Draf hsp matematik thn4 bm

  • View
    3.651

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

DRAF HSP THN4 BM

Text of Draf hsp matematik thn4 bm

  • 1. DRAF Kementerian PelajaranMalaysiaKURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAHSPESIFIKASI KURIKULUM MATEMATIKTAHUN 4Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia(i)

2. (ii) 3. KANDUNGANRUKUN NEGARA(v) MASA DAN WAKTU ...........................................................21FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN(vi)Membaca Dan Menulis Masa............................................... 21KATA PENGANTAR(vii) Jadual .................................................................................. 22PENDAHULUAN (ix)Hubungan Antara Unit Masa ............................................... 23Operasi Asas Melibatkan Masa .......................................... 24NOMBOR BULAT .............................................................. 1 Tempoh Masa ..................................................................... 26Nombor Bulat Hingga 100 000 ........................................... 1Tambah Dalam Lingkungan 100 000 ................................. 2 PANJANG ..........................................................................27Tolak Dalam Lingkungan 100 000 .....................................4 Ukuran Panjang .................................................................. 27Darab Dengan Hasil Darab Sehingga 100 000 ................. 6 Hubungan Antara Unit Panjang .......................................... 28Bahagi dengan Hasil Bahagi Sehingga 100 000 ..............8 Operasi Asas Melibatkan Panjang ......................................29Operasi Bergabung ........................................................... 9JISIM .................................................................................. 31PECAHAN .........................................................................10 Timbangan Jisim ................................................................ 31Pecahan Wajar .................................................................10 Operasi Asas Melibatkan Jisim .......................................... 32Pecahan Setara ................................................................. 11Penambahan Pecahan ......................................................12 ISIPADU CECAIR .............................................................. 34Penolakan Pecahan ...................................................... 13 Menyukat Isipadu Cecair .................................................... 34Operasi Asas Melibatkan Isipadu Cecair ............................ 35PERPULUHAN ................................................................... 14Nombor Perpuluhan ............................................................BENTUK DAN RUANG....................................................... 3714Tambah Perpuluhan ............................................................ 16 Bentuk Dua Dimensi....... .................................................... 37Tolak Perpuluhan ................................................................17 Bentuk Tiga Dimensi.............................. ............................ 40Darab Perpuluhan ................................................................18Bahagi Perpuluhan ............................................................ 19 PERWAKILAN DATA ........................................................ 43Graf Palang ........................................................................ 43WANG ................................................................................ 20Wang Hingga RM10 000 .................................................... 20(iii) 4. (iii) 5. RUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita- cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi- tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai- bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akanmenumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untukmencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN(iii) (v) 6. Pendidikan di Malaysia ialah suatu usahaberterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yangseimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini bertujuan untukmelahirkan warganegarat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraandiri serta memberiikan sumbanganterhadap keharmonian dan kemakmurankeluarga, masyarakat, dan Negara.(vi)(iii) 7. PRAKATAtersebut menjadikan pembelajaran matematik lebih menarik dan menyeronokkan.Sains dan Teknologi memainkan peranan penting dalammemastikan aspirasi negara untuk menjadi negara maju tercapai. Kerajaan telah memansuhkan pelaksanaan Dasar Pengajaran danOleh kerana matematik penting dalam membentuk pengetahuanPembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggerissaintifik dan teknologi, maka pendidikan matematik yang berkualiti (PPSMI). Dengan pemansuhan tersebut, pengajaran danperlu disediakan dari peringkat rendah lagi. Kurikulum matematik pembelajaran (P&P) Matematik di sekolah kebangsaan (SK)sekolah terdiri daripada tiga program iaitu Matematik KBSR bagiberbalik semula ke Bahasa Malaysia. Kerajaan juga memutuskansekolah rendah, Matematik KBSM dan Matematik Tambahan bagi mulai tahun 2012 P&P Matematik Tahun Empat di SKsekolah menengah.menggunakan Bahasa Malaysia dan/atau Bahasa Inggeris sehingga kohort tersebut tamat Tahun Enam. Ini bertujuanKurikulum matematik di Malaysia bertujuan membentukmembantu guru dan murid menyesesuaikan diri dengan perubahanpengetahuan dan keupayaan matematik, serta sikap positif dalam dasar berkenaan.kalangan murid. Matematik KBSR menyediakan peluang kepadamurid untuk menguasai pengetahuan dan kemahiran matematikKepada semua pihak yang terlibat menghasilkan Spesifikasisupayadapat diaplikasikandalamkehidupan seharian.kurikulum terjemahan ini, Kementerian Pelajaran MalaysiaSebagaimana mata pelajaran peringkat rendah yang lain, Matematik merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.KBSR bertujuan memupuk nilai murni dan cinta terhadap negaradalam usaha membentuk individu holistik yang dapat menyumbangterhadap keharmonian dan kemakmuran negara serta rakyatnya.Penggunaan teknologi sangat ditekankan dalam pengajaran danpembelajaran matematik. Pengajaran dan pembelajaran matematikapabila digabungkan dengan penggunaan teknologi seperti(HAJI ALI BIN AB. GHANI AMN)Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK), kalkulator, abakus danPengarahperisian dinamik, akan memberi lebih ruang dan peluang kepadaBahagian Pembangunan Kurikulummurid untuk meneroka dan mendalami konsep matematik yang Kementerian Pelajaran Malaysiadipelajari. Penggunaan teknologi mengasah daya fikir kritis dankreatif murid apabila murid membina, menguji dan membuktikankonjektor. Selain itu, penggunaan TMK menyediakan peluang untukmurid berkomunikasi secara matematik bukan sahaja di persekitaranmereka, malah dengan murid dari negara lain, dan dalam proses 8. PENDAHULUANKurikulum Matematik di peringkat sekolah rendah (KBSR)Visi negara kita boleh dicapai melalui sebuah masyarakat yang menekankan tentang penguasaan konsep asas dan kemahiran.berilmu dan cekap melalui aplikasi pengetahuan Matematik. BagiKandungannya dikategorikan kepada empat bidang yang salingmerealisasikan visi ini, masyarakat perlu berkecenderunganberkaitan iaitu Nombor, Ukuran, Bentuk dan Ruang serta Statistik.terhadap Matematik. Oleh itu, penyelesaian masalah dankemahiran komunikasi dalam Matematik perlu dipelihara agarPembelajaran Matematik pada semua tahap melibatkan bukansebarang keputusan dapat dibuat secara efektif. hanya penguasaan konsep asas dan kemahiran. Apa yang lebihpenting ialah kefahaman tentang kemahiran berfikir dalamMatematik adalah pelengkap dalam pembangunan sains danMatematik, pelbagai strategi penyelesaian masalah, komunikasiteknologi di mana pemerolehan daripada pengetahuan Matematikdalam Matematik dan menanamkan sikap positif dan menghargaimesti dipertingkatkan secara berkala untuk menyediakan sumber Matematik sebagai satu perkara penting dan diperlukan dalamtenaga yang mahir bagi menjadikan sebuah negara maju. Bagikehidupan harian.membina K-ekonomi, penyelidikan dan pembangunan kemahiranMatematik perlu diajar dan diterapkan di peringkat sekolah. Adalah menjadi harapan dengan pengetahuan dan kemahiran yangdiperolehi dalam Matematik, murid-murid akan dapat memperolehi,Untuk mencapai tujuan tersebut, ia memerlukan kurikulum mengadaptasi, membuat perubahan dan menjadi inovatif dalamMatematik yangberdayasaingdan guru-guru yangmenghadapi perubahan dan persaingan masa depan.berpengetahuan yang boleh menggabungkan arahan dan penilaian,bilik darjah yang boleh mengakses teknologi dan komitmen bagikedua-dua ekuiti dan kecemerlangan.MATLAMATKurikulum Matematik telah disediakan untuk memberi pengetahuandan kemahiran Matematik kepada pelajar-pelajar daripada pelbagaiKurikulum Matematik Sekolah Rendah bermatlamat untuk membinalatar belakang dan tahap kebolehan. Memperolehi kemahiran pemahaman murid tentang konsep nombor dan kemahiran asastersebut akan menolong mereka dalam perkembangan karier dalam pengiraan yang boleh digunakan dalam kehidupan harianmereka pada masa hadapan dan dalam proses ini, ia memberi secara efektif dan bertanggungjawab untuk mengekalkan aspirasifaedah kepada masyarakat dan negara.sebuah masyarakat dan Negara yang maju, dan dalam masa yangsama dapat menggunakan pengetahuan itu untuk menyambungBeberapa faktor telah diambil kira ketika menyediakan kurikulum pelajaran mereka.termasuk konsep dan kemahiran Matemat