Transcript
S6: /BC-UBND
CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DO 14p - Tv do - 113nh pink
Nam Dinh, ngiy thang 5 neim 2021
BAO CAO Tinh hinh thyc hien nhi§m vy Oat trien kinh to - xa hY1 thing 4,
nhirng nhiOm vy tryng tam thang 5 nam 2021
Kinh - Van phong Chinh ph6; - BO Ke hoach va Dau tu.
I. TINH HINH THIfC HIEN NHItM VI,J KINH TE - XA HQI THANG 4
1. Cling tac phong, chtmg dich Covid-19
Trong thin, gian qua, tinh hinh dich benh Covid-19 trong nuac din Wen phirc tap, da xuat hien mot so 6 dich vii nhieu ca nhiem a nhieu tinh, thanh pho. Tren dia ban tinh, den nay da ghi nhan 2 ca mac COVID-19 tai thi tran Co Le (Troc Ninh). Tnrot tinh hinh do, UBND tinh, BCD phOng, chtmg dich COVID- 19 tinh da ban hinh cac van ban chi dao cac SeY, Ban, nganh, UBND cac huyen, thanh 016 trien khai thoc hien nghiem quy dinh ve phong, chong dich benh Covid-19. Yeu cau cac cap, cac nganh tang cuemg canh gide yen nguy ca dich benh, de cao trach nhiem ngued dimg dau, thoc hien quyet liet, dong b0, hieu qua cac bien phap phong chong dich vai phucmg chain "phong ngixa tich coc, ‘ plat hien sam, cach ly nhanh, tri hieu qua, xir 157 dirt diem, nhanh cluing on dinh tinh hinh". Da thoc hien gian cach xa hOi theo Chi thi 15 cila Thu tithing Chinh tren pham vi town thi tran Co Le to 0 gi& ngay 8-5; tinh kich boat them 2 khu cach ly tap trung Ca s& each ly cua tinh tai xa Nam Van (TP Nam Dinh) va co sa cach ly tap trung cua huyen Troc Ninh. Nganh Y to phoi h9p vii chinh quyen dia phuong va cac don vi lien quan trier' khai ra sok, than toc truy vet va thoc hien cac bien phap phong, chong dich phu h9p d6i vii cac truemg h9p lien quan den benh nhan COVID-19 tai huyen Troc Ninh. Chi ciao tam dimg cac hog dung don tiep lchach tham quan, du lich tai cac di tich lich sir van boa, dank lam thang canh, bao tang; cac hoat Ong le hoi, sinh hog ton gido, the dvc the thao tap trung &rig nguai, cac co s& kinh doanh dich vu karaoke, quail bar,... tir ngay 01/5/2021. Trien khai tiem chimg vac xin phong Covid-19 dot I cho cac d6i tuang uu tien, giam sat chat the cac phan img sau tiem vac xin'
2. Nong nghigp, Xfiy dyng NTM, Tai nguyen va Moi truirng
- San xuat n6ng nghiep: Vu Xuan, toan tinh gieo tong 83.578 ha, giam 1,2% (-981 ha); trong do din tich lila 71.790 ha giam 0,9% (-675 ha), rau mau
Tinh den ngay 09/5/2021, da tiem 9.516/9.600 lieu vac xin duojc cap.
2
va cay hang nam cac loai 11.788 ha giam 2,5% (-306 ha) so voi vv xuan nam truck. Thai tiet tuong doi thuan lgi, cay trong dugc cham sec kip that dung quy trinh ky thuat nen sinh truemg va phat trien tot. Dv kien lira toan tinh tro tap trung tir 5-15/5. RA soat, thong ke dien tich b6 rung hoang vv Xuan 2021.
- Chan nuoi: Huang dAn,ngtroi chan nuoi thuc hien tot cac bien phap phong, chong dich benh2. Tiep tic trien khai cong tac tiem phong vi Xuan nam 20213.
- Thus, san: San luemg thily san thang 4 trerc dat 15.921 tan, tang 6,3% so ding ky. Tinh chung 4 thang trac dat 54.065 tan, bang 31% Ice hoach va tang 6,4% so ding kS/4; da san xuat clugc 628 trieu con giong,cac loai. Tie') tic trien khai thing be cac bien phap nham ngan chan va giam thieukhai thac hai san bat hop phap, khong bao cao va khong theo quy dinh (IUU). Tong so tau ca cua tinh da lap dat thiet bi giam sat hanh trinh la 452/528 tau, dat 85,6% tong so tau thuec dien phai lap dat giam sat hanh trinh.
- Nuerc sach nong them: Tie') tvc tuyen truyen, van dOng nguoi dan sir citing nuoc sach tai cac xa, thi tran da co he thong cap nuoc sach tap trung.,Kiem tra, d8n doe, xem xet thao kilo khan cho doanh nghiep de day nhanh tien de thuc hien cac du an dau to cap nuoc sach nong thon theo quy dinh.
- Cong tac quan VI de dieu, phong chOng thien tai: Thuirng xuyen kiem tra phat hien va xir ly kip tiled cac sir co, hu h6ng ve de dial va cac cong trinh they lgi. Day nhanh tien do thi ding cac cong trinh de dieu, thOy lqi phong chong kit bao, dam bao tien do va chat lugng.
- Cong tac xay dung ruing then med (NTM): Kien toan Ban chi dao Chuang trinh MTQG xay dkmg NTM tinh; thanh vien Doan tham dinh, Hei 'long tham dinh xet, cong nhan xa dat chuan NTM nang cao ten dia ban tinh. TO chirc tham dinh, xet, cong nhan dat chuan NTM nang cao nam 2020,doi voi 17 xa tren dia ban cac huyen Y Yen, My Giao Thdy, Xuan Truong. To chirc HOi nghi trien khai Chuang trinh OCOP nam 2021 cho cac huyen Giao Till:1y, Nam Tivc, Nghia Hung, Truc Ninh, Vv Ban, Y Yen, MST Lec va TP. Nam Dinh.
- Tai nguyen va m8i tnrerng: Tiep tic trien khai cac buck lap Ke hoach sir dung dAt 5 nam 2021-2025 cap tinh. Huang dan, don dOc cac huyen, thanh pha lap Quy hoach sir ding dAt tiled kS, 2021-20305. Ban hanh Ke hoach thuc hien Quyet dinh so 2178/QD-TTg ngay 21/12/2020 dm Thu Wong Chinh phu ve viec phe duyet de an Hoan thien co so du lieu tai nguyen va m8i truerng ket not lien thong veri cac N thong thong tin, co so du lieu dm cac bo, nganh, dia phuang;
2 Hien nay tren dia ban tinh xuat hien benh Viem da not cue (VDNC) tren trau be, da c6 152 hO chan nuoi tai 60 xa, thi trAn dia. 09 huyen xuat hien benh vbi tong so gia snc mac benh la 243 con, so phai tieu hey la 15 con. C6 37 xa da qua 21 ngay kh8ng phat sinh djch. 3 Den ngay 04/5/2021, cac huyen, thanh pho da co ban tiem phOng xong cho dan gia sec. 4 Trong dif) khai thac 18.399 ten tang 2,9%, nuoi trOng 35.666 tan tang 8,3% so vai ding kY. 5 UBND tinh da phe duyet QHSDD cua huyen Giao They; Huyen M9 LOc da trinh UBND tinh phe duyet QHSDD; 02 huyen (Nghia Hung, Xuan Twang) clang hoan thien , so sau them huyen Hai Hau da to chac xong hOi nghi them dinh; 05 huyen (Tivc Ninh, TP Nam Dinh, Hai HO, \Tv Ban, Nam Tivc) da gai hO sa cho 1-10i &Ong them dinh.
3
Xay dung Ke hoach to chirc trien khai thi hanh Luat Bao ve Mai truemg. Trion khai thuc hien Nghi dinh s6 148/2020/ND-CP ngay 18/12/2020 dm Chinh phu sira d6i, 136 sung mot s6 Nghi dinh quy dinh chi Wet thi hanh Luat Da't dai6 va Nghi dinh so 91/2019/ND-CP ngay 19/11/2019 cua Chinh phu ve xir phg vi pham hanh chinh trong linh vuc dat dal'. Tiep tvc xir 1Sr cac ton tai v'e &At dai, trong d6 co 43 du an cham tien dO dau tu, cham dua dat vao sir dung, sir dung sai so yeti mat bang dirge phe duyet8.
3. Cong thtro'ng
- C8ng nghiep: Thang 4, hog dOng san xuat ding nghiep ten dia ban tinh duy tri da phoe hoi va tang truemg kha; Chi so san xuat ding nghiep (IIP) tang 6,4% so vai thang tnrac va tang 20,1% so vai cung ky. Tinh chung 4 thang dau nam, chi so san xuat ding nghiep (IIP) tang 10,6% so vai cimg ky. Trien khai cac chuong trinh Khuyen cong dat I va xay dung ke hoach lchuyen tong dot II nam 2021.
Trion khai cac bu6c dau tu xay dung ha fang khu cong nghiep My Than theo Quyet dinh so 282/QD-TTg ngay 26/02/2021 ciia Thu twang Chinh phii; Chan bi 116 sa trinh Thu Wang Chinh phu ma Ong KCN Bao Minh, huyen Vu Ban va xay Ong Khu cong nghiep Hong Tien, huyen Y Yen. Day nhanh tien dO xay Ong ha tang Khu ding nghiep dot may Rang Dong; CCN Thinh Lam, huyen Giao Thuy. Ca ban hoan thanh xay clyng CCN Yen Duang, huyen Y Yen; ma rang CCN Xuan Tien, huyen Xuan TnxiIng. Hoan thien Chu tvc dau tu CCN Thanh COL huyen Vu Ban; CCN Yen Bang, huyen Y Yen; CCN lang nghe Hai Van, huyen Hai Hau; CCN My Tan, huyen My LOc; nth rOng CCN Dong Coi, huyen Nam Truc,...
- Thuang mai: Tiing mire ban le hang hoa va dich vu thang 4 vac dat 4.156,8 tST dtmg, tang 2,05% so vai thang truck va tang 38,04% so yeti ding k'S/; tinh chung 4 thang dau nam dat 17.233 tS1 dong, tang 13,7% so vai ding lcSi. Huang don cac huyen, thanh ph8 binh ch9n san pham cong nghiep n8ng them lieu bieu nam 2021.
- Chi s6 gia tieu dung hang h6a va dich vu thang 4 tang 0,27% so vai thang tnr6c va tang 2,06% so vai thang 12 nam 2020; binh quan 4 thang dau nam giam 1,18% so vai ding icS19.
- XuAt, nhap khAu: Gia tri hang xuat khu thang 4 trac dat 213,1 trieu USD, tang 48,4% so vai ding kSi; tong 4 thang dau nam troy dat 791,2 trieu USD,
6 Dang trien khai xay ding quy dinh ye thfra dat nhe hp do Nha nu& quan ly; quy djnh cu the ye dieu kien, tieu chi, quy m8, ty ve dien tich de tach thanh du an dac lap tren dla ban firth va quy djnh cu the mat so nai dung ye bOi thubng, ho try va tai djnh cu khi Nha nuec thu hei dat ten dla ban tinh. 7 Dang trien khai xay dung quy djnh ve mix da khed phuc Iai tinh tang ban dau cua dat del vai timg loai vi pham dat dai tren dja ban tinh
Den nay da hoan thanh xir 1y 06/43 du an; dang xem xet, xir 1y, 10/43 du an; dang trong qua trInh lam thu tuc chuyen doi muc tieu dau to hoac de xuat xir ly 11/43 du an; chti y kien 'dr 1j, dm ea quan c6 tham quyen 04/43 du an; xin to nguyen tra Iai at 01/43 du an; dang tiep tuc don dOc xfr ly 11/43 du an. 9 Ca nuec: Chi so gia tieu dung hang hea va dich vu thang 4 giam 0,04% so voi thang trtrec va tang 1,27% so vai Mang 12 nam 2020; binh quan 4 thang dau nam tang 0,89% so vei cong
4
bang 31,7% k6 hoach va tang 33,4% so yai ding k9. Gia tri nhap khu thang 4 &lc dat 125,4 trieu USD, tang 2,0% so yeti cimg lcS/; tong 4 thang dau nam trac dat 420,8 trieu USD, tang 9,2% so vai cimg kSt.
4. Cong tic quy ho4ch va tien do mot s6 dkr an, cong trinh trgng diem
- Quy hoach: Trien khai cac buac lap Quy hoach tinh Nam Dinh tiled k9 2021-2030, tam nhin den nam 2050. Chuan bi cac thu toc xay dung de an thanh lap Khu kinh to Ninh Ca theo Quy hoach phat trien cac khu kinh to yen Wen Viet Nam da dugc Thu tuang Chinh phu phe duyet tai Quyet dinh so 1453/QD- TTg ngay 24/9/2020. Trier' khai cac buoy lap Quy hoach vimg lien huyen Hai Hau - Giao ThOy va vimg lien huyen Nghia Hung - Y Yen den nam 2040, tam nhin den nam 2070; lap Dieu chinh quy hoAch phan khu hai ben tuyen &rang Nam Dinh - Phu ly (doan qua dia phan tinh Nam Dinh).
Hoan thanh Giai doan II, chuan bi GPMB a trien khai Giai doan III du an dau tu xay dung Khu d6 thi Det may tai thanh pho Nam Dinh. Don dOc day nhanh den dO thgc hien cac du, an Duemg Oat trien not vimg kinh to bien tinh Nam Dinh vai throng cao toc cau Gie - Ninh Binh (Giai doan I)10; Xay dkmg tuyen duemg bi5 yen bien doan qua tinh Nam Dinh' 1 ; Tinh 10 485B, 487B, 488B; 488C; Xay dgng duemg trvc trung tam phia Nam thanh pho Nam Dinh; Khu Trung tam le hOi thuOc khu, di tich lich sir - van hoa theri Tran"; Nang cap he thong tong trinh phong, chong lut, bao de hal song H6ng va de to song Dao, thanh pho Nam Dinh;... Cac du an xay dung ha tang khu do thi, khu dan cu tap trung cua cac huyen, thanh pho.
- Tap trung hoan thien cac thu toc de chuan bi khgi cong du an Benh vien da khoa tinh Nam Dinh", Cai tao, nang,cap mot so doan de xung yeu ten tuyen de song tinh Nam Dinh"; Tiep toc trien khai thu toc dau tu du an Xay dung &rang troc Oat trien not vi ng kinh to bien tinh Nam Dinh vai &rang cao toc Cau Gie - Ninh Binh (Giai doan II), Xay dung mai Truemg THPT chuyen Le H6ng Phong; Xay dung tro so. Thanh Ay - HDND - UBND thanh ph6 Nam Dinh, Nha may dien rac Greenity tai xa M9 Thanh, huyen M9 LOc. Phoi hop yeri BO Giao thong Van tai trien khai thuc hien du an Cum ding trinh kenh not Day - Ninh Ca; xay dung cau Ben Mai; hoan thien cac thu toc dau tu xay dung cau Dong Cao.
5. Xfiy dtyng, Dan ttr, Giao thong, Truyen thong, NO hp
- Xay dung: RA soat, huang can cac dia phuong, dan vi lap quy hoach phan khu, quy hoach chi tiet theo cac quy hoach xay dkmg chung da dugc phe duyet (dieu chinh Quy hoach chung thanh pho Nam Dinh den nam 2040, tam nhin den nam 2050; Quy hoach chung xay dung khu chirc nang phia Nam do thi Rang
1° Ithei Itrong thuc hien den nay dat khoang 2.007 tj+ dOng/2.839 tj, d6ng tong mac dAu tu cAa dkr an. " !Choi Iucmg thvc hien den nay dat khoang 404 tS/ dOng/2.655,27 ty dOng.tOng mirc tu dv an. 12 Kited lucing thvc hien den nay dat khoang 270 tjt deng/7?4,3,5 tj, ding tong mac tu cita dv an. 13 Dang hoan thien he scr trinh BO Xfiy dung them dinh thiet ke ban ye thi cong - du town cua dv an. 14 DA phe duyet ke hoach Iva chin nha than thiet k6 ban ye thi ding du an.
5
Dong d6n nam 2040,...). Trien khai xay dung he th6ng thong tin nha a va thi truing bat dung san ten dia ban tinh; ke hoach phat trien nha a nam 2022; De an phat trien vat lieu xay dung tinh thai kS12021-2030, tam nhin den nam 2050.
- Dau tu phat Trong 4 thang da cap giay cluing nh4n clang 14, dau tu mai va dieu chinh tang von cho 22 du an (Om 16 du an dau tu trong nuac, 06 du an FDI) veyi tong so von dang k)", la 1.917,8 ty &Ong va 29,6 trieu USD°. Trong do: Cap mbi cho 17 du an dau tu (16 du an dau tu trong nu6c va 01 du an FDI) vai tong so von (tang 1411.917,8 ty &Mg va 1,0 trieu USD; Dieu chinh tang von 05 du an FDI vbi so von tang la 28,6 trieu USD.
Thanh lap T6 cong tic a kiem tra, don d6c, thao go kh6 khan, vuong mac lien quan den cac du an dau tu cua nha dau to theo quy dinh Lu4t Dau tu ten dia ban tinh Nam Dinh. Tong nguon von dau tu cong nam 2021 da giao chi tiet den h6t thang 04/2021 la 4.156,997 ty &fig; &lc ket qua giai ngan 4 thing dat 41,7% ke hoach16.
- Giao thong van tai: Cac don vi hog dUng kinh doanh van tai dap ung tot nhu cau van chuyen hang hoa va di lai cua nhan dan tang cao trong dot nghi le 30/4 - 1/5, dam bao quy dinh ve phong dich Covid-1917. Don d6c trien khai viOc thu phi duang bO theo hinh thirc din tir killing dung tai, tram thu phi BOT My LOc. Tien hanh cac buac lua chon,nha than to van 14p de an:•Nghien tuyen duang 130 mai Nam Dinh - Lac Quan - Thinh Long va Lac Quan - Ngo Dong.
Ve teat tu an toan giao th8ng: Trong thang 4 tren dia ban tinh xay ra 04 vu tai nan giao th6ng, lam 02 nguai chest va 05 nguai bi thuang. Tinh chung 4 thang dau nam tren dia ban tinh xay ra 27 vu tai nan giao thong (tang 01 NT), trong do 26 vu duang bei, 01 vu duang sat; lam 13 nguai chest (giam 05 nguai); 17 nguai bi thuang (twang duang) so ding kS, nam 202018.
- Thong tin, tru)4n thong: Dam bao thong tin lien lac phuc vu cho cong tic chi ciao dieu hanh phat trien kinh to xa hOi cua tinh, cong tic chuan bi bau cu DO bleu Quoc hOi khoa XV, dai Neu HDND cac cap nhiUm ky 2021-2026 va nhu cau cua nhan clan°. Hoan thanh viUc chuan hoa, din tir h6a the dO bao cao theo quy dinh tren HU thong bao cao cua tinh.
- DiOn luc: San luting din thuang pham thang 4 u6c dat 222,8 Tr.kwh, tang 14,2% so vai ding ky; tinh chung 4 thang dau nam &cc dat 809,8 Tr.kwh, tang 7,8% so v6i ding ky, dam bao cap din On dinh, an toan cho san xuat va sinh hog cua nhan dan.
15 Cling Icy nam 2020 da cAp giAy chdng nhan dang ky dau tu mai va dieu chinh tang von cho 36 do an dau tu trong nuac vii tong so von dang ky la 1.136,8 ty; 13 do an FDI vii tong so von dang Icy la 26,2 trieu USD. 16 Theo Van ban so 4260/BTC-DT ngay 28/4/2021 am BO Tai chinh; tinh Nam Dinh dang thin 5 trong top 10 tinh c6 ket qua giai ngan cao nhat tren ca nuac. 17 Thang 4, luan chuyen hanh khach lilac dot 144 trieu lucrt nguai.km, tang 72,3%; Wan chuyen hang 116a trac dat 631,1 trieu tAn.km, tang 49,1% so vii cong ky. Tinh chung 4 thang dau nam, luan chuyen hanh khach dat 664,5 trieu hrot nguiri.km, tang 5,3%; luan chuyen hang hos trac dat 2.676 trieu tan.lan tang 9,3% so vii ding ky. 15 SO lieu do fJy ban an toan giao thong tinh cung cAp (Mill den 15/4/2021). 19 Doang thu dich vo vien thong thang 4 uerc dat 96,5 ty dOng, tang 8% so yeti cong ky. Lay Ice 4 thang dau nam uerc dat 330,3 ty dOng.
6
6. Tai chinh, Ngfin hang, Bang ky doanh nghi0
- Tai chinh: Tang thu ngan sach nha nu& tren dia ban 4 thang dau nam dat 2.048,2 tS, don& bang 36% du toan nam va tang 30% so vai ding kS/2°. Chi ngan sach dat 4.849,5 tS7dong, bang 37% du toan nam.
- Ngfin hang: Ring nguOn van huy dOng tren dia ban dat 80.566 t-.5, &Ong, tang 3,2% so vai dau nam; tong du nq cho vay dat 71.407 t-Si dong, tang 2,5% so vai dau nam. Nq xau chiem CS/ le 0,91%, dam bao duy tri a mac clued 3% theo diing chi dao
Ngan hang Nha nu& Viet Nam. Tiep tvc thvc hien cac chinh sach ho trg, thao giy" khO khan cho khach hang bi anh huong do dich benh Covid-1921 .
- Dang ky doanh nghiep: Trong thang 4 da cap Giay chi:mg nhan dang ,14 doanh nghiep cho 101 doanhnghiep va 8 chi nhanh, van phong dai dien vai tong sO von clang lcSi la 1.244 tST &
, Mg. Tinh chung 4 thang dau nam 2021 da cap Giay
chang nhan dang ky doanh nghiep cho 305 doanh nghiep va 22 chi nhanh, van phong dai dien vai tong so von dang IcS7 la 2.459 tS, done'. Co 500 doanh nghiep tam ngimg hog dOng, giai the, pha san, b6 dia chi kinh doanh"; Co 207 doanh nghiep ngimg kinh doanh da khoi phvc boat dOng tra 1ai24.
7. Linh vtyc Van hoa - Xfi hOi
- Giaa dvc va Dao tao: Tiep tvc thgc hien nghiem cac bien phap phong, chong dich Covid-19 tai cac ca sa gido dvc. Chan bi cac dieu kien cho kS7 thi tot nghiep THPT quoc gia nam hgc 2020-2021. Huang dan ding tac tuyen sinh dau cap nam hoc 2021-2022. Xay dung Ke hoach phat trien gido dvc dao tao giai doan 2021-2030. To chic hoi thi gig) vien, day gi6i Tieu hoc cap tinh; thi Olympic cac mon hoc cap tinh 16p 8, lop 11. To chic HOi khoe Phu Dong tinh Nam Dinh ran thu X.
- Y te: Tap trung cao cho cong tac cham sac sac khoe, kham chila benh cho nhan dan, nhat la phong, chiing dich benh Covid-19. Trion khai Thang hanh dOng vi an toan thvc pham vai chi' de "Dam bao an toan thvc pham, ph6ng ngira ngO dOc thvc pham trong tinh hinh binh thueng mai". Xay dung Ke hoach trien khai cac hog dOng thuOc Chuang trinh mvc tieu Y to - Dan so nam 2021.
- Lao dOng - Xa Gial guy& cho 803 (Mi tugng la nguai co cong va than nhan nguai c6 ding dugc huang cac the do chinh sach theo quy dinh. Trien khai
20 Trong da: Thu n(ii ilia 1.920,2 t9 dong, bang 36% du toan nam va tang 32% so vai tang k9 (Bao g6m: thu tien sir dung dAt 866,8 t9 &mg, bang 39% du toan, tang 56% so vdri cang k9; thu nOi dia trir tien sir dung dAt 1.053,4 t9 dong, bang 34% du town nam, tang 17% so viyi cang k9); Thu thug xuAt nhap kith' 123,3 t9 dong, bang 31% du town nam, tang 16% so ding k9; Thu huy dOng, dang g6p khdc 4,7 t9 21 Den nay du nq chju anh twang caa dich Covid-19 tren dia ban tinh la 7.812 t9 deng, cac to chat tin dung da thuc hien ca cdu lai Mari han tra nq, mien lai vay cho khach hang gap kh6 khan voi du no. la 4.099 t9 (long. S6 tien cho doanh nghiep vay de tra luong ngirng viec caa nguai lao dung la 241 trieu dong. 22 Cang k9 nam 2020 da cap phep cho 258 doanh nghiep va 32 chi nhanh, van phang dai dien vtri tong so von dang Icy 1.978,8 t9 thing. 23 Cang ky nam 2020 CO 305 doanh nghiep tam ngimg hoat dOng, giai the, pha san, 66 dia chi kinh doanh. 24 Cang k9 nam 2020 c6 112 doanh nghiep khoi phuc hoat Ong tra lai.
7
cac quy dinh m6i trong linh vtic Lao Ong - Throng binh va Xa 11'625. Ban hanh va then khai thvc hien Ice hoach thvc hien Chien hrqc woe gia ve Binh clang giai giai clop 2021-2025; ke hoach trien khai Thang hanh Ong vi tre em nam 2021. To chirc cac hog Ong liming img Thang hanh dung va an toan, ve sinh lao dOng.
- Van hoa, the thao, du lich: To chirc tat cac hoat Ong van hod, the thao chao mimg ky niem 46 nam ngay Giai phong mien Nam, Quoc to Lao dung 1/5; dam bao an toan trong phong,.chong dich benh Covid-19. Doan Nam Dinh tham du lien hoan Hat van, Hat Chau van toan quoc nam 2021 tai VTnh Philc dat giai Xuat sac
- Khoa h9c cong nghe:, Phe duyet danh mvc 18 nhiem vi khoa h9c, cong nghe dqt 2 nam 2021. De xuat at hang 04 nhiem vi khoa h9c ding nghe de nghi BO Khoa hoc va Cong nghe ho trg thuec chucmg, trinh Ming thon mien nui. Nghiem thu nhiem xay dung va dp dung He thong quan V, chat lugng theo TCVN ISO 9001:2015 tai 80 xa, phuimg, thi trap. Tiap tic trian khai Ke hoach xay citing va dp &gig he thang quanVi chit luvng theo TCVN ISO 9001:2015 tai 86 xa, thi tran.
- Phat thanh truyan hinh, Bao Nam Dinh: Tip trung tuyen truyan cac hoat Ong chao mtrng cac ngay le 16n; cac hoat Ong hu6ng ten cuOc bau Cu Dai bieu Quoc hei kh6a XV va b&u cu dai bieu HDND cac cap nhiem ky 2021-2026. Tuyen truyen, twang dan ngtr6i dan thvc hien nghiem .cac bien phap phong, chong dich Covid-19.
- Bao him xa hei: Tang thu bao him xa hei, bao him y fa, bao him thit nghiep 4 thang trot dat 1.240 tS, dung; tong so ncs BHXH, BHYT, bao hiem that nghiep la 207 tS, dang., TS, bao BHYT dat 90,35% dan so. Trien khai cal dat img dung BHXH so (VSSID) cho ngtrai dan va don vi sir dung lao Ong.
8. Cling tic Noi vu
- Tri'an khai cong tac biu cu dam bao dimg cac mac th6i gian theo quy dinh va chuan bi tot cac dieu kien de to chirc thanh cong cuUc bau cu dai bieu Quoc hUi Khoa. XV va dai biau HDND cac cap nhiem kSt 2021-2026.
- Hoan thanh tat cac not dung trinh tai ky h9p cuai nhiem kST HDND tinh kh6a XVIII, nhiem IcS/ 2016-2021. Trial.' khai Tong diau tra kink to NIA diau tra ca se( hanh chinh nam 2021 theo ke hoach.
- TAD tvc thIrc hien Nghi quyet so 18-NQ/TW ngay 25/10/2017 cua Ban Chapp
to Trung hang Dang khoa XII ve met sa vin de flap ti,ic dui mOi, sap
xep to chirc NI may cila he thong chinh tri tinh g9n, boat Ong hieu hrc, hieu qua; Nghi quyat so 19-NQ/TW ngay 25/10/2017 ciia Ban Chip hanh Trung
25 Thong to so 26/TT-BLDTBXH ngay 30/12/2020 dm BO Lao dOng - Thtrcmg binh va Xa hOi ban hanh danh myc nganh, nghe dao tao cap IV trinh ctO trung cap, trinh dp cao ding; Nghi dinh so 20/2021/ND-CP ngay 15/3/2021 quy dinh chinh sach tro giup xa hqi dui vai dui tuong bao tro xa hOi.
8
uang Dang Ichoa. XII v6 tip tic doi mai he th6ng to chtk va quan ly, nang cao chat luting va hiesu qua hoat Ong dm cac don vi su nghi6p ding lap.
- Ti6p tic chi dao cac ca quan, don vi sap x6p to chirc theo Nghi dinh s6 107/2020/ND-CP ngay 14/9/2020, Nghi dinh so 108/2020/ND-CP ngay 14/9/2020, Nghi dinh 120/2020/ND-CP ngay 07/10/2020 cua Chinh phu. Xay dung phuang an tuy6n dung cong chirc nam 2021.
- Thuc hien ding tac quan ly nha nuoc d6i vai cac hoat d6ng ton gido theo quy dinh. Tuyen truyen vi6c thuc hi6n cac bin phap phong, chong dich Covid-19 tai cac co sa ton gido, tin nguerng.
9. Xfiy dyng chinh quyen dign dr, do till thong minh, thu but dfiu ttr va ho try doanh nghib
- Thuc,hien tot viesc nha.n van ban din c6 1c/ s6 tren true lien thong van ban quoc gia. Hoan thin cung cap thi da thfi tic hanh chinh du dieu kien cua tinh a mikd6 4 va thanh town truc tuyen phi, 16 phi trong giai quyet thu tic hanh chinh. Tiep tvc hoan thi6n Cong thong tin dien to cua tinh, xay dung mai trang tieng Anh cua ding, ra soat hoan thien cac chuyen mvc. Nang cap He thong phan mem quan 1)", van ban dieu hanh cho cac ca quan, don vi trong tinh theo quy dinh tai Nghi dinh 30/2020/ND-CP.
- T6 chiic thAm tra, chAm di6m cai each hanh chinh nam 2020 dia. cac So, nganh, huy6n, thanh ph& Trier' khai K6 hoach thuc hien Nghi quyet so 02/NQ- CP ngay 01/01/2021 cua Chinh phu ve nhiern vv, giai phap cai thien moi truang kinh doanh, nang cao nang hrc canh tranh quoc gia nam 2021.
- Chi so hi6u qua quan tri va hanh chinh cong cap tinh (PAPI) nam 2020 &mg thu 16/63 tinh, thanh ph6,,tang 04 bac so voi nam 2019, la 1 trong 16 dia phizong nam trong nh6m cao nhat ca nuorc26. Chi so nang luc canh tranh cap tinh (PCI) nam 2020 dung thir 40/33 tinh, thanh ph6, giam 7 bac so \Teri nam 201927.
10. QuOc phong, An ninh, Mit chinh
- Qu6c phong: Duy tri nghiem cac ch6 do true san sang chin dau theo quy dinh. Chuan bi 116 thong van kin dien tap khu vuc phong thu tinh, thanh pith Nam Dinh, huyen Truc Ninh; dien ,tap phong dan su tai huy'en Giao Cir can b0 doi thong 2 tham gia boi duang kien thirc quoc phong, an ninh tai Quan khu. Sa ket 06 nam thuc hi6n Lust Nghia vv quan sir. Ti6p tic phoi hap vai co quan y to va cac don vi lien quan thuc hi6n tot vi6c cach ly y to tap trung, dam bao cac bier' phap phong va tranh lay nhiern Covid-19 trong khu cach ly.
- Bien phong: Ban hanh K6 hoach s6 44/KH-UBND ngay 09/4/2021 tri6n khai thuc hien Luat Bien phong Vi6t Nam. Kim soat chat the hoat d6ng cua
26 Chi s6 PAPI nam 2020 oh tinh la 43,778 diem. Trong dO: CO 04 chi s6 tang diem; 04 chi s6 giam diem 27 Chi s6 PCI cua tinh nam 2020 dat 63,1 diem, giam 1,99 diem so vai nam 2019. Trong do co 06 chi s6 tang diem la: Gia nhap thj trutmg, Tiep can Tat dai, Chi phi th&i gian, Chi phi khong chinh thirc, Canh tranh binh ding va thiet the phap co 04 chi so giam diem la: Tfnh minh bach, Tinh nang clang, Djch vp h6 trq doanh nghiep va Dao tao lao dOng.
9
cac phucmg tien ngh&s ca, khai thac tai nguyen khoang san, hoat dOng,xudt nhap canh; dac bit la cac trtrang h9p nh4p canh trai phep vimg bien giai bien.
- An ninh: Xay dung, trien khai ke hoach ma dot cao diem tan ding, trap ap tpi pham, to nun xa h0i28 dam bao an ninh tr4t to tuyOt d6i cho cuOc bau cu dai biOu Qu6c hOi khoa XV, dai bien HDND tinh khoa XIX nhiOm kSr 2021-2026. Diy nhanh tien dO cap can cuac cong dan có gin chip din tir. Kiem tra, huang dan cac biOn phap dam bao an toan phong chay chfra chay29.
- Thanh tra: Trien khai 37 cuOc thanh tra, kiOm tra hanh chinh va chuyen nganh. Cong tac tiep dan duqc duy tri theo quy dinh, da tiep 101 loot ding dan, tiep nhlan va xir ly 96 don thu; nOi dung chit yeu lien quan den dat dai, giai quyet che dO chinh such doi vai ngtrai co cong vai cach mang. Bao cao tong hap ket qua giai quyet,cac vu viOc khieu nai to cao ton d9ng ten dia ban,tinh. Tiep tuc ra soat, giai quyet cac vu viOc khieu nai, to cao theo Ke hoach so 363/KH-TTCP ngay 20/3/2019 cita Thanh tra Chinh phit. Chi dao cac Sa, nganh, UBND cac huyOn, thanh ph6 va cac dan vi lien quan chuin bi cac nOi dung bao cao a lam viOc yeti Doan Thanh tra Chinh,phit theo QuyOt dinh thanh tra so 235/QD-TTCP ngay 08/4/2021. Xa y dung Ke hoach ve ra soat ding tac phong chong tham
chum diem cong tic phong chong tham nhiing nam 2020.
- Tu phap, thi hanh an dan sir: Thim dinh 09 du thao van ban quy pham phap lu4t; dong gop Sr kin 03 du thao van ban. Huang clan viOc cai thiOn diOm so va duy tri thir hang Chi so B1 (Chi so chi phi tuan thit phap 141) nam 2021. TriOn khai thuc hiOn chi dao cua Chinh phu doi vai cong tac thi hanh phap 1u4t ve xir ly vi pham hanh chinh. Cac co quan thi hanh an dan sir da thu ly mai 2.040 viOc, tuang irng von so tien la 154,4 tSr dong; Da giai quyet xong 1.721 viOc, tuang img vai so tien la 52,8 tSr dong.
* Danh gift chung: Dich bOnh Covid-19 da gay anh huang trkrc tiep phut trien kinh to va dai song nhan dan; song duai sir quyet tam cilia Ca hO thong chinh tit sr no luc cua toan dan va cong ding doanh nghiOp; tinh hinh kinh t6 - xa hOi cua tinh tiep tuc duy tri on dinh va phut trien.
- T4p trung thuc hiOn nghiem chi dao cua Chinh phu, Thit tuang Chinh cac BO nganh Trung trong va cua tinh ye cong tac phong, chong dich
Covid-19. Thuc hiOn quyet liet, dong b0, hiOu qua cac bin phap phong ch6ng dich vai phuang chum "phong ngira tich cue, phut hiOn sam, cach ly nhanh, diO'u tri hiOu qua, xir 1Sr dirt diem, nhanh chong on dinh tinh hinh". Trien khai tiem chimg vac xin phong Covid-19 theo ke hoach, dam bao tiem chimg an toan.
28 Phat hien, xa ly hanh chinh 53 vu, 84 doi Wong ye hanh vi gay r6i trot to cong gong, ce y gay thuang tich, tram cap tai sari. Bit, vOn,deng thu 08 dei Wring truy na. Dieu tra, lam re 23/27 NT pham phap hinh sr xay ra trong thang. Phat hien, bat 99 vu, 99 dOi wog mua ban, tang tra, sir dung till phdp chat ma tuy, thu 710 gam heroin, 49 gam va 500 vien MTTH, met s6 4t chimg lien quan. 29 Kiem tra ve phong chay chfta chay 184 Itreft co sa, hutfmg dun thuc hien 271 Wen phap bao dam an toan phong chay chtra chay.
10
- Tich cuc chuan bi cac,dieu kien phvc vv bau cir dai bieu Qu6c hOi khoa XV va dai bieu HDND cac cap nhiem kSi 2021-2026 theo dung ke hoach va quy dinh ciia phap 14t.
- San xuat 'long nghiep on dinh; tap trung cham sac, bao ve lira va cay mau vu Xuan. Tinh hinh dich benh tren dan vat nuoi ductc kiem soat chlat che, khong de bung phut ten dien rung. Cong tac xay dung rifling them mai theo cac tieu chi nang cao, kieu mk Chuang trinh mai xa mot san pham (OCOP) tiep tvc ducrc quan tam chi dao trien khai tich cuc tai cac dia phuang.
- MOt s6 chi tieu c6 ,mac tang tnrang kha so vai ding kS, va binh quan chung ca nuac nhu: Chi so san xuat cong nghiep tang ,10,61%; tong mac ban le hang hoa va dich vi tang 13,7%; gia tri hang xuat khau tang 33,4%; san lugng they san tang 6,4%,...
- Chi s6 hi'eu qua quan tri va hanh chinh cong cap tinh (PAPI) nam 2020 dimg thir ,16/63 tinh, thanh ph6,,tang 04 b4c so val. nam 2019, la 1 trong 16 dia phucmg nam trong nh6m cao nhat ca mak.
- Cac linh vkic van hoa, xa hOi tiep tvc c6 buoc phut trien; thuc hien day du, kip thoi de chinh such cho nguai c6 cling va cac doi Wang theo quy dinh. To chic tot cac sir kien van h6a, the thao dam bao an toan trong diet' kien phong, chong dich Covid-19.
- Cong tac giai guy& khieu nai to cao, tiep cong dan tiep tic dugc quan tam va thuang xuyen chi dao quyet liet. Trien khai tot viec cap can cuac cong dan c6 On chip dien tir; An ninh chinh tri, tr4t to an toan xa hOi duqc gift yang.
WA se kho khan va ten tai, h#n che:
- Tinh hinh,dich benh Covid-2019 diL bier' phirc tap da xam nh4p vao tinh Nam Dinh va tiep tic anh huang sau rong den m9i boat dOng cua kinh to - xa hOi vai mirc c/6 ngay tang lan.
, - Vic 14p Quy hoach sir dung dat thai kSt 2021-2030 dm cac huyen, thanh pho con chlam, chua dam bao tien dO theo chi dao dm UBND tinh.
- Tien dO thuc hien thu tic dau to mOt so du an chua dat yeu cau nhu: Benh vien Da khoa tinh, Nha may dien rac Greenity Nam Dinh tai xa M'S", Thanh, huyen M9 LOc,... C6ng tac GPMB cila mot so du an trong diem con ch4m, anh huerng tien dO thuc hien du an.
- Chi so PCI dia tinh nam 2020 clizng thir 40/63 tinh, thanh ph6; giam 7 bk so vai nam 2019.
II. NHICM VV TRQNG TAM THANG 5
1. Ve cong tic phong, thong dich Covid-19
Tiep tvc thuc hien nghiem cac giai phapphimg, thong dich theo chi 40 dm Chinh phir, Thu tuang Chinh phii, huong dan dm cac BO, nganh Trung ucrng va chi dao cila Tinh fly - UBND tinh. Yeu cau cac cap, cac nganh tang cuang
11
canh giac vai nguy co dich benh, de cao trach nhiem nguai dung dau, theo doi sat dien bien thud te, chu dOng chuan bi cac,phuong an va thud hien quyet liet, dong b0, hieu qua cac bien phap phong ch6ng dich vai phuang cham "phong ngira tich coc, phat hien sam, cach ly nhanh, diet' tri hieu qua, xir 15, dirt diem, nhanh chong on dinh tinh hinh".
Tiep toc trien khai tiem vac xin phong Covid-19 dot I nam 2021 cho cac d6i tuang theo Ke hoach se; 37/KH-UBND ngay 25/3/2021 cua UBND tinh, hoan thanh tru6c ngay 13/5/2021.
2. Nang nghigp, xay dirng NTM, Tai nguyen va Moi throw
- San xuat nong nghiep:, Huang dan cac dia phuang chamsoc, bao ve' lua va cay mau vu Xuan, phan du dat nang suat, san ltromg cao that. Chuan bi cac diet' kien to chirc HOi nghi tong ket vu Mina, vu Dong nam 2020; phuang huang, nhiem vo, giai phap san xuat vu Mua, vu Dong nam 2021.
Chan nuoi: Theo doi, giam sat chat the tinh hinh dich benh tren gia gia cam; phat, hien san cac truemg hop dich benh phat sinh, khoanh vimg dap dich, khong de lay lan teen dien rang.
- Thus, san: Theo doi tinh hinh cai tao ao dam tai cac \rang nuoi, ke hoach san xuat giong cua cac ca tinh hinh tha giong cac vimg nuoi tap trung. Kim tra an toan thuat doi vai cac phuang tien khai thac thily san den han dang kiem, dam bao cac phuang tien phai cluac cap giay phep khai thac thily san truck khi ra bien.
- Nu6c sach nong than: Thuemg xuyen kiem tra, don d6c, thao go. kho khan, day nhanh tien dO thud hien cac do an dau to cap nu& sach nong than. Tiep toe tuyen truyen, van dOng nang cao ty le 110 dan nong thon sir dung nuac sach theo chi tieu da giao cho cac dia phuang.
- Cong tac quan 13'7 de dieu, ph6ng ch6ng thien tai: Kiem tra cac cong trinh phong chong thien tai - thily lgi. Duy tri nghiem the dO thu6ng hoc, kiem tra phat hien va xir V, kip thai cac so co, hu h6ng ye de dieu va cac cong trinh they lgi trong mua lu bao. Day nhanhtien dO thi ding cac ding trinh de diet', thily lqi phong chong lot bao, dam bao tien d0 va chat luang.
- Cong tac xay dung nong thou mai (NTM): T6 eh& tham dinh, xet cong than xa, thi tran dat chuan NTM nang cao nam 2020 tren dia ban huyen Hai Hau, Nghia Hung. Huang dan cac ca sa san,xuat ra soat, hoan thien san pham, lap 116 sa nghi danh gia, phan hang san pham OCOP nam 2020.
- Tai nguyen va m6i truang: T6ng IC& cong tac thi hanh Luat Dat dai nam 2013. Don doc UBND cac huyen, thanh ph8 day nhanh lien dO lap Quy hoach sir dung dat cap huyen giai doan 2021-2030; tiep toe trien khai lap Ke hoach sir dung dat 5 nam 2021-2025 cap tinh. Trien khai Nghi dinh so 11/2021/ND-CP ngay 10/02/2021 cua Chinh phu quy dinh vied giao khu voc bien nhat dinh cho to chirc, ca nhan khai thac, sir dung tai nguyen bien. Tiep toe xir ly cac ton tai ve
12
dat dai, trong do c6 cac du an cham tien dO dau tu, chain dua dat vac sir dung, sir dung sal so vai mat bang dugc phe duyet; cac du an thue dat nhung khong trien khai thuc hien du an hoac ngimg hoat deng, con nq tien thue dat.
3. Cling thtrang
- San xuat ding nghiep: Tao dieu kien thuan lai va trien khai kip thai cac chinh sach, quy dinh cua Nha nuoc nham thao gei kh6 khan, vuong mac cho cac doanh nghiep phat trien san xuat kinh doanh tn.roc tinh hinh dich Covid-19 Bang dien bin phirc tap. Tiep tuc trien khai dux hien cac chuang trinh khuyen cong dqt I, xay dung ke hoach khuyen ding dot II nam 2021.
Trien khai cac buck dau tu xay dung ha tang khu cong nghiep M57 Thuan theo Quyet dinh se 282/QD-TTg ngay 26/02/2021 dm Thu tuOng Chinh phu. Tiep tuc hoan thien he sa trinh Thu tuemg Chinh phu m& rOng KCN Bao Minh, huyen Vu Ban va xay dung Khu cong nghiep Hong Tien, huyen Y Yen. Day nhanh tien dO trien khai du an dau to ha tang Khu cong nghiep det may Rang Dong; CCN Thinh Lam, huyen Giao ThUy. Day manh mac lien dau tu, thu but cac nha dau tu thir cap vao san xuat kinh doanh tai CCN Yen Duang, huyen Y Yen; CCN Xuan Tien, huyen Xuan Truerng. Hoan thien thU tuc dau to CCN Thanh Coi, huyen IN Ban; CCN Yen Bang, huyen Y Yen; CCN lang ngh'e Hai Van, huyen Hai Hau; CCN My Tan, huyen My Loc; mo rOng CCN acing Coi, huyen Nam Truc,... Tiep We he tra, phoi h9p chat the vai nha dau tu de sam khai cong xay dung Nha may Nhiet dien BOT Nam Dinh I tai huyen Hai Rau.
- Thucmg mai: Chuan bi cho cong tac to eh& HOi cho Cling thuang khu vtrc phia Bac - Nam Dinh 2021. Xay dung du thao K8 hoach trien khai De an phat trien thi twang trong nu& gan vbi cuec van &Ong "Ngued Viet Nam uu tien dung hang Viet Nam" giai doan 2021-2025.
4. Cling tac quy ho4ch va den de met so dkr An, cong trinh trong diem
- Tiep tuc trien khai cac buck lap Quy hoach tinh Nam Dinh thai kS72021- 2030, tam nhin den nam 2050. Chuan bi cac thu tuc xay dung de an thanh lap Khu kinh to Ninh Ca theo Quy hoach phat trien cac khu kinh to yen bien Viet Nam da ducic Thu tuang Chinh phu phe duyet tai Quyet dinh so 1453/QD-TTg ngay 24/9/2020. Ti8p tuc trien khai xay dung Quy hoach viing lien huyen Hai Hau - Giao Thuy va yang lien huyen Nghia Hung - Y Yen den nam 2040, tam nhin den nam 2070; lap Dieu chinh quy hoach phan khu hai ben tuyen duemg Nam Dinh - Phu 1/ (doan qua dia phan tinh Nam Dinh).
- Tap trung cho cong tac giai phong mat bang cac du an trong diem, dac biet la cat du an giao thong. Tiep We day nhanh lien dO thuc hien cac du an Dui:mg true phat trien not \Tung kinh to bi8n tinh Nam Dinh voi duemg cao toe cau Gie - Ninh Binh (Giai doan I); Xay dung tuyen duemg be ven Wen doan qua tinh Nam Dinh; Tinh 10 485B, 487B, 488B; 488C; Xay dung duang true trung tam phia Nam thanh pile Nam Dinh; Khu Trung tam le hei thuOc khu di tich lich sir - van h6a thai Tran; Nang cap N thong cong trinh phong, chong lut, bao de
13
haussong H6ng va O. song Dao, thanh pho Nam Dinh;... Cac du an xay dung ha tang khu do thi, khu dan cu tap trung cua cac huyen, thanh pho.
- Tiep tuc hoan thien cac thti tuc de chuan bi khai cong du an Benh vien da khoa tinh, CAi tao, nang cap mot so down de xung yeti ten tuyen de song; Trion khai tuc dau tu cac du an Xay dung duong truc phat trien not \rang kinh to bien tinh Nam Dinh vol &Tong cao toe Cau Gie - Ninh Binh (Giai doan II), Xay dung moi Truong THPT chuyen Le HOng Phong, Xay cli,mg try so Thanh by - HDND - UBND thanh ph6 Nam Dinh, Nha may dien rac Greenity tai xa my Thanh, huyen My LOc, cac du an nha may nu& sach nong thon. Tiep tic phoi hop voi BO Giao thong Van tai trien khai thuc hien du an Cum ding trinh kenh not Day - Ninh Ca; day nhanh tin dO GPMB de xay dung cau Ben Mai; hoan thien cac thu tic dau tu xay dung cau Dong Cao.
- Tien hanh kiem tra, don d6c, thao ga kho khan, vuong mac lien quan cl6n cac du an dm nha dau tu theo quy dinh Luat Dau tu tren dia ban tinh.
5. Xfiy dung, Giao thong, Truyen thong, DfCi'n Ityc
- Xay dung: Tiep tuc ra sok, huang clan cac dia phucmg, don vi 1ap quy hoach phan khu, quy hoach chi tit theo cac quy hoach xay dung chung da duqc pho duyet; cong khai quy hoach, tap dieu kien xac den va thu hat dau tu. Tiep tuc trien khai lap De an phat trien vat lieu xay dung tinh Nam Dinh thoi ky 2021-2030, tam nhin den nam 2050. Ban hanh Quyet dinh thay the Quyet dinh so 39/2016/QD-UBND ngay 27/9/2016 cua UBND tinh quy dinh trAch nhiem quan VI chat luong va bao tri cong trinh xay dung.
- Giao thong van tai: T6 chirc phyc vu tot nhu eau di lai cua nhan dan, van chuyen hang boa, dam bao an toan ve cong the phong, cheng dich Covid-19. Day manh tuyen truyen, ph6 bien giao due phap luat ye treat tu an toan giao thong; xir' ly nghiem cacstnxong hop vi pham tat tu an toan giao thong. Tiep tuc trien khai nghien cau dau tu xay dung tuyen duemg bO mai Nam Dinh - Lac Quan - Thinh Long va Lac Quan - Ngo Wong.
- Thong tin, truyen thong: DAm bao thong tin lien lac phuc vi cho cong tac chi dao lieu hanh phAt trien kinh to - xa hOi cua tinh, cong tac bau cir Dai bieu Quoc hOi khoa XV va dai bieu HDND cac cap nhiem ky 2021-2026, tuyen truy'en phong, chong dich benh Covid-19 va nhu cau cua nhan dan. Nang cao chat luting cac trang thong tin dien to cua cac Sa, nganh, UBND huyen, thanh pho.
- Dien luc: Dam bao cung cap dien on dinh, an toan cho san xuat va sinh hoat cua nhan dan, nhat la nhiem vu phong ch6ng lyt bao. Tie') tic trien khai cac du an dau tu nang cap he thong dien ten dia ban toan tinh.
6. Tai chinh, Ngfin hang
- Tai chinh: Theo doi dien bien, chu dOng chuan bi phuang an can d6i ngan sach trong diet' kien cac ngu6n thu kho khan do anh huemg tieu cue cua dich benh. Tang cuerng thuc hien cac bien phap don doc thu nOp ngan sach nha nuac.
14
Quan V, chi ngan sach chat che, hieu qua, dung che dO. Dam bao dAy du cac khoan chi lucrng, chi cho an sinh xa hOi, kinh phi bau cir, cong tac phong chong dich va tiem vac xin phong dich benh Covid-19. Day nhanh viec sap xep lai, xir ly ca sa nha, dat tren dia ban tinh theo quy dinh.
- Ngan hang: Chi dap cac to chirc tin dung thkrc hien cac giai phap ve tien te, tin dung dam bao hoat dOng an toan, hieu qua; kip thbi trien khai cac chinh sach ho tra, thao goy kho khan cho doanh nghiO theo dung chi dao cua Chinh Ngan hang Nha nuac Viet Nam. Tiep tuc trien khai thanh toan qua ngan hang doi voi cac dich vu cong, dac bit la link vuc y te, gido dkic.
7. Linh yip Van hoi - Xi hOi
- Gido dkic dao tao: Tie') tuc thkrc hien nghiem cac bien phap phong, ch6ng dich Covid-19 tai cac co sa gig) due. Chuan bi cac diet' kien cho kSr, thi tot nghi'ep THPT quoc gia nam hoc 2020-2021. Xay dung phucmg an tuyen gig) vien nam hoc 2021-2022.
- Y Thuc hien tot cong tac chain soc sire kh6e, kharn chtla benh cho nhan dan; chu dOng trien khai cac giai phap ph6ng chong dich benh, nhat la dich benh Covid-19. Tie]) tuc trien khai Thang hanh dOng vi an toan thkrc vai chit de "Dam bao an toan thkrc pham, phong ngira ngO dOc thkrc pham trong tinh hinh binh thub.ng mai".
- Lao &Ong - Xa hOi: Giai quyet kip thbi che dO chinh sach cho cac d6i tugng la ngubi có cong va than nhan ngubi c6 cong theo quy dinh. Trien khai Nghi dinh so 20/2021/ND-CP ngay 15/3/2021 quy dinh chinh sach trq ginp xa hOi d6i vai d6i tugng bao trg xa hOi. T6 chirc cac hog dOng huang ung Thing hanh Ong vi tre em. Tiep tuc chi dao, huang dan cac doanh nghiep ten dia ban tinh thkrc hien nghiem cac bien phap phong, chong dich,
- Van hoa, the thao, du lich: T6chirc cac boat &Ong tuyen truyen, van h6a7 the thao, nghe thuat phu hqp vai dien bien tinh hinh dich benh. Xay dung Ke hoach to chirc TuAn Van hoa - Du lich Nam Dinh 2021, huang Ung Nam Du lich quoc gia tai Ninh Binh gan vai cac hog dOng kSr niem 05 nam ngay UNESCO ghi danh "Thkrc hanh tin nguang tha MAu Tam phi' cda ngubi Viet" la di san van hoa phi vat the dai dien cna nhan loai. Tap trung chuan bi luc lugng van dOng vien va ca sa vat chat phkic vu cho Seagame 31 va Dai hOi The duc the thao tinh Nam Dinh nam 2021.
- Khoa,h9c cong nghe: Nghiem thu cac nhiem vu khoa h9c va cong nghe den han. Tiep tuc trien khai Ke hoach xay dung va tip ,dung he thong quan ly chit lugng theo TCVN ISO 9001:2015 tai 86 xa, thi tran. Thanh tra viec chap hanh Lug nang lugng nguyen dr, luat do luting tai cac dan vi theo ke hoach.
- Phial thanh truyen hinh, Bao Nam Dinh: Tap trung tuyen truyen ve BAu cir Dai bieu Quoc hOi khoa XV va bau cir dai bien HDND,cac,cap nhi'em kSr 2021- 2026; trien khai Nghi quyet Dai hOi dai bieu toan quoc lan thin XIII va Nghi quyet Dai hOi dai bieu Dang bO tinh lan thd XX; cong tac phong chong dich benh, nhAt la dich benh Covid-19,...
15
- Bao hiem xa hOi: Day manh cong tac van dOng, ma rung cac d6i toeing tham gia bao hiern,xa bao hiem y te. Trien khai cai dat giao dich dien tir cho cac nhan tren cong dich vi cong va img ding BI-Dal so (VSSID) cho ngtrai dan va cac don vi sir dung lao dOng.
8. COng tac Noi vu
- Chan bi tot cac dieu kien chirc thanh cong cuOc bau Cu dal bleu Qu6c hOi va dai bieu HDND cac cap nhiem ky 2021-2026, dam bao dan dung luat, an town va tiet kiem. Chan bi cac nOi dung phvc vv ky h9p thin nhat HDND tinh Ichoa XIX, nhiem ky 2021-2026.
- Tiep tic thvc hien Nghi guy& so 18-NQ/TW va Nghi guy& so 19- NQ/TW ngay 25/10/2017 cila Ban chap hanh Trung uong Dang Ichaa XII . Trien khai cac nOi dung Tong dieu tra kinh to va diet' tra co s& hanh chinh nam 2021 theo ke hoach.
- Chi dao cac co quan, don vi hoan thanh sap xep to chirc theo Nghi dinh so 107/2020/ND-CP ngay 14/9/2020, Nghi dinh so 108/2020/ND-CP ngay 14/9/2020, Nghi dinh 120/2020/ND-CP ngay 07/10/2020 oda Chinh phu. Trien khai Ke hoach tuyen dung cong chirc nam 2021. Chan bi cac dieu kien trien khai kiem tra cong vv theo ke hoach.
- Xet duyet, de nghi Chu tich UBND tinh tang danh hieu "Chien sy thi dua cap• tinh"; trinh Thu twang Chinh phu tang Bang lchenvaChil tich nuac tang Huan chuong cho cac tap the, ca nhan dat thanh tich xuat sac trong cac link vvc cong
- Ton giao: Tiep tic thvc hien nghiem chi dao cua Trung cong va cua tinh ve • viec phang, Chong dich Covid-19 trong cac boat dung ton gido, tin nguang. Lam tot cong tac quan ly nha mak, dam bao cac hoat Ong ton giao dien ra ten dia ban theo dung quy dinh cua phap luat.
9. Xfiy dung Chinh quyen din tir, do thi thong minh
- Thvc hien tot viec giri, nhan van ban dien tir có ky s6 teen trvc lien thong van ban guile gia. Day manh h9p trvc tuyen va giai quyet thu tvc hanh chinh ten ding cung cap dich vu cong trvc tuyen cua tinh & mirc dO 3, 4. Tiep tvc hoan thien viec cung cap toi,da tic hanh chinh dieu kien cua tinh a dO 4 va thanh toan trvc tuyen phi, le phi trong giai quyet thir tic hanh chinh; Nang cap He thong phan mem quan 15, van ban dieu hanh cho cac ca quan, clan vi trong tinh dam bao theo quy dinh tai Nghi dinh 30/2020/ND-CP.
- Tiep tvc trien khai cac nhiem vv, ,giai phap cai thien moi truang kinh doanh, nang cao nAng lvc canh tranh quoc gia nam 2021 dm tinh Nam Dinh theo Ke hoach s6 06/KH-UBND ngay 19/01/2021. Cong b6 chi s6 cai cach hanh chinh nam 2020 dm cac dan vi. Xay dung Ke hoach cai each hanh chinh tinh Nam Dinh giai doan 2021-2030.
16
, - Tiep tuc cac nhiem vu chuAn bi lap De an xay dung d8 thi thong minh. Trien khai Ke hoach Ung dung ding nghe thong tin, pith trien chinh quyen so va dam bao an toan th6ng tin mang trong hoat Ong ciia co quan nha nuerc tinh giai doan 2021-2025; Ke hoach chuyen dOi so tinh Nam Dinh giai clop 2021-2025, dinh hung den nam 2030.
10. QuOc phong, An ninh, N(ii chinh
- QuOc phong: Lam tot nhiem vu true san sang chitin dAu theo quy dinh. Kin toan Ban Chi huy chi dao ding tac quiic phong, quan su dia phucmg; Ban hanh he tilting van kien trong dien tap khu vue phong thii tinh va dien tap phong thil dan su tai huyen Giao Thuy. Tiep tuc phoi hop vcn So Y te, Cong an tinh va cac don vi lien quan to chirc tot viec dux hien cach ly tai cac khu cach ly tap trung dm tinh, khong de xay ra lay nhi8m trong cac co so each ly tap trung va lay lan ra cong Ong.
- Bien phong: Tang cue:mg luc luting, ,phucmg tien bao ve an toan don vi, dia bAn. Tuan tra bao ve chu quyen vimg Bien, kiem soat chat the hoat Ong dm cac phucmg tien nghe ca, khai thac tai nguyen khoang san, xuat nhap canh; dac biet IA nhap canh trai phep de có bien phap cach ly kip thai, khong de lay lan dich benh ra cong Ong.
-,An ninh: Dam bao tuyet dOi an toan bAu cu dai bieu Quoc hOi khoa XV va dai bieu HDND cac cap nhiem k5/ 2021-2026. Tiep tuc thuc hien du an Co sa du lieu qu8c gia ye dan cu, cap can cuerc cong dan gan chip dien tu. Tuan tra kiem sok dam bao tat to an toan giao thong, xir ly nghiem,cac hanh vi vi pham. Trien khai Ice hoach thuc hien dot cao diem ye tuyen truyen, kiem tra an toan phong chay chira chay doi voi khu dan cu, hO gia dinh, nha de 0 ket hop san xuat, kinh doanh. Tang cuing kiem tra, xu lj, nghiem cac vi pham trong cong tac phong, chong dich; to chirc quan ly, giam sat chat the nguOi nuot ngoai va cong dan Viet Nam tir nu& ngoai nhap canh ve nuac Bang cach ly, luu tria, lam viec tren dia ban tinh.
- Thanh tra: Tiep tuc trien khai cac cuOc thanh tra theo Ice hoach &roc duyet. Tap trung giai quyetskhieu nai to cao, nhat la cac vukhieu nai to cao,dong nguari phirc tap; cap nhat day du du lieu vao co so du lieu quoc gia ve khieu nai to cao. Lam viec vai Doan Thanh tra Chinh phi" theo ice hoach. Don doc cac don vi cap nhat viec thuc hien ke hoach thanh tra nam 2021 va Quyet dinh thanh tra, ket Tuan thanh tra,... vao he thong co so du lieu thanh tra tinh.
- Tu phap, thi hanh an dan su: Dam bao chat luting, tien dO cong tac thArn dinh, tham gia 51 kien cac du thao van ban quy pham phap luat. Boi,du'ang kien thuc phap luat ye bau cir dai bieu Quoc hOi Nth dai bieu HDND cac cap nhiem kS1 2021-2026 cho dOi nga Bao cao vien phap luat, tuyen truyen vien cap xa. Bao cao BO Tu phap ve ding tac chimg thuc ten dia ban tinh. Tap trung thi hanh dirt diem cac vu viec có dieu kien nhat la nhang vu viec phUc tap, có gia tri thi hanh lan, nang cao t-S, le thu hoi tien, tai san cho nha mac.
17
, 11. Tip tic hoan thin cac hoach cUa UBND tinh thuc hien 04 Nghi quyet dm Ban ChAp hanh Dang b0 tinh ye: Xay dung nong thon m&i nang cao, nong thon m ti kieu mau giai doan 2021-2025; ra'p trung xay dung, phat trien thanh ph6 Nam Dinh giai doan 2021-2025; Day manh cai cach hanh chinh, nang cao nang luc canh tranh, xuc tien va thu hut &Au to giai doan 2021-2025; Xay dung, phat trien yang kinh to bien giai doan 2021-2025 va nhimg narn ti6p theo. Xay chmg Ke hoach phat triL kinh to - xa hOi tinh Nam Dinh 5 nam 2021-2025.
Yeu cau Thu tn.re'rng cac s6, ban, nganh, UBND cac huyen, thanh ph6 to chirc thuc zeize,„
Noi nkin: Nhtr tren;
- Thtraing trirc Tinh uy; - Thu&ng trirc HDND, UBND tinh; - Doan dai bleu Qtuic h'Oi tinh; - UBND cac huyen, thanh phO; - Cac ser, ban, nganh, doan the dui tinh; - COng TTTDT tinh; - CPVP UBND tinh; - Lau: VP1, VP2k. TrAn Anh Dung
TM. I( BAN NHAN DAN KT. CHU TjCH PHO CHU TjCH
Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
2021-05-12T10:57:59+0700
B NI V
y ban nhân dân tnh Nam nh<[email protected]> ã ký lên vn bn này!
B NI V - T: 0246.282.0406 - EMAIL: [email protected]
2021-05-12T10:58:07+0700
B NI V
y ban nhân dân tnh Nam nh<[email protected]> ã ký lên vn bn này!
B NI V - T: 0246.282.0406 - EMAIL: [email protected]
2021-05-12T10:58:51+0700
B NI V

Recommended