of 9 /9
ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ ปรับปรุงประเทศให้ทันสมัย เลิกทาส สวมเสื อเข้าเฝ้ า ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ เลิกทาส ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ ผูกมิตรกับมหาอํานาจ ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ เสด็จประพาสยุโรป ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์

กรุงรัตนโกสินทร์ยุคปฏิรูป(2) +601+dltvp6+55t2his p06 f09-4page

Embed Size (px)

Text of กรุงรัตนโกสินทร์ยุคปฏิรูป(2) +601+dltvp6+55t2his...

Page 1: กรุงรัตนโกสินทร์ยุคปฏิรูป(2) +601+dltvp6+55t2his p06 f09-4page

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

ปรบัปรุงประเทศใหท้นัสมยั

เลิกทาสสวมเสื� อเขา้เฝ้า

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

เลิกทาส

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

ผูกมิตรกบัมหาอาํนาจ

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

เสด็จประพาสยุโรป

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์ ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

Page 2: กรุงรัตนโกสินทร์ยุคปฏิรูป(2) +601+dltvp6+55t2his p06 f09-4page

การปกครองการปกครองตั�งสภาที�ปรกึษาราชการแผ่นดินและสภาที�ปรกึษาในพระองค์

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

และสภาที�ปรกึษาในพระองค์

ตั�งกระทรวงตา่งๆชาํระ รา่งกฎหมาย

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

เศรษฐกิจ เศรษฐกิจมีการคา้ขา้วอยา่งเสรี( รชักาลที# 4 )

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

( รชักาลที# 4 )

ตั�งหอรษัฎากรพพิฒัน ์(เก็บภาษี)

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

Page 3: กรุงรัตนโกสินทร์ยุคปฏิรูป(2) +601+dltvp6+55t2his p06 f09-4page

ผลิตเหรยีญกษาปณแ์ละธนบตัร(รชักาลที# 5)

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

ตั�งธนาคาร

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

สาธารณูปโภคและสาธารณสุขสาธารณูปโภคและสาธารณสุข

ขุดคลอง สรา้งถนน ทางรถไฟไปรษณียโ์ทรเลข

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

รถไฟไปรษณียโ์ทรเลข

ประปา ไฟฟ้า

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

Page 4: กรุงรัตนโกสินทร์ยุคปฏิรูป(2) +601+dltvp6+55t2his p06 f09-4page

ตั�งโรงพยาบาล

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

การศึกษา

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

สงัคมและวัฒนธรรมสงัคมและวัฒนธรรม

เลิกระบบไพร ่(พ.ศ.2448)เลิกทาส

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

(พ.ศ.2448)เลิกทาส

ประกาศใชพ้ระราชบญัญตัินามสกุล (2455/ รชักาลที#5)

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

Page 5: กรุงรัตนโกสินทร์ยุคปฏิรูป(2) +601+dltvp6+55t2his p06 f09-4page

ใชธ้งไตรรงค ์(รชักาลที#4)

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

ปฏิสงัขรณว์ดัตา่งๆ

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

ดา้นวรรณกรรม ดา้นวรรณกรรมพระมหาธีรราชเจา้

( แบบเรยีนภาษาไทย )( แบบเรยีนภาษาไทย )

(มทันะพาธา)(มทันะพาธา)พระยาศรสีุนทรโวหาร

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

( แบบเรยีนภาษาไทย )( แบบเรยีนภาษาไทย )หม่อมราโชทยั

(ไทยรบพม่า)(ไทยรบพม่า)สมเด็จฯกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ

ดา้นตา่งประเทศ ดา้นตา่งประเทศรชักาลที� 5 เสด็จประพาสตา่งประเทศ 4 ครั�ง

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

ตา่งประเทศ 4 ครั�ง

Page 6: กรุงรัตนโกสินทร์ยุคปฏิรูป(2) +601+dltvp6+55t2his p06 f09-4page

ฝ่ายมหาอาํนาจฝ่ายมหาอาํนาจ

ไทยกบัสงครามโลกครั�งที� 1(พ.ศ.2457)(พ.ศ.2457)

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

ฝ่ายมหาอาํนาจฝ่ายมหาอาํนาจ

เยอรมนี ออสเตรยีฮงัการีและตรุกี

ฝ่ายพนัธมิตรฝ่ายพนัธมิตร องักฤษ รสัเซียองักฤษ รสัเซียอิตาลี ญี�ปุ่น อื�นๆและไทยอิตาลี ญี�ปุ่น อื�นๆและไทย

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

ไทยยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตไทยขอแกส้นธิสญัญากบัประเทศตา่งๆ

ไทยไดค้่าปฏิกรรมสงคราม 2 ลา้น

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

ไทยไดค้่าปฏิกรรมสงคราม 2 ลา้นบาทไทยไดเ้ป็นสมาชิก“องคก์ารสนันิบาตชาต”ิ

ไทยสรา้ง “ อนุสาวรยีท์หารอาสา ”และ “ วงเวียน 22 กรกฎา ”

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

Page 7: กรุงรัตนโกสินทร์ยุคปฏิรูป(2) +601+dltvp6+55t2his p06 f09-4page

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์ ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

1.สิ�งใดเป็นปัจจยัที�ช่วยส่งเสริมพฒันาการสมยัรตันโกสินทรใ์หเ้จริญกา้วหนา้

ก. ผูน้าํที�ดี

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

ก. ผูน้าํที�ดีข. ทําเลที�ตั'งเหมาะสมค. สภาพในสงัคมไทยเอื' ออํานวยง. ถูกทั'ง 3 ขอ้ที�กล่าวมา

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

2.ขอ้ใดไม่ใช่สาเหตุการยา้ยราชธานจีากกรุงธนบุรีไปฝั�งตะวนัออกของแม่นํ' า

ก. ฝั �งตะวนัออกมีพื' นที�กวา้ง

เจา้พระยา

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

ก. ฝั�งตะวนัออกมีพื' นที�กวา้งข. กรุงธนบุรีมีความคบัแคบค. เป็นชยัภูมิที�ป้องกนัขา้ศึกได้ง. ฝั �งตะวนัออกมีความงดงามกว่า

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

3.การขุดคลองรอบเมืองในสมยัรชักาลที�1เป็นพฒันาการดา้นใด

ก. การปกครอง

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

ก. การปกครองข. การศึกษาค. เศรษฐกิจง. ศาสนา

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

Page 8: กรุงรัตนโกสินทร์ยุคปฏิรูป(2) +601+dltvp6+55t2his p06 f09-4page

4.การชําระกฎหมายตราสามดวงในสมยัรชักาลที�1 เป็นพฒันาการดา้นการ

ก. พระมหากษตัริยม์ีอํานาจมากขึ' นข. อํานาจกระจายออกไปสู่หวัเมืองต่างๆ

ปกครองอย่างไร

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

ก. พระมหากษตัริยม์ีอํานาจมากขึ' นข. อํานาจกระจายออกไปสู่หวัเมืองต่างๆค. กฎหมายมีความถูกตอ้งและยุติธรรม

ง. อํานาจการปกครองขึ' นอยู่กบัประชาชนมากขึ' น

ส่วนใหญ่ ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

5.การเปลี�ยนแปลงการปกครองตรงกบัสมยัใด

ก. รชักาลที� 6

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

ก. รชักาลที� 6ข. รชักาลที� 7ค. รชักาลที� 8ง. รชักาลที� 9

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

6.สนธิสญัญาเบาวร์ิง เกิดขึ' นในสมยัใด

ก. รชักาลที� 4ข. รชักาลที� 5

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

ข. รชักาลที� 5ค. รชักาลที� 6ง. รชักาลที� 7

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

7.ในสมยัรชักาลใด มีการปฏิรูปการปกครองมากที�สุด

ก. รชักาลที� 2

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

ก. รชักาลที� 2ข. รชักาลที� 3ค. รชักาลที� 4ง. รชักาลที� 5

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

Page 9: กรุงรัตนโกสินทร์ยุคปฏิรูป(2) +601+dltvp6+55t2his p06 f09-4page

8.ขอ้ใดไม่ใช่รูปแบบการปกครองทอ้งถิ�น

ก. เทศบาลข. อบต.

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

ข. อบต.ค. กระทรวงง. อบจ.

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

9.การปฏิรูปทางสงัคมที�สาํคญัในสมยัรชักาลที� 5 คือขอ้ใด

ก. การเลิกทาส

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

ก. การเลิกทาสข. การทําสนธิสญัญาเบาวร์ิงค. การใชป้ฏิทินตามแบบยโุรปง. การตั'งโรงเรียนสาํหรบัราษฎร

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

10.จากคําตอบในขอ้9 มีผลกระทบต่อพฒันาการดา้นสงัคมอย่างไร

ก. ต่างชาติไม่ดูถูกว่าเป็นเมืองที�กดขี�พลเมือง

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

ก. ต่างชาติไม่ดูถูกว่าเป็นเมืองที�กดขี�

ข. คนที�เป็นทาสไม่ตอ้งทํางานค. ลดฐานะของเจา้นายลงง. คนยากจนลดนอ้ยลง

พลเมือง

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์