9
กกกกกกกกกกกกกกกก CRAZY TALK กกกกกก กกก

การใช้งานโปรแกรม Crazy talk เบื้องต้น

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: การใช้งานโปรแกรม Crazy  talk เบื้องต้น

การใช้�งานโปรแกรม CRAZY TALK เบื้�� องต้�น

Page 2: การใช้งานโปรแกรม Crazy  talk เบื้องต้น

การเพิ่��มฉาก

1. คลิ�กที่�� Scene

2. เลิ�อกภาพิ่ที่��ต้�องการ

3. น�ามาวางที่��จอแสดงผลิ

Page 3: การใช้งานโปรแกรม Crazy  talk เบื้องต้น

การเพิ่��มต้"วลิะคร

1. คลิ�กที่��Actor 2. เลิ�อกต้"วลิะคร

ที่��ต้"วการ

3. น�ามาวางที่��จอแสดงผลิ

Page 4: การใช้งานโปรแกรม Crazy  talk เบื้องต้น

การเพิ่��มเส�ยงเอฟเฟคประกอบื้

2. คลิ�กที่��Sound FX1-2

3.เลิ�อกเอฟเฟคที่��ต้�องการ

4. คลิ�ก Open

Page 5: การใช้งานโปรแกรม Crazy  talk เบื้องต้น

การเพิ่��มที่& าที่างให้�ต้" วลิะคร

1. คลิ�กที่�� Animetion

2. เลิ�อกที่&าที่างที่��ต้�องการ

3. น�ามาวางที่��จอแสดงผลิ

Page 6: การใช้งานโปรแกรม Crazy  talk เบื้องต้น

การเพิ่��มกลิ&องข้�อความ

1. คลิ�กที่��Special FX

2. เลิ�อกกลิ&องข้�อความที่��ต้�องการ

3. น�ามาวางที่��จอแสดงผลิ

Page 7: การใช้งานโปรแกรม Crazy  talk เบื้องต้น

การแปลิงเป)นไฟลิ+VIDIO

1. คลิ�กที่��Export

2. เลิ�อกรายลิะเอ�ยดต้&างๆ(แนะน�าว&าไม&ต้�องปร"บื้อะไร)

3. คลิ�กที่�� Export

Page 8: การใช้งานโปรแกรม Crazy  talk เบื้องต้น

คร-ผ-�สอน

นาง กฤต้ยา ศร�

ร�

Page 9: การใช้งานโปรแกรม Crazy  talk เบื้องต้น

คณะผ-�จ"ดที่�า

รายงานพิ่�มพิ่+ / นาย เด1ดเด��ยว สว"สด�

ฝ่3ายบื้รรณาธิ�การ / นายเอกพิ่ลิ อ5&นสะเดา

ฝ่3ายต้รวจสอบื้พิ่�ส-จน+อ"กษร / นาย ร"ช้นาที่ ศร�โพิ่ธิ+

ฝ่3ายส�บื้ค�นข้�อม-ลิ / นาย เมธิ� อ5สาร"มย+