of 30 /30
ครูกรรณิกา เพชรศรี ครูกรรณิกา เพชรศรี

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว+598+54his p06 f18-1page

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว+598+54his p06 f18-1page

ครกูรรณกิา เพชรศร ี ครกูรรณกิา เพชรศร ี

Page 2: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว+598+54his p06 f18-1page

ครกูรรณกิา เพชรศร ี ครกูรรณกิา เพชรศร ี

Page 3: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว+598+54his p06 f18-1page

ครกูรรณกิา เพชรศร ี ครกูรรณกิา เพชรศร ี

Page 4: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว+598+54his p06 f18-1page

ครกูรรณกิา เพชรศร ี ครกูรรณกิา เพชรศร ี

Page 5: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว+598+54his p06 f18-1page

ครกูรรณกิา เพชรศร ี ครกูรรณกิา เพชรศร ี

Page 6: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว+598+54his p06 f18-1page

ครกูรรณกิา เพชรศร ี ครกูรรณกิา เพชรศร ี

Page 7: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว+598+54his p06 f18-1page

ครกูรรณกิา เพชรศร ี ครกูรรณกิา เพชรศร ี

Page 8: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว+598+54his p06 f18-1page

ครกูรรณกิา เพชรศร ี ครกูรรณกิา เพชรศร ี

Page 9: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว+598+54his p06 f18-1page

ครกูรรณกิา เพชรศร ี ครกูรรณกิา เพชรศร ี

Page 10: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว+598+54his p06 f18-1page

ครกูรรณกิา เพชรศร ี ครกูรรณกิา เพชรศร ี

Page 11: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว+598+54his p06 f18-1page

ครกูรรณกิา เพชรศร ี ครกูรรณกิา เพชรศร ี

Page 12: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว+598+54his p06 f18-1page

ครกูรรณกิา เพชรศร ี ครกูรรณกิา เพชรศร ี

Page 13: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว+598+54his p06 f18-1page

ครกูรรณกิา เพชรศร ี ครกูรรณกิา เพชรศร ี

Page 14: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว+598+54his p06 f18-1page

ครกูรรณกิา เพชรศร ี ครกูรรณกิา เพชรศร ี

Page 15: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว+598+54his p06 f18-1page

ครกูรรณกิา เพชรศร ี ครกูรรณกิา เพชรศร ี

Page 16: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว+598+54his p06 f18-1page

ครกูรรณกิา เพชรศร ี ครกูรรณกิา เพชรศร ี

Page 17: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว+598+54his p06 f18-1page

ครกูรรณกิา เพชรศร ี ครกูรรณกิา เพชรศร ี

Page 18: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว+598+54his p06 f18-1page

ครกูรรณกิา เพชรศร ี ครกูรรณกิา เพชรศร ี

Page 19: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว+598+54his p06 f18-1page

�������� � � ��

����������ก ������

������ ก� ����

ครกูรรณกิา เพชรศร ี

������ ก� ����

���������ก ���

ครกูรรณกิา เพชรศร ี

Page 20: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว+598+54his p06 f18-1page

- � � �����ก�������- �� ��!�"#��!$�%���%

ครกูรรณกิา เพชรศร ี

- �� ��!�"#��!$�%���%&��'�

- ( �� )��)�*�+ *�� ( �� )�,'� ( �� )���

ครกูรรณกิา เพชรศร ี

Page 21: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว+598+54his p06 f18-1page

ครกูรรณกิา เพชรศร ี ครกูรรณกิา เพชรศร ี

Page 22: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว+598+54his p06 f18-1page

'���,��

ครกูรรณกิา เพชรศร ี

����% (��� �'���,��

ครกูรรณกิา เพชรศร ี

Page 23: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว+598+54his p06 f18-1page

��������--.�

ครกูรรณกิา เพชรศร ี

,�$* ��* ��������--.�

�� ���($�

ครกูรรณกิา เพชรศร ี

Page 24: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว+598+54his p06 f18-1page

������� ������

ครกูรรณกิา เพชรศร ี

������� ������

ครกูรรณกิา เพชรศร ี

Page 25: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว+598+54his p06 f18-1page

������/�0 70 %

ครกูรรณกิา เพชรศร ี

������/�0 70 %

ครกูรรณกิา เพชรศร ี

Page 26: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว+598+54his p06 f18-1page

&�1����

ครกูรรณกิา เพชรศร ี

&�1����

ครกูรรณกิา เพชรศร ี

Page 27: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว+598+54his p06 f18-1page

ก%

ครกูรรณกิา เพชรศร ี

ก%

Page 28: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว+598+54his p06 f18-1page

��������2

ครกูรรณกิา เพชรศร ี

��������2

ครกูรรณกิา เพชรศร ี

Page 29: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว+598+54his p06 f18-1page

ครกูรรณกิา เพชรศร ี

��.�.� �� �4�����

ครกูรรณกิา เพชรศร ี

Page 30: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว+598+54his p06 f18-1page

ครกูรรณกิา เพชรศร ี

��������� �)� ���

ครกูรรณกิา เพชรศร ี