Adab adab menuntut ilmu

  • View
    5.248

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of Adab adab menuntut ilmu

  • 1. ADAB-ADAB MNUNTUT ILMU10 adab dalam menuntut ilmu - panduan dari Imam al-GhazaliDalam penulisan agung Ihya `Ulum al-Din karangan Hujjatul Islam, Imam al-Ghazali, beliau telah membuat satu garis panduan adab pelajar dalam menuntut ilmu.Dalam penulisannya, beliau telah mengenalpasti 10 panduan yang boleh dijadikan asaspedoman kepada para pelajar. Asas-asas ini perlu dihayati dan dicernakan dalam diripara pelajar dalam usaha mereka menuntut ilmu sama ada di peringkat rendah atau diperingkat pengajian tinggi.Pertama, menjauhi perkara-perkara yang boleh merosakkan akhlak yangmurni, kerana ilmu amat mudah mendekati orang yang baik budi pekertinya dan jiwayang sentiasa bersih dan tenang. Sekiranya, hati seseorang itu dicemari dengan elemen-elemen yang negatif yang boleh merosakkan kemurnian hati dan jiwa menyebabkanpelajar tersebut sukar untuk menguasai ilmu. Ini kerana secara prinsipnya, ilmu itubersifat suci. Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran yang bermaksud:Sesungguhnya orang-orang musyriq itu najis (at-Taubah:28).Istilah najis yang dijelaskan oleh al-Quran merupakan simbolik yang mengertikan sifatkotor tersebut mesti dijauhi dan dihindari disebabkan sifat tersebut boleh merosakkanmanusia.Kedua, para pelajar disarankan tidak terlalu terikat dengan hal-hal keduniaanyang berkecenderungan melalaikan fikiran daripada menumpukan perhatiansepenuhnya terhadap pelajaran. Unsur-unsur ini boleh menyebabkan pelajar tidakdapat menunaikan tanggungjawabnya sebagai pelajar yang hakiki dan memalingkanfikirannya dalam usaha menuntut ilmu. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Allahdalam al-Quran yang bermaksud:

2. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua organ hati dalam rongganya (al-Ahzab:4).Oleh yang demikian, sekiranya fikiran para pelajar dipengaruhi oleh elemen-elemenyang boleh mencemari mentalitinya menyukarkan untuk mengetahui hakikat ilmu.Menurut Imam al-Ghazali, Seseorang itu tidak dapat menguasai ilmu secarasebahagian, melainkan ia memberi perhatian dan tumpuan yang sepenuhnya. Beliaumemberi perumpamaan terhadap pemikiran yang dipengaruhi oleh hal-hal yang tidakberkait dengan ilmu seperti air yang mengalir dari sungai kecil, sebahagiannya diserapoleh tanah dan sebahagian lagi diserap oleh udara sehingga tidak ada lagi yang sampaike ladang.Ketiga, para pelajar tidak boleh bersikap angkuh dan bongkak terhadapgolongan intelektual dan guru. Adalah menjadi kewajipan pelajar untukmenyerahkan segala urusan berkaitan ilmu dan mematuhi serta menghormati guruseperti orang sakit yang mematuhi arahan dan nasihat doktor. Para pelajar dituntutbersifat rendah diri, baik sangka dan setia kepada guru serta sedia menawarkanperkhidmatan kepadanya. Oleh yang demikian, pelajar tidak boleh bersikap sombongdengan guru seperti tidak mengambil manfaat ilmu yang disampaikannya denganalasan antaranya, beranggapan guru tersebut tidak mempunyai kelayakan akademikyang tinggi. Sikap seperti ini menunjukkan kebodohan dan kedangkalan pemikiran yangada dalam diri seseorang pelajar. Sebaliknya, para pelajar seharusnya merasa terhutangbudi terhadap guru yang mencurahkan ilmu yang memandunya ke arah kebenaran.Keempat, orang yang bersifat tekun dalam menuntut ilmu pada tahap awalnya perlumengelakkan diri mendengar perselisihan dan perbezaan pendapat dikalangan manusia sama ada yang melibatkan ilmu keduniaan atau ilmu akhirat. Secararasionalnya, ia boleh mengelirukan pemikirannya terhadap disiplin ilmu yang barudipelajarinya dan membantutkan usahanya untuk membuat penyelidikan yangmendalam. Namun begitu, bagi seseorang yang telah menguasai sesuatu bidang disiplinilmu secara mahir dan mendalam tidak menjadi halangan untuk mengkaji perbezaanpendapat tentang sesuatu perkara. Ini kerana, perbezaan pendapat tentang sesuatuperkara merupakan salah satu daripada metodologi medan penyelidikan ilmu.Kelima, seseorang pelajar tidak boleh meninggalkan sesuatu disiplin ilmuyang terpuji melainkan ia telah mempertimbangkan dengan sebaik mungkin.Sekiranya faktor usia mengizinkan untuk menuntut ilmu, ia harus mengambil peluanguntuk meningkatkan kepakarannya ke peringkat yang lebih tinggi. Sebaliknya jikafaktor usia menjadi kekangan terhadap usaha menimba ilmu pengetahuan makaseseorang itu perlu mengetahui perkara asas dan penting dalam ilmu yang dikuasainyaberdasarkan kemampuannya.Keenam, tidak memaksa untuk menguasai semua disiplin ilmu secarasekaligus. Tindakan yang bijak ialah dengan menguasai sesuatu bidang ilmu itumengikut tahap dan tingkatan ilmu berdasarkan kemampuan dan keupayaan yang adapada diri seseorang. Kompetensi yang ada pada manusia adalah terbatas oleh pelbagaifaktor dari aspek pengalaman, realiti semasa, kepakaran dan keupayaan mentalitiseseorang. 3. Ketujuh, seseorang tidak boleh mencampuradukkan sesuatu cabang ilmusebelum menguasai dan memahami dengan mahir cabang ilmu yang sebelumnya. Inikerana tertib dalam ilmu adalah tersusun dan berkait rapat antara satu sama lain. Olehyang demikian, sekiranya seseorang pelajar memahami sesuatu ilmu dengan tertib dantersusun maka ia dapat menguasai sesuatu konsep ilmu dengan baik. Pemahamanmanusia tentang konsep ilmu akan lebih sempurna dan konsisten jika setiap cabangilmu dihadam dan dicernakan mengikut tahap-tahap dan fasa yang tersusun danterancang.Kelapan, seseorang pelajar perlu mengetahui hakikat dan objektif sesuatudisiplin ilmu yang dipelajari. Ia bertujuan untuk menilai sesuatu kepentingan ilmudan faedahnya kepada para pelajar supaya ilmu tersebut dapat diaplikasi dalamkehidupan dan memberi manfaat kepada masyarakat. Matlamat utama ilmu yangdipelajari itu tidak bertentangan dengan syariat dan membawa kemudharatan kepadaumat manusia.Kesembilan, para pelajar perlu bersikap ikhlas dalam menuntut ilmu.Kepentingan nilai ikhlas bertujuan untuk membersihkan jiwa seseorang yang bersifatriak dan takabur sesama manusia. Hakikatnya, manusia yang berilmu memiliki jiwayang bersih dan sentiasa mendekatkan diri kepada Allah. Meskipun manusia dituntutmenguasai ilmu-ilmu agama, namun ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keduniaan tidakboleh diabaikan, kerana ia sebahagian daripada fardhu kifayah. Dalam era globalisasiini, ilmu yang dikategorikan sebagai fardhu kifayah sangat penting bagi masyarakatIslam kerana ia dianggap sebagai satu kemaslahatan ( keperluan ) yang perlu dikuasaioleh umat Islam. Sekiranya manusia mengabaikan bidang disiplin ilmu inimenyebabkan umat Islam ketinggalan dalam zaman yang serba canggih. Dalam al-Quran, Allah berfirman yang bermaksud: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orangyang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yangkamu kerjakan (al-Mujadalah:11)Kesepuluh, setiap pelajar perlu mengetahui perkaitan ilmu yang dipelajaribertujuan supaya mengutamakan keperluan ilmu yang perlu didahulukan daripada ilmuyang berbentuk sampingan. Keutamaan ilmu ini penting kerana ia dapat mengukuhkanpemahaman pelajar tentang sesuatu perkara. Di samping itu, ia menjadi asas utamauntuk mempelajari disiplin ilmu yang lain disebabkan ia mempunyai kesinambungan diantara satu cabang ilmu dengan disiplin ilmu yang lain.Berdasarkan garis panduan yang telah diberikan oleh Hujjatul Islam, Imam al-Ghazalidalam kitabnya Ihya `Ulum al-Din diharapkan dapat memberi pedoman yangberfaedah kepada mereka yang bergelar pelajar. Mutiara kata-kata yang dicurahkanoleh ulama silam perlu diambil perhatian dan diamalkan oleh individu yang bergelarpelajar, agar ilmu yang dipelajari diberkati oleh Allah dan dapat memberi faedah besarkepada umat sejagat.Read more: http://www.ahmad-sanusi-husain.com/2012/01/10-adab-dalam-menuntut-ilmu-panduan.html#ixzz2JwCR9cNp 4. Himpunan Risalah Dalam Beberapa PersoalanUmmah(Buku 5)Penyusun : Hafiz Firdaus AbdullahAdab-Adab Menuntut Ilmu AgamaAlhamdulillah, ramai yang bertanya kepada saya apakah adab-adabuntuk menuntut ilmu agama. Ini adalah pertanyaan, atau lebih tepat,perkembangan yang baik di kalangan umat Islam. Untuk menjawabpersoalan ini, saya menyusun dua risalah yang ringkas, yang pertamamenyentuh adab-adab menuntut ilmu manakala yang kedua adalahunsur-unsur yang dapat merosakkan ilmu.Adab # 1: Ikhlas dalam menuntut ilmu.Sepertimana amalan-amalan yang lain, langkah yang pertama adalahkeikhlasan diri. Langkah ini merupakan faktor yang amat pentingsehinggakan Rasulullah telah memberi amaran: Sesiapa yang mempelajari satu ilmu yang sepatutnya dilakukankerana mencari Wajah Allah, namun dia tidak mempelajarinya kecualiuntuk mendapatkan keuntungan duniawi, maka dia tidak akanmencium bau syurga pada Hari Kiamat. 5. [Maksud hadis riwayat Ibn Hibban dan ia dinilai sahih oleh Syuaib al-Arnauth dalam semakannya ke atas Shahih Ibn Hibban (Muassasah al-Risalah, Beirut, 1997), hadis no: 78].Oleh kerana itu dalam sebuah hadis yang lain, baginda mengingatkan: Jangan mempelajari ilmu untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama, atau untuk berdebat dengan orang-orang bodoh, atau untuk memilih majlis yang terbaik (demi mendapat pujian orang). Sesiapamelakukan hal itu maka nerakalah tempatnya.[Maksud hadis riwayat Ibn Hibban dengan para perawi yang dipercayailagi sahih, demikian terang Syuaib al-Arnauth dalam semakannya keatas Shahih Ibn Hibban, hadis no: 77].Justeru orang yang ingin memahami agama perlu membetulkan niatdan tujuannya. Hendaklah dia melakukannya kerana: 1. Ingin memperbaiki diri dalam mentauhidkan Allah sebagaimerealisasikan bahagian pertama syahdah: La ilaha illallah. 2. Ingin memperbaiki diri dalam mengamalkan sunnah Rasulullahsebagai merealisasikan bahagian kedua syahdah: Wa annaMuhammad Rasulullah. 3. Ingin memperbaiki keadaan umat Islam sebagai merealisasikantuntutan amar maruf dan nahi mungkar yang merupakan salahsatu tuntutan asas agama. 4. Ingin membela agama Islam daripada fitnah musuh-musuhnyaseperti para orientalis dan para pencipta bidah. 6. Sesiapa yang memiliki niat dan tujuan yang betul sepertimana di atas,dia tidak sekali-kali akan terkalah dengan pelbagai cubaan da