ราชอาณาจักรกัมพูชา ป.6+598+54his p06 f05-1page

  • View
    28

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of ราชอาณาจักรกัมพูชา ป.6+598+54his p06 f05-1page

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 181,035 15. 16. ! " #$%& 17. % '() ' %* + 18. % '() #,, * % ' ' - . 19. 14.45 / , (2550) 0# 1 20. & 2 3 21. ! (1 ! 5 0.0083 ) 22. 5 )# 3 5 23. 24. 25. 8 % 26. %9 % 2 27. 3/ 0 / " ! 28. " 9 * ( , : / 29. 9 !0