of 13 /13
Hi tho “Các vn đề môi trường và phát trin bn vng vùng Đồng bng sông Cu Long” (Đại hc Cn Thơ, Vit Nam, 02/5/2008) ================================================================== CÁC VN ĐỀ VMÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN VÙNG ĐBSCL Lê Anh Tun – Nguyn Văn Bé 1 CÁC VN ĐỀ VMÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN VÙNG ĐỒNG BNG SÔNG CU LONG, VIT NAM Lê Anh Tun 1* – Nguyn Văn Bé 1** 1 Bmôn Qun lý Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, trường Đại hc Cn Thơ Khu II, đường 3/2, thành phCn Thơ Tel.: +84 – 710 831.068 Fax: +84 – 710 838.474 E-mail: * [email protected] , ** [email protected] TÓM TT Đồng bng sông Cu Long (ĐBSCL) ti Vit Nam là phn đất cui cùng ca lưu vc sông Mekong trước khi đổ ra bin. Vùng Đồng bng có mt hsinh thái tnhiên rt phong phú và nhy cm, đây là nơi sn xut nông sn và thy sn chính cho cnước. ĐBSCL có hơn 75% dân strong 18 triu người (2007) đang sinh sng vùng nông thôn, canh tác trên 2,4 triu ha đất nông nghip và gn 700 ngàn ha din tích nuôi trng thy sn. Ngoài các vn đề môi trường do điu kin tnhiên như lũ lt, hn hán, đất phèn, nhim mn, các hot động ca con người cũng là mt nguyên nhân chính gây ô nhim. Dưới sc ép ca sgia tăng dân svà tham vng phát trin nhanh vkinh tế đã to ra nhiu vn đề vmôi trường cho nông thôn vùng ĐBSCL, đặc bit là sô nhim tài nguyên nước, tài nguyên đất và tài nguyên sinh vt. Ssuy thoái môi trường và tài nguyên thiên nhiên do các hot động ca con người đang là mt vn đề thách thc ln cho sphát trin bn vng khu vc. Bài viết này phát ha mt cách tng quát bc tranh ô nhim môi trường nông thôn do các hot động ca con người qua mt sbiu bng và đồ ththng kê. Sơ đồ bin pháp qun lý môi trường và tài nguyên thiên nhiên được trình bày và đề xut trong báo cáo này. Tkhóa: Nông thôn ĐBSCL, ô nhim môi trường, suy thoái tài nguyên, phát trin bn vng.

cac van de ve moi truong nong thon vung dong bang Song Cuu Long, Viet Nam

  • Author
    foreman

  • View
    3.733

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

các vấn đề về môi trường nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam

Text of cac van de ve moi truong nong thon vung dong bang Song Cuu Long, Viet Nam

  • 1. Hi tho Cc vn mi trng v pht trin bn vng vng ng bng sng Cu Long (i hc Cn Th, Vit Nam, 02/5/2008) CC VN V MI TRNG NNG THNVNG NG BNG SNG CU LONG, VIT NAML Anh Tun 1* Nguyn Vn B 1** 1 B mn Qun l Mi trng v Ti nguyn Thin nhin Khoa Mi trng v Ti nguyn Thin nhin, trng i hc Cn Th Khu II, ng 3/2, thnh ph Cn Th Tel.: +84 710 831.068 Fax: +84 710 838.474E-mail: * [email protected], ** [email protected] TM TT ng bng sng Cu Long (BSCL) ti Vit Nam l phn t cui cng ca lu vc sng Mekong trc khi ra bin. Vng ng bng c mt h sinh thi t nhi