9
ครูพจนีย รักษาราษฎร

ความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียน+599+54his p06 f03-1page

Embed Size (px)

Citation preview

ครูพจนีย รักษาราษฎร

ครูพจนีย รักษาราษฎร

Asean Free Trade Area Asean Free Trade Area

( AFTA )( AFTA )

ครูพจนีย รักษาราษฎร

AHA Center AHA Center ������������ ����

���������� �����������������

ครูพจนีย รักษาราษฎร

(ASEAN Information Earthquake Center)(ASEAN Information Earthquake Center)

������� ������ ���!�"��

AIEC AIEC

ครูพจนีย รักษาราษฎร

�#�ก%��&���'()� *�&���!ก�+)� 10 �."��/!0+1!1��ก+�

ครูพจนีย รักษาราษฎร

1. ��3�� �#��!1!0���� 2. ก��/!0+1!����ก% ก56�

��������!��!7*�ก'()�3. �#�����ก� *�&�������

ครูพจนีย รักษาราษฎร

ONE VISION

ONE IDENTITY

ONE COMMUNITY

ครูพจนีย รักษาราษฎร

�!+��+��� ���� �+1�+ก�5� ���� ������ ����

ครูพจนีย รักษาราษฎร

�+�� ����8 !����