna avanje prasadi tetoviranje
Obrazac MRP2 Obrazac KK1
Da
Upisivanje podataka o prasenju
Djelatnik Podru nog ureda HPA HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva
Program «Svinjogojstvo»
19
radna uPuta za registraciju legla i oznaavanje Prasadi na obiteljskim PoljoPrivrednim goPsPodarstvima Pravilno registrirano i oznaeno grlo osnovni je preduvjet za uspješno provoenje uzgojno selekcijskih postupaka i mje- ra.
Obveza uzgajivaa je da najkasnije 12 sati od završetka prasenja utvrdi broj ivooprasene muške i enske prasadi, te broj mrtvoroene, odnosno ukupno oprasene prasadi. Uzgajiva takoer evidentira i vidljive mane i anomalije, te sve utvrene podatke upisuje u Karticu krmae (KK1).
Uzgajiva je odgovoran za upis novih prasenja u Mjeseni registar promjena (MRP2). Djelatnik Odjela za razvoj svinjogoj- stva/predstojnik Podrunog ureda/naelnik odjela odgovoran je za kontrolu podataka, kao i za prosljeivanje podataka u Središnju bazu podataka (SBP).
Djelatnik Podrunog ureda zaprima podatke na obrascu MRP2. Podatke dodatno kontrolira i unosi u Središnju bazu po- dataka.
Djelatnik Podrunog ureda odgovoran je za dodjeljivanje slobodnih prigojnih i matinih brojeva. Takoer je odgovoran za prosljeivanje slobodnih tetovir brojeva uzgajivau.
Uzgajiva je odgovoran za oznaavanje (tetoviranje) prasadi najkasnije do odbia. Oznaavanje se vrši tako da se teto- vira prigojni broj praseta iskljuivo u lijevo uho. Tetovir brojevi su dimenzija 10 mm. Iznimka su autohtone pasmine zbog pigmentiranosti, odnosno pokrivenosti tijela gustom kovravom ekinjom. One se markiraju propisanim ušnim markicama na kojima je upisan prigojni broj, takoer u lijevo uho.Prigojni broj se sastoji od matinog broja majke, koji se utiskuje blie bazi ušne školjke i rednog broja praseta, koji se utiskuje blie vrhu ušne školjke. Redni broj praseta dodjeljuje se na slje- dei nain; prvo se brojevi dodjeljuju muškoj prasadi, zatim enskoj, a na kraju mrtvoroenoj. Brojevi mrtvoroene prasadi se ne tetoviraju/markiraju, no dodjeljuju se leglu. Djelatnik Podrunog ureda/djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva je odgovoran za oznaavanje grla markicama, kao i za kontrolu oznaavanja i pregled obrazaca KK1 i MRP2.
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA
POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA
ODGOVORNOST DOKUMENTACIJA
Evidencija prasenja
brojeva Djelatnik Podru nog ureda HPA
Program «Svinjogojstvo»
Ozna avanje prasadi tetoviranje
Obrazac MRP2 Obrazac KK1
Da
Upisivanje podataka o prasenju
Djelatnik Podru nog ureda HPA HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva
Program «Svinjogojstvo»
20
POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA
ODGOVORNOST DOKUMENTACIJA
Evidencija prasenja
brojeva Djelatnik Podru nog ureda HPA
Program «Svinjogojstvo»
Ozna avanje prasadi tetoviranje
Obrazac MRP2 Obrazac KK1
Da
Upisivanje podataka o prasenju
Djelatnik Podru nog ureda HPA HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva
Program «Svinjogojstvo»
Prilog: Obrazac Mjeseni registar promjena MRP2
HR VA
TS KA
P OL
JO PR
IV RE
DN A
AG EN
CI JA
RT IC
A KR
MA E
Ob ra
za c:
KK 1
POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA
ODGOVORNOST DOKUMENTACIJA
Evidencija prasenja
brojeva Djelatnik Podru nog ureda HPA
Program «Svinjogojstvo»
Ozna avanje prasadi tetoviranje
Obrazac MRP2 Obrazac KK1
Da
Upisivanje podataka o prasenju
Djelatnik Podru nog ureda HPA HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva
Program «Svinjogojstvo»
22
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA
REGISTRACIJA LEGLA I OZNA AVANJE PRASADI NA VELIKIM FARMAMA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA
ODGOVORNOST DOKUMENTACIJA
Djelatnik farme / selekcioner Unos podataka
u bazu podataka
Djelatnik farme / selekcioner Ozna avanje prasadi - tetoviranje
Sastavio: eljko Mahnet, dipl. ing. Datum: Potpis:
Pregledala: Dr. sc. Maja Drai Datum: Potpis:
Odobrio: Dr. sc. Zdravko Bara Datum: Potpis:
Slanje podataka e-poštom
u SBP HPA
Program «Svinjogojstvo»
Farmski program
Djelatnik farme / mati ar
Da
Farmska evidencijska lista
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA
REGISTRACIJA LEGLA I OZNA AVANJE PRASADI NA VELIKIM FARMAMA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA
ODGOVORNOST DOKUMENTACIJA
Djelatnik farme / selekcioner Unos podataka
u bazu podataka
Djelatnik farme / selekcioner Ozna avanje prasadi - tetoviranje
Sastavio: eljko Mahnet, dipl. ing. Datum: Potpis:
Pregledala: Dr. sc. Maja Drai Datum: Potpis:
Odobrio: Dr. sc. Zdravko Bara Datum: Potpis:
Slanje podataka e-poštom
u SBP HPA
Program «Svinjogojstvo»
Farmski program
Djelatnik farme / mati ar
Da
Farmska evidencijska lista
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA
REGISTRACIJA LEGLA I OZNA AVANJE PRASADI NA VELIKIM FARMAMA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA
ODGOVORNOST DOKUMENTACIJA
Djelatnik farme / selekcioner Unos podataka
u bazu podataka
Djelatnik farme / selekcioner Ozna avanje prasadi - tetoviranje
Sastavio: eljko Mahnet, dipl. ing. Datum: Potpis:
Pregledala: Dr. sc. Maja Drai Datum: Potpis:
Odobrio: Dr. sc. Zdravko Bara Datum: Potpis:
Slanje podataka e-poštom
u SBP HPA
Program «Svinjogojstvo»
Farmski program
Djelatnik farme / mati ar
Da
23
radna uPuta za registracije legla i oznaavanje Prasadi na velikim farmama Pravilno registrirano i oznaeno grlo osnovni je preduvjet za uspješno provoenje uzgojno selekcijskih postupaka i mje- ra.
Djelatnik farme zaduen za selekcijski rad duan je svakodnevno evidentirati promjene u prasilištu. Obaveza djelatnika je da utvrdi broj ivooprasene muške i enske prasadi, te broj mrtvoroene i ukupno oprasene prasadi. Djelatnik utvruje i postoje li vidljive anomalije, te sve utvrene podatke upisuje u Karticu krmae (KK1) i prirunu evidencijsku listu, najkasnije 12 sati od završetka prasenja.
Djelatnik farme je odgovoran za svakodnevni unos promjena u prasilištu u farmsku bazu podataka. Baza podataka je dostupna za kontrolu djelatniku HPA i stoarskom inspektoru.
Djelatnik farme/selekcioner odgovoran je za dodjeljivanje slobodnih prigojnih i matinih brojeva, te dostavljanje istih bro- jeva djelatniku farme koji vrši oznaavanje (tetoviranje) prasadi.Prigojni broj se sastoji od matinog broja majke, koji se utiskuje blie bazi ušne školjke i rednog broja praseta, koji se utiskuje blie vrhu ušne školjke. Redni broj praseta dodjeljuje se na sljedei nain; prvo se brojevi dodjeljuju muškoj prasadi, zatim enskoj, a na kraju mrtvoroenoj. Brojevi mrtvoroe- ne prasadi se ne tetoviraju/markiraju, no dodjeljuju se leglu.
Djelatnik farme/selekcioner odgovoran je za pravovremeno i pravilno oznaavanje (tetoviranje) prasadi. Prasad je potreb- no oznaiti im prije, a najkasnije do odbia. Kontrolu vrše djelatnik HPA i stoarska inspekcija.
Djelatnik farme/matiar obavezan je poslati podatke u elektronskom obliku na e-mail adresu HPA – Odjel za razvoj svinjo- gojstva. Podatke treba poslati najkasnije do 5-og u mjesecu za prasenja iz proteklog mjeseca.
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva obavezan je importirati podatke u Središnju bazu podataka HPA.
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA
REGISTRACIJA LEGLA I OZNA AVANJE PRASADI NA VELIKIM FARMAMA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA
ODGOVORNOST DOKUMENTACIJA
Djelatnik farme / selekcioner Unos podataka
u bazu podataka
Djelatnik farme / selekcioner Ozna avanje prasadi - tetoviranje
Sastavio: eljko Mahnet, dipl. ing. Datum: Potpis:
Pregledala: Dr. sc. Maja Drai Datum: Potpis:
Odobrio: Dr. sc. Zdravko Bara Datum: Potpis:
Slanje podataka e-poštom
u SBP HPA
Program «Svinjogojstvo»
Farmski program
Djelatnik farme / mati ar
Da
RT IC
A KR
MA E
Ob ra
za c:
KK 1
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA
REGISTRACIJA LEGLA I OZNA AVANJE PRASADI NA VELIKIM FARMAMA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA
ODGOVORNOST DOKUMENTACIJA
Djelatnik farme / selekcioner Unos podataka
u bazu podataka
Djelatnik farme / selekcioner Ozna avanje prasadi - tetoviranje
Sastavio: eljko Mahnet, dipl. ing. Datum: Potpis:
Pregledala: Dr. sc. Maja Drai Datum: Potpis:
Odobrio: Dr. sc. Zdravko Bara Datum: Potpis:
Slanje podataka e-poštom
u SBP HPA
Program «Svinjogojstvo»
Farmski program
Djelatnik farme / mati ar
Da
25
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA TESTIRANJA NERASTI A I NAZIMICA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA
Sastavio: eljko Mahnet, dipl. ing. Datum: Potpis:
Pregledala: Dr. sc. Maja Drai Datum: Potpis:
Odobrio: Dr. sc. Zdravko Bara Datum: Potpis:
ODGOVORNOST Uzgajiva / djelatnik farme Djelatnik HPA
DOKUMENTACIJA Odabir prasadi za
Kontrola podataka
To ni podaci
vanjštine
Obrazac FT2 Upute i pravilnici za provedbu programa uzgoja svinja
Izra un u.v. Program «Svinjogojstvo» Program za izra un uzgojnih vrijednosti (BLUP metodom)
Unos podataka u
SBP (on line)
Slanje obra enih podataka uzgajiva u (original) i podru nom
uredu (kopija)
HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva Program «Svinjogojstvo»
Popis odabranih nerasti a kod 100 kg Popis odabranih nazimica kod 100 kg
Obrazac FT1
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Podru nog ureda
Obrazac FT2
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Odjela za procjene uzgojnih vrijednosti
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Odjela za procjene uzgojnih vrijednosti
Obrazac FT2 Program «Svinjogojstvo»
Unos u.v. u mati ne knjige
Program «Svinjogojstvo» Popis odabranih nerasti a kod 100 kg Popis odabranih nazimica kod 100 kg
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Podru nog ureda
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA TESTIRANJA NERASTI A I NAZIMICA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA
Sastavio: eljko Mahnet, dipl. ing. Datum: Potpis:
Pregledala: Dr. sc. Maja Drai Datum: Potpis:
Odobrio: Dr. sc. Zdravko Bara Datum: Potpis:
ODGOVORNOST Uzgajiva / djelatnik farme Djelatnik HPA
DOKUMENTACIJA Odabir prasadi za
Kontrola podataka
To ni podaci
vanjštine
Obrazac FT2 Upute i pravilnici za provedbu programa uzgoja svinja
Izra un u.v. Program «Svinjogojstvo» Program za izra un uzgojnih vrijednosti (BLUP metodom)
Unos podataka u
SBP (on line)
Slanje obra enih podataka uzgajiva u (original) i podru nom
uredu (kopija)
HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva Program «Svinjogojstvo»
Popis odabranih nerasti a kod 100 kg Popis odabranih nazimica kod 100 kg
Obrazac FT1
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Podru nog ureda
Obrazac FT2
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Odjela za procjene uzgojnih vrijednosti
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Odjela za procjene uzgojnih vrijednosti
Obrazac FT2 Program «Svinjogojstvo»
Unos u.v. u mati ne knjige
Program «Svinjogojstvo» Popis odabranih nerasti a kod 100 kg Popis odabranih nazimica kod 100 kg
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Podru nog ureda
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA TESTIRANJA NERASTI A I NAZIMICA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA
Sastavio: eljko Mahnet, dipl. ing. Datum: Potpis:
Pregledala: Dr. sc. Maja Drai Datum: Potpis:
Odobrio: Dr. sc. Zdravko Bara Datum: Potpis:
ODGOVORNOST Uzgajiva / djelatnik farme Djelatnik HPA
DOKUMENTACIJA Odabir prasadi za
Kontrola podataka
To ni podaci
vanjštine
Obrazac FT2 Upute i pravilnici za provedbu programa uzgoja svinja
Izra un u.v. Program «Svinjogojstvo» Program za izra un uzgojnih vrijednosti (BLUP metodom)
Unos podataka u
SBP (on line)
Slanje obra enih podataka uzgajiva u (original) i podru nom
uredu (kopija)
HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva Program «Svinjogojstvo»
Popis odabranih nerasti a kod 100 kg Popis odabranih nazimica kod 100 kg
Obrazac FT1
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Podru nog ureda
Obrazac FT2
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Odjela za procjene uzgojnih vrijednosti
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Odjela za procjene uzgojnih vrijednosti
Obrazac FT2 Program «Svinjogojstvo»
Unos u.v. u mati ne knjige
Program «Svinjogojstvo» Popis odabranih nerasti a kod 100 kg Popis odabranih nazimica kod 100 kg
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Podru nog ureda
26
radna uPuta za testiranje nerastia i nazimica
Uzgajiva (djelatnik farme) i djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva/Podrunog ureda nakon odbia su odgovorni za odabir prasadi za daljnje testiranje. Odabire se normalno razvijena prasad, s minimalno 14 pravilnih sisa za nerastie i nazimice majinskih pasmina i nazimice krianke, odnosno minimalno 12 pravilnih sisa za nerastie i nazimice terminalnih pasmina. Za testiranje se odabiru do 3 muška praseta majinskih linija, odnosno do 4 muška praseta terminalnih linija, i to samo od krmaa sa statusom nerastovske majke. Za testiranje se moe odabrati svu valjanu ensku prasad iz legla i od krmaa sa statusom krmaa za multipliciranje.
Djelatnik Odjela/Podrunog ureda podatke o prasadi upisuje u obrazac FT1 i odgovoran je za slanje podataka u Odjel za razvoj svinjogojstva, gdje djelatnik Odjela radi kontrolu podataka i obavještava uzgajivaa sukladno proceduri.
Uzgajiva je obavezan vršiti višekratno kontrolno vaganje grla u testu kako bi procijenio dinamiku prirasta i pravovremeno djelatniku Odjela za razvoj svinjogojstva ukazao na vrijeme završetka testa. Završno vaganje grla potrebno je izvršiti kod priblino 100 kg, tj. kad nerastii postignu masu izmeu 95 i 110 kg, a nazimice 80-120 kg.
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva/Podrunog ureda odgovoran je za završno vaganje, uzimanje mjera debljine lene slanine i ocjenu vanjštine grla, kao i za ostale postupke sukladno uzgojnom programu.
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva/Podrunog ureda odgovoran je za dostavu izmjerenih podataka na Odjel za razvoj svinjogojstva. Podaci se upisuju i vode na obrascu FT2, a dostavljaju se najkasnije trei dan od završetka testa.
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva/Odjela za procjene uzgojnih vrijednosti vrši obradu podataka i izraun uzgojnih vrijednosti. Izrauni se ispisuju na listi za odabir nerastia/nazimica (BLUP).
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva odgovoran je za unos i auriranje podataka u SBP.
Odjel za razvoj svinjogojstva odgovoran je za slanje originala izrauna uzgajivau i kopije izrauna u Podruni ured HPA.
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA TESTIRANJA NERASTI A I NAZIMICA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA
Sastavio: eljko Mahnet, dipl. ing. Datum: Potpis:
Pregledala: Dr. sc. Maja Drai Datum: Potpis:
Odobrio: Dr. sc. Zdravko Bara Datum: Potpis:
ODGOVORNOST Uzgajiva / djelatnik farme Djelatnik HPA
DOKUMENTACIJA Odabir prasadi za
Kontrola podataka
To ni podaci
vanjštine
Obrazac FT2 Upute i pravilnici za provedbu programa uzgoja svinja
Izra un u.v. Program «Svinjogojstvo» Program za izra un uzgojnih vrijednosti (BLUP metodom)
Unos podataka u
SBP (on line)
Slanje obra enih podataka uzgajiva u (original) i podru nom
uredu (kopija)
HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva Program «Svinjogojstvo»
Popis odabranih nerasti a kod 100 kg Popis odabranih nazimica kod 100 kg
Obrazac FT1
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Podru nog ureda
Obrazac FT2
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Odjela za procjene uzgojnih vrijednosti
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Odjela za procjene uzgojnih vrijednosti
Obrazac FT2 Program «Svinjogojstvo»
Unos u.v. u mati ne knjige
Program «Svinjogojstvo» Popis odabranih nerasti a kod 100 kg Popis odabranih nazimica kod 100 kg
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Podru nog ureda
27
Prilog: Obrazac Odabir nazimica i nerastia za feld test FT1
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA TESTIRANJA NERASTI A I NAZIMICA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA
Sastavio: eljko Mahnet, dipl. ing. Datum: Potpis:
Pregledala: Dr. sc. Maja Drai Datum: Potpis:
Odobrio: Dr. sc. Zdravko Bara Datum: Potpis:
ODGOVORNOST Uzgajiva / djelatnik farme Djelatnik HPA
DOKUMENTACIJA Odabir prasadi za
Kontrola podataka
To ni podaci
vanjštine
Obrazac FT2 Upute i pravilnici za provedbu programa uzgoja svinja
Izra un u.v. Program «Svinjogojstvo» Program za izra un uzgojnih vrijednosti (BLUP metodom)
Unos podataka u
SBP (on line)
Slanje obra enih podataka uzgajiva u (original) i podru nom
uredu (kopija)
HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva Program «Svinjogojstvo»
Popis odabranih nerasti a kod 100 kg Popis odabranih nazimica kod 100 kg
Obrazac FT1
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Podru nog ureda
Obrazac FT2
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Odjela za procjene uzgojnih vrijednosti
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Odjela za procjene uzgojnih vrijednosti
Obrazac FT2 Program «Svinjogojstvo»
Unos u.v. u mati ne knjige
Program «Svinjogojstvo» Popis odabranih nerasti a kod 100 kg Popis odabranih nazimica kod 100 kg
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Podru nog ureda
28
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA Krievci, Poljana Krieva ka 185 Ured Zagreb, Ilica 101
Obrazac: FT2
Uzgojna organizacija: Debljina slanine
testa A B C
Prilog: Obrazac Podaci field testa mladih nerastia i nazimica FT2
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA TESTIRANJA NERASTI A I NAZIMICA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA
Sastavio: eljko Mahnet, dipl. ing. Datum: Potpis:
Pregledala: Dr. sc. Maja Drai Datum: Potpis:
Odobrio: Dr. sc. Zdravko Bara Datum: Potpis:
ODGOVORNOST Uzgajiva / djelatnik farme Djelatnik HPA
DOKUMENTACIJA Odabir prasadi za
Kontrola podataka
To ni podaci
vanjštine
Obrazac FT2 Upute i pravilnici za provedbu programa uzgoja svinja
Izra un u.v. Program «Svinjogojstvo» Program za izra un uzgojnih vrijednosti (BLUP metodom)
Unos podataka u
SBP (on line)
Slanje obra enih podataka uzgajiva u (original) i podru nom
uredu (kopija)
HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva Program «Svinjogojstvo»
Popis odabranih nerasti a kod 100 kg Popis odabranih nazimica kod 100 kg
Obrazac FT1
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Podru nog ureda
Obrazac FT2
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Odjela za procjene uzgojnih vrijednosti
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Odjela za procjene uzgojnih vrijednosti
Obrazac FT2 Program «Svinjogojstvo»
Unos u.v. u mati ne knjige
Program «Svinjogojstvo» Popis odabranih nerasti a kod 100 kg Popis odabranih nazimica kod 100 kg
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Podru nog ureda
29
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA ILICA 101 p.p 160, 10000 ZAGREB
ODABIR NERASTOVA KOD 100 kg
Zupanijski ured : HPA Durdevac Datum odabira: 28.02.2014 do 28.02.2014
RASPODJELA NERASTOVA Uzga Prigojni Pas Datum O t a c M a j k a Vel.leg Masa STO ST -100 DLS Proc. Rang Vr- jivac broj mina rodenja abs. BLUP (kg) abs. BLUP abs. BLUP AG (%) sta
53407 53-54-46 22 22.09.2013 53-50-2 53-44-15 0.32 100 159 -4.90 7.3 -0.97 107.7 4.7 VT 53407 53-13-107 33 22.09.2013 90-18009-1 53-4-5 0.00 96 159 -3.05 6.3 -1.01 104.8 2.5 VT
ST - starost kod odabira DLS - debljina ledne slanine AG - agregatni genotip
Datum obrade: 04.03.2014
Zig
Prilog: Obrazac Odabir nerastova kod 100 kg
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA TESTIRANJA NERASTI A I NAZIMICA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA
Sastavio: eljko Mahnet, dipl. ing. Datum: Potpis:
Pregledala: Dr. sc. Maja Drai Datum: Potpis:
Odobrio: Dr. sc. Zdravko Bara Datum: Potpis:
ODGOVORNOST Uzgajiva / djelatnik farme Djelatnik HPA
DOKUMENTACIJA Odabir prasadi za
Kontrola podataka
To ni podaci
vanjštine
Obrazac FT2 Upute i pravilnici za provedbu programa uzgoja svinja
Izra un u.v. Program «Svinjogojstvo» Program za izra un uzgojnih vrijednosti (BLUP metodom)
Unos podataka u
SBP (on line)
Slanje obra enih podataka uzgajiva u (original) i podru nom
uredu (kopija)
HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva Program «Svinjogojstvo»
Popis odabranih nerasti a kod 100 kg Popis odabranih nazimica kod 100 kg
Obrazac FT1
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Podru nog ureda
Obrazac FT2
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Odjela za procjene uzgojnih vrijednosti
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Odjela za procjene uzgojnih vrijednosti
Obrazac FT2 Program «Svinjogojstvo»
Unos u.v. u mati ne knjige
Program «Svinjogojstvo» Popis odabranih nerasti a kod 100 kg Popis odabranih nazimica kod 100 kg
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Podru nog ureda
30
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA ILICA 101 p.p 160, 10000 ZAGREB
ODABIR NAZIMICA KOD 100 kg
Zupanijski ured : HPA Durdevac Datum odabira: 28.02.2014 do 28.02.2014
RASPODJELA NAZIMICA Uzga Prigojni Pas Datum O t a c M a j k a Vel.leg Masa STO ST -100 DLS Proc. Rang Vr- jivac broj mina rodenja abs. BLUP (kg) abs. BLUP abs. BLUP AG (%) sta
53407 53-54-51 22 22.09.2013 53-50-2 53-44-15 0.32 81 159 -4.88 6.3 -0.96 107.7 6.5 VT 53407 53-54-52 22 22.09.2013 53-50-2 53-44-15 0.32 90 159 -4.45 8.3 -0.70 106.7 9.7 VT 53407 53-60-20 22 22.09.2013 90-5236-1 53-41-36 0.11 88 159 -2.30 7.3 -0.12 102.4 32.4 VT 53407 53-60-21 22 22.09.2013 90-5236-1 53-41-36 0.11 88 159 -1.46 9.7 0.37 100.5 50.3 VT 53407 53-60-22 22 22.09.2013 90-5236-1 53-41-36 0.11 84 159 -2.18 7.3 -0.05 102.1 34.4 VT 53407 53-13-108 33 22.09.2013 90-18009-1 53-4-5 0.00 85 159 -2.10 5.3 -1.04 104.3 6.1 VT 53407 53-13-109 33 22.09.2013 90-18009-1 53-4-5 0.00 83 159 -1.26 5.7 -0.88 103.3 10.0 VT 53407 53-13-110 33 22.09.2013 90-18009-1 53-4-5 0.00 80 159 -0.35 5.3 -0.85 102.7 14.3 VT
ST - starost kod odabira DLS - debljina ledne slanine AG - agregatni genotip
Datum obrade: 04.03.2014
Zig
Prilog: Obrazac Odabir nazimica kod 100 kg
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA TESTIRANJA NERASTI A I NAZIMICA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA
Sastavio: eljko Mahnet, dipl. ing. Datum: Potpis:
Pregledala: Dr. sc. Maja Drai Datum: Potpis:
Odobrio: Dr. sc. Zdravko Bara Datum: Potpis:
ODGOVORNOST Uzgajiva / djelatnik farme Djelatnik HPA
DOKUMENTACIJA Odabir prasadi za
Kontrola podataka
To ni podaci
vanjštine
Obrazac FT2 Upute i pravilnici za provedbu programa uzgoja svinja
Izra un u.v. Program «Svinjogojstvo» Program za izra un uzgojnih vrijednosti (BLUP metodom)
Unos podataka u
SBP (on line)
Slanje obra enih podataka uzgajiva u (original) i podru nom
uredu (kopija)
HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva Program «Svinjogojstvo»
Popis odabranih nerasti a kod 100 kg Popis odabranih nazimica kod 100 kg
Obrazac FT1
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Podru nog ureda
Obrazac FT2
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Odjela za procjene uzgojnih vrijednosti
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Odjela za procjene uzgojnih vrijednosti
Obrazac FT2 Program «Svinjogojstvo»
Unos u.v. u mati ne knjige
Program «Svinjogojstvo» Popis odabranih nerasti a kod 100 kg Popis odabranih nazimica kod 100 kg
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Podru nog ureda
31
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA
DODJELJIVANJE MATI NOG BROJA KRMA AMA I NERASTIMA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA
ODGOVORNOST DOKUMENTACIJA
Djelatnik farme/ selekcioner
Djelatnik Podru nog ureda HPA Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
Djelatnik Podru nog ureda HPA
Kontrola upisanih podataka
Ispis liste umati enih krma a/ nerasta
Slanje liste krajnjem korisniku/uzgajiva u
Djelatnik Podru nog ureda HPA Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
Program «Svinjogojstvo»
ArhivaHPA – Odjel za razvoj svinjogojstva
Obrazac MRP2 Obrazac Potvrda o prirodnom pripustu plotkinje Obrazac Potvrda o umjetnom osjemenjivanju Obrazac KK1
Program «Svinjogojstvo»
Djelatnik Podru nog ureda HPA Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
Djelatnik Podru nog ureda HPA Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
To ni podaci
To ni podaci
Djelatnik Podru nog ureda HPA
Djelatnik Podru nog ureda HPA
Upis osnovni podaci
krma e/ nerasti
Unos podataka u
SBP (on line)
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA
DODJELJIVANJE MATI NOG BROJA KRMA AMA I NERASTIMA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA
ODGOVORNOST DOKUMENTACIJA
Djelatnik farme/ selekcioner
Djelatnik Podru nog ureda HPA Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
Djelatnik Podru nog ureda HPA
Kontrola upisanih podataka
Ispis liste umati enih krma a/ nerasta
Slanje liste krajnjem korisniku/uzgajiva u
Djelatnik Podru nog ureda HPA Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
Program «Svinjogojstvo»
ArhivaHPA – Odjel za razvoj svinjogojstva
Obrazac MRP2 Obrazac Potvrda o prirodnom pripustu plotkinje Obrazac Potvrda o umjetnom osjemenjivanju Obrazac KK1
Program «Svinjogojstvo»
Djelatnik Podru nog ureda HPA Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
Djelatnik Podru nog ureda HPA Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
To ni podaci
To ni podaci
Djelatnik Podru nog ureda HPA
Djelatnik Podru nog ureda HPA
Upis osnovni podaci
krma e/ nerasti
Unos podataka u
SBP (on line)
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA
DODJELJIVANJE MATI NOG BROJA KRMA AMA I NERASTIMA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA
ODGOVORNOST DOKUMENTACIJA
Djelatnik farme/ selekcioner
Djelatnik Podru nog ureda HPA Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
Djelatnik Podru nog ureda HPA
Kontrola upisanih podataka
Ispis liste umati enih krma a/ nerasta
Slanje liste krajnjem korisniku/uzgajiva u
Djelatnik Podru nog ureda HPA Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
Program «Svinjogojstvo»
ArhivaHPA – Odjel za razvoj svinjogojstva
Obrazac MRP2 Obrazac Potvrda o prirodnom pripustu plotkinje Obrazac Potvrda o umjetnom osjemenjivanju Obrazac KK1
Program «Svinjogojstvo»
Djelatnik Podru nog ureda HPA Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
Djelatnik Podru nog ureda HPA Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
To ni podaci
To ni podaci
Djelatnik Podru nog ureda HPA
Djelatnik Podru nog ureda HPA
Upis osnovni podaci
krma e/ nerasti
Unos podataka u
SBP (on line)
Da
Da
32
radna uPuta za dodjeljivanje matinog broja krmaama i nerastima Trenutkom prvog prasenja, odnosno prvog skoka, mijenja se kategorija rasplodnih grla. Nazimica prelazi u kategoriju rasplodne krmae, a nerasti u kategoriju rasplodnog nerasta.
Uzgajiva/djelatnik farme/selekcioner odgovoran je evidentirati datum prvog prasenja/prvog skoka i upisati podatke u obrasce MRP2, KK1 i Potvrdu o prirodnom pripustu plotkinje, odnosno Potvrdu o umjetnom osjemenjivanju.
Djelatnik Podrunog ureda/Odjela za razvoj svinjogojstva duan je prilikom redovitog obilaska ili kontrole upisati osnovne podatke o grlu (matini broj, datum roenja, matini broj oca i majke, te ime i šifru uzgajivaa) te dodijeliti i dostaviti matini broj u Podruni ured HPA. Djelatnik Podrunog ureda/Odjela za razvoj svinjogojstva otvara obrasce OPK ili OPN. Matini broj dodjeljuje se rastuim nizom unutar svoje uzgojne organizacije.
Djelatnik Podrunog ureda/Odjela za razvoj svinjogojstva vrši kontrolu upisanih podataka.
Djelatnik Podrunog ureda odgovoran je za unos podataka u Središnju bazu podataka – Registar krmaa i Registar nera- stova. Takoer je odgovoran za tonost unesenih podataka.
Podaci su vidljivi svim korisnicima online sustava (podrunim uredima i Odjelu za razvoj svinjogojstva).
Omoguen je ispis liste umatienih krmaa/nerasta krajnjim korisnicima, odnosno uzgajivaima.
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA
DODJELJIVANJE MATI NOG BROJA KRMA AMA I NERASTIMA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA
ODGOVORNOST DOKUMENTACIJA
Djelatnik farme/ selekcioner
Djelatnik Podru nog ureda HPA Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
Djelatnik Podru nog ureda HPA
Kontrola upisanih podataka
Ispis liste umati enih krma a/ nerasta
Slanje liste krajnjem korisniku/uzgajiva u
Djelatnik Podru nog ureda HPA Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
Program «Svinjogojstvo»
ArhivaHPA – Odjel za razvoj svinjogojstva
Obrazac MRP2 Obrazac Potvrda o prirodnom pripustu plotkinje Obrazac Potvrda o umjetnom osjemenjivanju Obrazac KK1
Program «Svinjogojstvo»
Djelatnik Podru nog ureda HPA Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
Djelatnik Podru nog ureda HPA Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
To ni podaci
To ni podaci
Djelatnik Podru nog ureda HPA
Djelatnik Podru nog ureda HPA
Upis osnovni podaci
krma e/ nerasti
Unos podataka u
SBP (on line)
HR VA
TS KA
P OL
JO PR
IV RE
DN A
AG EN
CI JA
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA
DODJELJIVANJE MATI NOG BROJA KRMA AMA I NERASTIMA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA
ODGOVORNOST DOKUMENTACIJA
Djelatnik farme/ selekcioner
Djelatnik Podru nog ureda HPA Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
Djelatnik Podru nog ureda HPA
Kontrola upisanih podataka
Ispis liste umati enih krma a/ nerasta
Slanje liste krajnjem korisniku/uzgajiva u
Djelatnik Podru nog ureda HPA Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
Program «Svinjogojstvo»
ArhivaHPA – Odjel za razvoj svinjogojstva
Obrazac MRP2 Obrazac Potvrda o prirodnom pripustu plotkinje Obrazac Potvrda o umjetnom osjemenjivanju Obrazac KK1
Program «Svinjogojstvo»
Djelatnik Podru nog ureda HPA Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
Djelatnik Podru nog ureda HPA Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
To ni podaci
To ni podaci
Djelatnik Podru nog ureda HPA
Djelatnik Podru nog ureda HPA
Upis osnovni podaci
krma e/ nerasti
Unos podataka u
SBP (on line)
RT IC
A KR
MA E
Ob ra
za c:
KK 1
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA
DODJELJIVANJE MATI NOG BROJA KRMA AMA I NERASTIMA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA
ODGOVORNOST DOKUMENTACIJA
Djelatnik farme/ selekcioner
Djelatnik Podru nog ureda HPA Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
Djelatnik Podru nog ureda HPA
Kontrola upisanih podataka
Ispis liste umati enih krma a/ nerasta
Slanje liste krajnjem korisniku/uzgajiva u
Djelatnik Podru nog ureda HPA Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
Program «Svinjogojstvo»
ArhivaHPA – Odjel za razvoj svinjogojstva
Obrazac MRP2 Obrazac Potvrda o prirodnom pripustu plotkinje Obrazac Potvrda o umjetnom osjemenjivanju Obrazac KK1
Program «Svinjogojstvo»
Djelatnik Podru nog ureda HPA Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
Djelatnik Podru nog ureda HPA Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
To ni podaci
To ni podaci
Djelatnik Podru nog ureda HPA
Djelatnik Podru nog ureda HPA
Upis osnovni podaci
krma e/ nerasti
Unos podataka u
SBP (on line)
NO VN
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA
DODJELJIVANJE MATI NOG BROJA KRMA AMA I NERASTIMA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA
ODGOVORNOST DOKUMENTACIJA
Djelatnik farme/ selekcioner
Djelatnik Podru nog ureda HPA Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
Djelatnik Podru nog ureda HPA
Kontrola upisanih podataka
Ispis liste umati enih krma a/ nerasta
Slanje liste krajnjem korisniku/uzgajiva u
Djelatnik Podru nog ureda HPA Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
Program «Svinjogojstvo»
ArhivaHPA – Odjel za razvoj svinjogojstva
Obrazac MRP2 Obrazac Potvrda o prirodnom pripustu plotkinje Obrazac Potvrda o umjetnom osjemenjivanju Obrazac KK1
Program «Svinjogojstvo»
Djelatnik Podru nog ureda HPA Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
Djelatnik Podru nog ureda HPA Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
To ni podaci
To ni podaci
Djelatnik Podru nog ureda HPA
Djelatnik Podru nog ureda HPA
Upis osnovni podaci
krma e/ nerasti
Unos podataka u
SBP (on line)
NO VN
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA
DODJELJIVANJE MATI NOG BROJA KRMA AMA I NERASTIMA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA
ODGOVORNOST DOKUMENTACIJA
Djelatnik farme/ selekcioner
Djelatnik Podru nog ureda HPA Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
Djelatnik Podru nog ureda HPA
Kontrola upisanih podataka
Ispis liste umati enih krma a/ nerasta
Slanje liste krajnjem korisniku/uzgajiva u
Djelatnik Podru nog ureda HPA Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
Program «Svinjogojstvo»
ArhivaHPA – Odjel za razvoj svinjogojstva
Obrazac MRP2 Obrazac Potvrda o prirodnom pripustu plotkinje Obrazac Potvrda o umjetnom osjemenjivanju Obrazac KK1
Program «Svinjogojstvo»
Djelatnik Podru nog ureda HPA Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
Djelatnik Podru nog ureda HPA Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
To ni podaci
To ni podaci
Djelatnik Podru nog ureda HPA
Djelatnik Podru nog ureda HPA
Upis osnovni podaci
krma e/ nerasti
Unos podataka u
SBP (on line)
Sastavio: eljko Mahnet, dipl. ing. Datum: Potpis:
Pregledala: Dr. sc. Maja Drai Datum: Potpis:
Odobrio: Dr. sc. Zdravko Bara Datum: Potpis:
ODGOVORNOST
DOKUMENTACIJA
Upute i pravilnici Obrazac OKN1Djelatnik Odjela za razvoj
svinjogojstva
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
Upute i pravilnici
Slanje liste ocijenjenih nerasta/krma a
uzgajiva u
Obrazac OKN1 Program «Svinjogojstvo»
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA
Sastavio: eljko Mahnet, dipl. ing. Datum: Potpis:
Pregledala: Dr. sc. Maja Drai Datum: Potpis:
Odobrio: Dr. sc. Zdravko Bara Datum: Potpis:
ODGOVORNOST
DOKUMENTACIJA
Upute i pravilnici Obrazac OKN1Djelatnik Odjela za razvoj
svinjogojstva
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
Upute i pravilnici
Slanje liste ocijenjenih nerasta/krma a
uzgajiva u
Obrazac OKN1 Program «Svinjogojstvo»
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA
Sastavio: eljko Mahnet, dipl. ing. Datum: Potpis:
Pregledala: Dr. sc. Maja Drai Datum: Potpis:
Odobrio: Dr. sc. Zdravko Bara Datum: Potpis:
ODGOVORNOST
DOKUMENTACIJA
Upute i pravilnici Obrazac OKN1Djelatnik Odjela za razvoj
svinjogojstva
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
Upute i pravilnici
Slanje liste ocijenjenih nerasta/krma a
uzgajiva u
Obrazac OKN1 Program «Svinjogojstvo»
38
radna uPuta za ocjenu krmaa i nerasta Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva zaduen za koordinaciju uzgojno selekcijskog rada na terenu, odgovoran je za kontinuirano analiziranje proizvodnih rezultata krmaa i nerasta po farmama pod svojom kontrolom, te pripremu podataka za ocjenu. Za nerastovske majke odabiru se krmae koje su kao nazimice završile feld test i imaju utvrenu BLUP vrijed- nost, a razvrstane su u kategoriju odabira D-nukleus, dobro razvijene, oblika i tipa karakteristinog pasmini kojoj pripadaju. Mladi nerasti mogu se uvesti u nukleus stada ako imaju završen feld test i utvrenu BLUP vrijednost, a razvrstani su u kategoriju odabira D-nukleus, dobro razvijeni, oblika i tipa karakteristinog pasmini kojoj pripadaju.
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva provodi ocjenu nerasta i krmaa sukladno Uputama i pravilnicima. Glavni kriteriji za ocjenu su: plodnost, vanjština i vlastiti test. Nakon izvršene ocjene podaci se upisuju u obrazac OKN1.
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva sukladno Uputama i pravilnicima dodjeljuje nerastima/krmaama uzgojne statuse. Djelatnik je odgovoran za slanje obrasca OKN1 u Odjel najkasnije 7 dana od dana izvršene ocjene.
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva duan je najkasnije 7 dana od dana primitka obrasca unijeti statuse i ocjene u Središnju bazu podataka. Promjene se u unose u osnovne podatke krmaa/nerasta.
Lista ocijenjenih krmaa/nerasta kvartalno se šalje uzgajivau, elektronski ili poštom.
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA
Sastavio: eljko Mahnet, dipl. ing. Datum: Potpis:
Pregledala: Dr. sc. Maja Drai Datum: Potpis:
Odobrio: Dr. sc. Zdravko Bara Datum: Potpis:
ODGOVORNOST
DOKUMENTACIJA
Upute i pravilnici Obrazac OKN1Djelatnik Odjela za razvoj
svinjogojstva
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
Upute i pravilnici
Slanje liste ocijenjenih nerasta/krma a
uzgajiva u
Obrazac OKN1 Program «Svinjogojstvo»
39
HR VA
TS KA
P OL
JO PR
IV RE
DN A
AG EN
CI JA
Sastavio: eljko Mahnet, dipl. ing. Datum: Potpis:
Pregledala: Dr. sc. Maja Drai Datum: Potpis:
Odobrio: Dr. sc. Zdravko Bara Datum: Potpis:
ODGOVORNOST
DOKUMENTACIJA
Upute i pravilnici Obrazac OKN1Djelatnik Odjela za razvoj
svinjogojstva
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
Upute i pravilnici
Slanje liste ocijenjenih nerasta/krma a
uzgajiva u
Obrazac OKN1 Program «Svinjogojstvo»
40
OCJENA UZGOJNO VALJANIH NERASTI A (AUTOHTONE PASMINE) ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA
Sastavio: eljko Mahnet, dipl. ing. Datum: Potpis:
Pregledala: Dr. sc. Maja Drai Datum: Potpis:
Odobrio: Dr. sc. Zdravko Bara Datum: Potpis:
ODGOVORNOST
Prijava nerasti a za ocjenu Obrazac PNO-CS1
Slanje u Odjel za razvoj svinjogojstva Obrazac PNO-CS1Djelatnik podru nog ureda HPA
Provjera podataka za prijavljene nerasti e u
SBP (on line)
To ni podaci
nemogu nost korištenja za daljnji uzgoj
Da
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
Radna uputa za ocjenu uzgojno valjanih nerasti a crno slavonske svinje Program «Svinjogojstvo»
Komisijska ocjena nerasti a
Predstojnik Podru nog ureda HPA Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
Arhiva
Obrazac LON-CS1 Program «Svinjogojstvo»
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
Izrada mjese nog plana komisijske ocjene
nerasti a
Radna uputa za ocjenu uzgojno valjanih nerasti a crno slavonske svinje Obrazac LON-CS1
Obrazac PNO-CS1 Program «Svinjogojstvo»
u SBP (on line)
rodovnika
Rodovnik
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA
OCJENA UZGOJNO VALJANIH NERASTI A (AUTOHTONE PASMINE) ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA
Sastavio: eljko Mahnet, dipl. ing. Datum: Potpis:
Pregledala: Dr. sc. Maja Drai Datum: Potpis:
Odobrio: Dr. sc. Zdravko Bara Datum: Potpis:
ODGOVORNOST
Prijava nerasti a za ocjenu Obrazac PNO-CS1
Slanje u Odjel za razvoj svinjogojstva Obrazac PNO-CS1Djelatnik podru nog ureda HPA
Provjera podataka za prijavljene nerasti e u
SBP (on line)
To ni podaci
nemogu nost korištenja za daljnji uzgoj
Da
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
Radna uputa za ocjenu uzgojno valjanih nerasti a crno slavonske svinje Program «Svinjogojstvo»
Komisijska ocjena nerasti a
Predstojnik Podru nog ureda HPA Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
Arhiva
Obrazac LON-CS1 Program «Svinjogojstvo»
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
Izrada mjese nog plana komisijske ocjene
nerasti a
Radna uputa za ocjenu uzgojno valjanih nerasti a crno slavonske svinje Obrazac LON-CS1
Obrazac PNO-CS1 Program «Svinjogojstvo»
u SBP (on line)
rodovnika
Rodovnik
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA
OCJENA UZGOJNO VALJANIH NERASTI A (AUTOHTONE PASMINE) ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA
Sastavio: eljko Mahnet, dipl. ing. Datum: Potpis:
Pregledala: Dr. sc. Maja Drai Datum: Potpis:
Odobrio: Dr. sc. Zdravko Bara Datum: Potpis:
ODGOVORNOST
Prijava nerasti a za ocjenu Obrazac PNO-CS1
Slanje u Odjel za razvoj svinjogojstva Obrazac PNO-CS1Djelatnik podru nog ureda HPA
Provjera podataka za prijavljene nerasti e u
SBP (on line)
To ni podaci
nemogu nost korištenja za daljnji uzgoj
Da
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
Radna uputa za ocjenu uzgojno valjanih nerasti a crno slavonske svinje Program «Svinjogojstvo»
Komisijska ocjena nerasti a
Predstojnik Podru nog ureda HPA Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
Arhiva
Obrazac LON-CS1 Program «Svinjogojstvo»
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
Izrada mjese nog plana komisijske ocjene
nerasti a
Radna uputa za ocjenu uzgojno valjanih nerasti a crno slavonske svinje Obrazac LON-CS1
Obrazac PNO-CS1 Program «Svinjogojstvo»
u SBP (on line)
rodovnika
Rodovnik
41
radna uPuta za ocjenu uzgojno valjanih nerastia autohtonih Pasmina Uzgajiva koji planira ostavljati nerastie za daljnji uzgoj/rasplod javlja se u Podruni ured HPA. Prijava za ocjenu nerasti- a se vrši na obrascu Prijava nerastia za ocjenu (PNO-CS1) prilikom oznaavanja prasadi, a najkasnije do starosti od 3 mjeseca.
Predstojnik/naelnik Odjela/Podrunog ureda HPA odgovara za slanje Obrasca (PNO-CS1) prema Odjelu za razvoj svi- njogojstva (faksom ili poštom).
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva vrši provjeru podataka za svako pojedino grlo (podrijetlo roditelja, postotak uzgoja u srodstvu) s Obrasca u Središnjoj bazi podataka. Ukoliko su podaci toni djelatnik Odjela vrši unos podataka u Središnju bazu podataka.
Na poetku svakog mjeseca djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva na temelju starosti nerastia izrauje mjeseni plan komisijske ocjene nerastia i o tome obavještava podruni ured HPA i uzgajivaa.
Nerastii se ocjenjuju u starosti od 8 mjeseci.
Predstojnik/naelnik Podrunog ureda u dogovoru s Odjelom za razvoj svinjogojstva dogovara organizaciju i formiranje ocjenjivake komisije jednom mjeseno ili po potrebi. Predstojnik/naelnik Odjela/Podrunog ureda odgovara za rad ko- misije za ocjenu nerastia na terenu Podrunog ureda. Takoer je odgovoran za dostavljanje ispunjenog obrasca Lista ocjene nerastia (LON-CS1) u Odjel za razvoj svinjogojstva.
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva odgovoran je za unos ocjene i upotrebe nerastia u Središnju bazu podataka.
Ukoliko se nerasti ostavlja za daljnji uzgoj/rasplod na zahtjev uzgajivaa djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva izdaje uzgojni certifikat/rodovnik za dotino grlo. Takoer se vrši i umatienje nerasta prilikom prvog skoka.
Ocjena nerastia se vrši temeljem fenotipskih obiljeja ivotinje (oblik, okvir i izraenost pasminskih obiljeja ivotinje) te temeljem podrijetla. Fenotipska obiljeja boduju se ocjenom od 1 do 5. Da bi se mogli koristiti u rasplodu nerastii moraju imati minimalnu srednju vrijednost ocjena 3,5 uz uvjet da niti jedna pojedinana ocjena ne bude manja od 3. Nerasti koji ne zadovoljavaju fenotipske karakteristike pasmine ili kod kojih su izraene nasljedne mane i nerasti koji nisu propisno oznaeni ili se ne mogu sa sigurnošu identificirati, izluuju se iz uzgoja. Ako se nerasti moe koristiti u rasplodu u stupac “upotreba” upisuje se broj 1, a ako se izluuje upisuje se broj 2.
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA
OCJENA UZGOJNO VALJANIH NERASTI A (AUTOHTONE PASMINE) ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA
Sastavio: eljko Mahnet, dipl. ing. Datum: Potpis:
Pregledala: Dr. sc. Maja Drai Datum: Potpis:
Odobrio: Dr. sc. Zdravko Bara Datum: Potpis:
ODGOVORNOST
Prijava nerasti a za ocjenu Obrazac PNO-CS1
Slanje u Odjel za razvoj svinjogojstva Obrazac PNO-CS1Djelatnik podru nog ureda HPA
Provjera podataka za prijavljene nerasti e u
SBP (on line)
To ni podaci
nemogu nost korištenja za daljnji uzgoj
Da
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
Radna uputa za ocjenu uzgojno valjanih nerasti a crno slavonske svinje Program «Svinjogojstvo»
Komisijska ocjena nerasti a
Predstojnik Podru nog ureda HPA Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
Arhiva
Obrazac LON-CS1 Program «Svinjogojstvo»
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
Izrada mjese nog plana komisijske ocjene
nerasti a
Radna uputa za ocjenu uzgojno valjanih nerasti a crno slavonske svinje Obrazac LON-CS1
Obrazac PNO-CS1 Program «Svinjogojstvo»
u SBP (on line)
rodovnika
Rodovnik
42
PNO-CS1
Prijava nerasti a za ocjenu Uzgojna organizacija Uzgajiva (naziv i šifra)
Redni broj Oznaka grla (prigojni broj)
Uzgajiva
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA
OCJENA UZGOJNO VALJANIH NERASTI A (AUTOHTONE PASMINE) ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA
Sastavio: eljko Mahnet, dipl. ing. Datum: Potpis:
Pregledala: Dr. sc. Maja Drai Datum: Potpis:
Odobrio: Dr. sc. Zdravko Bara Datum: Potpis:
ODGOVORNOST
Prijava nerasti a za ocjenu Obrazac PNO-CS1
Slanje u Odjel za razvoj svinjogojstva Obrazac PNO-CS1Djelatnik podru nog ureda HPA
Provjera podataka za prijavljene nerasti e u
SBP (on line)
To ni podaci
nemogu nost korištenja za daljnji uzgoj
Da
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
Radna uputa za ocjenu uzgojno valjanih nerasti a crno slavonske svinje Program «Svinjogojstvo»
Komisijska ocjena nerasti a
Predstojnik Podru nog ureda HPA Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
Arhiva
Obrazac LON-CS1 Program «Svinjogojstvo»
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
Izrada mjese nog plana komisijske ocjene
nerasti a
Radna uputa za ocjenu uzgojno valjanih nerasti a crno slavonske svinje Obrazac LON-CS1
Obrazac PNO-CS1 Program «Svinjogojstvo»
u SBP (on line)
rodovnika
Rodovnik
43
LON-CS1
Oznaka grla (prigojni broj) Oblik Okvir
Izraenost pasminskih
1. _______________________________________ 2. _______________________________________ 3. _______________________________________
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA
OCJENA UZGOJNO VALJANIH NERASTI A (AUTOHTONE PASMINE) ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA
Sastavio: eljko Mahnet, dipl. ing. Datum: Potpis:
Pregledala: Dr. sc. Maja Drai Datum: Potpis:
Odobrio: Dr. sc. Zdravko Bara Datum: Potpis:
ODGOVORNOST
Prijava nerasti a za ocjenu Obrazac PNO-CS1
Slanje u Odjel za razvoj svinjogojstva Obrazac PNO-CS1Djelatnik podru nog ureda HPA
Provjera podataka za prijavljene nerasti e u
SBP (on line)
To ni podaci
nemogu nost korištenja za daljnji uzgoj
Da
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
Radna uputa za ocjenu uzgojno valjanih nerasti a crno slavonske svinje Program «Svinjogojstvo»
Komisijska ocjena nerasti a
Predstojnik Podru nog ureda HPA Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
Arhiva
Obrazac LON-CS1 Program «Svinjogojstvo»
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva
Izrada mjese nog plana komisijske ocjene
nerasti a
Radna uputa za ocjenu uzgojno valjanih nerasti a crno slavonske svinje Obrazac LON-CS1
Obrazac PNO-CS1 Program «Svinjogojstvo»
u SBP (on line)
rodovnika
Rodovnik
44
UZIMANJE UZORAKA ZA TEST MALIGNE HIPERTERMIJE ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA
Sastavio: eljko Mahnet, dipl. ing. Datum: Potpis:
Pregledala: Dr. sc. Maja Drai Datum: Potpis:
Odobrio: Dr. sc. Zdravko Bara Datum: Potpis:
ODGOVORNOST DOKUMENTACIJA
Uzimanje uzoraka Djelatnik HPA / Ovlašteni veterinar na farmi
Upute i pravilnici za provedbu uzgojnog programa Uputa za uzimanje uzoraka za test maligne hipertermije svinja
Slanje uzoraka u laboratorij
Djelatnik Odjela za genetsko vrednovanje i o uvanje animalnih genotipova
Djelatnik Odjela za genetsko vrednovanje i o uvanje animalnih genotipova
Unos rezultata analize u SBP
(on line)
Slanje rezultata analize
uzgajiva u / farmi
HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva Program «Svinjogojstvo»
Izvješ e Rezultati testa na M.H.T. svinja
Nalog za testiranje uzoraka na malignu hipertermiju svinja
Uzorkuju se: tkivo, krv, sperma i dlaka Za test na malignu hipertermiju koriste se uzorci dlake, izuzetno se test moe raditi iz tkiva.
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA
UZIMANJE UZORAKA ZA TEST MALIGNE HIPERTERMIJE ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA
Sastavio: eljko Mahnet, dipl. ing. Datum: Potpis:
Pregledala: Dr. sc. Maja Drai Datum: Potpis:
Odobrio: Dr. sc. Zdravko Bara Datum: Potpis:
ODGOVORNOST DOKUMENTACIJA
Uzimanje uzoraka Djelatnik HPA / Ovlašteni veterinar na farmi
Upute i pravilnici za provedbu uzgojnog programa Uputa za uzimanje uzoraka za test maligne hipertermije svinja
Slanje uzoraka u laboratorij
Djelatnik Odjela za genetsko vrednovanje i o uvanje animalnih genotipova
Djelatnik Odjela za genetsko vrednovanje i o uvanje animalnih genotipova
Unos rezultata analize u SBP
(on line)
Slanje rezultata analize
uzgajiva u / farmi
HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva Program «Svinjogojstvo»
Izvješ e Rezultati testa na M.H.T. svinja
Nalog za testiranje uzoraka na malignu hipertermiju svinja
Uzorkuju se: tkivo, krv, sperma i dlaka Za test na malignu hipertermiju koriste se uzorci dlake, izuzetno se test moe raditi iz tkiva.
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA
UZIMANJE UZORAKA ZA TEST MALIGNE HIPERTERMIJE ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA
Sastavio: eljko Mahnet, dipl. ing. Datum: Potpis:
Pregledala: Dr. sc. Maja Drai Datum: Potpis:
Odobrio: Dr. sc. Zdravko Bara Datum: Potpis:
ODGOVORNOST DOKUMENTACIJA
Uzimanje uzoraka Djelatnik HPA / Ovlašteni veterinar na farmi
Upute i pravilnici za provedbu uzgojnog programa Uputa za uzimanje uzoraka za test maligne hipertermije svinja
Slanje uzoraka u laboratorij
Djelatnik Odjela za genetsko vrednovanje i o uvanje animalnih genotipova
Djelatnik Odjela za genetsko vrednovanje i o uvanje animalnih genotipova
Unos rezultata analize u SBP
(on line)
Slanje rezultata analize
uzgajiva u / farmi
HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva Program «Svinjogojstvo»
Izvješ e Rezultati testa na M.H.T. svinja
Nalog za testiranje uzoraka na malignu hipertermiju svinja
Uzorkuju se: tkivo, krv, sperma i dlaka Za test na malignu hipertermiju koriste se uzorci dlake, izuzetno se test moe raditi iz tkiva.
45
radna uPuta za Provedbu testa maligne hiPertermije na velikim farmama i obiteljskim PoljoPrivrednim gosPodarstvima Maligna hipertermija ili stresna osjetljivost svinja je nasljedna neuromuskularna bolest koja se oituje poremeajem kon- trakcije skeletnih mišia, poveanjem metabolizma, tjelesne temperature, te naposljetku i moguom smru. Uzrok bolesti je mutacija u genu za rijanodinski receptor RYR, smještenom na 6. kromosomu, a bolest se oituje samo u recesivnih homozigota. Posljedica stresne osjetljivosti je poveana smrtnost od uinka stresa, pad apetita, smanjenje veliine legla, kao i poveani udio blijedog, mekog i vodenog mesa, nepoeljnog za preradu.
U prošlosti se koristio halotan test koji se temeljio na utvrivanju reakcije mišia pri izlaganju halotanu, no taj test je ot- krivao samo jedinke podlone bolesti (recesivne homozigote), a ne i prenosioce (heterozigote). U Hrvatskoj se od 1992. godine provodi DNA testiranje PCR metodom, koje omoguuje razlikovanje tri genotipa; dominantnog homozigota (NN) koji je neosjetljiv na stres, heterozigota (Nn) koji sam ne oituje znakove bolesti, no prenosioc je gena, te recesivnog ho- mozigota (nn) koji predstavlja bolesnu ivotinju. Utvreni genotip ivotinje se obvezno upisuje na rodovnik.
Test se provodi na mladim nerastima i nazimicama. Djelatnik HPA, odnosno ovlašteni veterinar na farmi odgovoran je za uzimanje uzoraka za analizu sukladno uputama za uzimanje uzoraka za test na malignu hipertermiju svinja. PCR analiza se moe raditi na uzorcima krvi, dlake, tkiva (uške) i sperme, a HPA trenutno analizu provodi samo na uzorcima dlake. Djelatnik HPA je odgovoran za slanje uzoraka na analizu u laboratorij pri Odjelu za genetsko vrednovanje i ouvanje ani- malnih genotipova.
Djelatnik Odjela za genetsko vrednovanje i ouvanje animalnih genotipova rezultate analize šalje farmi, odnosno uzgajiva- u, kao i Odjelu za razvoj svinjogojstva, putem izvješa Rezultati testa na malignu hipertermiju svinja.
Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva odgovoran je za unos rezultata DNA analize u Središnju bazu podataka.
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA
UZIMANJE UZORAKA ZA TEST MALIGNE HIPERTERMIJE ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA
Sastavio: eljko Mahnet, dipl. ing. Datum: Potpis:
Pregledala: Dr. sc. Maja Drai Datum: Potpis:
Odobrio: Dr. sc. Zdravko Bara Datum: Potpis:
ODGOVORNOST DOKUMENTACIJA
Uzimanje uzoraka Djelatnik HPA / Ovlašteni veterinar na farmi
Upute i pravilnici za provedbu uzgojnog programa Uputa za uzimanje uzoraka za test maligne hipertermije svinja
Slanje uzoraka u laboratorij
Djelatnik Odjela za genetsko vrednovanje i o uvanje animalnih genotipova
Djelatnik Odjela za genetsko vrednovanje i o uvanje animalnih genotipova
Unos rezultata analize u SBP
(on line)
Slanje rezultata analize
uzgajiva u / farmi
HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva Program «Svinjogojstvo»
Izvješ e Rezultati testa na M.H.T. svinja
Nalog za testiranje uzoraka na malignu hipertermiju svinja
Uzorkuju se: tkivo, krv, sperma i dlaka Za test na malignu hipertermiju koriste se uzorci dlake, izuzetno se test moe raditi iz tkiva.
46
UZIMANJE UZORAKA ZA TEST MALIGNE HIPERTERMIJE ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA
Sastavio: eljko Mahnet, dipl. ing. Datum: Potpis:
Pregledala: Dr. sc. Maja Drai Datum: Potpis:
Odobrio: Dr. sc. Zdravko Bara Datum: Potpis:
ODGOVORNOST DOKUMENTACIJA
Uzimanje uzoraka Djelatnik HPA / Ovlašteni veterinar na farmi
Upute i pravilnici za provedbu uzgojnog programa Uputa za uzimanje uzoraka za test maligne hipertermije svinja
Slanje uzoraka u laboratorij
Djelatnik Odjela za genetsko vrednovanje i o uvanje animalnih genotipova
Djelatnik Odjela za genetsko vrednovanje i o uvanje animalnih genotipova
Unos rezultata analize u SBP
(on line)
Slanje rezultata analize
uzgajiva u / farmi
HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva Program «Svinjogojstvo»
Izvješ e Rezultati testa na M.H.T. svinja
Nalog za testiranje uzoraka na malignu hipertermiju svinja
Uzorkuju se: tkivo, krv, sperma i dlaka Za test na malignu hipertermiju koriste se uzorci dlake, izuzetno se test moe raditi iz tkiva.
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA Krievci, Poljana Krieva ka 185 Ured Zagreb, Ilica 101
Nalog za testiranje uzoraka na malignu hipertermiju svinja
OSNOVNI PODACI O VLASNIKU IVOTINJE Ime i prezime: Adresa: Telefon:
Red.broj Prigojni broj ivotinje1
/ tkivo/ sperma)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 1 Navesti prigojni broj ivotinje, svi drugi brojevi (interni brojevi farme) su nevae i za izdavanje rodovnika Napomena:
Osoba odgovorna za uzimanje uzoraka: ____________________________________________ Datum: ___________________ Potpis:_____________________________
Prilog: Obrazac Nalog za testiranje uzoraka na malignu hipertermiju svinja
47
UZIMANJE UZORAKA ZA TEST MALIGNE HIPERTERMIJE ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA
Sastavio: eljko Mahnet, dipl. ing. Datum: Potpis:
Pregledala: Dr. sc. Maja Drai Datum: Potpis:
Odobrio: Dr. sc. Zdravko Bara Datum: Potpis:
ODGOVORNOST DOKUMENTACIJA
Uzimanje uzoraka Djelatnik HPA / Ovlašteni veterinar na farmi
Upute i pravilnici za provedbu uzgojnog programa Uputa za uzimanje uzoraka za test maligne hipertermije svinja
Slanje uzoraka u laboratorij
Djelatnik Odjela za genetsko vrednovanje i o uvanje animalnih genotipova
Djelatnik Odjela za genetsko vrednovanje i o uvanje animalnih genotipova
Unos rezultata analize u SBP
(on line)
Slanje rezultata analize
uzgajiva u / farmi
HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva Program «Svinjogojstvo»
Izvješ e Rezultati testa na M.H.T. svinja
Nalog za testiranje uzoraka na malignu hipertermiju svinja
Uzorkuju se: tkivo, krv, sperma i dlaka Za test na malignu hipertermiju koriste se uzorci dlake, izuzetno se test moe raditi iz tkiva.
Prilog: Ispitno izvješe o rezultatima testa na malignu hipertermiju svinja
48
Kontrola upisanih podataka
Slanje uzgojnog certifikata
Sastavio: eljko Mahnet, dipl. ing. Datum: Potpis:
Pregledala: Dr. sc. Maja Drai Datum: Potpis:
Odobrio: Dr. sc. Zdravko Bara Datum: Potpis:
To ni podaci
Djelatnik Podru nog ureda HPA Djelatnik farme / selekcioner
DOKUMENTACIJA
Pregled u SBP (on line)
Izdavanje uzgojnog certifikata
To ni podaci
Kontrola upisanih podataka
Slanje uzgojnog certifikata
Sastavio: eljko Mahnet, dipl. ing. Datum: Potpis:
Pregledala: Dr. sc. Maja Drai Datum: Potpis:
Odobrio: Dr. sc. Zdravko Bara Datum: Potpis:
To ni podaci
Djelatnik Podru nog ureda HPA Djelatnik farme / selekcioner
DOKUMENTACIJA
Pregled u SBP (on line)
Izdavanje uzgojnog certifikata
To ni podaci
Kontrola upisanih podataka
Slanje uzgojnog certifikata
Sastavio: eljko Mahnet, dipl. ing. Datum: Potpis:
Pregledala: Dr. sc. Maja Drai Datum: Potpis:
Odobrio: Dr. sc. Zdravko Bara Datum: Potpis:
To ni podaci
Djelatnik Podru nog ureda HPA Djelatnik farme / selekcioner
DOKUMENTACIJA
Pregled u SBP (on line)
Izdavanje uzgojnog certifikata
To ni podaci
Kontrola upisanih podataka
Slanje uzgojnog certifikata
Sastavio: eljko Mahnet, dipl. ing. Datum: Potpis:
Pregledala: Dr. sc. Maja Drai Datum: Potpis:
Odobrio: Dr. sc. Zdravko Bara Datum: Potpis:
To ni podaci
Djelatnik Podru nog ureda HPA Djelatnik farme / selekcioner
DOKUMENTACIJA
Pregled u SBP (on line)
Izdav

Recommended