of 75 /75
1 คู ่มือการใช้โปรแกรม Sony Vegas V. 7.0 โดย นายเกิบโบก แห่ง http://www.thaivegas.com 01 การติดตั ้งโปรแกรม Sony Vegas ในปัจจุบัน โปรแกรม Sony Vegas ได้อัพเดทตัวเอง ไปถึงเวอร์ชั่น 9.0 แล้ว สามารถหาดาวน์ โหลดได้จาก Sony software และ คีย์ สามารถหาได้ทั่วไปตามเน็ท หรือจะโพสต์ตามบอร์ดต่างๆไว้ก็ได้ นะครับ โดยความต้องการของ Sony Vegas 7.0 คือ 1. Microsoft net framework 2.0 2. Directx เวอร์ชั่น 9.0c ขึ ้นไป 3. Ram 512 mb เป็นอย่างน้อย 4.พื ้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ 500 mb 5. Cpu p4 2.80 G หรือ สูงกว่า เมื่อเราได้ดาวน์โหลด โปรแกรมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลองทาการติดตั ้งโปรแกรมกันเลยดีกว่า 1.ลงไมโครซอฟฟ์ เนทเฟรมเวอร์ค 2.0 และ direct x สาหรับการดูว่า เครื่องของท่านใช้ directX เวอร์ชั่น ไหนอยู่ ให้คลิกปุ ่ม Start-->Run พิมพ์คาว่า Dxdiag จะปรากฎไดอะล๊อกขึ ้นมา ให้ดูว่าใช่เวอร์ชั่น 9.0หรือ เปล่า ดังรูป

คู่มือ Sony Vegus 7.0

Embed Size (px)

Text of คู่มือ Sony Vegus 7.0

Page 1: คู่มือ Sony Vegus 7.0

1 คมอการใชโปรแกรม Sony Vegas V. 7.0

โดย นายเกบโบก แหง http://www.thaivegas.com 01 การตดตงโปรแกรม Sony Vegas

ในปจจบน โปรแกรม Sony Vegas ไดอพเดทตวเอง ไปถงเวอรชน 9.0 แลว สามารถหาดาวนโหลดไดจาก Sony software และ คย สามารถหาไดทวไปตามเนท หรอจะโพสตตามบอรดตางๆไวกไดนะครบ โดยความตองการของ Sony Vegas 7.0 คอ

1. Microsoft net framework 2.0 2. Directx เวอรชน 9.0c ขนไป 3. Ram 512 mb เปนอยางนอย 4.พนทวางในฮารดดสก 500 mb 5. Cpu p4 2.80 G หรอ สงกวา

เมอเราไดดาวนโหลด โปรแกรมมาเปนทเรยบรอยแลว ลองท าการตดตงโปรแกรมกนเลยดกวา 1.ลงไมโครซอฟฟ เนทเฟรมเวอรค 2.0 และ direct x ส าหรบการดวา เครองของทานใช directX เวอรชนไหนอย ใหคลกปม Start-->Run พมพค าวา Dxdiag จะปรากฎไดอะลอกขนมา ใหดวาใชเวอรชน 9.0หรอเปลา ดงรป

Page 2: คู่มือ Sony Vegus 7.0

2 2. เมอเราไดครบทง 2 อยางแลว ขนตอนตอมาคอการลงโปรแกรม Sony Vegas โดยดบเบล คลกทตวsetup.exe จะเปนการคลายไฟลซปของการตดตงโปรแกรมดงรป

3.จากนนคลก next ไปเรอยๆเพอท าการตดตง ดงรป

จากนนรอใหมนตดตงโปรแกรมsonyvegas และ sony media manaer จนส าเรจ

Page 3: คู่มือ Sony Vegus 7.0

3 4. เมอลงโปรแกรมเสรจแลว ใหดบเบลคลกท Icon Sony Vegas 7.0 บนหนาจอ จากนนใหเปดตวสราง keygen ทไดดาวนโหลดมา แลวเลอกใหชองแรกเปน Sony Vegas 7.0 แลวกด Genaterate แลวกอปปเลขดงกลาว มาใสในชองวางดงภาพ

5.จากนนเลอก registers from another computer แลวคลก next

Page 4: คู่มือ Sony Vegus 7.0

4 6.จากนนกรอกขอมลใหครบ แลว คลก next จากนน มนจะใหเซฟเปนไฟล html ใหเซฟไปเลยไมตองสนใจ

7.ขนตอนตอไปจะเปนการลงเลข Activation code ใหเปดตวสราง keygen ขนมาแลวกอปป เลขในชอง Activation มาใสทชองวางดงภาพ จากนน คลก finish เทาน ทานกสามารถใชงาน เจาเวกสนไดแบบสบายๆแลวครบ

Page 5: คู่มือ Sony Vegus 7.0

5

02 หนาตาของโปรแกรมและการใชงานเบองตน เมอเราไดท าการลงโปรแกรมเปนทเรยบรอยแลว ตอมาเราจะไปดสวนประกอบของโปรแกรมวามนมอะไรกนบาง

สวนท 1 กจะเปนแถบเมนค าสงตางของโปรแกรม กเหมอนๆกนทวไป เชน ค าสง edit insert view tool optionเปนตน สวนแถบขางลางลงมากจะเปนแถบไอคอนการใชงานของโปรแกรม เชน new save open และไอคอนการใชงานเชน ไอคอน automatic crossfades เปนตน สวนท 2 มชอเรยกวา Timeline สวนนแหละทเราจะท าการตดตอหนงหรองานของเรา ซงจะประกอบดวย 1.Audio Track ซงจะเปน Track ท าหนาทจดการไฟลทเปนเสยงทงหมด 2.Video Track จะเปน Track ทท าหนาทเกยวกบไฟลทเปนภาพ หรอ ไฟลภาพเคลอนใหว ตางๆ

Page 6: คู่มือ Sony Vegus 7.0

6 สวนท3 จะเปนแถบเครองมอในการเลน ไฟลทเราไดตดตอ โดยจะท าการแสดงผลในจอพรววร กจะประกอบไปดวยค าสง อดเสยง เลนวน เรมเลนตงแตแรก เลน หยด ฯลฯ เปนตน สวนท4 สวนนเรยกวาหนาตางงาน(เขาพดกนอยางนน)กจะประกอบไปดวยแถบเครองมอตาง ทส าคญคอ แถบ Explorer คอ แถบทท าหนาทคนหาไฟลทจะน าเขาส Time line โดยการลากแลววางลงไปใน Timeline แถบ Project Media จะท าหนาทรวบรวมไฟลตางๆทเขาส Time line โดยจะรวมไวอยในน และสามารถ import ไฟลตางๆ เขามาใน Preject Media ได และสามารถลากไปวางบน Timeline ไดอกดวย แถบ Transition แถบนกคอ Effect การเขาออก จากคลปหนงไปสอกคลปหนง ซงจะมใหเลอกมากมาย รวมถง Plugin บางตวกอยใน Transition น เชน Adorage Magic,ball Transition เปนตน แถบ Video FX แถบนจะท าหนาทคลายๆกบ ฟลเตอรของโฟโตชอป คอการใส Effect ใหกบ คลปงานของเรา โดยการลาก ไปวางทคลปไดเลย ซงจะมใหเลอกมากมายและบางตวกเปน plugin จากโปรแกรมอนๆเชน spicemaster motion blue effect เปนตน แถบ Media Generators แถบนจะเปนการสรางมเดยขนเชน ตวหนงสอ แบกกราว เครดตโรล ซงรายละเอยดจะไดกลาว ในบทตอไป สวนท 5 จะเปนของจอมอนเตอรแสดงการท างานของงานทเราไดท าการตดตอ การเรนเดอรออก เปนไฟล media ตางๆ

การใชงานเบองตน กอนเรมตนตดตอเราควรรจก คยลดทใชบอยๆกนกนนะครบ.ในคยบอรด ปม Space bar ใช

ส าหรบ Play/ Stop หรอการเลนการหยด งานใน timeline ปม S ส าหรบตด clipใหเปนทอนๆ ปม M ส าหรบ การมารคจด การกอปป การวาง หรอการยาย ก Ctrl+c,Ctrl+v ,Ctrl+x เหมอนกบ วนโดวเลยครบ ตวเลอนตรงกลางของเมาส ส าหรบยด หด คลป การน างานเขาส Timeline กคอ คลกลากแลววาง หรอ คลกเมนFile-->Import media หนาตางทจะแนะน าตอไปนคอหนาตาง Exploror มความส าคญคอท าหนาท คนหา และสามารถน าเขาส Timeline ไดโดยลากแลววาง โดยจะมการแสดงผลเปน 2 ฝงเหมอน Explorer ของ วนโดวทกประการ สามารถน าไฟลงานเขาส Timeline ไดงายๆดวยการลางแลววางบน timeline

Page 7: คู่มือ Sony Vegus 7.0

7

การใชค าสง Fade in fade out ค าสง เฟดอน เฟดเอาท กคอการเขาส คลปโดยการคอยเพมแสง-หรแสงลง ใหกบคลปซงจะ ท า

ใหการเขาออก จากคลปหนงไปสอกคลปหนงนมนวลนนเอง ซงในเวกสนสามารถท าไดงายๆ โดยการเอาเมาทไปจอไวท ขางคลป จนปรากฎรปครงวงกลมจากนนใหเราลากตวครงวงกลม ไปตามความตองการดงภาพ

Page 8: คู่มือ Sony Vegus 7.0

8

การใชงานค าสง Event pan crop ส าหรบการแพน หรอซม ภาพนง จะท าใหรสกวาภาพนนมความเคลอนใหวเหมอนกบเราแพน

กลองไป หรอซมกลอง ท าใหภาพนนเคลอนไหวไมนาเบอ ส าหรบ หรอหากเปนวดโอ เราอาจจะตดสวนทไมชอบ ออกไป หรอหากวาเรา ถายภาพแบบเอยงๆ มากใชการแพน ซมนจดการได ทนเรามาลองท า การแพน ภาพนงดนะครบ

1. คลกทปม Event pan &crop จะปรากฎไดอะลอกขนมา ใหเราคลกทคยเฟรม แรก จากนน คลกลากเสนประรอบๆภาพนนไปในทศทางทตองการ

Page 9: คู่มือ Sony Vegus 7.0

9

2 จากนน คลกขวาบรเวณภาพ แลวเลอก Maxch output Aspect เพอปรบใหภาพ พอดขนาดกบจอ ดงภาพ

Page 10: คู่มือ Sony Vegus 7.0

10 3.ขนตอนตอมา คอ คลกเลอกเวลาแสดงผลในเฟรมท2 จากนน คลกลากเสนปะไปยงทศ ทางทตองการเพอใหเกด การเคลอนไหว จากนนคลก ขวาเลอกค าสง Maxch Output อกครงเพอใหภาพพอดกบจอ

03.การใชงาน Transition

ทรานซชนกคอการเปลยนฉากเขาหรอออกฉากเชนเราท าพรเซนท ในพาวเวอรพอยทในการเปลยนหนา หรอเ ขาส เรองใหมเรากจะ ท าทรานซชนมาใชในการเปลยนเพอมใหผรบชมเกดอาการเบอหนาย และท าใหงานของเราดนา สนใจยงขน ซงการน า Transitionมาใชกบ คลปของเรา ท าไดดงนครบ 1.เปดโปรแกรม sony vegas ขนมา จากนน คลกแถบ Transitions แลวเลอกรปแบบของTransition ทางซายมอ สวนทางขวามอจะเปนการแสดงผลของ Transition จากนน ใหคลกลากTransitionในชองขวามอไปวางจอๆแถวๆ ขอบๆของคลปจนเกดเครองหมายบวกขน จงปลอย จะปรากฎหนาตางใหมขนมาใหรบแกใข Transition ได ดงภาพ

Page 11: คู่มือ Sony Vegus 7.0

11

2.จากนนกลองพรววดทางจอมอนเตอรไดเลยครบ 04 :การใชงาน Video FX การใช Video Fx กคอ การใสเอฟเฟคใหกบวดโอนนเอง เชน การท าใหคลปของเรากลายเปน ภาพเกา หรอ การท าขอบเบลอ เปนตน ซงการใช วดโอ เอฟเอกในเวกส นน สามารถท าได อยางงายไดโดย คลกลาก FX นน ไปลงทคลป ทเราตองการดงภาพ

Page 12: คู่มือ Sony Vegus 7.0

12

ส าหรบเอฟเฟคบางอยางตองใชรวมกนแบบลกโซหรอตองใชหลายเอฟเฟค กท าไดโดย คลกทปม Event Fx จากนนคลกปมสเขยวๆทางขวามอ ดงภาพ

Page 13: คู่มือ Sony Vegus 7.0

13

จากนนจะปรากฎไดอะลอกขนมา ใหเราเลอกรปแบบ เอฟเฟค จากนน คลก Add แลวก คลก OK

05 การใชงาน Media Generators

แถบ Media Generator กคอแถบเครองมอส าหรบสราง ตวอกษร เครดต โรล แบกกราว animation ตางๆซง โปรแกรม Sony Vegas ไดรวบรวมไวเปนหมวดๆซงงายและสะดวกตอการใชงาน เรามาดกนเลยดกวาวามอะไรบางนะครบ 1.แถบ checke board ส าหรบท าพนแบกกราวแบบลายหมากรก patternตางมากมาย ซงสามารถใชงานไดโดยการ ลากแลววางบน Time line

Page 14: คู่มือ Sony Vegus 7.0

14

2.แถบ Color Gradient หรอ การไลเฉดส สามารถน ามาท า Animation ไดโดยใช key frame เปนตวก าหนด การเคลอนไหว ซงในหนงสอ เลมสสมๆของทานเวกสแมน กมเวอรคชอพการสราง animation ซงมการใชงานตวนอย

Page 15: คู่มือ Sony Vegus 7.0

15

3.แถบ Credit Roll ส าหรบสราง เครดตโรลรปแบบตางๆ ใหใชงานมากมาย วธใชกงายๆครบ ลากแลว วางบนTimeline

4.แถบ Noise Textureส าหรบท าภาพเคลอนไหว animation เชน ทองฟา เปลวไฟ ลาวาตางๆ โดยใช ตวKey frame เปนตวก าหนดสราง animation

Page 16: คู่มือ Sony Vegus 7.0

16 5. Solid color เปนแถบสแบบสเดยวลวนๆ ใชท าแบกกราว หรอพนหลงภาพ ท าแถบพนหลงตวอกษรกสวยงาม ส าหรบภาพ หรอ animation มประโยชนมากนะครบ สวนใหญใชท าแบกกราวส าหรบภาพ ทมพนแบบโปรงใส

6.แถบ Test Pattern เปน Pattern ส าหรบหวมวนวดโอ คลายๆกบตวนบถอยหลงอะไรท านองน

7.แถบ Text ส าหรบสรางตวอกษร เอฟเฟคตวอกษร ตางๆจะอยใน แถบน ใชงานบอยๆนะครบแถบน

Page 17: คู่มือ Sony Vegus 7.0

17

06 การใชงาน Text Generators ใน sony vegas

ในแถบหนาตางMedia Generators ในโซน เวกสนนคอ หนาตางทท าหนาทเกยวกบการสราง ตวอกษร สรางแบคกราวและมเดยตางๆ ในทน จะขอแนะน าการใช Text หรอการท าตวหนง สอในโปรแกรมน 1.คลกทแถบ Media Generators จากนนคลกเลอก Textทางขวามอ แลวเลอก Default Text ลากไปวาง บน Timeline ดงภาพ

Page 18: คู่มือ Sony Vegus 7.0

18

2.จะปรากฏไดอะลอกขนมาใหเราพมพตวอกษรลงไป ดงภาพ

3.คลกทแถบ Placement จะเปนการจดต าแหนงตวอกษร สงเกตไดทางจอมอนเตอรทางขวามอ

Page 19: คู่มือ Sony Vegus 7.0

19

4.คลกท แถบ Properties จะเปนการปรบสของตวอกษรและสแบกกราว ถาตองการใหแบกกราวเปนแบบโปรงแสง ใหคลกตรงลกศรนนลงลางสด

Page 20: คู่มือ Sony Vegus 7.0

20 5.คลกทแถบ Effects จะเปนการใสสขอบตวอกษร และเงาของตวหนงสอ

หลงจากทปรบแตงไดแลวกลองเพลยดทางจอมอนเตอรนะครบ อาจจะใส Transition และ Video Fx หรอ จะใช ค าสงPan & Crop เพอใหตวอกษรเคลอนใหวกไดนะครบ 07 การเรนเดอรงานออกมาเปน mpeg1,2 avi mp3

เมอเราไดท าการ ตดตอ หรอจดแตงงานของเราจนเปนทนาพอใจแลวขนตอนสดทายส าหรบงานของเราคอการ เรนเดอรออกมาเปน ไฟลวดโอ หรอไฟลเสยงตางๆเชน mpeg1 mpeg2 avi mp3 mp4 wav ฯลฯ โดยมขนตอน ตางๆดงนคอ 1. คลกท แถบเมน file เลอก Render As ดงภาพ

Page 21: คู่มือ Sony Vegus 7.0

21

2.จะปรากฎหนาตางขนมา ใหเราตงชอไฟลในชอง file name เลอกรปแบบ หรอformatส าหรบงานวดโอเชน mpeg avi ในชอง Save as type ชอง Tempate เปนการก าหนด format ของไฟลวดโอ ซงจะส าพนธกบชอง Description ดงภาพ

Page 22: คู่มือ Sony Vegus 7.0

22

3.จากนนกด save จะขนแถบสถานะ ใหรอจนกวาจะครบ 100เปอรเซนต

ส าหรบการ Render ออกมาเปน file Mpeg1,2 นน จะตองลงโปรแกรม DvD architect ดวยถงจะ

ใชงานเปน ไฟลmpegได (ถาเปน vegas 6 ใหลง dvd architect 3 ถาเปนvegas 7 ใหลง dve Architect 4 )

Page 23: คู่มือ Sony Vegus 7.0

23 ส าหรบการเรนเดอรออกมาเปนไฟล mp3 นน ปกต ใน sony vegas จะใหใชไดเพยง 20 ครง จ าเปนจะตอง ลงทะเบยนกบทาง product ของเขากอนจงจะใชงานไดหรอใชตวสรางคยเจนโดยมขนตอนดงน 1.คลก render as เลอกformat เปน mp3 จากนน คลก custom ดงภาพ

2.คลกแถบ encode setting กด register แลวเลอก Register from anoter computer ดงภาพ

Page 24: คู่มือ Sony Vegus 7.0

24

3 จากนนกลงทะเบยนกบทาง Product เขาเสยหรอ จะใช วธอนๆกตามสะดวกนะครบ 08 ใช Vegas จดการดานเสยง การจดการงานเกยวกบเสยงในโปรแกรม Vegas จะใช Track Audioซงจะใชจดการดานเสยงโดยเฉพาะ ซงไฟลเสยง นนกไดแกไฟลนามสกล .mp3 .ogg .wav .ac3เปนตนซงสามารถน าเขามา ตดตอปรบแตงในโปร แกรมวกสไดงาย คอคลก แลวลากไปวางบน Time Line ดงภาพ

Page 25: คู่มือ Sony Vegus 7.0

25

การปรบ Voume Control ใน Vegas สามารถปรบ Volume หรอความดง-เบา ของเสยงไดหลายแบบซงจะแนะน าดงน 1.โดยใช Main Volume ท Track list ตรงนงายสด แคลากเลอนไปมากจะไดเสยงหนกเบา ตามตองการ ดงภาพ

Page 26: คู่มือ Sony Vegus 7.0

26

2.การปรบ Volume ในชอง Mixer ท าไดโดยคลกลาก Volume contorl ใน แทบ Mixer ดงภาพ

กรณทตองการใหเสยงทงสองขางเปนอสระตอกนใหคลกท รปกญแจ ทางดานลางของแทบ Mixer

Page 27: คู่มือ Sony Vegus 7.0

27

3.การปรบ Volume โดยใชเสน Envelope ซงวธนนยมน ามาใชกนมากในการตดตอเสยงเชนการใสดนตรในเสยง บรรยายกรณทเราตองการ ให เสยงดนตรดงเฉพาะเวลา ทไมมเสยงบรรยาย หรอ สอดแทรกลกเลนลงไป กสามารถใช เสน Envelope จดการไดงาย ดงนคลกขวาตรงชอ Tracklist จากนนเลอก Insert /Remome Envelope --->Volume หรอ กดปม Shift +V บนแปนพมพ จะปรากฎเสน Envelope ขนมา

Page 28: คู่มือ Sony Vegus 7.0

28

ใหท าการดบเบลคลกตรงเสน เพอก าหนดจดทตองการลด-เพม Volumeเสยงจากนนลากเสนไดตามตองการดงภาพ

ใน Vegas 7.0 มความสามารถลากเสน Envelopeไดอยางอสระงายๆ เพยงแคกดปม Shift ทแปนคยบอรดคางไว สงเกตวาจะมรปดนสอขนมาตรงเสน Envelope ใหเราวาดเสน Envelope เพอปรบ Volume ไดโดยอสระ ดงภาพ

Page 29: คู่มือ Sony Vegus 7.0

29

การแพน (Pan) เสยงใน Vegas

การแพนเสยงกคอ การท าใหเสยงดงจากซาย หรอ ขวา สวนใหญนยมใชในการตดตอเสยงในระบบ 5.1 หรอใน กา รท า คาราโอเกะ ซงวธการแพนเสยงมหลายแบบ ซงใน Vegas ท าไดงายๆดงน 1.การแพนเสยง จาก Multipurpose Slider บน Track list โดยคลกปมเลอนไปทางซายหรอขวาไดตามตองการ

2.การแพนเสยงโดยใชเสน Envelope ซงท าไดโดยคลกขวาท Track list จากนนเลอก Insert/Remove Envelope ---->pan หรอกดปม Shift + P ทแปนคยบอรด ดงภาพ

Page 30: คู่มือ Sony Vegus 7.0

30

จากนน จะปรากฎเสน Envelope ขนมา ใหท าการ ดบเบล คลกทเสน Envelope จากนนท าการแพนโดยการ เลอนขน =แพนเสยงไปทางซาย เลอนลง=แทนการแพนเสยงไปทางขวา

ใน Sony Vegas เวอรชน 7.0 สามารถลางเสน Envelopeไดโดยอสระโดยการกดปม Shift ทแปนคยบอรดคาง ไว สงเกตวาจะมรปดนสอขนมาทเสน Envelope ใหท าการลากไดโดยอสระ ดงภาพ

Page 31: คู่มือ Sony Vegus 7.0

31

การอดเสยงบรรยายใน Vegas ในวกสสามารถอดเสยงพดหรอเสยงบรรยายไดโดยไมตองใชโปรแกรมอนๆเลยซงสะดวกมากในการตด ตอเสยง เชนในเสยงส าหรบบรรยาย ส าหรบสาระคดเปนต น ซงมวธการดงน 1.ตออปกรณไมโครโพนเขากบคอมพวเตอรของทานกอน (ปกตชองตอไมโครโฟน จะเปนสชมพ หรอมรปไมโครโพน) 2.เมอท าการตอแลวใหคลกขวาทไอคอนรปล าโพงท Taskbar จากนนเลอก Open Volume Control จะปรากฎ ไดอะลอก Volume Control ขนมา ใหคลกท เมน Options ---> Properties จะปรากฎหนาตาง properties ขนมา ใน Adjust Volume for เลอกเปน Recording จากนน ตกถกหนาชอ Microphon ดงภาพ

Page 32: คู่มือ Sony Vegus 7.0

32

3.จะปรากฏหนาตาง Recoding ขนมา เลอก Select ชอง Microphone จากนนท าการปรบ Volume ตามตองการ

Page 33: คู่มือ Sony Vegus 7.0

33 4. จากนน เปดโปรแกรม Vegas ขนมาแลวคลกทปม Recordใน Control bar จะปรากฏหนาตางขนมาใหเลอกทเกบ ไฟล แลวคลก Ok.

5.โปรแกรมจะเรมท างานใหท าการบรรยายเสยงของเราไดเลยโดยสงเกตท Timeline จะมคลนเสยงเกดขนตามทเรา ไดพดไป โดยสามารถ ควบคมไดท Control bar เชนปมplus stop play เปนตน เมออดเสยงเสรจแลว ใหกดปม Stop ท Control Bar ดงภาพ

Page 34: คู่มือ Sony Vegus 7.0

34

6.จะปรากฏหนาตางขนมาใหท าการตงชอในชอง Rename หรอลบในชอง Delete จากนนคลก done กเปนอน เสรจสนพธ ถาตองการบรรยายใหมกคลก Record อกครบ

การExtract Cd Audio ใน Vegas ซงในโปรแกรมวกส สามารถ Extract Cd Audio ออกมาจากแผนไดเลยโดยมวธการท าทงายดายกวาการปลอกกลวยเขาปากเสยอก ลองมาท ากนเลยดกวา

Page 35: คู่มือ Sony Vegus 7.0

35 1.ใส Cd Audio ทตองการ Extract จากนนเปดโปรแกรม Sony Vegasขนมา แลวคลกทแถบ Project Media จากนน คลกท Icon Extract form Cd Audio ดงภาพ

2.ใหเลอกไฟลเพลงทตองการ Extract ถาเลอกหลายๆเพลงใหกด Shift คางไว ถาเลอกขามไฟลกกด Ctrl คางไวจากนนคลก Ok

3.จะปรากฏหนาตาง Save As ใหท าการเลอกเกบไฟลตามตองการ จากนนคลก Save

Page 36: คู่มือ Sony Vegus 7.0

36

4.รอจนกวาจะเสรจ ซงงายดายมากๆโดยไมตองใชโปรแกรมเสรมเลย

Page 37: คู่มือ Sony Vegus 7.0

37 Workshop Vegas ::: การปาดแสงใหกบขอความอยางงายๆ 1.เปด โปรแกรม Sony Vegas ขนมา จากนนคลกเลอก แถบ Media Gernarator -->text--> default text แลวคลกแดรกลากมาวางบน time line ดงรป

2.พมพขอความทตองการลงไป แลวปดหนาตางนไปกอน

Page 38: คู่มือ Sony Vegus 7.0

38

3.จากนน คลกแถบ Video FX แลวเลอก Light rays จากนนคลกแดรกลาง High Sensitivity มาวางทบ text บน Time Line ดงรป

Page 39: คู่มือ Sony Vegus 7.0

39

4.จากนน จะปรากฏไดอะลอคขนมา ใหคลกเลอกคเฟรม แรก จากนน เลอน Light Source มาทางซายมอสด จากนนปรบคาความฟงของแสง (Strength) ตามความพอใจ (สงเกตทาง monitor พรววทางขวามอ)

Page 40: คู่มือ Sony Vegus 7.0

40

5.จากนน คลกเลอกเวลาทจะแสดงผลใน Key frameถดไป จากนน เลอน Light Source มาทางขวามอสด สงเกตความเปลยนแปลงทางจอมอนเตอร

6.คลก Play เพอพรววด

Page 41: คู่มือ Sony Vegus 7.0

41

การเรนเดอรงานใน vegas ผาน Frameserver และแปลงไฟลใน Procoder ซงการเรนเดอรงานใน sony Vegas โดยผาน โปรแกรม Frameserver และน าเขาแปลงไฟลในโปรแกรม procoder หรอMainconsept Encode หรอโปรแกรมแปลงไฟลอนๆเพอจะแปลงไฟลใหเปน mpeg กเพอจะลดระยะเวลาในการเขารหสของ sony vegas กลาวคอโปรแกรม frameserver จะท าการจ าลองไฟล *.avi ชวคราวขนมา แลวเรากน าไฟลดงกลาว สงเขาโปรแกรมprocoder เพอท าการแปลงไฟล ซงวธนจะท าใหไดไฟล mpeg ทมคณภาพ ดพอสมควรกวาการใช nero แปลง อยางเหนไดชดเจน มาลองท าดดกวา สงทตองมกคอ 1.โปรแกรม Debugmode Frameserver 2.โปรแกรม Procoder 2.0 ส าหรบขนตอนในการท ากมดงตอไปนนะครบ 1.เมอเราไดท าการปรบแตงวดโอของเราจนเปนทพอใจแลว ใหคลกท เมน File-->Render Asจะปรากฎ

Page 42: คู่มือ Sony Vegus 7.0

42 หนาตางใหมขนมา

2.ใหท าการตงชอไฟล ในชอง File name และทชอง save As Type ใหเลอกเปน Debugmode frameserver (*.avi) จากนนคลก save

Page 43: คู่มือ Sony Vegus 7.0

43 3.จะปรากฎหนาตางของ Frameserver ขนมา ใหเราเลอก Format ทตองการ แลวคลกปม next ดงภาพ

Page 44: คู่มือ Sony Vegus 7.0

44 4.แลวโปรแกรมframeserver กจะท าการสรางไฟลชวคราวขนมา ใหเรายอโปรแกรม sony vegas ไวกอน ดงภาพ

5.ใหเราเปดโปรแกรม Procoder ขนมา คลกทปม source แลวคลก Add เลอกไฟลชวคราว ของFrameserver ขนมา ดงภาพ

Page 45: คู่มือ Sony Vegus 7.0

45 6.คลกปม Target แลวเลอก add รปแบบformat ทตองการจะแปลง ในทนเลอกเปน Vcd Mpeg1- VCD- PAL ดงภาพ

7.ใหเราท าการปรบแตงคณภาพของtarget ดงน ในชอง Basename =ตงชอของไฟลทจะท าการแปลง ในชอง Path จะเปนทอยไฟล ในชอง Quality / Speed ใหเลอกเปน Master Quality เพอใหงานออกมาดทสด

Page 46: คู่มือ Sony Vegus 7.0

46 8.จากนนคลกปม convert แลวกด convert รอจนกวาโปรแกรมProcoder จะท าการแปลง ไฟลส าเรจ เทานกเรยบรอย

การท า Credit Roll พวง Banner work shop อนน น ามาจาก บอรดไทยเวกส สมยทยงรงเรองอย โดยคณ Kayak ไดโพสตตอบค าถามไว ขออนญาตน ามาเผยแพรใหไดทราบเทคนคกนเลยนะครบ 1.เรมท าจาก Photoshop โดย สรางไฟลใหม ขนาด520 x 1000(หรอจะใหยาวกวานกได) โดย เลอกแบกกราวแบบ Trasparent แลวพมพตวอกษรลงไป ตามดวยแบนเนอร จากนน save เปนไฟลนามสกล .tge.gif สวนตวผมถนดใช *.psd ไปเลยครบงายด

Page 47: คู่มือ Sony Vegus 7.0

47

Page 48: คู่มือ Sony Vegus 7.0

48 2.จากนนเปดโปรแกรม sony vegas ขนมา แลว import ไฟลเขามา ถาเปนไฟล.tgaหรอ ไฟล psdให คลกขวาทภาพแลวเลอก properties

Page 49: คู่มือ Sony Vegus 7.0

49 3.ทชอง Alpha channel ใหเลอก Straigth(unmatted)เพอใหทะลฉากหลงได

4.ลากไปวางบน Timeline ไวบนสดนะครบจะเหนเครดต ทะลผานแบคกราวขนมาใหเรา ท าการปรบภาพเพอพอดกบจอ โดยคลกปมEvent pan&crop แลวคลกขวาท ทภาพแลว เลอก Match Output Aspect

5.ขนตอนตอมาคอการท าใหเครดตวงโดยคลกท key frame แรก จากนนเลอน ตวF (ไมรจะเรยกตวอะไร)ขนมาไวขางบนสด แลวท าการคลกขวาเลอก match output Aspect

Page 50: คู่มือ Sony Vegus 7.0

50 อกครงเพอปรบใหพอดกบจอภาพ

6.ตอมาคลกท key frameสดทาย จากนนเลอน ตวF มาไวทลางสด แลวคลกขวาเพอปรบ ใหพอดกบจออกครงดวยค าสง Match output Aspect

Page 51: คู่มือ Sony Vegus 7.0

51 7.จากนนลอง play ด วา มนวาไปดงใจปรารถนาหรอยง

การน าไฟล Sequence เขามาใชงานในเวกส workshop ชดน จะทดลองท าไตเตลภาษาไทยดวย Blufftitle และYahoo9 แลว exportออกมา เปนไฟล Sequence (ไฟล นามสกล .tga หลายๆไฟล) แลวน าเขาไปตดตอใน sony vegas ซงวธนเปนทนยมกนอยางมากในหมงานตดตอมออาชพ เพราะจะไดภาพทคมชด นนเอง มาเรม ท ากนเลยดกวา 1.เรมสรางไฟล ตวอกษร นามสกล bmp จากโปรแกรม Paint โดยคลกท Start --> Programs -->Accessonaries---->Paint จากนนพมพ ขอความไตเตลทตองการแลว saveออกมาเปน ไฟลนามสกล .bmp ดงภาพ

2.จากนนเปดโปรแกรม Yahoo9 (โปรแกรมแปลงไฟล bmpไปเปน eps เพอจะน าไปใชใน โปรแกรม Blufftitle จากนน เลอกไฟล.bmp ดงกลาว เขามาในโปรแกรม แลวกด แปลงไฟล

Page 52: คู่มือ Sony Vegus 7.0

52 ดงภาพ

3.จากนนเปดโปรแกรม Blufftitle ขนมา คลก new file สรางงานใหมจากนน คลกทแถบ Layer เลอก Add EPS Layer ดงภาพ

Page 53: คู่มือ Sony Vegus 7.0

53 เมอไฟล eps เขามาแลว ใหเราลบ layer text ออกไปเสย ดงภาพ

4.จากนนท าการปรบแตงรายละเอยด ลองปรบๆดนะครบไมยากเลย

5.เมอท าการปรบแตงรายละเอยดจนพอใจแลวขนตอนตอมาคอ การExport ออกมาเปนไฟล Sequence นามสกล .tga โดยคลกท File---->Export As Movies จะปรากฎหนาตางขนมา ให เราเลอกรปแบบไฟล เปน Targa frame with Transparency เพอใหพนโปรงแสง และเลอก ขนาดของภาพเปน

Page 54: คู่มือ Sony Vegus 7.0

54 PAL D1 (720 x 567) จากนนคลก ok แลวเลอกทอยของไฟล จากนนคลก Save ดงภาพ

6.รอจนเสรจ แลวปดโปรแกรม

7.ตอมากเปดโปรแกรมSony vegas ขนมา คลกทแถบ Project Media แลวคลก icon import media ดงภาพ จะปรากฎหนาตางขนมา ใหเราคลกเครองหมายถกหนา Open still image Sequence จากนน คลก Open ดงภาพ

Page 55: คู่มือ Sony Vegus 7.0

55

8.จะปรากฎหนาตางขนมา ใหเราท าการปรบในชองAlpha channel เปน Straight (unmatted) เพอเจาะแบคกราว จากนนคลก OK ดงภาพ

Page 56: คู่มือ Sony Vegus 7.0

56 9.แลวไฟล Sequence กเขามาอยในโปรแกรม sony vegas ใหเราท าการตดตอตอไป ไดเลย ดงภาพ

เทคนคการท าBlue screen เทคนคการท าBlue Screenคอ เมอเราไดถายวดโอ หรอภาพทมสแบคกราวเปนสเขยวหรอสฟาหรอสอนๆ เรากจะท าการดดสพนนนๆออกไป แลวน าภาพหรอวดโออกชดหนงมาท า เปนแบคกราวแทน ตวอยางทเหนบอยๆเชนในฉากหนงทมการเหาะเหนเดนอากาศ ก ใชเทคนคเชนนและครบในการท า ซงใน sony vegas นน สามารถท าไดงายๆเพยงไมกขนตอนเองครบมาลองท าดตามท work shop ชดนดกวานะครบ 1.เปดโปรแกรม sony vegas ขนมา จากนนน าคลปวดโอ หรอภาพทตองการดดสพนออกมาวางบน Timeline และน าภาพ หรอVideo อกชดหนงมาวางบนtimeline โดยวางไวใตวดโอทตองการจะดดสออก ดงภาพ

Page 57: คู่มือ Sony Vegus 7.0

57 2.จากนน คลกทแถบ VideoFX เลอกchroma Keyer จากนนคลกลากแถบ Green screen ลากขนไปวางบน timeline จะปรากฎหนาตางขนมาดงภาพ

3.ใหสงเกตทางจอมอนเตอรทางขวามอ และท าการปรบคาความสมจรงในชอง Low theshold ,hight theshold ละชอง blur amont ดงภาพ

Page 58: คู่มือ Sony Vegus 7.0

58 4.เทานกเรยบรอยครบงายๆ ไมเฉพาะวดโอทถายมาเปนสพนเปนสเขยวหรอสฟา สอนๆก สามารถดดออกไดครบ โดยใช เครองมอดดสออก ครบ

การท า cradit roll แบบมเงาสะทอนบนผวน า เทคนคชดนไดมาจากเวบฝรงเขานนนะครบเหนวาลองท าตามดมนดสวยดกเลยขออนญาตน ามาเผยแพร ใหชาวเวกส ในประเทศไทยไดรบาง ครบ เขาใชโปรแกรม sony vegas 6.0 เพยงอยางเดยวลวนๆเลย ครบลองมาท าตามดเลยนะครบ 1. สราง cradit roll ขนมา 1 อน โดยก าหนดใหพนแบกกราวเปนแบบโปรงใสนะครบ

2.จากนน น าภาพหรอคลปวดโอทตองการเปนพนหลงเขามาไวเปน track ท 2 3.กอปป craditroll มาไวใน Track 3 และกอปป ภาพพนหลงมาไวในtrack 4 ดงภาพ

Page 59: คู่มือ Sony Vegus 7.0

59

4.คลกท ปม event pan& crop ในtrack ท2 และ 1 (ท าทละtrackนะครบ)เลอก cropใหเสนตรงกบขอบ ฟาตดกบผวน า ดงภาพ

Track ท1 ดงภาพ

Page 60: คู่มือ Sony Vegus 7.0

60

5.ตอม จะเปนการใส เอฟเฟคใหtrack 3. โดยคลกทแถบ Video FX เลอก Mirror---->Reflect Top จากนนลากไปใสใน track 3 ปรบคา Angle ใหเปน -1.000 ดงภาพ

Page 61: คู่มือ Sony Vegus 7.0

61 6.จากนนลองPlay ด สงเกตวา cradit roll ของเรา กจะมเงาสะทอนมาจากผนน า เทหไปอกแบบหนง

เทคนคการหยดภาพและท าใหภาพคอยกลายเปนภาพวาด เทคนคน จะทดลองท าการหยดภาพ โดยการตดคลปวดโอและ save ออกมาเปนภาพนง มาแกไขใน photoshop หรอ โปรแกรม วาดภาพตางๆ เทคนคนผมไดทดลองท าเองอาจจะไมสวยงาม แตกเปนการจดประกายใหทานได มความคดสรางสรรคผลงานไดนะครบ มาลองท าดเลยนะครบ 1.เลอกชวงเวลาทตองการให ภาพวดโอหยด จากนน กดปม M นแปนพมพเพอมารคจดไวกอน

Page 62: คู่มือ Sony Vegus 7.0

62 ดงภาพ

2.จากนนจะเปนการ เซฟภาพออกมาเปนภาพนง โดยเลอกขนาดของจอพรวว เปน best -->Full จากนน กด save ตรงรปแผนดส จะเปนการ save image สงเกตใน รปนนจะเขาไปอยท media manager โดยอตโนมต

Page 63: คู่มือ Sony Vegus 7.0

63 3.กดปม S ตรงแปนพมพเพอตดคลป

4.ลากภาพทsave มาวางซอนกบรอยทตด ลอง play ดรสกวามนแขงไป ตอไปเราจะใสใหมนเคลอนใหวอกท

Page 64: คู่มือ Sony Vegus 7.0

64 5.จากนนคลกท Event pan/crop ในภาพดงกลาว แลวเลอกชวงเวลาใหภาพหยด ในทนเลอก 1 วนาท จากนนคลกขวาทภาพ เลอก Restore คอ คนสภาพเดม

6.จากนน คลกเลอกคยเฟรม ทตองการใหภาพเคลอนใหว และลากตวF ใหยด หด ตามความตองการ จากนนคลก ขวาทภาพเลอก Match Source Aspect เพอใหภาพพอดกบจอ จากนนลอง play ด

Page 65: คู่มือ Sony Vegus 7.0

65 7.ขนตอนตอไป กจะเปนการน าภาพมาท าเปนภาพวาดโดยการเลอกชวงเวลาทตองการ ท าใหเปนภาพวาด จากนนเลอกขนาดของจอพรววเปน full แลวกด Save ตรงรปแผนดสก

Page 66: คู่มือ Sony Vegus 7.0

66 8.ขนตอนตอไปคอ น าภาพทไดอนลาสดไปท าการแกไขในโปรแกรมตดแตงภาพ เชน Photoshop เพอท าให กลายเปนภาพวาด

Page 67: คู่มือ Sony Vegus 7.0

67 9.จากนน ลากไฟลภาพทไดแกไขแลว มาซอนทบกบภาพแรกในลกษณะท fade ดงภาพ จากนนลองเพลยด

นกเปนเทคนคการใชงาน sony vegas แบบลกทงๆ ทใครๆกสามารถท าไดนะครบ เทคนคการสรางตวหนงสอแบบพมพดด เวรคชอพชดน จะใชโปรแกรม Swish max 2.0 ท าภาพเปนตวอกษรพมพดด แลวเซฟออกมา เปนไฟล แฟลช จากนน จะน าเขามาตดตอในวกส มาเรมกนเลยดกวานะครบ 1.ใหไปดาวนโหลดโปรแกรม Swish max 2.0 มา หรอ ใชตวนครบ แบบพกพา(Portable) ไมตอง Install ดบเบลคลกแลวใชไดทนท ดาวนโหลดได ทน ครบ (เปนไฟล Rar นะครบ) พอแตกไฟล .rar แลว ใหดบเบลคลก ท swishmax.exe เพอเขาสโปรแกรม

Page 68: คู่มือ Sony Vegus 7.0

68

2 คลกเลอกท Start A new emtry movie จากนน ก าหนด ขนาดเปน 756 x 520 หรอขนาดตามทตองการ ดงภาพ

3.จากนนคลก ท แถบเครองมอ เลอกพมพขอความ จากนนพมพขอความทตองการลงไป สามารถปรบขนาด แบบฟอนท และส ไดทางขวามอดงภาพ

Page 69: คู่มือ Sony Vegus 7.0

69

4.ขนตอนตอมาจะใสเอฟเฟคใหกบตวหนงสอ ใหเปนแบบพมพดด โดยคลกเลอกขอความ จากนนคลกท Insert -->Effect --> into posttion --> Type Writer จากนน ใหลองเพลยด วาใชไดดหรอไม

5.เมอไดขอความทพมพดดตามทพอใจแลว ขนตอนตอมากคอ การเซฟออกมาเปนไฟล swf โดยคลกท เมน -->Export---->SWF ดงภาพ จากนนเลอกทเกบไฟล แลวคลก O.K.(หรอ จะเซฟออกมาเปน AVI เลยกได สะดวกดนะครบ)

Page 70: คู่มือ Sony Vegus 7.0

70

6.จากนนเปดโปรแกรม Sony vegas ขนมา แลวน า ไฟล แฟลชดงกลาวเขามาตดตอไดเลย

ลองน าไปปรบใชกบวดโอ หรอ สอพรเซนตของทาน อาจจะเพมสสนใหไดไมมากกนอยละครบ อาจจะลอง Effect ใชแบบอนกได ซงใน โปรแกรม Swish max 2.0 มมากมายแลวน า มาปรบใชในวกสดนะครบ สะดวกด การเตรยมไฟลเพลงคาราโอเกะ

Page 71: คู่มือ Sony Vegus 7.0

71 เทคนคชดน จะน าเพลงจาก Vcd Karaoke จากทองตลาดทวไป น ามาเรนเดอรในวกส ออกมาเปน เสยงรอง และ เสยงดนตร อยางละแทรค เพอน ามาส าหรบท าคาราโอเกะของตนเอง 1.โดยเรมจากน าไฟลเพลงจาก Vcd Karaoke เขามาใน วกส โดยคลกท แถบงาน Project Media แลวคลกท ICon Import Media หรอคลกท เมน file -->Import media

2.จากนนคลกลางไฟลคาราโอเกะดงกลาวมาวางบน Timeline แลวคลกขวาท Audio Track เลอก Channels --->Left Only เพอใหเปนเสยงรองคาราโอเกะ

Page 72: คู่มือ Sony Vegus 7.0

72

3.จากนนเรนเดอรออกมาเปนไฟล Mp3 จะได ไฟลทเปนเสยงรองพรอมดนตร

4.ขนตอนตอไปคอการท าใหเปนเสยงดนตร โดยคลกขวาท Audio Track เลอก channels เปน Right Only เพอ ใหไดไฟลเปนเสยงดนตร ลองเพลยด

Page 73: คู่มือ Sony Vegus 7.0

73

5.จากนนเรนเดอรออกมาเปนไฟล Mp3 จะไดเสยงตนตรอยางเดยว

Page 74: คู่มือ Sony Vegus 7.0

74

6.เมอไดทงสองอยางแลวกน าเขาไปในวกสทเราไดเตรยมส าหรบท าคาราโอเกะ โดยคลกขวาท Audio Track ทงสอง Track จากนนเลอก channelsเปน combine เพอแปลงใหเปนเสยง Mono ส าหรบท าคาราโอเกะ จาก นนใหท า ใหท าการปาดเนอรองคาราโอเกะไดเปนขนตอนตอไป

Page 75: คู่มือ Sony Vegus 7.0

75

เสรจแลวครบ งายๆสไตล วกส ทคณกสามารถท าได