Avaluació de la transferència en la formació permanent 2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Formació de formadors 2010-11. Mòdul 3. l'avaluació de la transferència de la formació

Text of Avaluació de la transferència en la formació permanent 2

 • 1. Lavaluaci de la transferncia. La Planificaci de la Formaci.Formaci de formadors Manel Castao Bachiller. ICE URV Maig Tarragona. 2011

2. 1. Arribar a entendre i interioritzar que lavaluacide la transferncia de la formaci forma part de procs formatiu i que sha de planificar i programar prviament i conjuntament amb el centre educatiu. 2. Arribar a planificar i programar les activitatsde formaci en centre, dacord amb el centre, definint objectius de formaci i transferncia, fixant indicadors i dissenyant/proposant instruments davaluaci Objectiu general Qu ens plantejarem en aquestes sessions? Objectius especfics 1. Saber definir i diferenciar clarament objectius de formaci i objectius de transferncia. 2. Saber definir indicadors davaluacii dissenyar instruments davaluaci, tant dobjectius de formaci com de transferncia. 3. Analitzar un assessorament (o altra activitat) a centre real i redefinir els objectius i lavaluaci en clau de transferncia. 3. Continguts de la sessi De qu parlarem? 1. La importncia de lavaluaci de la transferncia en el procs de formaci. 2. La definici dobjectius i indicadors de formaci i de transferncia. 3. El disseny dinstruments diversos davaluaci 4. Sessi 1: Comenarem fent una presentaci de cadascun de nosaltres. Presentar el marc de referncia institucional de la transferncia de la formaci en centre. Farem un exercici de reflexi individual i collectiva per tal de destriar objectius de formaci dels de transferncia i fixarem indicadors i proposarem diferents instruments davaluaci. Per fer aquest exercici ens organitzarem en diferents grups heterogenis. Debatrem en gran grup les conclusions a les que ha arribat cada grup i consensuarem quins dels objectius proposat considerem sonde formaci i quins de transferncia i definirem indicadors i proposarem instruments davaluaci. Metodologia Com ho farem? 5.

 • Sessi 2:
 • Ens organitzarem amb grups integrats per persones diferents als de la darrera sessi.
 • Farem un exercici de reflexi collectiva en grups per analitzar la programaci/planificaci dun assessorament real per redefinir, si escau, els objectius i el criteris davaluaci, fixant indicadors i proposant instruments davaluaci.
 • Farem un exercici davaluaci de la formaci

6. Avaluaci de la transferncia en la formaci permanent

 • Antecedents documentals:
 • Pla marc de formaci permanent 2005-2010
 • PFZ Criteris i instruccions 2011-2012
 • Quan parla de formaci en centre (1.5) de la modalitat ASSESSORAMENT EN CENTRE diu, entre daltres:
    • Ha de tenir una durada dalmenys un curs escolar i, en general, no inferior a 30 hores en total.
    • Ha de contenir criteris iindicadors concrets i mesurablesper dur a termelavaluaci de laprofitament i la transfernciaper tal de poder-ne comprovar la incidncia de la formaci en la millora produda en lorganitzaci i la gesti pedaggica del centre.
 • Transfernciade laformacien centre,juliolde 2009.

7. Avaluaci de la transferncia en la formaci permanent

 • Instruccions inicials per als ICE:
 • La responsabilitat de lavaluaci de la transferncia s del centre.
 • Cal distringir 4 nivells davaluaci: Satisfacci, aprofitament, transferncia i impacte.
 • Lavaluaci de la transferncia s una avaluaci interna del centre i alservei del centre .
 • Per avaluar la transferncia cal definir objectius en termes de canvis i establir mecanismes de regulaci dels canvis.
 • Queda excls en aquest treball lavaluaci de limpacte (millora dels resultats acadmics i/o de la cohesi social)

8. El model de Kirkpatrick (1999)

 • Lasatisfaccide les persones participants
 • Elsaprenentatgeso competncies adquirides amb la formaci
 • Latransfernciadels aprenentatges al propi lloc de treball.
 • L impacteque la formaci genera en les diferents rees de lorganitzaci i en les persones usuries.

9. Exemples del model Kirkpatrick

 • Un curs de mecanografia a les persones del registre dentrada de la Delegaci dEducaci de Tarragona.
 • Un curs de blocs a un claustre dun centre educatiu de secundria.

10. Quatre moments en lavaluaci de la transferncia Abans diniciarla formaci Durant Enacabar Passat un temps 11. 1Abans diniciar la formaci (formador-centre-SSEE)

 • Definici dobjectius de transferncia
   • Sespecfic: ha de descriure la millora que es desitja
   • M esurable: cal constatar el grau dacompliment (indicadors)
   • A ssolible:ambicis per assolible
   • R ealista: mesurar b la situaci inicial i el context
   • T programat en el temps

12. 2 Durant la formaci(formador-centre)

 • La persona formadora remarca, dna orientacions, pautes de canvi per ser aplicades. Orienta la formaci, sempre, en termes de canvi/millora. Proposa activitats que ja inicin el canvi.

3 Al final de la formaci(formador-centre-SSEE) Evidenciar la tranferncia ja assolida i identificar lnies de treball (pla de treball) per augmentar/consolidar aquesta transferncia. 13. 4 Transferncia diferida(centre-SSEE)

 • Transcorregut el temps pactat en la temporitzaci dels objectius es mesuren els indicadors que evidencien els canvis i millores.

14.

 • Elements afavoridors de la transferncia
 • Lideratge docent (responsable de formaci de centre/equip directiu o grup impulsor) i claustre cohesionat.
 • Planificaci de la formaci a mig termini (Pla de Formaci de Centre)
 • Establiment dobjectius redactats en termes de resultats (avaluables i amb indicadors).
 • Comproms individual i collectiu daplicaci de la formaci.
 • Mesures organitzatives afavoridores per a laplicaci (creaci despais de coordinaci per mostrar, comunicar i valorar el que es fa)
 • Implicaci de la persona formadora i metodologia emprada (claustre = protagonista del procs)
 • Acompanyament extern (formador/a SSEE/Inspecci)
 • Treball en xarxa i collaboratiu de tots els agents implicats en la formaci.

15.

 • Definici de:
 • Indicador
 • Informaci que ens permet determinar i mesurar si sacompleix(acompliment, nivell, grau) un objectiu fixat.
 • Instrument:
 • Eina que em permet recollir la informaci per processar-la.
   • Contingut vlid:sha dajustaral que realment sespera conixer (indicadors), ni msni menys.
   • Han de serpertinents als usuaris :les preguntes del instrument shan de definir i fixar en funci de qui els ha de fer servir (en base al seu coneixement, experincia, crrec, cicle nivell,etc.)
   • Han de ser clars: ha de delimitar de forma clara i concisa lobjectiu de la sevaaplicaci. Les preguntes shan de redactaren un llenguatge clar, senzill i precs, de tal manera que no es prestia confusi.
   • Han de rpidsi de fcil aplicaci:han de poder aplicar-se fcilmentamb instruccions daplicaci claresi senzilles. Fixar untemps raonable de resposta o de realitzaci fa que en el seu disseny es prioritzi all ms important.