Download docx - SKI KELAS XII IA 4

Transcript
Page 1: SKI KELAS XII IA 4

SKI KELAS XII IA 4

1. Pada saat Nabi lahir seorang raja dari Yaman ingin menyerng Ka’bah dengan pasukan

gajahnya, dan kemudian dihancurkan oleh burung ababil yang membawa batu dari neraka.

siapakan Raja Yaman yang dilempari batu dari neraka saat menyerang dan

menghancurkan ka’bah?

2. Saat Rasulullah diperintahkan pertama kali untuk berdakwah beliau takut untuk

berdakwah secara terang-terangan, kemudian beliau berdakwah secara sembunyi-

sembunyi.dakwah dimulai dari keluarga dan kerabat dekatnya.dakwah ini berlangsung

selama 3-4 tahun, setelah 4 tahun Nabi berdakwah secara sembunya-sembunyi maka

turunlah wahyu yang memerintahkan Nabi untuk berdakwah yaitu QS. Al-hijr:94 dan

setelah itu Nabi terus melakukan dakwah secara terang-terangan di masyarakat Quraisy

Mekah.

surat apa yang pertama kali memerintahkan Rasulullah untuk melakukan dakwah?

3. Ketika turun surah Al-Maidah 1-7 sebagai perintah untuk berdakwah islam kepada seluruh

umat manusiarasulullah pertama kali berdakwah kepada para keluarga dekat dan para

sahabatnya.

1. Khadijah

2. Abu jahal

3. Ali bin Abi Thalib

4. Abu Lahab

5. Zaid bin Harisan

Dari pernyataan diatas manakah yang termasuk keluarga dan sahabatnya?

a. 1,3,5

b. 1,2,5

c. 1,4,5

d. 1,5,2

e. 1,4,5

4. Dengan turunya wahyu ke-2 ini maka mulailah Rasulullah SAW melakukan dakwah islam

secara diam-diam dilingkungan keluarga terdekat,termasuk istri, sepupu,dan kalangan

anak-anak.

siapakah yang pertama kali masuk islam dari kalangan anak-anak?

5. Pemboikotan yang dilakukan orang kafir Quraisy dengan kegagaln cara diplomatik

kemudian orang Quraisy melakukan pemboikotangterhadap orang yang masuk islam.

Seperti Bilal bin Rabbah, Amr bin Fuhairah at-Tamimi, Ummu Ubais, An-Nahdiyah serta

anaknya al-Mu’ammiliyah dan Zinniar.

Page 2: SKI KELAS XII IA 4

sebutkan isi pemboikotan yang dilakukan orang Quraisy!

6. Setelah mendapat wahyu surah al-Anfal :30, Malaikat Jibril memerintahkan Nabi

Muhammad SAWuntuk hijrah ke Madinah dikarenakan tekanan dan gangguan bahkan

ancaman masyarakat Quraisy terhadap dirinya dan umat islam yang semakin menjadi.

Gelar apakah yang diberikan nabi kepada umat islam madinah?

7. Ketika nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah orang-orang Madinah menerima Nabi

Muhammad SAW dari golongan Ansar. Di Madinah Rasulullah mengembangkan ajaran

islam dengan cara berdakwah.

Bagaimana cara Nabi berdakwah ketika hijrah di madinah?

8. Pada tahun ke-2 setelah hijrah Rasulullah SAW ke Madinah, terjadi perang badar di

lembah badar, dan perang ini adalah pertama dalam sejarah islam.

Bagaimana bisa terjadi perang badar dan berapakah jumlah pasukanya?

9. Para pemuka Ansar dari bani Aus dan Kharaj berkumpul di Shaqifah Bani Saidahuntuk

mendiskusikan suksesi kepemimpinan pegganti Rasulullah.

Dimana para pemuka ansarmembicarakan tentang pngganti rasulullah?

a. Bukit Safa

b. Bukit Marwah

c. Saqifah Bani Saidah

d. Gua hira’

e. Masjidil Haram

10. Pada awal pemerintahan Abu Bakar ada 3 masalah besar yang dihadapi.

Apa yang dilakukan abu Bakara dalam masa jabatanya? Sebutkan satu saja….

(pada tahun pertaa abu Bakar menahlukan persia pada bulan Muharram 12 H/ 633 M.)

11. Banya penghafal al-Quran yang wafat karena perang.

Pada masa siapakan al-Quran dibukukan?

(pada masa khalifa Usman bin Affan al-Quran mulai dibukukan)

12. Usmn bin Affan menikahi dua putri Rasulullah.

Apa gelar yang disandang Usman bin Affan karena menikahi dua putri Rasulullah?

( Zunnur ain)

13. Setelah Usman bin Affan terbunuh Madinah berada dibawah para pemberontak,

kepemimpinan islam mengalami kekosongan sementara waktu.

mengapa Ali bin Abi Thalibdipilih menjadi khalifah?

a. Kekosongan pemerintahan

b. Termasuk keluarga Rasulullah

c. Desakan kaum pemberontak masa

itu

Page 3: SKI KELAS XII IA 4

d. Ali bin Abi Thalib mengajukan diri

sebagai khalifah

e. Usman bin Affan telah menunjuk

Ali

14. Perang antara Ali dan Muawiyahdiahiri dengan diadakanya tahkim/ arbitrase.

Apa nama perang antara Ali dan Muawiyah?

a. Perang siffin

b. Perang jamal

c. Perang uhud

d. Perang badar

e. Perang

khandaq

15. Pada masa bani Umayyah, khalifah diangkat langsung oleh khalifah sebelumnya dengan

menunjuk salah seorang keturunan khalifah sebagai putra mahkota yang akan

menggantikan kedudukan ayahandanya sebagai khalifah.

Sistem pemerintahan apa yang ditempuh bani Umayyah?

a. Monarki

b. Absolutisme

c. Liberalisme

d. Monarki heredetais

e. Monarki absolutisme