Transcript
• Belirlenecek bir tutarn üzerindeki ilemlerin, müteri profili ile uyumlu olup olmadnn örnekleme yöntemi ile kontrolü,
• Birlikte ele alndklarnda, kimlik tespiti yaplmasn gerektiren tutar aan balantl ilemlerin izlenmesi ve kontrolü,
• Müteriler hakknda elektronik ortamda yahut yazl olarak muhafaza edilmesi gereken bilgi ve belgeler ile elektronik transfer mesajlarnda yer verilmesi zorunlu bilgilerin kontrolü ve eksikliklerin tamamlatlmas ve bunlarn güncellenmesi,
• Müteri tarafndan yürütülen ilemin; müterinin, iine, risk profiline ve fon kaynaklarna dair bilgiler ile uyumlu olup olmadnn i ilikisi süresince devaml olarak izlenmesi,
• Yüz yüze olmayan ilemler yaplmasn mümkün klan sistemler kullanlarak gerçekletirilen ilemlerin kontrolü,
• Yeni sunulan ürünler ve teknolojik gelimeler nedeniyle suistimale açk hale gelebilecek hizmetlerin risk odakl kontrolü,
faaliyetlerini kapsar. Bu kapsamdaki faaliyetler Uyum Servis Yöneticilii tarafndan yürütülür. Söz konusu faaliyetlerin yürütülmesinde Uyum Servis Yöneticilii gerektiinde Bankann dier birimlerinden destek alr.
Banka, karmak ve olaand büyüklükteki ilemler ile görünürde makul hukuki ve ekonomik amac bulunmayan ilemlere özel dikkat göstererek, talep edilen ilemin amac hakknda yeterli bilgi edinmek için gerekli tedbirleri alr ve bu kapsamda elde edilen bilgi, belge ve kaytlar istenildiinde yetkililere sunmak üzere muhafaza eder.
3. Eitim Bankann, suç gelirlerinin aklanmasnn ve terörün finansmannn önlenmesine ilikin eitim politikasnn amac, Kanun ve Kanun uyarnca çkarlan dier düzenlemelerle getirilen yükümlülüklere uyumun salanmas, personelin Banka politikas ve prosedürleri ile risk temelli yaklam konularnda sorumluluk bilincinin artrlarak, bir kurum kültürü oluturulmas ve personelin bilgilerinin güncellenmesidir.
Suç gelirlerinin aklanmasnn ve terörün finansmannn önlenmesine ilikin eitim faaliyetleri, Bankann büyüklüü, i hacmi ve deien koullara uyumlu olacak ekilde yürütülür.
Eitim faaliyetleri Uyum Görevlisi gözetiminde ve koordinasyonunda yürütülür. Eitim faaliyetlerinin aada belirtilen konular içerecek ekilde hazrlanan yllk eitim program dâhilinde yürütülmesi esastr. Eitim program Uyum Görevlisi tarafndan ilgili birimlerin de katlmyla hazrlanr. Eitim programnn etkin bir ekilde uygulanmas Uyum Görevlisi tarafndan gözetilir.
Eitim faaliyetleri, ölçme ve deerlendirme sonuçlarna göre ilgili birimlerin de katlmyla gözden geçirilir ve ihtiyaca göre düzenli aralklarla tekrarlanr.
Eitim faaliyetlerinin kurum geneline yaylmasn temin edecek ekilde; seminer ve paneller düzenlenmesi, çalma gruplar oluturulmas, eitim faaliyetlerinde görsel ve iitsel materyallerin kullanlmas, internet, intranet veya extranet vb. üzerin- den çalan bilgisayar destekli eitim programlar gibi eitim yöntemlerinden mümkün olduu ölçüde yararlanlr.
Tüm personelimizin suç gelirlerinin aklanmasnn ve terörün finansmannn önlenmesi konularnda eitim almalar salanr. Müteri ile dorudan iliki içerisinde olan personelin eitimlerine öncelik verilir. Bankaya yeni alnan personele oryantasyon sürecinde eitim verilmesi esastr. Eitimler snf içi, ibanda ve uzaktan eitim metotlar kullanlarak düzenlenir. Snf içi ve ibanda gerçekletirilen eitimler Bankaca belirlenen eiticiler tarafndan yürütülür. Uzaktan eitime katlm zorunlu- dur.
Banka tarafndan personele verilecek eitimler asgari düzeyde;
• Suç gelirlerinin aklanmas ve terörün finansman kavramlar,
• Suç gelirlerinin aklanmasnn aamalar, yöntemleri ve bu konuda örnek olay çalmalar,
• Suç gelirlerinin aklanmasnn ve terörün finansmannn önlenmesi ile ilgili mevzuat,
• Risk alanlar,
• Müterinin tannmasna ilikin esaslar,
ZRAAT FNANS GRUBU UYUM Bu politika ile Ziraat Finans Grubu (ZFG) bünyesinde yer alan tüm yurt içi ve yurt d itirakler, yurt d ubeler ve dier bal birimlerin faaliyetlerini, suç gelirlerinin aklanmasnn ve terörün finansmannn önlenmesi konusundaki ulusal ve uluslararas yasal düzenlemeler, bata BMGK yaptrm programlar olmak üzere Bankaca belirlenen ve belirlenecek dier yaptrm programlarn gözetecek ekilde sürdürmesi amaçlanmaktadr.
Ziraat Finans Grubu bünyesinde yer alan birimler faaliyetlerini bu politika çerçevesinde, faaliyette bulunduklar yerel ülke mevzuat ve uluslararas düzenlemelere uygun ekilde gerçekletirerek, politika ve prosedürlerini bu politikay esas alarak olutururlar. ZFG kapsamnda faaliyet gösteren yurt içi ve yurt d itirak ile ubelerin uyum program ve prosedürlerini yürütmekten sorumlu olan birim ve görevliler, bulunduklar ülkedeki yasal düzenlemelerle çelimemek koulu ile bu politi- kann uygulanmasndan da sorumludur.
Ziraat Finans Grubu bünyesindeki yurt içi ve yurt d birimlerin Uyum Görevlileri ve uyum birimleri;
• Müterinin tannmas, kimlik tespiti, gerçek faydalancnn tannmas,
• Suç gelirlerinin aklanmas ve terörün finansmanna ilikin risklerin tespiti, deerlendirilmesi, snflandrlmas ve azaltlmasna ilikin gerekli izleme ve kontrol mekanizmalarnn oluturulmas ile azaltlmasna yönelik tedbirlerin alnmas,
• Bu konudaki eitim ihtiyaçlarnn belirlenerek gerekli eitimlerin verilmesi ve alnmas,
• lem ve faaliyetlerin yürürlükteki yerel kanun ve yönetmeliklere, uluslararas mevzuata ve Banka politikasna uygun yürütülüp yürütülmediinin izlenmesi,
• Faaliyette bulunulan ülkenin yerel yaptrmlar ile birlikte Bankann takip etmi olduu yaptrm programlarn içeren düzenlemelerin takip edilmesi ve uyum salanmas ile ilgili gerekli almakla yükümlüdür.
ZFG bünyesindeki yurt d ube ve itirakler, uyum süreçleri ile ilgili olarak faaliyette bulunduklar ülkenin yasal düzenleme- leri izin verdii ölçüde Ziraat Bankas Uyum Servis Yöneticilii ’ne düzenli olarak raporlama yapar.
Ziraat Finans Grubu suç gelirlerinin aklanmasnn ve terörün finansmannn önlenmesi politikasnn yurt içi, yurt d itirak ve ubeler ile bal birimlerde uygulanmasnn kontrol ve gözetimi Ziraat Bankas Uyum Servis Yöneticiliinin sorumlu- luunda olup, bu konularda herhangi bir politika veya prosedür deiikliine gidilecei takdirde gerekli deiiklikler Uyum Servis Yöneticilii ile birlikte istiare edilerek gerçekle
• üpheli ilem bildirimine ilikin esaslar,
• Muhafaza ve ibraz yükümlülüü,
• Yükümlülüklere uyulmamas halinde uygulanacak müeyyideler, konularn içerir.
Bu kapsamdaki faaliyetler Uyum Görevlisi gözetim ve koordinasyonunda Uyum Servis Yöneticilii ve Eitim Bölüm Bakanl tarafndan yürütülür.
4. ç Denetim ç denetimin amac, Uyum Programnn bütününün etkinlii ve yeterlii hususunda Yönetim Kurulu’na güvence salamak- tr. Banka, kurum politika ve prosedürlerinin, risk yönetimi, izleme ve kontrol faaliyetleri ile eitim faaliyetlerinin yeterli ve verimli olup olmad; risk politikasnn yeterlii ve etkinlii, ilemlerin Kanun ve Kanun uyarnca çkarlan dier düzenlemel- er ile kurum politika ve prosedürlerine uygun olarak yürütülüp yürütülmedii hususlarnn yllk olarak ve risk temelli bir yaklamla incelenmesini ve denetlenmesini salar.
ç denetim faaliyetleri kapsamnda;
• ç denetim neticesinde ortaya çkarlan eksiklik, hata ve suistimaller ile bunlarn yeniden ortaya çkmasnn önlenmesine yönelik görü ve öneriler Yönetim Kurulu’na raporlanr.
• Denetimin kapsam belirlenirken, izleme ve kontrol çalmalarnda tespit edilen aksaklklar ve risk içeren müteriler, hizmetler ve ilemler denetim kapsamna dahil edilir.
• Denetlenecek birimler ile ilemler belirlenirken, Bankada gerçekletirilen ilemlerin tamamn temsil edebilecek nicelik ve nitelikte birim ve ilemin denetlenmesi salanr.
Bu kapsamdaki faaliyetler Tefti Kurulu Bakanl tarafndan yürütülür.
ÜPHEL LEM BLDRM Banka nezdinde gerçekletirilen/gerçekletirilmek istenen veya banka araclyla yaplmak istenen bir ilemin suç gelirler- inin aklanmas ve terörizmin finansman amac ile kullanldna ya da balantl olduuna ilikin tespit, bilgi veya üphe gerektirecek hususlarn varl halinde; gerekli aratrmalar yaplmak suretiyle, üpheli olduuna kanaat getirilen i ve ilem- lerin kanun ve yönetmelikte belirtilen süre ve esaslar çerçevesinde Mali Suçlar Aratrma Kurulu Bakanl’na (MASAK) bildirimi salanr. Yaplmaya teebbüs edilen ya da hâlihazrda devam eden ileme konu malvarlnn aklama veya teröriz- min finansman suçu ile ilikili olduuna dair üpheyi destekleyen belge veya ciddi emare bulunmas durumunda, üpheli ilem bildirimi, gerekçeleri ile birlikte ilemin ertelenmesi talebi ile gönderilir ve yönetmelikte belirtilen süre boyunca ilemin gerçekletirilmesinden imtina edilir.
üpheli ilem bildiriminin gizlilii kapsamnda, üpheli ilem bildiriminde bulunulduuna herhangi bir ekilde vakf olan Banka personeli, üpheli ilem bildiriminde bulunulduuna veya bulunulacana dair, yükümlülük denetimi ile görevlendir- ilen denetim elemanlarna ve yarglama srasnda mahkemelere verilen bilgiler dnda, ileme taraf olanlar dâhil olmak üzere hiç kimseye bilgi veremez.
YAPTIRIMLAR Banka, faaliyetlerini yurt içi, yurt d ube, itirakleri ve bal birimleri ile birlikte ulusal mevzuat ve uluslararas faaliyetlerin- den kaynakl olarak uluslararas mevzuat ile uyumlu olarak yürütür. Uluslararas alanda bata Birlemi Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptrmlar olmak üzere gerekli yaptrmlara uyum salar. Yaptrm uygulanan ülkeler ve yaptrma konu faaliyetlere yönelik herhangi bir hizmet sunmaz ve yaptrmlar ihlal eden herhangi bir bankaclk hizmetine araclk etmez.
Banka; takip etmi olduu yaptrm listelerinde yer ald tespit edilen kii ve kurulular ile i ilikisine girmez, bu kii ve kurulular tarafndan talep edilen ilemleri gerçekletirmez, bu kii ve kurulularn dorudan veya dolayl olarak taraf olduk- lar ilemlere araclk etmez. Birlemi Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Bankaca belirlenecek dier yasakl listelerinde yer alan müterilere hesap açlmaz. Mevcut müterilerin balangçta yasakl olmasalar da sonradan yasakl hale gelme ihtimallerine karn düzenli aralklarla yasakl liste taramasn gerçekletirir. Sonradan listeye dâhil olan kii ve kurulular ile var olan i ilikisini sonlandrr.
• Hizmetlerin, ilemlerin ve müterilerin risklere göre derecelendirilmesi ve snflandrlmas,
• Riskli müteri, ilem veya hizmetlerin izlenmesinin ve kontrol edilmesinin salanmas; ilgili birimleri uyaracak ekilde rapor edilmesi; ilemin üst makamn onay ile gerçekletirilmesi ve gerektiinde denetlenmesi için uygun ileyi ve kontrol kurallarnn gelitirilmesi,
• Risk tanmlama ve deerlendirme yöntemlerinin, risk derecelendirmesi ve snflandrma yöntemlerinin, örnek olaylar ya da gerçekleen ilemler üzerinden geriye dönük olarak tutarllklarnn ve etkinliklerinin sorgulanmas, varlan sonuçlara ve gelien koullara göre yeniden deerlendirilmesi ve güncellenmesi,
• Risk kapsamna giren konulara ilikin ulusal mevzuat ve uluslararas kurulularca getirilen tavsiye, ilke, standart ve rehberlerin takip edilerek gerekli gelitirme çalmalarnn yaplmas,
• Risk izleme ve deerlendirme sonuçlarnn düzenli aralklarla Yönetim Kurulu’na raporlanmas,
• Yüksek derecede riskli gruplara yönelik ilave tedbirlerin alnmas, faaliyetlerini kapsar.
Banka; riskli ülkelerde yerleik gerçek ve tüzel kiiler, tüzel kiilii olmayan teekküller ve bu ülkelerin vatandalar ile girecei i ilikisinde ve ilemlerde özel dikkat göstererek, görünürde makul hukuki ve ekonomik amac bulunmayan ilem- lerin amac ve mahiyeti hakknda mümkün olduu ölçüde bilgi toplar ve bunlar kayda geçirir.
Bankann suç gelirlerinin aklanmas ve terörizmin finansman ile ilgili maruz kalabilecei riskler tanmlanr, derecelendirilir ve söz konusu risklerin izlenmesi, deerlendirilmesi ve azaltlmasna ilikin gerekli önlemler alnr.
Yüksek risk kategorisinde deerlendirilen müteri ve ilemler için sklatrlm tedbirler uygulanr. Söz konusu sklatrlm tedbirler aadaki hususlar içerebilir.
a) Müteri hakknda ilave bilgi edinmek ve müteri ile gerçek faydalancnn kimlik bilgilerini daha sk güncellemek.
b) ilikisinin mahiyeti hakknda ilave bilgi edinmek.
c) leme konu malvarlnn ve müteriye ait fonlarn kayna hakknda mümkün olduu ölçüde bilgi edinmek.
ç) lemin amac hakknda bilgi edinmek.
d) ilikisine girilmesini, mevcut i ilikisinin sürdürülmesini ya da ilemin gerçekletirilmesini üst seviyedeki görevlinin onayna balamak.
e) Uygulanan kontrollerin say ve skln artrmak ve ilave kontrol gerektiren ilem türlerini belirlemek suretiyle i ilikisini sk gözetim altnda tutmak.
f) Sürekli i ilikisi tesisinde ilk finansal hareketin, müterinin tannmasna ilikin esaslarn uyguland bir baka finansal kurulutan yaplmasn zorunlu tutmak.
Bankann uluslararas faaliyetleri ve muhabirlik ilikilerinden kaynakl uluslararas bankaclk mevzuat kapsamndaki yükümlülükleri dorultusunda, geçerli ve hakl sebeplerin varl halinde verilen hizmetlerde snrlamaya gidilebilir ve gerektiinde i ilikisi sonlandrlabilir.
2. zleme ve Kontrol zleme ve kontrolün amac, Bankann risklerden korunmas ve Banka faaliyetlerinin, Kanuna ve Kanun uyarnca çkarlan dier düzenlemeler ile Banka politika ve prosedürlerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediinin sürekli olarak izlenmesi ve kontrol edilmesidir.
zleme ve kontrol faaliyetleri kapsamnda, yükümlülüklere uyumun salanmasyla ilgili olarak yaplan kontroller neticesinde tespit edilen eksiklikler, gerekli tedbirlerin alnmas için ilgili birimlere raporlanarak sonuçlar takip edilir. zleme ve kontrol faaliyetleri çerçevesinde Banka, bu faaliyetleri yürütecek personelin Banka içi bilgi kaynaklarna ulamasn temin eder.
zleme ve kontrol faaliyetleri asgari düzeyde;
• Yüksek risk grubundaki müteri ve ilemlerin izlenmesi ve kontrolü,
• Riskli ülkelerle gerçekletirilen ilemlerin izlenmesi ve kontrolü,
• Karmak ve olaand ilemlerin izlenmesi ve kontrolü,
ZRAAT FNANS GRUBU SUÇ GELRLERNN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FNANSMANININ ÖNLENMES POLTKASI Suç gelirlerinin aklanmas ve aklamay kolaylatran faaliyetlerle, terör veya suç faaliyetlerinin finansmanyla mücadele etmek ve bu faaliyetlerin önlenmesinin takipçisi olmak Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankas A.. ve Ziraat Finans Grubu bünyesindeki tüm yurt d ube ile yurt içi ve yurt d itiraklerinin politikasdr.
Bankann yurt d ube, itirak ve dier bal birimlerinin, bulunduklar ülkelerdeki suç gelirlerinin aklanmas ve terörün finansmanyla mücadeleye ilikin yasal düzenlemelerle çelimemek kaydyla, bu politikaya bal kalmalar esastr.
Banka, suç gelirlerinin aklanmasnn ve terörizmin finansmannn önlenmesine ilikin yürürlükteki yasalara ve uluslararas standartlara uygun hareket eder. Bankamz, yönetiminin ve çalanlarnn söz konusu yasalara ve standartlara tam ve eksiksiz uyumunu salayarak bankaclk ürün ve hizmetlerinin suç gelirlerinin aklanmas ve terörizmin finansman amacyla kullanlmasn engellemeye kararldr.
Politika ylda bir kez ve gerektiinde, yasal düzenlemelere ve uluslararas standartlara uyumun salanmas ve korunmas amacyla gözden geçirilir ve gerekmesi halinde gerekli güncellemeler yaplr.
UYUM PROGRAMI Bankann suç gelirlerinin aklanmasnn ve terörizmin finansmannn önlenmesine ilikin yürürlükteki yasa, yönetmelik ve dier düzenlemelere uyumunu salamak üzere Uyum Görevlisi atanm ve ona bal çalanlardan oluan, uyum programnn yürütülmesiyle görevli Uyum Servis Yöneticilii kurulmutur. Uyum Görevlisi; bamsz bir irade ile karar verebilmek için, Banka bünyesindeki tüm birimlerden kendi görev alan ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilecek ve bunlara zamannda eriebilecek yetkiyi haizdir.
Suç gelirlerinin aklanmasnn ve terörizmin finansmannn önlenmesi için yürürlükteki yasa ve yasa uyarnca çkarlan yönetmelik ve tebliler ile uluslararas standartlara gerekli uyumun salanmas amacyla risk temelli bir yaklamla uyum program oluturulmutur.
Uyum program; uyum görevlisi atanmas ve uyum birimi oluturulmas, politika ve prosedürlerin oluturulmas, risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi, izleme ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi, eitim ve iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi tedbirlerini içerir.
Uyum program kapsamndaki risk yönetimi ile izleme ve kontrole ilikin faaliyetler; yönetim kurulunun gözetim, denetim ve sorumluluunda uyum görevlisi tarafndan, iç denetim faaliyetleri; Bankamz Tefti Kurulu Bakanl tarafndan yerine getirilir.
1. Risk Yönetimi Bankamzda “Müterini Tan” prensibi çerçevesinde, müterilerin ve müteriler adna hareket eden kiilerin kimlik tespitlerinin yaplmas ve ilemin gerçek faydalancsnn ortaya çkarlmas esas olup, isimsiz veya hayali hesaplarn açlmas ve tabela bankalaryla ilem tesis edilmesi yasaktr. Bununla birlikte; hesaplarn suç gelirlerinin aklanmas ve terörün finansman amacyla kulland tespit edilen müteriler ile i ilikisi sonlandrlr.
Kimlik tespiti yaplamad veya i ilikisinin amac hakknda yeterli bilgi edinilemedii durumlarda i ilikisi tesis edilmez ve talep edilen ilem gerçekletirilmez. Daha önce elde edilen müteri kimlik bilgilerinin yeterlilii ve doruluu konusunda üphe duyulmas nedeniyle yaplmas gereken kimlik tespit ve teyidinin yaplamad durumda i ilikisi sona erdirilir.
Banka, sürekli i ilikisi tesisinde, i ilikisinin amac ve mahiyeti hakknda bilgi alr. Sürekli i ilikisi dnda gerçekletirilen ilemlerde de risk temelli yaklamla izlemek amacyla gerekli tedbirleri alarak uygun risk yönetim sistemini oluturur.
Risk yönetimine ilikin faaliyetler asgari düzeyde;
• Müteri riski, hizmet riski ve ülke riskini esas alan risk tanmlama, derecelendirme, snflandrma ve deerlendirme yöntemlerinin gelitirilmesi,
• Belirlenecek bir tutarn üzerindeki ilemlerin, müteri profili ile uyumlu olup olmadnn örnekleme yöntemi ile kontrolü,
• Birlikte ele alndklarnda, kimlik tespiti yaplmasn gerektiren tutar aan balantl ilemlerin izlenmesi ve kontrolü,
• Müteriler hakknda elektronik ortamda yahut yazl olarak muhafaza edilmesi gereken bilgi ve belgeler ile elektronik transfer mesajlarnda yer verilmesi zorunlu bilgilerin kontrolü ve eksikliklerin tamamlatlmas ve bunlarn güncellenmesi,
• Müteri tarafndan yürütülen ilemin; müterinin, iine, risk profiline ve fon kaynaklarna dair bilgiler ile uyumlu olup olmadnn i ilikisi süresince devaml olarak izlenmesi,
• Yüz yüze olmayan ilemler yaplmasn mümkün klan sistemler kullanlarak gerçekletirilen ilemlerin kontrolü,
• Yeni sunulan ürünler ve teknolojik gelimeler nedeniyle suistimale açk hale gelebilecek hizmetlerin risk odakl kontrolü,
faaliyetlerini kapsar. Bu kapsamdaki faaliyetler Uyum Servis Yöneticilii tarafndan yürütülür. Söz konusu faaliyetlerin yürütülmesinde Uyum Servis Yöneticilii gerektiinde Bankann dier birimlerinden destek alr.
Banka, karmak ve olaand büyüklükteki ilemler ile görünürde makul hukuki ve ekonomik amac bulunmayan ilemlere özel dikkat göstererek, talep edilen ilemin amac hakknda yeterli bilgi edinmek için gerekli tedbirleri alr ve bu kapsamda elde edilen bilgi, belge ve kaytlar istenildiinde yetkililere sunmak üzere muhafaza eder.
3. Eitim Bankann, suç gelirlerinin aklanmasnn ve terörün finansmannn önlenmesine ilikin eitim politikasnn amac, Kanun ve Kanun uyarnca çkarlan dier düzenlemelerle getirilen yükümlülüklere uyumun salanmas, personelin Banka politikas ve prosedürleri ile risk temelli yaklam konularnda sorumluluk bilincinin artrlarak, bir kurum kültürü oluturulmas ve personelin bilgilerinin güncellenmesidir.
Suç gelirlerinin aklanmasnn ve terörün finansmannn önlenmesine ilikin eitim faaliyetleri, Bankann büyüklüü, i hacmi ve deien koullara uyumlu olacak ekilde yürütülür.
Eitim faaliyetleri Uyum Görevlisi gözetiminde ve koordinasyonunda yürütülür. Eitim faaliyetlerinin aada belirtilen konular içerecek ekilde hazrlanan yllk eitim program dâhilinde yürütülmesi esastr. Eitim program Uyum Görevlisi tarafndan ilgili birimlerin de katlmyla hazrlanr. Eitim programnn etkin bir ekilde uygulanmas Uyum Görevlisi tarafndan gözetilir.
Eitim faaliyetleri, ölçme ve deerlendirme sonuçlarna göre ilgili birimlerin de katlmyla gözden geçirilir ve ihtiyaca göre düzenli aralklarla tekrarlanr.
Eitim faaliyetlerinin kurum geneline yaylmasn temin edecek ekilde; seminer ve paneller düzenlenmesi, çalma gruplar oluturulmas, eitim faaliyetlerinde görsel ve iitsel materyallerin kullanlmas, internet, intranet veya extranet vb. üzerin- den çalan bilgisayar destekli eitim programlar gibi eitim yöntemlerinden mümkün olduu ölçüde yararlanlr.
Tüm personelimizin suç gelirlerinin aklanmasnn ve terörün finansmannn önlenmesi konularnda eitim almalar salanr. Müteri ile dorudan iliki içerisinde olan personelin eitimlerine öncelik verilir. Bankaya yeni alnan personele oryantasyon sürecinde eitim verilmesi esastr. Eitimler snf içi, ibanda ve uzaktan eitim metotlar kullanlarak düzenlenir. Snf içi ve ibanda gerçekletirilen eitimler Bankaca belirlenen eiticiler tarafndan yürütülür. Uzaktan eitime katlm zorunlu- dur.
Banka tarafndan personele verilecek eitimler asgari düzeyde;
• Suç gelirlerinin aklanmas ve terörün finansman kavramlar,
• Suç gelirlerinin aklanmasnn aamalar, yöntemleri ve bu konuda örnek olay çalmalar,
• Suç gelirlerinin aklanmasnn ve terörün finansmannn önlenmesi ile ilgili mevzuat,
• Risk alanlar,
• Müterinin tannmasna ilikin esaslar,
ZRAAT FNANS GRUBU UYUM Bu politika ile Ziraat Finans Grubu (ZFG) bünyesinde yer alan tüm yurt içi ve yurt d itirakler, yurt d ubeler ve dier bal birimlerin faaliyetlerini, suç gelirlerinin aklanmasnn ve terörün finansmannn önlenmesi konusundaki ulusal ve uluslararas yasal düzenlemeler, bata BMGK yaptrm programlar olmak üzere Bankaca belirlenen ve belirlenecek dier yaptrm programlarn gözetecek ekilde sürdürmesi amaçlanmaktadr.
Ziraat Finans Grubu bünyesinde yer alan birimler faaliyetlerini bu politika çerçevesinde, faaliyette bulunduklar yerel ülke mevzuat ve uluslararas düzenlemelere uygun ekilde gerçekletirerek, politika ve prosedürlerini bu politikay esas alarak olutururlar. ZFG kapsamnda faaliyet gösteren yurt içi ve yurt d itirak ile ubelerin uyum program ve prosedürlerini yürütmekten sorumlu olan birim ve görevliler, bulunduklar ülkedeki yasal düzenlemelerle çelimemek koulu ile bu politi- kann uygulanmasndan da sorumludur.
Ziraat Finans Grubu bünyesindeki yurt içi ve yurt d birimlerin Uyum Görevlileri ve uyum birimleri;
• Müterinin tannmas, kimlik tespiti, gerçek faydalancnn tannmas,
• Suç gelirlerinin aklanmas ve terörün finansmanna ilikin risklerin tespiti, deerlendirilmesi, snflandrlmas ve azaltlmasna ilikin gerekli izleme ve kontrol mekanizmalarnn oluturulmas ile azaltlmasna yönelik tedbirlerin alnmas,
• Bu konudaki eitim ihtiyaçlarnn belirlenerek gerekli eitimlerin verilmesi ve alnmas,
• lem ve faaliyetlerin yürürlükteki yerel kanun ve yönetmeliklere, uluslararas mevzuata ve Banka politikasna uygun yürütülüp yürütülmediinin izlenmesi,
• Faaliyette bulunulan ülkenin yerel yaptrmlar ile birlikte Bankann takip etmi olduu yaptrm programlarn içeren düzenlemelerin takip edilmesi ve uyum salanmas ile ilgili gerekli almakla yükümlüdür.
ZFG bünyesindeki yurt d ube ve itirakler, uyum süreçleri ile ilgili olarak faaliyette bulunduklar ülkenin yasal düzenleme- leri izin verdii ölçüde Ziraat Bankas Uyum Servis Yöneticilii ’ne düzenli olarak raporlama yapar.
Ziraat Finans Grubu suç gelirlerinin aklanmasnn ve terörün finansmannn önlenmesi politikasnn yurt içi, yurt d itirak ve ubeler ile bal birimlerde uygulanmasnn kontrol ve gözetimi Ziraat Bankas Uyum Servis Yöneticiliinin sorumlu- luunda olup, bu konularda herhangi bir politika veya prosedür deiikliine gidilecei takdirde gerekli deiiklikler Uyum Servis Yöneticilii ile birlikte istiare edilerek gerçekle
• üpheli ilem bildirimine ilikin esaslar,
• Muhafaza ve ibraz yükümlülüü,
• Yükümlülüklere uyulmamas halinde uygulanacak müeyyideler, konularn içerir.
Bu kapsamdaki faaliyetler Uyum Görevlisi gözetim ve koordinasyonunda Uyum Servis Yöneticilii ve Eitim Bölüm Bakanl tarafndan yürütülür.
4. ç Denetim ç denetimin amac, Uyum Programnn bütününün etkinlii ve yeterlii hususunda Yönetim Kurulu’na güvence salamak- tr. Banka, kurum politika ve prosedürlerinin, risk yönetimi, izleme ve kontrol faaliyetleri ile eitim faaliyetlerinin yeterli ve verimli olup olmad; risk politikasnn yeterlii ve etkinlii, ilemlerin Kanun ve Kanun uyarnca çkarlan dier düzenlemel- er ile kurum politika ve prosedürlerine uygun olarak yürütülüp yürütülmedii hususlarnn yllk olarak ve risk temelli bir yaklamla incelenmesini ve denetlenmesini salar.
ç denetim faaliyetleri kapsamnda;
• ç denetim neticesinde ortaya çkarlan eksiklik, hata ve suistimaller ile bunlarn yeniden ortaya çkmasnn önlenmesine yönelik görü ve öneriler Yönetim Kurulu’na raporlanr.
• Denetimin kapsam belirlenirken, izleme ve kontrol çalmalarnda tespit edilen aksaklklar ve risk içeren müteriler, hizmetler ve ilemler denetim kapsamna dahil edilir.
• Denetlenecek birimler ile ilemler belirlenirken, Bankada gerçekletirilen ilemlerin tamamn temsil edebilecek nicelik ve nitelikte birim ve ilemin denetlenmesi salanr.
Bu kapsamdaki faaliyetler Tefti Kurulu Bakanl tarafndan yürütülür.
ÜPHEL LEM BLDRM Banka nezdinde gerçekletirilen/gerçekletirilmek istenen veya banka araclyla yaplmak istenen bir ilemin suç gelirler- inin aklanmas ve terörizmin finansman amac ile kullanldna ya da balantl olduuna ilikin tespit, bilgi veya üphe gerektirecek hususlarn varl halinde; gerekli aratrmalar yaplmak suretiyle, üpheli olduuna kanaat getirilen i ve ilem- lerin kanun ve yönetmelikte belirtilen süre ve esaslar çerçevesinde Mali Suçlar Aratrma Kurulu Bakanl’na (MASAK) bildirimi salanr. Yaplmaya teebbüs edilen ya da hâlihazrda devam eden ileme konu malvarlnn aklama veya teröriz- min finansman suçu ile ilikili olduuna dair üpheyi destekleyen belge veya ciddi emare bulunmas durumunda, üpheli ilem bildirimi, gerekçeleri ile birlikte ilemin ertelenmesi talebi ile gönderilir ve yönetmelikte belirtilen süre boyunca ilemin gerçekletirilmesinden imtina edilir.
üpheli ilem bildiriminin gizlilii kapsamnda, üpheli ilem bildiriminde bulunulduuna herhangi bir ekilde vakf olan Banka personeli, üpheli ilem bildiriminde bulunulduuna veya bulunulacana dair, yükümlülük denetimi ile görevlendir- ilen denetim elemanlarna ve yarglama srasnda mahkemelere verilen bilgiler dnda, ileme taraf olanlar dâhil olmak üzere hiç kimseye bilgi veremez.
YAPTIRIMLAR Banka, faaliyetlerini yurt içi, yurt d ube, itirakleri ve bal birimleri ile birlikte ulusal mevzuat ve uluslararas faaliyetlerin- den kaynakl olarak uluslararas mevzuat ile uyumlu olarak yürütür. Uluslararas alanda bata Birlemi Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptrmlar olmak üzere gerekli yaptrmlara uyum salar. Yaptrm uygulanan ülkeler ve yaptrma konu faaliyetlere yönelik herhangi bir hizmet sunmaz ve yaptrmlar ihlal eden herhangi bir bankaclk hizmetine araclk etmez.
Banka; takip etmi olduu yaptrm listelerinde yer ald tespit edilen kii ve kurulular ile i ilikisine girmez, bu kii ve kurulular tarafndan talep edilen ilemleri gerçekletirmez, bu kii ve kurulularn dorudan veya dolayl olarak taraf olduk- lar ilemlere araclk etmez. Birlemi Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Bankaca belirlenecek dier yasakl listelerinde yer alan müterilere hesap açlmaz. Mevcut müterilerin balangçta yasakl olmasalar da sonradan yasakl hale gelme ihtimallerine karn düzenli aralklarla yasakl liste taramasn gerçekletirir. Sonradan listeye dâhil olan kii ve kurulular ile var olan i ilikisini sonlandrr.
• Hizmetlerin, ilemlerin ve müterilerin risklere göre derecelendirilmesi ve snflandrlmas,
• Riskli müteri, ilem veya hizmetlerin izlenmesinin ve kontrol edilmesinin salanmas; ilgili birimleri uyaracak ekilde rapor edilmesi; ilemin üst makamn onay ile gerçekletirilmesi ve gerektiinde denetlenmesi için uygun ileyi ve kontrol kurallarnn gelitirilmesi,
• Risk tanmlama ve deerlendirme yöntemlerinin, risk derecelendirmesi ve snflandrma yöntemlerinin, örnek olaylar ya da gerçekleen ilemler üzerinden geriye dönük olarak tutarllklarnn ve etkinliklerinin sorgulanmas, varlan sonuçlara ve gelien koullara göre yeniden deerlendirilmesi ve güncellenmesi,
• Risk kapsamna giren konulara ilikin ulusal mevzuat ve uluslararas kurulularca getirilen tavsiye, ilke, standart ve rehberlerin takip edilerek gerekli gelitirme çalmalarnn yaplmas,
• Risk izleme ve deerlendirme sonuçlarnn düzenli aralklarla Yönetim Kurulu’na raporlanmas,
• Yüksek derecede riskli gruplara yönelik ilave tedbirlerin alnmas, faaliyetlerini kapsar.
Banka; riskli ülkelerde yerleik gerçek ve tüzel kiiler, tüzel kiilii olmayan teekküller ve bu ülkelerin vatandalar ile girecei i ilikisinde ve ilemlerde özel dikkat göstererek, görünürde makul hukuki ve ekonomik amac bulunmayan ilem- lerin amac ve mahiyeti hakknda mümkün olduu ölçüde bilgi toplar ve bunlar kayda geçirir.
Bankann suç gelirlerinin aklanmas ve terörizmin finansman ile ilgili maruz kalabilecei riskler tanmlanr, derecelendirilir ve söz konusu risklerin izlenmesi, deerlendirilmesi ve azaltlmasna ilikin gerekli önlemler alnr.
Yüksek risk kategorisinde deerlendirilen müteri ve ilemler için sklatrlm tedbirler uygulanr. Söz konusu sklatrlm tedbirler aadaki hususlar içerebilir.
a) Müteri hakknda ilave bilgi edinmek ve müteri ile gerçek faydalancnn kimlik bilgilerini daha sk güncellemek.
b) ilikisinin mahiyeti hakknda ilave bilgi edinmek.
c) leme konu malvarlnn ve müteriye ait fonlarn kayna hakknda mümkün olduu ölçüde bilgi edinmek.
ç) lemin amac hakknda bilgi edinmek.
d) ilikisine girilmesini, mevcut i ilikisinin sürdürülmesini ya da ilemin gerçekletirilmesini üst seviyedeki görevlinin onayna balamak.
e) Uygulanan kontrollerin say ve skln artrmak ve ilave kontrol gerektiren ilem türlerini belirlemek suretiyle i ilikisini sk gözetim altnda tutmak.
f) Sürekli i ilikisi tesisinde ilk finansal hareketin, müterinin tannmasna ilikin esaslarn uyguland bir baka finansal kurulutan yaplmasn zorunlu tutmak.
Bankann uluslararas faaliyetleri ve muhabirlik ilikilerinden kaynakl uluslararas bankaclk mevzuat kapsamndaki yükümlülükleri dorultusunda, geçerli ve hakl sebeplerin varl halinde verilen hizmetlerde snrlamaya gidilebilir ve gerektiinde i ilikisi sonlandrlabilir.
2. zleme ve Kontrol zleme ve kontrolün amac, Bankann risklerden korunmas ve Banka faaliyetlerinin, Kanuna ve Kanun uyarnca çkarlan dier düzenlemeler ile Banka politika ve prosedürlerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediinin sürekli olarak izlenmesi ve kontrol edilmesidir.
zleme ve kontrol faaliyetleri kapsamnda, yükümlülüklere uyumun salanmasyla ilgili olarak yaplan kontroller neticesinde tespit edilen eksiklikler, gerekli tedbirlerin alnmas için ilgili birimlere raporlanarak sonuçlar takip edilir. zleme ve kontrol faaliyetleri çerçevesinde Banka, bu faaliyetleri yürütecek personelin Banka içi bilgi kaynaklarna ulamasn temin eder.
zleme ve kontrol faaliyetleri asgari düzeyde;
• Yüksek risk grubundaki müteri ve ilemlerin izlenmesi ve kontrolü,
• Riskli ülkelerle gerçekletirilen ilemlerin izlenmesi ve kontrolü,
• Karmak ve olaand ilemlerin izlenmesi ve kontrolü,
ZRAAT FNANS GRUBU SUÇ GELRLERNN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FNANSMANININ ÖNLENMES POLTKASI Suç gelirlerinin aklanmas ve aklamay kolaylatran faaliyetlerle, terör veya suç faaliyetlerinin finansmanyla mücadele etmek ve bu faaliyetlerin önlenmesinin takipçisi olmak Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankas A.. ve Ziraat Finans Grubu bünyesindeki tüm yurt d ube ile yurt içi ve yurt d itiraklerinin politikasdr.
Bankann yurt d ube, itirak ve dier bal birimlerinin, bulunduklar ülkelerdeki suç gelirlerinin aklanmas ve terörün finansmanyla mücadeleye ilikin yasal düzenlemelerle çelimemek kaydyla, bu politikaya bal kalmalar esastr.
Banka, suç gelirlerinin aklanmasnn ve terörizmin finansmannn önlenmesine ilikin yürürlükteki yasalara ve uluslararas standartlara uygun hareket eder. Bankamz, yönetiminin ve çalanlarnn söz konusu yasalara ve standartlara tam ve eksiksiz uyumunu salayarak bankaclk ürün ve hizmetlerinin suç gelirlerinin aklanmas ve terörizmin finansman amacyla kullanlmasn engellemeye kararldr.
Politika ylda bir kez ve gerektiinde, yasal düzenlemelere ve uluslararas standartlara uyumun salanmas ve korunmas amacyla gözden geçirilir ve gerekmesi halinde gerekli güncellemeler yaplr.
UYUM PROGRAMI Bankann suç gelirlerinin aklanmasnn ve terörizmin finansmannn önlenmesine ilikin yürürlükteki yasa, yönetmelik ve dier düzenlemelere uyumunu salamak üzere Uyum Görevlisi atanm ve ona bal çalanlardan oluan, uyum programnn yürütülmesiyle görevli Uyum Servis Yöneticilii kurulmutur. Uyum Görevlisi; bamsz bir irade ile karar verebilmek için, Banka bünyesindeki tüm birimlerden kendi görev alan ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilecek ve bunlara zamannda eriebilecek yetkiyi haizdir.
Suç gelirlerinin aklanmasnn ve terörizmin finansmannn önlenmesi için yürürlükteki yasa ve yasa uyarnca çkarlan yönetmelik ve tebliler ile uluslararas standartlara gerekli uyumun salanmas amacyla risk temelli bir yaklamla uyum program oluturulmutur.
Uyum program; uyum görevlisi atanmas ve uyum birimi oluturulmas, politika ve prosedürlerin oluturulmas, risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi, izleme ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi, eitim ve iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi tedbirlerini içerir.
Uyum program kapsamndaki risk yönetimi ile izleme ve kontrole ilikin faaliyetler; yönetim kurulunun gözetim, denetim ve sorumluluunda uyum görevlisi tarafndan, iç denetim faaliyetleri; Bankamz Tefti Kurulu Bakanl tarafndan yerine getirilir.
1. Risk Yönetimi Bankamzda “Müterini Tan” prensibi çerçevesinde, müterilerin ve müteriler adna hareket eden kiilerin kimlik tespitlerinin yaplmas ve ilemin gerçek faydalancsnn ortaya çkarlmas esas olup, isimsiz veya hayali hesaplarn açlmas ve tabela bankalaryla ilem tesis edilmesi yasaktr. Bununla birlikte; hesaplarn suç gelirlerinin aklanmas ve terörün finansman amacyla kulland tespit edilen müteriler ile i ilikisi sonlandrlr.
Kimlik tespiti yaplamad veya i ilikisinin amac hakknda yeterli bilgi edinilemedii durumlarda i ilikisi tesis edilmez ve talep edilen ilem gerçekletirilmez. Daha önce elde edilen müteri kimlik bilgilerinin yeterlilii ve doruluu konusunda üphe duyulmas nedeniyle yaplmas gereken kimlik tespit ve teyidinin yaplamad durumda i ilikisi sona erdirilir.
Banka, sürekli i ilikisi tesisinde, i ilikisinin amac ve mahiyeti hakknda bilgi alr. Sürekli i ilikisi dnda gerçekletirilen ilemlerde de risk temelli yaklamla izlemek amacyla gerekli tedbirleri alarak uygun risk yönetim sistemini oluturur.
Risk yönetimine ilikin faaliyetler asgari düzeyde;
• Müteri riski, hizmet riski ve ülke riskini esas alan risk tanmlama, derecelendirme, snflandrma ve deerlendirme yöntemlerinin gelitirilmesi,
• Belirlenecek bir tutarn üzerindeki ilemlerin, müteri profili ile uyumlu olup olmadnn örnekleme yöntemi ile kontrolü,
• Birlikte ele alndklarnda, kimlik tespiti yaplmasn gerektiren tutar aan balantl ilemlerin izlenmesi ve kontrolü,
• Müteriler hakknda elektronik ortamda yahut yazl olarak muhafaza edilmesi gereken bilgi ve belgeler ile elektronik transfer mesajlarnda yer verilmesi zorunlu bilgilerin kontrolü ve eksikliklerin tamamlatlmas ve bunlarn güncellenmesi,
• Müteri tarafndan yürütülen ilemin; müterinin, iine, risk profiline ve fon kaynaklarna dair bilgiler ile uyumlu olup olmadnn i ilikisi süresince devaml olarak izlenmesi,
• Yüz yüze olmayan ilemler yaplmasn mümkün klan sistemler kullanlarak gerçekletirilen ilemlerin kontrolü,
• Yeni sunulan ürünler ve teknolojik gelimeler nedeniyle suistimale açk hale gelebilecek hizmetlerin risk odakl kontrolü,
faaliyetlerini kapsar. Bu kapsamdaki faaliyetler Uyum Servis Yöneticilii tarafndan yürütülür. Söz konusu faaliyetlerin yürütülmesinde Uyum Servis Yöneticilii gerektiinde Bankann dier birimlerinden destek alr.
Banka, karmak ve olaand büyüklükteki ilemler ile görünürde makul hukuki ve ekonomik amac bulunmayan ilemlere özel dikkat göstererek, talep edilen ilemin amac hakknda yeterli bilgi edinmek için gerekli tedbirleri alr ve bu kapsamda elde edilen bilgi, belge ve kaytlar istenildiinde yetkililere sunmak üzere muhafaza eder.
3. Eitim Bankann, suç gelirlerinin aklanmasnn ve terörün finansmannn önlenmesine ilikin eitim politikasnn amac, Kanun ve Kanun uyarnca çkarlan dier düzenlemelerle getirilen yükümlülüklere uyumun salanmas, personelin Banka politikas ve prosedürleri ile risk temelli yaklam konularnda sorumluluk bilincinin artrlarak, bir kurum kültürü oluturulmas ve personelin bilgilerinin güncellenmesidir.
Suç gelirlerinin aklanmasnn ve terörün finansmannn önlenmesine ilikin eitim faaliyetleri, Bankann büyüklüü, i hacmi ve deien koullara uyumlu olacak ekilde yürütülür.
Eitim faaliyetleri Uyum Görevlisi gözetiminde ve koordinasyonunda yürütülür. Eitim faaliyetlerinin aada belirtilen konular içerecek ekilde hazrlanan yllk eitim program dâhilinde yürütülmesi esastr. Eitim program Uyum Görevlisi tarafndan ilgili birimlerin de katlmyla hazrlanr. Eitim programnn etkin bir ekilde uygulanmas Uyum Görevlisi tarafndan gözetilir.
Eitim faaliyetleri, ölçme ve deerlendirme sonuçlarna göre ilgili birimlerin de katlmyla gözden geçirilir ve ihtiyaca göre düzenli aralklarla tekrarlanr.
Eitim faaliyetlerinin kurum geneline yaylmasn temin edecek ekilde; seminer ve paneller düzenlenmesi, çalma gruplar oluturulmas, eitim faaliyetlerinde görsel ve iitsel materyallerin kullanlmas, internet, intranet veya extranet vb. üzerin- den çalan bilgisayar destekli eitim programlar gibi eitim yöntemlerinden mümkün olduu ölçüde yararlanlr.
Tüm personelimizin suç gelirlerinin aklanmasnn ve terörün finansmannn önlenmesi konularnda eitim almalar salanr. Müteri ile dorudan iliki içerisinde olan personelin eitimlerine öncelik verilir. Bankaya yeni alnan personele oryantasyon sürecinde eitim verilmesi esastr. Eitimler snf içi, ibanda ve uzaktan eitim metotlar kullanlarak düzenlenir. Snf içi ve ibanda gerçekletirilen eitimler Bankaca belirlenen eiticiler tarafndan yürütülür. Uzaktan eitime katlm zorunlu- dur.
Banka tarafndan personele verilecek eitimler asgari düzeyde;
• Suç gelirlerinin aklanmas ve terörün finansman kavramlar,
• Suç gelirlerinin aklanmasnn aamalar, yöntemleri ve bu konuda örnek olay çalmalar,
• Suç gelirlerinin aklanmasnn ve terörün finansmannn önlenmesi ile ilgili mevzuat,
• Risk alanlar,
• Müterinin tannmasna ilikin esaslar,
ZRAAT FNANS GRUBU UYUM Bu politika ile Ziraat Finans Grubu (ZFG) bünyesinde yer alan tüm yurt içi ve yurt d itirakler, yurt d ubeler ve dier bal birimlerin faaliyetlerini, suç gelirlerinin aklanmasnn ve terörün finansmannn önlenmesi konusundaki ulusal ve uluslararas yasal düzenlemeler, bata BMGK yaptrm programlar olmak üzere Bankaca belirlenen ve belirlenecek dier yaptrm programlarn gözetecek ekilde sürdürmesi amaçlanmaktadr.
Ziraat Finans Grubu bünyesinde yer alan birimler faaliyetlerini bu politika çerçevesinde, faaliyette bulunduklar yerel ülke mevzuat ve uluslararas düzenlemelere uygun ekilde gerçekletirerek, politika ve prosedürlerini bu politikay esas alarak olutururlar. ZFG kapsamnda faaliyet gösteren yurt içi ve yurt d itirak ile ubelerin uyum program ve prosedürlerini yürütmekten sorumlu olan birim ve görevliler, bulunduklar ülkedeki yasal düzenlemelerle çelimemek koulu ile bu politi- kann uygulanmasndan da sorumludur.
Ziraat Finans Grubu bünyesindeki yurt içi ve yurt d birimlerin Uyum Görevlileri ve uyum birimleri;
• Müterinin tannmas, kimlik tespiti, gerçek faydalancnn tannmas,
• Suç gelirlerinin aklanmas ve terörün finansmanna ilikin risklerin tespiti, deerlendirilmesi, snflandrlmas ve azaltlmasna ilikin gerekli izleme ve kontrol mekanizmalarnn oluturulmas ile azaltlmasna yönelik tedbirlerin alnmas,
• Bu konudaki eitim ihtiyaçlarnn belirlenerek gerekli eitimlerin verilmesi ve alnmas,
• lem ve faaliyetlerin yürürlükteki yerel kanun ve yönetmeliklere, uluslararas mevzuata ve Banka politikasna uygun yürütülüp yürütülmediinin izlenmesi,
• Faaliyette bulunulan ülkenin yerel yaptrmlar ile birlikte Bankann takip etmi olduu yaptrm programlarn içeren düzenlemelerin takip edilmesi ve uyum salanmas ile ilgili gerekli almakla yükümlüdür.
ZFG bünyesindeki yurt d ube ve itirakler, uyum süreçleri ile ilgili olarak faaliyette bulunduklar ülkenin yasal düzenleme- leri izin verdii ölçüde Ziraat Bankas Uyum Servis Yöneticilii ’ne düzenli olarak raporlama yapar.
Ziraat Finans Grubu suç gelirlerinin aklanmasnn ve terörün finansmannn önlenmesi politikasnn yurt içi, yurt d itirak ve ubeler ile bal birimlerde uygulanmasnn kontrol ve gözetimi Ziraat Bankas Uyum Servis Yöneticiliinin sorumlu- luunda olup, bu konularda herhangi bir politika veya prosedür deiikliine gidilecei takdirde gerekli deiiklikler Uyum Servis Yöneticilii ile birlikte istiare edilerek gerçekle
• üpheli ilem bildirimine ilikin esaslar,
• Muhafaza ve ibraz yükümlülüü,
• Yükümlülüklere uyulmamas halinde uygulanacak müeyyideler, konularn içerir.
Bu kapsamdaki faaliyetler Uyum Görevlisi gözetim ve koordinasyonunda Uyum Servis Yöneticilii ve Eitim Bölüm Bakanl tarafndan yürütülür.
4. ç Denetim ç denetimin amac, Uyum Programnn bütününün etkinlii ve yeterlii hususunda Yönetim Kurulu’na güvence salamak- tr. Banka, kurum politika ve prosedürlerinin, risk yönetimi, izleme ve kontrol faaliyetleri ile eitim faaliyetlerinin yeterli ve verimli olup olmad; risk politikasnn yeterlii ve etkinlii, ilemlerin Kanun ve Kanun uyarnca çkarlan dier düzenlemel- er ile kurum politika ve prosedürlerine uygun olarak yürütülüp yürütülmedii hususlarnn yllk olarak ve risk temelli bir yaklamla incelenmesini ve denetlenmesini salar.
ç denetim faaliyetleri kapsamnda;
• ç denetim neticesinde ortaya çkarlan eksiklik, hata ve suistimaller ile bunlarn yeniden ortaya çkmasnn önlenmesine yönelik görü ve öneriler Yönetim Kurulu’na raporlanr.
• Denetimin kapsam belirlenirken, izleme ve kontrol çalmalarnda tespit edilen aksaklklar ve risk içeren müteriler, hizmetler ve ilemler denetim kapsamna dahil edilir.
• Denetlenecek birimler ile ilemler belirlenirken, Bankada gerçekletirilen ilemlerin tamamn temsil edebilecek nicelik ve nitelikte birim ve ilemin denetlenmesi salanr.
Bu kapsamdaki faaliyetler Tefti Kurulu Bakanl tarafndan yürütülür.
ÜPHEL LEM BLDRM Banka nezdinde gerçekletirilen/gerçekletirilmek istenen veya banka araclyla yaplmak istenen bir ilemin suç gelirler- inin aklanmas ve terörizmin finansman amac ile kullanldna ya da balantl olduuna ilikin tespit, bilgi veya üphe gerektirecek hususlarn varl halinde; gerekli aratrmalar yaplmak suretiyle, üpheli olduuna kanaat getirilen i ve ilem- lerin kanun ve yönetmelikte belirtilen süre ve esaslar çerçevesinde Mali Suçlar Aratrma Kurulu Bakanl’na (MASAK) bildirimi salanr. Yaplmaya teebbüs edilen ya da hâlihazrda devam eden ileme konu malvarlnn aklama veya teröriz- min finansman suçu ile ilikili olduuna dair üpheyi destekleyen belge veya ciddi emare bulunmas durumunda, üpheli ilem bildirimi, gerekçeleri ile birlikte ilemin ertelenmesi talebi ile gönderilir ve yönetmelikte belirtilen süre boyunca ilemin gerçekletirilmesinden imtina edilir.
üpheli ilem bildiriminin gizlilii kapsamnda, üpheli ilem bildiriminde bulunulduuna herhangi bir ekilde vakf olan Banka personeli, üpheli ilem bildiriminde bulunulduuna veya bulunulacana dair, yükümlülük denetimi ile görevlendir- ilen denetim elemanlarna ve yarglama srasnda mahkemelere verilen bilgiler dnda, ileme taraf olanlar dâhil olmak üzere hiç kimseye bilgi veremez.
YAPTIRIMLAR Banka, faaliyetlerini yurt içi, yurt d ube, itirakleri ve bal birimleri ile birlikte ulusal mevzuat ve uluslararas faaliyetlerin- den kaynakl olarak uluslararas mevzuat ile uyumlu olarak yürütür. Uluslararas alanda bata Birlemi Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptrmlar olmak üzere gerekli yaptrmlara uyum salar. Yaptrm uygulanan ülkeler ve yaptrma konu faaliyetlere yönelik herhangi bir hizmet sunmaz ve yaptrmlar ihlal eden herhangi bir bankaclk hizmetine araclk etmez.
Banka; takip etmi olduu yaptrm listelerinde yer ald tespit edilen kii ve kurulular ile i ilikisine girmez, bu kii ve kurulular tarafndan talep edilen ilemleri gerçekletirmez, bu kii ve kurulularn dorudan veya dolayl olarak taraf olduk- lar ilemlere araclk etmez. Birlemi Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Bankaca belirlenecek dier yasakl listelerinde yer alan müterilere hesap açlmaz. Mevcut müterilerin balangçta yasakl olmasalar da sonradan yasakl hale gelme ihtimallerine karn düzenli aralklarla yasakl liste taramasn gerçekletirir. Sonradan listeye dâhil olan kii ve kurulular ile var olan i ilikisini sonlandrr.
• Hizmetlerin, ilemlerin ve müterilerin risklere göre derecelendirilmesi ve snflandrlmas,
• Riskli müteri, ilem veya hizmetlerin izlenmesinin ve kontrol edilmesinin salanmas; ilgili birimleri uyaracak ekilde rapor edilmesi; ilemin üst makamn onay ile gerçekletirilmesi ve gerektiinde denetlenmesi için uygun ileyi ve kontrol kurallarnn gelitirilmesi,
• Risk tanmlama ve deerlendirme yöntemlerinin, risk derecelendirmesi ve snflandrma yöntemlerinin, örnek olaylar ya da gerçekleen ilemler üzerinden geriye dönük olarak tutarllklarnn ve etkinliklerinin sorgulanmas, varlan sonuçlara ve gelien koullara göre yeniden deerlendirilmesi ve güncellenmesi,
• Risk kapsamna giren konulara ilikin ulusal mevzuat ve uluslararas kurulularca getirilen tavsiye, ilke, standart ve rehberlerin takip edilerek gerekli gelitirme çalmalarnn yaplmas,
• Risk izleme ve deerlendirme sonuçlarnn düzenli aralklarla Yönetim Kurulu’na raporlanmas,
• Yüksek derecede riskli gruplara yönelik ilave tedbirlerin alnmas, faaliyetlerini kapsar.
Banka; riskli ülkelerde yerleik gerçek ve tüzel kiiler, tüzel kiilii olmayan teekküller ve bu ülkelerin vatandalar ile girecei i ilikisinde ve ilemlerde özel dikkat göstererek, görünürde makul hukuki ve ekonomik amac bulunmayan ilem- lerin amac ve mahiyeti hakknda mümkün olduu ölçüde bilgi toplar ve bunlar kayda geçirir.
Bankann suç gelirlerinin aklanmas ve terörizmin finansman ile ilgili maruz kalabilecei riskler tanmlanr, derecelendirilir ve söz konusu risklerin izlenmesi, deerlendirilmesi ve azaltlmasna ilikin gerekli önlemler alnr.
Yüksek risk kategorisinde deerlendirilen müteri ve ilemler için sklatrlm tedbirler uygulanr. Söz konusu sklatrlm tedbirler aadaki hususlar içerebilir.
a) Müteri hakknda ilave bilgi edinmek ve müteri ile gerçek faydalancnn kimlik bilgilerini daha sk güncellemek.
b) ilikisinin mahiyeti hakknda ilave bilgi edinmek.
c) leme konu malvarlnn ve müteriye ait fonlarn kayna hakknda mümkün olduu ölçüde bilgi edinmek.
ç) lemin amac hakknda bilgi edinmek.
d) ilikisine girilmesini, mevcut i ilikisinin sürdürülmesini ya da ilemin gerçekletirilmesini üst seviyedeki görevlinin onayna balamak.
e) Uygulanan kontrollerin say ve skln artrmak ve ilave kontrol gerektiren ilem türlerini belirlemek suretiyle i ilikisini sk gözetim altnda tutmak.
f) Sürekli i ilikisi tesisinde ilk finansal hareketin, müterinin tannmasna ilikin esaslarn uyguland bir baka finansal kurulutan yaplmasn zorunlu tutmak.
Bankann uluslararas faaliyetleri ve muhabirlik ilikilerinden kaynakl uluslararas bankaclk mevzuat kapsamndaki yükümlülükleri dorultusunda, geçerli ve hakl sebeplerin varl halinde verilen hizmetlerde snrlamaya gidilebilir ve gerektiinde i ilikisi sonlandrlabilir.
2. zleme ve Kontrol zleme ve kontrolün amac, Bankann risklerden korunmas ve Banka faaliyetlerinin, Kanuna ve Kanun uyarnca çkarlan dier düzenlemeler ile Banka politika ve prosedürlerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediinin sürekli olarak izlenmesi ve kontrol edilmesidir.
zleme ve kontrol faaliyetleri kapsamnda, yükümlülüklere uyumun salanmasyla ilgili olarak yaplan kontroller neticesinde tespit edilen eksiklikler, gerekli tedbirlerin alnmas için ilgili birimlere raporlanarak sonuçlar takip edilir. zleme ve kontrol faaliyetleri çerçevesinde Banka, bu faaliyetleri yürütecek personelin Banka içi bilgi kaynaklarna ulamasn temin eder.
zleme ve kontrol faaliyetleri asgari düzeyde;
• Yüksek risk grubundaki müteri ve ilemlerin izlenmesi ve kontrolü,
• Riskli ülkelerle gerçekletirilen ilemlerin izlenmesi ve kontrolü,
• Karmak ve olaand ilemlerin izlenmesi ve kontrolü,
ZRAAT FNANS GRUBU SUÇ GELRLERNN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FNANSMANININ ÖNLENMES POLTKASI Suç gelirlerinin aklanmas ve aklamay kolaylatran faaliyetlerle, terör veya suç faaliyetlerinin finansmanyla mücadele etmek ve bu faaliyetlerin önlenmesinin takipçisi olmak Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankas A.. ve Ziraat Finans Grubu bünyesindeki tüm yurt d ube ile yurt içi ve yurt d itiraklerinin politikasdr.
Bankann yurt d ube, itirak ve dier bal birimlerinin, bulunduklar ülkelerdeki suç gelirlerinin aklanmas ve terörün finansmanyla mücadeleye ilikin yasal düzenlemelerle çelimemek kaydyla, bu politikaya bal kalmalar esastr.
Banka, suç gelirlerinin aklanmasnn ve terörizmin finansmannn önlenmesine ilikin yürürlükteki yasalara ve uluslararas standartlara uygun hareket eder. Bankamz, yönetiminin ve çalanlarnn söz konusu yasalara ve standartlara tam ve eksiksiz uyumunu salayarak bankaclk ürün ve hizmetlerinin suç gelirlerinin aklanmas ve terörizmin finansman amacyla kullanlmasn engellemeye kararldr.
Politika ylda bir kez ve gerektiinde, yasal düzenlemelere ve uluslararas standartlara uyumun salanmas ve korunmas amacyla gözden geçirilir ve gerekmesi halinde gerekli güncellemeler yaplr.
UYUM PROGRAMI Bankann suç gelirlerinin aklanmasnn ve terörizmin finansmannn önlenmesine ilikin yürürlükteki yasa, yönetmelik ve dier düzenlemelere uyumunu salamak üzere Uyum Görevlisi atanm ve ona bal çalanlardan oluan, uyum programnn yürütülmesiyle görevli Uyum Servis Yöneticilii kurulmutur. Uyum Görevlisi; bamsz bir irade ile karar verebilmek için, Banka bünyesindeki tüm birimlerden kendi görev alan ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilecek ve bunlara zamannda eriebilecek yetkiyi haizdir.
Suç gelirlerinin aklanmasnn ve terörizmin finansmannn önlenmesi için yürürlükteki yasa ve yasa uyarnca çkarlan yönetmelik ve tebliler ile uluslararas standartlara gerekli uyumun salanmas amacyla risk temelli bir yaklamla uyum program oluturulmutur.
Uyum program; uyum görevlisi atanmas ve uyum birimi oluturulmas, politika ve prosedürlerin oluturulmas, risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi, izleme ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi, eitim ve iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi tedbirlerini içerir.
Uyum program kapsamndaki risk yönetimi ile izleme ve kontrole ilikin faaliyetler; yönetim kurulunun gözetim, denetim ve sorumluluunda uyum görevlisi tarafndan, iç denetim faaliyetleri; Bankamz Tefti Kurulu Bakanl tarafndan yerine getirilir.
1. Risk Yönetimi Bankamzda “Müterini Tan” prensibi çerçevesinde, müterilerin ve müteriler adna hareket eden kiilerin kimlik tespitlerinin yaplmas ve ilemin gerçek faydalancsnn ortaya çkarlmas esas olup, isimsiz veya hayali hesaplarn açlmas ve tabela bankalaryla ilem tesis edilmesi yasaktr. Bununla birlikte; hesaplarn suç gelirlerinin aklanmas ve terörün finansman amacyla kulland tespit edilen müteriler ile i ilikisi sonlandrlr.
Kimlik tespiti yaplamad veya i ilikisinin amac hakknda yeterli bilgi edinilemedii durumlarda i ilikisi tesis edilmez ve talep edilen ilem gerçekletirilmez. Daha önce elde edilen müteri kimlik bilgilerinin yeterlilii ve doruluu konusunda üphe duyulmas nedeniyle yaplmas gereken kimlik tespit ve teyidinin yaplamad durumda i ilikisi sona erdirilir.
Banka, sürekli i ilikisi tesisinde, i ilikisinin amac ve mahiyeti hakknda bilgi alr. Sürekli i ilikisi dnda gerçekletirilen ilemlerde de risk temelli yaklamla izlemek amacyla gerekli tedbirleri alarak uygun risk yönetim sistemini oluturur.
Risk yönetimine ilikin faaliyetler asgari düzeyde;
• Müteri riski, hizmet riski ve ülke riskini esas alan risk tanmlama, derecelendirme, snflandrma ve deerlendirme yöntemlerinin gelitirilmesi,
• Belirlenecek bir tutarn üzerindeki ilemlerin, müteri profili ile uyumlu olup olmadnn örnekleme yöntemi ile kontrolü,
• Birlikte ele alndklarnda, kimlik tespiti yaplmasn gerektiren tutar aan balantl ilemlerin izlenmesi ve kontrolü,
• Müteriler hakknda elektronik ortamda yahut yazl olarak muhafaza edilmesi gereken bilgi ve belgeler ile elektronik transfer mesajlarnda yer verilmesi zorunlu bilgilerin kontrolü ve eksikliklerin tamamlatlmas ve bunlarn güncellenmesi,
• Müteri tarafndan yürütülen ilemin; müterinin, iine, risk profiline ve fon kaynaklarna dair bilgiler ile uyumlu olup olmadnn i ilikisi süresince devaml olarak izlenmesi,
• Yüz yüze olmayan ilemler yaplmasn mümkün klan sistemler kullanlarak gerçekletirilen ilemlerin kontrolü,
• Yeni sunulan ürünler ve teknolojik gelimeler nedeniyle suistimale açk hale gelebilecek hizmetlerin risk odakl kontrolü,
faaliyetlerini kapsar. Bu kapsamdaki faaliyetler Uyum Servis Yöneticilii tarafndan yürütülür. Söz konusu faaliyetlerin yürütülmesinde Uyum Servis Yöneticilii gerektiinde Bankann dier birimlerinden destek alr.
Banka, karmak ve olaand büyüklükteki ilemler ile görünürde makul hukuki ve ekonomik amac bulunmayan ilemlere özel dikkat göstererek, talep edilen ilemin amac hakknda yeterli bilgi edinmek için gerekli tedbirleri alr ve bu kapsamda elde edilen bilgi, belge ve kaytlar istenildiinde yetkililere sunmak üzere muhafaza eder.
3. Eitim Bankann, suç gelirlerinin aklanmasnn ve terörün finansmannn önlenmesine ilikin eitim politikasnn amac, Kanun ve Kanun uyarnca çkarlan dier düzenlemelerle getirilen yükümlülüklere uyumun salanmas, personelin Banka politikas ve prosedürleri ile risk temelli yaklam konularnda sorumluluk bilincinin artrlarak, bir kurum kültürü oluturulmas ve personelin bilgilerinin güncellenmesidir.
Suç gelirlerinin aklanmasnn ve terörün finansmannn önlenmesine ilikin eitim faaliyetleri, Bankann büyüklüü, i hacmi ve deien koullara uyumlu olacak ekilde yürütülür.
Eitim faaliyetleri Uyum Görevlisi gözetiminde ve koordinasyonunda yürütülür. Eitim faaliyetlerinin aada belirtilen konular içerecek ekilde hazrlanan yllk eitim program dâhilinde yürütülmesi esastr. Eitim program Uyum Görevlisi tarafndan ilgili birimlerin de katlmyla hazrlanr. Eitim programnn etkin bir ekilde uygulanmas Uyum Görevlisi tarafndan gözetilir.
Eitim faaliyetleri, ölçme ve deerlendirme sonuçlarna göre ilgili birimlerin de katlmyla gözden geçirilir ve ihtiyaca göre düzenli aralklarla tekrarlanr.
Eitim faaliyetlerinin kurum geneline yaylmasn temin edecek ekilde; seminer ve paneller düzenlenmesi, çalma gruplar oluturulmas, eitim faaliyetlerinde görsel ve iitsel materyallerin kullanlmas, internet, intranet veya extranet vb. üzerin- den çalan bilgisayar destekli eitim programlar gibi eitim yöntemlerinden mümkün olduu ölçüde yararlanlr.
Tüm personelimizin suç gelirlerinin aklanmasnn ve terörün finansmannn önlenmesi konularnda eitim almalar salanr. Müteri ile dorudan iliki içerisinde olan personelin eitimlerine öncelik verilir. Bankaya yeni alnan personele oryantasyon sürecinde eitim verilmesi esastr. Eitimler snf içi, ibanda ve uzaktan eitim metotlar kullanlarak düzenlenir. Snf içi ve ibanda gerçekletirilen eitimler Bankaca belirlenen eiticiler tarafndan yürütülür. Uzaktan eitime katlm zorunlu- dur.
Banka tarafndan personele verilecek eitimler asgari düzeyde;
• Suç gelirlerinin aklanmas ve terörün finansman kavramlar,
• Suç gelirlerinin aklanmasnn aamalar, yöntemleri ve bu konuda örnek olay çalmalar,
• Suç gelirlerinin aklanmasnn ve terörün finansmannn önlenmesi ile ilgili mevzuat,
• Risk alanlar,
• Müterinin tannmasna ilikin esaslar,
ZRAAT FNANS GRUBU UYUM Bu politika ile Ziraat Finans Grubu (ZFG) bünyesinde yer alan tüm yurt içi ve yurt d itirakler, yurt d ubeler ve dier bal birimlerin faaliyetlerini, suç gelirlerinin aklanmasnn ve terörün finansmannn önlenmesi konusundaki ulusal ve uluslararas yasal düzenlemeler, bata BMGK yaptrm programlar olmak üzere Bankaca belirlenen ve belirlenecek dier yaptrm programlarn gözetecek ekilde sürdürmesi amaçlanmaktadr.
Ziraat Finans Grubu bünyesinde yer alan birimler faaliyetlerini bu politika çerçevesinde, faaliyette bulunduklar yerel ülke mevzuat ve uluslararas düzenlemelere uygun ekilde gerçekletirerek, politika ve prosedürlerini bu politikay esas alarak olutururlar. ZFG kapsamnda faaliyet gösteren yurt içi ve yurt d itirak ile ubelerin uyum program ve prosedürlerini yürütmekten sorumlu olan birim ve görevliler, bulunduklar ülkedeki yasal düzenlemelerle çelimemek koulu ile bu politi- kann uygulanmasndan da sorumludur.
Ziraat Finans Grubu bünyesindeki yurt içi ve yurt d birimlerin Uyum Görevlileri ve uyum birimleri;
• Müterinin tannmas, kimlik tespiti, gerçek faydalancnn tannmas,
• Suç gelirlerinin aklanmas ve terörün finansmanna ilikin risklerin tespiti, deerlendirilmesi, snflandrlmas ve azaltlmasna ilikin gerekli izleme ve kontrol mekanizmalarnn oluturulmas ile azaltlmasna yönelik tedbirlerin alnmas,
• Bu konudaki eitim ihtiyaçlarnn belirlenerek gerekli eitimlerin verilmesi ve alnmas,
• lem ve faaliyetlerin yürürlükteki yerel kanun ve yönetmeliklere, uluslararas mevzuata ve Banka politikasna uygun yürütülüp yürütülmediinin izlenmesi,
• Faaliyette bulunulan ülkenin yerel yaptrmlar ile birlikte Bankann takip etmi olduu yaptrm programlarn içeren düzenlemelerin takip edilmesi ve uyum salanmas ile ilgili gerekli almakla yükümlüdür.
ZFG bünyesindeki yurt d ube ve itirakler, uyum süreçleri ile ilgili olarak faaliyette bulunduklar ülkenin yasal düzenleme- leri izin verdii ölçüde Ziraat Bankas Uyum Servis Yöneticilii ’ne düzenli olarak raporlama yapar.
Ziraat Finans Grubu suç gelirlerinin aklanmasnn ve terörün finansmannn önlenmesi politikasnn yurt içi, yurt d itirak ve ubeler ile bal birimlerde uygulanmasnn kontrol ve gözetimi Ziraat Bankas Uyum Servis Yöneticiliinin sorumlu- luunda olup, bu konularda herhangi bir politika veya prosedür deiikliine gidilecei takdirde gerekli deiiklikler Uyum Servis Yöneticilii ile birlikte istiare edilerek gerçekle
• üpheli ilem bildirimine ilikin esaslar,
• Muhafaza ve ibraz yükümlülüü,
• Yükümlülüklere uyulmamas halinde uygulanacak müeyyideler, konularn içerir.
Bu kapsamdaki faaliyetler Uyum Görevlisi gözetim ve koordinasyonunda Uyum Servis Yöneticilii ve Eitim Bölüm Bakanl tarafndan yürütülür.
4. ç Denetim ç denetimin amac, Uyum Programnn bütününün etkinlii ve yeterlii hususunda Yönetim Kurulu’na güvence salamak- tr. Banka, kurum politika ve prosedürlerinin, risk yönetimi, izleme ve kontrol faaliyetleri ile eitim faaliyetlerinin yeterli ve verimli olup olmad; risk politikasnn yeterlii ve etkinlii, ilemlerin Kanun ve Kanun uyarnca çkarlan dier düzenlemel- er ile kurum politika ve prosedürlerine uygun olarak yürütülüp yürütülmedii hususlarnn yllk olarak ve risk temelli bir yaklamla incelenmesini ve denetlenmesini salar.
ç denetim faaliyetleri kapsamnda;
• ç denetim neticesinde ortaya çkarlan eksiklik, hata ve suistimaller ile bunlarn yeniden ortaya çkmasnn önlenmesine yönelik görü ve öneriler Yönetim Kurulu’na raporlanr.
• Denetimin kapsam belirlenirken, izleme ve kontrol çalmalarnda tespit edilen aksaklklar ve risk içeren müteriler, hizmetler ve ilemler denetim kapsamna dahil edilir.
• Denetlenecek birimler ile ilemler belirlenirken, Bankada gerçekletirilen ilemlerin tamamn temsil edebilecek nicelik ve nitelikte birim ve ilemin denetlenmesi salanr.
Bu kapsamdaki faaliyetler Tefti Kurulu Bakanl tarafndan yürütülür.
ÜPHEL LEM BLDRM Banka nezdinde gerçekletirilen/gerçekletirilmek istenen veya banka araclyla yaplmak istenen bir ilemin suç gelirler- inin aklanmas ve terörizmin finansman amac ile kullanldna ya da balantl olduuna ilikin tespit, bilgi veya üphe gerektirecek hususlarn varl halinde; gerekli aratrmalar yaplmak suretiyle, üpheli olduuna kanaat getirilen i ve ilem- lerin kanun ve yönetmelikte belirtilen süre ve esaslar çerçevesinde Mali Suçlar Aratrma Kurulu Bakanl’na (MASAK) bildirimi salanr. Yaplmaya teebbüs edilen ya da hâlihazrda devam eden ileme konu malvarlnn aklama veya teröriz- min finansman suçu ile ilikili olduuna dair üpheyi destekleyen belge veya ciddi emare bulunmas durumunda, üpheli ilem bildirimi, gerekçeleri ile birlikte ilemin ertelenmesi talebi ile gönderilir ve yönetmelikte belirtilen süre boyunca ilemin gerçekletirilmesinden imtina edilir.
üpheli ilem bildiriminin gizlilii kapsamnda, üpheli ilem bildiriminde bulunulduuna herhangi bir ekilde vakf olan Banka personeli, üpheli ilem bildiriminde bulunulduuna veya bulunulacana dair, yükümlülük denetimi ile görevlendir- ilen denetim elemanlarna ve yarglama srasnda mahkemelere verilen bilgiler dnda, ileme taraf olanlar dâhil olmak üzere hiç kimseye bilgi veremez.
YAPTIRIMLAR Banka, faaliyetlerini yurt içi, yurt d ube, itirakleri ve bal birimleri ile birlikte ulusal mevzuat ve uluslararas faaliyetlerin- den kaynakl olarak uluslararas mevzuat ile uyumlu olarak yürütür. Uluslararas alanda bata Birlemi Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptrmlar olmak üzere gerekli yaptrmlara uyum salar. Yaptrm uygulanan ülkeler ve yaptrma konu faaliyetlere yönelik herhangi bir hizmet sunmaz ve yaptrmlar ihlal eden herhangi bir bankaclk hizmetine araclk etmez.
Banka; takip etmi olduu yaptrm listelerinde yer ald tespit edilen kii ve kurulular ile i ilikisine girmez, bu kii ve kurulular tarafndan talep edilen ilemleri gerçekletirmez, bu kii ve kurulularn dorudan veya dolayl olarak taraf olduk- lar ilemlere araclk etmez. Birlemi Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Bankaca belirlenecek dier yasakl listelerinde yer alan müterilere hesap açlmaz. Mevcut müterilerin balangçta yasakl olmasalar da sonradan yasakl hale gelme ihtimallerine karn düzenli aralklarla yasakl liste taramasn gerçekletirir. Sonradan listeye dâhil olan kii ve kurulular ile var olan i ilikisini sonlandrr.
• Hizmetlerin, ilemlerin ve müterilerin risklere göre derecelendirilmesi ve snflandrlmas,
• Riskli müteri, ilem veya hizmetlerin izlenmesinin ve kontrol edilmesinin salanmas; ilgili birimleri uyaracak ekilde rapor edilmesi; ilemin üst makamn onay ile gerçekletirilmesi ve gerektiinde denetlenmesi için uygun ileyi ve kontrol kurallarnn gelitirilmesi,
• Risk tanmlama ve deerlendirme yöntemlerinin, risk derecelendirmesi ve snflandrma yöntemlerinin, örnek olaylar ya da gerçekleen ilemler üzerinden geriye dönük olarak tutarllklarnn ve etkinliklerinin sorgulanmas, varlan sonuçlara ve gelien koullara göre yeniden deerlendirilmesi ve güncellenmesi,
• Risk kapsamna giren konulara ilikin ulusal mevzuat ve uluslararas kurulularca getirilen tavsiye, ilke, standart ve rehberlerin takip edilerek gerekli gelitirme çalmalarnn yaplmas,
• Risk izleme ve deerlendirme sonuçlarnn düzenli aralklarla Yönetim Kurulu’na raporlanmas,
• Yüksek derecede riskli gruplara yönelik ilave tedbirlerin alnmas, faaliyetlerini kapsar.
Banka; riskli ülkelerde yerleik gerçek ve tüzel kiiler, tüzel kiilii olmayan teekküller ve bu ülkelerin vatandalar ile girecei i ilikisinde ve ilemlerde özel dikkat göstererek, görünürde makul hukuki ve ekonomik amac bulunmayan ilem- lerin amac ve mahiyeti hakknda mümkün olduu ölçüde bilgi toplar ve bunlar kayda geçirir.
Bankann suç gelirlerinin aklanmas ve terörizmin finansman ile ilgili maruz kalabilecei riskler tanmlanr, derecelendirilir ve söz konusu risklerin izlenmesi, deerlendirilmesi ve azaltlmasna ilikin gerekli önlemler alnr.
Yüksek risk kategorisinde deerlendirilen müteri ve ilemler için sklatrlm tedbirler uygulanr. Söz konusu sklatrlm tedbirler aadaki hususlar içerebilir.
a) Müteri hakknda ilave bilgi edinmek ve müteri ile gerçek faydalancnn kimlik bilgilerini daha sk güncellemek.
b) ilikisinin mahiyeti hakknda ilave bilgi edinmek.
c) leme konu malvarlnn ve müteriye ait fonlarn kayna hakknda mümkün olduu ölçüde bilgi edinmek.
ç) lemin amac hakknda bilgi edinmek.
d) ilikisine girilmesini, mevcut i ilikisinin sürdürülmesini ya da ilemin gerçekletirilmesini üst seviyedeki görevlinin onayna balamak.
e) Uygulanan kontrollerin say ve skln artrmak ve ilave kontrol gerektiren ilem türlerini belirlemek suretiyle i ilikisini sk gözetim altnda tutmak.
f) Sürekli i ilikisi tesisinde ilk finansal hareketin, müterinin tannmasna ilikin esaslarn uyguland bir baka finansal kurulutan yaplmasn zorunlu tutmak.
Bankann uluslararas faaliyetleri ve muhabirlik ilikilerinden kaynakl uluslararas bankaclk mevzuat kapsamndaki yükümlülükleri dorultusunda, geçerli ve hakl sebeplerin varl halinde verilen hizmetlerde snrlamaya gidilebilir ve gerektiinde i ilikisi sonlandrlabilir.
2. zleme ve Kontrol zleme ve kontrolün amac, Bankann risklerden korunmas ve Banka faaliyetlerinin, Kanuna ve Kanun uyarnca çkarlan dier düzenlemeler ile Banka politika ve prosedürlerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediinin sürekli olarak izlenmesi ve kontrol edilmesidir.
zleme ve kontrol faaliyetleri kapsamnda, yükümlülüklere uyumun salanmasyla ilgili olarak yaplan kontroller neticesinde tespit edilen eksiklikler, gerekli tedbirlerin alnmas için ilgili birimlere raporlanarak sonuçlar takip edilir. zleme ve kontrol faaliyetleri çerçevesinde Banka, bu faaliyetleri yürütecek personelin Banka içi bilgi kaynaklarna ulamasn temin eder.
zleme ve kontrol faaliyetleri asgari düzeyde;
• Yüksek risk grubundaki müteri ve ilemlerin izlenmesi ve kontrolü,
• Riskli ülkelerle gerçekletirilen ilemlerin izlenmesi ve kontrolü,
• Karmak ve olaand ilemlerin izlenmesi ve kontrolü,
ZRAAT FNANS GRUBU SUÇ GELRLERNN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FNANSMANININ ÖNLENMES POLTKASI Suç gelirlerinin aklanmas ve aklamay kolaylatran faaliyetlerle, terör veya suç faaliyetlerinin finansmanyla mücadele etmek ve bu faaliyetlerin önlenmesinin takipçisi olmak Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankas A.. ve Ziraat Finans Grubu bünyesindeki tüm yurt d ube ile yurt içi ve yurt d itiraklerinin politikasdr.
Bankann yurt d ube, itirak ve dier bal birimlerinin, bulunduklar ülkelerdeki suç gelirlerinin aklanmas ve terörün finansmanyla mücadeleye ilikin yasal düzenlemelerle çelimemek kaydyla, bu politikaya bal kalmalar esastr.
Banka, suç gelirlerinin aklanmasnn ve terörizmin finansmannn önlenmesine ilikin yürürlükteki yasalara ve uluslararas standartlara uygun hareket eder. Bankamz, yönetiminin ve çalanlarnn söz konusu yasalara ve standartlara tam ve eksiksiz uyumunu salayarak bankaclk ürün ve hizmetlerinin suç gelirlerinin aklanmas ve terörizmin finansman amacyla kullanlmasn engellemeye kararldr.
Politika ylda bir kez ve gerektiinde, yasal düzenlemelere ve uluslararas standartlara uyumun salanmas ve korunmas amacyla gözden geçirilir ve gerekmesi halinde gerekli güncellemeler yaplr.
UYUM PROGRAMI Bankann suç gelirlerinin aklanmasnn ve terörizmin finansmannn önlenmesine ilikin yürürlükteki yasa, yönetmelik ve dier düzenlemelere uyumunu salamak üzere Uyum Görevlisi atanm ve ona bal çalanlardan oluan, uyum programnn yürütülmesiyle görevli Uyum Servis Yöneticilii kurulmutur. Uyum Görevlisi; bamsz bir irade ile karar verebilmek için, Banka bünyesindeki tüm birimlerden kendi görev alan ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilecek ve bunlara zamannda eriebilecek yetkiyi haizdir.
Suç gelirlerinin aklanmasnn ve terörizmin finansmannn önlenmesi için yürürlükteki yasa ve yasa uyarnca çkarlan yönetmelik ve tebliler ile uluslararas standartlara gerekli uyumun salanmas amacyla risk temelli bir yaklamla uyum program oluturulmutur.
Uyum program; uyum görevlisi atanmas ve uyum birimi oluturulmas, politika ve prosedürlerin oluturulmas, risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi, izleme ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi, eitim ve iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi tedbirlerini içerir.
Uyum program kapsamndaki risk yönetimi ile izleme ve kontrole ilikin faaliyetler; yönetim kurulunun gözetim, denetim ve sorumluluunda uyum görevlisi tarafndan, iç denetim faaliyetleri; Bankamz Tefti Kurulu Bakanl tarafndan yerine getirilir.
1. Risk Yönetimi Bankamzda “Müterini Tan” prensibi çerçevesinde, müterilerin ve müteriler adna hareket eden kiilerin kimlik tespitlerinin yaplmas ve ilemin gerçek faydalancsnn ortaya çkarlmas esas olup, isimsiz veya hayali hesaplarn açlmas ve tabela bankalaryla ilem tesis edilmesi yasaktr. Bununla birlikte; hesaplarn suç gelirlerinin aklanmas ve terörün finansman amacyla kulland tespit edilen müteriler ile i ilikisi sonlandrlr.
Kimlik tespiti yaplamad veya i ilikisinin amac hakknda yeterli bilgi edinilemedii durumlarda i ilikisi tesis edilmez ve talep edilen ilem gerçekletirilmez. Daha önce elde edilen müteri kimlik bilgilerinin yeterlilii ve doruluu konusunda üphe duyulmas nedeniyle yaplmas gereken kimlik tespit ve teyidinin yaplamad durumda i ilikisi sona erdirilir.
Banka, sürekli i ilikisi tesisinde, i ilikisinin amac ve mahiyeti hakknda bilgi alr. Sürekli i ilikisi dnda gerçekletirilen ilemlerde de risk temelli yaklamla izlemek amacyla gerekli tedbirleri alarak uygun risk yönetim sistemini oluturur.
Risk yönetimine ilikin faaliyetler asgari düzeyde;
• Müteri riski, hizmet riski ve ülke riskini esas alan risk tanmlama, derecelendirme, snflandrma ve deerlendirme yöntemlerinin gelitirilmesi,
ZRAAT FNANS GRUBU UYUM Bu politika ile Ziraat Finans Grubu (ZFG) bünyesinde yer alan tüm yurt içi ve yurt d itirakler, yurt d ubeler ve dier bal birimlerin faaliyetlerini, suç gelirlerinin aklanmasnn ve terörün finansmannn önlenmesi konusundaki ulusal ve uluslararas yasal düzenlemeler, bata BMGK yaptrm programlar olmak üzere Bankaca belirlenen ve belirlenecek dier yaptrm programlarn gözetecek ekilde sürdürmesi amaçlanmaktadr.
Ziraat Finans Grubu bünyesinde yer alan birimler faaliyetlerini bu politika çerçevesinde, faaliyette bulunduklar yerel ülke mevzuat ve uluslararas düzenlemelere uygun ekilde gerçekletirerek, politika ve prosedürlerini bu politikay esas alarak olutururlar. ZFG kapsamnda faaliyet gösteren yurt içi ve yurt d itirak ile ubelerin uyum program ve prosedürlerini yürütmekten sorumlu olan birim ve görevliler, bulunduklar ülkedeki yasal düzenlemelerle çelimemek koulu ile bu politi- kann uygulanmasndan da sorumludur.
Ziraat Finans Grubu bünyesindeki yurt içi ve yurt d birimlerin Uyum Görevlileri ve uyum birimleri;
• Müterinin tannmas, kimlik tespiti, gerçek faydalancnn tannmas,
• Suç gelirlerinin aklanmas ve terörün finansmanna ilikin risklerin tespiti, deerlendirilmesi, snflandrlmas ve azaltlmasna ilikin gerekli izleme ve kontrol mekanizmalarnn oluturulmas ile azaltlmasna yönelik tedbirlerin alnmas,
• Bu konudaki eitim ihtiyaçlarnn belirlenerek gerekli eitimlerin verilmesi ve alnmas,
• lem ve faaliyetlerin yürürlükteki yerel kanun ve yönetmeliklere, uluslararas mevzuata ve Banka politikasna uygun yürütülüp yürütülmediinin izlenmesi,
• Faaliyette bulunulan ülkenin yerel yaptrmlar ile birlikte Bankann takip etmi olduu yaptrm programlarn içeren düzenlemelerin takip edilmesi ve uyum salanmas ile ilgili gerekli almakla yükümlüdür.
ZFG bünyesindeki yurt d ube ve itirakler, uyum süreçleri ile ilgili olarak faaliyette bulunduklar ülkenin yasal düzenleme- leri izin verdii ölçüde Ziraat Bankas Uyum Servis Yöneticilii ’ne düzenli olarak raporlama yapar.
Ziraat Finans Grubu suç gelirlerinin aklanmasnn ve terörün finansmannn önlenmesi politikasnn yurt içi, yurt d itirak ve ubeler ile bal birimlerde uygulanmasnn kontrol ve gözetimi Ziraat Bankas Uyum Servis Yöneticiliinin sorumlu- luunda olup, bu konularda herhangi bir politika veya prosedür deiikliine gidilecei takdirde gerekli deiiklikler Uyum Servis Yöneticilii ile birlikte istiare edilerek gerçekletirilir.
AML_Politika
5_AML_Politika

Recommended