of 82 /82

01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Embed Size (px)

DESCRIPTION

01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Citation preview

Page 1: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Page 2: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอ

รปแบบก�รจดก�รศกษ�ดวยเทคโนโลยก�รศกษ�ท�งไกล

เพอพฒน�ผลสมฤทธท�งก�รเรยน

สำ�นกง�นเขตพนทก�รศกษ�ประถมศกษ�สพรรณบร เขต 1

สำ�นกง�นเขตพนทก�รศกษ�ประถมศกษ�สพรรณบร เขต 1

สำ�นกง�นคณะกรรมก�รก�รศกษ�ขนพนฐ�น

กระทรวงศกษ�ธก�ร

Page 3: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Page 4: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การศกษาทาการศกษาปรบคลากรในสาและใชเปนแรายละเอยดขและปจจยสคดวยเทคโนโสานกงานเขต ผอาน

การจดทาคมางไกลเพอพฒระถมศกษาสานกงานเขตพนแนวทางในกาของความหมายความสาเรจใโลยการศกษตพนทการศก

นวยการสานกงา

มอ “รปแบบฒนาผลสมฤทสพรรณบร เขนทการศกษาแารดาเนนการย วตถประสงคนการจดการ

ษาทางไกลเพกษาประถมศก

(นายอนสรณานเขตพนทการ

บการจดการธทางการเรยต 1” ฉบบนและสถานศกษรจดการศกษค แนวทางกาศกษาตามรปพอพฒนาผลกษาสพรรณบร

ณ ฟเจรญ) รศกษาประถมศ

คศกษาดวยเท

ยน สานกงานนมวตถประสษา มความร คษา โดยมการรนารปแบบสก

ปแบบการจดกสมฤทธทางกร เขต 1

ศกษาสพรรณบร

คานาทคโนโลยนเขตพนทงคเพอให

ความเขาใจ รนาเสนอ การปฏบต การศกษาการเรยน

ร เขต 1

คำ�นำ�

เขต 1

Page 5: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Page 6: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

     

หนา

คานา

สารบญ

สวนท1 บทนา 1 วตถประสงค 10 ประโยชนทไดรบ 10 ขอบเขตของคมอ 10 คาจากดความ 11 แผนผงการบรหารงาน 18 บทบาทหนาทของผเกยวของ 19 สวนท 2 รปแบบการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษา

ทางไกลเพอพฒนาผลสมฤทธทางการเรยนสานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1

21

        

สารบญส�รบญ

91

เขต 1

Page 7: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ส�รบญ (ตอ) 

สารบญ (ตอ)

หนา

สวนท 3 แนวทางการนารปแบบสการปฏบต 28 องคประกอบท 1 การกาหนดนโยบาย 29 องคประกอบท 2 การขบเคลอนและสราง

ความเขมแขง 33

องคประกอบท 3 การจดการเรยนร 45 องคประกอบท 4 การนเทศและตดตาม 54 องคประกอบท 5 การประเมนผล

และปรบปรง 59

สวนท 4 ปจจยสความสาเรจ 65 1. ดานหนวยงาน/องคกร 65 2. ดานบคลากร 66 3. ดานการบรหารจดการ 67 รายการอางอง 68 คณะผจดทา 70       

6971

Page 8: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล1

สวนท 1

บทนำ�

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 1 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

บทนา การศกษาเปนเครองมอพนฐานสาคญทจาเปนตอการพฒนาสงคม

เศรษฐกจและประเทศชาตสความสขความเจรญทยงยน เหตทกลาวเชนน กเพราะวา การศกษา คอ กระบวนการสรางสรรคและสงเสรมบคคล ใหเจรญเตบโต มความเจรญงอกงามทงทางกาย อารมณ สงคม และสตปญญา จนเปนสมาชกทดของสงคมทมวสยทศน มความสามารถ มสตปญญา มปฏภาณและมคณธรรมสง เดกเปรยบไดเสมอนเมลดพนธอนงดงาม การศกษาเปรยบไดเสมอนปย นา และดน ชวยเรงผลผลตทดและมคณภาพหลอเลยงสงคมตอไป โรงเรยนเปรยบไดเสมอนโรงงานผลต เปนองคกร ทางการศกษาทสาคญทสดในการพฒนาคณภาพนกเรยน การพฒนาคณภาพโรงเรยนและคณภาพนกเรยนจงเปนภารกจสาคญทสดของกระทรวง ศกษาธการ โดยเฉพาะอยางยงในทองถ นชนบท ซงนกเรยนสวนใหญขาดโอกาสในการไดเขาเรยนในโรงเรยนและเขาถงการเรยนรทมคณภาพ

พระบาทสมเดจพระเจาอยหวไดพระราชทานการศกษาทางไกลผานดาวเทยม โดยมพระราชประสงคใหการศกษาแกปวงชนชาวไทยอยางทวถง ทกหมเหลาโดยไมมขอจากดและเปนการใหการศกษาตลอดชวต เพอใหโอกาสและความเทาเทยมกนแกพสกนกรในการเขาถงการเรยนรทมคณภาพสานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1 ไดตระหนกและเหนความสาคญในคณคาของโอกาสและคณภาพการศกษาจงไดนาการศกษาทางไกลผานดาวเทยมของในหลวงมาประยกตใชผานระบบเทคโนโลยและการสอสารสมยใหม เชน คอมพวเตอร (Computer) และเครอขายอนเทอรเนต (Internet)

สวนท 1

ทกหมเหลา โดยไมมขอจำากดและเปนการใหการศกษาตลอดชวต เพอใหโอกาส และความเทาเทยมกนแกพสกนกรในการเขาถงการเรยนรทมคณภาพ สำ�นกง�นเขตพนทก�รศกษ�ประถมศกษ�สพรรณบร เขต 1 ไดตระหนกและเหนคว�มสำ�คญในคณค�ของโอก�สและคณภ�พก�รศกษ� จงไดนำ�ก�รศกษ�ท�งไกลผ�นด�วเทยมของในหลวงม�ประยกตใช ผ�นระบบเทคโนโลยและก�รสอส�รสมยใหม เชน คอมพวเตอร (Computer) และเครอข�ยอนเทอรเนต (Internet)

Page 9: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล2

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 2 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

ปจจ บนการพฒนาทางดานเทคโนโลยสารสนเทศมความเจรญกาวหนาอยางรวดเรวและตอเนอง สงผลใหเกดการเปลยนแปลงในวถการดาเนนชวตประจาวนของประชาชนอยางหลกเลยงไมได โดยเทคโนโลยเปนหนงในองคประกอบทสาคญในการเรยนร ซงหากนาเทคโนโลยมาเพมความสามารถในการเรยนร จะทาใหเขาถงองคความรไดอยางมประสทธภาพขอมล ขาวสารตาง ๆ ไดมาอยางรวดเรวมากกวาการใชวธการทผานมาเทคโนโลยจงเปนเครองมอสาคญทจะสงเสรมศกยภาพการเรยนรของบคคลโดยเฉพาะการเรยนรในสถานศกษา เปดโอกาสใหการศกษายางกาวสมตใหม ทไมถกจากดวงแคบอยแตเพยงในหองเรยนและคร แตเทคโนโลยยงเปนเครองมอสมยใหมทใชสงผานสาระการเรยนร เปนเครองมอแสวงหาความรทหลากหลายและกวางขวาง จงเปนกญแจสาคญทจะนาไปสประตแหงโลกการเรยนรในวถทผเรยนมความกระตอรอรน ใฝหาความร พงพอใจในการเรยนรและเปนแรงบนดาลใจตอการเรยนรทสบเนองไปตลอดชวต เชนเดยวกบการจดการศกษาในปจจบน มการสงเสรมใหเยาวชนมความรและทกษะดานเทคโนโลย รวมทงสงเสรมใหครใชเทคโนโลยในการจด การเรยนการสอนมากขน

พระราชบญญตการศกษาแหงชาต พ.ศ. 2542 แกไขเพมเตม (ฉบบท 2) พ.ศ. 2545 และแกไขเพมเตม (ฉบบท 3) พ.ศ. 2553 ไดใหความสาคญกบเทคโนโลยเพอการศกษา โดยบญญตไวในหมวด 9 วาดวยเทคโนโลยทางการศกษา โดยเฉพาะในมาตรา 65-67 ทรฐตองพฒนาบคลากรหรอผเรยนใหมความรความสามารถในการใชเทคโนโลยเพอการศกษาทเหมาะสม ในการแสวงหาความรดวยตนเองไดอยางตอเนองตลอดชวต มคณภาพและประสทธภาพ ตลอดจนตองสงเสรมใหมการวจย และพฒนาเทคโนโลยเพอการศกษาใหเกดการใชทคมคาและเหมาะสมกบกระบวนการเรยนรของคนไทย (กระทรวงศกษาธการ, 2545: 35) และหลกสตรแกนกลางการศกษา

Page 10: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล3

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 3 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

ขนพนฐาน พทธศกราช 2551 ไดใหความสาคญกบการเรยนรดวยเทคโนโลยโดยบรรจไวในกลมสาระการเรยนรการงานอาชพและเทคโนโลยทตองการใหผเรยนมความรความเขาใจ มทกษะพนฐาน ทจาเปนตอการดารงชวตและรเทาทนการเปลยนแปลง สามารถนาความรเกยวกบเทคโนโลยมาประยกตใชในการทางานอยางมความคดสรางสรรค และแขงขนในสงคมไทยและสากลเปนแนวทางในการประกอบอาชพ รกการทางาน และมเจตคตทดตอการทางาน สามารถดารงชวตอยในสงคมไดอยางพอเพยงและมความสข (กระทรวงศกษาธการ, 2552: 204) แผนปฏบตราชการ 4 ป (2552-2555) ของกระทรวงศกษาธการ ไดกาหนดกลยทธเรงพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการเรยนรและบรหารจดการ (สานกงานปลดกระทรวงศกษาธการ, 2552: 6) สวนกลยทธสานกงานคณะกรรมการการศกษา ขนพนฐานป พ.ศ. 2552 ไดเรงรดพฒนาความพรอมในดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารใหแกสถานศกษาและหนวยงานการศกษา ในสงกด เพอการเรยนรและการบรหารจดการ (สานกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน, 2552: 8) ตลอดจนมการกาหนดมาตรการระยะยาว โดยการสงเสรมการใชและพฒนาสอนวตกรรมและเทคโนโลย ในการจดการเรยนการสอนทงในดานกระบวนการและรปแบบอยางตอเนอง เชน การจดการเรยนการสอนโดยใชสอการเรยนการสอนอเลกทรอนกส (e-Learning) บทเรยนสาเรจรป (Computer Assisted Instruction: CAI) หนงสออเลกทรอนกส (e-Book) และสออเลกทรอนกสอน ๆ ทมความหลากหลายและสามารถเขาถงผเรยนไดงายและกวางขวาง รวมทงไดมการพฒนาระบบการจดการสออเลกทรอนกสผานเวบไซต โดยใชระบบการจดการเรยนการสอนผานเครอขาย (Learning Management System: LMS) หรอระบบการจดการเรยนรซงเปนซอฟตแวรททาหนาทบรหารการจดการเรยนการสอนผานเวบไซต

Page 11: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล4

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 4 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

อนสงผลใหมการนาเทคโนโลยมาใชเพ อการศกษาอยางแพรหลาย และมประสทธภาพมากขน

ปญหาการพฒนาคณภาพการศกษาของประเทศไทยเปนปญหาเรอรงทยงไมสามารถแกไขไดอยางเปนรปธรรม และเกดผลทมประสทธภาพชดเจน ตงแตกอนการปฏรปการศกษาครงท 1 จนมาถงการปฏรปการศกษาครงท 2 คอ ผลจากการประเมนคณภาพการศกษาขนพนฐานเพอการประกนคณภาพผเรยนของสานกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน และ การทดสอบทางการศกษาระดบชาตขนพนฐานของสถาบนทดสอบ ทางการศกษาแหงชาต (องคการมหาชน) ปการศกษา 2551–2552 ในการประเมนคณภาพการศกษาขนพนฐานเพอการประกนคณภาพผเรยน (National Test: NT) ของนกเรยนชนประถมศกษาปท 3 และการทดสอบทางการศกษาระดบชาตขนพนฐาน (Ordinary National EducationTest: O-NET) ของนกเรยนชนประถมศกษาปท 6 และชนมธยมศกษาปท 3 ปรากฏวา ผลคะแนนเฉลยระดบประเทศและระดบเขตพนทของสานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1 มความสอดคลองกนในทกกลมสาระ การเรยนรททาการทดสอบ คอ มคะแนนเฉลยสวนใหญตากวารอยละ 50 โดยสรป ดงน

ผลการประเมน (NT) ชนประถมศกษาปท 3 ปการศกษา 2551 และปการศกษา 2552 ดาเนนการทดสอบ 3 กลมสาระการเรยนร ทงสอง ปการศกษา ไดแก ภาษาไทย คณตศาสตร และวทยาศาสตร พบวา คะแนนเฉลยตากวารอยละ 50 ทกกลมสาระการเรยนร ยกเวน ระดบประเทศ ปการศกษา 2551 ภาษาไทย รอยละ 51.60 สวนระดบเขตพนทสงกวารอยละ 50 ทกกลมสาระการเรยนร สวนในปการศกษา 2552 พบวา ระดบประเทศไมมการแสดง ผลการประเมน สวนระดบเขตพนท ภาษาไทย รอยละ 50.43 และคณตศาสตร รอยละ 52.79 ตามลาดบ

Page 12: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล5

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 5 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

ผลการประเมน (O-NET) ชนประถมศกษาปท 6 ปการศกษา 2551และปการศกษา 2552 ปการศกษา 2551 ดาเนนการทดสอบ 3 กลมสาระการเรยนร ไดแก ภาษาไทย คณตศาสตร และวทยาศาสตร คะแนนเฉลยตากวารอยละ 50 ทกกลมสาระการเรยนร ยกเวน วทยาศาสตรระดบประเทศและเขตพนท รอยละ 51.68 และรอยละ 54.44 ตามลาดบ สวนปการศกษา 2552ดาเนนการทดสอบ 8 กลมสาระการเรยนร พบวา คะแนนเฉลยตากวารอยละ 50ทกกลมสาระการเรยนร ยกเวน สขศกษาและพลศกษา ระดบประเทศและระดบเขตพนท รอยละ 64.76 และ 67.21 ตามลาดบ และการงานอาชพและเทคโนโลยระดบประเทศ และระดบเขตพนท รอยละ 51.69 และ 54.12ตามลาดบ

ผลการประเมน (O-NET) ชนมธยมศกษาปท 3 ปการศกษา 2551และปการศกษา 2552 ปการศกษา 2551 ดาเนนการทดสอบ 5 กลมสาระการเรยนร ไดแก ภาษาไทย คณตศาสตร วทยาศาสตร ภาษาองกฤษ และสงคมศกษา ศาสนาและวฒนธรรม พบวา ระดบเขตพนท มคะแนนเฉลยตากวารอยละ 50 ทกกลมสาระการเรยนร สวนปการศกษา 2552 ดาเนนการทดสอบ 8 กลมสาระการเรยนร พบวา คะแนนเฉลยตากวารอยละ 50 ทกกลมสาระการเรยนร ยกเวน สขศกษาและพลศกษา ระดบประเทศและระดบเขตพนท รอยละ 56.70 และรอยละ 59.03 ตามลาดบ

อกทง ผลการนเทศและตรวจเยยมโรงเรยนของสานกงานเขตพนทการศกษาสพรรณบร เขต 1 พบวา ในแตละโรงเรยนไดจดการศกษา เตมความสามารถตามสภาพแวดลอม แตเนองจาก มสาเหตอนเปนปจจยสาคญททาใหคณภาพการศกษาขนพนฐานตากวาเปาหมาย คอ (สานกงานเขตพนทการศกษาสพรรณบร เขต 1, 2553: 16-18) 1. โรงเรยนมครไมครบชนเพราะเปนโรงเรยนขนาดเลก มจานวนครไมครบตามจานวนชนเรยน แมวาโรงเรยนจะแกปญหาดวยการสอนแบบคละชน

Page 13: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล6

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 6 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

หรอจดหาวทยากรในทองถนมาชวยสอน แตกไมสามารถทจะพฒนาคณภาพการศกษาใหสงขนและไดตามเปาหมาย 2. ครสอนไมตรงวชาเอก พบในโรงเรยนขนาดเลกและขนาดกลาง ทมครทาหนาทจดกจกรรมการเรยนการสอนไมตรงวชาเอกทไดศกษามาเนองจาก โรงเรยนไมมครในวชาเอกนน ๆ ทาใหขาดความรความเขาใจในวชาทสอนและไมสามารถจดการเรยนการสอนใหเกดประสทธภาพและพฒนาผเรยนไดอยางเตมศกยภาพ 3. ครบางสวนสอนโดยไมใชสอประกอบการจดการเรยนการสอนหรอมการใชสอประกอบการสอนทไมกระตนความสนใจของนกเรยน ขาดการพฒนารปแบบสอการสอนใหทนสมย เหมาะสม สอดคลองกบเนอหาวชาและสภาพของนกเรยน

สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1 ไดเลงเหนถงความสาคญและประโยชนของการศกษาทางไกล และการประยกตใชเทคโนโลยสมยใหม เชน ระบบคอมพวเตอร (Computer) ระบบเครอขายอนเทอรเนต (Internet) โดยไดศกษาขอมลทเกยวของจากเอกสารงานวจยของหนวยงานและสถาบนทางการศกษา รวมถงศกษาจากองคความรและประสบการณจากผเชยวชาญทมความรและประสบการณดานการจดการศกษาทางไกล ประกอบกบการศกษาสภาพปจจบนของโรงเ รยนในสง กด พบวา โรงเรยนสวนใหญ มความพรอมดานอปกรณเทคโนโลยการศกษาทางไกล (สานกงาน เขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1, 2554: 155) สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1 มความเชอมนวาการจดการศกษาทางไกลผานดาวเทยมประกอบกบ การประยกตใชเทคโนโลยสมยใหม ไดแก ระบบคอมพวเตอร (Computer) ระบบอนเทอร เนต ( Internet) และสออเลกทรอนกส (Electronics)

3. ครบางสวนสอนโดยไมใชสอประกอบการจดการเรยนการสอน หรอมการใชสอประกอบการสอนทไมกระตนความสนใจของนกเรยน ขาดการพฒนารปแบบสอการสอนใหทนสมย เหมาะสม สอดคลองกบเนอหาวชาและสภาพของนกเรยน สำ�นกง�นเขตพนทก�รศกษ�ประถมศกษ�สพรรณบร เขต 1 ไดเลงเหนถงคว�มสำ�คญและประโยชนของก�รศกษ�ท�งไกล และ ก�รประยกตใชเทคโนโลยสมยใหม เชน ระบบคอมพวเตอร (Computer)

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 6 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

หรอจดหาวทยากรในทองถนมาชวยสอน แตกไมสามารถทจะพฒนาคณภาพการศกษาใหสงขนและไดตามเปาหมาย 2. ครสอนไมตรงวชาเอก พบในโรงเรยนขนาดเลกและขนาดกลาง ทมครทาหนาทจดกจกรรมการเรยนการสอนไมตรงวชาเอกทไดศกษามาเนองจาก โรงเรยนไมมครในวชาเอกนน ๆ ทาใหขาดความรความเขาใจในวชาทสอนและไมสามารถจดการเรยนการสอนใหเกดประสทธภาพและพฒนาผเรยนไดอยางเตมศกยภาพ 3. ครบางสวนสอนโดยไมใชสอประกอบการจดการเรยนการสอนหรอมการใชสอประกอบการสอนทไมกระตนความสนใจของนกเรยน ขาดการพฒนารปแบบสอการสอนใหทนสมย เหมาะสม สอดคลองกบเนอหาวชาและสภาพของนกเรยน

สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1 ไดเลงเหนถงความสาคญและประโยชนของการศกษาทางไกล และการประยกตใชเทคโนโลยสมยใหม เชน ระบบคอมพวเตอร (Computer) ระบบเครอขายอนเทอรเนต (Internet) โดยไดศกษาขอมลทเกยวของจากเอกสารงานวจยของหนวยงานและสถาบนทางการศกษา รวมถงศกษาจากองคความรและประสบการณจากผเชยวชาญทมความรและประสบการณดานการจดการศกษาทางไกล ประกอบกบการศกษาสภาพปจจบนของโรงเ รยนในสง กด พบวา โรงเรยนสวนใหญ มความพรอมดานอปกรณเทคโนโลยการศกษาทางไกล (สานกงาน เขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1, 2554: 155) สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1 มความเชอมนวาการจดการศกษาทางไกลผานดาวเทยมประกอบกบ การประยกตใชเทคโนโลยสมยใหม ไดแก ระบบคอมพวเตอร (Computer) ระบบอนเทอร เนต ( Internet) และสออเลกทรอนกส (Electronics)

Page 14: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล7

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 7 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

เปนแนวทางแกปญหาทเหมาะสม สอดคลองกบสภาพปญหาและบรบทของสถานศกษาในสงกด และสอดคลองกบกฎหมายการศกษาทกาหนดวาตองใหผเรยนใชเทคโนโลยการศกษาเปนเครองมอในการเรยนรและแสวงหาความร อนจะสงผลตอการพฒนาผลสมฤทธทางการเรยนของนกเรยนใหสงขน ดงนน สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1 จงไดดาเนนการวจยและพฒนารปแบบการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลเพอพฒนาผลสมฤทธทางการเรยน สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1 ซงมขนตอนในการดาเนนการวจย ดงน ขนตอนท 1 ศกษาสภาพการจดการศกษาของสานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1 และสภาพการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล ขนตอนท 2 ออกแบบและพฒนารปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลเพอพฒนาผลสมฤทธทางการเรยน สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1 ขนตอนท 3 ทดลองใชและประเมนผลรปแบบการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลเพอพฒนาผลสมฤทธทางการเรยน สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1 ขนตอนท 4 พฒนาและปรบปรงรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลเพอพฒนาผลสมฤทธทางการเรยนสานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1 ขนตอนท 5 ใ ชและประเมนผลรปแบบจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลเพอพฒนาผลสมฤทธทางการเรยน สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1

Page 15: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล8

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 8 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

รปแบบการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล เพอพฒนาผลสมฤทธทางการเรยน สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1 น เปนรปแบบทผานกระบวนการพฒนาและตรวจสอบคณภาพในลกษณะงานวจยและพฒนา จดเปนรปแบบทดและนาไปใชไดจรงกอใหเกดประโยชนตอการพฒนาคณภาพการจดการศกษาภายใตเงอนไขของความขาดแคลนทรพยากรทางการศกษาและการเปลยนแปลงของสงคมทมเทคโนโลยเปนพลงขบเคลอนสาคญสการเปลยนแปลง โดยรปแบบการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลเพอพฒนาผลสมฤทธทางการเรยน สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1เปนแนวทางในการจดการศกษาโดยใชเทคโนโลยการศกษาทางไกลเปนสอหลกในการจดการเรยนการสอนเพอพฒนาผลสมฤทธทางการเรยน อธบายดวยภาษาและแผนภมทแสดงใหเหนถงโครงสรางองคประกอบและความสมพนธขององคประกอบ ซงรปแบบนม 5 องคประกอบ คอ

องคประกอบท 1 การกาหนดนโยบาย องคประกอบท 2 การขบเคลอนและสรางความเขมแขง องคประกอบท 3 การจดการเรยนร องคประกอบท 4 การนเทศและตดตาม องคประกอบท 5 การประเมนผลและปรบปรง

โดยแตละองคประกอบจะมแนวปฏบตแบงออกเปน 2 ระดบ คอ ระดบเขตพนทการศกษา และระดบสถานศกษา ซงทง 2 ระดบ มแนวปฏบตทเชอมโยงสมพนธกนดวยกระบวนการประสานงาน รวมมอและสงเสรมสนบสนนซงกนและกน เพอใหบรรลเปาหมายและมงใหเกดสมฤทธผลเดยวกนในการพฒนาผลสมฤทธทางการเรยนของนกเรยน องคประกอบสาคญทจะสงผลตอการพฒนาผลสมฤทธทางการเรยน คอ องคประกอบท 3 การจดการเรยนร ซ งเปนกระบวนการหรอข นตอนททาใหผ เรยนเกด

กอใหเกดประโยชนตอการพฒนาคณภาพการจดการศกษา ภายใตเงอนไข

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 8 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

รปแบบการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล เพอพฒนาผลสมฤทธทางการเรยน สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1 น เปนรปแบบทผานกระบวนการพฒนาและตรวจสอบคณภาพในลกษณะงานวจยและพฒนา จดเปนรปแบบทดและนาไปใชไดจรงกอใหเกดประโยชนตอการพฒนาคณภาพการจดการศกษาภายใตเงอนไขของความขาดแคลนทรพยากรทางการศกษาและการเปลยนแปลงของสงคมทมเทคโนโลยเปนพลงขบเคลอนสาคญสการเปลยนแปลง โดยรปแบบการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลเพอพฒนาผลสมฤทธทางการเรยน สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1เปนแนวทางในการจดการศกษาโดยใชเทคโนโลยการศกษาทางไกลเปนสอหลกในการจดการเรยนการสอนเพอพฒนาผลสมฤทธทางการเรยน อธบายดวยภาษาและแผนภมทแสดงใหเหนถงโครงสรางองคประกอบและความสมพนธขององคประกอบ ซงรปแบบนม 5 องคประกอบ คอ

องคประกอบท 1 การกาหนดนโยบาย องคประกอบท 2 การขบเคลอนและสรางความเขมแขง องคประกอบท 3 การจดการเรยนร องคประกอบท 4 การนเทศและตดตาม องคประกอบท 5 การประเมนผลและปรบปรง

โดยแตละองคประกอบจะมแนวปฏบตแบงออกเปน 2 ระดบ คอ ระดบเขตพนทการศกษา และระดบสถานศกษา ซงทง 2 ระดบ มแนวปฏบตทเชอมโยงสมพนธกนดวยกระบวนการประสานงาน รวมมอและสงเสรมสนบสนนซงกนและกน เพอใหบรรลเปาหมายและมงใหเกดสมฤทธผลเดยวกนในการพฒนาผลสมฤทธทางการเรยนของนกเรยน องคประกอบสาคญทจะสงผลตอการพฒนาผลสมฤทธทางการเรยน คอ องคประกอบท 3 การจดการเรยนร ซ งเปนกระบวนการหรอข นตอนททาใหผ เรยนเกด

Page 16: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล9

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 9 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

องคความรและคณลกษณะตามเปาหมายของหลกสตรสถานศกษา กลาวคอการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล กาหนดใหครและผเรยนปฏบตกจกรรมตามแนวทางของรปแบบการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล 3 ลกษณะ คอ

1. การจดการเรยนการสอนโดยใชสอการศกษาทางไกลผานดาวเทยม (Distance Learning Television: DLTV)

2. การจดการเรยนการสอนโดยใชสอวดทศนระบบดจทล(Digital Video Disc: DVD)

3. การจดการเรยนการสอนโดยใชสออเลกทรอนกส (Electronics Learning: e-Learning) สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1 จงไดดาเนนการจดทาคมอการใชรปแบบการจดการเรยนการสอนดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลเพอพฒนาผลสมฤทธทางการเรยน สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1 ขน เพอใหเปนแนวทางในการนารปแบบการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลเพอพฒนาผลสมฤทธทางการเรยน สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1 ไปดาเนนงานการจดการศกษาใหประสบความสาเรจและสามารถนาไปใชใหเกดประโยชนและเกดผลลพธในทางปฏบตทจะพฒนาผลสมฤทธทางการเรยนใหสงขนตอไป

วตถประสงค 1. เพอใหผปฏบตและผทเกยวของมความรความเขาใจรปแบบ

การจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลเพอพฒนาผลสมฤทธทางการเรยน สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1

2. เพอใชเปนแนวทางในการดาเนนการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลไดอยางมประสทธภาพ

Page 17: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล10

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 10 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

3. เพอใหมคมอในการนารปแบบการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลเพอพฒนาผลสมฤทธทางการเรยน สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1 ไปประยกตใชในการจดการศกษาไดอยางมประสทธภาพสงผลใหคณภาพการศกษาพฒนายง ๆ ขนไป

ประโยชนทจะไดรบ 1. ผลสมฤทธทางการเรยนของนกเรยนพฒนาขน 2. แกปญหาครไมครบชนและครสอนไมตรงวชาเอก 3. ครมความรความสามารถและทกษะในการใชเทคโนโลย

ในการจดการเรยนการสอนเพมขน 4. สถานศกษาและสานกงานเขตพนทการศกษามแนวทางหรอ

ทางเลอกในการพฒนาคณภาพการจดการศกษาทมประสทธภาพ 5. นกเรยนไดรบโอกาสและความเทาเทยมกนในการเขาถง

การเรยนรทมคณภาพ

ขอบเขตของคมอ เอกสารคมอ “รปแบบการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษา

ทางไกลเพอพฒนาผลสมฤทธทางการเรยน สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1” มรายละเอยดขององคประกอบและแนวปฏบตตามรปแบบการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลเพอพฒนาผลสมฤทธทางการเรยน สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบรเขต 1 ซงสามารถนาไปประยกตใชในสานกงานเขตพนทการศกษาและสถานศกษาได

Page 18: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล11

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 11 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

คาจากดความ

การจดการศกษา หมายถง กระบวนการดาเนนการทเปนระบบในการพฒนาคณภาพผเรยนใหมคณภาพในทกดาน ทงดานความร ความสามารถเจตคต ความประพฤต และคณธรรมจรยธรรม ประกอบดวย 1) เนอหา/สาระ 2) ผสอน 3) สอ อปกรณ 4) รปแบบวธการเรยนการสอน 5) ผบรหารและบคลากร 6) งบประมาณสนบสนน 7) สถานศกษาและสงแวดลอม และ 8) ผเรยน

เทคโนโลยการศกษา หมายถง การประยกตความร แนวคด เทคนคกระบวนการ วสด อปกรณ และสงตาง ๆ มาใชในการศกษา โดยมการพฒนาและออกแบบทสงเสรมการเรยนการสอนใหมประสทธภาพ

การศกษาทางไกล หมายถง การจดการศกษาทผเรยนและผสอนอยตางสถานทกน ไมไดมาเผชญหนากน เพราะอาจอยไกลกน แตสามารถ ทจะเรยนรกนไดโดยผานสอประสมตาง ๆ เชน โทรทศน เทปบนทกเสยงสงพมพ คอมพวเตอร อนเทอรเนต เปนตน เปนการใชสอเปนตวประสานระหวางผ สอนกบผ เร ยน และการจดการเรยนการสอนอยภายใต การควบคมดแลของสถาบนการศกษานน ๆ เพอใหผเรยนเกดการเรยนรจากสอตาง ๆ เหลานนอยางมประสทธภาพ เทคโนโลยการศกษาทางไกล หมายถง การประยกตความร แนวคดเทคนค กระบวนการ วสด อปกรณ และสงตาง ๆ ทเปนเทคโนโลยมาใชในการศกษา โดยมการพฒนาและออกแบบทสงเสรมการเรยนการสอน ใหมประสทธภาพ โดยผานสอประสมตาง ๆ เชน โทรทศน เทปบนทกเสยง สงพมพคอมพวเตอร อนเทอรเนต เปนตน ซงประกอบดวย 1) ผเรยนกบผสอน 2) โครงสรางเนอหา 3) การจดการเรยนการสอน และ 4) สอการสอน

การจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล หมายถงกระบวนการดาเนนการทเปนระบบในการพฒนาคณภาพผเรยนใหมคณภาพในทกดาน ทงดานความร ความสามารถ เจตคต ความประพฤต และคณธรรม

ใหมประสทธภาพ ผานสอประสมตาง ๆ เชน โทรทศน เทปบนทกเสยง สงพมพ

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 11 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

คาจากดความ

การจดการศกษา หมายถง กระบวนการดาเนนการทเปนระบบในการพฒนาคณภาพผเรยนใหมคณภาพในทกดาน ทงดานความร ความสามารถเจตคต ความประพฤต และคณธรรมจรยธรรม ประกอบดวย 1) เนอหา/สาระ 2) ผสอน 3) สอ อปกรณ 4) รปแบบวธการเรยนการสอน 5) ผบรหารและบคลากร 6) งบประมาณสนบสนน 7) สถานศกษาและสงแวดลอม และ 8) ผเรยน

เทคโนโลยการศกษา หมายถง การประยกตความร แนวคด เทคนคกระบวนการ วสด อปกรณ และสงตาง ๆ มาใชในการศกษา โดยมการพฒนาและออกแบบทสงเสรมการเรยนการสอนใหมประสทธภาพ

การศกษาทางไกล หมายถง การจดการศกษาทผเรยนและผสอนอยตางสถานทกน ไมไดมาเผชญหนากน เพราะอาจอยไกลกน แตสามารถ ทจะเรยนรกนไดโดยผานสอประสมตาง ๆ เชน โทรทศน เทปบนทกเสยงสงพมพ คอมพวเตอร อนเทอรเนต เปนตน เปนการใชสอเปนตวประสานระหวางผ สอนกบผ เร ยน และการจดการเรยนการสอนอยภายใต การควบคมดแลของสถาบนการศกษานน ๆ เพอใหผเรยนเกดการเรยนรจากสอตาง ๆ เหลานนอยางมประสทธภาพ เทคโนโลยการศกษาทางไกล หมายถง การประยกตความร แนวคดเทคนค กระบวนการ วสด อปกรณ และสงตาง ๆ ทเปนเทคโนโลยมาใชในการศกษา โดยมการพฒนาและออกแบบทสงเสรมการเรยนการสอน ใหมประสทธภาพ โดยผานสอประสมตาง ๆ เชน โทรทศน เทปบนทกเสยง สงพมพคอมพวเตอร อนเทอรเนต เปนตน ซงประกอบดวย 1) ผเรยนกบผสอน 2) โครงสรางเนอหา 3) การจดการเรยนการสอน และ 4) สอการสอน

การจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล หมายถงกระบวนการดาเนนการทเปนระบบในการพฒนาคณภาพผเรยนใหมคณภาพในทกดาน ทงดานความร ความสามารถ เจตคต ความประพฤต และคณธรรม

Page 19: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล12

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 12 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

จรยธรรม โดยการนาความร แนวคด เทคนค กระบวนการ วสด อปกรณและสงตาง ๆ ทเปนเทคโนโลยมาใชในการศกษา ซงมการพฒนาและออกแบบทสงเสรมการเรยนการสอนใหมประสทธภาพโดยผานสอประสมตาง ๆ รปแบบการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลเพอพฒนาผลสมฤทธทางการเรยน สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1 หมายถง องคประกอบและแนวปฏบตทอธบายดวยภาษาและแผนภมทแสดงใหเหนถงโครงสรางขององคประกอบ และความสมพนธของความหมาย วตถประสงค และแนวปฏบตในการจดการศกษา โดยใชเทคโนโลยการศกษาทางไกลเปนสอหลกในการจดการเรยนการสอนเพอพฒนาผลสมฤทธทางการเรยน โดยแนวทางการดาเนนงานตามองคประกอบ แบงออกเปน 2 ระดบ คอ ระดบเขตพนทการศกษาและระดบสถานศกษาและจากกระบวนการวจยทสมบรณแลวพบวา ประกอบดวย 5 องคประกอบคอ 1) การกาหนดนโยบาย 2) การขบเคลอนและสรางความเขมแขง 3) การจด การเรยนร 4) การนเทศและตดตาม และ 5) การประเมนผลและปรบปรง โดยมรายละเอยด ดงน 1. การกาหนดนโยบาย หมายถง การสรางหลกการและวธการปฏบตทเปนแนวทางการดาเนนงานในการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล โดยการวเคราะหสภาพปจจบนปญหา ความตองการการวางแผนอยางเปนระบบ การกาหนดวตถประสงคทชดเจน โดยใชกระบวนการ มสวนรวมจากทกภาคสวนใหบรรลตามเปาหมายทกาหนดไว โดยมวตถประสงค คอ เพอใหสานกงานเขตพนทการศกษาและสถานศกษามหลกการ และวธ การปฏบตทเปนแนวทางในการดาเนนงานการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล 2. การขบเคลอนและสรางความเขมแขง หมายถง การสรางความตระหนกและความเขาใจในหลกการ แนวคด ของการจดการศกษา

Page 20: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล13

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 13 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลและการบรหารจดการ การสงเสรมสนบสนนทรพยากรทางการศกษาในการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลอยางมประสทธภาพ โดยมวตถประสงค คอ 1) เพอสรางความตระหนก ความเขาใจในหลกการ และแนวคดในการดาเนนงานการจดการ ศกษาด วย เทคโนโล ยการ ศกษาทาง ไกลใ หบรรล ผลส า เ ร จ ตามเปาหมายใหกบบคลากรทเกยวของ 2) เพอสงเสรมและสนบสนนการดาเนนงานการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลไดอยางมประสทธภาพ 3. การจดการเรยนร หมายถง กระบวนการททาใหผเรยนเกดองคความร และคณลกษณะตามเปาหมายของหลกสตรสถานศกษาโดยครและผเรยนปฏบตกจกรรมตามแนวทางของการจดการเรยนรตามรปแบบการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลโดยมวตถประสงค คอ 1) เพอใหผเรยนเกดการเรยนรตามหลกสตรสถานศกษาจากการจด การเรยนการสอนดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล 2) เพอพฒนาผลสมฤทธทางการเรยนของผเรยนจากการจดการเรยนการสอนดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล การจดการเรยนรตามรปแบบการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลเพอพฒนาผลสมฤทธทางการเรยน สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1 ประกอบดวย 3 ลกษณะ มรายละเอยดดงน 1. การจดการเ รยนการสอนโดยใชส อการศกษาทางไกล ผานดาวเทยม (Distance Learning Television: DLTV) หมายถง การจดการเรยนการสอนโดยการเปดรบสญญาณออกอากาศทางสถานวทยโทรทศนการศกษาทางไกลผานดาวเทยม (Distant Learning Television: DLTV)ซงถายทอดสดการเรยนการสอนจากโรงเรยนวงไกลกงวล อาเภอหวหน

1. การจดการเรยนการสอนโดยใชสอการศกษาทางไกล ผานดาวเทยม (Distance Learning Television: DLTV) หมายถง การจด การเรยนการสอนโดยการเปดรบสญญาณออกอากาศทางสถานวทยโทรทศน การศกษาทางไกลผานดาวเทยม (Distant Learning Television: DLTV) ซงถายทอดสดการเรยนการสอนจากโรงเรยนวงไกลกงวล อำาเภอหวหน

Page 21: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล14

จงหวดประจวบครขนธ โรงเรยนตาง ๆ สามารถเปดรบสญญาณการจด การเรยนการสอนไดพรอม ๆ กน ในเวลาเดยวกนตามตารางการออกอากาศ 2. การจดการเรยนการสอนโดยใชสอวดทศนระบบดจทล (Digital Video Disc: DVD) หมายถง การจดการเรยนการสอนโดยใชสอวดทศนระบบดจทล (Digital Video Disc: DVD) ทไดจากการบนทกกระบวนการจดการเรยนการสอนทางไกลผานดาวเทยมจากโรงเรยน วงไกลกงวล อำาเภอหวหน จงหวดประจวบครขนธ สำาหรบครผสอนปลายทาง สามารถทำาการสอนตามเวลาทตองการ 3. การจดการเรยนการสอนโดยใชสออเลกทรอนกส (Electronics Learning: e-Learning) หมายถง การจดการเรยนการสอนดวยสออเลกทรอนกส 3 ประเภท ไดแก 1) สอทเปนโปรแกรมระบบ (software) ซงสำานกงาน เขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1 พฒนาขน เพอใชบรหารจดการสออเลกทรอนกสดานการเรยนการสอนทรวบรวมไวบน เครองคอมพวเตอรแมขายหรอเซรฟเวอร (server) แลวสงผานไปยงเครองคอมพวเตอรลกขายโดยใชเครอขายอนทราเนต (Intranet) และอนเทอรเนต (Internet) 2) สอทครจดทำาขนเพมเตม ไดแก สอคอมพวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI) หนงสออเลกทรอนกส (e-Book) และสอมลตมเดย 3) สอทคนควาจากเครอขายอนเทอรเนต (Internet) 4. ก�รนเทศและตดต�ม หมายถง กระบวนการใหคำาปรกษา แนะนำา ชวยเหลอ และตดตาม การดำาเนนงานการจดการศกษาดวยเทคโนโลย การศกษาทางไกลโดยมวตถประสงค คอ 1) เพอจดกระบวนการนเทศและตดตามผลการดำาเนนงานการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลทมประสทธภาพ 2) เพอสงเสรมและสนบสนนใหมการนเทศและตดตามการดำาเนนงานการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

Page 22: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล15

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 15 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

3) เพอเสรมสรางขวญและกาลงใจในการปฏบตงานการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลแกบคลากรทกฝายทเกยวของ 5. การประเมนผลและปรบปรง หมายถง กระบวนการรวบรวมขอมลการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลโดยใชแนวทาง การประเมนตามรปแบบ CIPP และนาขอมลท ไดจากการประเมนผล มาปรบปรงการดาเนนงานการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล โดยมวตถประสงค คอ 1) เพอประเมนผลการดาเนนงานการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลของสานกงานเขตพนทการศกษาและสถานศกษา โดยใชแนวทางการประเมนตามรปแบบ CIPP 2) เพอนาขอมลทไดจากการประเมนผลมาปรบปรงการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลของสานกงานเขตพนทการศกษาและสถานศกษาใหมประสทธภาพและประสทธผล

6. การพฒนาผลสมฤทธทางการเรยน หมายถง ผลทเกดจากรปแบบการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลเพอพฒนาผลสมฤทธทางการเรยน สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบรเขต 1 ประกอบดวย

1. ผลทเกดขนกบครและผอานวยการโรงเรยน แบงเปน 1.1 ความรความเขาใจตอรปแบบการจดการศกษาดวยเทคโนโลย

การศกษาทางไกลเพอพฒนาผลสมฤทธทางการเรยน สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1

1.2 ความคดเหนทมตอรปแบบการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลเพอพฒนาผลสมฤทธทางการเรยน สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1

3) เพอเสรมสรางขวญและกำาลงใจในการปฏบตงานการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลแกบคลากรทกฝายทเกยวของ 5. ก�รประเมนผลและปรบปรง หมายถง กระบวนการรวบรวมขอมลการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลโดยใชแนวทาง การประเมนตามรปแบบ CIPP และนำาขอมลทไดจากการประเมนผล มาปรบปรงการดำาเนนงานการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล โดยมวตถประสงค คอ 1) เพอประเมนผลการดำาเนนงานการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลของสำานกงานเขตพนทการศกษาและสถานศกษา โดยใชแนวทางการประเมนตามรปแบบ CIPP 2) เพอนำาขอมลทไดจากการประเมนผลมาปรบปรงการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลของสำานกงานเขตพนทการศกษาและสถานศกษาใหมประสทธภาพและประสทธผล 6. ก�รพฒน�ผลสมฤทธ ท�งก�รเรยน หมายถง ผลท เกดจากรปแบบการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลเพอพฒนา ผลสมฤทธทางการเรยน สำานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1 ประกอบดวย

Page 23: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล16

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 16 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

2. ผลทเกดขนกบนกเรยน แบงเปน 2.1 ความร ความสามารถ ไดแก 1) ความรตามหลกสตร

3 กลมสาระการเรยนร ไดแก ภาษาไทย คณตศาสตร และวทยาศาสตร ซงประเมนจากคะแนนการทดสอบวดความร โดยใชแบบทดสอบทผวจยสรางขน2) ความรรวบยอดของนกเรยน ไดแก ผลการประเมนคณภาพการศกษาขนพนฐานเพอการประกนคณภาพผเรยน (National Test: NT) ปการศกษา 2554 ในกลมสาระการเรยนรภาษาไทย คณตศาสตร และวทยาศาสตร และผลการประเมนคณภาพการศกษาขนพนฐานเพอการประกนคณภาพผ เร ยน (National Test: NT) ปการศกษา 2555 ในดานความสามารถ ดานภาษา ดานคานวณ และดานเหตผล 3) ความสามารถพนฐานของนกเรยน ซงประเมนจากคะแนนการทดสอบ โดยใชแบบทดสอบทผวจยสรางขน ไดแก การนาเสนอความคดใหผ อนเขาใจโดยผานการพด เขยน การใชภาษา เพอการสอสารอยางเหมาะสม และการร เขาใจ และสามารถใชสอเทคโนโลยคนหาขอมล ตดตอสอสารทางอนเทอรเนตและนาเสนอผลงานโดยใชเทคโนโลยกราฟกออกแบบ 4) พฤตกรรมการเรยนร หมายถง ความร ความเขาใจ ความสนใจความสามารถของนกเรยนทปรากฏในระหวางการจดการเรยนการสอนตามรปแบบการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลเพอพฒนาผลสมฤทธทางการเรยน สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1 ซงประเมนโดยใชแบบสงเกตพฤตกรรมการเรยนรทผวจยสรางขน ไดแก ดานพทธพสย ดานจตพสย และดานทกษะพสย 2.2 ความคด เหนท ม ต อร ปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลเพอพฒนาผลสมฤทธทางการเรยน สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1 7. แผนการจดการเรยนร หมายถง การวางแผนการจดกจกรรมเปนลายลกษณอกษรไวลวงหนาอยางละเอยด สาหรบใชตามองคประกอบท 3

2. ผลทเกดขนกบนกเรยน แบงเปน 2.1 ความร ความสามารถ ไดแก 1) ความรตามหลกสตร 3 กลมสาระการเรยนร ไดแก ภาษาไทย คณตศาสตร และวทยาศาสตร ซงประเมนจากคะแนนการทดสอบวดความร โดยใชแบบทดสอบทผวจย สรางขน 2) ความรรวบยอดของนกเรยนชนประถมศกษาปท 3 ไดแก ผลการประเมนคณภาพการศกษาขนพนฐานเพอการประกนคณภาพผเรยน (National Test: NT) ปการศกษา 2554 ในกลมสาระการเรยนรภาษาไทย คณตศาสตร และวทยาศาสตร และผลการประเมนคณภาพการศกษา ขนพนฐานเพอการประกนคณภาพผเรยน (National Test: NT) ปการศกษา 2555 ในดานความสามารถดานภาษา ดานคำานวณ และดานเหตผล 3) ความสามารถพนฐานของนกเรยนซงประเมนจากคะแนนการทดสอบ โดยใชแบบทดสอบทผวจยสรางขน ไดแก การนำาเสนอความคดใหผอนเขาใจโดยผานการพด เขยน การใชภาษาเพอการสอสารอยางเหมาะสม และการร เขาใจ และสามารถใชสอเทคโนโลยคนหาขอมล ตดตอสอสารทางอนเทอรเนตและนำาเสนอผลงานโดยใชเทคโนโลยกราฟกออกแบบ 4) พฤตกรรมการเรยนร หมายถง ความร ความเขาใจ ความสนใจ ความสามารถของนกเรยนทปรากฏในระหวางการจดการเรยนการสอนตามรปแบบการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลเพอพฒนา ผลสมฤทธทางการเรยน สำานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1 ซงประเมนโดยใชแบบสงเกตพฤตกรรมการเรยนรทผวจยสรางขน ไดแก ดานพทธพสย ดานจตพสย และดานทกษะพสย

Page 24: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล17

 

การจดการเรยเพอพฒนาผลสพรรณบร เการสอนโดยTelevision:โดยใชสอวดทการเรยนรสาหLearning: e 8. หมายถง หนขนพนฐาน กสนบสนน การบผดชอบ จบางปลามา จานวน 146

คมอรปแบบ

ยนรของรปแบลสมฤทธทางกเขต 1 ไดแก ยใชสอการศก DLTV) 2) แทศนระบบดจทหรบการจดกา

e-Learning) สานกงานเขต

นวยงานทางกากระทรวงศกษาารจดการศกษาจานวน 3 อาและ 3) อาเแหง

บการจดการศกษา 17

บบการจดการศการเรยน สาน1) แผนการจกษาทางไกลผผนการจดการทล (Digital Vidารเรยนการสอน

ตพนทการศการศกษาสงกดาธการ มหนาทาใหกบสถานศเภอ ไดแก 1ภอศรประจน

 

ดวยเทคโนโลยการศกษาทา

 

ศกษาดวยเทคโนกงานเขตพนทจดการเรยนรสผานดาวเทยมเรยนรสาหรบdeo Disc: DVนโดยใชสออเล

กษาประถมศกดสานกงานคณทรบผดชอบกาศกษาในจงหวด) อาเภอเมองนต รวมสถาน

างไกล

โนโลยการศกษทการศกษาปรสาหรบการจดม (Distance การจดการเรยVD) และ 3) แลกทรอนกส (El

กษาสพรรณบณะกรรมการการบรหารจดกาดสพรรณบร โงสพรรณบร นศกษาในสง

ษาทางไกลระถมศกษาดการเรยนLearning ยนการสอนแผนการจด lectronics

บร เขต 1การศกษา าร สงเสรม โดยมพนท2) อาเภอกดทงสน

145 แหง

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 16 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

2. ผลทเกดขนกบนกเรยน แบงเปน 2.1 ความร ความสามารถ ไดแก 1) ความรตามหลกสตร

3 กลมสาระการเรยนร ไดแก ภาษาไทย คณตศาสตร และวทยาศาสตร ซงประเมนจากคะแนนการทดสอบวดความร โดยใชแบบทดสอบทผวจยสรางขน2) ความรรวบยอดของนกเรยน ไดแก ผลการประเมนคณภาพการศกษาขนพนฐานเพอการประกนคณภาพผเรยน (National Test: NT) ปการศกษา 2554 ในกลมสาระการเรยนรภาษาไทย คณตศาสตร และวทยาศาสตร และผลการประเมนคณภาพการศกษาขนพนฐานเพอการประกนคณภาพผ เร ยน (National Test: NT) ปการศกษา 2555 ในดานความสามารถ ดานภาษา ดานคานวณ และดานเหตผล 3) ความสามารถพนฐานของนกเรยน ซงประเมนจากคะแนนการทดสอบ โดยใชแบบทดสอบทผวจยสรางขน ไดแก การนาเสนอความคดใหผ อนเขาใจโดยผานการพด เขยน การใชภาษา เพอการสอสารอยางเหมาะสม และการร เขาใจ และสามารถใชสอเทคโนโลยคนหาขอมล ตดตอสอสารทางอนเทอรเนตและนาเสนอผลงานโดยใชเทคโนโลยกราฟกออกแบบ 4) พฤตกรรมการเรยนร หมายถง ความร ความเขาใจ ความสนใจความสามารถของนกเรยนทปรากฏในระหวางการจดการเรยนการสอนตามรปแบบการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลเพอพฒนาผลสมฤทธทางการเรยน สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1 ซงประเมนโดยใชแบบสงเกตพฤตกรรมการเรยนรทผวจยสรางขน ไดแก ดานพทธพสย ดานจตพสย และดานทกษะพสย 2.2 ความคด เหนท ม ต อร ปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลเพอพฒนาผลสมฤทธทางการเรยน สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1 7. แผนการจดการเรยนร หมายถง การวางแผนการจดกจกรรมเปนลายลกษณอกษรไวลวงหนาอยางละเอยด สาหรบใชตามองคประกอบท 3

Page 25: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล18

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 18 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

แผนผงการบรหารงาน

Page 26: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล19

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 19 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

บทบาทหนาทของผเกยวของ

แผนผงบทบาทหนาทของผเกยวของ ในการใชรปแบบการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

เพอพฒนาผลสมฤทธทางการเรยน สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1

ระดบสานกงานเขตพนท

1. กาหนดนโยบายและวางแผนอยางเปนระบบ

3. สงเสรม สนบสนนทรพยากร

5. จดหาและพฒนาสอนวตกรรม

2. สรางความตระหนกและความเขาใจใหกบผบรหาร ครและบคลากร

4. พฒนาครและบคลากร

6. นเทศ ตดตาม กากบ การดาเนนงาน

7. ประเมนและนาผลไปปรบปรงแกไข

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 19 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

บทบาทหนาทของผเกยวของ

แผนผงบทบาทหนาทของผเกยวของ ในการใชรปแบบการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

เพอพฒนาผลสมฤทธทางการเรยน สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1

ระดบสานกงานเขตพนท

1. กาหนดนโยบายและวางแผนอยางเปนระบบ

3. สงเสรม สนบสนนทรพยากร

5. จดหาและพฒนาสอนวตกรรม

2. สรางความตระหนกและความเขาใจใหกบผบรหาร ครและบคลากร

4. พฒนาครและบคลากร

6. นเทศ ตดตาม กากบ การดาเนนงาน

7. ประเมนและนาผลไปปรบปรงแกไข

Page 27: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล20

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 20 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

ระดบสถานศกษา

1. วเคราะหสภาพปจจบน ปญหาและความตองการ

3. ประชมชแจงสรางความตระหนก ความเขาใจแกครและบคลากร

5. ดาเนนการจดการศกษาโดยใชสอเทคโนโลยการศกษาทางไกล

2. กาหนดนโยบายและแผนดาเนนงาน

4. เตรยมวสด อปกรณ สถานทและสภาพแวดลอมใหเออตอการจดการศกษา

6. นเทศ ตดตาม กากบการดาเนนงาน

7. ประเมนและนาผลไปปรบปรงแกไข

Page 28: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล21

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 21 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

รปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลเพอพฒนาผลสมฤทธทางการเรยน สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1

คณภาพมนษยเปนสงทพงปรารถนาของทก ๆ สงคม เพราะนนหมายถง แรงขบเคลอนทมพลงอนจะนาไปสสงคมเขมแขง มเอกภาพอนเนองมาจากสมาชกของสงคมมคณภาพ และรวมสรางประโยชนใหกบสงคมทตนอยอาศย การจดการศกษาเปนกระบวนการพฒนาคณภาพมนษยอยางเปนระบบครอบคลมทกดาน ไมวาจะเปนดานรางกาย จตใจ สตปญญา คณธรรม ค านยม ความคด การประพฤตปฏบ ต ฯลฯ โดยคาดหวงวาคนทมคณภาพจะทาใหสงคมมความมนคง สงบสข เจรญกาวหนาทนโลก แขงขนกบสงคมอนในเวทระหวางประเทศได คนในสงคมมความสข มความสามารถประกอบอาชพการงานอยางมประสทธภาพและอยรวมกนไดอยางสมานฉนท

การเปลยนแปลงของสงคมทเกดขนตลอดเวลาทาใหการจดการศกษาจาตองมการปรบเปลยนพฒนาอยางตอเนอง เพอใหเหมาะสมกบความจาเปนแตละยคสมย เมอเทคโนโลยกาวเขามามบทบาทในการดารงชวตของมนษยและสงผลใหเกดการเปลยนแปลงทางสงคม เศรษฐกจ การเมอง อยางรวดเรวเทคโนโลยทาใหโลกเปนสงคมไรพรมแดน ผคนทอาศยตามทตาง ๆ ทวทกมมโลกสามารถตดตอสอสารระหวางกน รบรแลกเปลยนขอมลขาวสาร องคความร และปฏสมพนธเชอมโยงกนอยางกวางขวาง ความรและประสบการณทเกดจากการเรยนการสอนในหองเรยนไมเพยงพอกบสภาพการณของสงคม ในปจจบน กระบวนทศนทางการศกษาจงไดปรบเปลยนจากการเนนการสอน การทองจา สกระบวนการเรยนร ท ผ เรยนคนควาหาความร และสราง

สวนท 2 สวนท 2

รปแบบก�รจดก�รศกษ�ดวยเทคโนโลยก�รศกษ�ท�งไกล

เพอพฒน�ผลสมฤทธท�งก�รเรยน

สำ�นกง�นเขตพนทก�รศกษ�ประถมศกษ�สพรรณบร เขต 1

Page 29: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล22

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 22 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

องคความรดวยตนเอง โดยการสงเคราะหเนอหาสาระจากแหลงขอมลรอบดาน ซงกระบวนทศนนสอดคลองกบสมรรถนะของเทคโนโลยอนจะเปนเครองมอสาคญทใชสงผานสาระการเรยนร สงเสรมศกยภาพการเรยนรของผเรยน เสรมสรางใหเปนบคคลแหงการเรยนร และเปนกญแจสาคญทจะนาไปสประตแหงโลกการเรยนร โดยทาใหผเรยนมความกระตอรอรน ใฝหาความร พงพอใจในการเรยนรและเปนแรงบนดาลใจตอการเรยนรทสบเนองไปตลอดชวต

สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1 มนโยบายทจะนาเทคโนโลยมาใชในการจดการศกษา เพอแกปญหาและพฒนาคณภาพการศกษาของโรงเรยนในสงกด โดยเฉพาะอยางยงในดานผลสมฤทธทางการเรยนทมคาเฉลยอยในระดบตา ซงจากการศกษาเอกสาร หนงสอและงานวจยตาง ๆ พบวา เทคโนโลยการศกษาทางไกล เปนสอเทคโนโลยทางการศกษาทชวยพฒนาคณภาพการจดการเรยนการสอนของครเพมประสทธภาพการเรยนรของผเรยน ทาใหผเรยนสนใจเรยน เขาใจ ในบทเรยนมากขน และสงผลใหผลสมฤทธทางการเรยนสงขน นอกจากนยงสามารถแกปญหาครไมครบชน ครสอนไมตรงตามวชาเอกไดอกทางหนง

ดงนน สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1 จงไดดาเนนการวจยและพฒนา “รปแบบการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลเพอพฒนาผลสมฤทธทางการเรยน สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1” เพอเปนแนวทางการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลอยางเปนระบบ มประสทธภาพและประสทธผล สามารถแกปญหาและพฒนาคณภาพการศกษาอยางเปนรปธรรมและสอดคลองกบบรบททเกยวของ

รปแบบการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล เพอพฒนาผลสมฤทธทางการเรยน สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษา

Page 30: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล23

 

สพรรณบร เขอยางถกตองสอดคลอง สารวมทงไดผนกวชาการ การศกษาทาและระดบสถทางไกลเพอพประถมศกษนาไปประยการศกษา แคณภาพการการศกษาดทางการเรยนประกอบดวย

แผนภาพ

คมอรปแบบ

ขต 1 ไดมาจากงตามหลกการามารถอธบายอานความคดเผเชยวชาญ างไกลทกระดานศกษา ทาใหพฒนาผลสมฤษาสพรรณบรกตใชในการละสถานศกษรศกษาไดอยาดวยเทคโนโน สานกงานเขยองคประกอบ

พท 1 รปแบบก เพอพฒ การศกษ

บการจดการศกษา 23

กกระบวนการร ทฤษฎ และรอยางเปนเหตเเหน การตรวผทรงคณวฒดบ ทงในระดหรปแบบการจฤทธทางการเร เขต 1 เปนรจดการศกษษาทจดการศกงมประสทธภลยการศกษขตพนทการศ

บ 5 องคประกอ

การจดการศกษฒนาผลสมฤทธทษาประถมศกษา

 

ดวยเทคโนโลยการศกษาทา

 

รวจยและพฒนระเบยบวธกาเปนผล มเอกสวจสอบ และ

ฒ และผทมสวบกระทรวง กจดการศกษาดเรยน สานกงรปแบบทมป

ษาทางไกลขอษาทกแหง เพ

ภาพและประสษาทางไกลเพศกษาประถมศอบ ดงแผนภา

ษาดวยเทคโนโลทางการเรยน สาสพรรณบร เข

างไกล

นาทง 5 ขนตอารวจย มความสารและงานวะใหขอเสนอวนเกยวของกกรม เขตพนทดวยเทคโนโลยานเขตพนทก

ประสทธภาพองสานกงานพอแกปญหาแสทธผล รปแบพอพฒนาผลศกษาสพรรณาพท 1

ลยการศกษาทาสานกงานเขตพขต 1

อน เปนไปมเหมาะสม จยรองรบ แนะของ

กบการจดการศกษา การศกษาการศกษา สามารถเขตพนท

และพฒนาบบการจดลสมฤทธ บร เขต 1

างไกล พนท

แผนภ�พท 1

รปแบบก�รจดก�รศกษ�ดวยเทคโนโลยก�รศกษ�ท�งไกล

เพอพฒน�ผลสมฤทธท�งก�รเรยน

สำ�นกง�นเขตพนทก�รศกษ�ประถมศกษ�สพรรณบร เขต 1

Page 31: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล24

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 24 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

องคประกอบท 1 การกาหนดนโยบาย การกาหนดนโยบาย หมายถง การสรางหลกการ และวธการปฏบต

ทเปนแนวทางการดาเนนงานในการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล โดยการวเคราะหสภาพปจจบนปญหา ความตองการ วางแผนอยางเปนระบบ กาหนดวตถประสงคท ชดเจนโดยใชกระบวนการมสวนรวม จากทกภาคสวนใหบรรลตามเปาหมายทกาหนดไว

องคประกอบท 2 การขบเคลอนและสรางความเขมแขง การขบเคลอนและสรางความเขมแขง หมายถง การสรางความตระหนก

และความเขาใจในหลกการ แนวคด ของการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล การบรหารจดการศกษาและการสงเสรมสนบสนนทรพยากรทางการศกษาในการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลอยางมประสทธภาพ

องคประกอบท 3 การจดการเรยนร การจดการเรยนร หมายถง กระบวนการหรอขนตอนททาให

ผ เรยนเกดองคความรและคณลกษณะตามเปาหมายของหลกสตรสถานศกษา โดยครและผเรยนปฏบตกจกรรมตามแนวทางของรปแบบ การจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

องคประกอบท 4 การนเทศและตดตาม การนเทศและตดตาม หมายถง กระบวนการใหคาปรกษา แนะนา

ชวยเหลอ และตดตามการดาเนนงานการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

องคประกอบท 5 การประเมนผลและปรบปรง การประเมนผลและปรบปรง หมายถง กระบวนการรวบรวมขอมล

การจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล โดยใชแนวทางการประเมน

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 24 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

องคประกอบท 1 การกาหนดนโยบาย การกาหนดนโยบาย หมายถง การสรางหลกการ และวธการปฏบต

ทเปนแนวทางการดาเนนงานในการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล โดยการวเคราะหสภาพปจจบนปญหา ความตองการ วางแผนอยางเปนระบบ กาหนดวตถประสงคท ชดเจนโดยใชกระบวนการมสวนรวม จากทกภาคสวนใหบรรลตามเปาหมายทกาหนดไว

องคประกอบท 2 การขบเคลอนและสรางความเขมแขง การขบเคลอนและสรางความเขมแขง หมายถง การสรางความตระหนก

และความเขาใจในหลกการ แนวคด ของการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล การบรหารจดการศกษาและการสงเสรมสนบสนนทรพยากรทางการศกษาในการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลอยางมประสทธภาพ

องคประกอบท 3 การจดการเรยนร การจดการเรยนร หมายถง กระบวนการหรอขนตอนททาให

ผ เรยนเกดองคความรและคณลกษณะตามเปาหมายของหลกสตรสถานศกษา โดยครและผเรยนปฏบตกจกรรมตามแนวทางของรปแบบ การจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

องคประกอบท 4 การนเทศและตดตาม การนเทศและตดตาม หมายถง กระบวนการใหคาปรกษา แนะนา

ชวยเหลอ และตดตามการดาเนนงานการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

องคประกอบท 5 การประเมนผลและปรบปรง การประเมนผลและปรบปรง หมายถง กระบวนการรวบรวมขอมล

การจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล โดยใชแนวทางการประเมน

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 24 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

องคประกอบท 1 การกาหนดนโยบาย การกาหนดนโยบาย หมายถง การสรางหลกการ และวธการปฏบต

ทเปนแนวทางการดาเนนงานในการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล โดยการวเคราะหสภาพปจจบนปญหา ความตองการ วางแผนอยางเปนระบบ กาหนดวตถประสงคท ชดเจนโดยใชกระบวนการมสวนรวม จากทกภาคสวนใหบรรลตามเปาหมายทกาหนดไว

องคประกอบท 2 การขบเคลอนและสรางความเขมแขง การขบเคลอนและสรางความเขมแขง หมายถง การสรางความตระหนก

และความเขาใจในหลกการ แนวคด ของการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล การบรหารจดการศกษาและการสงเสรมสนบสนนทรพยากรทางการศกษาในการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลอยางมประสทธภาพ

องคประกอบท 3 การจดการเรยนร การจดการเรยนร หมายถง กระบวนการหรอขนตอนททาให

ผ เรยนเกดองคความรและคณลกษณะตามเปาหมายของหลกสตรสถานศกษา โดยครและผเรยนปฏบตกจกรรมตามแนวทางของรปแบบ การจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

องคประกอบท 4 การนเทศและตดตาม การนเทศและตดตาม หมายถง กระบวนการใหคาปรกษา แนะนา

ชวยเหลอ และตดตามการดาเนนงานการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

องคประกอบท 5 การประเมนผลและปรบปรง การประเมนผลและปรบปรง หมายถง กระบวนการรวบรวมขอมล

การจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล โดยใชแนวทางการประเมน

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 24 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

องคประกอบท 1 การกาหนดนโยบาย การกาหนดนโยบาย หมายถง การสรางหลกการ และวธการปฏบต

ทเปนแนวทางการดาเนนงานในการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล โดยการวเคราะหสภาพปจจบนปญหา ความตองการ วางแผนอยางเปนระบบ กาหนดวตถประสงคท ชดเจนโดยใชกระบวนการมสวนรวม จากทกภาคสวนใหบรรลตามเปาหมายทกาหนดไว

องคประกอบท 2 การขบเคลอนและสรางความเขมแขง การขบเคลอนและสรางความเขมแขง หมายถง การสรางความตระหนก

และความเขาใจในหลกการ แนวคด ของการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล การบรหารจดการศกษาและการสงเสรมสนบสนนทรพยากรทางการศกษาในการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลอยางมประสทธภาพ

องคประกอบท 3 การจดการเรยนร การจดการเรยนร หมายถง กระบวนการหรอขนตอนททาให

ผ เรยนเกดองคความรและคณลกษณะตามเปาหมายของหลกสตรสถานศกษา โดยครและผเรยนปฏบตกจกรรมตามแนวทางของรปแบบ การจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

องคประกอบท 4 การนเทศและตดตาม การนเทศและตดตาม หมายถง กระบวนการใหคาปรกษา แนะนา

ชวยเหลอ และตดตามการดาเนนงานการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

องคประกอบท 5 การประเมนผลและปรบปรง การประเมนผลและปรบปรง หมายถง กระบวนการรวบรวมขอมล

การจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล โดยใชแนวทางการประเมน

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 24 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

องคประกอบท 1 การกาหนดนโยบาย การกาหนดนโยบาย หมายถง การสรางหลกการ และวธการปฏบต

ทเปนแนวทางการดาเนนงานในการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล โดยการวเคราะหสภาพปจจบนปญหา ความตองการ วางแผนอยางเปนระบบ กาหนดวตถประสงคท ชดเจนโดยใชกระบวนการมสวนรวม จากทกภาคสวนใหบรรลตามเปาหมายทกาหนดไว

องคประกอบท 2 การขบเคลอนและสรางความเขมแขง การขบเคลอนและสรางความเขมแขง หมายถง การสรางความตระหนก

และความเขาใจในหลกการ แนวคด ของการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล การบรหารจดการศกษาและการสงเสรมสนบสนนทรพยากรทางการศกษาในการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลอยางมประสทธภาพ

องคประกอบท 3 การจดการเรยนร การจดการเรยนร หมายถง กระบวนการหรอขนตอนททาให

ผ เรยนเกดองคความรและคณลกษณะตามเปาหมายของหลกสตรสถานศกษา โดยครและผเรยนปฏบตกจกรรมตามแนวทางของรปแบบ การจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

องคประกอบท 4 การนเทศและตดตาม การนเทศและตดตาม หมายถง กระบวนการใหคาปรกษา แนะนา

ชวยเหลอ และตดตามการดาเนนงานการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

องคประกอบท 5 การประเมนผลและปรบปรง การประเมนผลและปรบปรง หมายถง กระบวนการรวบรวมขอมล

การจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล โดยใชแนวทางการประเมน

Page 32: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล25

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 25 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

ตามรปแบบ CIPP และนาขอมลทไดจากการประเมนผลมาปรบปรง การดาเนนงานการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

การดาเนนการตามองคประกอบของรปแบบการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลเพอพฒนาผลสมฤทธทางการเรยน สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1 ทง 5 องคประกอบ มผเกยวของในการดาเนนการ 2 ระดบ คอ ระดบสานกงานเขตพนทการศกษาและระดบสถานศกษา โดยเรมจากการกาหนดนโยบายการจดการศกษาทางไกลของสานกงานเขตพนทการศกษา อยางเปนรปธรรม มการสารวจ วเคราะห สภาพปจจบน ปญหา และความตองการทเกยวกบการจดการศกษาทางไกล กาหนดแผนการดาเนนงานจดการศกษาทางไกล ประกาศเปนนโยบายของสานกงานเขตพนทการศกษาอยางชดเจนและประชาสมพนธใหสถานศกษารบทราบอยางกวางขวาง เมอสถานศกษารบทราบนโยบายการจดการศกษาทางไกลของสานกงานเขตพนทการศกษาแลวจงนามากาหนดเปนนโยบายของสถานศกษา สารวจ วเคราะหสภาพปจจบน ปญหา และความตองการทเก ยวกบการจดการศกษาทางไกล วางแผนการดาเนนงานไวในแผนกลยทธ และแผนปฏบตการ กระบวนการตอมาคอ การขบเคลอนและสรางความเขมแขง โดยสานกงานเขตพนทการศกษาจะสรางความตระหนกและความเขาใจในหลกการ แนวคด การดาเนนการจดการศกษาทางไกลแกสถานศกษา และสงเสรมสนบสนนใหสถานศกษาสามารถจดการศกษาทางไกลไดอยางมประสทธภาพ ในสวนของสถานศกษาตองชแจง สรางความตระหนกและความเขาใจในการจดการศกษาทางไกลแกครและบคลากร และเตรยมวสด อปกรณ จดสถานท สภาพแวดลอมสาหรบการจดการศกษาทางไกลใหเพยงพอและเหมาะสม จากนนกมาสกระบวนการของการจดการเรยนร กระบวนการนเปนบทบาทสาคญของสถานศกษาทจะดาเนนการจดการเรยนรโดยใชสอเทคโนโลย

Page 33: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล26

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 26 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

การศกษาทางไกลตามรปแบบการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลเพอพฒนาผลสมฤทธทางการเรยน สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1

สถานศกษาสามารถเลอกใชกจกรรมตามแนวปฏบตขององคประกอบท 3 การจดการเรยนรตามรปแบบของการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล จดการเรยนรตามความเหมาะสมและสอดคลองกบบรบทของสถานศกษาไดใน 3 ลกษณะ คอ

1. การจดการเรยนการสอนโดยใชสอการศกษาทางไกลผานดาวเทยม(Distance Learning Television: DLTV)

2. การจดการเรยนการสอนโดยใชสอวดทศนระบบดจทล (Digital Video Disc: DVD)

3. การจดการเรยนการสอนโดยใชสออเลกทรอนกส (Electronics Learning: e-Learning)

ในสวนของสานกงานเขตพนทการศกษาทาหนาทจดหาและพฒนาสอ นวตกรรม จดกจกรรมและบรหารจดการ เพ อสงเสรม สนบสนน ใหสถานศกษาสามารถจดการเรยนรดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล อยางมประสทธภาพ กระบวนการถดมา คอ การนเทศและตดตามการดาเนนการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล ซงสานกงานเขตพนทการศกษาจะนเทศ ตดตาม การดาเนนงานของสถานศกษา และสถานศกษา กมการนเทศ ตดตามภายในอยางเปนระบบ กระบวนการสดทาย คอ การประเมนผลและปรบปรง โดยสานกงานเขตพนทการศกษาจะประเมนผลการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล ในภาพรวมของเขตพนทการศกษา สวนสถานศกษาจะประเมนผลการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลของสถานศกษา และเมอประเมนผลเสรจสนแลว ทงสานกงานเขตพนทการศกษาและสถานศกษา จะนาขอมลทไดจาก

Page 34: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล27

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 27 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

การประเมนผลมาปรบปรงการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลใหมประสทธภาพยงขน

จากทกลาวมา จะเหนไดวารปแบบการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลเพอพฒนาผลสมฤทธทางการเรยน สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1 เปนกระบวนการขบเคลอน ใหการจดการศกษาทางไกลมประสทธภาพ และสงผลตอการพฒนาผลสมฤทธทางการเรยน ซงมองคกรทเปนกลไกสาคญ คอ สานกงานเขตพนทการศกษาและสถานศกษา โดยมลกษณะของกระบวนการมสวนรวมดาเนนการไปพรอม ๆ กน ตามบทบาทหนาท และตองอาศยความรวมมอและความมงมนของบคลากรทเกยวของจงจะประสบผลสาเรจ

Page 35: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล28

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 28 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

การนารปแบบสการปฏบต การนารปแบบการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

เพอพฒนาผลสมฤทธทางการเรยน สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1 ไปใชใหเกดประสทธภาพและประสทธผลบรรลตามวตถประสงคสาคญในการพฒนาผลสมฤทธทางการเรยน ของนกเรยนนน สานกงานเขตพนทการศกษาและสถานศกษา ซงเปนผเกยวของตองมความรความเขาใจเกยวกบรปแบบและกระบวนการนารปแบบดงกลาวไปปฏบต

ดงนน เพอใหเกดความเขาใจอยางชดเจนสามารถนาไปปฏบต ใหเกดผลสาเรจเปนรปธรรม จงนาเสนอแนวทางการนารปแบบการจดการศ กษาดวยเทคโนโลยการศ กษาทางไกลเพ อพฒนาผลสมฤทธ ทางการเรยน สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1 ไปสการปฏบต ซงม 5 องคประกอบ ดงน

องคประกอบท 1 การกาหนดนโยบาย องคประกอบท 2 การขบเคลอนและสรางความเขมแขง องคประกอบท 3 การจดการเรยนร องคประกอบท 4 การนเทศและตดตาม องคประกอบท 5 การประเมนผลและปรบปรง จากองคประกอบทง 5 ดงกลาว มแนวทางการดาเนนงานทสอดคลอง

สมพนธกนอยางเปนระบบ โดยเรม ตงแตลาดบขนของการพฒนาความหมาย วตถประสงค และแนวปฏบตของทงสานกงานเขตพนทการศกษาและสถานศกษา

สวนท 3 สวนท 3

ก�รนำ�รปแบบสก�รปฏบต

Page 36: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล29

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 29 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

การนาแนวทางรปแบบการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลเพอพฒนาผลสมฤทธทางการเรยน สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1 ไปสการปฏบต มรายละเอยดดงตอไปน

องคประกอบท 1 การกาหนดนโยบาย

แผนภาพท 2 องคประกอบท 1 การกาหนดนโยบาย

ความหมาย การกาหนดนโยบาย หมายถง การสรางหลกการและวธการ

ปฏบตทเปนแนวทางการดาเนนงานในการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล โดยการวเคราะหสภาพปจจบน ปญหา ความตองการ วางแผนอยางเปนระบบ กาหนดวตถประสงคทชดเจน โดยใชกระบวนการมสวนรวมจากทกภาคสวนใหบรรลตามเปาหมายทกาหนดไว

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 29 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

การนาแนวทางรปแบบการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลเพอพฒนาผลสมฤทธทางการเรยน สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1 ไปสการปฏบต มรายละเอยดดงตอไปน

องคประกอบท 1 การกาหนดนโยบาย

แผนภาพท 2 องคประกอบท 1 การกาหนดนโยบาย

ความหมาย การกาหนดนโยบาย หมายถง การสรางหลกการและวธการ

ปฏบตทเปนแนวทางการดาเนนงานในการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล โดยการวเคราะหสภาพปจจบน ปญหา ความตองการ วางแผนอยางเปนระบบ กาหนดวตถประสงคทชดเจน โดยใชกระบวนการมสวนรวมจากทกภาคสวนใหบรรลตามเปาหมายทกาหนดไว

Page 37: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล30

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 30 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

วตถประสงค เพอใหสานกงานเขตพนทการศกษาและสถานศกษา มหลกการ

และวธการปฏบตท เปนแนวทางในการดาเนนงานการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล แนวปฏบตระดบสานกงานเขตพนทการศกษา

มขนตอนดาเนนการ ดงน 1. สารวจ วเคราะหความตองการจาเปน และวเคราะหสภาพ

ปจจบนทเกยวกบการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล ของโรงเรยนเพอการพฒนาผลสมฤทธทางการเรยน

2. กาหนดนโยบายในการดาเนนงานการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลเพอพฒนาผลสมฤทธทางการเรยนในระดบสานกงานเขตพนทการศกษา

3. ประกาศนโยบายของสานกงานเขตพนทการศกษาในการดาเนนงานการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลเพอพฒนาผลสมฤทธทางการเรยน

4. กาหนดแผนการดาเนนงานการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลเพอพฒนาผลสมฤทธทางการเรยน ไวในแผนกลยทธและแผนปฏบตการของสานกงานเขตพนทการศกษา

5. ประชมชแจงแผนการดาเนนงานจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลเพอพฒนาผลสมฤทธทางการเรยนใหแกผทเกยวของ

6. ประเมนแผนการดาเนนงานในสวนทเกยวกบการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล ทอยในแผนกลยทธและแผนปฏบตการของสานกงานเขตพนทการศกษา

Page 38: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล31

 

7. เทคโนโลยกกลยทธและแ

การปร

แนวปฏบตรมขน1.

ปจจบนทเกของสถานศก

2. การศกษาดทางการเรยน

3. การศกษาทาและแผนปฏบ

คมอรปแบบ

การปรบปรารศกษาทางแผนปฏบตกา

ระชมกาหนดนโ

ระดบสถานศกนตอนดาเนนกสารวจ วเครกยวกบการจกษาเพอการพกาหนดนโยบดวยเทคโนโน กาหนดแผนกางไกลเพอพฒบตการของสถ

บการจดการศกษา 31

งแผนการดงไกลเพอพฒนรของสานกงา

ภาพประกโยบายและการ

กษา การดงน ราะหความตอดการศกษาด

พฒนาผลสมฤทบายของสถาลยการศกษ

การดาเนนงาฒนาผลสมฤทถานศกษา

 

ดวยเทคโนโลยการศกษาทา

 

า เ นนงานกนาผลสมฤทธานเขตพนทกา

กอบท 1 ประชมชแจงแ

องการจาเปนดวยเทคโนโลทธทางการเรยานศกษาในกษาทางไกลเพ

านการจดการทธทางการเร

างไกล

ารจดการศธทางการเรยนารศกษา

แผนการดาเนนง

น และวเคราลยการศกษายน การดาเนนงาพอพฒนาผล

รศกษาดวยเทรยน ไวในแผ

กษาดวยน ในแผน

งาน

าะหสภาพาทางไกล

านการจดลสมฤทธ

ทคโนโลยผนกลยทธ

Page 39: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล32

 

4. การศกษาทาและผปกครอ

5. ดวยเทคโนโลของสถานศก

ภาพป

6. ปการศกษาทา

คมอรปแบบ

ประชมชแจงางไกล ใหแกคอง ประเมนแผนลยการศกษากษา

ระกอบท 2 กา

ปรบปรงแผนางไกล ในแผน

บการจดการศกษา 32

งแผนการดาเนคร บคลากร ค

การดาเนนงาทางไกล ทอย

ารประชมชแจง

นการดาเนนงนกลยทธและแ

 

ดวยเทคโนโลยการศกษาทา

 

นนงานจดกาคณะกรรมการ

นในสวนทเกยในแผนกลยท

งและประเมนแผ

านการจดกาแผนปฏบตกา

างไกล

รศกษาดวยเทรสถานศกษาข

ยวกบการจดกทธและแผนป

ผนการดาเนนง

รศกษาดวยเทรของสถานศก

ทคโนโลยขนพนฐาน

การศกษาปฏบตการ

งาน

ทคโนโลยกษา

Page 40: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล33

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 33 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

องคประกอบท 2 การขบเคลอนและสรางความเขมแขง

แผนภาพท 3 องคประกอบท 2 การขบเคลอนและสรางความเขมแขง

ความหมาย การขบเคลอนและสรางความเขมแขง หมายถง การสรางความ

ตระหนกและความเขาใจ ในหลกการ แนวคดของการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล การบรหารจดการศกษา และการสงเสรมสนบสนนทรพยากรทางการศกษาในการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลอยางมประสทธภาพ วตถประสงค

1. เพอสรางความตระหนกและความเขาใจในหลกการ แนวคดใหบรรลผลสาเรจตามเปาหมายใหกบบคลากรทเกยวของ

2. เพอบรหารจดการการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลไดอยางมประสทธภาพ

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 33 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

องคประกอบท 2 การขบเคลอนและสรางความเขมแขง

แผนภาพท 3 องคประกอบท 2 การขบเคลอนและสรางความเขมแขง

ความหมาย การขบเคลอนและสรางความเขมแขง หมายถง การสรางความ

ตระหนกและความเขาใจ ในหลกการ แนวคดของการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล การบรหารจดการศกษา และการสงเสรมสนบสนนทรพยากรทางการศกษาในการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลอยางมประสทธภาพ วตถประสงค

1. เพอสรางความตระหนกและความเขาใจในหลกการ แนวคดใหบรรลผลสาเรจตามเปาหมายใหกบบคลากรทเกยวของ

2. เพอบรหารจดการการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลไดอยางมประสทธภาพ 2. เพอบรหารจดการ การจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษา ทางไกลไดอยางมประสทธภาพ

Page 41: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล34

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 34 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

3. เพอสงเสรมและสนบสนนทรพยากรทางการศกษา ในการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลไดอยางมประสทธภาพ แนวปฏบตระดบสานกงานเขตพนทการศกษา

มขนตอนและการดาเนนการ ดงน 1. ประชมชแจงสรางความตระหนกและความเขาใจเกยวกบ

หลกการ แนวคด การบรหารจดการ บทบาทหนาทของผเกยวของในการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล ใหแกบคลากรของสานกงานเขตพนทการศกษา ผบรหารสถานศกษาและคร

2. พฒนาครและบคลากร 2.1 พฒนาครและบคลากรใหมความรและทกษะในการใช

เทคโนโลยการศกษาทางไกล รวมทงพฒนาความสามารถในการผลตและใชสอนวตกรรมทางการศกษา เพอพฒนาการเรยนการสอนดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล โดยการอบรมสมมนาและประชมเชงปฏบตการ

2.2 สงเสรมและพฒนาใหครทาวจยเพอพฒนาการเรยนการสอนดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลควบคกบการปฏบตงานในสภาวะปกต

ภาพประกอบท 3 การอบรมครและบคลากรทางการศกษา

3. สนบสนนการจดการระบบ วสดอปกรณ และสอในการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลแกสถานศกษา

Page 42: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล35

 

3วสดอปกรณการซอมแซม

การบนท

3.2 ทางไกล ทงใและส อ อ เลสถานศกษาไ

3.3 ทางไกลโดสอการศกษDLTV) ส อสออเลกทรอ

คมอรปแบบ

3.1 ใหคาปรณเทคโนโลยกม การปรบปร

ทกการเรยนการ

รวบรวมแลในลกษณะสอลกทรอนกสไดนาสอเหลาน จดทาแนวปยใชสอเทคโ

ษาทางไกลผาว ด ท ศ น ร ะ

อนกส (Electr

บการจดการศกษา 35

กษา แนะนาการศกษาทางรงแกไขและพ

ภาพประกรสอนทางไกลผ

ละผลตสอกาอวดทศนระบบส (Electronicนไปใชในการปฏบตการจดโนโลยการศานดาวเทยมบบ ด จ ท ล

ronics Learn

 

ดวยเทคโนโลยการศกษาทา

 

ชวยเหลอ ดางไกล ทงในเ พฒนา

กอบท 4 ผานดาวเทยมแ

ารเรยนรดวยบดจทล (Digitcs Learning:จดการเรยนกการศกษาดวศกษาทางไกม (Distance ( Digital Vid

ning: e-Learn

างไกล

านการจดการรรองการตดต

และสาเนาแผน

ยเทคโนโลยกtal Video Di: e-Learningการสอน ยเทคโนโลยกลท ง 3 ลกษLearning Tedeo Disc: DVning)

ระบบและง การใช

DVD

การศกษาisc: DVD) g) เ พอให

การศกษาษณะ คอ elevision: VD) แ ล ะ

Page 43: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล36

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 36 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

ภาพประกอบท 5 เอกสารแนวปฏบตการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

4. จดตงศนยชวยเหลอ สงเสรม สนบสนนการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลของสานกงานเขตพนทการศกษา พรอมบคลากรประจาศนย ฯ ทมความเชยวชาญทางดานเทคโนโลย

5. ประชมปฏบตการจดทาแผนการจดการเรยนรทสอดคลองกบการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล และใหสถานศกษาไดนาไปใช ไดแก 1) แผนการจดการเรยนรสาหรบการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลโดยใชสอการศกษาทางไกลผานดาวเทยม (Distance Learning Television: DLTV) กลมสาระการเรยนรภาษาไทย กลมสาระการเรยนรคณตศาสตร กลมสาระการเรยนร วทยาศาสตร 2) แผนการจดการเรยนรสาหรบการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลโดยใชส อ ว ดทศน ระบบดจทล (Digital Video Disc: DVD) กลมสาระการเรยนรภาษาไทย กลมสาระการเรยนรคณตศาสตร กลมสาระการเรยนรวทยาศาสตร และ 3) แผนการจดการเรยนรสาหรบการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลโดยใชสออเลกทรอนกส (Electronics Learning: e-Learning) กลมสาระการเรยนรภาษาไทย กลมสาระการเรยนรคณตศาสตร และกลมสาระการเรยนรวทยาศาสตร

Page 44: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล37

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 37 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

ภาพประกอบท 6 ตวอยางแผนการจดการเรยนร

6. สงเสรมการสรางเครอขายเพอสรางความเขมแขงในการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลของสถานศกษา 6.1 สง เส รมการสรางเครอขายเ พอการพฒนาการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล ทง 2 ระดบ ระดบบคคล ไดแก ครและบคลากรในโรงเรยนเดยวกนและโรงเรยนอน ๆ และระดบองคกร ไดแก กลมโรงเรยน ระหวางกลมโรงเรยน รวมทง การสรางเครอขายเชอมโยงกบหนวยงานภายนอกทเกยวของกบการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล 6.2 สงเสรม สนบสนน กจกรรมของเครอขาย เชน การสนบสนนงบประมาณ วสด อปกรณ สอ สถานท บคลากร และใหคาปรกษาแนะนา 6.3 สงเสรมการสรางเครอขายประชาสมพนธในระดบโรงเรยนและระดบเขตพนทการศกษา เพอการประชาสมพนธขอมลขาวสารของโรงเรยน และเครอขายในเวบไซต วารสาร จดหมายขาว หรอสออน ๆ

Page 45: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล38

 

7. เทคโนโลยกาการศกษาดว 8. การขบเคลอการศกษาทา 9. การศกษาดวแนวปฏบตร มขน 1. หลกการ แนวขนพนฐานแทางไกล

การป

คมอรปแบบ

ดาเนนการตารศกษาทางไวยเทคโนโลยกป ร ะ เ ม น ค วอนและสรางคางไกล ปรบปรงการวยเทคโนโลยกระดบสถานศกนตอนและการประชมชแจงวคด บทบาทหและผปกครอง

ประชมชแจงสร

บการจดการศกษา 38

ตามแผนการไกล ในแผนกการศกษาทางว า ม พ ง พ อความเขมแขง

รสงเสรมและการศกษาทางกษา รดาเนนการ ดง สรางความหนาทของครง ในการจดก

ภาพประกรางความตระห

 

ดวยเทคโนโลยการศกษาทา

 

รดาเนนงานกกลยทธและแผไกล ใ จ ข อ ง ผ ทในการจดกา

ะการสรางควไกล

ดงน ตระหนก แลบคลากร คณการศกษาดว

กอบท 7 นกและความเข

างไกล

การจดการศผนปฏบตการใ

เ ก ย ว ข อ ง เรศกษาดวยเท

วามเขมแขงใ

ละความเขาใจณะกรรมการสถยเทคโนโลยก

ขาใจในทกระด

กษาดวยในการจด

เ ก ย ว ก บ ทคโนโลย

ในการจด

จเกยวกบถานศกษาการศกษา

Page 46: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล39

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 39 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

2. จดหาทรพยากรทางการศกษาเพอสนบสนนการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

3. จดสภาพแวดลอมสาหรบการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล โดยแยกเปน 3 ลกษณะ ดงน

3.1 การจดการเรยนการสอนโดยใชสอการศกษาทางไกล ผานดาวเทยม (Distance Learning Television: DLTV)

3.1.1 จดหาเครองรบสญญาณดาวเทยมและโทรทศนขนาดเหมาะสมกบหองเรยนและจานวนนกเรยน

ภาพประกอบท 8 การจดหาอปกรณสาหรบจดการเรยนการสอน

3.1.2 ตดตงโทรทศนใหมความสงเหมาะสมกบระดบสายตาของนกเรยน

ภาพประกอบท 9 การเรยนการสอนทโทรทศนตดตงอยางเหมาะสม

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 39 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

2. จดหาทรพยากรทางการศกษาเพอสนบสนนการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

3. จดสภาพแวดลอมสาหรบการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล โดยแยกเปน 3 ลกษณะ ดงน

3.1 การจดการเรยนการสอนโดยใชสอการศกษาทางไกล ผานดาวเทยม (Distance Learning Television: DLTV)

3.1.1 จดหาเครองรบสญญาณดาวเทยมและโทรทศนขนาดเหมาะสมกบหองเรยนและจานวนนกเรยน

ภาพประกอบท 8 การจดหาอปกรณสาหรบจดการเรยนการสอน

3.1.2 ตดตงโทรทศนใหมความสงเหมาะสมกบระดบสายตาของนกเรยน

ภาพประกอบท 9 การเรยนการสอนทโทรทศนตดตงอยางเหมาะสม

Page 47: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล40

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 40 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

3.1.3 จดหาคมอครสอนทางไกลผานดาวเทยมของมลนธการศกษาทางไกลผานดาวเทยม

ภาพประกอบท 10 ตวอยางคมอครสอนทางไกลผานดาวเทยมของโรงเรยนวงไกลกงวล

3.2 การจดการเรยนการสอนโดยใชสอวดทศนระบบดจทล (Digital Video Disc: DVD)

3.2.1 จดหาเครองรบโทรทศน และเครองเลนสอวดทศนระบบดจทล (Digital Video Disc: DVD)

3.2.2 ตดตงเครองรบโทรทศนใหอยในระดบสายตาของนกเรยน

ภาพประกอบท 11 ตดตงโทรทศนใหเหมาะสมกบสายตานกเรยน

Page 48: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล41

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 41 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

3.2.3 ประสานกบสานกงานเขตพนทการศกษาเพอขอรบแผนสอวดทศนระบบดจทล (Digital Video Disc: DVD) ทบนทกจากรายการการเรยนการสอนทางไกลผานดาวเทยมทกกลมสาระการเรยนรตามระดบชน

3.3 การจดการเ รยนการสอนโดยใชสอ อ เลกทรอนกส (Electronics Learning: e-Learning)

3.3.1 จดเตรยมครและบคลากรเพอทาหนาทเปนผดแลระบบ (Admin)

3.3.2 ออกแบบจดทาแผนผงและกาหนดตาแหนง ในการตดตงอปกรณตาง ๆ ตามความจาเปน เหมาะสมและตรงกบความตองการ โดยคานงถงสภาพอาคารสถานทของโรงเรยน

แผนภาพท 4 การจดการเรยนการสอนโดยใชสอ e-Learning

แผนผงการจดการเรยนการสอนโดยใชสอ e-Learning

หองเรยน หองสมด

Hub

เครองแมขาย

(server)Internet

Internet

หองคอมพวเตอร

- ส�ระก�รเรยนร

- ไฟลมลตมเดย

- e-Book

- ขอสอบ

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 41 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

3.2.3 ประสานกบสานกงานเขตพนทการศกษาเพอขอรบแผนสอวดทศนระบบดจทล (Digital Video Disc: DVD) ทบนทกจากรายการการเรยนการสอนทางไกลผานดาวเทยมทกกลมสาระการเรยนรตามระดบชน

3.3 การจดการเ รยนการสอนโดยใชสอ อ เลกทรอนกส (Electronics Learning: e-Learning)

3.3.1 จดเตรยมครและบคลากรเพอทาหนาทเปนผดแลระบบ (Admin)

3.3.2 ออกแบบจดทาแผนผงและกาหนดตาแหนง ในการตดตงอปกรณตาง ๆ ตามความจาเปน เหมาะสมและตรงกบความตองการ โดยคานงถงสภาพอาคารสถานทของโรงเรยน

แผนภาพท 4 การจดการเรยนการสอนโดยใชสอ e-Learning

Page 49: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล42

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 42 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

3.3.3 จดเตรยมวสดอปกรณ ไดแก เครองคอมพวเตอรแมขาย (server) เครองคอมพวเตอรลกขาย (client) โทรทศน อปกรณ แยกสญญาณ (hub) สายสญญาณ (สาย LAN) และอนเทอรเนต (internet)

3.3.4 การตดตงวสดอปกรณและระบบใหดาเนนการ ดงน 1) ตดตงเครองคอมพวเตอรแมขายตามจดทกาหนด

ไวในแผนผง กรณโรงเรยนมอนเทอรเนต ใหนาสายสญญาณอนเทอรเนตเชอมตอกบเครองคอมพวเตอรแมขายดวย

ภาพประกอบท 12 เครองคอมพวเตอรแมขาย (Server)

2) ตดตงเครองคอมพวเตอรลกขาย (client) ในชนเรยนหรอหองพเศษตาง ๆ พรอมทงตดตงโทรทศนตามจดทกาหนด และตอสายสญญาณจากเครองคอมพวเตอรลกขายกบโทรทศน เพอใหสามารถแสดงภาพและเสยงได

ภาพประกอบท 13 เครองคอมพวเตอรลกขาย

Page 50: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล43

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 43 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

3) ตดตงอปกรณแยกสญญาณตามจดทกาหนดไวในแผนผง

ภาพประกอบท 14 อปกรณแยกสญญาณ (Hub)

4) เดนสายสญญาณใหเรยบรอย จากนนทาการเชอมตอระหวางเครองคอมพวเตอรแมขาย อปกรณแยกสญญาณและคอมพวเตอรลกขาย

5) ตดตงระบบปฏบตการในเครองคอมพวเตอรแมขาย โดยตดตงระบบปฏบตการวนโดวเซรฟเวอร 2003 (Windows server 2003) หรอวนโดวเซรฟเวอร 2008 (Windows server 2008) หลงจากตดตงระบบปฏบตการเสรจเรยบรอยแลว จากนนตดตงสอตาง ๆ เชน สอการสอนทางไกลผานดาวเทยมโรงเรยนวงไกลกงวล คอมพวเตอรชวยสอน CAI หนงสออเลกทรอนกส (e-Book) สอมลตมเดย เปนตน

6) ตดตงระบบปฏบตการในเครองคอมพวเตอรลกข ายตามท ตองการ ซงอาจเปนระบบปฏ บ ตการ Windows XP หรอ Windows 7 หลงจากนนตดตงโปรแกรมทสนบสนนการแสดงภาพเคลอนไหวหรอไฟลมลตมเดยตาง ๆ เชน โปรแกรม flash player, GOM Player, Windows Media Player หรอ Win amp เปนตน

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 43 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

3) ตดตงอปกรณแยกสญญาณตามจดทกาหนดไวในแผนผง

ภาพประกอบท 14 อปกรณแยกสญญาณ (Hub)

4) เดนสายสญญาณใหเรยบรอย จากนนทาการเชอมตอระหวางเครองคอมพวเตอรแมขาย อปกรณแยกสญญาณและคอมพวเตอรลกขาย

5) ตดตงระบบปฏบตการในเครองคอมพวเตอรแมขาย โดยตดตงระบบปฏบตการวนโดวเซรฟเวอร 2003 (Windows server 2003) หรอวนโดวเซรฟเวอร 2008 (Windows server 2008) หลงจากตดตงระบบปฏบตการเสรจเรยบรอยแลว จากนนตดตงสอตาง ๆ เชน สอการสอนทางไกลผานดาวเทยมโรงเรยนวงไกลกงวล คอมพวเตอรชวยสอน CAI หนงสออเลกทรอนกส (e-Book) สอมลตมเดย เปนตน

6) ตดตงระบบปฏบตการในเครองคอมพวเตอรลกข ายตามท ตองการ ซงอาจเปนระบบปฏ บ ตการ Windows XP หรอ Windows 7 หลงจากนนตดตงโปรแกรมทสนบสนนการแสดงภาพเคลอนไหวหรอไฟลมลตมเดยตาง ๆ เชน โปรแกรม flash player, GOM Player, Windows Media Player หรอ Win amp เปนตน

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 43 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

3) ตดตงอปกรณแยกสญญาณตามจดทกาหนดไวในแผนผง

ภาพประกอบท 14 อปกรณแยกสญญาณ (Hub)

4) เดนสายสญญาณใหเรยบรอย จากนนทาการเชอมตอระหวางเครองคอมพวเตอรแมขาย อปกรณแยกสญญาณและคอมพวเตอรลกขาย

5) ตดตงระบบปฏบตการในเครองคอมพวเตอรแมขาย โดยตดตงระบบปฏบตการวนโดวเซรฟเวอร 2003 (Windows server 2003) หรอวนโดวเซรฟเวอร 2008 (Windows server 2008) หลงจากตดตงระบบปฏบตการเสรจเรยบรอยแลว จากนนตดตงสอตาง ๆ เชน สอการสอนทางไกลผานดาวเทยมโรงเรยนวงไกลกงวล คอมพวเตอรชวยสอน CAI หนงสออเลกทรอนกส (e-Book) สอมลตมเดย เปนตน

6) ตดตงระบบปฏบตการในเครองคอมพวเตอรลกข ายตามท ตองการ ซงอาจเปนระบบปฏ บ ตการ Windows XP หรอ Windows 7 หลงจากนนตดตงโปรแกรมทสนบสนนการแสดงภาพเคลอนไหวหรอไฟลมลตมเดยตาง ๆ เชน โปรแกรม flash player, GOM Player, Windows Media Player หรอ Win amp เปนตน

Page 51: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล44

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 44 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

7 ) ทดสอบการ เ ช อมต อส ญญาณระหว า ง เครองแมขายกบเครองลกขาย โดยประสานงานกบศนยชวยเหลอและสงเสรมสนบสนนการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลของสานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1

4. พฒนาการจดการเรยนการสอน

ภาพประกอบท 15 การอบรมพฒนาความรความเขาใจ

5. พฒนาครดานความรความสามารถในการจดการเรยนการสอนดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

6. ด า เ น นการตามแผนการด า เ นนงานการจ ดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล ในแผนกลยทธและแผนปฏบตการในการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

7. ประเมนความพงพอใจของผทเกยวของเกยวกบการขบเคลอนและสรางความเขมแขงในการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

Page 52: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล45

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 45 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

8. ปรบปรง พฒนา กระบวนการขบเคลอนและสรางความเขมแขงในการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล และกาหนดระยะเวลาสาหรบการตรวจสอบ ดแล บารงรกษา เครองรบสญญาณหรออปกรณตาง ๆ อยางสมาเสมอ เพอการใชงานอยางตอเนอง ประหยด และการใชงานอยางคมคา

องคประกอบท 3 การจดการเรยนร

 

แผนภาพท 5 องคประกอบท 3 การจดการเรยนร

ความหมาย การจดการเรยนร หมายถง กระบวนการหรอขนตอนททาให

นกเรยนเกดองคความรและคณลกษณะตามเปาหมายของหลกสตรสถานศกษา โดยครและนกเรยนปฏบตกจกรรมตามแนวทางของรปแบบการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 45 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

8. ปรบปรง พฒนา กระบวนการขบเคลอนและสรางความเขมแขงในการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล และกาหนดระยะเวลาสาหรบการตรวจสอบ ดแล บารงรกษา เครองรบสญญาณหรออปกรณตาง ๆ อยางสมาเสมอ เพอการใชงานอยางตอเนอง ประหยด และการใชงานอยางคมคา

องคประกอบท 3 การจดการเรยนร

 

แผนภาพท 5 องคประกอบท 3 การจดการเรยนร

ความหมาย การจดการเรยนร หมายถง กระบวนการหรอขนตอนททาให

นกเรยนเกดองคความรและคณลกษณะตามเปาหมายของหลกสตรสถานศกษา โดยครและนกเรยนปฏบตกจกรรมตามแนวทางของรปแบบการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

Page 53: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล46

 

วตถประสงค1.

จากการจดก2.

การเรยนการ

แนวปฏบตรมขน1.

จดการศกษา2. พ

ทเหมาะสมการศกษาทา

3. สอสาหรบกาและสอดคลอ

คมอรปแบบ

ค เพอใหนกเร

การเรยนการสเพอพฒนาผรสอนดวยเทค

ภาพประก

ระดบสานกงานตอนและการประชมชแจงสาดวยเทคโนโลพฒนาสอการ

มและมประสางไกลอยางตอจดระบบการารจดการเรยนองกบความตอ

บการจดการศกษา 46

รยนเกดการสอนดวยเทคโนลสมฤทธทางคโนโลยการศก

กอบท 16 ตวอ

านเขตพนทกรดาเนนการ ดสรางความเขาลยการศกษาทรเรยนร นวตกสทธภาพ ในอเนอง รบรหารจดกรดวยเทคโนโลองการและบร

 

ดวยเทคโนโลยการศกษาทา

 

เรยนรตามหนโลยการศกษงการเรยนขอกษาทางไกล

อยางการจดทา

ารศกษา ดงน าใจเกยวกบกทางไกลใหกบสกรรม และกระนการจดการศ

การ การบรกลยการศกษาทรบทของสถาน

างไกล

หลกสตรสถษาทางไกล องนกเรยนจา

e-Book

การจดการเรยสถานศกษา ะบวนการเรยนศกษาดวยเท

การ และการทางไกลทมประนศกษาในสงก

านศกษา

ากการจด

ยนรในการ

นการสอนทคโนโลย

รเผยแพร ะสทธภาพ ด

 

วตถประสงค1.

จากการจดก2.

การเรยนการ

แนวปฏบตรมขน1.

จดการศกษา2. พ

ทเหมาะสมการศกษาทา

3. สอสาหรบกาและสอดคลอ

คมอรปแบบ

ค เพอใหนกเร

การเรยนการสเพอพฒนาผรสอนดวยเทค

ภาพประก

ระดบสานกงานตอนและการประชมชแจงสาดวยเทคโนโลพฒนาสอการ

มและมประสางไกลอยางตอจดระบบการารจดการเรยนองกบความตอ

บการจดการศกษา 46

รยนเกดการสอนดวยเทคโนลสมฤทธทางคโนโลยการศก

กอบท 16 ตวอ

านเขตพนทกรดาเนนการ ดสรางความเขาลยการศกษาทรเรยนร นวตกสทธภาพ ในอเนอง รบรหารจดกรดวยเทคโนโลองการและบร

 

ดวยเทคโนโลยการศกษาทา

 

เรยนรตามหนโลยการศกษงการเรยนขอกษาทางไกล

อยางการจดทา

ารศกษา ดงน าใจเกยวกบกทางไกลใหกบสกรรม และกระนการจดการศ

การ การบรกลยการศกษาทรบทของสถาน

างไกล

หลกสตรสถษาทางไกล องนกเรยนจา

e-Book

การจดการเรยสถานศกษา ะบวนการเรยนศกษาดวยเท

การ และการทางไกลทมประนศกษาในสงก

านศกษา

ากการจด

ยนรในการ

นการสอนทคโนโลย

รเผยแพร ะสทธภาพ ด

Page 54: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล47

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 47 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

4. แลกเปลยนเรยนร สรางองคความร และนวตกรรมดานการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล เชน การจดการความร (Knowledge Management: KM) คลงความร จดเวทเสวนา ประชมสมมนา อภปรายเปนตน

ภาพประกอบท 17 การจดกจกรรมแลกเปลยนเรยนร

5. นาเสนอ เผยแพรองคความร และนวตกรรมดานการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลผานทางสอตาง ๆ เชน นทรรศการ วารสาร จลสาร จดหมายขาว เวบไซต เปนตน

Page 55: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล48

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 48 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

แนวปฏบตระดบสถานศกษา มขนตอนและการดาเนนการตามลกษณะการจดการเรยนการสอน

ทเลอกใช ดงน 1. การจดการเรยนการสอนโดยใชสอการศกษาทางไกลผาน

ดาวเทยม (Distance Learning Television: DLTV)

ภาพประกอบท 18 การจดการเรยนการสอนโดยใชสอการศกษาทางไกลผานดาวเทยม

1.1 ศกษาหลกสตรสถานศกษา ผงมโนทศน กาหนดการเรยนร

และแผนการเรยนรตามคมอครสอนทางไกลผานดาวเทยมสาหรบโรงเรยนปลายทาง เพอเตรยมการจดการเรยนการสอนใหครอบคลมเนอหา ตามหลกสตร

1.2 เตรยมสอ วสดอปกรณ ใบงาน ใบความร และกจกรรมเสรมตามคมอครสอนทางไกลผานดาวเทยมและประยกตตามความเหมาะสม กบทองถนและความจาเปน

1.3 วางแผนการจดการชนเรยนใหมความเหมาะสมกบการปฏบตกจกรรมตามแผนการจดการเรยนร

1.4 ครจดกจกรรมนาเขาสบทเรยน เพอเชอมโยงความรเดม กบความรใหม ปฏบตกจกรรมตามโรงเรยนตนทางโดยครกากบ ดแล สงเกต

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 48 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

แนวปฏบตระดบสถานศกษา มขนตอนและการดาเนนการตามลกษณะการจดการเรยนการสอน

ทเลอกใช ดงน 1. การจดการเรยนการสอนโดยใชสอการศกษาทางไกลผาน

ดาวเทยม (Distance Learning Television: DLTV)

ภาพประกอบท 18 การจดการเรยนการสอนโดยใชสอการศกษาทางไกลผานดาวเทยม

1.1 ศกษาหลกสตรสถานศกษา ผงมโนทศน กาหนดการเรยนร

และแผนการเรยนรตามคมอครสอนทางไกลผานดาวเทยมสาหรบโรงเรยนปลายทาง เพอเตรยมการจดการเรยนการสอนใหครอบคลมเนอหา ตามหลกสตร

1.2 เตรยมสอ วสดอปกรณ ใบงาน ใบความร และกจกรรมเสรมตามคมอครสอนทางไกลผานดาวเทยมและประยกตตามความเหมาะสม กบทองถนและความจาเปน

1.3 วางแผนการจดการชนเรยนใหมความเหมาะสมกบการปฏบตกจกรรมตามแผนการจดการเรยนร

1.4 ครจดกจกรรมนาเขาสบทเรยน เพอเชอมโยงความรเดม กบความรใหม ปฏบตกจกรรมตามโรงเรยนตนทางโดยครกากบ ดแล สงเกต

และแผนการจดการเรยนรตามคมอครสอนทางไกลผานดาวเทยมสำาหรบโรงเรยนปลายทาง เพอเตรยมการจดการเรยนการสอนใหครอบคลมเนอหาตามหลกสตร

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 48 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

แนวปฏบตระดบสถานศกษา มขนตอนและการดาเนนการตามลกษณะการจดการเรยนการสอน

ทเลอกใช ดงน 1. การจดการเรยนการสอนโดยใชสอการศกษาทางไกลผาน

ดาวเทยม (Distance Learning Television: DLTV)

ภาพประกอบท 18 การจดการเรยนการสอนโดยใชสอการศกษาทางไกลผานดาวเทยม

1.1 ศกษาหลกสตรสถานศกษา ผงมโนทศน กาหนดการเรยนร

และแผนการเรยนรตามคมอครสอนทางไกลผานดาวเทยมสาหรบโรงเรยนปลายทาง เพอเตรยมการจดการเรยนการสอนใหครอบคลมเนอหา ตามหลกสตร

1.2 เตรยมสอ วสดอปกรณ ใบงาน ใบความร และกจกรรมเสรมตามคมอครสอนทางไกลผานดาวเทยมและประยกตตามความเหมาะสม กบทองถนและความจาเปน

1.3 วางแผนการจดการชนเรยนใหมความเหมาะสมกบการปฏบตกจกรรมตามแผนการจดการเรยนร

1.4 ครจดกจกรรมนาเขาสบทเรยน เพอเชอมโยงความรเดม กบความรใหม ปฏบตกจกรรมตามโรงเรยนตนทางโดยครกากบ ดแล สงเกต

Page 56: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล49

 

พฤตกรรมการครและนกเร

และพฒนาตอ

เพอชวยเหลอจดประสงค สถานศกษา

2. ก(Digital Vide

2และแผนการปลายทาง ตามหลกสตร

2ระบบดจทล

คมอรปแบบ

รเรยนรของนกยนรวมกนสร1.5 วดและปรอไป 1.6 ครจดกจอนกเรยนทเรและใหความร

การจดการเeo Disc: DVD

การจดการเรย

2.1 ศกษาหลรเรยนรตามคเพอเตรยมกร 2.2 ศกษาบล (Digital Vi

บการจดการศกษา 49

กเรยน แนะนาปบทเรยน ระเมนผลการ

จกรรมสอนซอยนรไมทนตามรเพมเตมเพอให

เรยนการสอD)

ภาพประกอยนการสอนโดย

ลกสตรสถานศมอครสอนทาการจดการเร

บทเรยนทสอdeo Disc: D

 

ดวยเทคโนโลยการศกษาทา

 

า อธบายเพมเ

เรยนร เพอว

อมเสรมนอกตมการสอนของหครอบคลมเน

นโดยใชสอ

อบท 19 ยใชสอวดทศนร

ศกษา ผงมโนทางไกลผานดารยนการสอน

อนโดยคร ตนDVD) จดทาแ

างไกล

เตม ตามความ

เคราะห ปรบ

ตารางเวลาอองครตนทาง หนอหาสาระตาม

วดทศนระบ

ระบบดจทล

ทศน กาหนดกวเทยมสาหรบนใหครอบคล

นทางจากสอแผนการจดก

มเหมาะสม

บปรงแกไข

อกอากาศ หรอไมผานมหลกสตร

บบดจทล

การเรยนร บโรงเรยนลมเนอหา

อวดทศน ารเรยนร

และแผนการจดการเรยนรตามคมอครสอนทางไกลผานดาวเทยมสำาหรบโรงเรยนปลายทาง เพอเตรยมการจดการเรยนการสอนใหครอบคลมเนอหาตามหลกสตร

 

พฤตกรรมการครและนกเร

และพฒนาตอ

เพอชวยเหลอจดประสงค สถานศกษา

2. ก(Digital Vide

2และแผนการปลายทาง ตามหลกสตร

2ระบบดจทล

คมอรปแบบ

รเรยนรของนกยนรวมกนสร1.5 วดและปรอไป 1.6 ครจดกจอนกเรยนทเรและใหความร

การจดการเeo Disc: DVD

การจดการเรย

2.1 ศกษาหลรเรยนรตามคเพอเตรยมกร 2.2 ศกษาบล (Digital Vi

บการจดการศกษา 49

กเรยน แนะนาปบทเรยน ระเมนผลการ

จกรรมสอนซอยนรไมทนตามรเพมเตมเพอให

เรยนการสอD)

ภาพประกอยนการสอนโดย

ลกสตรสถานศมอครสอนทาการจดการเร

บทเรยนทสอdeo Disc: D

 

ดวยเทคโนโลยการศกษาทา

 

า อธบายเพมเ

เรยนร เพอว

อมเสรมนอกตมการสอนของหครอบคลมเน

นโดยใชสอ

อบท 19 ยใชสอวดทศนร

ศกษา ผงมโนทางไกลผานดารยนการสอน

อนโดยคร ตนDVD) จดทาแ

างไกล

เตม ตามความ

เคราะห ปรบ

ตารางเวลาอองครตนทาง หนอหาสาระตาม

วดทศนระบ

ระบบดจทล

ทศน กาหนดกวเทยมสาหรบนใหครอบคล

นทางจากสอแผนการจดก

มเหมาะสม

บปรงแกไข

อกอากาศ หรอไมผานมหลกสตร

บบดจทล

การเรยนร บโรงเรยนลมเนอหา

อวดทศน ารเรยนร

Page 57: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล50

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 50 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

ของตนเอง โดยระบรายการสอ เอกสาร ใบงาน ใบความร และกจกรรมเสรมตามคมอครสอนทางไกลผานดาวเทยม หรอประยกตตามความเหมาะสมกบทองถนและความจาเปน

2.3 วางแผนการจดการชนเรยนใหเหมาะสมกบการปฏบตกจกรรมตามแผนการจดการเรยนร

2.4 ครจดกจกรรมนาเขาสบทเรยน เพอเชอมโยงความรเดมกบความรใหม ปฏบตกจกรรมตามบทเรยนจากสอวดทศนระบบดจทล (Digital Video Disc: DVD) โดยครกากบ ดแล สงเกตพฤตกรรมการเรยนรของนกเรยน แนะนา อธบายเพมเตม ตามความเหมาะสม ครและนกเรยนรวมกนสรปบทเรยน

2.5 วดและประเมนผลการเรยนร เพอวเคราะหปรบปรงแกไขและพฒนาตอไป

2.6 ครจดกจกรรมสอนซอมเสรมเพอชวยเหลอนกเรยน ทเรยนรไมทนตามการสอนจากสอวดทศนระบบดจทล (Digital Video Disc: DVD) หรอไมผานจดประสงค และใหความรเพมเตม เพอใหครอบคลมเนอหาสาระตามหลกสตรสถานศกษา

Page 58: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล51

 

3. กLearning: e

ภาพปร

33

อเลกทรอนระบบ (softดานการเรยเซรฟเวอร (เครอขายอน

คมอรปแบบ

การจดการเรยe-Learning)

ระกอบท 20 ก (

3.1 ศกษาหล3.2 ศกษาสกส (Electrotware) ทพฒยนการสอนท(server) แลวทราเนต (intr

บการจดการศกษา 51

ยนการสอนโด

การจดการเรยนElectronics Le

ลกสตรสถานศออเลกทรอนonics Learniนาขน เพอใ

ทรวบรวมไวบวสงผานไปยงranet) และอ

 

ดวยเทคโนโลยการศกษาทา

 

ยใชสออเลกท

นการสอนโดยใชearning: e-Le

ศกษาและเนอนกสในคลงสing: e-Learnใชบรหารจดบนเครองคอมงเครองคอมพนเทอรเนต in

างไกล

ทรอนกส (Ele

ชสออเลกทรอนearning)

อหาเพมเตม สอการเรยนning) ทเปนโการสออเลกมพวเตอรแมพวเตอรลกขnternet)

ectronics

นกส

การสอนโปรแกรมทรอนกส

มขายหรอายโดยใช

Page 59: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล52

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 52 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

3.3 จดทาแผนการจดการเรยนร คดเลอกสอ จดทาสอ และ เตร ยม วส ด อปกรณ ในการ จดการ เ ร ยนการสอนโดยใ ชส อ อ เลกทรอนกส (Electronics Learning: e-Learning) ท สอดคลองกบแผนการจดการเรยนร

ภาพประกอบท 21 แผนการจดการเรยนร

3.4 วางแผนการจดการชนเรยนใหเหมาะสมกบการปฏบตกจกรรมตามแผนการจดการเรยนร

3.5 ตรวจสอบระบบและวสดอปกรณใหมความพรอมตอ การใชงาน เชน เครองคอมพวเตอรแมขาย เครองคอมพวเตอรลกขาย โทรทศน การเชอมตอของสญญาณตาง ๆ เปนตน

3.6 ครนาเขาสบทเรยนเพอเชอมโยงความรเดมกบความรใหมและเปดโปรแกรมจากเครองคอมพวเตอร และเปดโทรทศนเพอเชอมตอระบบการใชงาน โดยครควรจะสอนใหนกเรยนสามารถเปดใชงาน เรยนร และดแลรกษาวสดอปกรณเบองตนดวยตนเองได ซงจะเปนการฝกทกษะดานเทคโนโลยและสรางเสรมนสยใฝเรยนรใหแกนกเรยน รวมทงทาใหการจดการเรยน

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 52 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

3.3 จดทาแผนการจดการเรยนร คดเลอกสอ จดทาสอ และ เตร ยม วส ด อปกรณ ในการ จดการ เ ร ยนการสอนโดยใ ชส อ อ เลกทรอนกส (Electronics Learning: e-Learning) ท สอดคลองกบแผนการจดการเรยนร

ภาพประกอบท 21 แผนการจดการเรยนร

3.4 วางแผนการจดการชนเรยนใหเหมาะสมกบการปฏบตกจกรรมตามแผนการจดการเรยนร

3.5 ตรวจสอบระบบและวสดอปกรณใหมความพรอมตอ การใชงาน เชน เครองคอมพวเตอรแมขาย เครองคอมพวเตอรลกขาย โทรทศน การเชอมตอของสญญาณตาง ๆ เปนตน

3.6 ครนาเขาสบทเรยนเพอเชอมโยงความรเดมกบความรใหมและเปดโปรแกรมจากเครองคอมพวเตอร และเปดโทรทศนเพอเชอมตอระบบการใชงาน โดยครควรจะสอนใหนกเรยนสามารถเปดใชงาน เรยนร และดแลรกษาวสดอปกรณเบองตนดวยตนเองได ซงจะเปนการฝกทกษะดานเทคโนโลยและสรางเสรมนสยใฝเรยนรใหแกนกเรยน รวมทงทาใหการจดการเรยน

Page 60: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล53

 

การสอนโดยมประสทธภา

3ดแล สงเกตตามความเหประจาชนหในการออกอTelevision:

3ผลงานนกเรยและสมาเสม

3หรอพฒนาต

3ทเรยนรไมทนe-Learning เนอหาสาระต

คมอรปแบบ

ยใชสออเลกทาพยงขน 3.7 ปฏบตกตพฤตกรรมกหมาะสม ครหรอวชา เปนอากาศสอการ

DLTV) 3.8 ตดตามยน จดกจกรอ ฝกฝนใหน3.9 วดและปตอไป 3.10 ครจดกนตามการสอนหรอไมผานจตามหลกสตร

ภาพประกอบบการจดการศกษา 53

ทรอนกส (El

จกรรมตามแารเรยนรของรและนกเรยนนผควบคมดศกษาทางไกล

แนะนาเพมเรรมการสอนซนกเรยนมวนยใประเมนผลการ

กจกรรมสอนนโดยใชสออเลดประสงค แลสถานศกษา

บท 22 การจด

 

ดวยเทคโนโลยการศกษาทา

 

lectronics L

แผนการจดกางนกเรยน แนนรวมกนสรปแลใหนกเรยลผานดาวเทย

เตมระหวางเรอมเสรมใหกบในตนเอง รเรยนร เพอว

นซอมเสรม เลกทรอนกส (ละใหความรเพ

ดกจกรรมสอนซางไกล

earning: e-L

ารเรยนร โดยนะนา อธบาบทเรยนโดยยนเขาเรยนตยม (Distance

รยน ตดตามตบนกเรยนอยา

วเคราะหปรบ

เพอชวยเหลอ(Electronics พมเตมเพอใหค

ซอมเสรม

Learning)

ยครกากบ ยเพมเตม

ยครผสอนตามเวลา Learning

ตรวจสอบางตอเนอง

ปรงแกไข

อนกเรยน Learning: ครอบคลม

 

การสอนโดยมประสทธภา

3ดแล สงเกตตามความเหประจาชนหในการออกอTelevision:

3ผลงานนกเรยและสมาเสม

3หรอพฒนาต

3ทเรยนรไมทนe-Learning เนอหาสาระต

คมอรปแบบ

ยใชสออเลกทาพยงขน 3.7 ปฏบตกตพฤตกรรมกหมาะสม ครหรอวชา เปนอากาศสอการ

DLTV) 3.8 ตดตามยน จดกจกรอ ฝกฝนใหน3.9 วดและปตอไป 3.10 ครจดกนตามการสอนหรอไมผานจตามหลกสตร

ภาพประกอบบการจดการศกษา 53

ทรอนกส (El

จกรรมตามแารเรยนรของรและนกเรยนนผควบคมดศกษาทางไกล

แนะนาเพมเรรมการสอนซนกเรยนมวนยใประเมนผลการ

กจกรรมสอนนโดยใชสออเลดประสงค แลสถานศกษา

บท 22 การจด

 

ดวยเทคโนโลยการศกษาทา

 

lectronics L

แผนการจดกางนกเรยน แนนรวมกนสรปแลใหนกเรยลผานดาวเทย

เตมระหวางเรอมเสรมใหกบในตนเอง รเรยนร เพอว

นซอมเสรม เลกทรอนกส (ละใหความรเพ

ดกจกรรมสอนซางไกล

earning: e-L

ารเรยนร โดยนะนา อธบาบทเรยนโดยยนเขาเรยนตยม (Distance

รยน ตดตามตบนกเรยนอยา

วเคราะหปรบ

เพอชวยเหลอ(Electronics พมเตมเพอใหค

ซอมเสรม

Learning)

ยครกากบ ยเพมเตม

ยครผสอนตามเวลา Learning

ตรวจสอบางตอเนอง

ปรงแกไข

อนกเรยน Learning: ครอบคลม

 

การสอนโดยมประสทธภา

3ดแล สงเกตตามความเหประจาชนหในการออกอTelevision:

3ผลงานนกเรยและสมาเสม

3หรอพฒนาต

3ทเรยนรไมทนe-Learning เนอหาสาระต

คมอรปแบบ

ยใชสออเลกทาพยงขน 3.7 ปฏบตกตพฤตกรรมกหมาะสม ครหรอวชา เปนอากาศสอการ

DLTV) 3.8 ตดตามยน จดกจกรอ ฝกฝนใหน3.9 วดและปตอไป 3.10 ครจดกนตามการสอนหรอไมผานจตามหลกสตร

ภาพประกอบบการจดการศกษา 53

ทรอนกส (El

จกรรมตามแารเรยนรของรและนกเรยนนผควบคมดศกษาทางไกล

แนะนาเพมเรรมการสอนซนกเรยนมวนยใประเมนผลการ

กจกรรมสอนนโดยใชสออเลดประสงค แลสถานศกษา

บท 22 การจด

 

ดวยเทคโนโลยการศกษาทา

 

lectronics L

แผนการจดกางนกเรยน แนนรวมกนสรปแลใหนกเรยลผานดาวเทย

เตมระหวางเรอมเสรมใหกบในตนเอง รเรยนร เพอว

นซอมเสรม เลกทรอนกส (ละใหความรเพ

ดกจกรรมสอนซางไกล

earning: e-L

ารเรยนร โดยนะนา อธบาบทเรยนโดยยนเขาเรยนตยม (Distance

รยน ตดตามตบนกเรยนอยา

วเคราะหปรบ

เพอชวยเหลอ(Electronics พมเตมเพอใหค

ซอมเสรม

Learning)

ยครกากบ ยเพมเตม

ยครผสอนตามเวลา Learning

ตรวจสอบางตอเนอง

ปรงแกไข

อนกเรยน Learning: ครอบคลม

Page 61: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล54

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 54 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

องคประกอบท 4 การนเทศและตดตาม

แผนภาพท 6 องคประกอบท 4 การนเทศและตดตาม

ความหมาย การนเทศและตดตาม หมายถง กระบวนการใหคาปรกษา

แนะนา ชวยเหลอ และตดตามการดาเ นนงานการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล วตถประสงค

1. เพอจดกระบวนการนเทศและตดตาม ผลการดาเนนงาน การจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลทมประสทธภาพ

2 . เ พ อส ง เ ส รมและส นบสน น ให ม ก า ร น เทศ เก ย วก บ การดาเนนงานการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

เพ อจดกระบวนการนเทศ และตดตามผลการดำาเนนงาน

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 54 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

องคประกอบท 4 การนเทศและตดตาม

แผนภาพท 6 องคประกอบท 4 การนเทศและตดตาม

ความหมาย การนเทศและตดตาม หมายถง กระบวนการใหคาปรกษา

แนะนา ชวยเหลอ และตดตามการดาเ นนงานการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล วตถประสงค

1. เพอจดกระบวนการนเทศและตดตาม ผลการดาเนนงาน การจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลทมประสทธภาพ

2 . เ พ อส ง เ ส รมและส นบสน น ให ม ก า ร น เทศ เก ย วก บ การดาเนนงานการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

Page 62: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล55

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 55 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

3. เพอสรางขวญและกาลงใจในการปฏบตงานการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลแกบคลากรทกฝายทเกยวของ แนวปฏบตระดบสานกงานเขตพนทการศกษา

มขนตอนและการดาเนนการดงน 1) สารวจความตองการและวเคราะหสภาพปจจบน เกยวกบ

การนเทศและตดตามการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลของสานกงานเขตพนทการศกษา

2) ประชมชแจงสรางความเขาใจเกยวกบกระบวนการนเทศและตดตามการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลใหกบบคลากรของสานกงานเขตพนทการศกษาและสถานศกษา

3) แตงตงคณะกรรมการนเทศและตดตามการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลของสานกงานเขตพนทการศกษา

ภาพประกอบท 23 คณะกรรมการออกนเทศและตดตาม

4) วางแผนการดาเนนงานนเทศและตดตามการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล กาหนดปฏทนการนเทศใหเปนไปอยางตอเนอง สมาเสมอ

Page 63: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล56

 

5) การศกษาทา

6) สการจดการศ

7) สทเกยวของกบชมเชย มอบหรอปฏบตงจดกจกรรมจดงบประมา

พธมอบเกยร

คมอรปแบบ

ดาเนนการนางไกลตามปฏสรปผล ประเกษาดวยเทคโสรางขวญกาลบการจดการศ

บเกยรตบตรแกงานดเดนในกมยกยองเชดาณและวสดคร

รตบตรแกโรงเร

บการจดการศกษา 56

เทศและตดตทนงานทกาหเมนผล และปโนโลยการศกลงใจในการปฏบศกษาดวยเทคโกสถานศกษา ารจดการศกษชเกยรตแลรภณฑสนบสน

ภาพพธมอบเก

ภาพประกอรยนทมผลสมฤ

 

ดวยเทคโนโลยการศกษาทา

 

ตามการจดกาหนด ปรบปรงกระบวษาทางไกล บตงานแกผบรโนโลยการศกษผบรหาร ครษาดวยเทคโนะประชาสมนนเพมเตม เ

กยรตบตรแกโ

อบท 24 ฤทธทางการเรย

างไกล

รศกษาดวยเท

วนการนเทศแ

รหาร คร แลษาทางไกล เชรและบคลากรทนโลยการศกษพนธเผยแพเปนตน

รงเรยน

ยนสงสด 10 อ

ทคโนโลย

และตดตาม

ละบคลากรน ยกยองทมผลงานษาทางไกล พรผลงาน

นดบแรก

 

5) การศกษาทา

6) สการจดการศ

7) สทเกยวของกบชมเชย มอบหรอปฏบตงจดกจกรรมจดงบประมา

พธมอบเกยร

คมอรปแบบ

ดาเนนการนางไกลตามปฏสรปผล ประเกษาดวยเทคโสรางขวญกาลบการจดการศ

บเกยรตบตรแกงานดเดนในกมยกยองเชดาณและวสดคร

รตบตรแกโรงเร

บการจดการศกษา 56

เทศและตดตทนงานทกาหเมนผล และปโนโลยการศกลงใจในการปฏบศกษาดวยเทคโกสถานศกษา ารจดการศกษชเกยรตแลรภณฑสนบสน

ภาพพธมอบเก

ภาพประกอรยนทมผลสมฤ

 

ดวยเทคโนโลยการศกษาทา

 

ตามการจดกาหนด ปรบปรงกระบวษาทางไกล บตงานแกผบรโนโลยการศกษผบรหาร ครษาดวยเทคโนะประชาสมนนเพมเตม เ

กยรตบตรแกโ

อบท 24 ฤทธทางการเรย

างไกล

รศกษาดวยเท

วนการนเทศแ

รหาร คร แลษาทางไกล เชรและบคลากรทนโลยการศกษพนธเผยแพเปนตน

รงเรยน

ยนสงสด 10 อ

ทคโนโลย

และตดตาม

ละบคลากรน ยกยองทมผลงานษาทางไกล พรผลงาน

นดบแรก

Page 64: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล57

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 57 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

แนวปฏบตระดบสถานศกษา มขนตอนและการดาเนนการ ดงน 1. สารวจความตองการและวเคราะหสภาพปจจบนเกยวกบ

การนเทศภายใน และตดตามการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลของสถานศกษา

2. ประชมชแจงสรางความเขาใจเกยวกบกระบวนการนเทศภายในและตดตามการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลใหกบคร บคลากร คณะกรรมการสถานศกษาขนพนฐาน และผปกครอง

3. แตง ตงคณะกรรมการนเทศภายในและตดตามการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลของสถานศกษา

4. วางแผนการดาเนนงานนเทศภายในและตดตามการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

ภาพประกอบท 25 การนเทศของผบรหารโรงเรยน

5. ดาเนนงานการนเทศภายในและตดตามการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 57 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

แนวปฏบตระดบสถานศกษา มขนตอนและการดาเนนการ ดงน 1. สารวจความตองการและวเคราะหสภาพปจจบนเกยวกบ

การนเทศภายใน และตดตามการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลของสถานศกษา

2. ประชมชแจงสรางความเขาใจเกยวกบกระบวนการนเทศภายในและตดตามการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลใหกบคร บคลากร คณะกรรมการสถานศกษาขนพนฐาน และผปกครอง

3. แตง ตงคณะกรรมการนเทศภายในและตดตามการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลของสถานศกษา

4. วางแผนการดาเนนงานนเทศภายในและตดตามการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

ภาพประกอบท 25 การนเทศของผบรหารโรงเรยน

5. ดาเนนงานการนเทศภายในและตดตามการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

Page 65: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล58

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 58 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

6. สรปผล ประเมนผล ปรบปรง และพฒนากระบวนการนเทศภายในและตดตามการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

7. ยกยองชมเชย และมอบเกยรตบตรหรอรางวล เพอเปนขวญกาลงใจใหกบครและบคลากร ทมผลงานดเดนหรอปฏบตงานดวยความมงมนตงใจจนเกดผลดตอการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

Page 66: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล59

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 59 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

องคประกอบท 5 การประเมนผลและปรบปรง

แผนภาพท 7 องคประกอบท 5 การประเมนผลและปรบปรง

ความหมาย การประเมนผลและปรบปรง หมายถง กระบวนการรวบรวม

ขอมลการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล โดยใชแนวทาง การประเมนตามรปแบบ CIPP และนาขอมลทไดจากการประเมนผล มาปรบปรงการดาเนนงานการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล วตถประสงค

1. เพอประเมนผลการดาเนนงานการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลของสานกงานเขตพนทการศกษา โดยใชแนวทาง การประเมนตามรปแบบ CIPP

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 59 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

องคประกอบท 5 การประเมนผลและปรบปรง

แผนภาพท 7 องคประกอบท 5 การประเมนผลและปรบปรง

ความหมาย การประเมนผลและปรบปรง หมายถง กระบวนการรวบรวม

ขอมลการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล โดยใชแนวทาง การประเมนตามรปแบบ CIPP และนาขอมลทไดจากการประเมนผล มาปรบปรงการดาเนนงานการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล วตถประสงค

1. เพอประเมนผลการดาเนนงานการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลของสานกงานเขตพนทการศกษา โดยใชแนวทาง การประเมนตามรปแบบ CIPP

Page 67: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล60

 

2. การศกษาดการศกษาใหแนวปฏบตร

มขน1.

การศกษาดว2.

การศกษาดว

ภาพประกอ

3. ดเทคโนโลยกาเพอประเมนแบบประเมน

4.

การดาเนนงคมอรปแบบ

เพอนาขอมดวยเทคโนโลหมประสทธภาระดบสานกงานตอนและการประชมชแจงวยเทคโนโลยกวางแผนการดวยเทคโนโลยก

อบท 26 การป

ดาเนนการจารศกษาทางไกนสภาวะแวดนกระบวนการดาเนนการปร4.1 ดาเนนกงาน โดยใชแ

บการจดการศกษา 60

ลทไดจากกลยการศกษาาพ านเขตพนทการดาเนนการ งสรางความเขการศกษาทางดาเนนงาน แลการศกษาทาง

ประชมสรางคว

ดทาเครองมอกลตามรปแบบดลอม แบบสร และแบบสอระเมนตามรปารประเมนสภ

แบบสอบถาม

 

ดวยเทคโนโลยการศกษาทา

 

ารประเมนผาทางไกลขอ

ารศกษา ดงน ขาใจ เกยวกไกลตามรปแบละกาหนดปฏไกลตามรปแบ

วามเขาใจและว

อในการประเมบ CIPP ประกสอบถามเพออบถามเพอปรแบบ CIPP

ภาวะแวดลอมประเมนสภา

างไกล

ผลมาปรบปรองสานกงาน

กบการประเมบบ CIPP ฏทนการประเมบบ CIPP

วางแผนการดา

มนการจดการศกอบดวย แบบประเมนปจจระเมนผลผลต

(context) าวะแวดลอมใ

รงการจดเขตพนท

มนการจด

มนการจด

เนนงาน

ศกษาดวยบสอบถามจยนาเขา ต

ระยะกอนในการจด

ดำาเนนการจดทำาเครองมอในการประเมนการจดการศกษาดวย

Page 68: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล61

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 61 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

การศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล นาขอมลทไดมาวเคราะห และนาไปวางแผนการดาเนนงาน

4.2 ดาเนนการประเมนปจจยนาเขา (input) ระยะกอน การดาเนนงาน โดยนาแบบสอบถามประเมนปจจยนาเขาในการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล วเคราะหขอมลและนาไปกาหนดโครงสราง การดาเนนงาน

4.3 ดาเนนการประเมนกระบวนการ (process) ในระหวางดาเนนงาน โดยนาแบบสอบถามประเมนกระบวนการในการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล วเคราะหขอมลและนาไปปรบปรง การดาเนนงาน

4.4 ด า เ น นการประเม นผลผล ต (Product) เม อส นส ด การดาเนนงาน โดยนาแบบสอบถามประเมนผลผลตในการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล วเคราะหขอมลและนาไปเปรยบเทยบกบเปาหมายทกาหนดไว และพจารณาความคมคาหรอคณคาของการดาเนนงาน

5. ตรวจสอบการประเมน การดาเนนงานการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล โดยการมสวนรวมของผมสวนเกยวของ

6. ปรบปรงแกไขตามผลการประเมนการดาเนนงานการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล แนวปฏบตระดบสถานศกษา

มขนตอนและการดาเนนการ ดงน 1. ประชมชแจงสรางความเขาใจ เกยวกบการประเมนการจด

การศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลตามรปแบบ CIPP 2. วางแผนการดาเนนงานและกาหนดปฏทนการประเมนการจด

การศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลตามรปแบบ CIPP

Page 69: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล62

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 62 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

ภาพประกอบท 27 การประชมครและผอานวยการโรงเรยน

3. ดาเนนการจดทาเครองมอในการประเมนการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลตามรปแบบ CIPP ประกอบดวย แบบสอบถามเพอประเมนสภาวะแวดลอม แบบสอบถามเพอประเมนปจจยนาเขา แบบประเมนกระบวนการ และแบบสอบถามเพอประเมนผลผลต

4. ดาเนนการตามรปแบบ CIPP 4.1 ดาเนนการประเมนสภาวะแวดลอม (context) ระยะ

กอนการดาเนนงานโดยใชแบบสอบถามประเมนสภาวะแวดลอมในการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล นาขอมลทไดมาวเคราะห และนาไปวางแผนการดาเนนงาน

4.2 ดาเนนการประเมนปจจยนาเขา (input) ระยะกอน การดาเนนงาน โดยนาแบบสอบถามประเมนปจจยนาเขาในการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลและวเคราะหขอมล และนาไปกาหนดโครงสรางการดาเนนงาน

4.3 ดาเนนการประเมนกระบวนการ (process) ในระหวางดาเนนงาน โดยนาแบบสอบถามประเมนกระบวนการในการจดการศกษา

Page 70: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล63

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 63 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล วเคราะหขอมล และนาไปปรบปรง การดาเนนงาน

4.4 ดาเนนการประเมนผลผลต (Product) เมอสนสด การดาเนนงาน โดยนาแบบสอบถามประเมนผลผลตในการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล วเคราะหขอมลและนาไปเปรยบเทยบกบเปาหมายทกาหนดไว และพจารณาความคมคาหรอคณคาของ การดาเนนงาน

4.5 ประชม ปรกษาหารอ เกยวกบการประเมนผลระหวางดาเนนงานเพอการพฒนาหรอศกษาปญหาทเกดขนอยางตอเนองและสมาเสมอ

5. ตรวจสอบการประเมนการดาเนนงานการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล โดยการมสวนรวมของผมสวนเกยวของ

6. ปรบปรงแกไขตามผลการประเมนการดาเนนงานการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

Page 71: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล64

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 64 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

ภาพประกอบท 28 การเผยแพรผลการดาเนนงานในหนงสอพระมหากษตรย ของสานกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคม

Page 72: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล65

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 65 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

ปจจยสความสาเรจ

การนารปแบบการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลเพอพฒนาผลสมฤทธทางการเรยน สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1 ไปสการปฏบต สานกงานเขตพนทการศกษาและสถานศกษาจะดาเนนการใหประสบความสาเรจไดนน มปจจยหลายประการทจะสงผลใหการดาเนนงานการจดการศกษาทางไกลประสบความสาเรจ ประกอบดวย 3 ดาน ดงน

1. ดานหนวยงาน 1) สานกงานเขตพนทการศกษา ควรกาหนดเปนนโยบายสาคญ

และชแจงใหทราบถงความเหมาะสมในการเลอกการจดการเรยนการสอนใหเหมาะสมกบบรบทของโรงเรยน

2) สถานศกษาทมความสนใจในการจดการเรยนการสอนทางไกล ควรมการศกษาความรและศกษาจากโรงเรยนตนแบบเพอใหเกดความเขาใจอยางชดเจนมากยงขน

3) สานกงานเขตพนทการศกษามการนเทศ ตดตาม ใหความสาคญกบการปฏบตงานของสถานศกษาในการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลอยางตอเนอง

4) สานกงานเขตพนทการศกษาควรจดกจกรรมเชดชเกยรตใหกบสถานศกษาทมผลการปฏบตงานทด

5) สถานศกษาควรดาเนนการชแจงและประชาสมพนธ การจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลของสถานศกษาใหกบผม

สวนท 4 สวนท 4

ปจจยสคว�มสำ�เรจ

Page 73: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล66

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 66 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

สวนเกยวของทกฝายทราบและยอมรบ โดยเฉพาะผปกครองนกเรยน ในเรองของการจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลพรอมทงความเขาใจถงขอดและความสาเรจทจะเกดขนตอไป

2. ดานบคลากร 1) ผบรหารใหการสนบสนนดานงบประมาณอยางเพยงพอ 2) ผบรหารควรมความร ความเขาใจ ความสามารถ ทกษะ

เกยวกบการใชสอเทคโนโลยและสนใจใฝร 3) ผบรหารควรใหการสนบสนนและอานวยความสะดวก

ในการจดหาสอเทคโนโลยในการจดการเรยนการสอน 4) ผบรหารควรมการนเทศ ตดตาม ดแลชวยเหลอการจด

การเรยนการสอนของครอยางสมาเสมอ รวมทงการสรางขวญและกาลงใจใหกบครผสอนในการปฏบตการ

5) ผบรหารควรมการประชมปรกษาหารอในการพฒนาหรอศกษาปญหาทเกดขนอยางตอเนองและสมาเสมอ

6) ครผสอนควรมการสรางแรงจงใจใหกบนกเรยน รวมทง มความใสใจและรวมมอกบนกเรยนในการเรยนการสอน และใหมความสอดคลองกบครตนทาง

7) ครควรมการพฒนาตนเองใหมความร ความสามารถเกยวกบดานเทคโนโลยการศกษา

8) ครจะตองมความรความเขาใจในบทบาทของตนเองและดาเนนการตามขนตอนของการจดการเรยนการสอนทางไกลของนกเรยน ศกษาหลกสตรเนอหาตาง ๆ จดทากาหนดการสอน วดและประเมนผล บนทกหลงการสอน ทงในเรองของการแลกเปลยนเรยนร การสรางเครอขาย การศกษาคนควาเพมเตม เปนตน

Page 74: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล67

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 67 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

9) ครควรควบคมดแลใหนกเรยนเขาเรยนตามเวลาในการออกอากาศสอการศ กษาทางไกลผานดาวเท ยม (Distance Learning Television: DLTV) และมการตดตาม แนะนาเพมเตมระหวางเรยน ตดตามตรวจสอบผลงานนกเรยน จดกจกรรมการสอนซอมเสรมใหกบนกเรยนอยางตอเนองและสมาเสมอ ฝกฝนใหนกเรยนมวนยในตนเอง

10) ครควรมการบนทกหลงสอนทกครง นาผลมาใชพฒนาปรบปรงการจดกจกรรมการเรยนการสอน จดทาวจยในชนเรยน ซงเปนการพฒนาและแกไขปญหาทถกตองและชดเจน

11) นกเรยนควรมวนยในการเรยนและควรมการเตรยมความพรอมในการเรยนทกครง เชน ใบงาน อปกรณการเรยน เปนตน

3. ดานการบรหารจดการ 1) มการทางานเปนทม (Teamwork) เนนทางานแบบมสวนรวม 2) มการประชาสมพนธการดาเนนงานและขอมลขาวสารเกยวกบ

การจดการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลอยางตอเนอง 3) ควรมการสรางวฒนธรรมใหมในการใหนกเรยนเกดความรก

ในการทจะแสวงหาความรจากสอเทคโนโลย 4) ควรมการจดสอวสดอปกรณในการจดการศกษาดวยเทคโนโลย

การศกษาทางไกลใหมความพรอม และทสาคญควรมสออปกรณสารองเพอทดแทนการทางานไดอยางรวดเรวและตอเนอง

5) ควรมการกาหนดระยะเวลาในการตรวจสอบ ดแล บารงรกษาเครองรบสญญาณหรออปกรณตาง ๆ อยางสมาเสมอ เพอการใชงานอยางตอเนอง ประหยดและการใชงานอยางคมคา

Page 75: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Page 76: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล69

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 68 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

รายการอางอง

กรมการศกษานอกโรงเรยน. (2541). สรปผลการวจย ประเมนผลและ ตดตามผลโครงการการศกษาทางไกลผานดาวเทยม มถนายน 2539-พฤษภาคม 2541. กรงเทพมหานคร: โรงพมพครสภาลาดพราว.

เขตพนทการศกษาสพรรณบร เขต 1, สานกงาน. (2553). ขอมล สารสนเทศทางการศกษา ปการศกษา 2553. สพรรณบร: สานกงานเขตพนทการศกษาสพรรณบร เขต 1.

เขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1, สานกงาน. (2554). รายงานการประเมนโครงการพฒนาคณภาพการเรยน การสอนดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลเฉลมพระเกยรต ของสานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1. สพรรณบร: สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษา สพรรณบร เขต 1.

คณะกรรมการพฒนาระบบราชการ, สานกงาน. (2552). การจดทาคมอ การปฏบตงาน Work Manual (ปรบปรงใหม). กรงเทพมหานคร: ก.พลพมพ (1996).

นฤมล ตนธสรเศรษฐ. (2533). “แหลงวทยาการในชมชน”.ในเอกสารการสอน ชดวชาการ พฒนาและการใชแหลงวทยาการในชมชน หนวยท 1-8 สาขาวชาศกษาศาสตร. นนทบร: อรณการพมพ.

ประเวศ วะส. (2539). ปฏรปการศกษาไทย การยกเครองทางปญญา. กรงเทพมหานคร: สานกพมพชาวบาน.

Page 77: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล70

  

คมอรปแบบการจดการศกษา 69 ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล

 

รายการอางอง (ตอ)

เรองชย จรงศรวฒน. (2554). เทคนคการเขยนคมอการปฏบตงาน. ขอนแกน: ศนยผลตเอกสาร สานกงานอธการบด มหาวทยาลยขอนแกน.

ชยยงค พรหมวงศ. (2555). เอกสารชดการสอนชดวชาการศกษาทางไกล (Distance Education) หนวยท 8-15. พมพครงท 7. นนทบร: อรณการพมพ.

เสถยร คามศกด. (2549). การเขยนคมอปฏบตงาน. กรงเทพมหานคร: มหาวทยาลยศรนครนทรวโรฒ.

สมาล สงขศร. (2549). การศกษาทางไกล (Distance Education). นนทบร: สานกพมพมหาวทยาลยสโขทยธรรมาธราช.

Keeves, P.J. (1988). Model and Model Building Educational Research, Methodology and Measurement: An International Handbook. Oxford: Pergamon.

Keegan, D. (1990). Foundations of distance education. 2nded. London: Rutledge.

Page 78: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล71

คณะผจดทำ�

คณะทำ�ง�น

นายอนสรณ ฟเจรญ ผอำานวยการสำานกงานเขตพนท ประธาน

การศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1

นายปญญา แสงอทย รองผอำานวยการสำานกงานเขตพนท รองประธาน

การศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1

นายวระ ทวสข รองผอำานวยการสำานกงานเขตพนท รองประธาน

การศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1

นายประกอบชย สะอาดด ผอำานวยการกลมนโยบายและแผน กรรมการ

นายวนชย พนธสงหจบ ผอำานวยการกลมสงเสรมการจดการศกษา กรรมการ

นางสาววรนธร กาญจนรวกล ผอำานวยการโรงเรยนวดโพธทาทราย กรรมการ

นายไชยโรจน ศรวเชยร ผอำานวยการโรงเรยนบรรหารแจมใสวทยา 4 กรรมการ

นางสาวสมพงษ สะราคำา ผอำานวยการโรงเรยนวดไกเตย กรรมการ

นายอำานวย ธระธำารงชยกล ผอำานวยการโรงเรยนวดวงพระนอน กรรมการ

นายทะนง พทธจำา ผอำานวยการโรงเรยนวดบานกลวย กรรมการ

นายไพศาล ชเชอ ผอำานวยการโรงเรยนวดสวรรณนาค กรรมการ

นายประภา นอยสกล ผอำานวยการโรงเรยนวดอทมพราราม กรรมการ

นายปญญา ธรรมวชต ผอำานวยการโรงเรยนวดสำานกตะฆา กรรมการ

นายนทท เกรยงไกร ผอำานวยการโรงเรยนวดสามทอง กรรมการ

นางชาดา เคหะนาค ผอำานวยการโรงเรยนบานรางทอง กรรมการ

นางสกญญา สะอาดด นกทรพยากรบคคล กรรมการ

นางวภา ประกอบวทย นกจดการงานทวไป กรรมการและเลขานการ

Page 79: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล72

คณะผจดทำ� (ตอ)

คณะบรรณ�ธก�รกจ

นายอนสรณ ฟเจรญ ผอำานวยการสำานกงานเขตพนท ประธาน

การศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1

นายปญญา แสงอทย รองผอำานวยการสำานกงานเขตพนท รองประธาน

การศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1

นายจำาลอง บญเรองโรจน รองผอำานวยการสำานกงานเขตพนท รองประธาน

การศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1

นายประกอบชย สะอาดด ผอำานวยการกลมนโยบายและแผน กรรมการ

นางดษฎ ยนยงค ศกษานเทศก กรรมการ

นายสมค ชนบตร ผอำานวยการโรงเรยน กรรมการ

วดดอนเจดยราษฏรบรณะ

นางสาวสณสา เกยวกล รองผอำานวยการ กรรมการ

โรงเรยนอนบาลสพรรณบร

นางสาวชบา พนธศกด ครโรงเรยนวดพระธาต กรรมการ

นางสาวสพรรษา ภแกว ครโรงเรยนอนบาลสพรรณบร กรรมการ

นางจารวรรณ รตภาสกร นกทรพยากรบคคล กรรมการ

นางสาวฤทยวรรณ หาญกลา ผอำานวยการโรงเรยนวดดอนไขเตา กรรมการ

และเลขานการ

นางเฉลยว เอยมสกล ผอำานวยการโรงเรยนวดวงพลบเหนอ กรรมการ

และผชวยเลขานการ

Page 80: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คมอรปแบบการจดการศกษา ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล73

คณะผจดทำ� (ตอ)

ปก: นายนพธรรฐ พนธหงษ ครโรงเรยนวดสวนแตง

รปเลม: นางดษฎ ยนยงค ศกษานเทศก

นางจราธร สามารถ ศกษานเทศก

นางดวงทพย เพชรนล ศกษานเทศก

นางสาวสกญญา พลนกร นกประชาสมพนธ

นางสาวเสาวลกษณ เชอขำา เจาหนาทธรการ

Page 81: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Page 82: 01.คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน