of 50 /50
Banka….Sherbimet bankare… online

Pagesat elektronike

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Pagesat elektronike

Page 1: Pagesat elektronike

Banka….Sherbimet bankare…online

Page 2: Pagesat elektronike

Banka – Histroria dhe aktivitetet e zakonshme

Banka është institucion financiar aktiviteti primar i së cilës është të veprojë si agjent pagesash për klientët si dhe të jap apo marrë hua. Banka e parë moderne ishte themeluar në Itali në Genoa më 1406, dhe emri i saj ishte Banco di San Giorgio (Banka e Shën Gjergjit). Shumë aktivitete financiare janë shtuar me kalimin e kohës. Për shembull, bankat janë pjesëmarrës të rëndësishëm në tregjet financiare dhe ofrojnë shërbime financiare siç janë fondet e investimeve. Në disa vende siç është Gjermania, bankat janë pronarë kryesorë të korporatave industriale derisa në shtetet tjera siç janë Shtetet e Bashkuara bankat e kanë të ndaluar të jenë pronare të kompanive jo-financiare. Në Japoni, bankat zakonisht vargje të entiteteve të kryqëzuara të pronarëve të aksioneve të njohura si zaibatsu. Në Francë “Bancassurance” ka prani shumë të lartë,

për shkak se shumica e bankave ofrojnë shërbime të sigurimit (tashmë madje edhe shërbime të patundshmërisë) për klientët e tyre. Gjatë shekujve bankat kanë ndikuar ekonomitë dhe politikën e shumë shteteve. Historikisht, qëllimi kryesorë i bankës ishte të sigurojë hua për kompanitë tregtare.

Page 3: Pagesat elektronike

Bankat sigurojnë fondet që mundësojnë bizneset të blejnë inventar, dhe të kthejnë këto fonde me një normë të

interesit pasi inventari të është shitur. Për shekuj, industria bankare është marrë vetëm me biznese, por jo me klientë. Shërbimet bankare janë zgjeruar për të përfshirë edhe shërbime për individ, dhe marrë kështu rrezikun e punës me transaksione shumë më të vogla. Emri bankë ka prejardhjen nga fjala Italine banco që do të thotë “tavolinë/stol”, që përdorej gjatë renesancës nga bankierët e Florentinës, të cilët kryenin transaksionet e tyre mbi tavolina të mbuluara me mbulesa të gjelbra. Sidoqoftë, ka gjurmë të aktiviteteve bankare madje dhe në kohërat antike.

Page 4: Pagesat elektronike

Mënyra e punës së bankave Bankat veprojnë si agjentë të pagesave duke drejtuar llogari aktive apo të kursimeve për klientë, duke paguar çeqet e lëshuar nga klientët e bankës, dhe duke mbledhur çeqet e depozituara në llogaritë aktive të klientëve. Bankat gjithashtu mundësojnë pagesat e klientëve përmes metodave të tjera të pagesave siç janë transferimi telegrafik, EFTPOS dhe ATM. Bankat huazojnë para duke pranuar fondet e depozituara në llogaritë aktive, duke pranuar depozitime të afatizuara dhe duke dhënë sigurime të kredive siç janë bankënotat ose obligacionet. Bankat huazojnë para duke bërë ngritje të llogarive aktive të klientëve, duke bërë vendosje të kredive, dhe duke investuar në sigurime të huave të shitshme dhe forma të tjera të huazimit të parave. Bankat sigurojnë pothuajse të gjitha shërbimet e pagesave, dhe llogaria bankare konsiderohet e domosdoshme nga shumica e bizneseve, individëve dhe qeverive,

Page 5: Pagesat elektronike

. Jo-bankat të cilat sigurojnë shërbime të pagesave siç janë kompanitë e dërgimit zakonisht nuk konsiderohet zëvendësim adekuat për posedimin e një llogarie bankare. Bankat huazojnë pjesën më të madhe të fondeve nga bizneset jofinanciare, dhe huazojnë shumicën e fondeve për shtëpitë dhe bizneset jo-financiare, por huadhënësit jo-banka sigurojnë zëvendësim adekuat për huat bankare, dhe fondet tregjeve të parave, trustet e menaxhimit të parasë kesh si dhe institutet tjera financiare jo-banka në shumicën e rasteve sigurojnë një zëvendësim adekuat për bankat për sa i përket shërbimeve të huazimit.

Page 6: Pagesat elektronike

Kanalet e shërbimeve Bankat ofrojnë shumë kanale të ndryshme për qasjet në shërbimet e tyre

bankare si dhe në shumë shërbime tjera, këto kanale përfshijnë: Degën, qendër bankare apo qendër financiare e cila është lokacion ku banka apo institucioni financiar ofron një varg të tjerë të shërbimeve fytyrë-me-fytyrë me klientin ATM është pajisje kompjuterizuar telekomunikuese që siguron klientëve të institucioneve financiare një metodë për transaksioneve financiare në hapësirën publike pa pasur nevojë për shërbyes njerëzorapo sportelist të bankës. Shumica e bankave tashmë kanë më shumë ATM se sa degë dhe ATM makinat janë duke siguruar një varg gjithnjë e më të gjerë të shërbimeve për një numër në rritje të klientëve. Për shembull në Hong Kong, shumica e ATM-ëve i mundësojnë çdonjërit posedues të llogarisë bankare të depozitojë kesh para duke i ushqyer ato në makinë dhe duke shënuar numrin e llogarisë në të cilin duhet të kreditohen paratë. Gjithashtu, AMT-ët mundësojnë poseduesit e kartelave të bankave tjera të marrin pasqyrat e llogarive të tyre dhe të tërheqin të holla, madje edhe nëse kartelat e tyre janë të lëshuara nga bankat tjera. Posta është pjesë e sistemit postar i cili më veti është sistem ku dokumentet e shkruara zakonisht të mbyllura në zarf, si dhe pakot e vogla që mund të përmbajnë lëndë tjera, dorëzohen nëpër destinacione në tërë botën. Kjo mund të përdoret për depozitimin e çeqeve dhe për të dërguar porosi në bankë për pagesën e parave për palët e treta. Bankat gjithashtu zakonisht përdorin postën për të shpërndarë pasqyra periodike të llogarive për klientët e tyre. Veprimet bankare telefonike janë shërbim i cili mundësohet nga institucioni financiar i cili lejon klientët e tij të kryejnë transaksione përmes telefonit. Kjo zakonisht përfshin pagesat e fatura për faturuesit e zakonshëm (p.sh. elektricitet, telefon etj). Veprimet bankare përmes internetit ose e-banking është termi i cili përdoret për kryerjen transaksioneve, pagesave etj. me Internet përmes bankës, unionit kreditor ose ueb faqes së sigurt shoqërive ndërtuese.

Page 7: Pagesat elektronike

E-banking E-banking mund të definohet si dorëzim i automatizuar i produkteve dhe shërbimeve të reja dhe atyre tradicionale drejtpërdrejtë për klientët përmes kanaleve elektronike të komunikimit. E-banking përfshin sistemet që i mundësojnë klientëve të institucioneve financiare, individëve apo bizneseve, ti qasen llogarive, bëjnë transaksione të biznesit, ose të marrin informata mbi produktet dhe shërbimet financiare përmes rrjetës private apo publike, duke përfshirë këtu edhe internetin. Klientët mund te perdorin shërbimit e-banking duke përdorur ndonjë

pajisje inteligjente elektronike, siç është kompjuteri personal (PC), asistenti personal digjital (PDA), makinat automatike treguese (ATM), kiosqet, ose telefonat special Touch Tone

Page 8: Pagesat elektronike

E-banking shërbimet përkrahëse

Pagesat për e-biznesPrezantimi dhe pagesa e faturavePagesat person-person

Page 9: Pagesat elektronike

Kryerja e transfertave

Përmes shërbimit elektronik bankar mund të kryhen këto transferta: • Institucionale – ndërmjet dhe brenda degëve të institucionit financiar • Kombëtare – në bankat tjera vendore në Shqiperi • Ndërkombëtare – në banka jashtë Shqiperi

Page 10: Pagesat elektronike

2. Kur dhe si lindi Internet Banking? Që në fillesat e tyre, bankat shërbenin për të mbajtur të sigurta paratë

tona. Ndërkohë që ruajnë paratë tona, ato na lejojnë të marrim edhe një interes

mbi paratë e depozituara. Bankat tradicionale e kanë bërë këtë prej shekujsh tashmë, dhe bankat e ditëve tona po vazhdojnë në të njëjtin drejtim, duke

ofruar shërbimet tradicionale si dhe shërbime të reja, në rrugë të ndryshme6. Përhapja e teknologjive të informacionit dhe të komunikimit, rritja e

përdorimit të kompjuterave personalë, lehtësimi i lidhjes me internetin, si edhe

përhapja e gjerë e telefonave celularë, kanë tërhequr vëmendjen e bankave drejt mundësisë së internet banking. Një tjetër arsye që bëri të dobishëm

përdorimin e këtij kanali, ishte nevoja për të minimizuar kostot dhe njëkohësisht, për

të rritur eficiencën e shërbimeve bankare. Në këtë mënyrë, bankat

shfrytëzuan karakteristikën kryesore të internetit, ndërveprimin, duke zhvilluar

strukturën e shpërndarjes së shërbimeve bankare për të plotësuar nevojat në rritje të klientëve të tyre dhe njëkohësisht, për të rritur të ardhurat e tyre. Internet banking ka pak vite që është në qarkullim. Si fillim, ai u prezantua

në vitet ’80, megjithatë vetëm në mesin e viteve ’90 u përhap gjerësisht dhe

që atëherë, ka përparuar shumë. Gjatë dekadës së fundit, transaksionet

bankare në rrugë elektronike janë rritur në mënyrë marramendëse.

Page 11: Pagesat elektronike

3. Përparësitë dhe përfitimet që sjell Internet Banking Internet banking përmbush shumë funksione në marrëdhënien midis

bankës dhe klientelës së saj. Përveç prezantimit dhe njohjes së institutit

bankar,iniciativave dhe produkteve të tij, ky lloj shërbimi ofron dhe përfitime të tjera si:

• Komoditet: ndryshe nga sportelet bankare, faqet e internetit të bankave nuk mbyllen asnjëherë, ato janë të hapura 24 orë në ditë, 7 ditë

në javë. Nuk është e nevojshme të humbësh kohë duke pritur në rradhë, pasi bankat tani janë vetëm një click larg. • Kudondodhje: nëse ndodheni larg qytetit tuaj apo edhe jashtë

shtetit, ju mund të lidheni në çast me bankën dhe llogarinë tuaj, dhe të kujdeseni

për financat personale. • Shpejtësi të transaksioneve: shpesh, llogaritë online realizojnë

dhe konfirmojnë transaksionet bankare më shpejt se sa automatet ATM . • Efikasitet: ju mund të futeni dhe të administroni të gjitha

llogaritë tuaja, përfshirë këtu depozitat, fondet e pensionit, letrat me vlerë etj., dhe

të gjitha këto nga një faqe e vetme interneti. • Efektshmëri: një pjesë e madhe e bankave ofrojnë në faqet e tyre

të internetit, instrumente të sofistikuara, alarme apo programe drejtuese për

t’ju ndihmuar të administroni të gjitha pasuritë tuaja në mënyrë më eficiente.

Page 12: Pagesat elektronike

Një tjetër përparësi e internet banking është kontrolli dhe pakësimi i kostove.

Mijëra klientë mund ta përdorin këtë shërbim njëkohësisht, pa ndihmën e arkëtarëve dhe të nëpunësve të bankës. Në këtë mënyrë, puna

administrative reduktohet dhe bashkë me të edhe shpenzimet për letër, formularë apo

shkresa të ndryshme, gjë e cila sjell një rritje të ndjeshme të marzhit të fitimit të

bankës dhe për pasojë, edhe ulje të tarifave që bankat u aplikojnë klientëve të

tyre. Një shërbim i tillë ka një rëndësi të veçantë për personat me aftësi të

kufizuara, të cilët mund të futen vetë në llogaritë e tyre online dhe të kryejnë

operacionet e dëshiruara drejtpërdrejt nga shtëpia e tyre, pa qenë e nevojshme të

shkojnë fizikisht në bankë apo të ngarkojnë një person të tretë me administrimin e financave personale. Sporteli online nuk është thjesht një shërbim më

shumë apo kursim kohe, për këtë kategori personash. Ai u garanton atyre diçka

shumë të rëndësishme për ta, pasi u jep emancipim dhe u rikthen dinjitetin, duke i

lejuar të veprojnë në mënyrë autonome dhe të ruajnë konfidencialitetin e tyre.

Page 13: Pagesat elektronike

4. Forma të tjera bankingu PC Banking PC banking është i ngjashëm me internet banking, me të vetmin ndryshim

se nuk përdoret interneti për t’u lidhur me llogarinë personale. Në vend të tij,

nga kompjuteri juaj personal, ju mund të lidheni drejt e me intranetin e bankës

tuaj, duke përdorur një software të posaçëm, një modem dhe linjën telefonike ekzistuese. Në përgjithësi, PC banking ofron të njëjtin nivel veprimi si

internet banking, por është më i shpejtë dhe ofron më shumë siguri. Telephone banking Telephone banking është shërbimi i ofruar nga institucionet bankare për të kryer operacione bankare nëpërmjet telefonit. Shumica e bankave që

ofrojnë këtë shërbim, përdorin interactive voice response (IVR), megjithatë në

telefon mund t’ju përgjigjet edhe një operator nga call center-i i bankës. Për të garantuar sigurinë, ju identifikoheni në fillim nëpërmjet një fjalëkalimi

numerik ose verbal, ose nëpërmjet disa pyetjeve sigurie, të bëra drejtpërdrejt nga

një operator. Me përjashtim të tërheqjes së parave dhe depozitave, ai ofron

pothuaj të gjitha veçoritë e një ATM: informacion mbi gjendjen e llogarisë dhe

listën e transaksioneve të fundit, pagesa të faturave elektronike, transferimin e

fondeve etj.

Page 14: Pagesat elektronike

Mobile Banking Mobile ose SMS banking përdor një tjetër teknologji për të vepruar me

llogaritë personale, pa u paraqitur fizikisht në bankë. Me përdorimin e gjerë të telefonave celularë kohët e fundit, bankat kanë menduar t’i afrohen

klientëve të tyre edhe me anë të SMS-ve. Kështu, me anë të mesazheve të shkurtra në

formë teksti, bankat i informojnë ata për gjendjen e llogarisë, transaksionet e

fundit, hyrje/daljet në llogari më të mëdha se një shumë e përcaktuar etj. TV Banking Një tjetër mënyrë për ta futur bankën brenda shtëpisë së klientëve është

TV banking. Nëpërmjet opsionit interaktiv të telekomandës së televizorit, ju

mund të hyni në faqen e bankës suaj dhe të shikoni një gamë informacioni mbi shërbimet e ofruara. Pas regjistrimit për këtë shërbim, ju mund të

përdorni gati të gjitha shërbimet e përmendura më sipër. Për t’u lidhur me llogarinë personale, aparati i televizorit duhet të jetë i lidhur me linjën e telefonit

por nëse kjo lidhje është e dëmtuar, atëherë ju nuk do të mund të futeni në

llogarinë tuaj.

Page 15: Pagesat elektronike

Pagesa

Pagesa është “kurorë “ e çdo pune, prandaj edhe e atyre që bëhen në mënyrë elektronike. Në tregtinë tradicionale është zhvilluar një numër i madh i mënyrave të pagesës për mallin e blerë ose shërbimin, kurse biznesi elektronik ato të gjitha i përkrah, por hap edhe mundësi te tjera. Disa vite më parë, disa parashikuan se ishim në prag të një shoqërie pa para të gatshme (cash). Me

ardhjen e saj, konsumatorët nuk ishin të gatshëm të heqin dorë nga paratë-letra dhe çeqet.. Në kohët e fundit, megjithatë, konsumatorët duket sikur ndryshuan mendje. Keshi dhe çeqet kanë akoma përdorim të gjërë. Dhe zgjedhja e pagesës me çeqe është 10 përqind e transaksioneve çdo vit. Por përqindja

e transaksioneve të kryera në mënyrë elektronike rritet jashtzakonisht

shpejt. Rëndësia e rolit të pagesave elektronike mund të shihet prej vlerës së transaksionit të kryer. Pagesat elektronike përbëjnë më shumë se 90

përqind të vlerës së dollarit të transaksioneve

Page 16: Pagesat elektronike

Pra, kur është fjala për opcionet e pagesave elektronike asgjë s’është më e

përshtatshme se këto lloj pagesash. Nuk ke nevoj të shkruash çek ose të mbash

para-letra, gjithçka që duhet të bësh është të japësh disa informata në Web

browser dhe të klikosh me maus. Nuk është çudi që më shumë dhe më shumë

njerëz kalojnë në pagesa elektronike, si një alternativë për të dërguar çeqe përmes mail-it. Ky zhvillim është bërë i mundur prej rrjetit të pagesave elektronike, i

cili zhvendos fonde brenda dhe jashtë duke shfrytzuar mesazhe elektronike. Sistemi i pagesës elektronike shtrihet prej te ATM-

makinat e automatizuara deri te pagesat e faturave në Internet. Kjo detyrë

shtjellon tipe të ndryshme të sistemeve të pagesave elektronike dhe shikon në

ardhmërinë e parave elektronike.

Page 17: Pagesat elektronike

Tipet kryesore të transaksioneve

Një pagesë elektronike është çfarëdo pagesë jo-kesh e kryer që nuk përfshin

çeqe(letra). Metodat e pagesave elektronike përfshijnë kredit kartat, debit kartat

dhe ACH rrjetën. Sistemi i ACH përfshin depozitimin direkt, debitin direkt dhe

çeqet elektronike (e-çeqet). Për të gjitha këto metoda të pagesave elektronike, janë tre tipe

kryesore të transaksioneve: 1- Pagesa të njëhershme (one-time) konsumator-shitës 2- Pagesë periodike konsumator-shitës 3- Pagesë automatike bankë-shitës

Page 18: Pagesat elektronike

. Pagesa të njëhershme (one-time) konsumator-shitës 1. Pagesa të njëhershme (one-time) konsumator-shitës është në përgjithësi e përdorur kur blen online në një e-commerce faqe, siç është www.amazon.com . Klikon në ikonën e shportës së shopingut, shkruash informata të kredit kartës dhe klikosh në butonin shqyrtues ose arkën (checkout button). Faqja përpunon informatat e kredit kartës tuaj dhe të dërgon një e-mail duke të lajmëruar se pagesa është pranuar. Në disa web faqe, mund të përdoret e-çeku në vend të kredit kartës. Për të paguar përmes e-çekut, shkruan numrin e kontos dhe numrin e kursit (routing number) të bankës tuaj. Shitësi e autorizon pagesën përmes bankës të konsumatorit, e cila mandej ose inicon një electronic funds transfer (EFT) ose printon një çek dhe ia dërgon me e-mail shitësit.

Page 19: Pagesat elektronike

Pagesë periodike konsumator-shitës kur ti paguan një faturë

Ti kryen pagesë periodike konsumator-shitës kur ti paguan një faturë

nëpërmjet një debiti direkt regular të listuar prej kontos tënde çekore

ose nga një kredit kartë me mbushje automatike. Ky tip i planimit të

pagesës është zakonisht i ofruar nga kompanitë e sigurimeve të

automobilëve, kompanitë e telefonave dhe kompanitë e menaxhimit me

qira. Disa kontrata afatgjate (si ata të palestrave ose fitnes qendrave) e

kërkojnë këtë tip të pagesës automatike të listuar.

Page 20: Pagesat elektronike

Pagesë automatike bankë-shitës

Që të përdorësh pagesë automatike bankë-shitës, banka jote duhet të

ofrojë shërbime të quajtura online bill pay ose pagesë online e faturave.

Kyçesh te web faqja e bankës, shkruash informatat e shitësit dhe

autorizosh bankën tënde që të kryejë transferin elektronik të parave

prej kontos tënde për të paguar faturën. Në të shumtën e rasteve, ti

mund të zgjedhësh nëse don që këtë ta bësh manualisht për çdo faturë

veç e veç apo ti kesh të paguara automatikisht çdo muaj në të njëjtën

ditë

Page 21: Pagesat elektronike

Pagesat elektronike me kartele Pagesat elektronike me kartele çdo ditë po bëhen pjesë e jetes së përditshme të të gjithë njerëzve. Më heret konstatuam që pagesa është

kurorë e çdo pune, prandaj edhe e atyre që bëhen në mënyrë elektronike. Në

tregtinë tradicionale është zhviluar një numër i madhë i menyrave të pageses për

mallin e blerë ose shërbimin, kurse biznesi elektronik ato të gjitha i përkrahë, por

hapë edhe mundësi të tjera.Kohëve të fundit bankat në vendin tonë në kuadër të

programit për reduktimin e kryerjes së pagesave me para në dorë, si dhe me qellim që

paratë të qarkullojnë nëpërmjet sistemit bankar kanë hedhur në treg karta nga

me të ndryshmet.Kartat mangnetike deri më sot kishin vetëm funksionin e

transmetimit të të dhënave që përmbante karta, ndërsa ato me çip kanë aftësinë të japin

një autorizim të transaksionit që kryhen në ATM apo pika të shitjes. Me

kalimin e kohës kartat me çip fitojnë edhe funksione të tjera duke qenë se çipi dhe kapaciteti që ai mund të ketë lejon mundësinë e futjes së aplikacioneve.

Më konkretisht kjo do të thotë se një kartë e pajisur me çip mund të jetë multifunksionale dhe të përdoret si element sigurie nga bankat. Për të shpjeguar kartelat për pagesë, si shembull konkret marrim banken X e cila ofron kartela te pranuara ndërkomtare si: MasterCard,

Maestro, VISA Classic dhe VISA Elektron etj.

Page 22: Pagesat elektronike

Kartelat e DebititDefinicioni dhe kushtet për përdorimin e kartelave të debitit

Kartelat Maestro dhe VISA Elektron janë dy kartela debiti më të pranuara ndërkombtarisht. Kartelat e Debitit janë mundësi e re e pagesës. Që të dyja këto ju lejojnë që të tërhiqni para të gatshme dhe të bëni blerjen e mallrave të nevojshme si

dhe të paguani për shërbime të ndryshme. Ato janë kartela debiti që do të thotë

se janë të lidhura me llogarin tuaj rrjedhëse. Maestro dhe VISA Elektron janë ndër

kartelat e debitit më të njohura në botë, çka do të thotë se ato mund të përdoren

kudo që shihni shenjen e tyre..

-----Kartela Maestro

Page 23: Pagesat elektronike

Sot kartelat Maestro dhe VISA Elekton përdoren në më shumë se 32 milion

pika tregtare dhe 900,000 bankomate. Ato ju mundësojnë që të keni qasje në të

hollat tuaja kudo, 24 orë gjatë 7 ditëve të javes. Me Kartelet e Debitit ju mund

të shpenzoni aq të holla sa ju zotroni në llogarinë tuaj bankare, përfshirë këtu

edhe mbitërheqjen në minus. Pagesat me Maestro dhe VISA Elektron janë fare të thjeshta, më

të shpejta dhe më me shumë leverdi. Krahasuar me parat e gatshme,

Maestro dhe VISA Elektron, janë të sigurta dhe gjithashtu me shum fleksibile. Kjo

për shkak se këto kartele ju mund ti përdorni edhe jashtë vendit, duke ju

shmangur obligimit që të bëni ndërrimin e valutes, apo edhe të mbani me vete shuma të mëdha të të hollave.

Page 24: Pagesat elektronike

Kartela VISA Elektron

Banka regjistron transaksionet e klientëve të bëra me Maestro dhe VISA Elektron kështu që ju mund të shikoni pagesat e realizuara përmes

gjendjes së llogarisë dhe kjo ju mundëson kontroll të plotë mbi parat tuaja. Nëse

gjendeni në vend apo jashtë, ju nuk keni nevoj që të brengoseni nëse me veti keni

marrë të holla apo jo, pasi që ju keni Maestro dhe VISA Elektron kartelet me vete

Page 25: Pagesat elektronike

Lëshimi i Kartelave të Debitit Rregullat ekzistuese në lidhje me kartelat e debitit zbatohen për të dy

llojet e kartelave si për Maestro ashtu edhe për VISA Elektron. Kartelat e Debitit dhe PIN kodet duhet të merren në godinat e bankës. Kartela e Debitit është dhe mbetet pron e bankës gjatë gjithë kohës dhe

duhet ti kthehet menjëhere bankës nëse banka e kërkon. Mbajtësi kryesor i

llogarisë Pako / mbajtësi i kartelës është përgjegjës edhe për kthimin e kartelave

shtesë. Kartela e Debitit mund ti lëshohet të gjithë përsonave mbi moshën 18 vjeçare me vendbanim në Kosovë, e që i përmbushin kushtet e

parashtruara nga banka. Kartela e Debitit po ashtu mund tu lëshohet të miturve më të vjetër

se 16 vjeç me miratim të prindve. Banka merr vendim për leshimin e Kartelës së Debitit, dhe informon aplikuesin për vendimin e marrë. Kartel Debiti shtesë mund të lëshohet me kërkesë shtesë të mbajtësit të kartelës pasuar me miratim me shkrim nga mbajtësi kryesor i kartelës.

Banka do të lëshojë Kartelë Debiti shtesë ,vetëm nëse është e kënaqur me përmbushjen e të gjitha kërkesave të domosdoshme nga aplikuesi.

Mbajtësi i kartelës shtesë është përgjegjës për të gjitha transaksionet dhe

shpenzimet e shkaktuara gjatë përdorimit të Kartelës së Debitit, që mbanë emrin e saj

/tij.

Page 26: Pagesat elektronike

Mbajtësi kryesor i llogarisë është bashkarishtë i përgjegjshëm për të gjitha mbarvajtjet e transaksioneve të kryera gjatë përdorimit të Kartelës së Debitit shtesë .Kartela e Debitit nuk lejohet ti jepet për përdorim ndonjë përsoni tjetër,

është e vlefshme për dy vite nga data e lëshimit të saj, dhe ripërtrihet

automatikisht edhe për çdo dy vitet e ardhshme nëse nuk anulohet më heret me kërkesën e mbajtësit të kartelës ose të bankës. Me këtë rastë, mbajtësi i

kartelës do të pranoj kartel dhe PIN kod të ri. Banka e mbështet ndërrimin e

kodit në se është e nevojshme.

Page 27: Pagesat elektronike

Përdorimi i Kartelave të Debitit

Mbajtësi kryesor i llogarisë merrë përsipër detyrimin të paguaj të gjitha shpenzimet e dala nga përdorimi i Kartelës së Debitit. Mbajtësi i kartelës

mund të përdor Kartelën e Debitit për të kryer blerje apo pagesa për mallrat dhe sherbimet në të gjitha hapsirat tregtare në vendë dhe jashtë vendit ku duket shenja përkatëse e Kartelës së Debitit. Mbajtësi i kartelës po ashtu mund ta përdorë Kartelën e Debitit për të tërhequr para të gatshme në të gjitha

Makinat Automatike të Keshit (ATM) në vend dhe jashtë venditë ku duket shenja përkatëse e Kartelës së Debitit. Gjatë përdorimit të Kartelës së Debitit nëpër Makinat Automatike të Keshit (ATM), majtësi i kartelës duhet ta identifikojë veten duke shënuar numrin përsonal të identifikimit (PIN kodin) të saj/tij.gjatë përdorimit të kaetelës në POS terminale (terminale të pikave të shitjes), kur bëhet blerja e mallrave

dhe sherbimeve apo tërheqja e parave në sportelet e bankës mbajtësi i kartelës duhet ta identufikojë vetëvehtën duke shënuar PIN kodin e saj/tij dhe nënshkruaj fletëpagesën me nënshkrim identik siç paraqitet në Kartelën e

Page 28: Pagesat elektronike

Debitit si dhe duhet të mbajë një kopje të fletpagesës për të dhënat e saj/tij.

ç’do tërheqje e parave në Makinat Automatike të Keshit (ATM) i nënshtrohet

apo shoqërohet me tarifë për sherbim, siç përcaktohet nga vendimi i bankës për

tarifat shërbyese. Mbajtësi i kartelës i pranon të gjitha debitet për transaksionet e bëra me Kartelë Debiti pa nënshkrim dhe/ ose pa PIN kod p.sh. përmes blerjeve me porosi postare / transaksionet me porosi telefonike, E-tregti transaksionet (blerja përmes internetit) etj. Përdorimi i Kartelës së Debitit të bllokuar, jo të vlefshme apo të skaduar si dhe përdorimi i saj për qëllime të paligjshme ose lojra është i ndaluar dhe

mund të rezultojë ndjekjen penale të mbajtësit të kartelës. Mbajtësi i kartelës

mbanë përgjegjësi të plotë për dëmet e shkaktuara. Në rastë se Kartela e Debitit

ka skaduar, është dëmtuar, është shpallur e pavlefshme etj., mbajtësi i kartelës duhet ta sjellë Kartelën e Debitit në objektet e bankës këshilltari i klientit që e pranon duhet ta presë kartelën në dyshë në prani të mbajtësit të kartelës.

Page 29: Pagesat elektronike

Kushtet e pagesës për Kartelat e Debitit

Kartela e Debitit është gjithënji e lidhur me llogarinë rrjedhëse të mbajtësit

të kartelës në bankë. Mund të përdoret vetëm nëse ka fonde të mjaftushme në

llogari. Mbajtësi i kartelës e autorizon bankën të debitoj llogarinë rjedhëse të tij/saj

me shumën e çdo transaksioni, pagese apo tarife të aplikushme me rastin e

përdorimit të kartelës në vend dhe jashtë vendit. Më rastin e përdorimit të Kartelës së Debitit në shtetet të cilat kanë në përdorim valuta tjera nga euro, mbajtësi i kartelës duhet ta pranoj kursin valutor dhe tarifat e aplikushme nga Maestro International përkatësisht

VISA International.

Page 30: Pagesat elektronike

Ankesat për transaksionet e blerjes me Kartelat e Debitit

Në raste të ndonje ankese që ka të bëjë me cilësin dhe sasin e mallrave dhe

sherbimeve. Mbajtësi i kartelës duhet ta zgjedhë këtë mosmarrveshje me

tregtarin. Banka nuk është përgjegjëse për cilësin dhe sasinë e mallrave apo

shërbimeve të blera me Kartelë Debiti. Pa marrë parasysh ankesën, mbajtësi i

kartelës është përgjegjës për gjithë shumën e harxhuar nga përdorimi i Kartelës

së Debitit.

Page 31: Pagesat elektronike

Kartelat e Debitit të humbura apo të vjedhura

Mbajtësi i kartelës mbanë përgjegjësi ligjore në rastë të ndonjë keqpërdorimi të Kartelës së Debitit. Nëse Kartela e Debitit. Humbet ose

vidhet, mbajtësi i kartelës duhet të raportojë menjëher humbjen apo vjedhjen e

Kartelës së Debitit në qendren për shërbim të konsumatorëve në bankë. Nëse

Kartela e Debitit gjendet pasi të jetë raportuar si e humbur apo e vjedhur ajo nuk mund të përdoret. Mbajtësi i kartelës duhet të informojë bankën dhe duhet ta kthejë Kartelën e Debitit në bankë për shkatrrim. Kur mbajtësi i kartelës e ka informuar banken për humbje apo vjedhje të Kartelës së Debitit, banka do të lëshojë një Kartelë Debiti zëvendësuese. Shpenzimet për zëvendësimin e Kartelës së Debitit do të debitohen nga

llogaria e mbajtësit të kartelës.

Page 32: Pagesat elektronike

Skadimi i Kartelës së Debitit

Pas datës së skadimit, Kartela e Debitit bëhet e pavlefshme dhe nuk duhet të përdoret. Pas skadimit, Kartela e Debitit do të ripërtrihet automatikisht nga banka. Kartela e Debitit e skaduar duhet të kthehet në bankë në momentin e pranimit të Kartelës së Debitit të re.

Page 33: Pagesat elektronike

Anulimi i Kartelave të Debitit

Banka mund të tërheqë të drejtën e shfrytëzimit të Kartelës së Debitit mbajtësit të kartelë në çdo kohë. Nëse mbajtësi kryesor i llogarisë

deshiron të anuloj përdorimin e Kartelës së Debitit shtesë ai / ajo duhet ta informojnë bankën menjëhere. Tregtaret mund ta konfiskojnë Kartelën e Debitit, ta presin atë në dysh në prani të mbajtësit të kartelës dhe ta dorëzojnë në bankë, në rastë se është përdorur nga ndonjë përson tjetër e jo nga mbajtësi i kartelës, apo nëse ka marrë udhëzim të tillë nga banka.

Page 34: Pagesat elektronike

Tarifat për Kartelat e Debitit

Tarifat për lëshimin e Kartelës së Debitit duhet të paguhen deri në lëshimin

e Kartelës së Debitit shtesë. Banka i përcakton tarifat për pagesë në çmimoren e

saj dhe i ndryshon tarifat e tilla sipas vendimit të vetë. Ndryshimet në strukturen tarifore mund të bëhen në çdo kohë nga banka pa ndonjë paralajmërim të klientit dhe do të publikohen në çmimoren e fundit të

bankës. Mbajtësi i kartelës merr përsipër të paguaj të gjitha shpenzimet në lidhje me mbarvajtjen e transaksioneve përfshirë tarifat e bëra me Kartelat e Debitit

shtesë.

Page 35: Pagesat elektronike

Kufizimet / ndërprerja / bllokimi i Kartelave të Debitit

Banka rezervon të drejtën të ndërprej kontratën dhe të bllokojë Kartelën e Debitit në çdo kohë dhe pa deklarim te arsyes (pa paralajmrim). Kartela e Debitit mbetet pron e bankës, e cila mundet, me vendimin e sajë të anuloj vlefshmërinë e Kartelës së Debitit ose bllokojë atë në çdo kohë. Mbajtësi i kartelës, në këtë rast duhet që menjëherë të ndërpres

përdorimin e kartelës dhe ta kthejë atë në bankë. Mbajtësi i kartelës mbanë përgjegjësi ligjore nëse ai/ajo vazhdon ta përdorë edhe më tutje pas kërkesës së tillë Kartelën e Debitit të tij/saj. Mbajtësi kryesor i llogarisë mund ta ndërpresë këtë marrveshje në çdo

kohë me një lajmrim me shkrim dhe duke bashkangjitur Kartelën e Debitit për kthim, se bashku me kartela të tjera shtesë për të cilat ai mbanë

përgjegjësi. Në secilin rastë, ndërprerja e marrveshjes nuk ndikon në obligimet e mbetura të mbajtësit të kartelës nën këtë marrveshje.

Page 36: Pagesat elektronike

Përmbajtja e kushteve dhe juridiksioni gjyqësor

Marrveshja për lëshimin dhe përdorimin e Kartelave të Debitit përmbanë definicionet dhe kushtet e përgjithshme dhe formularin e aplikimit

përkatës të plotësuar dhe këto definicione dhe kushtet specifike për përdorimin e

Kartelës së Debitit. Banka rezervon të drejtën të ndryshoj definicionet dhe kushtet

e përgjithshme dhe të njoftojë mbajtësin e kartelës. Nëse mbajtësi i kartelës

nuk pajtohet me definicionet dhe kushtet e përgjithshme të ndryshuara, ai/ajo

duhet ta anulojë marrveshjen për Kartelën e Debitit dhe të kthejë Kartelën e

Debitit në bankë për shkatrrim. Nëse ai ajo dështon të veprojë në këtë mënyrë,

brenda 30 ditësh pas informimit, banka e kupton se ai/ajo i ka pranuar kushtet e ndryshuara. Nëse mbajtësi i kartelës anulon antarsimin, në momentin kur aplikacioni i tij/saj të jetë aprovuar dhe ai ajo të ketë pranuar Kartelën e

Debitit, ai/ajo duhet të paguaj për shpenzimet e procesit të lëshimit të Kartelës së Debitit.

Page 37: Pagesat elektronike

Banka merr përsipër përgjegjësinë për ruajtjen dhe mbajtjen e të gjitha të dhënave të mbajtësit të kartelës sekrete dhe në përputhshmëri me ligjin e zbatushëm. Të gjitha tarifat dhe komisionet në lidhje me përdorimin e

Kartelës Së Debitit do të mblidhen nga banka në përputhje me vendimet e bankës

për tarifat e sherbimit. çdo përdorim i Kartelës së Debitit, që nuk është në përputhje

me këto definicione dhe kushte të përgjithshme, rezulton në anulim të menjëhershëm të Kartelës së Debitit, dhe banka ka autoritet të ndërmarrë

të gjitha hapat ligjor të nëvojshme kundër mbajtësit të kartelës

Page 38: Pagesat elektronike

Definicionet dhe kushtet për përdorimin e kartelave tëkreditit

Banka ju ofron klientëve të vet dy lloje të ndryshme të Kredit Kartelave: -MasterCard -VISA Classic.Të gjithë klientët e pajisur me Kartelë Krediti

kanë një kufi standard mujor të shpenzimeve dhe nuk paguajn interes deri në daten e caktuar për shlyerjen e shpenzimeve.

MaesterCard dhe VISA Classic ju ofrojnë fleksibilitet, qasje në të hollat tuaja brenda 24 orëve, 7 ditë në javë dhe këto kartele mund ti përdorni për pagesa të rastësishme dhe të menjëhershme. Me Kartela Krediti është e

thjeshtë sepse ato pranohen menjëherë dhe është lehtë të paguani në POS

terminalet tona në vend dhe në miliona të tjera në mbarë botën. Për të aplikuar, ju

duhet të jeni mbi moshen 18 vjeçare. Të keni të ardhura të rregullta mujore të paguara në llogarinë tuaj në bankë ose duhet të bllokoni në llogarinë tuaj shumen e cila merret si kufi i shpenzimit të caktuar mujorë.

Page 39: Pagesat elektronike

Përdorimi i Kartelave të Kreditit është shumë i thjeshtë. Kur dëshironi të paguani për mallrat endryshme dhe sherbime, të tjera çka duhet të bëni

është që kartelën tuaj t’ia jepni tregtarit/res. Më pas kartela përshkohet në POS terminale ose futet kartela nga ana e CHIP-it. Shuma që ju dëshironi të

paguani do të futet në POS terminal dhe do të merret autorizimi nga banka. Do të kërkohet nga ju që të nënshkruani faturen e blerjes, një kopje të së cilës

do ta pranoni ju. Në fund, kartela u kthehet juve së bashku me gjërat apo

shërbimet e paguara. Ju mund të përdorni kartelën tuaj të Kreditit edhe në internet për të

paguar gjëra ose shërbime të ndryshme si p.sh. të merrni me qera ndonjë veturë,

të bëni rezervimin e hotelit etj. Me kartelë MasterCard dhe VISA Classic nuk keni nevoj të mbani të holla me vete, me këto kartele mund të bleni çdo gjë sot dhe të paguani më von.

Page 40: Pagesat elektronike

Lëshimi i Kartelave të Kreditit Rregullat ekzistuese në lidhje me Kredit Kartelat zbatohen për të dyja llojet e kartelave.Kredit Kartelat dhe PIN kodet duhet të merren në godinat e

bankës. Kredit Kartela është dhe mbetet pronë e bankës gjatë gjithë kohës dhe duhet ti

kthehet menjëhere bankës nëse banka e kërkon. Mbajtësi kryesor i llogarisë pako / mbajtësi ai kartelës është përgjegjës edhe për kthimin e Kredit Karteleve

shtesë. Kredit Kartela mund ti lëshohet të gjithë përsonave mbi moshen 18 vjeçare, e që i përmbushin kushtet e parashtruara nga banka. Banka merr vendim për lëshimin e Kredit Kartelës dhe informon aplikuesin për vendimin e marrë. Kredit Kartela shtesë mund të lëshohet me kërkes të mbajtësit të kartelës pasuar me miratimin me shkrim nga mbajtësi kryesor i kartelës. Mbajtësi

shtesë është përgjegjës për të gjitha transaksionet dhe shpenzimet e shkaktuara

gjatë përdorimit të Kredit Karteles, që mbanë emrin e saj/tij. Për të gjitha

mbarvajtjet e transaksioneve të kryera gjatë përdorimit të Kredit Karteles shtesë. Kredit Kartela nuk lejohet ti jepet për përdorim ndonjë përsoni tjetër, është e vlefshme për dy vite nga data e lëshimit të saj, dhe ripërtrihet

automatikisht edhe për çdo dy vitet e ardhshme nëse nuk anulohet më heret me kërkesen e mbajtësit të kartelës ose të bankës. Me këtë rastë, mbajtësi i karteles do të pranoj kartele dhe PIN kod të ri. Banka mbështet ndërrimin e PIN kodit nëse është e nevojshme.

Page 41: Pagesat elektronike

Përdorimi i Kartelave të Kreditit Mbajtësi kryesor i kartelës merr përsipër detyrimin të paguaj të gjirha shpenzimet e dala nga përdorimi i Kredit kartelës. Mbajtësi i kartelës

mund të përdor Kredit Kartelën për të kryer blerje apo pagesa për mallrat dhe

sherbimet në të gjitha hapsirat tregtare në vend dhe jashtë vendit ku duket shenja përkatëse e Kredit kartelës, brenda limitit shpenzues. Mbajtësi i kartelës poashtu mund të përdorë Kredit Kartelën për të tërhequr para të gatshme

në të gjitha Makinat Automatike të Keshit (ATM) në vend dhe jashtë vendit ku

duket shenja e Kredit Kartelës. Gjatë përdorimit të Kredit Kartelës nëpër Makinat Automatike të keshit (ATM), mbajtësi i kartelës duhet ta

identifikojë veten duke shënuar numrin përsonal të identifikimit (PIN kodin) të saj / tij. Gjatë përdorimit të Kredit kartelës në POS terminale (terminale të pikave të

shitjes), kur bëhen blerje të mallrave dhe sherbimeve apo tërheqje e parave në

bankë mbajtësi i kartelës duhet ta identifikojë vetvehtën duke shënuar PIN kodin

e saj/tij dhe nënshkruaj fletpagesën me nënshkrim (identik siç paraqitet në

Kredit Kartelë) ose vetëm duke e nënshkruar fletpagesën me nënshkrimin e

tij/saj. Mbajtësi i kartelës është i obliguar të mbajë një kopje të fletpagesës për të

Page 42: Pagesat elektronike

dhënat e saj/tij. çdo tërheqje e parave në Makinat Automatike të Keshit (ATM) i nënshtrohet apo i shoqërohet me tarifë për shërbim, siç përcaktohet nga vendimi i bankës për tarifat shërbyese.

Çdo Kredit Kartelë ka në veçanti një limit shpenzues mujor. Nëse total limiti shpenzues i Kredit Kartelës është tejkaluar, banka ka të drejtë të bllokoj kartelën. Banka ka të drejtë në çdo kohë të ndryshojë limitin shpenzues të përcaktuar ose të anulojë plotësishtë pa e paralajmëruar mbajtësin e kartelës. Legjitimiteti me PIN kod dhe Kredit Kartelë zëvendëson identifikimin me nënshkrim dhe pranohet nga mbajtësi i kartelës. Mbajtësi i kartelës i pranon të gjitha debitë për transaksionet e bëra me Kredit Kartelë pa nënshkrim dhe/ose pa PIN kod. P.sh. përmes blerjeve me porosi postare / transaksioneve të bëra me porosi telefonike, blerje përmes internetit, etj. Përdorimi i Kredit Kartelës së bllokuar, jo të vlefshme apo të skaduar si dhe përdorimi i saj për lojra apo qellime të paligjshme është i ndaluar, dhe mund të rezultojë në ndjekjen penale të mbajtësit të kartelës. Mbajtësi i kartelelës mbanë përgjegjësi të plotë për dëmet e shkaktuara. Mbajtësi i kartelës që, me rastin e marrjes së Kredit Kartelës së saj/tij, duhet ta nënshkruaj atë në hapsirën e caktuar. Ai/ajo merr përsipër të mbajë PIN kodin sekret dhe ta ruaj kartelën dhe PINkodin ndaras në vend të sigurt. PIN kodi nuk duhet të shënohet në Kredit Kartelë. Në rast se Kredit Kartela ka skaduar, është dëmtuar, është shpallur e pavlefshme etj., mbajtësi i kartelës duhet ta sjell Kredit Kartelën në objektet e bankës dhe këshilltari i klientit që e pranon duhet ta presë Kredit Kartelën në dysh në prani të mbajtësit të kartelës. Mbajtësi i kartelës duhet t’i ruajë fletpagesat së paku derisa pagesa të kryhet në tërësi.

Page 43: Pagesat elektronike

Kushtet e pagesës për Kartelat e Kreditit Mbajtësi i kartelës e autorizon banken të debitoj llogarinë rrjedhëse të

tij/saj me shumen e çdo transaksioni, pagese apo tarife të aplikushme në rastin e përdorimit të kartelës në vend dhe jashtë vendi. Banka lejon pagesa të mëvonshme për shpenzimet e bëra me përdorimin e Kredit Kartelës. Banka përgadit për mbajtësin e kartelës gjendjen mujore

të pagesës kur paraqiten të gjitha transaksionet e bëra. Gjendja mujore e

pageses duhet të merret prej dates 1 deri me 15-të të muajit vijues dhe është

përgjegjësi e mbajtësit të kartelës ta marrë atë në objektet e bankës. Gjatë kësaj

periudhe, të gjitha shpenzimet e bëra gjatë përdorimit të Kredit Kartelës për një

muaj duhet t’i paguhen bankës. Nëse mbajtësi i kartelës dësahton ta kreditojë llogarin e tij/saj rrjedhëse deri në ditën e 15-të të muajit, Kredit Kartela e

tij/saj do të bllokohet. Poashtu mbajtësi i kartelës do të ngarkohet me tarifë

ndëshkuese për cdo ditë vones për shumen e mbetur. Tarifa ndëshkuese mun të ndryshohet nga banka në cdo kohë pa paralajmëruar mbajtësin e kartelës dhe është e cekur në udhezuesin më të ri të zbatueshëm të çmimit nga banka.

Page 44: Pagesat elektronike

Në rastë mbetjeje të shumës së pa paguar pas datës 30-të të muajit që vijon,

banka e anulon marrveshjen me mbajtësin e kartelës dhe kërkon kthimin e Kredit Kartelës për shkatrrim. Pas bllokimit të Kredit Kartelës ose

shpalljes së saj të pavlefshme, mbajtësi i kartelës mbetet përgjegjes për shumen e përgjithshme rezultuar nga përdorimi i kartelës. Përdorimi i Kredit

Kartelës së bllokuar apo jo të vlefshme është i ndaluar dhe mbajtësi i kartelës mund të ndiqet penalisht. Gjatë përdorimit të Kredit Kaetelës për tërheqjen e të hollave.të gatshme, banka do të debiton llogarinë e mbajtësit të kartelës

për shumen e marr në avans si dhe për shpenzimet shtesë për sherbimin. Nëse brenda 30 ditësh nga data e përdorimit të Kredit Kartelës, transaksioni i

kryer nuk shfaqet në gjendjen mujore të pagesës së mbajtësit të kartelës, ai/ajo

duhet menjëhere t’a lajmroj bankën. Gjatë përdorimit të Kredit Kartelës në shtete që përdorin valuta të ndryshme nga euro, mbajtësi i kartelës duhet ta pranoj kursin valutor dhe

tarifat e aplikushme nga MasterCard International përkatësisht VISA

International.

Page 45: Pagesat elektronike

Ankesat për transaksionet e blerjes me Kartelat e Kreditit Mbajtësi i kartelës zotohet t’a kontrolloj gjendjen mujore të pagesës dhe

në rast të ndonjë mospërputhjeje t’i raportojë bankës me shkrim pa vonesë.,

më së voni 30 ditë pas gjendjes mujore të pageses. Mbajtësi i kartelës duhet t’i bashkangjes të gjitha fletpagesat dhe dokumentacionin tjetër që mund të kërkohet nga banka letër ankesës. Në rastë moskundështimi me llogarinë, gjendja

mujore e pagesës do të konsiderohet si e pranuar 30 ditë pas datës së llogarisë. Në rastë të ndonjë ankese që ka të bëjë me cilësinë dhe sasin e mallrave

dhe sherbimeve, mbajtësi i kartelës duhet ta zgjidhë këtë mosmarrveshje me tregtarin. Banka nuk është përgjegjëse për cilësin dhe sasinë e mallrave

apo asherbimeve të blera me Kredit Karterlë. Pa marrë parasysh ankesën,

mbajtësi i kartelës është përgjegjës për gjithë shumen e shpenzuar / hargjuar nga përdorimi i Kredit Kartelës.

Page 46: Pagesat elektronike

Kredit Kartelës.Kredit Kartela e humbur apo të vjedhura Mbajtësi i kartelës mbanë përgjegjësi ligjore në rastë të ndonjë

keqpërdorimi te Kredit Kartelës. Nëse Kredit Kartela humbet apo vidhet, mbajtësi i kartelës duhet ta raportoj menjëhere humbjen apo vjedhjen në qendren për shërbim të konsumatorëve në bankë.

Nëse Kredit Kartela gjendet pasi të jetë raportuar si e humbur apo e vjedhur, nuk mund të përdoret. Mbajteësi i kartelës duhet të informojë bankën dhe duhet ta kthejë Kredit Kartelën në bankë për shkatrrim. Kur mbajtësi i kartelës ta ketë informuar bankën për humbjen apo vjedhjen e Kredit Kartelës, banka do të lëshojë një Kredit Kartelë zëvendësuese. Shpenzimet për zëvendësimin e Kredit Kartelës do të debitohen nga llogaria e mbajtësit të kartelës.

Skadimi i Kredit Kartelës Pas datës së skadimit, Kredit Kartela bëhet e pavlefshme dhe nuk duhet të

përdoret. Pas skadimit, Kredit Kartela automatikishtë do të ripërtrihet nga banka. Kredit Kartela e skaduar duhet të kthehet në bankë në momentin e pranimit të Kredit Kartelës së re.

Page 47: Pagesat elektronike

Anulimi i Kredit Kartelës Banka mundë të tërheqë të drejtën e shfrytëzimit te Kredit Kartelës mbajtësit të kartelës në qdo kohë. Nëse mbajtësi kryesor i kartelës deshiron të anulojë përdorimin e Kredit Kartelës shtesë, ai/ajo duhet ta informojë bankën mejnëhere. Tregtarët mund ta konfiskojnë Kredit Kasrtelën, ta presin atë në dyshë në prani të mbajtësit të kartelës dhe ta dorzojnë atë në bankë, në rastë se është përdorur nga ndonjë përsonë tjetër e jo nga mbajtësi i kartelës, apo nëse ka marrë instruksione te tilla nga banka. Tarifat për Kredit Kartela Tarifat vjetore krahas tarifes tre mujore për pakon e llogarisë duhet të paguhet gjatë lëshimit të ndonjë Kredit Kartele shtesë. Kjo tarifë vjetore

duhet poashtu të paguhet për sëcilin vit vijues. Banka i përcakton tarifat për

pagesë në qmimoren e sajë dhe i ndryshonë tarifat e tilla sipas vedimit të vetë pa e paralajmëruar mbajtësin e kartelës. Ndërrimet në strukturen tarifore do të publikohet në qmimoren e fundit të bankës

Page 48: Pagesat elektronike

Kufizimet / ndërprerja / bllokimi i Kredit Kartelës

Banka rezervonë të drejtën të ndryshojë limitin shpenzues. Ndërpresë kontraten dhe të bllokoj Kredit Kartelën në çdo kohë dhe pa paralajmërim.

Kredit Kartela mbetet pronë e bankës, e cila mundet, me vendimin e saj, të anulojë vlefshmerinë ose bllokoj Kredit Kartelën në çdo kohë. Mbajtësi I kartelës, në këtë rastë duhet menjëhere të ndërpresë përdorimin e Kredit Kartelës dhe të kthejë atë në bankë. Mbajtësi i kartelës mbanë përgjegjësi ligjore nëse vazhdonë ta përdorë edhe më tutje pas kërkesës së tillë Kredit Kartelën.Mbajtësi kryesor i kartelës mund ta ndërpresë marveshjen në çdo kohë me një lajmrim me shkrim drejtuar bankës dhe duke bashkangjitur Kredit Kartelën për kthim, së bashku me kartela tjera shtesë për të cilat ai mbanë përgjegjësi.Në secilin rastë ndërprerja e marrveshjes nuk ndikon në obligimet e mbetura të mbajtësit të kartelës nën këtë marrveshje.

Page 49: Pagesat elektronike

Përmbajtja e kushteve dhe juridiksioni gjyqësor

Marrëveshja për lëshimin dhe përdorimin e Kredit Kartelave përbanë definicionet dhe kushtet e përgjithshme dhe formularin e aplikimit përkatës të plotësuar dhe këto definicione dhe kushte specifike për përdorimin e Kredit Kartelës. Banka rezervonë të drejtën të ndryshojë definicionet dhe kushtet e përgjithshme dhe të njoftojë mbajtësin e kartelës. Nëse mbajtësi i kartelës nuk pajtohet me definicionet dhe kushtet e përgjithshme të ndryshuara ai/ajo, duhet të anulojë marrveshjen për kartelën dhe ta kthejë kartelën në bankë për shkatërrim. Nëse ai/ ajo dështon të veprojë në këtë mënyrë, brenda 30 ditësh pas informimit, banka e kupton se ai/ajo i ka pranuar kushtet e ndryshuara. Nëse mbajtësi i kartelës anulon marrveshjen, në momentin kur aplikacioni I tij/saj të jetë aprovuar dhe ai/ajo të ketë pranuar Kredit Kartelën, ai/ajo duhet te paguaj për shpenzimet e procesit të lëshimit të Kredit Kartelës. Banka merr përsipër përgjegjësinë për ruajtjen dhe mbajtjen e të gjitha të

dhënave të mbajtësit të kartelë sekrete dhe në përputhshmeri me ligjin. Të gjitha tarifat dhe komisionet në lidhje me përdorimin e Kredit Kartelës do të

mblidhen nga banka në përputhje me vendimet e bakës për tarifat e shërbimit. çdo përdorim i Kredit Kartelës, që nuk është në përputhje me këto definicione dhe kushte të përgjithshme rezulton në anulim të menjëhershëm të Kredit Kartelës,dhe banka ka autoritet të ndërmarr të gjithë hapat ligjorë të

nëvojshëm kundër mbajtësit të kartelës.

Page 50: Pagesat elektronike

Punoi:

1-Halil Dragjoshi