Click here to load reader

Digitaalse õppevara autoriõigus

 • View
  285

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Digitaalse õppevara autoriõigus

 • Digitaalse ppevara autoriigus

  IFI7207.DT Digitaalne ppevara

 • Mis on autoriigus?

 • Copy + right

 • Autoriiguse ajaloost

  Trkipressi litsentsid (15. ja 16 saj.)

  Statute of Anne (1710, Suurbritannia)

  Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsioon (1886, viimane versioon 1971)

  Autoriiguse seadus (1992)

 • Autoriiguse seadus

 • Kaitstavad teosed

  Autoriigus kaitseb kirjandus-, kunsti- ja teadusteoseid

  Teoseks loetakse mis tahes originaalset tulemust, mis on vljendatud mingisuguses objektiivses vormis ja on selle vormi kaudu tajutav ning reprodutseeritav kas vahetult vi mingi tehnilise vahendi abil

  AS loetleb 23 tpi teoseid, sh ilukirjandus, teaduslikud teosed, arvutiprogrammid, suulised teosed (kned ja loengud), muusikateosed, audiovisuaalsed teosed, fotograafiateosed, kartograafiateosed, standardid jne.

  (Autoriiguse seadus, 2013)

 • AS ei kohaldata Ideedele, kujunditele, mistetele, teooriatele, meetoditele jne.

  Rahvaloominguteostele

  igusaktidele ja haldusdokumentidele ning nende ametlikele tlgetele

  Kohtulahenditele ning nende ametlikele tlgetele

  Riigi ametlikele smbolitele ja organisatsioonide smboolikale

  Pevauudistele

  Faktidele ja andmetele

  Ideedele ja phimtetele, millele rajanevad arvutiprogrammi elemendid, kaasa arvatud programmi kasutajaliidese aluseks olevad ideed ja phimtted

 • Autoriiguse teke ja kestvus

  Autoriigus tekkib koheselt koos teose loomisega ja kehtib nii avalikustamata kui avalikustatud teostele

  Autoriigus kehtib kogu autori eluaja ja 70 aastat prast tema surma

 • Autori igused

  Isiklikud igused

  Varalised igused

 • Isiklikud igused igus teose autorsusele

  igus autorinimele

  igus teose puutumatusele

  igus teose lisadele

  igus autori au ja vrikuse kaitsele

  igus teose avalikustamisele

  igus teose tiendamisele

  igus teos tagasi vtta

  igus nuda oma autorinime krvaldamist

 • Varalised igused igus teose reprodutseerimisele

  igus teose levitamisele

  igus teost avalikult esitada

  igus teost tlkida

  igus teha teosest kohandusi

  igus teost ldsusele edastada

  igus teha teos ldsusele kttesaadavaks

  igus koostada ja vlja anda teoste kogumikke

  igus teoseid ldsusele nidata

 • autor.ee

  http://www.autor.ee

  http://www.autor.ee

 • Teose vaba kasutamine teaduslikel ja hariduslikel eesmrkidel

  iguspraselt avaldatud teose tsiteerimine ja refereerimine motiveeritud mahus on lubatud, kui jrgitakse refereeritava vi tsiteeritava teose kui terviku mtte ige edasiandmise kohustust.

  iguspraselt avaldatud teose kasutamine illustreeriva materjalina on lubatud ppe- ja teaduslikel eesmrkidel motiveeritud mahus ja tingimusel, et selline kasutamine ei taotle rilisi eesmrke.

 • Teose vaba kasutamine teaduslikel ja hariduslikel eesmrkidel

  iguspraselt avaldatud teose reprodutseerimine on lubatud ppe- ja teaduslikel eesmrkidel motiveeritud mahus haridus- ja teadusasutustes, mille tegevus ei taotle rilisi eesmrke.

 • Probleemid

  Mis on motiveeritud maht?

  Kust lppevad hariduslikud ja teaduslikud eesmrgid (illustratsioonide kasutamisel)?

  ppematerjali tlkimiseks vi kohandamiseks on vaja varaliste iguste omaniku nusolekut

  Orbteosed

 • Avatud sisulitsentsid

 • Mis on litsents?

  Litsents on luba (niteks luba kasutada kellegi autoriiguse alusel kaitstavat teost)

  Litsentsilepinguga annab ks isik (litsentsiandja) teisele isikule (litsentsisaaja) iguse teostada intellektuaalsest varast tulenevaid igusi kokkulepitud ulatuses ja kokkulepitud territooriumil, litsentsisaaja aga kohustub maksma selle eest tasu (litsentsitasu)

  (Karja, 2010)

 • Creative Commons

  https://creativecommons.org

  https://creativecommons.org

 • Creative Commons litsentsid

  Attribution

  Attribution-Share Alike

  Attribution-Noncommercial

  Attribution-Noncommercial-Share Alike

  Attribution-Noncommercial-No Derivative Works

  Attribution-No Derivative Works

 • Creative Commons piirangud

  bAttribution kohustus viidata teosele autori poolt mratud viisil

  aShare Alike muudatusi ja tuletatud teoseid tuleb edasi levitada sama, lhedase vi hilduva litsentsi alusel

  nNoncommercial teost ei tohi kasutada rilistel eesmrkidel

  dNo Derivative Works teost ei tohi muuta ega kasutada tuletatud teoste loomisel

 • Creative Commons igused

  sShare igus teost kopeerida, levitada ja edasi anda

  r Remix igus teost kohandada

 • Litsentsi esitusviisid

  (Creative Commons, n.d.)

 • Creative Commons Eesti litsentsid

  Autorile viitamine

  Autorile viitamine Jagamine samadel tingimustel

  Autorile viitamine Mitteriline eesmrk

  Autorile viitamine Mitteriline eesmrk Jagamine samadel tingimustel

  Autorile viitamine Mitteriline eesmrk Tuletatud teoste keeld

  Autorile viitamine Tuletatud teoste keeld

 • Teised avatud sisulitsentsid

  GNU Free Documentation License (GNU FDL) GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsents

  Public Domain autoriiguse alla mitte kuuluvad materjalid

 • Kuidas avatud sisulitsentsi ra tunda?

 • Teose thistamine litsentsiga

  Kui teosel puudub info litsentsi kohta, siis on kik autoriigused reserveeritud

  Avatud sisulitsentsiga teosele lisatakse litsentsi nimetus, URL ja ikoon

 • Creative Commons ikoonid

 • ldine Creative Commons ikoon

  Attribution litsentsCC BY

  Attribution-ShareAlike litsentsCC BY-SA

  Attribution-NoDerivs litsentsCC BY-ND

  Attribution-NonCommercial litsentsCC BY-NC

  Attribution-NonCommercial-ShareAlike litsentsCC BY-NC-SA

  Attribution-NonCommercial-NoDerivs litsentsCC BY-NC-ND

 • Teised avatud sisulitsentsid

  GNU Vaba dokumentatsiooni

  LitsentsPublic Domain

 • Kuidas leida avatud sisu?

 • Creative Commons Search

  http://search.creativecommons.org

  http://search.creativecommons.org

 • Avatud sisu kogud

 • Wikipedia

  http://en.wikipedia.org

  http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page

 • Wikimedia Commons

  http://commons.wikimedia.org

  http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page

 • Flickr

  https://www.flickr.com/creativecommons

  https://www.flickr.com/creativecommons

 • Kuidas kasutatud teostele viidata?

 • Autoriiguse seadus

  Autori nusolekuta ja autoritasu maksmiseta, kuid kasutatud teose autori nime, kui see on teosel nidatud, teose nimetuse ning avaldamisallika kohustusliku ranitamisega on lubatud: ...

  ( 19.Teose vaba kasutamine teaduslikel, hariduslikel, informatsioonilistel ja igusemistmise eesmrkidel)

  (Autoriiguse seadus, 2013)

 • Viitamise soovitused

  https://wiki.creativecommons.org/Marking/Users

  https://wiki.creativecommons.org/Marking/Users

 • APA viitamisssteem

  http://www.apastyle.org

  http://www.apastyle.org

 • APA6 viitamisssteemi lhikokkuvteTekstisisesed viited

  Juhul kui allika avaldamiskuupev puudub, kirjutatakse tekstisiseses viites aasta asemel kuupev puudub. Niteks:(eXe Learning, kuupev puudub)

  Juhul kui autori nimi puudub, kirjutatakse tekstisises viites autori asemel allika pealkiri. Niteks:(Gmnaasiumi riiklik ppekava, 2014)

  Tekstisisesed viited kirjutatakse lause sisse, mitte punkti jrele. Ainsaks erandiks, kus viide kib punkti jrel, on vhemalt 40 sna pikkused tsitaadid (American Psychological Association [APA], lk 171).

  Allika tp Esimene tekstisisene viide Jrgnevad tekstisisesed viited

  Esimene tekstisisene viide sulgudes

  Jrgnevad tekstisisesed viited sulgudes

  he autori teos Carroll (2000) Carroll (2000) (Carroll, 2000) (Carroll, 2000)

  Kahe autori teos Vljataga ja Laanpere (2010) Vljataga ja Laanpere (2010) (Vljataga & Laanpere, 2010) (Vljataga & Laanpere, 2010)

  Kolme autori teos Vljataga, Pata ja Tammets (2011)

  Vljataga et al. (2011) (Vljataga, Pata, & Tammets, 2011)

  (Vljataga et al., 2011)

  Nelja autori teos Tomberg, Laanpere, Ley ja Normak (2013)

  Tomberg et al. (2013) (Tomberg, Laanpere, Ley, & Normak, 2013)

  (Tomberg et al., 2013)

  Viie autori teos Pldoja, Leinonen, Vljataga, Ellonen ja Priha (2006)

  Pldoja et al. (2006) (Pldoja, Leinonen, Vljataga, Ellonen, & Priha, 2006)

  (Pldoja et al., 2006)

  Kuue vi enama autori teos Villems et al. (2012) Villems et al. (2012) (Villems et al., 2012) (Villems et al., 2012)

  Grupi teos (lhendiga) International Society for Technology in Education (ISTE, 2008)

  ISTE (2008) (International Society for Technology in Education [ISTE], 2008)

  (ISTE, 2008)

  Grupi teos (lhend puudub) The Design-Based Research Collective (2003)

  The Design-Based Research Collective (2003)

  (The Design-Based Research Collective, 2003)

  (The Design-Based Research Collective, 2003)

  Koostanud: Hans PldojaViimati muudetud: 7. detsember 2015

 • Tielikud viitekirjed kasutatud kirjanduse loetelus

  Nr Allika tp Viide Mendeley allika tp

  Perioodikavljaanded(Periodicals)

  1. Teadusajakirja artikkel koos digitaalobjekti identifikaatoriga(Journal article with DOI)

  Vljataga, T., & Laanpere, M. (2010). Learner control and personal learning environment: a challenge for instructional design. Journal of Interactive Learning Environments, 18(3), 277291. http://dx.doi.org/10.1080/10494