of 36 /36

02.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

Embed Size (px)

DESCRIPTION

02.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม dltv

Citation preview

Page 1: 02.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
Page 2: 02.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
Page 3: 02.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

แนวปฏบตการจดการเรยนการสอนโดยใชสอ DLTV 29

คำ�นำ�

สำานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1 ไดดำาเนนโครงการพฒนา

คณภาพการเรยนการสอนดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลเฉลมพระเกยรต โดยดำาเนนการ

3 ลกษณะ พรอมทงจดทำาแนวปฏบต ดงน

เลม 1 แนวปฏบตการจดการเรยนการสอนโดยใชสอการศกษาทางไกลผานดาวเทยม

(Distance Learning Television: DLTV)

เลม 2 แนวปฏบตการจดการเรยนการสอนโดยใชสอวดทศนระบบดจทล

(Digital Video Disc: DVD)

เลม 3 แนวปฏบตการจดการเรยนการสอนโดยใชสออเลกทรอนกส

(Electronics Learning: e-Learning)

แนวปฏบตการจดการเรยนการสอนโดยใชสอการศกษาทางไกลผานดาวเทยม

(Distance Learning Television: DLTV) เลมน จดทำาขนเพอเปนแนวทางใหโรงเรยนนำาไปใช

ในการพฒนาคณภาพการจดการเรยนการสอน โดยเฉพาะโรงเรยนทขาดแคลนคร

และบคลากรทางการศกษา ครสอนไมตรงวชาเอกหรอตามความถนด รวมทงสามารถ

ใชเปนแนวทางใหโรงเรยนทวไปนำาไปใชพฒนาคณภาพการจดการเรยนการสอน

เพอยกระดบผลสมฤทธทางการเรยนของนกเรยนใหสงขน

สำานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1 ใครขอขอบคณ

ผบรหารโรงเรยน ครและบคลากรทางการศกษาทกทานทใหความรวมมอจดทำาแนวปฏบต

เลมนจนสำาเรจดวยด

(นายอนสรณ ฟเจรญ)

ผอำานวยการสำานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1

คณะผจดทำ� (ตอ)

คณะบรรณ�ธก�รกจ

นายอนสรณ ฟเจรญ ผอ.สพป.สพรรณบร เขต 1

นายสรพล จานสบส รอง ผอ.สพป.สพรรณบร เขต 1

นายยงยทธ ยนยงค รอง ผอ.สพป.สพรรณบร เขต 1

นายพงษกฤตย นามปพนองกร รอง ผอ.สพป.สพรรณบร เขต 1

นายอธคม ลาพร รอง ผอ.สพป.สพรรณบร เขต 1

นายประพนธ สดโต รอง ผอ.สพป.สพรรณบร เขต 1

นายนคม สขศรดา รอง ผอ.สพป.สพรรณบร เขต 1

นายเกรยงไกร โกพฒนตา รอง ผอ.สพป.สพรรณบร เขต 1

นายเผชญศกด แกวเขยว รอง ผอ.สพป.สพรรณบร เขต 1

นายจำาลอง บญเรองโรจน รอง ผอ.สพป.สพรรณบร เขต 1

นายอารมณ วงศบณฑต ผอ.กลมนเทศ ตดตามและประเมนผลการจดการศกษา

นางดษฎ ยนยงค ศกษานเทศก

นายมน สมบรณเหลอ ศกษานเทศก

นางสวมล องคะประดษฐ ศกษานเทศก

นายเชษฐ ผวลออ ศกษานเทศก

นายไพฑรย สขสคนธ ศกษานเทศก

นายพยพ สาธพนธ ศกษานเทศก

นายกตตพศ ศรสตร ศกษานเทศก

นางสาววรรณ ไทยานนท ศกษานเทศก

นางอภสรา นนตะ ศกษานเทศก

นางจราธร สามารถ ศกษานเทศก

Page 4: 02.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
Page 5: 02.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

แนวปฏบตการจดการเรยนการสอนโดยใชสอ DLTV 31

ส�รบญ

หน�

คำานำา

สารบญ

บทนำา 1

แนวทางการบรหารจดการ 7

แนวทางในการจดการเรยนการสอน 11

บทบาทของผเกยวของ 15

สรปและขอเสนอแนะ 21

เอกสารอางอง 26

คณะผจดทำา

Page 6: 02.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
Page 7: 02.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

แนวปฏบตการจดการเรยนการสอนโดยใชสอ DLTV 1

บทนำ�

สงคมในปจจบน ความกาวหนาดานเทคโนโลยสมยใหมเกดการเปลยนแปลง และพฒนาขนอยางรวดเรวมาก และไดเขามามบทบาทในชวตประจำาวนของทกคน โดยเฉพาะในวงการศกษา ตลอดจนววฒนาการเกยวกบองคความรเพมขนอยางรวดเรว เปนทวคณ การใหเดกไดเขาถงความรไดรวดเรวและไดมาก โดยผานระบบเทคโนโลย สมยใหม เชน อนเทอรเนต และคอมพวเตอร เปนตน จงเปนขอไดเปรยบทจะสงผลตอ คณภาพนกเรยนและคณภาพการศกษา โดยพระราชบญญตการศกษาแหงชาต พทธศกราช 2542 กำาหนดใหนกเรยนใชเทคโนโลยได และใชเปนเครองมอในการ แสวงหาความร ในปการศกษา 2553 สำานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1 มโรงเรยนอยในสงกด จำานวน 146 โรงเรยน มนกเรยน จำานวน 24,037 คน และ คร จำานวน 1,314 คน โรงเรยนจำานวนมากประสบปญหาสำาคญ คอ การขาดครผสอน หรอมครไมครบชน ครสอนไมตรงวชาเอกหรอตรงตามความถนด ขาดแคลนทรพยากร ดานงบประมาณ สอ อปกรณการเรยนการสอน และผลจากการประเมนของ สำานกรบรองมาตรฐานและประเมนคณภาพการศกษา (สมศ.) ในรอบทสอง มโรงเรยน หลายโรงเรยนไมผานการรบรองคณภาพ สำานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1 ไดตระหนก และใหความสำาคญกบปญหาดงกลาว จงไดหาแนวทางในการพฒนาและยกระดบคณภาพ การศกษาของสถานศกษาในเขตพนทการศกษาทประสบปญหา จงไดประยกตใชเทคโนโลย เพอพฒนาคณภาพการเรยนการสอนดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลในโรงเรยน ซงม 3 ลกษณะ ไดแก 1. การจดการเรยนการสอนโดยใชสอการศกษาทางไกลผานดาวเทยม (Distance Learning Television: DLTV) 2. การจดการเรยนการสอนโดยใชสอวดทศนระบบดจทล (Digital Video Disc: DVD) 3. การจดการเรยนการสอนโดยใชสออเลกทรอนกส (Electronics Learning: e-Learning) โดยใหโรงเรยนเลอกลกษณะใดลกษณะหนง หรอหลายลกษณะ และนำาไปใช จดการเรยนการสอนในโรงเรยน ตามความเหมาะสมกบบรบทของตน

Page 8: 02.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

แนวปฏบตการจดการเรยนการสอนโดยใชสอ DLTV2

ก�รจดก�รเรยนก�รสอนโดยใชสอก�รศกษ�ท�งไกลผ�นด�วเทยม

(Distance Learning Television: DLTV)

การเรยนการสอนทางไกลผานดาวเทยม

จากโรง เร ยนว ง ไกลกงวล อำ า เภอหวหน

จ งหวดประจวบครขนธ ซ ง เปนโรงเรยน

ในพระบรมราชปถมภ จดการเรยนการสอน

ดวยระบบทางไกลผานดาวเทยมเพอสนอง

พระบรมรา โชบายของพระบาทสมเด จ

พระเจาอยหวภมพลอดลยเดช เรองการเรยนร

ตลอดชวต เปนตนแบบในการจดการศกษา

ตามแนวพระราชดำาร เศรษฐกจพอเพยง

ทงยงเปนแนวทางสำาหรบพฒนาคร ในแตละ

สาขาวชาใหมคณภาพสงขนและรวมมอกบ

กระทรวงศกษาธการ เพอพฒนาคณภาพผเรยนในดานตาง ๆ ทงในเขตเมองและ

ในชนบท ถนทรกนดาร ใหมมาตรฐานเทาเทยมกน จากการสอนของครคนเดยวกนและ

ในเวลาเดยวกน การศกษาทางไกลผานดาวเทยมเปรยบเสมอนทกโรงเรยนไดครเพมขน

หรอเรยกวา “ครพระราชทาน” จงเกดประโยชนตอโรงเรยน คร ผบรหารโรงเรยนและ

ผสนใจทวไปทสามารถนำามาใชในการพฒนาการบรหารการศกษา พฒนาการจดการเรยนร

ของคร เพมประสทธภาพการเรยนรของนกเรยนและการศกษาตามอธยาศยหรอผสนใจ

ไดเปนอยางด การจดการเรยนการสอนทางไกลผานดาวเทยม เปนการจดการเรยนการสอน

โดยการเปดรบสญญาณออกอากาศทางสถานวทยโทรทศนการศกษาทางไกลผานดาวเทยม

ซงถายทอดสดการจดการเรยนการสอนจากโรงเรยนวงไกลกงวล อำาเภอหวหน

จงหวดประจวบครขนธ ชนประถมศกษาปท 1-6 ทางชอง DLTV 1 - DLTV 6

ชนมธยมศกษาปท 1-3 ทางชอง DLTV 7 - DLTV 9 ซงโรงเรยนตาง ๆ ทงในประเทศ

และตางประเทศสามารถเปดรบสญญาณออกอากาศการจดการเรยนการสอน

Page 9: 02.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

แนวปฏบตการจดการเรยนการสอนโดยใชสอ DLTV 3

ไดพรอม ๆ กน ในเวลาเดยวกน โดยสามารถเปดรบสญญาณไดตามความตองการของ

ระดบชนทเปดสอน ถอไดวาการจดการเรยนการสอนทางไกลผานดาวเทยม เปนระบบ

การเรยนการสอนแบบซงโครนส Synchronous ระหวางผเรยนและผสอนอยใน

เวลาเดยวกน เปนแบบเรยลไทม เนนผสอนเปนศนยกลาง (ยน ภวรวรรณ และสมชาย

นำาประเสรฐชย. 2546)

วตถประสงค

เพอใชเปนแนวทางในการจดการเรยนการสอนโดยใชสอการศกษาทางไกล

ผานดาวเทยม (Distance Learning Television: DLTV) ไดอยางมประสทธภาพ

และประสทธผล

กลมเป�หม�ย

กลมเปาหมายในการจดการเรยนการสอนโดยใชสอการศกษาทางไกล

ผานดาวเทยม (Distance Learning Television: DLTV) ทเปนผปฏบตโดยตรง

และผเกยวของ ไดแก ผบรหารระดบเขตพนท ศกษานเทศก ผบรหารโรงเรยน คร นกเรยน

ผปกครอง กรรมการสถานศกษา และผเกยวของ

ปจจยสำ�คญในก�รจดก�รเรยนก�รสอนโดยใชสอก�รศกษ�ท�งไกลผ�นด�วเทยม

การนำาแนวทางการจดการเรยนการสอนโดยใชสอการศกษาทางไกลผานดาวเทยม

มาใช มปจจยสำาคญทเกยวของ คอ

Page 10: 02.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

แนวปฏบตการจดการเรยนการสอนโดยใชสอ DLTV4

1. โรงเรยนตองมเครองรบสญญาณดาวเทยมและโทรทศน

2. ผเกยวของตองมความรความเขาใจ เหนความสำาคญของการจดการเรยน

การสอนโดยใชสอการศกษาทางไกลผานดาวเทยมและดำาเนนงานอยางจรงจงตอเนอง

3. นกเรยนตองเขาใจวธการเรยนการสอนโดยใชสอการศกษาทางไกลผานดาวเทยม

ทถกตอง มวนยในการเรยน มทกษะพนฐานเหมาะสมกบระดบชน เพอใหสามารถ

ปฏบตกจกรรมไดทนกำาหนดของโรงเรยนตนทาง (โรงเรยนวงไกลกงวล)

4. โรงเรยนตองวางแผนการบรหารจดการอยางเปนระบบ เพอใหสามารถ

ชมรายการไดครบถวนตามตารางออกอากาศของโรงเรยนตนทาง (โรงเรยนวงไกลกงวล)

โรงเรยนสามารถนำามาประยกตใชไดตามความเหมาะสมกบบรบทของโรงเรยน

ซงถาโรงเรยนนำาแนวทางการจดการเรยนการสอนโดยใชสอการศกษาทางไกลผานดาวเทยม

มาใชอยางถกตองจรงจงและตอเนอง จะสงผลใหนกเรยนมผลสมฤทธทางการเรยนสงขน

และมคณภาพตามเปาหมายของสำานกงานเขตพนทและหลกสตร

Page 11: 02.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

แนวปฏบตการจดการเรยนการสอนโดยใชสอ DLTV 5

สงทค�ดหวง

ผลสมฤทธทางการเรยนของนกเรยนสงขน

ภ�พก�รมอบร�งวลนกเรยนเรยนดเหรยญทอง

โครงก�รคว�มเปนเลศท�งวช�ก�ร

Page 12: 02.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

แนวปฏบตการจดการเรยนการสอนโดยใชสอ DLTV6

Page 13: 02.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

แนวปฏบตการจดการเรยนการสอนโดยใชสอ DLTV 7

แนวท�งก�รบรห�รจดก�ร

การบรหารจดการการจดการเรยนการสอนโดยใชสอการศกษาทางไกล

ผานดาวเทยม (Distance Learning Television: DLTV) ใหเกดประสทธภาพและ

เกดประโยชนสงสดตอผเรยน มแนวทางดำาเนนการ ดงน

1. ก�รเตรยมคว�มพรอม

โรงเรยนดำาเนนการเตรยมความพรอมดานตาง ๆ กอนทจะจดการเรยนการสอน

ทางไกลผานดาวเทยม ดงน

1.1. ด�นบคล�กร

1) สรางความตระหนกแกบคลากร

ในโรงเรยนเพอใหเหนความจำาเปน และความสำาคญ

ของการสอนโดยใชสอการศกษาทางไกลผานดาวเทยม

2) วเคราะหสภาพปจจบน ปญหา

ดานตาง ๆ ของการจดการเรยนการสอนในโรงเรยน

และวางแผนการเรยนการสอนโดยใชสอการศกษาทางไกลผานดาวเทยมใหเหมาะสมกบ

บรบทของโรงเรยน

3) พฒนาความรความเขาใจระบบ วธการจดการเรยนการสอน

โดยใชสอการศกษาทางไกลผานดาวเทยมอยางชดเจน

4) ประชมชแจงคณะกรรมการสถานศกษา ผปกครองนกเรยน เพอสราง

ความเขาใจและขอความรวมมอในการดำาเนนงานจดการเรยนการสอนโดยใชสอการศกษา

ทางไกลผานดาวเทยมใหประสบความสำาเรจ

Page 14: 02.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

แนวปฏบตการจดการเรยนการสอนโดยใชสอ DLTV8

1.2 ด�นอปกรณและสอ

1) จดหาเครองรบสญญาณดาวเทยมและโทรทศนขนาดเหมาะสม

กบหองเรยนและจำานวนนกเรยน กรณมจำานวนนกเรยนนอยกวา 20 คน/หอง

โทรทศนควรมขนาด 21 นว ขนไป และกรณมจำานวนนกเรยนมากกวา 20 คน/หอง

โทรทศนควรมขนาดไมตำากวา 29 นว

2) ตดตงโทรทศนใหมความสงเหมาะสมกบระดบสายตานกเรยน คอ

ประมาณ 1.50 – 1.60 เมตร ระยะหางจากนกเรยนแถวหนาสดถงโทรทศน ประมาณ

2.00 - 3.00 เมตร หรอตามความเหมาะสมเพอไมใหเกดผลกระทบตอสายตาของนกเรยน

1.3 ด�นเอกส�ร

1) จดหาคมอครสอนทางไกลผานดาวเทยมสำาหรบ

โรงเรยนปลายทางใหเพยงพอ โดยตดตอขอรบไดทมลนธการศกษา

ทางไกลผานดาวเทยม กระทรวงศกษาธการ หรอคนหาจากเวบไซต

(http://www.dlf.ac.th)

QuickTime™ and a decompressor

are needed to see this picture.

Page 15: 02.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

แนวปฏบตการจดการเรยนการสอนโดยใชสอ DLTV 9

2) ปรบปรงหลกสตรสถานศกษาและโครงสรางเวลาเรยนของโรงเรยน

ใหสอดคลองกบโครงสรางเวลาเรยนของโรงเรยนวงไกลกงวลตามความเหมาะสม

3) กำาหนดการเรยนรแ ตละกลมสาระการเรยนร ใหสมพนธกบ

คมอครสอนทางไกลผานดาวเทยมสำาหรบโรงเรยนปลายทาง

4) จดทำาแผนการจดการเรยนรของครโรงเรยนปลายทางใหสมพนธ

กบโรงเรยนตนทาง เพอใหครเหนภาพตลอดแนวและดำาเนนกจกรรมไดอยางตอเนอง

5) จดทำาตารางสอนของโรงเรยนใหสอดคลองกบตารางออกอากาศ

แตละวนจากสถานวทยโทรทศนการศกษาทางไกลผานดาวเทยม

2. ก�รจดครเข�สอน

การจดชนเรยนและจดครเขาสอนตองจดใหเหมาะสมกบจำานวนบคลากร

ของโรงเรยน กรณมครไมครบชนเรยน คร 1 คน อาจตองกำากบดแลนกเรยน 2 หองเรยน

ในขณะรบสญญาณการออกอากาศจากโรงเรยนวงไกลกงวล ซงครทรบผดชอบ

นกเรยน 2 หองเรยนตองวางแผนการใชเวลา ควบคมและใหคำาแนะนำานกเรยน

อยางเหมาะสม

Page 16: 02.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

แนวปฏบตการจดการเรยนการสอนโดยใชสอ DLTV10

3. กำ�หนดเวล�เรยน

การกำาหนดเวลาเรยน ควรกำาหนดเวลาเขาเรยน เลกเรยนและจดตาราง

กจกรรมตาง ๆ ของโรงเรยนใหเหมาะสมไมเปนอปสรรคตอการเรยนการสอนตามตาราง

ออกอากาศจากสถานวทยโทรทศนทางไกลผานดาวเทยม การจดเวลานอกตารางออกอากาศ

ของสถานวทยโทรทศนการศกษาทางไกลผานดาวเทยม เพอใชจดกจกรรมพเศษหรอ

ซอมเสรมนกเรยน

ดำาเนนการจดกจกรรมการเรยนการสอนโดยใชสอการศกษาทางไกล

ผานดาวเทยมตามตารางออกอากาศของแตละชน ต งแตวนจนทรถ งวนศกร

เรมเวลา 08.30 น. ถง 14.30 น. (ระดบชนประถมศกษาปท 1-6) และ ระหวาง

เวลา 08.30 น. ถง 15.30 น. (ระดบชนมธยมศกษาปท 1-3)

4. ก�รนเทศ

ควรดำาเนนการนเทศ ตดตามและประเมนผลการจดการเรยนการสอนโดยใช

สอการศกษาทางไกลผานดาวเทยมเปนระยะ ๆ เพอปรบปรงแกไขหรอพฒนา

5. ก�รสรปผลและร�ยง�น

สรปผลการดำาเนนงานการจดการเรยนการสอนโดยใชสอการศกษา

ทางไกลผานดาวเทยมเมอสนภาคเรยนและสนปการศกษา

Page 17: 02.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

แนวปฏบตการจดการเรยนการสอนโดยใชสอ DLTV 11

แนวท�งในก�รจดก�รเรยนก�รสอน

การจดการเรยนการสอนโดยใชสอการศกษาทางไกลผานดาวเทยม (Distance

Learning Television: DLTV) ครผสอนควรดำาเนนการตามขนตอน ดงน

1. ขนเตรยมก�รสอน

1.1 ศกษา ทบทวน หลกสตรสถานศกษา โครงสรางเวลาเรยนแตละ

กลมสาระการเรยนรเพอปรบปรงใหสอดคลองกบโครงสรางเวลาเรยนของโรงเรยนวงไกลกงวล

1.2 ศกษาหนวยการเรยนร กำาหนดการจดการเรยนรของโรงเรยน

เพ อพ จารณาเท ยบ เค ยงกบผ งม โนทศน และกำ าหนดการ เร ยนร จ ากค ม อคร

สอนทางไกลผานดาวเทยมสำาหรบโรงเรยนปลายทาง

1.3 ศกษาแผนการจดการเรยนรตามคมอครสอนทางไกลผานดาวเทยม

สำาหรบโรงเรยนปลายทาง แลวจดทำาแผนการจดการเรยนรของตนเอง โดยระบรายการสอ

เอกสาร ใบงานทตองเตรยมและกจกรรมทตองปฏบตทงกอนเรยน ระหวางเรยน

และหลงรบชมการจดการเรยนรจากรายการทออกอากาศแตละครง เพอใหครเหนภาพ

ตลอดแนวและดำาเนนการจดกจกรรมไดอยางตอเนอง

1.4 วางแผนการจดการในชนเรยนเพอใหนกเรยนไดเรยนตามตาราง

ออกอากาศ ดงน

กรณครสอน 1 หองเรยน สามารถอยกำากบชนเรยนไดตลอดเวลา

ควรเตรยมการสนทนา แนะนำาเพมเตม ทงการนำาเขาสบทเรยน การปฏบตกจกรรม

ระหวางเรยน และสรปบทเรยน

กรณไดรบมอบหมายใหสอนมากกวา 1 หองเรยนในเวลาเดยวกน

ครตองเตรยมมอบหมายงานและชแจงขนตอนการเรยนทางไกลของนกเรยนแตละชน

ใหนกเรยนเขาใจ ครผสอนตองพจารณาวาจะไปกำากบการเรยนของนกเรยนชนใด เวลาใด

อยางไร

Page 18: 02.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

แนวปฏบตการจดการเรยนการสอนโดยใชสอ DLTV12

1.5 เตรยมสอ วสด อปกรณ ใบงาน ใบความรและกจกรรมเสรม ตามท

คมอครสอนทางไกลผานดาวเทยมกำาหนดสำาหรบโรงเรยนปลายทาง หรออาจประยกต

ตามความเหมาะสมกบทองถนและความจำาเปน

1.6 จดนกเรยนเขาเรยนตามตารางออกอากาศ เพอใหสามารถปฏบต

กจกรรมการเรยนการสอนไดอยางครบถวน กรณไมสามารถรบชมรายการออกอากาศ

ไดในแตละครง ครตองจดกจกรรมสอนเพมเตมใหแกนกเรยน

1.7 จดวางเครองรบโทรทศนใหเหมาะสม นกเรยนสามารถมองเหน

ไดชดเจน ทวถง และตรวจสอบเครองรบสญญาณของโรงเรยน ดานการสงสญญาณ

ออกอากาศจากสถานวทยโทรทศนการศกษาทางไกลผานดาวเทยม กอนถงเวลา

ออกอากาศตามตารางเพอเตรยมพรอม

1.8 จดสภาพหองเรยนให เหมาะสมเอ อตอการปฏบตกจกรรม

ตามแผนการจดการเรยนรในแตละครง

2. ขนจดก�รเรยนก�รสอน

2.1 ครนำาเขาสบทเรยน เพอเชอมโยงความรเดมกบความรใหมแกนกเรยน

ใหสามารถเขาใจเนอหาอยางตอเนอง

2.2 เปดรบสญญาณการออกอากาศการจดกจกรรมการเรยนรจาก

สถานวทยโทรทศนการศกษาทางไกลผานดาวเทยมและปฏบตกจกรรมตามโรงเรยน

ตนทาง

Page 19: 02.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

แนวปฏบตการจดการเรยนการสอนโดยใชสอ DLTV 13

2.3 กำากบ ดแล สงเกตพฤตกรรมการเรยนรของนกเรยน ครแนะนำา

อธบายเพมเตมตามความจำาเปน กรณครตองสอนมากกวา 1 หองเรยนในเวลาเดยวกน

ควรศกษากจกรรมตามแผนการจดการเรยนรอยางละเอยด เพอวางแผนการใชเวลา

ในการหมนเวยน สบเปลยนการกำากบดแลหองเรยนไดอยางเหมาะสม

3. ขนสรป

3.1 ครและนกเรยนรวมกนสรปบทเรยน สาระสำาคญจากการเรยน

แตละครง

3.2 ตดตาม ตรวจสอบการทำาแบบฝกหด ชนงานของนกเรยนแตละคน

4. ขนวดและประเมนผล

ดำาเนนการวดผลและประเมนผล เมอกจกรรมการเรยนการสอนสนสดลง

ในแตละครง แตละหนวยการเรยนร เพอใหทราบวาผลการเรยนบรรลจดประสงค

การเรยนรหรอไม มากนอยเพยงใด แลววเคราะหเพอปรบปรงแกไขหรอพฒนาตอไป

5. ขนบนทกผลหลงสอน

ครบนทกผลการจดการเรยนรในแตละครงหลงการจดการเรยนรสนสดลง

โดยมหวขอ ดงน ชอกลมสาระการเรยนร ชนทสอน หนวยการเรยนร เนอหากจกรรม

การเรยนการสอน สรปผล และบนทกผลหลงสอน

6. ขนสอนซอมเสรม

ครจดกจกรรมการสอนซอมเสรมนอกตารางออกอากาศ เพอชวยเหลอ

นกเรยนทไมบรรลจดประสงคการเรยนรหรอใหความรเพมเตมแกนกเรยน

Page 20: 02.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

แนวปฏบตการจดการเรยนการสอนโดยใชสอ DLTV14

Page 21: 02.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

แนวปฏบตการจดการเรยนการสอนโดยใชสอ DLTV 15

บทบ�ทของผเกยวของ

บทบาทของผเกยวของในการจดการเรยนการสอนโดยใชสอการศกษาทางไกล

ผานดาวเทยมอยางมประสทธภาพควรดำาเนนการ ดงน

1. ผบรห�รโรงเรยน

1.1 ศกษาหลกสตรการจดการเรยนการสอนทางไกลผานดาวเทยมของ

โรงเรยนวงไกลกงวลและหลกสตรสถานศกษา เพอปรบปรงหลกสตรใหสอดคลองกน

และสมพนธกบระเบยบวาดวยการวดและประเมนผลของโรงเรยน

1.2 ประชมชแจงสรางความตระหนก และความเขาใจแกผเกยวของ

ทกฝาย

1.3 จดหาวสด อปกรณ เครองรบสญญาณ และดำาเนนการตดตงระบบ

ใหพรอมใชงานอยเสมอ

1.4 แตงตงใหครรบผดชอบการจดการเรยนการสอนอยางเหมาะสม

กบบคลากรของโรงเรยน โดยเฉพาะกรณครไมครบชนเรยน

1.5 มอบหมายใหครจดตารางสอน ตารางกจกรรมตาง ๆ ตลอดจน

แผนการจดการเรยนรของโรงเรยนใหสมพนธกบตารางออกอากาศจากสถานวทยโทรทศน

การศกษาทางไกลผานดาวเทยม

1.6 นเทศ ตดตามการจดทำาแผนการจดการเรยนร การบนทกผล

หลงการจดการเรยนร การจดทำาเอกสารทเกยวของตาง ๆ การจดกจกรรมการเรยนร

ตามตารางออกอากาศจากสถานวทยโทรทศนการศกษาทางไกลผานดาวเทยม

1.7 ประเมนผลการดำาเนนงานการจดการเรยนการสอนทางไกล

ผานดาวเทยมเปนรายเดอน รายภาคเรยน และสนปการศกษา รายงานผลผเกยวของ

ทกฝายตามความเหมาะสม เพอให ไ ดขอมลในการปรบปรงแก ไขหรอพฒนา

อยางตอเนอง

1.8 ประชาสมพนธผลการดำาเนนงานใหผเกยวของทราบ

Page 22: 02.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

แนวปฏบตการจดการเรยนการสอนโดยใชสอ DLTV16

2. ครผสอน

2.1 ศกษา ทบทวน หลกสตรสถานศกษา โครงสรางเวลาเรยนแตละ

กลมสาระการเรยนร เพอปรบปรงใหสอดคลองกบโครงสรางเวลาเรยนของ

โรงเรยนวงไกลกงวล

2.2 ศกษาหนวยการเรยนร กำาหนดการจดการเรยนรของโรงเรยน

เพ อพ จารณาเท ยบ เค ยงกบผ งม โนทศน และกำ าหนดการ เร ยนร จ ากค ม อคร

สอนทางไกลผานดาวเทยม

2.3 จดทำาตารางสอนของโรงเรยนใหสอดคลองกบตารางออกอากาศ

แตละวนจากสถานวทยโทรทศนการศกษาทางไกลผานดาวเทยม

2.4 ศกษาแผนการจดการเรยนรตามคมอครสอนทางไกลผานดาวเทยม

สำาหรบโรงเรยนปลายทาง แลวจดทำาแผนการจดการเรยนรของตนเองขน โดยระบ

รายการสอ เอกสาร ใบงานทตองเตรยมและกจกรรมทตองปฏบตทงกอน ระหวาง

และหลงรบชมรายการการจดการเรยนรจากรายการทออกอากาศแตละครง เพอใหเหน

ภาพตลอดแนวและดำาเนนการจดกจกรรมไดอยางตอเนอง

2.5 วางแผนการจดการในชนเรยน เพอใหนกเรยนสามารถเรยน

ตามตารางออกอากาศ ดงน

1) กรณครสอน 1 หองเรยนสามารถอยกำากบชนเรยนไดตลอดเวลา

ควรเตรยมการสนทนา แนะนำาเพมเตม ทงการนำาเขาสบทเรยน การปฏบตกจกรรม

ระหวางเรยน และสรปบทเรยน

2) กรณไดรบมอบหมายใหสอนมากกวา 1 หองเรยนในเวลาเดยวกน

ครตองเตรยมมอบหมายงานและขนตอนการเรยนทางไกลของนกเรยนแตละชน

ใหนกเรยนเขาใจ ครผสอนตองพจารณาวาจะไปกำากบการเรยนของนกเรยนชนใด เวลาใด

อยางไร

2.6 เตรยมสอ วสดอปกรณ ใบงาน ใบความรและกจกรรมเสรม ตามท

คมอครสอนทางไกลผานดาวเทยมกำาหนด หรออาจประยกตตามความเหมาะสม

กบทองถนและความจำาเปน

Page 23: 02.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

แนวปฏบตการจดการเรยนการสอนโดยใชสอ DLTV 17

2.7 รวมจดการเรยนการสอนไปพรอมกบโรงเรยนตนทางและใหนกเรยน

สามารถปฏบตกจกรรมการเรยนตามตารางออกอากาศแตละครงอยางครบถวนและ

ครตองอยกำากบดแล แนะนำานกเรยนอยางตอเนอง

2.8 สรปสาระสำาคญในแตละครงรวมกบนกเรยนหลงจากกจกรรม

การเรยนการสอนทางไกลผานดาวเทยมสนสดลง

2.9 วดและประเมนผลเมอกจกรรมการเรยนการสอนสนสดลง

ในแตละครง แตละหนวยการเรยนร เพอใหทราบวาผลการเรยนบรรลจดประสงค

การเรยนรหรอไม มากนอยเพยงใด แลววเคราะหเพอปรบปรงแกไขหรอพฒนาตอไป

2.10 บนทกผลการจดการเรยนรในแตละครง

2.11 จดกจกรรมซอมเสรมนอกตารางออกอากาศ เพอชวยเหลอนกเรยน

ทไมบรรลจดประสงคการเรยนรหรอใหความรเพมเตมแกนกเรยน

2.12 ดำาเนนการวดและประเมนผลการจดการเรยนรปลายภาค/ปลายป

ตามระเบยบการวดและประเมนผลของโรงเรยน ทงนตองมความสอดคลองกบ

การจดการเรยนการสอนทผานมา

Page 24: 02.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

แนวปฏบตการจดการเรยนการสอนโดยใชสอ DLTV18

3. นกเรยน

3.1 ทำาความเขาใจวธการเรยนรจากการเรยนการสอนโดยใชสอการศกษา

ทางไกลผานดาวเทยมตามทครแนะนำา

3.2 จดเตรยมวสด อปกรณการเรยน เพอใชในการจดกจกรรมแตละครง

ตามทครมอบหมาย

3.3 เขาหองเรยนตรงเวลาตามทโรงเรยนกำาหนด

3.4 ตงใจปฏบตกจกรรมการเรยนรตามขนตอนพรอม ๆ กบโรงเรยน

ตนทาง

3.5 ทำาแบบฝกหด ใบงาน หรอตอบคำาถามตามทครโรงเรยนตนทาง

มอบหมาย

3.6 ซกถามครผสอน ถามขอสงสย หรอขอคดเหนทเกดขนขณะจดกจกรรม

การเรยนร

3.7 มความซอสตยตอตนเองและผอน เมอไดรบมอบหมายจากครตนทาง

ใหตรวจผลงานตนเอง

3.8 สรปสาระสำาคญทไดรบจากการเรยนรแตละครง

3.9 ทบทวนบทเรยน ศกษาคนควาจากแหลงการเรยนรอน ๆ เพมเตม

Page 25: 02.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

แนวปฏบตการจดการเรยนการสอนโดยใชสอ DLTV 19

4. ผปกครอง

4.1 รบทราบและทำาความเขาใจระบบ วธการจดการเรยนการสอนโดยใชสอ

การศกษาทางไกลผานดาวเทยมทโรงเรยนนำามาใช

4.2 ตระหนกถงความสำาคญ ความจำาเปน และประโยชนของการเรยน

การสอนโดยใชสอการศกษาทางไกลผานดาวเทยม

4.3 ใหความรวมมอ สงเสรม สนบสนน กจกรรมการเรยนการสอน

ของนกเรยนและคร

4.4 สนบสนน สงเสรม การจดหาวสด อปกรณ เครองมอในการรบสญญาณ

จากสถานวทยโทรทศนการศกษาทางไกลผานดาวเทยม

4.5 ตดตาม สอบถามการเรยนของนกเรยน และรวมมอกบโรงเรยน

ในการประเมนผลการจดการเรยนการสอน เพอปรบปรงแกไขหรอพฒนาตอไป

อยางตอเนอง

5. คณะกรรมก�รสถ�นศกษ�ขนพนฐ�น

5.1 กำาหนดนโยบายรวมกบโรงเรยน ในการจดการเรยนการสอนโดยใช

สอการศกษาทางไกลผานดาวเทยม

5.2 มสวนรวมในการปรบหลกสตรใหสอดคลองกบหลกสตรของ

โรงเรยนวงไกลกงวล

5.3 ใหความเหนชอบแผนการดำาเนนงานการจดการเรยนการสอนโดยใช

สอการศกษาทางไกลผานดาวเทยม

5.4 มสวนรวมในการประเมนผลการดำาเนนงานของโรงเรยนและ

ประชาสมพนธผลการดำาเนนงาน

6. สำ�นกง�นเขตพนทก�รศกษ�

6.1 กำาหนดนโยบายและกลยทธการพฒนาคณภาพการศกษา

6.2 สำารวจความตองการของโรงเรยนในการจดการเรยนการสอนโดยใช

สอการศกษาทางไกลผานดาวเทยม

Page 26: 02.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

แนวปฏบตการจดการเรยนการสอนโดยใชสอ DLTV20

6.3 ประชมชแจงผบรหาร ใหมความรความเขาใจและสามารถจดการเรยน

การสอนโดยใชสอการศกษาทางไกลผานดาวเทยม

6.4 พฒนาบคลากรของโรงเรยนกลมเปาหมาย

6.5 นเทศ ตดตาม ชวยเหลอ สนบสนนงบประมาณ โรงเรยนทจดการเรยน

การสอนโดยใชสอการศกษาทางไกลผานดาวเทยม

6.6 ประเมนผลการบรหารจดการและการจดการเรยนการสอนโดยใช

สอการศกษาทางไกลผานดาวเทยม

6.7 นำาผลการประเมน การบรหารจดการ และการจดการเรยนการสอน

มาปรบปรงแกไขและพฒนาการดำาเนนงาน

6.8 ยกยอง เชดชเกยรต และเผยแพรประชาสมพนธ โรงเรยนทม

ผลการบรหารจดการไดตามเกณฑมาตรฐานของสำานกงานเขตพนทการศกษา

Page 27: 02.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

แนวปฏบตการจดการเรยนการสอนโดยใชสอ DLTV 21

สรปและขอเสนอแนะ

การจดการเรยนการสอนโดยใชสอการศกษาทางไกลผานดาวเทยมจาก

โรงเรยนวงไกลกงวล ในโรงเรยน มจดมงหมายเพอเอาชนะ และแกปญหาการขาดแคลนคร

หรอครไมครบชน การขาดครสาขาวชาเอก และการขาดแคลนทรพยากร ไดแก งบประมาณ

วสด อปกรณ และสอการเรยนการสอน โดยคาดหวงผลลพธสดทาย คอ ผลสมฤทธทางการเรยน

ของนกเรยนสงขน ทสำาคญ คอ ใหเดกทกคนไดรบโอกาสทางการเรยนรทเทาเทยมกน

การจดการเรยนการสอนในโรงเรยน โดยใชสอการศกษาทางไกลผานดาวเทยม เปนการ

นำาเทคโนโลยสมยใหมและสออเลกทรอนกส มาประยกตใชใหบรรลวตถประสงคและ

ความคาดหวงทตงไว จะตองมเครองมอ ปจจยตาง ๆ เพอใหผบรหารโรงเรยน ครผสอน

ผเกยวของ อาท

- แนวปฏบตการจดการเรยนการสอนโดยใชสอการศกษาทางไกลผานดาวเทยม

(Distance Learning Television: DLTV)

- ความพรอมของโรงเรยน โดยเฉพาะผบรหารตองมภาวะผนำาดานวชาการสง

สามารถพฒนา และประยกตใชเทคโนโลยสมยใหมไดอยางมประสทธภาพ มความ

เหมาะสมกบบรบทของตน

- ความพรอมดานปจจยตาง ๆ ทงดานบคลากร งบประมาณ วสด อปกรณ

สอ และการบรหารจดการ

- ความพยายามปฏบตของผบรหารโรงเรยน คร และผเกยวของ จะสามารถ

ขจดปญหา และกาวผานปญหาตาง ๆ ของโรงเรยน จะมผลทำาใหเกดกระแสความเชอมน

ศรทธา ในการบรหารจดการศกษาของโรงเรยนในดานคณภาพและมาตรฐานการศกษา

กลบคนมา ซงการจดการเรยนการสอนโดยใชสอการศกษาทางไกลผานดาวเทยมจากโรงเรยน

วงไกลกงวล มจดมงหมายเพอการแกปญหาครไมครบชนเรยน ขาดแคลนครในสาขาวชาเอก

ยกระดบผลสมฤทธทางการเรยนของนกเรยนใหสงขน และเพอใหโรงเรยนมมาตรฐาน

ใกลเคยงกน

Page 28: 02.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

แนวปฏบตการจดการเรยนการสอนโดยใชสอ DLTV22

ขอเสนอแนะ

การจดการเรยนการสอนโดยใชสอ DLTV เปนเรองใหมจงจำาเปนทจะตองพสจน

เชงวทยาศาสตรใหไดขอเทจจรงเชงประจกษและเกดผลในการยกระดบคณภาพผลสมฤทธ

ทางการเรยนใหสงขน ควรดำาเนนการในประเดนอนเพมเตมควบคไปดวย ไดแก

1. โรงเรยนทมความตองการจะจดกจกรรมการเรยนการสอนโดยใชสอ DLTV

ควรประยกตใชใหเหมาะสมกบบรบทของโรงเรยน

2. โรงเรยนควรประยกตปรบเปลยนกจกรรมและเนอหาทเกยวของใหสอดคลอง

กบสาระการเรยนรทองถนของโรงเรยน

3. โรงเรยนควรดำาเนนการวจยเพอประเมนผลการจดการเรยนการสอนโดยใช

สอ DLTV การวจยและพฒนารปแบบการบรหารจดการการจดการเรยนการสอนโดยใช

สอ DLTV เพอตอยอดองคความรตอไป

4. โรงเรยนมการพฒนาหรอยกระดบ เพอสความเปนเลศและเปนโรงเรยน

เขมแขง โดยโรงเรยนไมจำาเปนตองลองผดลองถก อาจเรยนร Best Practices จากโรงเรยน

หรอหนวยงานเอกชนอน ๆ หรอทำา Benchmarking จากหนวยงานทางการศกษา

หนวยงานเอกชนทมการประยกตใชเทคโนโลยดงกลาวไดดแลว

ปจจยแหงคว�มสำ�เรจ

ปจจยสำาคญทจะทำาใหการจดการเรยนการสอนโดยใชสอ DLTV ประสบความสำาเรจ

คอ

1. สำานกงานเขตพนทการศกษา ควรใหการสนบสนนการจดการเรยนการสอน

โดยใชสอ DLTV อยางจรงจงตอเนอง

2. สำานกงานเขตพนทการศกษา ควรมการนเทศ ตดตาม ประเมนผล และ

เชดชเกยรตโรงเรยนทจดการเรยนการสอนโดยใชสอ DLTV ไดประสบผลสำาเรจ

3. โรงเรยนทมความสนใจในการนำาสอ DLTV มาใช ควรศกษาหาความร

จากโรงเรยนทเปนตนแบบใหมความเขาใจอยางชดเจนกอนการดำาเนนงาน

Page 29: 02.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

แนวปฏบตการจดการเรยนการสอนโดยใชสอ DLTV 23

4. ผบรหารโรงเรยนตองเปนผนำาดวยความมงมน โดยบรหารจดการ

สงเสรมและสนบสนนการใชสอ DLTV ในการจดการเรยนการสอน

5. ผบรหารโรงเรยนหรอผไดรบมอบหมาย หรอครในโรงเรยนดำาเนนการ

นเทศ ตดตาม การจดการเรยนการสอนโดยใชสอ DLTV เปนประจำาในลกษณะกลยาณมตร

6. ผบรหารโรงเรยนตองสนบสนนการจดหาอปกรณ วสด และสอ DLTV

ตลอดจนอำานวยความสะดวกใหการใชสอ DLTV ในการจดการเรยนการสอน

เปนไปอยางมประสทธภาพ

7. พฒนาคร บคลากรทางการศกษา ผเกยวของกบการจดการศกษา และ

ผมสวนไดสวนเสยอยางตอเนอง

8. ครตองเตรยมการสอนลวงหนาและวางแผนอยางเปนระบบทกขนตอน

รวมทงมอบหมายงานใหนกเรยนเตรยมพรอมในการเรยนครงตอไป

9. ควรมโทรทศนและอปกรณ สำารองไวอยางนอย 1 ชด เพอทดแทนได

อยางตอเนอง เมอเครองเดมชำารดเสยหาย

10. คณะกรรมการสถานศกษาขนพนฐาน ควรใหการสนบสนนการจดการเรยน

การสอนโดยใชสอ DLTV อยางจรงจง

11. บคลากรทกคน ทกฝายตระหนกและเหนความสำาคญ ตลอดจนใหความ

รวมมอดำาเนนการอยางจรงจงตอเนอง

Page 30: 02.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

แนวปฏบตการจดการเรยนการสอนโดยใชสอ DLTV24

พธเปด

“โครงก�รพฒน�คณภ�พก�รเรยนก�รสอน

ดวยเทคโนโลยก�รศกษ�ท�งไกลเฉลมพระเกยรต”

ณ สำ�นกง�นเขตพนทก�รศกษ�ประถมศกษ�สพรรณบร เขต 1

Page 31: 02.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

แนวปฏบตการจดการเรยนการสอนโดยใชสอ DLTV 25

นายขวญแกว วชโรทย รองเลขาธการพระราชวงฝายกจกรรมพเศษและ

ประธานมลนธการศกษาทางไกลผานดาวเทยม เปนประธานพธเปด “โครงการพฒนา

คณภาพการเรยนการสอนดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลเฉลมพระเกยรต”

พรอมกบไดมอบเกยรตบตรใหแก นายอนสรณ ฟเจรญ และหนวยงานทสนบสนนโครงการ

ซงมนายสมศกย ภรศรศกด ผวาราชการจงหวดสพรรณบรและผบรหารสถานศกษา

รวมพธ

Page 32: 02.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

แนวปฏบตการจดการเรยนการสอนโดยใชสอ DLTV26

เอกส�รอ�งอง

การศกษาทางไกลผานดาวเทยม, มลนธ. คมอครสอนท�งไกลผ�นด�วเทยม

สำ�หรบโรงเรยนปล�ยท�ง. โครงการการศกษาทางไกลผานดาวเทยม

โรงเรยนวงไกลกงวล จงหวดประจวบครขนธ ภาคเรยนท 1 และ 2

ปการศกษา 2552. กรงเทพมหานคร: อมรนทรพรนตงแอนดพบลชชง, 2552.

ขวญแกว วชโรทย. ก�รศกษ�ท�งไกลผ�นด�วเทยม: ก�รเรยนรตลอดชวตดวย

เทคโนโลย. กรงเทพมหานคร: อมรนทรพรนตงแอนดพบลชชง, 2546.

ประทป โชตเวศยศลป. ร�ยง�นผลก�รพฒน�คณภ�พก�รศกษ�โรงเรยน

ขน�ดเลก โดยใชสอก�รเรยนก�รสอนท�งไกลผ�น ดวด. ม.ป.ท., 2550.

ยน ภวรวรรณ และสมชาย นำาประเสรฐชย. ไอซทเพอก�รศกษ�ไทย.

กรงเทพมหานคร: บรษทซเอดยเคชน จำากด, 2546.

อบล เลนวาร. ก�รศกษ�ท�งไกลผ�นด�วเทยมกบก�รศกษ�ขนพนฐ�น.

กรงเทพมหานคร: รำาไทยเพรส, 2546.

คณะผจดทำ�

คณะทำ�ง�น

นายอนสรณ ฟเจรญ ผอ.สพป.สพรรณบร เขต 1

นายปญญา แสงอทย รอง ผอ.สพป.สพรรณบร เขต 1

นายวระ ทวสข รอง ผอ.สพป.สพรรณบร เขต 1

นายประกอบชย สะอาดด ผอ.กลมนโยบายและแผน

นายวนชย พนธสงหจบ ผอ.กลมสงเสรมการจดการศกษา

นางสาววรนธร กาญจนระวกล ผอ.ร.ร.วดโพธทาทราย

นายไชยโรจน ศรวเชยร ผอ.ร.ร.บรรหารแจมใสวทยา 4

นางสาวสมพงษ สะราคำา ผอ.ร.ร.วดไกเตย

นายอำานวย ธระธำารงชยกล ผอ.ร.ร.วดคลองโมง

นายทะนง พทธจำา ผอ.ร.ร.วดบานกลวย

นายไพศาล ชเชอ ผอ.ร.ร.วดสวรรณนาค

นายประภา นอยสกล ผอ.ร.ร.วดอทมพราราม

นายปญญา ธรรมวชต ผอ.ร.ร.วดสำานกตะฆา

นายนทท เกรยงไกร ผอ.ร.ร.วดสามทอง

นางชาดา เคหะนาค ผอ.ร.ร.บานรางทอง

นายสมค ชนบตร ผอ.ร.ร.วดดอนเจดยราษฏรบรณะ

นางสาวฤทยวรรณ หาญกลา ผอ.ร.ร.วดดอนไขเตา

นางเฉลยว เอยมสกล ผอ.ร.ร.วดวงพลบเหนอ

นางสาวสณสา เกยวกล รอง ผอ.ร.ร.อนบาลสพรรณบร

นางสาวชบา พนธศกด คร ร.ร.วดพระธาต

นางสาวสพรรษา ภแกว คร ร.ร.อนบาลสพรรณบร

Page 33: 02.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

คณะผจดทำ�

คณะทำ�ง�น

นายอนสรณ ฟเจรญ ผอ.สพป.สพรรณบร เขต 1

นายปญญา แสงอทย รอง ผอ.สพป.สพรรณบร เขต 1

นายวระ ทวสข รอง ผอ.สพป.สพรรณบร เขต 1

นายประกอบชย สะอาดด ผอ.กลมนโยบายและแผน

นายวนชย พนธสงหจบ ผอ.กลมสงเสรมการจดการศกษา

นางสาววรนธร กาญจนระวกล ผอ.ร.ร.วดโพธทาทราย

นายไชยโรจน ศรวเชยร ผอ.ร.ร.บรรหารแจมใสวทยา 4

นางสาวสมพงษ สะราคำา ผอ.ร.ร.วดไกเตย

นายอำานวย ธระธำารงชยกล ผอ.ร.ร.วดคลองโมง

นายทะนง พทธจำา ผอ.ร.ร.วดบานกลวย

นายไพศาล ชเชอ ผอ.ร.ร.วดสวรรณนาค

นายประภา นอยสกล ผอ.ร.ร.วดอทมพราราม

นายปญญา ธรรมวชต ผอ.ร.ร.วดสำานกตะฆา

นายนทท เกรยงไกร ผอ.ร.ร.วดสามทอง

นางชาดา เคหะนาค ผอ.ร.ร.บานรางทอง

นายสมค ชนบตร ผอ.ร.ร.วดดอนเจดยราษฏรบรณะ

นางสาวฤทยวรรณ หาญกลา ผอ.ร.ร.วดดอนไขเตา

นางเฉลยว เอยมสกล ผอ.ร.ร.วดวงพลบเหนอ

นางสาวสณสา เกยวกล รอง ผอ.ร.ร.อนบาลสพรรณบร

นางสาวชบา พนธศกด คร ร.ร.วดพระธาต

นางสาวสพรรษา ภแกว คร ร.ร.อนบาลสพรรณบร

Page 34: 02.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

คณะผจดทำ� (ตอ)

คณะบรรณ�ธก�รกจ

นายอนสรณ ฟเจรญ ผอ.สพป.สพรรณบร เขต 1

นายสรพล จานสบส รอง ผอ.สพป.สพรรณบร เขต 1

นายยงยทธ ยนยงค รอง ผอ.สพป.สพรรณบร เขต 1

นายพงษกฤตย นามปพนองกร รอง ผอ.สพป.สพรรณบร เขต 1

นายอธคม ลาพร รอง ผอ.สพป.สพรรณบร เขต 1

นายประพนธ สดโต รอง ผอ.สพป.สพรรณบร เขต 1

นายนคม สขศรดา รอง ผอ.สพป.สพรรณบร เขต 1

นายเกรยงไกร โกพฒนตา รอง ผอ.สพป.สพรรณบร เขต 1

นายเผชญศกด แกวเขยว รอง ผอ.สพป.สพรรณบร เขต 1

นายจำาลอง บญเรองโรจน รอง ผอ.สพป.สพรรณบร เขต 1

นายอารมณ วงศบณฑต ผอ.กลมนเทศ ตดตามและประเมนผลการจดการศกษา

นางดษฎ ยนยงค ศกษานเทศก

นายมน สมบรณเหลอ ศกษานเทศก

นางสวมล องคะประดษฐ ศกษานเทศก

นายเชษฐ ผวลออ ศกษานเทศก

นายไพฑรย สขสคนธ ศกษานเทศก

นายพยพ สาธพนธ ศกษานเทศก

นายกตตพศ ศรสตร ศกษานเทศก

นางสาววรรณ ไทยานนท ศกษานเทศก

นางอภสรา นนตะ ศกษานเทศก

นางจราธร สามารถ ศกษานเทศก

Page 35: 02.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

คณะผจดทำ� (ตอ)

คณะบรรณ�ธก�รกจ (ตอ)

นายเฉลมศกด จตถนอม ศกษานเทศก

นางเกสรา อารยะจาร ศกษานเทศก

นางดวงทพย เพชรนล ศกษานเทศก

นายภทรวตฐ ซอตรง ศกษานเทศก

นางสาวสคนธทพ สำาเนยงด ศกษานเทศก

นางสกญญา สะอาดด นกทรพยากรบคคล

นางจารวรรณ รตภาสกร นกทรพยากรบคคล

ปก

นายนพธรรฐ พนธหงษ คร ร.ร.วดสวนแตง

รปเลม

นางดษฎ ยนยงค ศกษานเทศก

นางสาวสกญญา พลนกร นกประชาสมพนธ

นางสาวภษณศา หงษโต นกวเคราะหนโยบายและแผน

นายนพธรรฐ พนธหงษ คร ร.ร.วดสวนแตง

นางสาวเสาวลกษณ เชอขำา เจาหนาทธรการ

Page 36: 02.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม