Departament d'ensenyament avaluació de la transferència de la formació

  • Published on
    03-Jun-2015

  • View
    259

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. TRANSFERNCIA DE LA FORMACI EN CENTRE

2. El document que presentem ha estat el resultat del grup de treball format pels ICE de la UAB, UB, UdL,UdG i URV, coordinats per la SGFiDPD. Vol ser una guia adreada als tcnics i tcniques dels diferentscentres de recursos pedaggics per ajudar a analitzar el grau de transferncia dels continguts de laformaci en centre en la prctica docent i en la gesti del centre educatiu.En aquest sentit, no pretn ser el model a seguir quant a lavaluaci de la transferncia de la formacien centre, sin que la seva finalitat s sobretot oferir una visi de conjunt que inclogui instrumentsflexibles que fcilment es puguin incloure o adaptar tant als instruments que cada SEZ t com a lesdiferncies existents de centres i territoris.Es tracta del primer pas en el cam de treball conjunt a fer amb les aportacions de tots i totes en limpulsde lavaluaci de la transferncia de la formaci en centre.2 3. ndex1. Introducci.... 42. Avaluaci de la transferncia de la formaci en el centre.... 52.1. Transferncia de la formaci........ 62.2. Fases a. Avaluaci de la situaci inicial.. 6 b. Avaluaci durant la formaci.... 8 c. Avaluaci de la transferncia immediata.... 8 d. Avaluaci de la transferncia diferida..83. Instruments.... 9A. Exemples de formulaci dobjectius especfics .. 10B. Graella per a la formulaci dobjectius....11C. Carta de comproms.. 12D. Comproms de formaci 14E. Gui per a la recollida dinformaci (equip directiu/responsable de formaci)15F. Gui per a la recollida dinformaci (persona formadora). 16G. Gui per a la recollida dinformaci (participant)...17H. Graella sobre evidncies relacionades amb la formaci .... 18I. Qestionari transferncia de la formaci al centre educatiu (participant) .. 19J. Qestionari transferncia de la formaci al centre educatiu (companys) ..21K. Preguntes clau per avaluar la transferencia transcorregut un temps.. 224. Annexos4.1. Quadre resum moments-instruments 244.2. Elements afavoridors de la transferncia .. 253 4. INTRODUCCIUn dels reptes que es plantegen en el Pla Marc de Formaci 2005-10 s el davanar cap a una majorexigncia en el comproms daplicar a la prctica docent i a la gesti dels centres el que saprn a lesactivitats de formaci. Es tracta dimpulsar els centres lanlisi de la incidncia de la formaci com a unelement clau del seu projecte estratgic, implantant la cultura de lavaluaci en la formaci permanentms enll de la cultura de lassistncia i la meritaci.En els quatre anys transcorreguts des de la redacci daquell Pla Marc shan fet molts passos cap a laconsolidaci de centres reflexius, amb objectius clarament establerts i amb plans dacci peraconseguir-los. Partint de la idea que les escoles que aprenen sn organitzacions capaces dautoregularel seu propi procs de desenvolupament, a les instruccions del Pla de Formaci 2009-10 es proposaque a tots el serveis educatius de Catalunya sinicin processos davaluaci de lefectivitat de la formacien relaci amb els objectius de cada instituci, aix com lavaluaci de la transferncia dels contingutsassolits a la prctica docent, amb la finalitat de mesurar la seva incidncia com a mecanisme de millora ide canvi dels centres, ms enll de lavaluaci del grau de satisfacci del professorat assistent, que sel que fins ara savaluava.En aquest context, lavaluaci de la formaci es converteix en un element clau en mans dels centres percomprovar si el cam iniciat s ladient; perqu el centre es plantegi qu est fent i cap a on vol anar. Estracta duna eina de millora dels projectes de centre.Avaluar la formaci, doncs, suposa: Propiciar un procs reflexiu que permeti al professorat valorar quina incidncia ha tingut la formaci realitzada en el centre. Dotar el professorat destratgies danlisi, de reflexi i de millora. Comprovar si sha produt una transferncia efectiva dels aprenentatges assolits durant el procs formatiu. Elaborar propostes de millora (organitzatives, didctiques, de gesti, de formaci, etc.) que se situn en un ambient de millora collectiva en el centre.En resum, impulsar i avaluar la transferncia de la formaci com un component essencial delsprocessos davaluaci interna dun centre s el principal objectiu daquesta pauta dintervenci.4 5. 2. AVALUACI DE LA TRANSFERNCIA DE LA FORMACI EN EL CENTREEn parlar davaluaci de la transferncia es poden establir quatre nivells de valoraci (Kirkpatrick): La satisfacci de les persones participants, Els aprenentatges o competncies adquirides amb la formaci, La transferncia dels aprenentatges al propi lloc de treball, i Limpacte que la formaci genera en les diferents rees de lorganitzaci i en les persones usuriesAquest document, com hem anunciat anteriorment, es centra en lmbit de lavaluaci de latransferncia de la formaci en el centre.Cal destacar que lobjecte de lavaluaci s el propi programa de formaci i els efectes de lacciformativa. No pretn cercar responsabilitats sobre lxit o el fracs del programa ni qestionar lacompetncia professional del professorat assistent i dels formadors. Ha de permetre a la personaformadora i als assistents incrementar el seu coneixement sobre el desenvolupament de lactivitat i laconsecuci dels objectius previstos i s part inherent a lactivitat de formaci, no un projecte allat delprocs.Lavaluaci est, doncs, prioritriament al servei del propi centre, tot i que tamb dels serveis queimpulsen i gestionen el programa.Aquesta avaluaci ha de servir als diferents agents que intervenen en el procs formatiu: A la persona formadora: per planificar, desenvolupar i concretar lactivitat amb mires a provocar canvis individuals o collectius que permetin millorar la tasca docent i lorganitzaci dels centres. A les persones que han rebut la formaci: per reflexionar sobre els aspectes que poden millorar, per adquirir un comprims de canvi i per implementar aquests canvis. A les direccions dels centres/responsables de formaci de centre: per copsar els canvis individuals i collectius que de la formaci sen derivin, per posar-ne els instruments necessaris per a fer-los possibles i dur-los a terme i, finalment, per revisar-los i per seguir amb una roda de qualitat. Als serveis educatius i a la inspecci educativa: per disposar dinformaci sobre els resultats de les activitats formatives i els processos de canvi generats en el centre, dotant-los de major capacitat dintervenci. Als instituts de cincies de leducaci i responsables de la formaci de persones formadores: per adequar la formaci de les persones formadores a les necessitats del sistema.Els rols dels grans agents implicats sn:Responsables de formaci en centre: s competncia especfica del centre educatiu avaluar latransferncia de la formaci rebuda i evidenciar els canvis i millores metodolgiques i organitzativesprodudes. En aquest sentit cada centre ha de disposar dun pla de formaci de centre i duna personaresponsable preparada (el/la cap destudis o el coordinador/a pedaggic/a) per dinamitzar i fer lenllaentre els recursos i les necessitats formatives del centre.Aquesta persona disposar de formaci especfica i del suport dels altres agents implicats (serveiseducatius de zona i institus de cincies de leducaci). Lavaluaci de la transferncia de la formaciestar al servei del centre.Serveis educatius de zona (SEZ): en congruncia amb la concepci de la formaci com a recurs i nocom a finalitat en si mateixa, els SEZ contribueixen a la introducci de lavaluaci de leficcia del recursen el centre educatiu en funci dels canvis i millores produts, amb la finalitat datribuir recursos en elfutur tenint com a referncia aquests resultats. Aix, en la seva funci de dinamitzar els centres i defacilitar recursos perqu el professorat i els centres desenvolupin la seva tasca amb qualitat i millorespermanents, quant a lavaluaci de la transferncia de la formaci, els SEZ acompanyaran elsresponsables de formaci de centre en el procs reflexiu que els permeti valorar el grau dincidncia de 5 6. la formaci realitzada en el centre, oferint estratgies per implicar el professorat i instruments concisos iefectius danlisi, reflexi i millora durant el procs formatiu i una vegada aquest ha finalitzat.Instituts de Cincies de lEducaci (ICE): com a responsables de la formaci de formadors, posenen contacte el professorat fomador amb la innovaci i la recerca educativa facilitant-los la formaci i elsrecursos necessaris perqu puguin desenvolupar una tasca formativa de qualitat.Els ICE poden assessorar els diferents agents implicats aportant lmplia visi de qu disposen pel fetdintervenir en diverses zones educatives i perqu acumulen el coneixement que faciliten les valoracionsdels formadors i de les formadores que han intervingut directament en els centres i que els han estatfacilitades pels SEZ, fet que els permet generar espais de debat i dintercanvi dexperincies entre elprofessorat formador.Per millorar lavaluaci de la transferncia de la formaci s necessari establir uns canals de dilegentre tots els actors de la formaci i implicar el professorat, els centres educatius i la inspecci en elprocs davaluaci de la formaci mateixa2.1. TRANSFERNCIA DE LA FORMACICom especifica el Pla Marc de Formaci Permanent 2005-2010, lavaluaci de la transferncia de laformaci tracta de comprovar el grau en qu els coneixements, les habilitats i les actituds apresosdurant la formaci es reflecteixen en la prctica docent. Avaluar la transferncia de la formaci rebudaen un centre significa, doncs, disposar prviament de la informaci de la situaci inicial per constatarposteriorment els canvis efectius i regulars que aquesta formaci ha provocat, tant a nivell individual(millores en la metodologia de treball) com a nivell de centre (millores que afecten lmbit organitzatiu), iper evidenciar en quina mesura sest produint el canvi esperat i detectar els factors (personals,ambientals o metodolgics) que ho faciliten o que ho obstaculitzen.Cal diferenciar, doncs, quatre momentsa) Avaluaci de la situaci inicial (abans diniciar la formaci)b) Avaluaci dels aprenentatges durant la formacic) Avaluaci de la transferncia immediata (en acabar lacci formativa)d) Avaluaci de la transferncia diferida (transcorregut un perode de temps)i tenir en compte les accions a realitzar, que seran factors crtics dxit per analitzar el grau detransferncia de la formaci donada. Es tracta dun procs en qu tant el centre com els assistents i lespersones formadores han dintervenir:Lexistncia dun grup impulsor de laplicaci de la formaci en el centre amb representants de lequipdirectiu/responsable de formaci de centre i del professorat amb crrecs de coordinaci, entre altres,hauria de ser un requisit necessari per poder iniciar lassessorament.a) AVALUACI DE LA SITUACI INICIAL (abans diniciar la formaci)Quan un centre educatiu fa una demanda formativa s necessari que aquest: identifiqui els coneixements, les expectatives i la prctica realitzada que com a centre t sobre el tema de la formaci i concreti, en termes de canvis desitjats, a linici de lactivitat ,els objectius que es pretenen assolir i els indicadors que podran ajudar a mesurar la seva consecuci per poder analitzar posteriorment la transferncia de la formaciEn aquest sentit, s imprescindible que en la fase de planificaci de lactivitat formativa es faci unareflexi prvia on es plantegi:Lestat actual de la qesti que es pretn millorar amb la formaci i lestat desitjat. 6 7. Lestabliment dobjectius a assolir amb la formaci i dindicadors que permetin mesurar el grau dassoliment del/s lobjectiu/s. La prioritzaci dels objectius en funci del context, les seves possibilitats, durada, recursos, etc. La decisi dels mitjans, recursos i metodologies necessries per desenvolupar el programa formatiu.Quant als objectius, podem definir-los com lexpressi dun resultat que hom desitja obtenir i que pot sermesurat dalguna manera.El model de Sacott & Jaffe (1989), conegut per les seves sigles en angls SMART (Specific,Measurable, Atteinable, Realistic, Time bound/Tractable/Truthful), estableix que els objectius haurien deser: especfics, mesurables, assolibles, realistes i programats en el temps. Especfic: ha de descriure la millora que es desitja (elaborar, incrementar, disminuir, adequar, etc) Mesurable: per poder determinar quan sha acomplert i/o constatar el grau dacompliment. Assolible: ha de ser ambicis per assumible (per exemple, en un assessorament sobre resoluci de conflictes no es pot pretendre eliminar tots els expedients disciplinaris, per pot ser s que disminueixin un 20% ) Realista: ha de tenir en compte el context en qu es desenvolupa i la situaci inicial de qu es parteix. Programat en el temps: ha despecificar el perode de temps en qu es pretn assolir.No sempre els objectius podran formular-se dacord amb el model, ja que pot ser difcil destablir uncriteri de modificaci quantificable, per aix no vol dir que no els puguem concretar. En qualsevol cas,si no queda clar qu volem aconseguir, no sabrem qu avaluar (vegeu a la pgina 10, unsexemples de formulaci dobjectius especfics i a la pgina 11, un possible instrument per ajudar a laformulaci dobjectius)En aquest primer moment la persona formadora ha destudiar el context i origen de la demanda, encaraque aquesta estigui contemplada en el marc de pla de formaci, per tal de redefinir-la, si cal, i planificar-la tant amb lequip directiu/responsable de formaci de centre en un primer moment com amb elsassistents seguidament en un procs de construcci collectiva dels objectius de la formaci.Consensuar els objectius, els indicadors i els instruments de recollida dinformaci s una bona manerade millorar la implicaci de tots els participants i de garantir-ne la participaci activa. Una carta dinmicade comproms amb el formador que es vagi ajustant a les noves necessitats que puguin emergirevidenciaria el resultat dels acords presos i s un instrument til per fer el seguiment de la formaci i perregular el seu procs. Tamb s un referent clau per establir la posterior proposta de millora odaplicaci, un cop finalitzada la formaci.En aquesta carta de comproms hi hauria de constar per escrit: La concreci de les expectatives inicials, desprs de ser compartides i acotades. Els objectius especfics de lactivitat de formaci que haurien de ser avaluables icomprovables. El nivell dincidncia que pot tenir lassessorament en el centre en termes de canvis desitjats(indicadors establerts en clau de futur). Els requeriments i criteris per avaluar laprofitament de lacci formativa. El comproms del centre danar recollint tot all que pot ser til pel psit de lassessorament iper anar-ne avaluant els progressos: actes, material elaborat, activitats proposades amblalumnat, recull de treballs realitzats...(vegeu els documents carta de comproms i comproms de formaci, a les pgines 12 i 14,respectivament).Mentre que laprofitament de la formaci t com a referncia la persona que es forma de maneraindividual, la transferncia t com a referent el centre educatiu. En aquest moment ha de quedar clarque la persona formadora haur davaluar laprofitament de les persones assistents dacord amb criterisnegociats amb lequip directiu i am...