of 28 /28

04.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ e learning

Embed Size (px)

DESCRIPTION

04.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ e learning

Citation preview

Page 1: 04.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ e learning
Page 2: 04.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ e learning
Page 3: 04.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ e learning

คำ�นำ�

สำานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1 ไดดำาเนนโครงการพฒนา

คณภาพการเรยนการสอนดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลเฉลมพระเกยรตโดยดำาเนนการ

3 ลกษณะ พรอมทงจดทำาแนวปฏบต ดงน

เลม 1 แนวปฏบตการจดการเรยนการสอนโดยใชสอการศกษาทางไกลผานดาวเทยม

(Distance Learning Television: DLTV)

เลม 2 แนวปฏบตการจดการเรยนการสอนโดยใชสอวดทศนระบบดจทล

(Digital Video Disc: DVD)

เลม 3 แนวปฏบตการจดการเรยนการสอนโดยใชสออเลกทรอนกส

(Electronics Learning: e-Learning)

แนวปฏบตการจดการเรยนการสอนโดยใชสออเลกทรอนกส (Electronics Learning:

e-Learning) เลมน จดทำาขนเพอเปนแนวทางใหโรงเรยนนำาไปใชในการพฒนาคณภาพ

การจดการเรยนการสอน โดยเฉพาะโรงเรยนทขาดแคลนครและบคลากรทางการศกษา

ครสอนไมตรงวชาเอกหรอตามความถนด รวมทงสามารถใชเปนแนวทางใหโรงเรยน

ทวไปนำาไปใชพฒนาคณภาพการจดการเรยนการสอน เพอยกระดบผลสมฤทธทางการเรยน

ของนกเรยนใหสงขน

สำานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1 ใครขอขอบคณผบรหาร

โรงเรยน ครและบคลากรทางการศกษาทกทานทใหความรวมมอจดทำาแนวปฏบตเลมน

จนสำาเรจดวยด

(นายอนสรณ ฟเจรญ)

ผอำานวยการสำานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1

คณะผจดทำ� (ตอ)

คณะบรรณ�ธก�รกจ

นายอนสรณ ฟเจรญ ผอ.สพป.สพรรณบร เขต 1

นายสรพล จานสบส รอง ผอ.สพป.สพรรณบร เขต 1

นายยงยทธ ยนยงค รอง ผอ.สพป.สพรรณบร เขต 1

นายพงษกฤตย นามปพนองกร รอง ผอ.สพป.สพรรณบร เขต 1

นายอธคม ลาพร รอง ผอ.สพป.สพรรณบร เขต 1

นายประพนธ สดโต รอง ผอ.สพป.สพรรณบร เขต 1

นายนคม สขศรดา รอง ผอ.สพป.สพรรณบร เขต 1

นายเกรยงไกร โกพฒนตา รอง ผอ.สพป.สพรรณบร เขต 1

นายเผชญศกด แกวเขยว รอง ผอ.สพป.สพรรณบร เขต 1

นายจำาลอง บญเรองโรจน รอง ผอ.สพป.สพรรณบร เขต 1

นายอารมณ วงศบณฑต ผอ.กลมนเทศ ตดตามและประเมนผลการจดการศกษา

นางดษฎ ยนยงค ศกษานเทศก

นายมน สมบรณเหลอ ศกษานเทศก

นางสวมล องคะประดษฐ ศกษานเทศก

นายเชษฐ ผวลออ ศกษานเทศก

นายไพฑรย สขสคนธ ศกษานเทศก

นายพยพ สาธพนธ ศกษานเทศก

นายกตตพศ ศรสตร ศกษานเทศก

นางสาววรรณ ไทยานนท ศกษานเทศก

นางอภสรา นนตะ ศกษานเทศก

นางจราธร สามารถ ศกษานเทศก

Page 4: 04.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ e learning

ส�รบญ หน�

คำานำา

สารบญ

บทนำา 1

แนวทางการบรหารจดการ 3

แนวทางในการจดการเรยนการสอน 9

บทบาทของผเกยวของ 12

สรปขอเสนอแนะ 17

เอกสารอางอง 20

คณะผจดทำา

Page 5: 04.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ e learning

แนวปฏบตการจดการเรยนการสอนโดยใชสอ e-Learning 1

บทนำ�

สงคมในปจจบน ความกาวหนาดานเทคโนโลยสมยใหมเกดการเปลยนแปลงและ พฒนาขนอยางรวดเรวมาก และไดเขามามบทบาทในชวตประจำาวนของทกคน โดยเฉพาะ ในวงการศกษา ตลอดจนววฒนาการเกยวกบองคความรเพมขนอยางรวดเรวเปนทวคณ การใหเดกไดเขาถงความรไดรวดเรวและไดมาก โดยผานระบบเทคโนโลยสมยใหม เชน อนเทอรเนต และคอมพวเตอร เปนตน จงเปนขอไดเปรยบทจะสงผลตอคณภาพนกเรยน และคณภาพการศกษา โดยพระราชบญญตการศกษาแหงชาต พทธศกราช 2542 กำาหนดใหนกเรยนใชเทคโนโลยได และใชเปนเครองมอในการแสวงหาความร ในปการศกษา 2553 สำานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1 มโรงเรยนอยในสงกดจำานวน 146 โรงเรยน มนกเรยน จำานวน 24,037 คน และ คร จำานวน 1,317 คน โรงเรยนจำานวนมากประสบปญหาสำาคญ คอ การขาดครผสอน หรอมครไมครบชน ครสอนไมตรงวชาเอกหรอตรงตามความถนด ขาดแคลนทรพยากร ดานงบประมาณ สอ อปกรณการเรยนการสอน และผลจากการประเมนของ สำานกรบรองมาตรฐานและประเมนคณภาพการศกษา (สมศ.) ในรอบทสอง มโรงเรยนหลายโรงเรยนไมผานการรบรองคณภาพ สำานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสพรรณบร เขต 1 ไดตระหนกและ ใหความสำาคญกบปญหาดงกลาว จงไดหาแนวทางในการพฒนาและยกระดบคณภาพ การศกษาของสถานศกษาในเขตพนทการศกษาทประสบปญหา จงไดประยกตใช เทคโนโลยเพอพฒนาคณภาพการเรยนการสอนดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลในโรงเรยน ซงม 3 ลกษณะ ไดแก 1. การจดการเรยนการสอนโดยใชสอการศกษาทางไกลผานดาวเทยม (Distance Learning Television: DLTV) 2. การจดการเรยนการสอนโดยใชสอวดทศนระบบดจทล (Digital Video Disc: DVD) 3. การจดการเรยนการสอนโดยใชสออเลกทรอนกส (Electronics Learning: e-Learning) โดยใหโรงเรยนเลอกลกษณะใดลกษณะหนง หรอหลายลกษณะ และนำาไปใช จดการเรยนการสอนในโรงเรยน ตามความเหมาะสมกบบรบทของตน

Page 6: 04.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ e learning

แนวปฏบตการจดการเรยนการสอนโดยใชสอ e-Learning2

ก�รจดก�รเรยนก�รสอนโดยใชสออเลกทรอนกส(Electronics Learning: e-Learning)

การจดการเรยนการสอนโดยใชสออเลกทรอนกส (Electronics Learning: e-Learning)

เปนวธ ใชสออ เลกทรอนกสประเภทหนงทสามารถชวยแกปญหาของโรงเรยนได

สอการเรยนการสอนแบบ e-Learning ทนำามาใชในการพฒนาคณภาพการศกษาน

มความเหมาะสมเปนอยางยง เพราะสะดวกตอครและนกเรยนทสามารถนำาไปใชได

กบทกกลมสาระการเรยนร เนองจากสอ e-Learning ครสามารถปรบปรงเนอหาสาระ

และเตมเตมใหมความสมบรณมากยงขนได ทสำาคญครสามารถจดทำาแบบฝกหด

หรอแบบทดสอบกอนเรยน-หลงเรยน ไวสำาหรบวดและประเมนผลความรของนกเรยน

ไดอยางหลากหลาย

วตถประสงค เพอใหโรงเรยนใชเปนแนวทางในการจดการเรยนการสอนโดยใชสออเลกทรอนกส

(Electronics Learning: e-Learning) ไดอยางมประสทธภาพและประสทธผล

กลมเป�หม�ย กลมเปาหมายในการจดการเรยนการสอนโดยใชสออเลกทรอนกส (Electronics

Learning: e-Learning) ไดแก ผบรหารระดบเขตพนท ศกษานเทศก ผบรหารโรงเรยน คร

นกเรยน ผปกครอง กรรมการสถานศกษา และผเกยวของ

สงทค�ดหวง ผลสมฤทธทางการเรยนของนกเรยนสงขน

Page 7: 04.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ e learning

แนวปฏบตการจดการเรยนการสอนโดยใชสอ e-Learning 3

แนวท�งก�รบรห�รจดก�ร

การบรหารจดการในการนำาการจดการเรยนการสอนโดยใชสออเลกทรอนกส

(Electronics Learning: e-Learning) มาใชใหเกดประสทธภาพและเกดประโยชนสงสด

ตอผเรยนจะตองมการบรหารจดการทเนนเชงระบบ มแนวทางดำาเนนการ ดงน

1. ก�รเตรยมคว�มพรอม

โรงเรยนดำาเนนการเตรยมความพรอมดานตาง ๆ กอนทจะจดการเรยน

การสอนโดยใชสอ e-Learning ดงน

1.1 ดานบคลากร

1) สรางความตระหนกใหครและบคลากรในโรงเรยนเหนความสำาคญ

ของปญหาเกยวกบคณภาพการศกษาทยงไมบรรลเปาหมายและใหเหนความสำาคญ

ของการนำาสอ e-Learning มาใชในการจดกจกรรมการเรยนการสอน

2) ประสานงานกบผทมความรความชำานาญหรอสำานกงาน

เขตพนทการศกษา มาใหความรความเขาใจเกยวกบการนำาสอ e-Learning มาใช

3) พฒนาครและบคลากรใหมความรความเขาใจเกยวกบการใช

สอ e-Learning

4) จดเตรยมครและบคลากรเพอทำาหนาทเปนผดแลระบบ (Admin)

5) นเทศ ตดตามและประเมนผลการใชสอ e-Learning อยางตอเนอง

และเปนระบบ

6) จดบคลากรโดยแบงหนาทและความรบผดชอบในการบรหาร

Page 8: 04.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ e learning

แนวปฏบตการจดการเรยนการสอนโดยใชสอ e-Learning4

1.2 ดานงบประมาณ

1) วางแผนการจดหาและใชงบประมาณโดยการจดทำาแผนงาน

โครงการหรอกจกรรม ไวในแผนปฏบตราชการประจำาปของโรงเรยนอยางชดเจน

2) ประสานงานเพอขอรบการสนบสนนงบประมาณจากองคกรตาง ๆ

เชน องคกรปกครองสวนทองถน หนวยงานทางการศกษาทเกยวของ ชมชน ผปกครองนกเรยน

เปนตน

3) ใชงบประมาณตามแผนงาน โครงการหรอกจกรรมทกำาหนด

1.3 ดานวสดอปกรณ

1) ออกแบบและจดทำาแผนผงหรอกำาหนดตำาแหนงในการตดตง

อปกรณตางๆ ตามความจำาเปน เหมาะสม และตรงกบความตองการ โดยคำานงถงสภาพ

อาคารสถานทของโรงเรยน ไดแก เครองคอมพวเตอรแมขาย (Server) เครองคอมพวเตอร

ลกขาย (client) อปกรณแยกสญญาณ การเดนสายสญญาณ ดงแผนภาพ

ตวอย�งก�รจดทำ�แผนผงก�รจดก�รเรยนก�รสอนโดยใชสอ e-Learning

แผนผงการจดการเรยนการสอนโดยใชสอ e-Learning

หองเรยน หองสมด

Hub

เครองแมขาย

(Server)Internet

Internet

หองคอมพวเตอร

- ส�ระก�รเรยนร

- ไฟลมลตมเดย

- e-Book

- ขอสอบ

Page 9: 04.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ e learning

แนวปฏบตการจดการเรยนการสอนโดยใชสอ e-Learning 5

2) สำารวจและตรวจสอบคณลกษณะของวสด อปกรณทโรงเรยน

มอยเดม ไดแก เครองคอมพวเตอร โทรทศน อปกรณแยกสญญาณ (Hub) สายสญญาณ

(สาย Lan) อนเทอรเนต (Internet) เปนตน

3) จดหาวสด อปกรณใหพรอมใชงาน ดงน

3.1 เครองคอมพวเตอรแมขาย (สามารถนำาคอมพวเตอรตงโตะ

มาจดทำาเปนเครองคอมพวเตอรแมขายได) โดยคอมพวเตอรแมขาย ควรมคณลกษณะ

ดงน

(1) CPU มความเรวไมนอยกวา 2 GHz.

(2) Hard disk มความจไมนอยกวา 2 TB.

(3) หนวยความจำาสำารอง (RAM) ไมนอยกวา 2 GB.

(4) ตดตงการดแลน อยางนอย 2 พอรต (port)

3.2 เครองคอมพวเตอรลกขาย ควรมคณลกษณะ ดงน

(1) CPU มความเรวไมนอยกวา 1.8 GHz.

(2) Hard disk มความจไมนอยกวา 250 GB.

(3) หนวยความจำาสำารอง ไมนอยกวา 1 GB.

(4) ตดตงการดแลน อยางนอย 1 พอรต (port)

(5) การดแสดงผล (VGA Gard) สามารถตอสญญาณภาพ

ออกโทรทศนได หรอเครองแปลงสญญาณออก TV (TV Coder) หรอกรณใชจอ LCD

ทรบสญญาณ VGA ได ไมตองใชการดแสดงผลหรอเครองแปลงสญญาณ

3.3 โทรทศน ควรมขนาดของจอภาพไมนอยกวา 21 นว หรอ

มขนาดเหมาะสมกบจำานวนนกเรยน

3.4 อปกรณแยกสญญาณ โดยมจำานวนชองแยกสญญาณ

ตามทตองการ

3.5 สายสญญาณ (Lan) พรอมหวสายสญญาณ (RJ-45)

Page 10: 04.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ e learning

แนวปฏบตการจดการเรยนการสอนโดยใชสอ e-Learning6

4) หลงจากจดเตรยมวสด อปกรณเรยบรอยแลว ใหดำาเนนการ

ดงน

4.1 ตดตงเครองคอมพวเตอรแมขายตามจดทกำาหนดไวในแผนผง

หากโรงเรยนมอนเทอรเนต ควรนำาสายสญญาณอนเทอรเนตเชอมตอกบเครองคอมพวเตอร

แมขายดวย

เครองคอมพวเตอรแมข�ย (Server)

4.2 ตดตงเครองคอมพวเตอรลกขายในชนเรยน หรอหองพเศษ

ตาง ๆ พรอมทงตดตงโทรทศนตามจดทกำาหนด และตอสายสญญาณจากเครองคอมพวเตอร

ลกขายกบโทรทศน เพอใหสามารถแสดงภาพและเสยงได

เครองคอมพวเตอรลกข�ย (Client)

Page 11: 04.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ e learning

แนวปฏบตการจดการเรยนการสอนโดยใชสอ e-Learning 7

4.3 ตดตงอปกรณแยกสญญาณตามจดทกำาหนดไวในแผนผง

อปกรณแยกสญญ�ณ (Hub)

4.4 เดนสายสญญาณพรอมเขาหวสายสญญาณใหเรยบรอย

จากนนทำาการเชอมตอระหวางเครองคอมพวเตอรแมขาย อปกรณแยกสญญาณ และ

คอมพวเตอรลกขาย

4.5 ตดตงระบบปฏบตการในเครองคอมพวเตอรแมขาย

โดยตดตงระบบปฏบตการ วนโดวเซรฟเวอร 2003 (Windows Server 2003) หรอวนโดว

เซรฟเวอร 2008 (Windows Server 2008) หลงจากตดตงระบบปฏบตการ

เสรจเรยบรอยแลว ใหตดตงระบบ e-Learning (โปรแกรมทสำานกงานเขตพนทการศกษา

ประถมศกษาสพรรณบร เขต 1 จดทำาขนเพอใหโรงเรยนทจดการเรยนการสอนดวย

ระบบ e-Learning นำาไปใช) จากนนอาจเพมเตมสอตาง ๆ ตามทตองการ เชน สอ CAI

หนงสออเลกทรอนกส (e-Book) สอการสอนทางไกลผานดาวเทยมโรงเรยนวงไกลกงวล

สอมลตมเดย เปนตน (กอนการตดตงระบบปฏบตการ และโปรแกรมตาง ๆ ผตดตง

ควรทำาการศกษาใหมความรความเขาใจอยางแทจรง)

4.6 ตดตงระบบปฏบตการในเครองคอมพวเตอรลกขาย

ตามทตองการซงอาจเปนระบบปฏบตการ Windows XP หรอ Windows 7 หลงจากนน

ควรตดตงโปรแกรมเสรมทสนบสนนการแสดงภาพเคลอนไหวหรอไฟลมลตมเดยตาง ๆ เชน

โปรแกรม Flash, Gom player, Windows Media Player หรอ Winamp เปนตน

Page 12: 04.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ e learning

แนวปฏบตการจดการเรยนการสอนโดยใชสอ e-Learning8

4.7 ทดสอบการเชอมตอสญญาณระหวางเครองแมขายกบ

เครองลกขาย (การตรวจสอบอาจตองใชผทมความรความชำานาญ เกยวกบระบบเครอขาย

(Network) เปนผทำาหนาทตรวจสอบให และเมอพบสาเหตกใหแกไขตามสาเหตทพบ)

โดยดำาเนนการตามลำาดบ คอ

เมอเครองลกขายเขาสหนาจอปกตแลว ใหเปดโปรแกรม

ทใชเชอมตออนเทอรเนต หรอโปรแกรมประเภท Web browser เชน Internet Explorer,

Mozilla Firefox, Google Chrome เปนตน จากนนพมพ IP Address ตามทผตดตง

กำาหนดในเครองคอมพวเตอรแมขายลงในชอง Address แลวกด Enter หากสามารถ

เชอมตอสญญาณไดเปนปกตจะสามารถเขาสระบบ e-Learning ได หรอหากตองการใช

อนเทอรเนตกใหพมพชอเวบไซตตามทตองการในชอง Address กจะสามารถใชงาน

อนเทอรเนตได (ผตดตงตองแจง IP Address ของเครองคอมพวเตอรแมขายใหแกผใช

ทราบดวย)

กรณทเครองไมสามารถเชอมตอสญญาณได ใหทำาการ

ตรวจสอบเบองตน ดงน

(1) เปดเครองคอมพวเตอรแมขายถกตองหรอไม

(2) พมพ IP Address ทเครองคอมพวเตอรลกขาย

ถกตองหรอไม

(3) ตอสายสญญาณถกตองหรอแนนสนทดหรอไม

(4) การเขาหวสายสญญาณถกตองหรอไม

(5) อปกรณแยกสญญาณเสยบไฟหรอไม

(6) ตอสายสญญาณระหวางคอมพวเตอรกบโทรทศน

ถกตองหรอไม

Page 13: 04.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ e learning

แนวปฏบตการจดการเรยนการสอนโดยใชสอ e-Learning 9

แนวท�งในก�รจดก�รเรยนก�รสอน

การจดการเรยนการสอนโดยใชสอ e-Learning น เปนการจดการเรยนการสอน

ทเนนผเรยนเปนสำาคญ นกเรยนสามารถเรยนรไดดวยตนเองทงในและนอกหองเรยน

ระบบการเรยนการสอนแบบน สามารถนำามาใชในการเรยนการสอนในชนเรยนปกตได

โดยครผสอนอาจนำามาเปนสอการเรยนการสอนเพอการคนควา หรออาจใชการสอนโดยตรง

ซงครผสอนจำาเปนตองมทกษะความรพนฐานในการใชคอมพวเตอร สำาหรบแนวทาง

การจดกจกรรมการเรยนการสอน แบงออกเปน 3 ขนตอน ดงน

1. ขนเตรยมก�รสอน

1.1 ศกษาหลกสตร เนอหาและสอทตองการสอนใหเขาใจอยางชดเจน

1.2 ศกษาหาความรเกยวกบการใชงานระบบ e-Learning

รวมทงเนอหาสาระทจะนำามาใชในการจดการเรยนการสอน

1.3 จดทำาแผนการจดการเรยนร โดยมการกำาหนด

วตถประสงค เปาหมาย กจกรรมตาง ๆ ไวอยางชดเจน

1.4 จดเตรยมสอและวสดอปกรณในการจดการเรยน

การสอนโดยใชสอ e-Learning

1.5 ตรวจสอบระบบและวสดอปกรณ ใหมความพรอมตอการใชงาน เชน

เครองคอมพวเตอรแมขาย เครองคอมพวเตอรลกขาย

โทรทศน การเชอมตอของสญญาณตาง ๆ เปนตน

Page 14: 04.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ e learning

แนวปฏบตการจดการเรยนการสอนโดยใชสอ e-Learning10

2. ขนสอน

2.1 นำาเขาสบทเรยนโดยใหมความสอดคลองกบเนอหาทจะสอน

2.2 เปดโปรแกรมทใชเชอมตออนเทอรเนต หรอโปรแกรมประเภท

Web browser เชน Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome เปนตน

จากนนพมพ IP Address ตามทผตดตงกำาหนดในชอง Address แลวกด Enter หรอหากใช

ระบบ Internet ใหพมพ IP Address http://www.suphan1.go.th/elearning

แลวกด Enter เพอเขาสการเรยนการสอนโดยระบบ e-Learning

ระบบ e-Learning ของ สพป.สพ.1

Page 15: 04.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ e learning

แนวปฏบตการจดการเรยนการสอนโดยใชสอ e-Learning 11

2.3 ขณะทนกเรยนศกษาสออเลกทรอนกส ครตองคอยดแลชวยเหลอ

ใหคำาแนะนำาตาง ๆ อยเสมอ

2.4 สรปบทเรยนหลงจากการจดกจกรรมการเรยนการสอน

2.5 วดและประเมนผลการจดกจกรรมการเรยนการสอนแตละครง เชน

ใหนกเรยนทำาแบบทดสอบ ทำาแบบประเมน หรอรายงาน เปนตน

2.6 นดหมายนกเรยนในการเรยนครงตอไป

3. ขนสรป ครผสอนตองดำาเนนการ ดงน

3.1 บนทกผลหลงการสอน

3.2 นำาผลทไดมาเปนขอมลในการพฒนา ปรบปรง กจกรรมการเรยนการสอน

3.3 สรปผลรายงานเสนอผบรหารโรงเรยนเพอทราบ

นอกจากน ครสามารถเพมเตมเนอหา/แบบประเมน/แบบทดสอบไวใน

เครองคอมพวเตอรแมขายไดตามตองการโดยอาจตองใหผดแลระบบเปนผเพมเตมให

�����������

�����

�������������� �����

�����

�����Disc����

Lear

������������������������������������

2.3 ��������������������

2.4 ������������� ���� ������� (Digital Video��������������������������������������

2.5 �������������������

2.6 �����������������������: DVD) ���������������������������

3. ����������rning: e-Learning)

������������ 20

�������������������������������������

���������������������������� ����������������������������������o Disc: DVD) ���

������ ���������������� �������������

������������������������������������������� ��������������������������������

����������������(Electronics Learn

���� 50 ����������������������������

����������������

������� ������������������������������������� ���������������� �������

�������� ����������

������������������������������� (D������������� ���������� ��������������������

��������������������ning: e-Learning)

�������������������� ��� 1

�������������

������������������������������������������� ���

�������������

��������������Digital Video ����� ��������

(Electronics

��������

Page 16: 04.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ e learning

แนวปฏบตการจดการเรยนการสอนโดยใชสอ e-Learning12

บทบ�ทของผเกยวของ

บทบาทของผทมสวนเกยวของในการจดการเรยนการสอนโดยใชสออเลกทรอนกส

(Electronics Learning: e-Learning) ในโรงเรยน มดงน

1. ผบรห�รโรงเรยน

1.1 เสนอนโยบายการจดการเรยนการสอนโดยใชสอ e-Learning ตอ

คณะกรรมการสถานศกษาขนพนฐาน

เพอขอความเหนชอบในการจดกจกรรม

การเรยนการสอนในโรงเรยน

1.2 สรางความตระหนก

และกระตนใหครและบคลากรในโรงเรยน

เหนความสำาคญและประโยชนของการใชสอ

1.3 จดโครงสรางการบรหาร

จดการการจดการเรยนการสอนโดยใชสอ e-Learning ในสถานศกษา ใหเหมาะสม

สอดคลองกบบรบทของโรงเรยน

1.4 ประสานงานกบหนวยงานตนสงกดหรอหนวยงานทเกยวของ เพอขอรบ

การสนบสนนทรพยากรทงบคคลและงบประมาณ

1.5 จดซอ จดหาอปกรณทใชในการดำาเนนการจดการเรยนการสอนโดยใช

สอ e-Learning

1.6 อำานวยความสะดวกใหครและบคลากร ศกษาหาความรและสามารถใช

สอ e-Learning ในการจดกจกรรมการเรยนการสอนได

1.7 แตงต งครและบคลากร ทำาหนา ทดแลรกษา และพฒนาสอ

อเลกทรอนกส ใหอยในสภาพพรอมใชงาน มขอมลททนเหตการณเปนปจจบน

1.8 พฒนาครและบคลากรทกคนใหมความร ทกษะ และความชำานาญ

ในการใชสอ e-Learning

Page 17: 04.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ e learning

แนวปฏบตการจดการเรยนการสอนโดยใชสอ e-Learning 13

1.9 นเทศ ตดตามและประเมนผลการใชสอ e-Learning ในการจด

การเรยนการสอน เพอเปนขอมลในการพฒนาใหเกดประสทธภาพยงขน

2. ครผสอน

2.1 พฒนาตนเองใหมความรและทกษะดานคอมพวเตอร การใชและ

การพฒนาสอ e-Learning ในการจดกจกรรมการเรยนการสอน

2.2 ศกษาสอการเรยนรทมอยในระบบ e-Learning และเลอกใช

ใหเหมาะสมสอดคลองกบหลกสตร ผเรยน และสภาพแวดลอม

2.3 จดทำาแผนการจดการเรยนรโดยใชสอ e-Learning จดกจกรรมตาม

แผนการจดการเรยนร สรางแบบวดและประเมนผลตามสภาพจรง รวมทงบนทกผล

หลงการสอน

2.4 จดหาสอทตองการใชในการจดกจกรรมการเรยนการสอนเพมเตมลงใน

เครองคอมพวเตอรแมขาย เชน สอ CAI หนงสออเลกทรอนกส เพอใหสอดคลอง

กบบทเรยน

2.5 สรางเครอขายความรโดยการแลกเปลยนเรยนรกบครและบคลากร

ในโรงเรยนและตางโรงเรยน เพอพฒนาองคความรและแนวทางในการจดการเรยน

การสอนโดยใชสอ e-Learning ทมประสทธภาพ

2.6 แนะนำาวธใชสออเลกทรอนกส ใหนกเรยนสามารถศกษาคนควา

ดวยตนเองได

2.7 นำาขอมลทไดจากการ

ประเมนผลการจดกจกรรมการเรยน

การสอนมาพฒนาปรบปรงใหดยงขน

2.8 นำาเสนอปญหาและ

ขอเสนอแนะจากการจดการเรยนการสอน

โดยใชสอ e-Learning ตอผบรหารโรงเรยน

เพอหาทางปรบปรงแกไขใหมประสทธภาพ

ยงขน

Page 18: 04.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ e learning

แนวปฏบตการจดการเรยนการสอนโดยใชสอ e-Learning14

3. นกเรยน

3.1 พฒนาความรและทกษะพนฐานดานคอมพวเตอร

3.2 ใชสอ e-Learning เพอศกษาหาความรดวยตนเอง และทบทวนบทเรยน

3.3 มวนยและความรบผดชอบในการใชสอ e-Learning อยางถกตอง

และเหมาะสม

3.4 ประเมนตนเองและนำาผลไปปรบปรงพฒนาการเรยนการสอนใหดยงขน

4. ผปกครองนกเรยน

4.1 ดแลเอาใจใส สนบสนนนกเรยนในดานการเรยนอยางสมำาเสมอ

4.2 เสนอขอคดเหน และใหความรวมมอกบโรงเรยนในการพฒนานกเรยน

4.3 สงเกต และใหคำาแนะนำาแกบตรหลานในการใชคอมพวเตอร

และอนเทอรเนตอยางเหมาะสม

Page 19: 04.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ e learning

แนวปฏบตการจดการเรยนการสอนโดยใชสอ e-Learning 15

5. คณะกรรมก�รสถ�นศกษ�ขนพนฐ�น

5.1 รวมกบโรงเรยนกำาหนดนโยบายการจดการเรยนการสอนโดยใช

สอ e-Learning

5.2 ใหความเหนชอบแผนการดำาเนนงานการจดการเรยนการสอนโดยใช

สอ e-Learning

5.3 สนบสนนการดำาเนนงานการจดการเรยนการสอนดวยโดยใช

สอ e-Learning

5.4 มสวนรวมในการประเมนผลการดำาเนนงานของโรงเรยนและ

ประชาสมพนธผลการดำาเนนงาน

6. สำ�นกง�นเขตพนทก�รศกษ�

6.1 กำาหนดนโยบายและกลยทธการพฒนาคณภาพการเรยนการสอน

โดยใชสอ e-Learning

6.2 สำารวจสภาพปญหาและความตองการของสถานศกษาในการจด

การเรยนการสอนโดยใชสอ e-Learning

6.3 จดประชมผบรหาร และครโรงเรยนกลมเปาหมาย เพอชแจงการดำาเนนงาน

ใหมความรความเขาใจและสามารถจดการเรยนการสอนโดยใชสอ e-Learning

6.4 นเทศ ตดตาม ชวยเหลอโรงเรยนทจดการเรยนการสอนโดยใช

สอ e-Learning

6.5 ประเมนผลการบรหารและการจดการเรยนการสอนโดยใช

สอ e-Learning

6.6 นำาผลทไดจากการประเมนมาปรบปรงแกไขและพฒนาการดำาเนนงาน

ใหดยงขน

6.7 ประกาศยกยองเชดชเกยรตโรงเรยนทจดการเรยนการสอนโดยใช

สอ e-Learning ประสบผลสำาเรจและเปนแบบอยางได

Page 20: 04.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ e learning

แนวปฏบตการจดการเรยนการสอนโดยใชสอ e-Learning16

พธเปด

“โครงก�รพฒน�คณภ�พก�รเรยนก�รสอน

ดวยเทคโนโลยก�รศกษ�ท�งไกลเฉลมพระเกยรต”

ณ สำ�นกง�นเขตพนทก�รศกษ�ประถมศกษ�สพรรณบร เขต 1

Page 21: 04.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ e learning

แนวปฏบตการจดการเรยนการสอนโดยใชสอ e-Learning 17

สรปขอเสนอแนะ

การนำาสอ e-Learning มาใชในการจดการเรยนการสอน เปนวธทมความเหมาะสม

ตอการนำาไปใชแกปญหาการขาดแคลนครและบคลากร รวมทงเปนแนวทางใหแก

โรงเรยนทกขนาด ทตองการพฒนาการจดการเรยนการสอนหรอพฒนาผลสมฤทธ

ใหสงขน อยางไรกตามในการนำาสอ e-Learning มาใชในการจดการเรยนการสอนนน

ตองใชงบประมาณในการดำาเนนงานพอสมควร แตโรงเรยนสามารถเลอกปรบรปแบบ

ใหสอดคลองกบบรบทและความตองการของตนเองได ดงนน ผบรหารโรงเรยน

จงควรวางแผนในการจดหางบประมาณเพอสนบสนนและสงเสรมการดำาเนนงาน

รวมทงครผสอนตองใหความสำาคญในการใชสออเลกทรอนกส นอกจากนน โรงเรยน

จำาเปนตองพฒนาครและบคลากรใหมทกษะและความร ในการใชคอมพวเตอร

ได เปนอยางด ซ งส ง ตาง ๆ เหลา นลวนเปนปจจยสำาคญทจะสงผลใหการนำา

สอ e-Learning มาใชพฒนาคณภาพการศกษาใหบรรลตามวตถประสงคและเปาหมาย

ทกำาหนดไว

Page 22: 04.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ e learning

แนวปฏบตการจดการเรยนการสอนโดยใชสอ e-Learning18

ขอเสนอแนะ

1. โรงเรยนทมความตองการจดกจกรรมการเรยนการสอนโดยใชสอ e-Learning

ควรประยกตใชใหเหมาะสมกบบรบทของโรงเรยน

2. โรงเรยนควรประยกตปรบเปลยนกจกรรมและเนอหาทเกยวของใหสอดคลองกบ

สาระการเรยนรทองถนของโรงเรยน

3. โรงเรยนควรมการดำาเนนการวจย ประเมนผลโครงการ โดยจดใหมการวจย

และพฒนาการเรยนการสอนโดยใชสอ e-Learning การวจยและพฒนารปแบบ

การบรหารจดการการจดการเรยนการสอนโดยใชสอ e-Learning เพอพฒนางาน

และตอยอดองคความรตอไป

4. โรงเรยนมการพฒนาหรอยกระดบเพอสความเปนเลศและเปนโรงเรยนเขมแขง

โดยโรงเรยนไมจำาเปนตองลองผดลองถก อาจเรยนร Best Practices จากโรงเรยนหรอ

หนวยงานเอกชนอน ๆ หรอทำา Benchmarking จากหนวยงานทางการศกษา

หนวยงานเอกชนทมการประยกตใชเทคโนโลยดงกลาวไดดแลว

ปจจยแหงคว�มสำ�เรจ

ปจจยสำาคญทจะทำาใหการจดการเรยนการสอนโดยใชสอ e-Learning

ประสบความสำาเรจ คอ

1. สำานกงานเขตพนทการศกษา ควรใหการสนบสนนการจดการเรยนการสอน

โดยใชสอ e-Learning อยางจรงจงตอเนอง

2. คณะกรรมการสถานศกษาขนพนฐาน ควรใหการสนบสนนการจดการเรยน

การสอนโดยใชสอ e-Learning อยางจรงจง

3. โรงเรยนทมความสนใจในการนำาสอ e-Learning มาใช ควรศกษาหาความร

จากโรงเรยนทเปนตนแบบใหมความเขาใจอยางชดเจนกอนการดำาเนนงาน

4. บคลากรทกคน ทกฝาย ตระหนกและเหนความสำาคญ ตลอดจนใหความรวมมอ

ดำาเนนการอยางจรงจงตอเนอง

5. ครตองเตรยมการสอนลวงหนาและวางแผนอยางเปนระบบทกขนตอน

รวมทงมอบหมายงานใหนกเรยนเตรยมพรอมในการเรยนครงตอไป

Page 23: 04.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ e learning

แนวปฏบตการจดการเรยนการสอนโดยใชสอ e-Learning 19

6. ครควรพฒนาตนเองใหมความสามารถในการจดทำาสอตาง ๆ เชน แบบประเมน

CAI หนงสออเลกทรอนกส เปนตน เพมเตมในเครองแมขายอยางตอเนอง

7. ควรดแล บำารง รกษาอปกรณ หรอมเครองสำารองรบสญญาณใหใชงานไดอยาง

ตอเนอง

8. นกเรยนมวฒนธรรมใหมในการสรางองคความร ทเกดความรบผดชอบและ

รกในการเรยนรจากสออเลกทรอนกส และใชเทคโนโลยสมยใหมในการแสวงหาความร

Page 24: 04.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ e learning

แนวปฏบตการจดการเรยนการสอนโดยใชสอ e-Learning20

เอกส�รอ�งอง

กดานนท มลทอง. ไอซทเพอก�รศกษ�. กรงเทพมหานคร: อรณการพมพ, 2548.

ครรชต มาลยวงศ และคณะ. ไอซท เพอก�รศกษ�ไทย. กรงเทพมหานคร:

มหาวทยาลยเกษตรศาสตร, 2546.

ยน ภวรวรรณ และสมชาย นำาประเสรฐชย. ไอซทเพอก�รศกษ�ไทย. กรงเทพมหานคร:

บรษทซเอดยเคชน จำากด, 2546.

ศภชย สขะนนทร และกรกนก วงศพานช. เปดโลก e-Learning ก�รเรยนก�รสอน

บนอนเทอรเนต. กรงเทพมหานคร: บรษท ซเอด ยเคชน จำากด, 2546.

เอกชย กสขพนธ และคณะ. ก�รนำ�องคก�รและเทคโนโลยก�รบรห�รก�รศกษ�.

กรงเทพฯ: โรงพมพแหงจฬาลงกรณมหาวทยาลย, 2553.

www.obeclms.com: คนเมอ 27 สงหาคม 2553.

Page 25: 04.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ e learning

คณะผจดทำ�

คณะทำ�ง�น

นายอนสรณ ฟเจรญ ผอ.สพป.สพรรณบร เขต 1

นายปญญา แสงอทย รอง ผอ.สพป.สพรรณบร เขต 1

นายวระ ทวสข รอง ผอ.สพป.สพรรณบร เขต 1

นายประกอบชย สะอาดด ผอ.กลมนโยบายและแผน

นายวนชย พนธสงหจบ ผอ.กลมสงเสรมการจดการศกษา

นางสาววรนธร กาญจนระวกล ผอ.ร.ร.วดโพธทาทราย

นายไชยโรจน ศรวเชยร ผอ.ร.ร.บรรหารแจมใสวทยา 4

นางสาวสมพงษ สะราคำา ผอ.ร.ร.วดไกเตย

นายอำานวย ธระธำารงชยกล ผอ.ร.ร.วดคลองโมง

นายทะนง พทธจำา ผอ.ร.ร.วดบานกลวย

นายไพศาล ชเชอ ผอ.ร.ร.วดสวรรณนาค

นายประภา นอยสกล ผอ.ร.ร.วดอทมพราราม

นายปญญา ธรรมวชต ผอ.ร.ร.วดสำานกตะฆา

นายนทท เกรยงไกร ผอ.ร.ร.วดสามทอง

นางชาดา เคหะนาค ผอ.ร.ร.บานรางทอง

นายสมค ชนบตร ผอ.ร.ร.วดดอนเจดยราษฏรบรณะ

นางสาวฤทยวรรณ หาญกลา ผอ.ร.ร.วดดอนไขเตา

นางเฉลยว เอยมสกล ผอ.ร.ร.วดวงพลบเหนอ

นางสาวสณสา เกยวกล รอง ผอ.ร.ร.อนบาลสพรรณบร

นางสาวชบา พนธศกด คร ร.ร.วดพระธาต

นางสาวสพรรษา ภแกว คร ร.ร.อนบาลสพรรณบร

Page 26: 04.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ e learning

คณะผจดทำ� (ตอ)

คณะบรรณ�ธก�รกจ

นายอนสรณ ฟเจรญ ผอ.สพป.สพรรณบร เขต 1

นายสรพล จานสบส รอง ผอ.สพป.สพรรณบร เขต 1

นายยงยทธ ยนยงค รอง ผอ.สพป.สพรรณบร เขต 1

นายพงษกฤตย นามปพนองกร รอง ผอ.สพป.สพรรณบร เขต 1

นายอธคม ลาพร รอง ผอ.สพป.สพรรณบร เขต 1

นายประพนธ สดโต รอง ผอ.สพป.สพรรณบร เขต 1

นายนคม สขศรดา รอง ผอ.สพป.สพรรณบร เขต 1

นายเกรยงไกร โกพฒนตา รอง ผอ.สพป.สพรรณบร เขต 1

นายเผชญศกด แกวเขยว รอง ผอ.สพป.สพรรณบร เขต 1

นายจำาลอง บญเรองโรจน รอง ผอ.สพป.สพรรณบร เขต 1

นายอารมณ วงศบณฑต ผอ.กลมนเทศ ตดตามและประเมนผลการจดการศกษา

นางดษฎ ยนยงค ศกษานเทศก

นายมน สมบรณเหลอ ศกษานเทศก

นางสวมล องคะประดษฐ ศกษานเทศก

นายเชษฐ ผวลออ ศกษานเทศก

นายไพฑรย สขสคนธ ศกษานเทศก

นายพยพ สาธพนธ ศกษานเทศก

นายกตตพศ ศรสตร ศกษานเทศก

นางสาววรรณ ไทยานนท ศกษานเทศก

นางอภสรา นนตะ ศกษานเทศก

นางจราธร สามารถ ศกษานเทศก

Page 27: 04.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ e learning

คณะผจดทำ� (ตอ)

คณะบรรณ�ธก�รกจ (ตอ)

นายเฉลมศกด จตถนอม ศกษานเทศก

นางเกสรา อารยะจาร ศกษานเทศก

นางดวงทพย เพชรนล ศกษานเทศก

นายภทรวตฐ ซอตรง ศกษานเทศก

นางสาวสคนธทพ สำาเนยงด ศกษานเทศก

นางสกญญา สะอาดด นกทรพยากรบคคล

นางจารวรรณ รตภาสกร นกทรพยากรบคคล

ปก

นายนพธรรฐ พนธหงษ คร ร.ร.วดสวนแตง

รปเลม

นางดษฎ ยนยงค ศกษานเทศก

นางสาวสกญญา พลนกร นกประชาสมพนธ

นางสาวภษณศา หงษโต นกวเคราะหนโยบายและแผน

นายนพธรรฐ พนธหงษ คร ร.ร.วดสวนแตง

นางสาวเสาวลกษณ เชอขำา เจาหนาทธรการ

Page 28: 04.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ e learning