Transcript
 • RIZNICA MUDROSTI

 • II

  Morate duboko zaroniti da biste nali bisere. elite li se domoi punog ploda ovog avatara, zaronite u plavu dubinu i utonite u Sai Babu.

 • III

  RIZNICA RIZNICA RIZNICA RIZNICA MUDROSTIMUDROSTIMUDROSTIMUDROSTI

 • IV

  Ovu knjigu, namijenjenuOvu knjigu, namijenjenuOvu knjigu, namijenjenuOvu knjigu, namijenjenu za unutarnju upotrebu uza unutarnju upotrebu uza unutarnju upotrebu uza unutarnju upotrebu u SathyaSathyaSathyaSathya Sai Sredinjem vijeu Hrvatske, Sai Sredinjem vijeu Hrvatske, Sai Sredinjem vijeu Hrvatske, Sai Sredinjem vijeu Hrvatske, priredila je Sathya Sai grupa ankara.priredila je Sathya Sai grupa ankara.priredila je Sathya Sai grupa ankara.priredila je Sathya Sai grupa ankara.

  Prevele s engPrevele s engPrevele s engPrevele s engleskogaleskogaleskogaleskoga i sastavilei sastavilei sastavilei sastavile dr.Vinja Cipek-Marek Nada Lukaevi

  LektoricaLektoricaLektoricaLektorica Elizabeta Jovanovi

  TehnikaTehnikaTehnikaTehnika pomopomopomopomo Daniela Zmazek

  Od srca Od srca Od srca Od srca zahvaljujemozahvaljujemozahvaljujemozahvaljujemo Sanji Hrici, Mladenu Malkou - ekiju, Jasni Radulovi, Zvjezdani Kastrapeli, koji su namkoji su namkoji su namkoji su nam svojim nesebinim trudom svojim nesebinim trudom svojim nesebinim trudom svojim nesebinim trudom pomogli pomogli pomogli pomogli u nastankuu nastankuu nastankuu nastanku ove knjige.ove knjige.ove knjige.ove knjige. Takoer posebno zahvaljujemo Takoer posebno zahvaljujemo Takoer posebno zahvaljujemo Takoer posebno zahvaljujemo Dorinu Manziniju, koji nam je mnogo , koji nam je mnogo , koji nam je mnogo , koji nam je mnogo pomogao pri transliteraciji i prijevodu dijela sanskrtskih termina i navoda, pomogao pri transliteraciji i prijevodu dijela sanskrtskih termina i navoda, pomogao pri transliteraciji i prijevodu dijela sanskrtskih termina i navoda, pomogao pri transliteraciji i prijevodu dijela sanskrtskih termina i navoda, osobito onih koji nisu bili prevedeni u nama dostupnoj literaturi, to je osobito onih koji nisu bili prevedeni u nama dostupnoj literaturi, to je osobito onih koji nisu bili prevedeni u nama dostupnoj literaturi, to je osobito onih koji nisu bili prevedeni u nama dostupnoj literaturi, to je uvelike obogatilouvelike obogatilouvelike obogatilouvelike obogatilo ovaj prirunik.ovaj prirunik.ovaj prirunik.ovaj prirunik.

  UrednicaUrednicaUrednicaUrednica Nada Lukaevi

  Zagreb, 2007.Zagreb, 2007.Zagreb, 2007.Zagreb, 2007.

 • V

  Ovu knjigu s ljubavlju posveujemo Uitelju svijeta, Stvoritelju univerzuma, vjenoj Ljubavi, tihom stanovniku koji boravi u srcu svakoga bia, Istini, Dobroti i Ljepoti, Bhagavnu r Sathya Sai Babi.

 • VI

  Dragi itatelju!Dragi itatelju!Dragi itatelju!Dragi itatelju! Prije gotovo etrnaestPrije gotovo etrnaestPrije gotovo etrnaestPrije gotovo etrnaest godinagodinagodinagodina skupinaskupinaskupinaskupina poklonika obpoklonika obpoklonika obpoklonika obradovala je radovala je radovala je radovala je lanove Sathya Sai dlanove Sathya Sai dlanove Sathya Sai dlanove Sathya Sai drutva Hrvatsrutva Hrvatsrutva Hrvatsrutva Hrvatskekekeke knjigomknjigomknjigomknjigom Nektar pjevanjaNektar pjevanjaNektar pjevanjaNektar pjevanja, na emu im , na emu im , na emu im , na emu im ovom prilikom od srca zahvaljujemo. U uvodu knjige stojiovom prilikom od srca zahvaljujemo. U uvodu knjige stojiovom prilikom od srca zahvaljujemo. U uvodu knjige stojiovom prilikom od srca zahvaljujemo. U uvodu knjige stoji: "Ovo n: "Ovo n: "Ovo n: "Ovo nije knjiga ije knjiga ije knjiga ije knjiga koja e se koristiti samo za pjevanje koja e se koristiti samo za pjevanje koja e se koristiti samo za pjevanje koja e se koristiti samo za pjevanje bhajanabhajanabhajanabhajana ve velikim dijelom moe sluiti ve velikim dijelom moe sluiti ve velikim dijelom moe sluiti ve velikim dijelom moe sluiti kao edukativni prirunik.kao edukativni prirunik.kao edukativni prirunik.kao edukativni prirunik."""" Nakon to smo se godinama njime koristili, Nakon to smo se godinama njime koristili, Nakon to smo se godinama njime koristili, Nakon to smo se godinama njime koristili, pokazala se potreba za novim prirunikom koji e duhovnim traiteljima pokazala se potreba za novim prirunikom koji e duhovnim traiteljima pokazala se potreba za novim prirunikom koji e duhovnim traiteljima pokazala se potreba za novim prirunikom koji e duhovnim traiteljima pomoi na duhovnom putu, pomoi na duhovnom putu, pomoi na duhovnom putu, pomoi na duhovnom putu, donijeti im nova saznanja i iriti vidike. donijeti im nova saznanja i iriti vidike. donijeti im nova saznanja i iriti vidike. donijeti im nova saznanja i iriti vidike. Tako je Tako je Tako je Tako je nastala nastala nastala nastala Riznica Riznica Riznica Riznica mudrostimudrostimudrostimudrosti.... SSSSadrajadrajadrajadraj ove knjige jeove knjige jeove knjige jeove knjige je raznovrstan jer smo eljeli dotaknuti mnoga podruja raznovrstan jer smo eljeli dotaknuti mnoga podruja raznovrstan jer smo eljeli dotaknuti mnoga podruja raznovrstan jer smo eljeli dotaknuti mnoga podruja koja smo smatrali vanima i zanimljivima.koja smo smatrali vanima i zanimljivima.koja smo smatrali vanima i zanimljivima.koja smo smatrali vanima i zanimljivima. Ovaj pOvaj pOvaj pOvaj prirunik otvara Svmrirunik otvara Svmrirunik otvara Svmrirunik otvara Svmjev jev jev jev poepoepoepoetski odgovor na pitanje tkotski odgovor na pitanje tkotski odgovor na pitanje tkotski odgovor na pitanje tko je je je je rrrr Sathya Sai Baba. Nama nedokuiv, a ipak Sathya Sai Baba. Nama nedokuiv, a ipak Sathya Sai Baba. Nama nedokuiv, a ipak Sathya Sai Baba. Nama nedokuiv, a ipak tako blizak Svojim nas rijeima nadahnjuje, ispunjava i mijenja, stoga emo u tako blizak Svojim nas rijeima nadahnjuje, ispunjava i mijenja, stoga emo u tako blizak Svojim nas rijeima nadahnjuje, ispunjava i mijenja, stoga emo u tako blizak Svojim nas rijeima nadahnjuje, ispunjava i mijenja, stoga emo u ovoj knjizi nai desetak Njegovih govoraovoj knjizi nai desetak Njegovih govoraovoj knjizi nai desetak Njegovih govoraovoj knjizi nai desetak Njegovih govora, mnogo citata i izreka, mnogo citata i izreka, mnogo citata i izreka, mnogo citata i izreka. Tako nas u . Tako nas u . Tako nas u . Tako nas u govoru govoru govoru govoru Priroda SepstvaPriroda SepstvaPriroda SepstvaPriroda Sepstva ui tko smo i usmjerava kako daui tko smo i usmjerava kako daui tko smo i usmjerava kako daui tko smo i usmjerava kako da ivimo, a zatim ivimo, a zatim ivimo, a zatim ivimo, a zatim nam u nam u nam u nam u NavaratniNavaratniNavaratniNavaratni objanjava devet dragulja koji simboliziraju deveterostruki objanjava devet dragulja koji simboliziraju deveterostruki objanjava devet dragulja koji simboliziraju deveterostruki objanjava devet dragulja koji simboliziraju deveterostruki put predanostiput predanostiput predanostiput predanosti Bogu. Slijedi veliko poglavlje Bogu. Slijedi veliko poglavlje Bogu. Slijedi veliko poglavlje Bogu. Slijedi veliko poglavlje O meditacijimeditacijimeditacijimeditaciji. Da bismo mogli . Da bismo mogli . Da bismo mogli . Da bismo mogli

  meditirati, potrebna je kontrola osjetila i usredotoenost mislmeditirati, potrebna je kontrola osjetila i usredotoenost mislmeditirati, potrebna je kontrola osjetila i usredotoenost mislmeditirati, potrebna je kontrola osjetila i usredotoenost misli na Boga, o i na Boga, o i na Boga, o i na Boga, o emu nam govemu nam govemu nam govemu nam govori Svori Svori Svori Svmmmm u govoru u govoru u govoru u govoru Samokontrola i samoostvarenjeSamokontrola i samoostvarenjeSamokontrola i samoostvarenjeSamokontrola i samoostvarenje. U iduem . U iduem . U iduem . U iduem

  tektektektekstu nalazimo odgovore na pitanjastu nalazimo odgovore na pitanjastu nalazimo odgovore na pitanjastu nalazimo odgovore na pitanja to je meditacija, kako ispravno to je meditacija, kako ispravno to je meditacija, kako ispravno to je meditacija, kako ispravno meditirati te to je sve potrebno da bismo mogli meditirati i na kraju ostvariti meditirati te to je sve potrebno da bismo mogli meditirati i na kraju ostvariti meditirati te to je sve potrebno da bismo mogli meditirati i na kraju ostvariti meditirati te to je sve potrebno da bismo