Transcript
 • ZAVRNA KONFERENCIJA PROJEKTALekenik, 30. rujan 2016.

 • O PROJEKTU

  Financiran sredstvima Europske unije u sklopuOperativnog programa Regionalnakonkurentnost 2007.-2013., Shema dodjelebespovratnih sredstava za poslovnuinfrastrukturu IV poziv

  Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstavaRC 1.1.05-0102 potpisan je 26.09.2014.

 • O PROJEKTU

  UT - Ministarstvo regionalnog razvoja ifondova Europske unije

  PT2 - Sredinja agencija za financiranje iugovaranje programa Europske unije

  Nositelj projekta - Opina Lekenik Projektni partner - Razvojna agencija Sisako-

  moslavake upanije SI-MO-RA d.o.o.

 • O PROJEKTU

  Trajanje projekta 24 mjeseca Period provedbe 01.10.2014.- 30.09.2016. Ugovorna vrijednost projekta 32.608.320,66 kn

  94,39 % ukupnih prihvatljivih trokova -bespovratna sredstva EU

  5,61 % ukupnih prihvatljivih trokova -sufinanciranje Opine Lekenik

 • UPRAVLJANJE PROJEKTOM

  Projektni tim zaduen za provedbu projektasastoji od pet lanova nositelja projektaOpine Lekenik i projektnog partnera Razvojneagencije SM SI-MO-RA d.o.o.

  Anamarija Vuli Kovjani,voditeljica projektaRA SM SI-MO-RA

  Andreja eperac, projektnaasistentica

  RA SM SI-MO-RA

  Viktorija Majcen, projektnaasistentica za koordinaciju -voditeljica projekta ispred

  Opine Lekenik

  Branka Jurii, projektnaasistentica za financije i

  raunovodstvoOpina Lekenik

  Ivan Muek, projektniasistent za ugovaranje i

  javnu nabavuOpina Lekenik

 • CILJEVI PROJEKTA

  doprinijeti odrivom razvoju Opine Lekenik iireg okruenja poticanjem rasta malih isrednjih poduzea (MSP) i stvaranjem novihradnih mjesta to e se omoguiti izgradnjomkomunalne i energetske infrastrukture upoduzetnikoj zoni te ulaganjem u razvojljudskih potencijala i marketing

 • OSNOVNI ELEMENTI PROJEKTA Element 1. Infrastrukturni radovi u Zoni -

  realizacijom ovog projekta malim i srednjimpoduzetnicima stavljeno je na raspolaganje304.300 m2 ureenog i potpuno opremljenoggraevinskog zemljita na izuzetno atraktivnojlokaciji.

  Element 2. Upravljanje Zonom i marketing kakobi se izgraena infrastruktura stavila u funkcijuprovedene su marketinke i edukativne aktivnostis ciljem informiranja i stvaranja povoljnih uvjetaza prihvat i rad s investitorima.

 • OSNOVNE AKTIVNOSTI I REZULTATI Infrastrukturni radovi u zoni izgraene prometnice,

  vodoopskrbna mrea, sustav odvodnje sanitarnih otpadnih vodasa sanitarnom precrpnom stanicom, sustav odvodnje oborinskihvoda s oborinskom precrpnom stanicom i separatorom ulja,elektrokomunikacijska mrea i javna rasvjeta te plinska instalacija

  Marketinke aktivnosti i mjere za informiranje i vidljivost izraenipromotivni materijali projekta, web stranica, provedenaintegrirana marketinka kampanja, emitirane 3 radio emisije

  Edukativne aktivnosti - odrane 2 radionice na teme razvojapogodnog investicijskog okruenja, upravljanja zonom i rada sinvestitorima

  Upravljanje projektom i administracija projekt proveden uskladu s ugovorom o dodijeli bespovratnih sredstava

 • Infrastrukturni radovi u ZoniIzvoa radova zajednica ponuditelja Montel d.o.o. i Gip-Pionir d.o.o.Struni nadzor: Eko-plan d.o.o.Period izvoenja radova: 23.07.2015. -31.08.2016.Izvedeni radovi obuhvaaju izgradnju: prometnica vodoopskrbne mree, sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda sa sanitarnom

  precrpnom stanicom, sustava odvodnje oborinskih voda s oborinskom precrpnom

  stanicom i separatorom ulja, elektrokomunikacijske mree i javna rasvjeta plinske instalacije

 • PLANIRANO OSTVARENJE POKAZATELJA u roku od 2 godine od zavretka projekta

  Ciljevi :1. Uklanjanje prepreka za rast MSP razvojem infrastrukture2. Pozicioniranje Zone i razvoj povoljnog investicijskog okruenja

  Pokazatelji Operativnog programa:- RC.1-004: MSP osnovana unutar nove/unaprjeene infrastrukture(Broj): 5- RC.1-001: Nova radna mjesta za mukarce (Broj): 10- RC.1-002: Nova radna mjesta za ene (Broj): 10

 • HVALA NA PANJI!

  Projekt sufinancira Europska unija IzEuropskog fonda za regionalni razvoj

  PITANJA

 • JAVNI NATJEAJ za prodaju nekretnina uvlasnitvu Opine Lekenik u poduzetnikoj

  zoni Marof u Lekeniku

  Opina Lekenik je 17. 08. 2016.objavila JAVNI NATJEAJ za prodajunekretnina u vlasnitvu Opine Lekenik u poduzetnikoj zoni Marofu Lekeniku.

  1 parcela prodana sukladno uvjetima natjeajaiskazan interes jo nekolicine investitora

  Novi JAVNI NATJEAJ za prodaju nekretnina - graevinskog zemljitau pripremi, a raspisati e se prema iskazanom interesu

 • ZA VIE INFORMACIJA

  Opina LekenikZagrebaka 44, 44272 LekenikTel: +385 (0)44 527 811;Faks: +385 (0)44 527 818e-pota: [email protected]

  Razvojna agencija SM SI-MO-RARimska 28, 44000 SisakTel: +385 (0)44 544 204;Faks: +385 (0)44 544 206e-pota: [email protected]

  Ministarstvo regionalnog razvojai fondova Europske unijewww.mrrfeu.hr,e-pota: [email protected]

  Sredinja agencija za financiranje iugovaranje pograma i projekata EUwww.safu.hr,e-pota: [email protected]

  Za vie informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr

  Projekt sufinancira Europska unija IzEuropskog fonda za regionalni razvoj


Recommended