157396616 soalan-percubaan-kertas-1-negeri-kelantan-2013-0001

Embed Size (px)

Text of 157396616 soalan-percubaan-kertas-1-negeri-kelantan-2013-0001

 • SULTTNO. KAD PENCENALAN INO. SIJIL KELAHIRAN

  ANGKAGILIRAN

  PEPERIKSAAI{ PERCUBAAI{ UPSR z0fiMATEMATIK

  KERTAS 1I

  Julai

  lJam'015/1

  Satu jam

  JA}\GAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Kertas soalan ini adalah daiam dwibahasa

  2. Soalan dalam bahasa Inggeris mendahului soalan yang sepadan dalam bahasa Melayu.

  Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak. Itihat halaman sebelahols^

  MArHS ir) rHNy2tlT

  ?

 • 2SL],IT

  1. Among these shapes below, which shape has 4 symmetry lines ?

  Antara bentukbentuk di bawah, yang manakah mempunyai 4 paksisimetri ?

  c.A.

  DB.

  2.

  ffi-lP

  Diagram {Rajah 1

  Find the totalbf the shaded area in P, Q and R in diagram 1.

  Cari jumlah luas kawasan berlarck P, Q dan R dalam njah 1.

  A. r1IB. I

  4

  c. l6

  D.{2

  1

  4

  5

  6

  3

  8

  35

  A.

  Between the fudions below, wfrich taction has the biggest value ?f

  Diantara pecahan-pecahan dibawah yang manakah mempunyai nilai yangpaling besar ?

  si,rlrtM,{]'HS (1) TriN 62013

  D.

 • SLf,IT

  4. 33m=

  t5. Diagram 2 shows the water tevel in a container.Rajah 2 menunjukkan paras air di dalam sebuah bekas.

  Diagram.2Rajah 2

  Wtrat is the volume of water in ml, in that container ?

  Benpakah isipadu air, dalam mt, didalam bekas itu ?

  A. 337"5 cm

  B. 37.5 cm

  A. 24AAB. 2500

  2.5 hours =

  2.5iam =

  A. 2 hours O,S.minutes2 jam 4.5 minit

  B. 2hours Sminutes2 jam 5 minit

  337.5 mm

  D. 37.5 mm

  c. 3000D. 3500

  c.

  D.

  2 hours 30 minutes

  2 jam 3A minit

  Ziam 50 minit'

  2 jam 5a minitf

  7. Round off 83 079 g to the nearest tens kilogram

  Bundarkan 83 079 g kepada puluh kilogram yang hampir

  c. 83D. 830

  A8B. 80

  3

  ILihat halaman sebelahSU[,IT

  MATHS (1)TH]* 62013

 • SLI,TT

  8. I "r 720kg =65

  i .dartOada 720 kg =

  A. , 600 kg c. s6o gB. 590kg

  . 9. 205 % '::

  I

  A: 212

  c. za!B. zL D. 2oJ-20 --20

  10. Didgrem 3 consiets d several squeres of egual eire.

  Raleh 3 menunjul*an bebenpa buah gegi empat sama yangsarna besar.

  I \P! rr)

  -_.-L,--_

  \ tt*lzan rDiagram 3Rajah 3

  What fraction th* represents the shaded region ?

  Apakah pecaQgn yang mewdhili kavnsan yang beilorck ?

  i. 1566

  B.q56

  c.!7

  D.?7

  SULI]-MAI'HS (1) THli 6 2013

 • 12. Calculate the number of days from January 2012 till May 28,'12,

  hingga bulan Mei2012.

  A. 151 c. 153" B. 152 D. 1S'1

  SLf,IT

  11. 15.8 cm - 85 mm =

  A. 5.3 crnB. 7.3 cm

  A. RM 408.05

  B. RM 407.30?

  15. (3896 * 1248) + 2M3 =A. 4581B. 4591

  31gr!8216r

  Find the value of P in thc above numbar line.

  Cari nilaiP pada garis nombordi atas.

  A. 13c.916'4

  D.g166

  14. RM 405 * 75 sen +k,m 3.05 *

  C. 14.95 crnD. 73 ern

  c. RM 402.70

  D. Rtut 40{.gs

  c. 4691D. t18g

  t

  13.

  5

  llihat halaman sebelahSUI,IT

  MAIHS (1) rHli 62A13

 • SLf,IT

  16.

  Diagram 4 contains severalsquares dthe same size. Find the area of theshaded region, in cmz.

  Rajah 4 mengandungi beberapa segiempat sama yang sama besar Cari fiuasbahagian yang bertorek dalam cnf .

  Diagram 4Rajah 4

  C

  A. 11B. 12

  Money lWang RM 50 RM5 RM 0.50

  NumbersBilangan

  4A 60 Y

  c. 24D. 35

  17.

  Table'lJadual 1

  lf the total money in table 1 is RM 2399. \,Vhat is the value of Y ?

  Jika jumlah wang dalam jadual I ialah RM 2 399. Apakah nilai bagi Y ?

  A. 99B. 198

  c. 150D. 450

  A. 12AB. 135

  c, 200D. 389

  18. 30 % ofa numberis45. What isthat number?

  30 % daripada suatu nombor ialah 45. Apakah nomboritu ?

  6SULI'T

  MA|HS (1) THN 6 2013

 • -t

  I

  SLf ,IT

  19. Among the reading on the following vrreQhing scale, which weighing scaleshows the heaviest reading ?

  Antan bacaan timbangan berikut yang manakah menuniut*an bacaan yangpaling bent ?

  A.

  \

  0}\kglt-a

  2,

  20. Average for4 km, 2.4km,

  Purata bagi 4 km;..2.4 km,

  A800:B. 950

  0.8 km dan 600 m, in m, is

  A.?km dan 6OA m, dalam m, ialah

  c. 1800D. 1950

  c. 12%x150

  10 oA x 12A

  I Lihat halaman sebelahSULIT

  MAfHS (1) Trr\- 6 2013

  21. VWich of the foGwing has the same value as 15 o/o x24A ?

  Yang manakah antara beikut mempunyai nilai yang sa/na dengan 15 % x 24A ?

  A 24 %'x 390

  B. 20%x180 D.

 • F

  -I

  SLf,I'T

  " .322. 7= +j 5.r4

  A. B* c. ,*

  qoB. s=1. D. g o20 -2A

  23. Calculate 305.028 + 9. Round off the answerto two decimalplaces.

  ' Hitungkan 305.028 + 9. Bundarkan jawapan kepada dua tempat Wrputuhan.A. 33.88 i' C. 33;98B. 33.89

  24. Diagram 5 shoms a number line.

  D. 33.99

  Rajah 5 menunJulckan saf{, garr.s nunbor.

  Diagram 5120 p 190 O Zgs Rajah 5

  15 % of the sum of P and Q is .......

  15 % daripada hasiltambah P dan Q ialah

  A. 57 c. 225B. 155 i D. 380

  25. '75

  % ola containerwith the base area is 160 cm2 and the height 25 crn is filbdwith water. calculate the volume, in or3, sf water in the eontainer.

  75-% dafiBadasefirah bekas denganluas fapak 160 enrz dan 25 ern tinggi tetahdiisi dengan air. Hitung Npadu, dalam qrf , air di dalam bekas frr.

  A. 3750B. 3000

  c. 17mD. 1000

  SUI,IT

  "MATHS (t) THN 62013

 • SLf,I'[

  ?6The first hour1 iam oertama

  RM 3.00

  The next hour onwardJam seterusnya

  RM 1.50 / hourRM 1.50 / iam

  Table 2 shows n. p"*ing f* "*

  *h. p"rking lot. En, Hasrul partted lris car tfrom 8.00 am to 2.00 pm. How much he should Wy ?

  Jaduat Z'menunjukkan bayaran letak kercta di medan letak kereta. En. Hasrultelah meletak kerctanya-dari 8.AA am hingga.2.0A pm. Eerapakahyang diakena bayar ?

  A. RM 7.50B. RM 9.50

  a

  27. Table 3 shonc the number of notes an d coins in Aisyah's money box.

  Jadual 3 menunjuk?an bilangan wang kertas dan syiling di datam tabungAisyah.

  Table 2Jadual 2

  c. RM 10.00D. RM 10,50

  ValueNilai

  RMlO RM5 RM1 50 sen 10 sen

  NumberBilanoan 5 17 25 18 20

  c. 3.9D. 4.5

  Table 3Jadual 3

  What is the total amount of Aisyah's money in her money box ?

  Berapakah jumlah wang Aisyah didalam tabungnya ?

  A. RM 171,00 C. RM 188.00B. RM 181.00 ::, D. RM 198.00

  28. The mass of a guava is between 24O gand 350 g. The mass of a water melonis 12 times the mass of a guava. What is the estimated mass in kg, of thewatermelon ?

  Jisim sebgilamtdAatu adalah di antan 240 g dan Sffi g. Jisim sebiji tembikaipula adalah 12 kali jisim jambu batu. Bercpakah anggann jisim, dalam kg, bagitembikaiitu.

  A. 2.2B. 2.7

  I

  ' [.Lihat halaman sebclah

  SUI,I'fMA|HS (1) THN 6 2013

 • t

  SLf,I'I'

  Quesfrion 29 to 30 are based on the pie cfrart belor'

  soalan 29 hingga 3A adalah berdasar kan cafta pai di bawah.

  The percentage of marks obtained by Year 6 pupils in' Selohh Kebangsaan Maju JaYa

  Perrtusxrn markahyang dipercleh deh muridTahun 6di Sekdah Kebangsan Maiu JaYa

  c28%

  Zg. What is the numberof Year6 pupils in Sekolah lGbangsaan Maju Jaya if thenumber of grpls wfro scored A is 30 pupils ?

  Bempakah bilangan murid Tahun 6 di Sekotah Kebangsaan Maiu Jayaiikabilaigan murtd yang memperoleh A ialah 30 anng ?

  I

  A. 1mB. na

  c. 150D. 180

  30. Among the follorring statements, which statement is inconect ?

  Arrtara pemyatqsrFpany,ataan berihut, pemyataan manakah fr&k benar ?

  A. The rnode of marks obtained by the Year 0 pupils is C'Md mat*ah yang diperoleholehmuridTahun 6 ialah C'

  B. The range.of rnarks obtained by Year 6 pupils of Sekolah KebangsaanMaju JaYa is 20 %.

  Jutat mffkah yang dipenteh mur*l Tahun 6 di *kolah Kebangvan MaiuJaya ialah 2A %.

  C. The number of pupils who scored B is six less than the number of pupilswho scored C.

  Bitangan rnur*l yarry nerr,prdeh B addah enam kuratg daripadabltargan murid Yang rrcrnWden C-

  D. The number of pupils who scored D is 27'Bitangan murid yang mendapat D ialah 27 onng'

  SIJLIT" MA|HS (1) TI{N 6 201310

 • ISLf,IT

  31. Eliagram 6 shows a composite two dimensional shape.

  Raiah 6 menunjul

 • SLf,IT

  33.

  A.

  34. Find

  Cari

  Diagram 7Rajah 7

  Diagram 7 rhwva an isosceles triangle xYZ. Betrrreen the diagrams betsw,u*rich has the DIFFERENT perimeterthan diagramT ?

  Rajah 7 rnenunjulckan sebuah segiqryra sama kaki)(Y'2. Antan njah-njahdi baryah Wng manakah mempunyhi pertmeter yang TTDAK SAfiA dengannjah 7 ?

  c.

  D.B.

  13.5 cm

  12 cm

  15 cm

  c. 108D. 63

  A.

  B.

  I ot 12davsjn houns.

  i *n*a t2 haridatam jam.

  540

  216

  SULIT\4AIHS (1) THN 62Ai.3

  12

 • SLTJl'

  35' Table 4 beror sho'* the number sf boy' and girrs in a dass

  ltt! 4 menuniukkan birangan murid |etaki dan percmpuaa datamse0uah

  StudentMurid

  BoysLelaki

  GirlsPergmnuan

  Numbers -Bilanoan 26 14

  Vlhat is the Fercentage of girls in that class ?

  Benpa peratuskah murtd perempuan dalam ketas itu ?

  Table 4Jadual 4

  A. 75B. 65

  1c.35D. 30

  36 [*

  *""da 1, - g =

  A. 35-li c' ,*

  B. 45-14 D. ofr

  e7- The tdal price fo*o pens and 3 note booke is RM 30.00. whd is the prie fur4 pens and2sam-E note books ?Jumrah harga g^tglg ryn dll 3 buah buku nota iarah RM 30.00. Berapakahharya besi4 batang di oani or"tr