of 15 /15
EKONOMIJA ZNANJA

Ekonomija znanja

Embed Size (px)

Text of Ekonomija znanja

Page 1: Ekonomija znanja

EKONOMIJA ZNANJA

Page 2: Ekonomija znanja

ŠTA JE ZNANJE?

• Stvarna vrijednost koja seStvarna vrijednost koja seakumulira kroz specifične akumulira kroz specifične vidljive procese kojima se može vidljive procese kojima se može upravljati. upravljati.

• Specifičnost znanja kao Specifičnost znanja kao resursa je da se može koristiti i resursa je da se može koristiti i umnožavati za razliku od umnožavati za razliku od materijalnih resursa koji se materijalnih resursa koji se upotrebom potroše.upotrebom potroše.

Page 3: Ekonomija znanja

Ekonomija bazirana na znanjuEkonomija bazirana na znanju

• ZnanjeZnanje• EkonomijaEkonomija• InovacijeInovacije• Politička ekonomijaPolitička ekonomija• GlobalizacijaGlobalizacija• InternetInternet

Page 4: Ekonomija znanja

Znanje je nevidljiva imovinaZnanje je nevidljiva imovina

• MudrostMudrost• ZnanjeZnanje

Mudrost i znanje su posmatranje infromacija iz druge Mudrost i znanje su posmatranje infromacija iz druge perspektive. Mogu da se povežu sa pojedincem.perspektive. Mogu da se povežu sa pojedincem.

• InformacijaInformacija• PodatakPodatak

Informacija i podatak su jednostavni i laki za razumjevanje.Informacija i podatak su jednostavni i laki za razumjevanje.

Page 5: Ekonomija znanja

Osnovne specifičnosti znanjaOsnovne specifičnosti znanja

• Prva specifičnost znanja Prva specifičnost znanja kao resursa jeste da se kao resursa jeste da se znanje i ideje mogu znanje i ideje mogu koristiti, kopirati i koristiti, kopirati i umožavati.umožavati.

• Druga specifičnost znanja Druga specifičnost znanja se ogleda u njegovoj se ogleda u njegovoj neotuđivosti. Znanje može neotuđivosti. Znanje može samo da raste, ne može samo da raste, ne može se fizički otuđiti.se fizički otuđiti.

Page 6: Ekonomija znanja

Nova ekonomijaNova ekonomija

• Nova ekonomija je Nova ekonomija je pojam koji ne pojam koji ne može jasno da se može jasno da se definiše.definiše.

• U ovoj ekonomiji U ovoj ekonomiji informacije, informacije, znanje i inovacije znanje i inovacije postaju postaju najznačajnije najznačajnije ulaganje i rezultat ulaganje i rezultat ulaganja.ulaganja.

Page 7: Ekonomija znanja

Danas razvijene ekonomije prelaze sa industrijsko-manufakturne ekonomije na ekonomiju usluga. U novoj ekonomiji naglasak je stavljen na stvaranje proizvoda sa visokom dodatom vrijednošću.

Page 8: Ekonomija znanja

UN je 2001. godine zaključio da je kombinacija ljudske inteligencije i informacionih tehnologija zamjenila akumulaciju fizičkog kapitala kao osnovni faktor reprodukcije

Page 9: Ekonomija znanja

Evolucija industrijskog doba u doba Evolucija industrijskog doba u doba znanjaznanja

• Krajem 20. vijeka dolazi do evolucije načina Krajem 20. vijeka dolazi do evolucije načina mišljenja od mehaničkog posmatranja svijeta do mišljenja od mehaničkog posmatranja svijeta do holističkog pogleda na svijet.holističkog pogleda na svijet.

• Za industrijsko doba je karakteristično da se kapital i Za industrijsko doba je karakteristično da se kapital i rad mogu izmjeriti brojevima. U današnjoj ekonomiji rad mogu izmjeriti brojevima. U današnjoj ekonomiji znanja sasvim suprotno.znanja sasvim suprotno.

Page 10: Ekonomija znanja

ProduktivnostProduktivnost

• Povećanje produktivnosti u Povećanje produktivnosti u 21. vijeku se dostiže pomoću 21. vijeku se dostiže pomoću ekonomije znanja i kapitala ekonomije znanja i kapitala znanja koji ne može fizički da znanja koji ne može fizički da se prikaže.se prikaže.

• Produktivnost u 20. vijeku se Produktivnost u 20. vijeku se ogledala kroz produktivnost ogledala kroz produktivnost manuelnih radnika i kapital manuelnih radnika i kapital koji je mogao fizički da se koji je mogao fizički da se prikaže. prikaže.

Page 11: Ekonomija znanja

Lifelong learningLifelong learning

• Jedan od vodećih ciljeva Jedan od vodećih ciljeva Evrope je stvaranje Evrope je stvaranje Evropskog društva znanja Evropskog društva znanja koje treba da omogući da koje treba da omogući da evropska ekonomija postane evropska ekonomija postane najveća ekonomija bazirana najveća ekonomija bazirana na znanjuna znanju

• Lisabonska deklaracija 2000. Lisabonska deklaracija 2000. godinegodine

• ECTS, Erasmus+, Youth in ECTS, Erasmus+, Youth in ActionAction

Page 12: Ekonomija znanja

Organizaciona kulturaOrganizaciona kultura

• Bitan aspekt kruženja Bitan aspekt kruženja znanja u organizaciji i znanja u organizaciji i procesa upravljanja procesa upravljanja znanjem je atmosfera u znanjem je atmosfera u organizaciji, međuljudski organizaciji, međuljudski odnosi, organizaciona odnosi, organizaciona struktura, motivacija, struktura, motivacija, tehničko-tehnološki i tehničko-tehnološki i informacioni sistemi.informacioni sistemi.

Page 13: Ekonomija znanja

Klasifikacija tipova organizacione kulture Klasifikacija tipova organizacione kulture u odnosu na proces upravljanja znanjemu odnosu na proces upravljanja znanjem

• Konstruktivna organizaciona Konstruktivna organizaciona kultura – postizanje dobrih kultura – postizanje dobrih individualnih rezultata.individualnih rezultata.

Pozitivno utiče na: kvalitet Pozitivno utiče na: kvalitet komunikacije, zadovoljstvo komunikacije, zadovoljstvo poslom, posvećenost i poslom, posvećenost i kreativnost. kreativnost.

• Suprotno konstruktivnoj postoje Suprotno konstruktivnoj postoje dva tipa odbrambene kulture – dva tipa odbrambene kulture – pasivno i agresivno odbrambeni.pasivno i agresivno odbrambeni.

Page 14: Ekonomija znanja

Sirijska humanitarna kriza i znanjeSirijska humanitarna kriza i znanje

• Kompanija Pearsons i Save Kompanija Pearsons i Save the Children rade na razvoju the Children rade na razvoju projekta kojim bi se trebalo da projekta kojim bi se trebalo da nađe jeftino, inovativno nađe jeftino, inovativno rješenje za edukaciju rješenje za edukaciju izbjeglicaizbjeglica

• Projekat se oslanja na Projekat se oslanja na informacione tehnologije, informacione tehnologije, engleski jezikengleski jezik

• Ideje koje mogu da se Ideje koje mogu da se umnože i dijeleumnože i dijele

Page 15: Ekonomija znanja

Dajana PetrovićDajana Petrović