of 41 /41
Grupa 1 Grupa 1

Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica

  • Upload
    angesha

  • View
    23.530

  • Download
    10

Embed Size (px)

Text of Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica

Page 1: Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica

Grupa 1Grupa 1

Page 2: Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica

Perioada Perioada interbelicinterbelicãã

desemneazdesemneazãã intervalul de 21 de intervalul de 21 de ani între cele douani între cele douãã Razboaie Mondiale Razboaie Mondiale

((1911918-8-1931939).9).

Page 3: Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica

CConceptul de artonceptul de artãã poetic poeticãã definedefinesste o operte o operãã literar literarãã în în care autorul îcare autorul îssi prezinti prezintãã în mod în mod particularizat viziunea particularizat viziunea şşi i atitudinea asupra menirii atitudinea asupra menirii poetului poetului ssi creai creattiei sale. Arta iei sale. Arta poeticpoeticãã surprinde de asemenea surprinde de asemenea sursele de inspirasursele de inspirattie ale ie ale poetului, temele, modalitpoetului, temele, modalitãtãtile ile de creade creattie ie ssi de expresie, i de expresie, precum precum şşi rolul poetului i rolul poetului ssi al i al creacreattiei.iei.

Page 4: Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica

Poezia interbelicPoezia interbelicãã va asimila va asimila elemente din principalele curente elemente din principalele curente literare ale epocii (avangardism , literare ale epocii (avangardism , dar dar ssi expresionism , simbolism, i expresionism , simbolism,

ermetism) , se va distanermetism) , se va distantta de a de „inim„inimãã” , de poezia de tip ” , de poezia de tip

romantic , devenind practic o romantic , devenind practic o abandonare în voia forabandonare în voia forţţelor magice elor magice

ale limbajului . Forma se va ale limbajului . Forma se va desprinde de condesprinde de conţţinut inut şşi vor i vor

apapããrea o serie de inovarea o serie de inovaţţii , cu ii , cu precprecããdere în aspectele exterioare dere în aspectele exterioare

ale poeziei .ale poeziei .

Page 5: Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica

Cei patru mari poeCei patru mari poeţţi din i din perioada interbelicã au perioada interbelicã au

fost:fost: George BacoviaGeorge Bacovia Tudor ArgheziTudor Arghezi Lucian BlagaLucian Blaga Ion BarbuIon Barbu

Page 6: Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica

George BacoviaGeorge Bacovia Nascut Nascut pe data pe data

de 4 sau de 4 sau 17 17

septembrseptembrie 1881, ie 1881,

BacãuBacãu

Decedat Decedat pe data pe data

de 22 mai de 22 mai 1957, 1957,

BucurestiBucuresti

Page 7: Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica

Numele cu care s-a nãscut Numele cu care s-a nãscut este George Andone este George Andone Vasiliu ;Vasiliu ;

Se pare cã Se pare cã pseudonimul sãu pseudonimul sãu provine din limba latinã provine din limba latinã Bachus viaBachus via, unde , unde insemna insemna Calea lui Calea lui BachusBachus, dar are , dar are legãturlegãturãã si cu si cu denumirea orasului sãu denumirea orasului sãu natal, Bacãu. natal, Bacãu.

Page 8: Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica
Page 9: Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica

Muzeul Bacovia din Muzeul Bacovia din BacãuBacãu

Page 10: Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica
Page 11: Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica

Masa de lucru a Masa de lucru a poetuluipoetului

Page 12: Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica

Receptarea criticãReceptarea criticã

Despre George Bacovia s-a spus Despre George Bacovia s-a spus iniiniţţial cã e un poet simbolist, dar ial cã e un poet simbolist, dar criticii au remarcat ulterior cã îcriticii au remarcat ulterior cã îşşi i

depãdepãşşeeşşte epoca, aparte epoca, aparţţinând inând poeziei române moderne. Dacã în poeziei române moderne. Dacã în primul sãu volum, Plumb, publicat primul sãu volum, Plumb, publicat în 1916, imediat dupã ce carnagiul în 1916, imediat dupã ce carnagiul

din primul rãzboi mondial, se din primul rãzboi mondial, se dezlãndezlãnţţuise, influenţa poeziei uise, influenţa poeziei

simboliste era foarte vizibilă, abia simboliste era foarte vizibilă, abia din volumele următoare, în din volumele următoare, în

Scântei galbeneScântei galbene sau sau Comedii în Comedii în fondfond, Bacovia descoperã re, Bacovia descoperã reţţeta eta poeziei moderne, apropiatã de poeziei moderne, apropiatã de

proza poeticã.proza poeticã.

Page 13: Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica

Criticii interbelici au vCriticii interbelici au vããzut în Bacovia un zut în Bacovia un neosimbolist (George Cneosimbolist (George Cããlinescu) sau "o linescu) sau "o bisericubisericuţţãã dintr-un lemn" dintr-un lemn"

(E. Lovinescu), un poet cu o materie poetic(E. Lovinescu), un poet cu o materie poeticãã insuficientinsuficientãã. Abia dup. Abia dupãã cel de-al doilea r cel de-al doilea rããzboi zboi mondial, poezia sa este afiliatmondial, poezia sa este afiliatãã curentelor de curentelor de gândire mai noi, fiind pusgândire mai noi, fiind pusãã în paralel cu în paralel cu teatrul absurdului (M. Petroveanu), cu teatrul absurdului (M. Petroveanu), cu anumite curente ale modernismului poetic, cu anumite curente ale modernismului poetic, cu suprarealismul, dicteul automat, imagismul suprarealismul, dicteul automat, imagismul sau chiar expresionismul dar sau chiar expresionismul dar şşi cu i cu şşcoli coli filozofice cum ar fi existenfilozofice cum ar fi existenţţialismul (Ion ialismul (Ion Caraion) etc. Astfel, Bacovia ajunge unul Caraion) etc. Astfel, Bacovia ajunge unul dintre cei mai importandintre cei mai importanţţi poei poeţţi români, i români, devenind autorul care executdevenind autorul care executãã un uria un uriaşş salt salt canonic de la statutul de poet minor la cel de canonic de la statutul de poet minor la cel de autor clasic al literaturii române.autor clasic al literaturii române.

Page 14: Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica

Premii Premii şşi distinci distincţţiiii În 1923 a fost premiat de Ministerul În 1923 a fost premiat de Ministerul

Artelor pentru volumul Artelor pentru volumul PlumbPlumb.. În 1925 primeÎn 1925 primeşşte premiul pentru te premiul pentru

poezie al Societpoezie al Societããţţi Scriitorilor i Scriitorilor Români, ex aequo împreună cu Români, ex aequo împreună cu Lucian BlagaLucian Blaga

În 1934 Premiul Naţional de poezie În 1934 Premiul Naţional de poezie este acordat lui George Bacovia şi este acordat lui George Bacovia şi lui Tudor Arghezilui Tudor Arghezi

Page 15: Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica

Volume antumeVolume antume PlumbPlumb, Bucure, Bucureşşti, 1916 ti, 1916

Scîntei galbeneScîntei galbene, Bacãu, 1926 , Bacãu, 1926 BucBucããţţi de noaptei de noapte, Bucure, Bucureşşti, 1926 ti, 1926

PoeziiPoezii, Bucure, Bucureşşti, 1929 ti, 1929 Cu voi...Cu voi..., Bucure, Bucureşşti, 1930 ti, 1930

PoeziiPoezii, prefa, prefaţţã de Adrian Maniu, Bucureã de Adrian Maniu, Bucureşşti, ti, 1934 1934

Comedii în fondComedii în fond, Bucure, Bucureşşti, 1936 ti, 1936 OpereOpere, Bucure, Bucureşşti, 1944 ti, 1944

StanStanţţe burghezee burgheze, Bucure, Bucureşşti, 1946 ti, 1946 PoeziiPoezii, Bucure, Bucureşşti, 1956 (editi, 1956 (ediţţie revizuitã ie revizuitã şşi i

adãugitã de autor, 1957) adãugitã de autor, 1957)

Page 16: Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica

Tudor ArgheziTudor ArgheziNacut pe Nacut pe

data de 21 data de 21 mai 1880, mai 1880, BucurestiBucuresti

Decedat Decedat pe data de pe data de

14 iulie 14 iulie 19671967

Page 17: Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica

A fost un scriitor A fost un scriitor român cunoscut român cunoscut pentru contribupentru contribuţţia sa ia sa la dezvoltarea poeziei la dezvoltarea poeziei şşi a literaturii pentru i a literaturii pentru copii. Numele scopii. Numele sããu u adevadevããrat este Ion N. rat este Ion N. Theodorescu, iar Theodorescu, iar pseudonimul spseudonimul sããu, u, Arghezi, provine, Arghezi, provine, explicexplicãã însu însuşşi poetul, i poetul, din Argesis - vechiul din Argesis - vechiul nume al Argesului.nume al Argesului.

Ovid S. Crohmãlniceanu Ovid S. Crohmãlniceanu propunea în studiul consacrat propunea în studiul consacrat operei poetului din operei poetului din Istoria Istoria literaturii române între cele literaturii române între cele douã războaie mondialedouã războaie mondiale o altã o altã explicaexplicaţţie, pseudonimul ar ie, pseudonimul ar proveni din unirea numelor a doi proveni din unirea numelor a doi celebri eretici, Arie celebri eretici, Arie şşi Geza.i Geza.

Page 18: Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica

Tudor Arghezi a debutat în Tudor Arghezi a debutat în anul 1896, publicând versuri în anul 1896, publicând versuri în revista revista Liga OrtodoxãLiga Ortodoxã, condusã , condusã de Alexandru Macedonski cu de Alexandru Macedonski cu pseudonimul pseudonimul Ion TheoIon Theo. La scurt . La scurt timp de la debut, Macedonski timp de la debut, Macedonski afirma despre tânãrul poet:afirma despre tânãrul poet:"Acest tânãr, la o vârstã când "Acest tânãr, la o vârstã când eu gângãveam versul, rupe cu o eu gângãveam versul, rupe cu o cutezancutezanţţã fãrã margini, dar ã fãrã margini, dar pânã astãzi coronatã de cel mai pânã astãzi coronatã de cel mai strãlucit succes, cu toatã strãlucit succes, cu toatã tehnica versificãrii, cu toate tehnica versificãrii, cu toate banalitãbanalitãţţile de imagini şi idei, ile de imagini şi idei, ce multa vreme au fost ce multa vreme au fost socotite, la noi şi in strãinãtate, socotite, la noi şi in strãinãtate, ca o culme a poeticii ca o culme a poeticii şşi ai a

artei."artei."

Page 19: Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica

A început sã fie un admirator al A început sã fie un admirator al simbolismului simbolismului şşi a altor curente i a altor curente aparaparţţinãtoareinãtoare (cum ar fi Secesiunea (cum ar fi Secesiunea vienezã) polemizând în articolele vremii cu vienezã) polemizând în articolele vremii cu George Panu de la George Panu de la Junimea'Junimea' asupra asupra atitudinii critice a celui din urmã privind atitudinii critice a celui din urmã privind Literatura modernistã.Literatura modernistã.La 19 ani a intrat la La 19 ani a intrat la mmããnnããstirea Cernica unde a stat patru ani, stirea Cernica unde a stat patru ani, pânpânãã în anul 1904. În 1904, a publicat în anul 1904. În 1904, a publicat împreunîmpreunãã cu Vasile Demetrius o revist cu Vasile Demetrius o revistãã proprie, proprie, Linia DreaptLinia Dreaptãã, care a încetat s, care a încetat sãã mai mai aparaparãã dup dupãã doar cinci numere.Arghezi, Gala doar cinci numere.Arghezi, Gala Galaction, Galaction, şşi Demetrius au fost legai Demetrius au fost legaţţi printr-i printr-o strânso strânsãã prietenie, din m prietenie, din mããrturisirea fiicei rturisirea fiicei lui Demetrius, artista şi nuvelista Lucia lui Demetrius, artista şi nuvelista Lucia Demetrius.Demetrius.

Page 20: Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica

PublicistulPublicistul La vârsta de 16 ani La vârsta de 16 ani

debuteazdebuteazãã în "Liga în "Liga ortodoxortodoxãã" a lui " a lui Alexandru Alexandru Macedonski, sub Macedonski, sub semsemããnnããtura Ion tura Ion Theo. Theo. PânPânãã în 1910 -când a început s în 1910 -când a început sãã conducconducãã sau s sau sãã editeze el însu editeze el însuşşi i reviste reviste şşi ziare cum sunt: i ziare cum sunt: "Cronica", "Cuget romanesc", "Cronica", "Cuget romanesc", "Na"Naţţiunea", "Bilete de papagal"- iunea", "Bilete de papagal"- publicpublicãã la mai multe periodice ale la mai multe periodice ale vremii: "Revista modernvremii: "Revista modernãã", "Via", "Viaţţa a nounouãã", "Facla", "Via", "Facla", "Viaţţa a romaneascromaneascãã", etc..", etc..

Page 21: Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica

OpereOpereCuvinte potriviteCuvinte potrivite, poezii, , poezii,

19271927Icoane de lemnIcoane de lemn, tablete, , tablete,

19291929Poarta neagrPoarta neagrã, tablete, 1930ã, tablete, 1930

Cartea cu jucCartea cu jucããriirii, poeme , poeme pentru copiipentru copii

Tablete din Ţara de KutyTablete din Ţara de Kuty, , povestiri swiftiene, povestiri swiftiene,

19331933Ochii Maicii DomnuluiOchii Maicii Domnului, 1934, 1934CCããrticica de searrticica de searã, poezii, ã, poezii,

19351935Cimitirul Buna-VestireCimitirul Buna-Vestire, , roman parabolic, 1934roman parabolic, 1934

Page 22: Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica

VersuriVersuri, 1936, 1936 Ce-ai cu mine vântule?Ce-ai cu mine vântule?, 1937, 1937

LinaLina, roman, 1942, roman, 1942 EminescuEminescu, studiu critic, 1943, studiu critic, 1943

Versuri aleseVersuri alese, 1946, 1946 Bilete de papagalBilete de papagal, 1946, 1946

PrisacaPrisaca, 1948, poeme pentru copii, 1948, poeme pentru copii 1907-Peizaje1907-Peizaje, 1955, 1955

Pagini din trecutPagini din trecut, publicisticã, 1955, publicisticã, 1955 Cântare omuluiCântare omului, 1955, 1955

Page 23: Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica

FrunzeFrunze, 1961, 1961 Poeme noiPoeme noi, 1963, 1963 CadenCadenţţee, 1964, 1964 SilabeSilabe, 1965, 1965 RãzleRãzleţţee, 1965, 1965

Versuri lungiVersuri lungi, 1965, 1965 RitmuriRitmuri, 1966, 1966 LitaniiLitanii, 1967, 1967

NoapteaNoaptea, 1967., 1967.

Page 24: Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica

Lucian BlagaLucian Blaga Nascut pe data Nascut pe data de 9 mai 1895 la de 9 mai 1895 la Lancrãm, lângã Lancrãm, lângã Sebes, judetul Sebes, judetul

Alba Alba Decedat pe data Decedat pe data de 6 mai 1961 la de 6 mai 1961 la

Cluj Cluj

Page 25: Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica

A fost un filozof, poet, dramaturg, A fost un filozof, poet, dramaturg, traducător, jurnalist, profesor traducător, jurnalist, profesor universitar universitar şşi diplomat român. i diplomat român. Personalitate impunãtoare Personalitate impunãtoare şşi i polivalentã a culturii interbelice, polivalentã a culturii interbelice, Lucian Blaga a marcat perioada Lucian Blaga a marcat perioada respectivã prin elemente de respectivã prin elemente de originalitate compatibile cu originalitate compatibile cu înscrierea sa în universalitateînscrierea sa în universalitate..

Page 26: Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica

A debutat în ziarele arA debutat în ziarele arããdene dene TribunaTribuna, , cu poezia cu poezia Pe Pe ţţããrmrm (1910), şi în (1910), şi în RomânulRomânul, cu studiul , cu studiul ReflecReflecţţii asupra ii asupra intuiintuiţţiei lui Bergsoniei lui Bergson (1914). Dup (1914). Dupãã moartea tatmoartea tatããlui, familia se mutlui, familia se mutãã la la SebeSebeşş în 1909. În anul 1911 în 1909. În anul 1911 ccããllããtoretoreşşte în Italia, unde îte în Italia, unde îşşi petrece i petrece timpul în librtimpul în librããrii, crii, cããutând cutând cããrrţţi de i de filosofie, filosofie, şşi vizitând vestigiile istorice i vizitând vestigiile istorice ale acestei ale acestei ţţããri.ri.

Page 27: Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica

• A urmat cursurile FacultA urmat cursurile Facultããţţii de Teologie ii de Teologie din Sibiu din Sibiu şşi Oradea în perioada 1914–i Oradea în perioada 1914–1916, pe care le-a finalizat cu licen1916, pe care le-a finalizat cu licenţţãã în în 1917. A studiat filosofia 1917. A studiat filosofia şşi biologia la i biologia la Universitatea din Viena între anii 1916 şi Universitatea din Viena între anii 1916 şi 1920, ob1920, obţiţinând titlul de doctor în filosofie. nând titlul de doctor în filosofie. Aici a cunoscut-o pe Cornelia Brediceanu, Aici a cunoscut-o pe Cornelia Brediceanu, cea care îi va deveni socea care îi va deveni soţţie. A revenit în ie. A revenit în ţţararãã în ajunul Marii Uniri. În anul 1916, în în ajunul Marii Uniri. În anul 1916, în timpul verii, Blaga viziteaztimpul verii, Blaga viziteazãã Viena, unde Viena, unde descoperdescoperãã Expresionismul. Expresionismul.

Page 28: Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica

În anul 1956 Lucian Blaga a fost propus de În anul 1956 Lucian Blaga a fost propus de Rosa del Conte Rosa del Conte şşi de criticul Basil i de criticul Basil Munteanu, dar se pare cMunteanu, dar se pare cãã ideea a pornit ideea a pornit chiar de la Mircea Eliade pentru a primi chiar de la Mircea Eliade pentru a primi premiul Nobel pentru literaturpremiul Nobel pentru literaturãã. Cei doi nu . Cei doi nu locuiau în România, Rosa del Conte era locuiau în România, Rosa del Conte era autoarea unei cautoarea unei cããrrţţi despre Eminescu, iar i despre Eminescu, iar Basil Munteanu locuia la Paris, unde se Basil Munteanu locuia la Paris, unde se exilase din motive politice. Autoritexilase din motive politice. Autoritããţiţile le comuniste nu au sprijinit în niciun fel comuniste nu au sprijinit în niciun fel aceste gesturi, pentru caceste gesturi, pentru cãã Blaga era Blaga era considerat un filosof idealist, iar poeziile lui considerat un filosof idealist, iar poeziile lui au fost interzise pânau fost interzise pânãã la edi la ediţţia din 1962 ia din 1962 îngrijitîngrijitãã de George Iva de George Ivaşşcu. Rosa del Conte a cu. Rosa del Conte a recunoscut crecunoscut cãã paternitatea ideii îi apar paternitatea ideii îi aparţţine ine lui Mircea Eliade, cel care publicase la lui Mircea Eliade, cel care publicase la moartea lui Blaga, în 1961, un emomoartea lui Blaga, în 1961, un emoţţionant ionant necrolog intitulat necrolog intitulat Tăcerile lui Lucian BlagaTăcerile lui Lucian Blaga..

Page 29: Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica

Volume de versuriVolume de versuri 1919 - 1919 - Poemele luminiiPoemele luminii 1921 - 1921 - PaPaşşii profetuluiii profetului

1924 - 1924 - În marea trecereÎn marea trecere 1929 - 1929 - Lauda somnuluiLauda somnului

1933 - 1933 - La cumpãna apelorLa cumpãna apelor 1938 - 1938 - La curLa curţţile doruluiile dorului

1942 - 1942 - PoeziiPoezii, edi, ediţţie ie definitivdefinitivãã

1943 - 1943 - Nebãnuitele trepteNebãnuitele trepte

Page 30: Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica

Cicluri de versuri editate Cicluri de versuri editate postumpostum

Vârsta de fier 1940-1944Vârsta de fier 1940-1944 Cântecul foculuiCântecul focului

Corãbii cu cenuCorãbii cu cenuşşãã Ce aude unicornulCe aude unicornul

Page 31: Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica

Ion BarbuIon Barbu

Nascut pe Nascut pe data de 18 data de 18

martie martie 1895 la 1895 la

Câmpulung-Câmpulung-Muscel Muscel

Decedat Decedat pe data de pe data de 11 august 11 august

1961 la 1961 la BucureBucureşşti ti

Page 32: Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica

Ion Barbu este pseudonimul Ion Barbu este pseudonimul matematicianului matematicianului Dan Dan

BarbilianBarbilian sub care a devenit sub care a devenit cunoscut ca unul dintre cei cunoscut ca unul dintre cei mai importanti poeti români mai importanti poeti români din secolul trecut, „dacã nu din secolul trecut, „dacã nu cumva cel mai mare”, scrie cumva cel mai mare”, scrie

Alexandru Ciorãnescu în Alexandru Ciorãnescu în volumul sãu publicat în 1981 volumul sãu publicat în 1981

la Twayne Publishers si la Twayne Publishers si tradus în limba românã în tradus în limba românã în

1996). Dan Barbilian era fiul 1996). Dan Barbilian era fiul judecjudecããtorului Constantin torului Constantin

Barbillian (care Barbillian (care şşi-a latinizat i-a latinizat numele initial Barbu) si numele initial Barbu) si

Smaranda, nãscutã Smaranda, nãscutã ŞŞoiculescu.oiculescu.

Page 33: Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica

În anul 1919, Dan Barbillian începe În anul 1919, Dan Barbillian începe colaborarea la revista literarã colaborarea la revista literarã SburSburããtorultorul, adoptând la sugestia lui , adoptând la sugestia lui Eugen Lovinescu, criticul cenaclului Eugen Lovinescu, criticul cenaclului ca pseudonim numele bunicului sãu, ca pseudonim numele bunicului sãu, Ion Barbu. În timpul liceului îl Ion Barbu. În timpul liceului îl cunoacunoaşşte pe viitorul critic literar te pe viitorul critic literar Tudor Vianu, de care va fi legat prin Tudor Vianu, de care va fi legat prin una din cele mai lungi una din cele mai lungi şşi mai i mai frumoase prietenii literare.frumoase prietenii literare.

Page 34: Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica

Debutul sãu artistic a fost declanDebutul sãu artistic a fost declanşşat de at de un pariu cu Tudor Vianu. Plecaun pariu cu Tudor Vianu. Plecaţţi într-o i într-o excursie la Giurgiu în timpul liceului, excursie la Giurgiu în timpul liceului, Dan Barbilian îi promite lui Tudor Dan Barbilian îi promite lui Tudor Vianu cã va scrie un caiet de poezii, Vianu cã va scrie un caiet de poezii, argumentând cã spiritul artistic se aflã argumentând cã spiritul artistic se aflã în fiecare. Din acest "pariu", Dan în fiecare. Din acest "pariu", Dan Barbilian îBarbilian îşşi descoperã talentul i descoperã talentul şşi i iubirea faiubirea faţţã de poezie. Dan Barbilian ã de poezie. Dan Barbilian spunea cã poezia spunea cã poezia şşi geometria sunt i geometria sunt complementare în viacomplementare în viaţţa sa : acolo unde a sa : acolo unde geometria devine rigidã, poezia îi oferã geometria devine rigidã, poezia îi oferã orizont spre cunoaorizont spre cunoaşştere tere şşi imaginai imaginaţţie.ie.

Page 35: Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica

Criticul Criticul şşi prietenul sãu Tudor Vianu îi i prietenul sãu Tudor Vianu îi consacrã o monografie, consideratã a fi consacrã o monografie, consideratã a fi cea mai completã pânã în ziua de azi. cea mai completã pânã în ziua de azi. Una din cele mai cunoscute poezii a Una din cele mai cunoscute poezii a autorului, autorului, Dupã melciDupã melci, apare în 1921 în , apare în 1921 în revista revista ViaViaţţa Româneasca Româneascã. Tot în acest ã. Tot în acest an pleacã la Göttingen (Germania) an pleacã la Göttingen (Germania) pentru a-pentru a-şşi continua studiile. Dupã trei i continua studiile. Dupã trei ani, în care a fãcut multe cãlãtorii prin ani, în care a fãcut multe cãlãtorii prin Germania, ducând o viaGermania, ducând o viaţţã boemã, se ã boemã, se întoarce în întoarce în ţţarã.arã.

Page 36: Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica

OpereOpere

Dupã melciDupã melci, Editura , Editura LuceafLuceafããrul, 1921rul, 1921

Joc secundJoc secund, Editura , Editura Cultura NaCultura Naţţionalionalãã, 1930, 1930

Page 37: Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica

Precizãm ca Precizãm ca melodiile melodiile

prezentate prezentate apartin apartin

compoztorului compoztorului George Enescu.George Enescu.

Page 38: Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica
Page 39: Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica

Clasa a 12-a DClasa a 12-a D

Colegiu Colegiu National National Grigore Grigore Ghica Ghica DorohoiDorohoi

Page 40: Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica

Realizatori:Realizatori:

Cojocariu AncaCojocariu AncaCrâCrâşşmariuVictoria mariuVictoria HãidãuHãidãuţţu Patriciau PatriciaSãrban CorneliaSãrban CorneliaZugravu CiprianZugravu Ciprian

Page 41: Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica