8 dsp matematik ting 2 6 feb 2013

  • View
    311

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of 8 dsp matematik ting 2 6 feb 2013

  • 1. DSP Mathematics Tingkatan 2 Februari 2013KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIADOKUMEN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TINGKATAN 21

2. DSP Mathematics Tingkatan 2 Februari 2013FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."2 3. DSP Mathematics Tingkatan 2 Februari 2013MATLAMAT KURIKULUM MATEMATIK Kurikulum Matematik Sekolah Menengah bertujuan untuk membentuk individu yang berpemikiran matematik dan berketerampilan mengaplikasikan pengetahuan matematik dengan berkesan dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan, supaya berupaya menangani cabaran dalam kehidupan harian bersesuaian dengan perkembangan sains dan teknologi.OBJEKTIF KURIKULUM MATEMATIK Kurikulum matematik sekolah menengah membolehkan murid: 1. 2.Memahami definisi, konsep, hukum, prinsip dan teorem yang berkaitan dengan Nombor, Bentuk dan Ruang dan Perkaitan. Memperluaskan penggunaan kemahiran operasi asas tambah, tolak, darab dan bahagi yang berkaitan dengan Nombor, Bentuk dan Ruang dan Perkaitan. 3. Menguasai kemahiran asas matematik iaitu: Membuat anggaran dan penghampiran Mengukur dan membina Memungut dan mengendali data Mewakilkan dan mentafsir data Mengenal perkaitan dan mewakilkannya secara matematik Menggunakan algoritma dan perkaitan Menyelesaikan masalah Membuat keputusan 4. Berkomunikasi secara matematik. 5. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. 6. Menghubungkaitkan ilmu matematik dengan bidang ilmu yang lain. 7. Menggunakan teknologi yang bersesuaian untuk membina konsep, menguasai kemahiran dan menyelesaikan masalah serta meneroka ilmu matematik. 8. Membudayakan penggunaan pengetahuan dan kemahiran matematik secara berkesan dan bertanggungjawab. 9. Bersikap yang positif terhadap matematik. 10. Menghargai kepentingan dan keindahan matematik.3 4. DSP Mathematics Tingkatan 2 Februari 2013PENDAHULUANDokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) dibina sebagai panduan untuk guru menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard.Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini.Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.4 5. DSP Mathematics Tingkatan 2 Februari 2013TAFSIRAN oBand ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu.oStandard ialah satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran holistik tentang individu.oStandard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran.oDeskriptor ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti boleh ditaksir dan dicapai.oEvidens MuridPernyataan yang menerangkan tentang bagaimana murid melaksanakan apa yang dia tahu dan boleh buat berdasarkan deskriptor.Instrumeno: :Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti foto, grafik, artifak, laporan dan lain-lain.Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali.5 6. DSP Mathematics Tingkatan 2 Februari 2013TAFSIRAN BAND BANDPERNYATAAN BANDTAFSIRAN1TAHUMurid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas.2TAHU DAN FAHAMMurid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.3TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUATMurid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi.4TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADABMurid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik.5TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJIMurid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru, dengan mengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif.6TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALIMurid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif, mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal.6 7. DSP Mathematics Tingkatan 2 Februari 2013BANDPERNYATAAN STANDARD1Tahu pengetahuan asas matematik.2Tahu dan faham konsep dalam matematik.3Tahu, faham dan boleh menggunakan kemahiran asas matematik.4Tahu, faham dan boleh menyelesaikan masalah matematik secara sistematik.5Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah yang kompleks dengan menggunakan pelbagai kaedah.6Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik secara kreatif, inovatif dan berkesan.7 8. DSP Mathematics Tingkatan 2 Februari 2013BANDPERNYATAAN STANDARDB1 TAHUB1 Tahu pengetahuan asas matematikDESKRIPTOREVIDENSB1D1 Mengetahui asas nombor kuasa dan nombor punca kuasaB1D1E1 Menyatakan nombor yang didarabkan dengan diri sendiri sebagai nombor kuasa dua dan sebaliknya nombor yang didarabkan dengan diri sendiri dua kali sebagai nombor kuasa tiga dan sebaliknyaB1D2 Mengetahui asas ungkapan algebraB1D2E1 Menyatakan pembolehubah dalam sebutan algebra dalam dua pembolehubah atau lebih ungkapan algebra dalam dua atau lebih pembolehubah bilangan sebutan dalam ungkapan algebra yang diberi dalam dua atau lebih pembolehubahB1D3 Mengetahui asas persamaan linearB1D3E1 Menyatakan sebutan algebra linear ungkapan algebra linearB1D4 Mengetahui asas Teorem PythagorasB1D4E1 Menyatakan hipotenus bagi segi tiga bersudut tegak.8 9. DSP Mathematics Tingkatan 2 Februari 2013BANDPERNYATAAN STANDARDDESKRIPTOREVIDENSB1D5 Mengetahui perkara asas dalam satah CartesanB1D5E1 Menyatakan paksi-x, paksi-y dan asalan pada satah Cartesan.B1D6 Mengetahui konsep asas bulatanB1D6E1 Menyatakan bulatan sebagai satu set titik yang sama jarak dari satu titik tetap.B1D7 Mengetahui asas penjelmaanB1D7E1 Menyatakan penjelmaan sebagai padanan satudengan-satu antara titik pada satah.9 10. DSP Mathematics Tingkatan 2 Februari 2013BAND 2 Tahu dan fahamPERNYATAAN STANDARD B2 Tahu dan faham konsep dalam matematikDESKRIPTOREVIDENSB2D1 Memahami konsep nombor berarahB2D1E1 Membanding dan menyusun tertib nombor perpuluhan.B2D2 Memahami nilai kuasa dua, kuasa tiga, punca kuasa dua dan punca kuasa tigaB2D2E1 Mencari nilai atau anggaran nilai kuasa dua suatu nombor punca kuasa dua suatu nombor kuasa tiga suatu nombor punca kuasa tiga suatu nombor dengan / tanpa kalkulator B2D2E2 Menentukan hubungkait di antara kuasa dua dan punca kuasa dua kuasa tiga dan punca kuasa tigaB2D3 Memahami ungkapan algebraB2D3E1 Menyatakan sebutan algebra dalam dua atau lebih pembolehubah sebagai hasil darab pembolehubah dengan suatu nombor. pekali dalam sebutan algebra dalam dua atau lebih pembolehubah. sebutan serupa dan sebutan tidak serupa dalam dua pembolehubah atau lebih. sebutan serupa untuk sebutan algebra yang diberi. B2D3E2 Menulis ungkapan algebra bagi suatu situasi dengan menggunakan simbol huruf.10 11. DSP Mathematics Tingkatan 2 Februari 2013BANDPERNYATAAN STANDARDDESKRIPTOR B2D4 Memahami konsep persamaan linearEVIDENS B2D4E1 Menyatakan hubung kait di antara dua kuantiti dengan menggunakan simbol atau . B2D4E2 Menentukan persamaan yang diberi adalah suatu persamaan linear. suatu persamaan linear dalam pembolehubah.B2D5 Memahami konsep nisbah, kadar dan perkadaranB2D5E1 MembandingMemahami Teorem Pyhtagoras dalam segi tiga bersudut tegakB2D7 Memahami konsep koordinatdua kuantiti dalam bentuk a : b atauB2D6satuatiga kuantiti dalam bentuk a : b : cbB2D6E1 Menentukan hubungan di antara panjang sisi-sisi sebuah segi tiga bersudut tegak.B2D7E1 Menandakan nilai pada kedua-dua paksi dengan melanjutkan urutan nilai yang diberi pada paksinya. B2D7E2 Menyatakan titik tengah bagi garis lurus yang menyambungkan dua titik.11 12. DSP Mathematics Tingkatan 2 Februari 2013BANDPERNYATAAN STANDARDDESKRIPTOREVIDENSB2D8 Memahami bahagian-bahagian bulatanB2D8E1 Melabel bahagian-bahagian bulatan: a. pusat bulatan b. lilitan c. jejari d. diameter e. perentas f. lengkok g. sektor h. temberengB2D9 Memahami konsep penjelmaan dan mengenalpasti jenis-jenis penjelmaanB2D9E1 Mengenalpasti objek dan imejnya bagi suatu penjelmaan yang diberi. B2D9E2 Mengenalpasti a. translasi. b. pantulan. c. putaran. B2D9E3 Mengenalpasti sama ada suatu penjelmaan sebagai isometri sama ada dua rajah adalah kongruen.12