Avaluació de la transferència en la formació permanent 2

  • Published on
    03-Jun-2015

  • View
    1.092

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Formaci de formadors 2010-11. Mdul 3. l'avaluaci de la transferncia de la formaci

Transcript

<ul><li> 1. Lavaluaci de la transferncia. La Planificaci de la Formaci.Formaci de formadors Manel Castao Bachiller. ICE URV Maig Tarragona. 2011</li></ul> <p> 2. 1. Arribar a entendre i interioritzar que lavaluacide la transferncia de la formaci forma part de procs formatiu i que sha de planificar i programar prviament i conjuntament amb el centre educatiu. 2. Arribar a planificar i programar les activitatsde formaci en centre, dacord amb el centre, definint objectius de formaci i transferncia, fixant indicadors i dissenyant/proposant instruments davaluaci Objectiu general Qu ens plantejarem en aquestes sessions? Objectius especfics 1. Saber definir i diferenciar clarament objectius de formaci i objectius de transferncia. 2. Saber definir indicadors davaluacii dissenyar instruments davaluaci, tant dobjectius de formaci com de transferncia. 3. Analitzar un assessorament (o altra activitat) a centre real i redefinir els objectius i lavaluaci en clau de transferncia. 3. Continguts de la sessi De qu parlarem? 1. La importncia de lavaluaci de la transferncia en el procs de formaci. 2. La definici dobjectius i indicadors de formaci i de transferncia. 3. El disseny dinstruments diversos davaluaci 4. Sessi 1: Comenarem fent una presentaci de cadascun de nosaltres. Presentar el marc de referncia institucional de la transferncia de la formaci en centre. Farem un exercici de reflexi individual i collectiva per tal de destriar objectius de formaci dels de transferncia i fixarem indicadors i proposarem diferents instruments davaluaci. Per fer aquest exercici ens organitzarem en diferents grups heterogenis. Debatrem en gran grup les conclusions a les que ha arribat cada grup i consensuarem quins dels objectius proposat considerem sonde formaci i quins de transferncia i definirem indicadors i proposarem instruments davaluaci. Metodologia Com ho farem? 5. </p> <ul><li>Sessi 2:</li></ul> <ul><li>Ens organitzarem amb grups integrats per persones diferents als de la darrera sessi. </li></ul> <ul><li>Farem un exercici de reflexi collectiva en grups per analitzar la programaci/planificaci dun assessorament real per redefinir, si escau, els objectius i el criteris davaluaci, fixant indicadors i proposant instruments davaluaci. </li></ul> <ul><li>Farem un exercici davaluaci de la formaci </li></ul> <p> 6. Avaluaci de la transferncia en la formaci permanent </p> <ul><li>Antecedents documentals: </li></ul> <ul><li>Pla marc de formaci permanent 2005-2010 </li></ul> <ul><li>PFZ Criteris i instruccions 2011-2012 </li></ul> <ul><li>Quan parla de formaci en centre (1.5) de la modalitat ASSESSORAMENT EN CENTRE diu, entre daltres: </li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li><ul><li>Ha de tenir una durada dalmenys un curs escolar i, en general, no inferior a 30 hores en total. </li></ul></li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li><ul><li>Ha de contenir criteris iindicadors concrets i mesurablesper dur a termelavaluaci de laprofitament i la transfernciaper tal de poder-ne comprovar la incidncia de la formaci en la millora produda en lorganitzaci i la gesti pedaggica del centre. </li></ul></li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li>Transfernciade laformacien centre,juliolde 2009. </li></ul> <p> 7. Avaluaci de la transferncia en la formaci permanent </p> <ul><li>Instruccions inicials per als ICE: </li></ul> <ul><li>La responsabilitat de lavaluaci de la transferncia s del centre. </li></ul> <ul><li>Cal distringir 4 nivells davaluaci: Satisfacci, aprofitament, transferncia i impacte. </li></ul> <ul><li>Lavaluaci de la transferncia s una avaluaci interna del centre i alservei del centre . </li></ul> <ul><li>Per avaluar la transferncia cal definir objectius en termes de canvis i establir mecanismes de regulaci dels canvis. </li></ul> <ul><li>Queda excls en aquest treball lavaluaci de limpacte (millora dels resultats acadmics i/o de la cohesi social)</li></ul> <p> 8. El model de Kirkpatrick (1999) </p> <ul><li>Lasatisfaccide les persones participants </li></ul> <ul><li>Elsaprenentatgeso competncies adquirides amb la formaci </li></ul> <ul><li>Latransfernciadels aprenentatges al propi lloc de treball. </li></ul> <ul><li>L impacteque la formaci genera en les diferents rees de lorganitzaci i en les persones usuries. </li></ul> <p> 9. Exemples del model Kirkpatrick </p> <ul><li>Un curs de mecanografia a les persones del registre dentrada de la Delegaci dEducaci de Tarragona. </li></ul> <ul><li>Un curs de blocs a un claustre dun centre educatiu de secundria. </li></ul> <p> 10. Quatre moments en lavaluaci de la transferncia Abans diniciarla formaci Durant Enacabar Passat un temps 11. 1Abans diniciar la formaci (formador-centre-SSEE) </p> <ul><li>Definici dobjectius de transferncia </li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Sespecfic: ha de descriure la millora que es desitja </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>M esurable: cal constatar el grau dacompliment (indicadors) </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>A ssolible:ambicis per assolible </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>R ealista: mesurar b la situaci inicial i el context </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>T programat en el temps </li></ul></li></ul></li></ul> <p> 12. 2 Durant la formaci(formador-centre) </p> <ul><li>La persona formadora remarca, dna orientacions, pautes de canvi per ser aplicades. Orienta la formaci, sempre, en termes de canvi/millora. Proposa activitats que ja inicin el canvi. </li></ul> <p>3 Al final de la formaci(formador-centre-SSEE) Evidenciar la tranferncia ja assolida i identificar lnies de treball (pla de treball) per augmentar/consolidar aquesta transferncia. 13. 4 Transferncia diferida(centre-SSEE) </p> <ul><li>Transcorregut el temps pactat en la temporitzaci dels objectius es mesuren els indicadors que evidencien els canvis i millores. </li></ul> <p> 14. </p> <ul><li>Elements afavoridors de la transferncia </li></ul> <ul><li>Lideratge docent (responsable de formaci de centre/equip directiu o grup impulsor) i claustre cohesionat. </li></ul> <ul><li>Planificaci de la formaci a mig termini (Pla de Formaci de Centre) </li></ul> <ul><li>Establiment dobjectius redactats en termes de resultats (avaluables i amb indicadors). </li></ul> <ul><li>Comproms individual i collectiu daplicaci de la formaci. </li></ul> <ul><li>Mesures organitzatives afavoridores per a laplicaci (creaci despais de coordinaci per mostrar, comunicar i valorar el que es fa) </li></ul> <ul><li>Implicaci de la persona formadora i metodologia emprada (claustre = protagonista del procs) </li></ul> <ul><li>Acompanyament extern (formador/a SSEE/Inspecci) </li></ul> <ul><li>Treball en xarxa i collaboratiu de tots els agents implicats en la formaci. </li></ul> <p> 15. </p> <ul><li>Definici de: </li></ul> <ul><li>Indicador </li></ul> <ul><li>Informaci que ens permet determinar i mesurar si sacompleix(acompliment, nivell, grau) un objectiu fixat. </li></ul> <ul><li>Instrument: </li></ul> <ul><li>Eina que em permet recollir la informaci per processar-la. </li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Contingut vlid:sha dajustaral que realment sespera conixer (indicadors), ni msni menys.</li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Han de serpertinents als usuaris :les preguntes del instrument shan de definir i fixar en funci de qui els ha de fer servir (en base al seu coneixement, experincia, crrec, cicle nivell,etc.) </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Han de ser clars: ha de delimitar de forma clara i concisa lobjectiu de la sevaaplicaci. Les preguntes shan de redactaren un llenguatge clar, senzill i precs, de tal manera que no es prestia confusi. </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Han de rpidsi de fcil aplicaci:han de poder aplicar-se fcilmentamb instruccions daplicaci claresi senzilles. Fixar untemps raonable de resposta o de realitzaci fa que en el seu disseny es prioritzi all ms important. </li></ul></li></ul></li></ul>